Dansk Intensiv Database

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Intensiv Database"

Transkript

1 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2016/2017 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli juni december 2017 Endelig version

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ved biostatistiker, cand.scient., Henrik Nielsen og klinisk epidemiolog, ph.d. Elisabeth Svensson. Rapporten blev klinisk auditeret af styregruppen for Dansk Intensiv Database (DID). Formandsskabet for Dansk Intensiv Database udgøres af afdelingslæge, ph.d., Steffen Christensen, Intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Skejby og overlæge Torsten Faber, Herlev Hospital. Kontaktperson for DID i Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., Annette Odby, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Tlf , ~ 2 ~

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger... 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater... 8 Indikator 1a: Genindlæggelse > 24 timer... 9 Indikator 1b: Genindlæggelse < 24 timer Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Indikator 4: Standardiseret mortalitetsratio (SMR) 30 dages mortalitet Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Beregningsregler for alle indikatorer Datagrundlag Afdelingsnumre anvendt i funnelplots Styregruppens medlemmer Supplerende analyser: Datakomplethed Deskriptive analyser: Patientkarakteristika Dødelighed Regionale kommentarer ~ 3 ~

4 Konklusioner og anbefalinger DID Årsrapport 2016/2017 er den tiende årsrapport fra Dansk Intensiv Database (DID) og omfatter intensivindlæggelser i perioden 1. juli juni 2017 fordelt på 43 intensivafdelinger. Komplethed Dette års rapport er generelt præget af det meget store antal forløb med uoplyste informationer fra Region Hovedstaden. Den udtalte mangel på indberetning fra Region Hovedstaden betyder, at indikatorerne for hospitaler i denne region beklageligvis ikke kan anvendes til vurdering af behandlingskvaliteten. DIDs styregruppe mener, at det er uhensigtsmæssigt, at det i en periode med betydende ændringer i driften af hospitaler i Region Hovedstaden, ikke er muligt at vurdere en mulig påvirkning af behandlingskvaliteten. Derudover er der i DIDs styregruppe bekymring for kvaliteten/validiteten af de data der er indberettet i Region Hovedstaden, og betydningen heraf for vurderingen af behandlingskvaliteten nationalt (kontaminering af data).dette på trods af at DID og en række andre kliniske kvalitetsdatabaser gennem en længere periode har gjort opmærksom på problemet, uden at det dog er blevet løst. Årsagen til den manglende indberetning kan ikke direkte bestemmes på baggrund af data fra DID, men hænger dog tidsmæssigt meget tæt sammen med indførelsen af SundhedsPlatformen (SP) i Region Hovedstaden. Region Syddanmark har bevidst valgt ikke at indberette SAPS 3 score, hvilket betyder, at mortalitets data fra denne region ikke kan vurderes. Årsagen er, at man afventer indførelsen af et nyt elektronisk journalsystem, og derfor har valgt ikke at opdatere den aktuelle version. Det undrer DIDs styregruppe, at 2 regioner bevidst undlader indberetning til en Klinisk Kvalitetsdatabase drevet af Regionernes Kliniske Kvalitets Program (RKKP). I en tid med væsentlige ændringer i regionernes IT-systemer, og dermed en potentielt øget risiko for fejl på grund af informationstab, må det være i alles største interesse at følge behandlingskvaliteten tæt. Den generelt manglende indberetning fra specielt Region Hovedstaden betyder, at tolkningen af landsgennemsnittet for samtlige indikatorer og ændringer i disse over tid skal gøres med forsigtighed. Styregruppen anbefaler generelt alle afdelinger, som af ukendte årsager har en komplethed på under 90 % på en eller flere variable, at undersøge og følge registreringskompletheden i de enkelte regioners egne ledelsesinformationssystemer, hvortil DID leverer månedligt opdaterede data på personniveau. Afdelinger, som har spørgsmål til deres data i ledelsesinformationssystemet, kan rette henvendelse til databasens kontaktperson ved RKKP (se kontaktoplysninger på side 2). Det er fortsat styregruppens holdning at dataindsamling via Landspatientregisteret, med deraf følgende mindst mulig dobbeltindtastning, er det mest optimale for DID. Men det anerkendes også, at der er udfordringer omkring datakvaliteten ved denne løsning. Aktuelt tydeligt eksemplificeret i afdelinger, der indfører nye journalsystemer, og dermed mister kontinuiteten i indsamlingen af kvalitetsdata. Det drejer sig dog også om potentielle problemer med den noget komplekse indberetning af f.eks. tidsvariable i Landspatientregisteret og med datatransmission fra lokale patientadministrative systemer og ind i Landspatientregisteret. Det er styregruppens opfattelse at der er behov for at ovenstående udfordringer løses centralt (Regionalt). Indikator resultater Styregruppen anser det for generelt positivt at der, på trods af forrige års stramning af kravene til afdelingerne i form revidering af standarder for samtlige indikatorer, fortsat er få afdelinger som ikke opfylder standarderne i de enkelte kvalitetsindikatorer. Der er en overordnet tendens til at resultaterne for samtlige indikatorer bedres løbende. Det skal dog igen her gentages, at Region Hovedstadens ~ 4 ~

5 resultater og dermed også landsresultaterne ikke er mulige at tolke i den aktuelle rapport på grund den store andel manglende indberetninger. På landsplan genindlægges 2,3 % af intensivpatienterne, som har været indlagt mere end 24 timer indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling, hvilket er et lille fald sammenlignet med både sidste og forrige opgørelsesperiode. Der er fortsat regionale forskelle og enkelte afdelinger ligger over den fastsatte standard. Ialt genindlægges 2,6 % af patienterne, der har et intensivforløb af mindre end 24 timers varighed, indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling. Også her er der betydelig regional variation. Hvorvidt genindlæggelse på intensivafdeling, efter et initialt forløb på under 24 timer og dermed mindre kompliceret sygdomstilfælde, reelt er udtryk for behandlingskvalitet, eller mere beror på intern logistik på de enkelte hospitaler, kan ikke vurderes på baggrund af data fra DID. På landsplan udskrives 3,1 % af patienterne til en stamafdeling imellem kl. 22 og 08, hvilket er under standarden på 5 %. I regionerne varierer andelen fra 2,0 % i Region Syddanmark til 5,9 % i Region Sjælland. Region Sjælland er således eneste region, der ikke opfylder standarden, mens 10 afdelinger ikke opfylder denne. Dette er en stigning fra 6 afdelinger i rapporten På landsplan ses i denne opgørelsesperiode, at 2,1 % overflyttes pga. kapacitetsproblemer, hvilket er betydelig under standarden på 4 %. Alle regioner opfylder standarden. Regionalt varierer andelen, der overflyttes fra 0,8 % i Region Syddanmark til 3,6 % i Region Nordjylland. Tre afdelinger ligger, selv efter der er taget højde for statistisk usikkerhed, over den fastsatte standard. Da SAPS 3 score er uoplyst for hele 62 % i hele Danmark, vil dette vanskeliggøre fortolkningen af SMR i denne periode, og resultaterne er derfor kommenteret for regioner, der har oplyst mere end 60 %. I region hovedstaden er 91 % uoplyst og 100 % er uoplyst i region Syddanmark. For Region Midtjylland og Nordjylland var 30-dages dødeligheden for intensivpatienter med SAPS 3 score i aktuelle opgørelsesperiode 21.4 % og 21.1 %, mens den var 30.4 % i Region Sjælland. SMR var i Region Midtjylland 80, 73 i Region Nordjylland, og 76 i Region Sjælland. På grund af den store andel missing, er 30-dages dødeligheden for hele populationen inkluderet som supplerende analyse. Den absolutte mortalitet for alle patienter i de samme regioner (Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland) er hhv %, 19.9 % og 30.0 %. Den absolutte 30-dages mortalitet er 18.2 % i Region Hovedstaden og 20.7 % i Region Syddanmark. Samlet set er den absolutte 30-dages mortalitet for alle intensivpatienter 20.6 %. Revision af standarder Styregruppen reviderede samtlige standarder i DID forud for rapporten Gennemgangen var baseret dels for foregående års resultater i DID samt resultater i sammenlignelige kvalitetsdataser i de nordiske lande samt Holland. På grund af vanskelighederne med kompletheden af en række centrale variable har styregruppen vurderet, at det ikke er muligt på baggrund af data fra denne rapport at justere standarderne yderligere til den kommende rapport ( ). Nye indikatorer under udvikling DID har i en årrække arbejdet på en transfusionsindikator. Aktuelt flyttes Transfusionsdatabasen over i et andet format og vil blive et register og ikke en database. Derudover kan man ikke præcist tidsfæste, hvornår det er målt en hæmoglobin og hvornår transfusion er givet. Det betyder, at det er vanskeligt at anvende data som kontrol af om en given transfusionstrigger overholdes. Det besluttes dog at forsøge at arbejde videre med en transfusionsindikator idet området er klinisk relevant, hyppigt forekommende og med mulige alvorlige konsekvenser for patienterne. ~ 5 ~

6 Der vil ligeledes i det kommende år blive taget kontakt til DANARREST, en ny klinisk database for inhospitale hjertestop, med henblik på et samarbejde omkring udvikling af en indikator for andelen af patienter, som udskrives i live fra intensivafdeling og som får hjertestop indenfor 48 timer efter udskrivelsen. Dette er en indikator, som i andre nationale databaser har været anvendt til kontrol af, om udskrivningskriterier overholdes og om stamafdelingernes mulighed for at observere og behandle patienter i et kompliceret efterforløb efter intensiv terapi. Endelig har styregruppen lagt op til en udredning af, hvorvidt andelen af patienter med dialysekrævende nyresvigt på intensivafdeling, som efter udskrivelse får lavet nefrologisk ambulant follow-up i en dansk kontekst, er en relevant indikator. Anbefalinger Det anbefales igen i år, at alle afdelinger gennemgår rapporten og forholder sig kritisk til følgende: Afdelinger, med datakomplethed under 90 % for variablene i DID, bør iværksætte tiltag mhp. at forbedre dette. I udvalgte regioner er der tilsyneladende systematisk manglende indberetning af kvalitetsdata til DID, hvilket der bør findes en regional løsning for (Se tabeller vedr. datakomplethed i appendiks 1 på side 38-45). Der henvises til DID vejledning om indberetning til Landspatientregisteret på DID s opbygning med brug af data fra Landspatientregisteret betyder, at der principielt er 4 trin hvor manglende registrering/dårlig komplethed kan opstå: 1. Manglende primær registrering i lokale journalsystemer (f.eks. CIS, manuelt, Sundhedsplatformen eller PDM system). 2. Manglende overførsel fra lokale systemer til Patient Administrative System (PAS) på sygehuset (fx "Grønt System"). 3. Manglende overførsel fra (PAS) til Landspatient registeret (LPR). 4. Fejl i udtræk fra LPR til DID eller efterfølgende oprensning af data. Ved at sammenligne dataudtræk på personniveau fra alle 4 datakilder, får man det fulde overblik over, hvor en potentiel fejlkilde findes. Afdelinger, som finder uoverensstemmelse mellem lokale registreringer og DID, anbefales derfor at trække en patientliste fra DID data i deres ledelsesinformationssystem mhp. at identificere årsagen, eller sende et udtræk fra elektronisk indberetningssystem til DID mhp. validering (se kontakt info side 2). Såfremt afdelingen ikke lever op til standarderne for resultatindikatorerne (genindlæggelse indenfor 48 timer, udskrivelse i aften-nattetimer (kl ) og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling), bør der gennemføres journalaudit eller lignende tiltag for at vurdere problemet og evt. iværksætte nødvendige foranstaltninger. Dette gælder også, hvis der i forhold til foregående år er sket betydelig stigning i disse indikatorer. Såfremt en afdelings standardiserede mortalitetsratioer (SMR) har været stigende, bør det vurderes, om afdelingen har undergået en ændring i patientsammensætning, der kan forklare den højere mortalitet, eller om årsagen kan relateres til andre forhold herunder behandlingskvaliteten. SMR bør ikke sammenlignes mellem afdelingerne, men en stigende SMR for den enkelte afdeling bør give anledning til overvejelser vedr. bagvedliggende årsager, hvilket ofte kun kan endeligt afdækkes ved journalaudit. ~ 6 ~

7 Der gøres opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte tabeller: Tabellens underoverskrift beskriver kort indikatoren samt den fastsatte standard. Bemærk at beregningsgrundlaget afhænger af hvad indikatoren udtrykker. Derfor vil nævneren ikke være den samme i alle tabeller. (Se oversigt over alle indikatorer på side 34). Tabellen viser i hhv. 2. kolonne: Hvorvidt standarden er opfyldt, herunder ja hvis opgjorte procentdel/resultat opnår standarden, eller nej hvis den ikke opnår standarden. Det tages ikke højde for statistisk usikkerhed ved denne vurdering. I stedet henvises til det beregnede 95 % konfidensinterval (CI) ved fortolkning af usikkerheden på estimatet. 4. kolonne: Angiver antal og % af forløb som ikke indgår i beregningen pga. uoplyste data. Visse afdelinger/regioner har et større antal uoplyste forløb, hvilket bør haves in mente ved fortolkning af resultaterne. Indikator 4 beskriver SMR. Dette tal udtrykker dødeligheden sammenlignet med den forventede dødelighed udfra SAPS 3 scoren. I SMR tabellen angives som tæller og nævner hhv. det observerede antal dødsfald og det forventede antal dødsfald ud fra SAPS 3 scoren. F.eks. betyder 115 at patienterne har en dødelighed, der er 15 % højere end patienterne inkluderet i udviklingen af SAPS 3 score (2). Da SMR er et udtryk for dødelighed ved en given patientsammensætning kan den ikke sammenlignes på tværs af sygehuse da patientsammensætningen er forskellig. I den grafiske præsentation af indikatorerne på hhv. regionsniveau og på enhedsniveau, er den fastsatte standard markeret med en lodret rød linje i figuren. De vandrette streger for hver enhed repræsenterer konfidensintervallet. Funnel(tragt)-diagrammer er et punktdiagram af patientpopulationens størrelse mod det opnåede indikatorresultat. De runde prikker viser indikatorresultatet på y-aksen mod antallet af patientforløb i den givne opgørelse i året (x-aksen). Den røde linje viser fastsat standard. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden. Tragten er et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Resultater, der ligger uden for tragten afviger markant fra den fastsatte standard. Beregningen af konfidensintervaller er baseret på samme metode som konfidensintervaller for den pågældende indikator. Tallene ved prikkerne i rapportens funnelplots refererer til afdelingerne anført i oversigten på side 36. Rapporten er baseret på udtræk fra Landspatientregisteret 10. august ~ 7 ~

8 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater ID Indikator 1a DID_70_001 Genindlæggelse > 24t. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt > 24 timer. 1b DID_83_001 Genindlæggelse 24t. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt 24 timer 2 DID_74_001 Udskrivelse i aften-nattetimer. % Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00 blandt patienter indlagt > 24 timer. 3 DID_09_002 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling. % Andelen af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer blandt alle som udskrives i live. 4 DID_81_001 Standardiseret mortalitetsratio(smr) - 30-dages mortalitet. Observeret antal patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse på intensivafdeling divideret med forventet antal dødsfald jf. SAPS III score. Uoplyst Indikatornummer Standard Format % Indikatoropfyldelse (95 % CI) % Andel 11 2,3 (2,1 2,6) 2,7 (2,4-3,0) 3,0 (2,7-3,3) Andel 11 2,6 (2,3 3,0) 5 % Andel 11 3,1 (2,8 3,4) 3,0 ( ) 3,6 (3,2 3,8) 4 % Andel 4 2,1 (1,9 2,3) 2,5 (2,3 2,7) 2,1 (2,0-2,3) - Ratio 62 ~ 8 ~

9 Indikator 1a: Genindlæggelse > 24 timer Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt > 24 timer. Standard 3 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 290/ (11) 2,3 (2,1;2,6) 2,7 (2,4;3,0) 3,0 (2,7;3,3) Hovedstaden* Ja 40/ (25) 1,3 (0,9;1,7) 1,7 (1,3;2,2) 1,8 (1,4;2,3) Sjælland Ja 35/ (3) 2,5 (1,8;3,5) 3,4 (2,5;4,5) 3,2 (2,3;4,3) Syddanmark Ja 102/ (4) 2,9 (2,3;3,5) 2,7 (2,2;3,3) 3,5 (2,9;4,1) Midtjylland Ja 90/ (7) 2,8 (2,3;3,4) 3,1 (2,5;3,7) 3,8 (3,2;4,5) Nordjylland Ja 23/ (1) 1,9 (1,2;2,8) 3,4 (2,5;4,5) 2,3 (1,5;3,2) Hovedstaden* Ja 40/ (25) 1,3 (0,9;1,7) 1,7 (1,3;2,2) 1,8 (1,4;2,3) Bispebjerg Hospital Ja 4/368 74(17) 1,1 (0,3;2,8) 2,4 (1,1;4,4) 1,1 (0,3;2,7) Bornholms Hospital Ja 0/44 25(36) 0,0 (0,0;8,0) 1,4 (0,0;7,5) 1,3 (0,0;6,9) Gentofte Hospital Ja 0/117 12(9) 0,0 (0,0;3,1) 2,5 (0,5;7,1) 3,3 (0,9;8,3) Glostrup Hospital, Y13 Nej 5/106 2(2) 4,7 (1,5;10,7) 1,9 (0,4;5,3) 4,3 (1,7;8,6) Herlev Hospital Ja #/# 39(12) 0,3 (0,0;1,9) 1,3 (0,4;3,4) 2,4 (1,1;4,8) Hillerød Hospital Ja #/# 53(15) 0,7 (0,1;2,5) 0,0 (0,0;1,8) 0,0 (0,0;97,5) Hvidovre Hospital Ja #/# 204(50) 1,0 (0,1;3,4) 1,2 (0,3;3,5) 0,3 (0,0;1,8) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Ja 3/ (55) 2,1 (0,4;6,0) 1,6 (0,5;3,7) 5,8 (2,9;10,1) Rigshospitalet, 4131 Intensiv Ja 7/ (28) 1,4 (0,6;2,8) 2,3 (1,3;3,7) 0,9 (0,3;2,0) Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret Ja 16/ (21) 1,5 (0,9;2,5) 1,6 (1,0;2,4) 1,5 (0,9;2,4) Sjælland Ja 35/ (3) 2,5 (1,8;3,5) 3,4 (2,5;4,5) 3,2 (2,3;4,3) Holbæk Sygehus Nej 14/326 6(2) 4,3 (2,4;7,1) 2,8 (1,2;5,4) 3,6 (1,7;6,8) Køge Sygehus Ja 6/281 6(2) 2,1 (0,8;4,6) 2,7 (1,1;5,5) 2,9 (1,1;6,1) Nykøbing F. Sygehus Ja #/# 2(1) 0,7 (0,1;2,5) 2,1 (0,8;4,5) 1,6 (0,4;4,1) Roskilde Sygehus Nej 7/184 22(11) 3,8 (1,5;7,7) 9,4 (5,6;14,6) 2,6 (0,8;5,9) Slagelse Sygehus Ja 6/306 6(2) 2,0 (0,7;4,2) 2,5 (1,2;4,8) 4,4 (2,6;7,1) Syddanmark Ja 102/ (4) 2,9 (2,3;3,5) 2,7 (2,2;3,3) 3,5 (2,9;4,1) OUH, Svendborg Sygehus Nej 6/151 16(10) 4,0 (1,5;8,4) 1,6 (0,3;4,5) 3,7 (1,4;7,9) Odense Universitetshospital Nej 45/ (5) 3,1 (2,3;4,2) 2,4 (1,6;3,4) 4,2 (3,0;5,7) ITA/BRITA/PITA Odense Universitetshospital NIA Nej 19/624 2(0) 3,0 (1,8;4,7) 3,4 (2,1;5,1) 3,3 (2,1;4,9) Odense Universitetshospital ,2 (1,2;6,9) 3,8 (2,2;6,0) VITA* Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 4/276 19(6) 1,4 (0,4;3,7) 2,0 (0,7;4,2) 2,5 (1,0;5,1) ~ 9 ~

10 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Sygehus Lillebælt, Kolding Ja 9/473 20(4) 1,9 (0,9;3,6) 3,3 (1,9;5,3) 4,3 (2,7;6,6) Sygehus Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Nej 8/232 4(2) 3,4 (1,5;6,7) 3,0 (1,4;5,7) 2,4 (1,0;4,7) Sygehus Sønderjylland, Nej 6/167 20(11) 3,6 (1,3;7,7) 3,1 (1,3;6,3) 1,6 (0,3;4,5) Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Ja 5/201 2(1) 2,5 (0,8;5,7) 2,1 (0,6;5,2) 2,3 (0,6;5,8) Sønderborg Midtjylland Ja 90/ (7) 2,8 (2,3;3,4) 3,1 (2,5;3,7) 3,8 (3,2;4,5) Aarhus Universitetshospital I Ja 10/364 84(19) 2,7 (1,3;5,0) 3,7 (2,3;5,7) 6,6 (4,5;9,2) (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA Nej 18/452 31(6) 4,0 (2,4;6,2) 3,7 (2,2;5,9) 3,6 (2,1;5,8) (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Ja 7/266 12(4) 2,6 (1,1;5,3) 1,6 (0,4;3,9) 1,2 (0,1;4,1) Nord Aarhus Universitetshospital Nej 11/330 22(6) 3,3 (1,7;5,9) 3,3 (1,8;5,6) 4,1 (2,3;6,8) OVITA Syd Hospitalsenhed Midt Intensiv Ja 8/496 18(4) 1,6 (0,7;3,2) 2,6 (1,4;4,5) 4,4 (2,7;6,5) afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv Ja 0/92 16(15) 0,0 (0,0;3,9) 0,8 (0,0;4,6) 1,3 (0,2;4,6) sengeafdeling Silkeborg Hospitalsenheden Horsens Ja 6/255 3(1) 2,4 (0,9;5,1) 2,8 (1,1;5,8) 3,3 (1,5;6,2) Regionshospitalet Herning Nej 14/298 14(4) 4,7 (2,6;7,8) 2,6 (1,0;5,2) 3,6 (1,8;6,1) Regionshospitalet Holstebro Ja 6/210 22(9) 2,9 (1,1;6,1) 4,1 (1,8;7,9) 3,0 (1,2;6,1) Regionshospitalet Randers Ja 10/444 32(7) 2,3 (1,1;4,1) 3,6 (2,1;5,8) 3,2 (1,7;5,3) Nordjylland Ja 23/ (1) 1,9 (1,2;2,8) 3,4 (2,5;4,5) 2,3 (1,5;3,2) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 3/109 1(1) 2,8 (0,6;7,8) 2,2 (0,5;6,3) 1,6 (0,2;5,7) 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Ja 8/354 0(0) 2,3 (1,0;4,4) 4,7 (2,3;8,4) 1,5 (0,3;4,2) Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Ja 5/228 0(0) 2,2 (0,7;5,0) 4,1 (2,0;7,3) 3,0 (1,3;5,9) Intensiv Afsnit (TIA) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,0 (0,0;41,0) 0,0 (0,0;6,6) Aalborg UH, Neuro Orto Traume Ja #/# 0(0) 1,1 (0,1;4,1) 3,2 (1,1;7,4) 1,8 (0,4;5,1) intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Ja 0/35 0(0) 0,0 (0,0;10,0) 1,2 (0,1;4,2) 4,7 (2,1;9,1) Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, Ja #/# 1(0) 0,9 (0,1;3,2) 2,9 (1,2;5,9) 1,4 (0,3;4,0) Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted Ja 3/118 5(4) 2,5 (0,5;7,3) 5,3 (2,3;10,2) 2,3 (0,5;6,5) *Tallene er usikre, da der er en stor andel missing ** OUH VITA er afrapporteret sammen med ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: ~ 10 ~

11 Indikatoren beskriver andelen, der genindlægges på intensiv afdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling blandt patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdelingen. Afgrænsningen til patienter indlagt mere end 24 timer er foretaget for at ekskludere patienter, som indlægges kortvarende pga. f.eks. forgiftning, dialysebehandling eller postoperativ observation. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb af mere end 24 timers varighed med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. En eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 11 % af intensivforløbene, og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan genindlægges 2,3 % af intensivpatienterne indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling, hvilket er et lille fald sammenlignet med både sidste og forrige opgørelsesperiode. Regionalt varierer genindlæggelsesfrekvensen fra 1,3 % i Region Hovedstaden til 2,9 % i Region Midtjylland. Alle regioner opfylder således standarden. Bemærk, at der er en stor andel missing i Region Hovedstaden (25%), og estimatet dermed er usikkert. Elleve afdelinger opfylder ikke standarden, men estimaterne på afdelingsniveau er dog også baseret på et mindre antal observationer og er derfor mere usikre. Funnelplottet viser, at alle afdelinger ligger indenfor standarden, når der tages højde for den statistiske usikkerhed omkring standarden. Indikatoren kan kun beregnes for forløb med registreret udskrivningstidspunkt og afslutningsmåde, og ændring i registreringspraksis med stigende komplethed i registreringen af disse variable kan også påvirke fundende. Faglig klinisk kommentar: Det er positivt, at der er en generel nedgang i antallet af genindlæggelser kort efter udskrivelse fra intensivafdeling, blandt patienter indlagt i mere end 24 på intensiv afdeling. Restriktionen til patienter indlagt mere end 24 timer betyder, at indikatoren primært omhandler de meste syge patienter, og patienter med komplekse forløb ofte inddragende flere medicinske specialer. Ikke alle afdelinger overholder den fastsatte standard, som af Styregruppen opfattes som lav efter revideringen lavet i forbindelse med foregående årsrapport. Det er væsentligt at bemærke, at resultaterne for Region Hovedstaden generelt (uoplyst 25 %) og især Bornholms Hospital (uoplyst 36 %), Rigshospitalet 2093 neuro-intensiv ( uoplyst 55%), og Hvidovre Hospital ( 50 % uoplyst) er vanskelige at tolke på grund af den store andel uoplyste forløb. Det er derfor ikke muligt at vurdere andelen af genindlæggelser i Region Hovedstaden generelt, mest udtalt for de nævnte hospitaler. Generelt kan genindlæggelse på intensivafdeling indenfor 48 timer skyldes for tidlig udskrivelse og/eller mangelfuld overlevering til stamafdelingen, og således være direkte relateret til kvaliteten af intensiv terapi. Imidlertid kan andre faktorer, som manglende ressourcer på stamafdelingen til observation og behandling af patienter med meget komplekse sygdomsforløb, sene komplikationer opstået i relation til intensiv terapi (f.eks. venøs trombo-embolisme pga. manglende antikoagulationsbehandling, eller sekundære infektioner relateret til katetre eller mangelfuld antibiotisk behandling) også bidrage til risikoen for genindlæggelse. Endelig kan ikke forebyggelige faktorer, uafhængig af den forudgående intensiv terapi, herunder f.eks. kirurgiske komplikationer, medføre genindlæggelse på intensivafdeling. Et internationalt studie viser, at 88 % af genindlæggelser på intensivafdeling skyldes ikke-forebyggelige faktorer, og kun 12 % er således forebyggelige. Det anbefales derfor, at afdelinger som ikke opfylder standarden, eller som har stigende forekomst af genindlæggelser, at lave lokal klinisk journal audit på de forløb hvor patienter genindlægges, for at klarlægge mulige årsager til disse. ~ 11 ~

12 Anbefaling til indikatoren: Indikatoren anses som væsentlig, idet den afspejler den komplekse proces, det er at overflytte intensivpatienter til stamafdelinger på det rigtige tidspunkt. Indikatoren inddrager derudover overflytning mellem forskellige afdelinger med de risici det indebærer for blandt andet informationstab. Opdelingen i patienter indlagt mere end 24 timer og mindre end 24 timer for denne indikator giver god klinisk mening, idet kompleksiteten af behandlingsforløbene mellem de to typer indlæggelse er væsentlig forskellig, og dermed er risikoen og prognosen for genindlæggelse det formegentligt også. Det anbefales således at bibeholde indikatoren, og at den fastsatte standard fastholdes. DID vil i det kommende år undersøge, om det ville være gavnligt for fortolkningen at ændre tidsfaktoren til 96 timer efter udskrivelse fra intensivafdeling. Indikator 1a - Genindlæggelse (region) ~ 12 ~

13 Indikator 1a - Genindlæggelse (afdelingsniveau) ~ 13 ~

14 Funnelplot for indikator 1a - Genindlæggelse (afdelingsniveau) ~ 14 ~

15 Indikator 1b: Genindlæggelse < 24 timer Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt < 24 timer. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark - 248/ (14) 2,6 (2,3;3,0) 2,6 (2,3;2,9) 2,6 (2,4;3,0) Hovedstaden* - 9/ (42) 0,6 (0,3;1,1) 1,5 (1,0;2,1) 1,1 (0,7;1,6) Sjælland - 25/794 42(5) 3,1 (2,0;4,6) 3,0 (2,0;4,3) 3,9 (2,7;5,4) Syddanmark - 116/ (5) 4,1 (3,4;4,9) 3,8 (3,2;4,6) 3,7 (3,1;4,4) Midtjylland - 78/ (8) 2,5 (2,0;3,2) 2,6 (2,1;3,2) 2,9 (2,3;3,6) Nordjylland - 20/ (1) 1,5 (0,9;2,4) 1,4 (0,8;2,1) 1,3 (0,8;2,0) Hovedstaden* - 9/ (42) 0,6 (0,3;1,1) 1,5 (1,0;2,1) 1,1 (0,7;1,6) Bispebjerg Hospital - #/# 74(34) 1,4 (0,2;4,9) 0,6 (0,0;3,3) 3,1 (0,9;7,9) Bornholms Hospital - #/# 25(27) 1,4 (0,0;7,8) 2,9 (0,6;8,1) 3,1 (0,9;7,8) Gentofte Hospital - 0/76 12(14) 0,0 (0,0;4,7) 2,1 (0,1;11,3) 3,4 (0,4;11,9) Glostrup Hospital, Y13-0/73 2(3) 0,0 (0,0;4,9) 2,2 (0,3;7,8) 2,1 (0,3;7,3) Herlev Hospital - 0/102 39(28) 0,0 (0,0;3,6) 3,2 (0,7;9,0) 1,0 (0,0;5,4) Hillerød Hospital - 0/98 53(35) 0,0 (0,0;3,7) 0,9 (0,1;3,4) 0,2 (0,0;1,2) Hvidovre Hospital - 0/ (65) 0,0 (0,0;3,3) 0,6 (0,0;3,1) 0,0 (0,0;2,2) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret /34 174(84) 0,0 (0,0;10,3) 3,1 (0,9;7,9) 1,4 (0,0;7,3) - #/# 195(47) 0,5 (0,0;2,5) 1,0 (0,2;3,0) 1,7 (0,5;3,9) - 5/ (34) 0,9 (0,3;2,1) 1,3 (0,5;2,8) 0,5 (0,1;1,3) Sjælland - 25/794 42(5) 3,1 (2,0;4,6) 3,0 (2,0;4,3) 3,9 (2,7;5,4) Holbæk Sygehus - 9/275 6(2) 3,3 (1,5;6,1) 3,8 (2,1;6,3) 2,0 (0,8;4,0) Køge Sygehus - #/# 6(6) 2,1 (0,3;7,3) 0,0 (0,0;4,3) 3,3 (0,4;11,3) Nykøbing F. Sygehus - 6/184 2(1) 3,3 (1,2;7,0) 1,3 (0,2;4,5) 1,9 (0,4;5,4) Roskilde Sygehus - 6/136 22(14) 4,4 (1,6;9,4) 3,6 (1,4;7,2) 4,8 (2,1;9,3) Slagelse Sygehus - #/# 6(6) 2,0 (0,2;6,9) 4,1 (1,3;9,2) 8,7 (5,1;13,8) Syddanmark - 116/ (5) 4,1 (3,4;4,9) 3,8 (3,2;4,6) 3,7 (3,1;4,4) OUH, Svendborg Sygehus - 6/96 16(14) 6,3 (2,3;13,1) 4,3 (1,2;10,8) 1,6 (0,2;5,6) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA - 93/ (4) 5,6 (4,5;6,8) 5,0 (3,9;6,3) 1,5 (0,7;2,7) Odense Universitetshospital NIA - 6/222 2(1) 2,7 (1,0;5,8) 1,8 (0,5;4,6) 5,3 (3,0;8,6) Odense Universitetshospital VITA** ,0 (3,8;8,9) 6,4 (5,0;8,0) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) - 3/165 19(10) 1,8 (0,4;5,2) 1,6 (0,3;4,5) 1,0 (0,1;3,4) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus - 4/303 20(6) 1,3 (0,4;3,3) 1,9 (0,7;4,1) 3,1 (1,5;5,7) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus - 4/120 4(3) 3,3 (0,9;8,3) 2,5 (0,7;6,3) 1,9 (0,4;5,5) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg - 0/192 20(9) 0,0 (0,0;1,9) 2,0 (0,6;5,1) 3,2 (1,3;6,5) - 0/87 2(2) 0,0 (0,0;4,2) 0,0 (0,0;3,9) 1,2 (0,0;6,6) ~ 15 ~

16 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Midtjylland - 78/ (8) 2,5 (2,0;3,2) 2,6 (2,1;3,2) 2,9 (2,3;3,6) Aarhus Universitetshospital I - 7/226 84(27) 3,1 (1,3;6,3) 2,6 (1,2;5,2) 2,4 (0,9;5,1) (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA - 21/565 31(5) 3,7 (2,3;5,6) 1,7 (0,8;3,0) 1,9 (1,0;3,3) (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA - 7/465 12(3) 1,5 (0,6;3,1) 1,2 (0,4;2,8) 3,1 (1,0;7,0) Nord Aarhus Universitetshospital - 8/273 22(7) 2,9 (1,3;5,7) 5,9 (3,5;9,2) 5,6 (3,4;8,8) OVITA Syd Hospitalsenhed Midt Intensiv - 8/419 18(4) 1,9 (0,8;3,7) 1,9 (0,9;3,6) 2,6 (1,4;4,5) afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv - #/# 16(16) 2,5 (0,3;8,6) 2,5 (0,7;6,3) 0,5 (0,0;3,0) sengeafdeling Silkeborg Hospitalsenheden Horsens - 5/221 3(1) 2,3 (0,7;5,2) 1,5 (0,3;4,3) 1,4 (0,3;3,9) Regionshospitalet Herning - 5/275 14(5) 1,8 (0,6;4,2) 4,1 (2,1;7,0) 6,6 (3,8;10,4) Regionshospitalet Holstebro - 12/278 22(7) 4,3 (2,3;7,4) 3,2 (1,6;5,7) 2,0 (0,7;4,6) Regionshospitalet Randers - 3/257 32(11) 1,2 (0,2;3,4) 2,4 (0,8;5,4) 3,4 (1,6;6,3) Nordjylland - 20/ (1) 1,5 (0,9;2,4) 1,4 (0,8;2,1) 1,3 (0,8;2,0) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi - #/# 1(1) 1,8 (0,2;6,2) 0,0 (0,0;4,5) 1,0 (0,0;5,4) 103 Aalborg UH, Almen Intensiv - 0/187 0(0) 0,0 (0,0;2,0) 1,9 (0,2;6,7) 1,2 (0,0;6,5) Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge - 3/433 0(0) 0,7 (0,1;2,0) 1,0 (0,3;2,5) 1,2 (0,4;2,8) Intensiv Afsnit (TIA) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,0 (0,0;30,8) 0,0 (0,0;18,5) Aalborg UH, Neuro Orto Traume - #/# 0(0) 0,9 (0,1;3,3) 1,8 (0,5;4,5) 1,6 (0,3;4,5) intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit - #/# 0(0) 0,9 (0,0;5,0) 1,1 (0,3;2,8) 0,8 (0,2;2,3) Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, - 9/209 1(0) 4,3 (2,0;8,0) 2,4 (0,6;5,9) 2,1 (0,6;5,3) Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted - 3/32 5(14) 9,4 (2,0;25,0) 3,1 (0,1;16,2) 4,5 (0,1;22,8) *Tallene er usikre, da der er en stor andel missing ** OUH VITA er afrapporteret sammen med ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen, der genindlægges på intensivafdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling blandt patienter indlagt mindre end 24 timer på intensivafdelingen. Afgrænsningen til patienter indlagt mindre end 24 timer er foretaget for at se på patienter, som indlægges kortvarende pga. f.eks. forgiftning, dialysebehandling eller postoperativ observation. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb af mindre end 24 timers varighed med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. En ~ 16 ~

17 eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 14 % af intensivforløbene, og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan genindlægges 2,6 % af patienterne, der har et intensivforløb af mindre end 24 timers varighed, indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling. Regionalt varierer genindlæggelsesfrekvensen fra 0,6 % i Region Hovedstaden (dog med 42 % uoplyste, og dermed et usikkert estimat) til 4,1 % i Region Syddanmark. Estimaterne på afdelingsniveau er baseret på et mindre antal observationer. Her varierer genindlæggelsesfrekvensen fra 0 % til 9.4 %. Der er ikke inkluderet funnelplot, da der ikke er sat en standard. Faglig klinisk kommentar: Det er første gang, at DID anvender stratificering på indlæggelsestid over og under 24 timer på denne indikator. Det var forventningen, at patienter indlagt mere end 24 timer havde en væsentlig højere andel af genindlæggelser end patienter indlagt mindre end 24 timer. Det skyldes, at det ofte er langt mere komplekse patienter med længere indlæggelsestid, ligesom disse patienter ofte også har langt større plejebehov på grund af den almene svækkelse, der følger med et langt intensiv forløb. Patientkategorien, som har korte indlæggelser på intensivafdeling, er ofte postoperativ observation, forgiftningstilfælde samt patienter med få og ofte kun et organsvigt. Det er således på den ene side positivt, at patienter med længere forløb ikke har større forekomst af genindlæggelser, men modsat også bekymrende at genindlæggelse er lige så høj blandt patienter indlagt kort tid. Det er imidlertid på baggrund af data i DID ikke muligt at opnå tilstrækkelig detaljeret kliniske oplysninger til at vurdere årsagen til genindlæggelserne. Det anbefales derfor, at afdelinger, som ikke opfylder standarden, laver lokal journalaudit på de forløb, hvor patienten genindlægges på intensivafdeling efter en indlæggelse på mindre end 24 timer, for at klarlægge mulige årsager til disse. Anbefaling til indikatoren: Indikatoren bibeholdes, idet den bidrager væsentligt til forståelsen og tolkningen af data vedrørende tidligere genindlæggelse. Det er desværre på grund af den lave komplethed i indberetningen ikke muligt at anvende landsgennemsnittet til at fastslå en valid standard, hvorfor styregruppen har besluttet at udskyde fastlæggelsen af denne til næste års rapport. Indikator 1b: Genindlæggelse 24 t ~ 17 ~

18 Indikator 1b: Genindlæggelse 24 t ~ 18 ~

19 Indikator 2: Udskrivning i aften-nattetimer Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00 blandt patienter indlagt > 24 timer. Standard 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 384/ (11) 3,1 (2,8;3,4) 3,0 (2,7;3,3) 3,6 (3,2;3,9) Hovedstaden* Ja 78/ (25) 2,5 (2,0;3,1) 2,5 (2,0;3,0) 2,9 (2,4;3,6) Sjælland Nej 81/ (3) 5,9 (4,7;7,2) 4,6 (3,6;5,9) 4,6 (3,5;5,9) Syddanmark Ja 70/ (4) 2,0 (1,5;2,5) 2,0 (1,6;2,5) 2,7 (2,2;3,3) Midtjylland Ja 119/ (7) 3,7 (3,1;4,4) 3,7 (3,1;4,3) 5,0 (4,3;5,8) Nordjylland Ja 36/ (1) 2,9 (2,0;4,0) 3,9 (2,9;5,0) 2,9 (2,1;4,0) Hovedstaden* Ja 78/ (25) 2,5 (2,0;3,1) 2,5 (2,0;3,0) 2,9 (2,4;3,6) Bispebjerg Hospital Ja 5/368 74(17) 1,4 (0,4;3,1) 2,9 (1,4;5,1) 2,4 (1,1;4,5) Bornholms Hospital Ja 0/44 25(36) 0,0 (0,0;8,0) 0,0 (0,0;5,0) 2,5 (0,3;8,8) Gentofte Hospital Ja #/# 12(9) 1,7 (0,2;6,0) 0,8 (0,0;4,6) 5,8 (2,4;11,6) Glostrup Hospital, Y13 Ja 3/106 2(2) 2,8 (0,6;8,0) 4,3 (1,8;8,8) 7,9 (4,3;13,2) Herlev Hospital Ja 8/297 39(12) 2,7 (1,2;5,2) 2,0 (0,7;4,3) 2,8 (1,3;5,2) Hillerød Hospital Nej 17/292 53(15) 5,8 (3,4;9,2) 4,9 (2,4;8,8) 0,0 (0,0;97,5) Hvidovre Hospital Nej 12/ (50) 5,8 (3,0;9,9) 2,9 (1,2;5,8) 4,7 (2,6;7,7) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Nej 12/ (55) 8,5 (4,4;14,3) 10,2 (7,1;14,1) 6,3 (3,3;10,8) Rigshospitalet, 4131 Intensiv Ja 18/ (28) 3,5 (2,1;5,5) 1,6 (0,8;2,8) 3,3 (2,0;4,9) Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret Ja #/# 283(21) 0,1 (0,0;0,5) 0,6 (0,3;1,2) 0,8 (0,3;1,5) Sjælland Nej 81/ (3) 5,9 (4,7;7,2) 4,6 (3,6;5,9) 4,6 (3,5;5,9) Holbæk Sygehus Nej 19/326 6(2) 5,8 (3,5;9,0) 3,5 (1,7;6,3) 3,6 (1,7;6,8) Køge Sygehus Ja 6/281 6(2) 2,1 (0,8;4,6) 5,4 (3,0;8,9) 5,3 (2,7;9,2) Nykøbing F. Sygehus Nej 25/284 2(1) 8,8 (5,8;12,7) 6,7 (4,1;10,2) 6,8 (4,0;10,7) Roskilde Sygehus Ja 9/184 22(11) 4,9 (2,3;9,1) 5,5 (2,7;9,9) 5,2 (2,5;9,3) Slagelse Sygehus Nej 22/306 6(2) 7,2 (4,6;10,7) 2,8 (1,4;5,1) 3,0 (1,5;5,4) Syddanmark Ja 70/ (4) 2,0 (1,5;2,5) 2,0 (1,6;2,5) 2,7 (2,2;3,3) OUH, Svendborg Sygehus Ja 3/151 16(10) 2,0 (0,4;5,7) 3,1 (1,2;6,7) 2,5 (0,7;6,2) Odense Universitetshospital Ja 28/ (5) 1,9 (1,3;2,8) 2,0 (1,3;3,0) 1,7 (1,0;2,8) ITA/BRITA/PITA Odense Universitetshospital NIA Ja 16/624 2(0) 2,6 (1,5;4,1) 2,3 (1,2;3,7) 2,8 (1,7;4,2) Odense Universitetshospital ,7 (0,9;6,1) 5,3 (3,4;7,8) VITA** Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja #/# 19(6) 0,7 (0,1;2,6) 1,6 (0,5;3,8) 2,5 (1,0;5,1) Sygehus Lillebælt, Kolding Ja 9/473 20(4) 1,9 (0,9;3,6) 1,9 (0,9;3,5) 3,2 (1,8;5,3) Sygehus Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 3/232 4(2) 1,3 (0,3;3,7) 0,7 (0,1;2,4) 1,8 (0,7;3,9) ~ 19 ~

20 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Ja 4/167 20(11) 2,4 (0,7;6,0) 3,1 (1,3;6,3) 2,1 (0,6;5,2) Ja 5/201 2(1) 2,5 (0,8;5,7) 0,5 (0,0;2,9) 1,7 (0,4;5,0) Midtjylland Ja 119/ (7) 3,7 (3,1;4,4) 3,7 (3,1;4,3) 5,0 (4,3;5,8) Aarhus Universitetshospital I Nej 20/364 84(19) 5,5 (3,4;8,4) 3,9 (2,4;6,0) 4,0 (2,4;6,2) (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA Ja 18/452 31(6) 4,0 (2,4;6,2) 3,7 (2,2;5,9) 5,0 (3,2;7,5) (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Ja 11/266 12(4) 4,1 (2,1;7,3) 4,7 (2,4;8,0) 6,4 (3,2;11,1) Nord Aarhus Universitetshospital Ja 11/330 22(6) 3,3 (1,7;5,9) 4,1 (2,3;6,5) 4,4 (2,5;7,1) OVITA Syd Hospitalsenhed Midt Intensiv Ja 14/496 18(4) 2,8 (1,6;4,7) 3,3 (1,9;5,2) 5,1 (3,4;7,5) afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv Ja #/# 16(15) 1,1 (0,0;5,9) 2,5 (0,5;7,3) 7,1 (3,6;12,3) sengeafdeling Silkeborg Hospitalsenheden Horsens Ja 10/255 3(1) 3,9 (1,9;7,1) 6,9 (4,1;10,8) 10,3 (7,0;14,6) Regionshospitalet Herning Nej 18/298 14(4) 6,0 (3,6;9,4) 3,6 (1,8;6,6) 3,3 (1,6;5,7) Regionshospitalet Holstebro Ja 5/210 22(9) 2,4 (0,8;5,5) 2,6 (0,8;5,9) 4,3 (2,1;7,8) Regionshospitalet Randers Ja 11/444 32(7) 2,5 (1,2;4,4) 1,8 (0,8;3,5) 3,4 (1,9;5,5) Nordjylland Ja 36/ (1) 2,9 (2,0;4,0) 3,9 (2,9;5,0) 2,9 (2,1;4,0) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 4/109 1(1) 3,7 (1,0;9,1) 3,6 (1,2;8,3) 0,8 (0,0;4,4) 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Ja 7/354 0(0) 2,0 (0,8;4,0) 4,2 (1,9;7,8) 1,9 (0,5;4,9) Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Ja 3/228 0(0) 1,3 (0,3;3,8) 1,2 (0,3;3,5) 1,1 (0,2;3,3) Intensiv Afsnit (TIA) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,0 (0,0;41,0) 1,9 (0,0;9,9) Aalborg UH, Neuro Orto Traume Ja 5/174 0(0) 2,9 (0,9;6,6) 4,5 (1,8;9,1) 4,1 (1,7;8,3) intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Nej #/# 0(0) 5,7 (0,7;19,2) 2,4 (0,6;5,9) 3,0 (1,0;6,8) Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, Ja 4/224 1(0) 1,8 (0,5;4,5) 3,3 (1,4;6,5) 3,3 (1,3;6,6) Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted Nej 11/118 5(4) 9,3 (4,7;16,1) 9,9 (5,7;15,9) 8,3 (4,2;14,4) *Tallene er usikre, da der er en stor andel missing ** OUH VITA er afrapporteret sammen med ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen af patienter indlagt på intensivafdeling mere end 24 timer, der udskrives til stamafdeling imellem kl. 22 og kl. 08. Restriktionen til patienter indlagt mere end 24 timer er ~ 20 ~

21 foretaget for at ekskludere patienter, som udskrives planlagt i aften-nattetimer efter korterevarende observation. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb af mere end 24 timers varighed med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. I alt (11 %) af intensivforløbene indgår ikke i beregningen pga. manglende oplysninger; i Region Hovedstaden er 25 % uoplyst. På landsplan udskrives 3,1 % til stamafdeling imellem kl. 22 og 08, hvilket er under standarden på 5 %. I regionerne varierer andelen fra 2,0 % i Region Syddanmark til 5,9 % i Region Sjælland. Region Sjælland er eneste region, der ikke opfylder standarden. Der er 10 afdelinger, der ligger over standarden. Estimaterne på afdelingsniveau er basered på et mindre antal observationer, og er mere usikre. Funnelplottet viser, at en afdeling ligger markant over standarden. Faglig klinisk kommentar: Udskrivelse i aften-natte timer har i nogle studier været associeret med øget mortalitet, om end en række nyere undersøgelse ikke har kunnet bekræfte dette. På trods af dette anser Styregruppen det for uhensigtsmæssigt at udskrive patienter med indlæggelsesforløb på intensivafdeling i mere end 24 timer, idet erfaringen viser, at risikoen for komplikationer i relation til overflytningen øges, når der ikke er personale og lægelige ressourcer til optimal modtagelse og vurdering af patienten i stamafdelingen. Dette lægger et ekstra ressource pres på de modtagende afdelinger, som i forvejen ofte er belastet af sparsomt personale i aften-natte timerne. Komplikationer er ikke nødvendigvis af alvorlig karakter, men kan potentielt forlænge indlæggelsestiden. Overordnet er det bekymrende at antallet af afdelinger, som ikke opfylder standarden, er steget fra 6 i til 10 afdelinger i Endvidere findes det bemærkelsesværdigt, at Region Sjælland ikke opfylder den fastsatte standard. Andelen af udskrivninger i aften-natte timer har i denne region generelt haft stigende tendens over de seneste år. Nykøbing Falster sygehus er det eneste hospital, der ligger over markant over standarden i funnel plottet, hvor der er taget hensyn til den statistiske usikkerhed forårsaget af det trods alt relativt lille antal udskrivninger. Hvorvidt denne stigning skyldes øget pres på kapaciteten på intensivafdelinger i Region Sjælland, kan ikke vurderes på baggrund af data i DID, men bør klarlægges på lokale kliniske audits. Det er på baggrund af denne rapport ikke muligt at udtale sig om årsagen til de sene udskrivninger og styregruppen anbefaler derfor, at hospitaler med stigende andel eller som ligger over den fastsatte standard ved klinisk audit afdækker forløbende. Anbefaling til indikatoren: Styregruppen anbefaler, at bevare indikatoren med nuværende definitioner og standard. Eksemplet med Region Sjælland viser med al tydelighed vigtigheden af løbende at monitorere kvaliteten selv på områder, hvor man i gennem en årrække har ligget under den fastsatte standard. Indikator 2 Udskrivning i aften-nattetimer (regionsniveau) ~ 21 ~

22 Indikator 2 Udskrivning i aften-nattetimer (afdelingsniveau) ~ 22 ~

23 Funnelplot for indikator 2 Udskrivning i aften-nattetimer (afdelingsniveau) ~ 23 ~

24 Indikator 3: Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Andel af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer. Standard 4 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 524/ (4) 2,1 (1,9;2,3) 2,5 (2,3;2,7) 2,1 (2,0;2,3) Hovedstaden Ja 188/ (14) 3,4 (2,9;3,9) 3,3 (2,9;3,7) 3,1 (2,7;3,6) Sjælland Ja 59/ (1) 2,3 (1,8;3,0) 3,1 (2,5;3,9) 3,1 (2,4;3,8) Syddanmark Ja 59/ (1) 0,8 (0,6;1,1) 0,6 (0,4;0,8) 0,9 (0,7;1,1) Midtjylland Ja 114/ (2) 1,6 (1,3;1,9) 1,5 (1,2;1,8) 1,2 (0,9;1,5) Nordjylland Ja 104/ (0) 3,6 (3,0;4,4) 7,3 (6,4;8,3) 4,3 (3,7;5,1) Hovedstaden* Ja 188/ (14) 3,4 (2,9;3,9) 3,3 (2,9;3,7) 3,1 (2,7;3,6) Bispebjerg Hospital Ja 11/573 70(11) 1,9 (1,0;3,4) 5,1 (3,5;7,1) 3,0 (1,8;4,8) Bornholms Hospital Ja 0/148 13(8) 0,0 (0,0;2,5) 0,0 (0,0;1,8) 0,0 (0,0;1,5) Gentofte Hospital Nej 16/278 10(3) 5,8 (3,3;9,2) 8,6 (5,3;13,2) 4,3 (2,0;7,9) Glostrup Hospital, Y13 Nej 28/236 2(1) 11,9 (8,0;16,7) 4,5 (2,4;7,5) 7,2 (4,6;10,6) Herlev Hospital Ja 14/459 37(7) 3,1 (1,7;5,1) 5,6 (3,7;8,0) 2,7 (1,5;4,6) Hillerød Hospital Nej 62/474 50(10) 13,1 (10,2;16,5) 9,5 (7,1;12,4) 5,2 (3,5;7,4) Hvidovre Hospital Nej 15/ (36) 4,1 (2,3;6,7) 4,3 (2,7;6,5) 6,2 (4,4;8,5) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Nej 11/ (43) 4,8 (2,4;8,5) 4,0 (2,5;5,9) 6,8 (4,4;10,1) Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Ja 14/ (14) 1,5 (0,8;2,5) 1,8 (1,1;2,8) 2,4 (1,6;3,5) Rigshospitalet, Hjertecenteret Ja 17/ (8) 0,9 (0,5;1,5) 0,7 (0,4;1,1) 1,3 (0,8;1,8) Sjælland Ja 59/ (1) 2,3 (1,8;3,0) 3,1 (2,5;3,9) 3,1 (2,4;3,8) Holbæk Sygehus Ja 8/668 4(1) 1,2 (0,5;2,3) 0,8 (0,3;1,8) 2,8 (1,7;4,3) Køge Sygehus Nej 24/440 3(1) 5,5 (3,5;8,0) 10,6 (7,8;13,9) 10,1 (7,1;13,8) Nykøbing F. Sygehus Ja 6/539 1(0) 1,1 (0,4;2,4) 0,8 (0,2;2,0) 0,4 (0,0;1,5) Roskilde Sygehus Ja 15/416 19(4) 3,6 (2,0;5,9) 5,2 (3,3;7,7) 3,7 (2,1;5,9) Slagelse Sygehus Ja 6/489 5(1) 1,2 (0,5;2,7) 0,8 (0,2;2,0) 1,2 (0,5;2,4) Syddanmark Ja 59/ (1) 0,8 (0,6;1,1) 0,6 (0,4;0,8) 0,9 (0,7;1,1) OUH, Svendborg Sygehus Ja 8/286 8(3) 2,8 (1,2;5,4) 0,3 (0,0;1,8) 0,7 (0,1;2,3) Odense Universitetshospital Ja 15/ (1) 0,5 (0,3;0,8) 0,4 (0,2;0,7) 0,5 (0,2;0,9) ITA/BRITA/PITA Odense Universitetshospital NIA Ja #/# 1(0) 0,2 (0,0;0,8) 0,6 (0,2;1,4) 0,0 (0,0;0,3) Odense Universitetshospital ,0 (0,0;0,6) 0,4 (0,1;0,8) VITA** Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 3/486 14(3) 0,6 (0,1;1,8) 0,2 (0,0;1,0) 0,2 (0,0;1,0) Sygehus Lillebælt, Kolding Ja 3/834 12(1) 0,4 (0,1;1,0) 0,5 (0,1;1,2) 2,3 (1,4;3,6) Sygehus Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja #/# 1(0) 0,5 (0,1;1,9) 0,4 (0,1;1,5) 0,2 (0,0;1,1) ~ 24 ~

25 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Nej 26/462 16(3) 5,6 (3,7;8,1) 3,7 (2,3;5,7) 5,7 (3,9;8,1) Ja 0/322 1(0) 0,0 (0,0;1,1) 0,0 (0,0;1,2) 0,4 (0,0;2,0) Midtjylland Ja 114/ (2) 1,6 (1,3;1,9) 1,5 (1,2;1,8) 1,2 (0,9;1,5) Aarhus Universitetshospital I Ja 19/806 6(1) 2,4 (1,4;3,7) 1,6 (0,9;2,6) 2,8 (1,8;4,1) (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA Ja 35/ (2) 3,0 (2,1;4,2) 1,9 (1,2;2,8) 2,9 (2,1;4,1) (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Ja 23/825 10(1) 2,8 (1,8;4,2) 3,2 (2,1;4,7) 1,5 (0,6;3,3) Nord Aarhus Universitetshospital Ja 7/645 14(2) 1,1 (0,4;2,2) 0,0 (0,0;0,5) 1,3 (0,6;2,4) OVITA Syd Hospitalsenhed Midt Intensiv Ja #/# 14(1) 0,1 (0,0;0,5) 0,5 (0,1;1,1) 0,0 (0,0;0,3) afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv Ja #/# 14(6) 0,5 (0,0;2,5) 1,2 (0,3;3,0) 0,0 (0,0;0,9) sengeafdeling Silkeborg Hospitalsenheden Horsens Ja 12/530 3(1) 2,3 (1,2;3,9) 1,8 (0,8;3,3) 1,1 (0,4;2,3) Regionshospitalet Herning Ja 12/687 12(2) 1,7 (0,9;3,0) 3,3 (2,1;4,9) 0,2 (0,0;0,8) Regionshospitalet Holstebro Ja #/# 14(3) 0,2 (0,0;1,1) 1,2 (0,5;2,4) 0,4 (0,0;1,4) Regionshospitalet Randers Ja 3/765 12(2) 0,4 (0,1;1,1) 0,0 (0,0;0,5) 0,0 (0,0;0,5) Nordjylland Ja 104/ (0) 3,6 (3,0;4,4) 7,3 (6,4;8,3) 4,3 (3,7;5,1) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi Ja 9/246 1(0) 3,7 (1,7;6,8) 6,1 (3,5;9,9) 2,8 (1,1;5,7) 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Ja 4/615 0(0) 0,7 (0,2;1,7) 14,7 (11,4;18,4) 8,7 (6,1;12,1) Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Nej 35/711 0(0) 4,9 (3,5;6,8) 6,8 (5,1;8,9) 4,6 (3,2;6,4) Intensiv Afsnit (TIA) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,7 (1,1;28,0) 2,3 (0,3;8,1) Aalborg UH, Neuro Orto Traume Nej 46/477 0(0) 9,6 (7,1;12,7) 16,4 (13,3;19,9) 10,5 (7,8;13,8) intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Ja 3/158 0(0) 1,9 (0,4;5,4) 1,3 (0,6;2,6) 0,6 (0,2;1,6) Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, Ja 3/475 1(0) 0,6 (0,1;1,8) 2,4 (1,2;4,3) 0,9 (0,2;2,3) Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted Ja 4/187 2(1) 2,1 (0,6;5,4) 1,4 (0,3;4,1) 3,7 (1,5;7,6) * Tallene er usikre, da der er en stor andel missing ** OUH VITA er afrapporteret sammen med OUH ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren beskriver andelen af forløb, hvor patienten udskrives i live, som er kapacitetsbetingede overflytninger. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb, hvor afslutningsmåden er registreret og hvor patienten udskrives i live. I alt (4 %) forløb indgår ikke i beregningen pga. ~ 25 ~

26 manglende registrering af afslutningsmåde, hvilket er på niveau med sidste år. Majoriteten af de uoplyste er fra region Hovedstaden (14 %). På landsplan ses i denne opgørelsesperiode, at 2,1 % overflyttes pga. kapacitetsproblemer, hvilket er betydelig under standarden på 4 %. Alle regioner opfylder standarden. Regionalt varierer andelen, der overflyttes fra 0,8 % i Region Syddanmark til 3,6 % i Region Nordjylland. Det er i denne opgørelsesperiode betydelig flere afdelinger, der opfylder den fastsatte standard end sidst år. Der er i år 9 afdelinger, der ikke opfylder den fastsatte standard. Af disse, viser funnelplottet, at 3 afdelinger ligger markant over standarden, når der tages højde for den statistiske usikkerhed omkring denne. Faglig klinisk kommentar: Det er bekymrende, at enkelte hospitaler fortsat har meget høj andel af patienter, som må overflyttes til en anden intensivafdeling på grund af kapacitetsproblemer. Data fra DID omhandlende Region Syddanmark viser med al tydelighed, at en målrettet indsats og tilstrækkelige ressourcer til at opretholde den nødvendige kapacitet i spidsbelastningsperioder kan reducere antallet af disse overflytninger. Det bevirker, at der i Region Syddanmark i perioden har været færre kapacitetsbetingede overflytninger end på enkelte hospitaler i andre regioner. Den generelle udvikling har været, at stadigt færre afdelinger ikke opfylder standarden. Det er naturligvis en positiv udvikling. Men styregruppen må igen understrege vigtigheden af, ved hjælp af kliniske audit, at undersøge årsagen til kapacitetsbetingede overflytninger på de afdelinger der ikke opfylder standarden. Det bemærkes, at kapacitetsproblemer på intensivafdelingerne, i perioder med stort pres på kapaciteten på hospitalerne generelt, til en vis grad kan tilskrives, at stamafdelingerne på grund af overbelægning ikke kan modtage patienter, som ikke længere kræver intensiv terapi eller observation. Dette er ud fra et patientsynspunkt, og et generelt ønske om optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer, særdeles uhensigtsmæssigt. Der pågår fortsat analyser af konsekvenserne af kapacitetsbetinget overflytning. DID har fået støtte af PROCRIN til yderligere analyse af netop denne problemstilling. Det er væsentligt at bemærke, at selvom en sådan overflytning for patienter og pårørende kan føles som en belastning, tyder de få eksisterende undersøgelser på, at der ikke er en sikker association til øget dødelighed og øget indlæggelsestid Anbefaling til indikatoren: Med opbygningen af nye sygehusstrukturer i regionerne er det væsentligt at følge udviklingen i kapacitetsbetingede overflytninger tæt. Styregruppen ser ikke grund til at ændre definition eller standard for nuværende. Indikator 3 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling (regionsniveau) ~ 26 ~

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING FORTROLIG 25. november 2016 Hvorfra udgår rapporten

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2014 30. juni 2015 21. december 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 3: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk 1 Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1. januar 2011 31. december 2011 www.did1.dk www.kea.au.dk Rapporten er udarbejdet af Dansk Intensiv Databases styregruppe i samarbejde med: Kompetencecenter for

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 Styregruppen for Organdonationsdatabasen (ODD) Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 National Klinisk Kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation. ORgandonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase

Dansk Center for. Organdonation. ORgandonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase Dansk Center for Organdonation ORgandonationsdatabasen årsrapport 2013 1. januar - 31. december 2013 national klinisk kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2016 Perioden 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 28. juni 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere