Indholdsfortegnelse: Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Side"

Transkript

1 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Generelt 2 2. Driftsrapporten og dens linier 3 3. Balancerapporten - venstre halvdel 6 4. Balancerapporten - højre halvdel 7

2 Side 2 1. Generelt Formålet med dette afsnit er at give en kortfattet orientering om butiksregnskabets driftsrapport og balance med hovedvægt på driftsrapportens linieopbygning. Mere detaljeret information om såvel driftsrapport/balance som butiksregnskabets øvrige rapporter kan findes i "Økonomihåndbog, afsnit 07: Regnskabsrapporter". Oversigt over butiksregnskabets rapporter: Balance Niveau 1 Driftsrapport Niveau 2 Varelageroversigt m.v. Specifikation Varesalgsrapport Kontospecifikation Niveau 3 Der udsendes ikke regnskaber på papir. Rapporterne: - Driftsrapport, balance, varelageroversigt m.v. og kontospecifikation vil være tilgængelige i BoKs2 via menu 2.5 dagen efter regnskabskørslen, hvor de kan ses/printes i op til 30 dage, herefter kan de findes i CTD/Web, hvor alle butiksregnskabets rapporter ligger i 5 år. Regnskabet for foreningsnr. kan kun ses i CTD. Oplysninger fra rapporterne Specifikation og Varesalgsrapport kan også ses i budgetopfølgningssystemet.

3 2. Driftsrapporten og dens linier Periode: JANUAR EDB-dato: DRIFTSRAPPORT COOP Albertslund Status ultimo: DCH/DR-nr.: PR.: Sidste optælling: Butikstype Salgsareal kvm: Regnskabsperiode uge 1-5 Akkumuleret uge 1-5 Lin. Tekst I år Budget Sidste år Andel af I år Budget Sidste år Kr. Index 1000 kr. Index 1000 kr. oms.i år Kr. Index 1000 kr. Index 1000 kr. 1 Omsætning, butiksvarer 2 Omsætning, benzin m.v. 3 Omsætning i alt 4 Salgsavance 5 Kalk.diff.,lev.bonus m.v. 6 Medlemsbonus 7 Vareomkostn.bidrag 8 Distributionsomk. 9 Kassationer 10 Svind 11 Realiseret avance 12 Personaleudgifter 13 Dækningsbidrag 1 14 Reklame m.v. 15 Forretningsudgifter 16 El og varme 17 Vedligeholdelse 18 Foreningsudgifter 19 Omkostninger (14-18) 20 Dækningsbidrag 2 BIDRAG 21 Husleje 22 Renteudgifter 23 Afskrivn.inventar m.m. 24 Butiksresultat 25 Kæde- & koncernbidrag 26 Resultat i alt 31 Butiksvarelager til lagerkostpris/lagerdage Beløb udskrevet med fortegn ( - ) er modsat linieteksten (d.v.s. en udgiftslinie med ( - ) = indtægt). Tallene i venstre margin på denne og den følgende side svarer til linienumrene på driftsrapporten. Tekstkolonnen på driftsrapporten giver meget kortfattet en forklaring på, hvad den enkelte linie indeholder. Denne beskrivelse giver nogle supplerende bemærkninger til linierne. Linie nr. 1-3 Omsætningen: På disse linier vises al omsætning (excl. moms). 4 Salgsavance: Denne linie indeholder butikkens salgsavance, dvs. omsætning minus tilsat lagerkostpris (vareforbrug). Salgsavancen er direkte sammenlignelig med BoKs2. For produktionsområder gælder det at forskellen mellem BoKs2 s salgsavance og den reelle avance konstateret efter den månedlige optælling, indgår i driftsrapportens linie 5. 5 Kalk.diff., lev.bonus m.v. (indtægtslinie) I linie 5 indgår bonus og markedsføringstilskud fra leverandører, kalkulationsdifferencer, procenttillæg, diverse omkostninger, gebyrer og tilskud via faktureringssystemerne og avancereguleringer for produktionsområder. 6 Medlemsbonus: Linien indeholder Medlemsaktivitetsbidrag beregnet med x% af butiksvareoms. og kædeog butiksdisponeret medlemsbonus, som er registreret pr. kategori. Side 3 Andel af oms.i år

4 Side 4 7 Vareomkostn.bidrag: Linien indeholder vareomkostningsbidrag, der er beregnet på grundlag af vareomsætning pr. kategori fra BoKs2. 8 Distributionsomkostninger: Linien indeholder de faste samt de variable distributionsomkostninger samt et fast leveringsgebyr pr. ordre, samt gebyr for særydelser (distribution af vasketøj, reklameaviser m.m.), D-fakturering og D-levering. 9 Kassationer: I denne linie indgår værdien af kasserede varer. 10 Svind (a conto og faktisk): Faktisk svind opgøres i forbindelse med optælling af varelageret. I perioden mellem 2 optællinger beregnes et a conto svind. 11 Realiseret avance: Med udgangspunkt i linie 4 og under hensyntagen til avancekorrektioner i linie 5-10 nås der frem til det beløb, der reelt er indtjent gennem omsætningen. 12 Personaleudgifter: Omfatter omkostninger i forbindelse med personalets løn, sociale ydelser m.v. Lønomkostninger er for månedslønnede udregnet under hensyntagen til det antal dage, der er i regnskabsperioden. 13 Dækningsbidrag 1: Trækkes linie 12 fra linie 11 fremkommer et meget vigtigt tal, der kan anvendes som sammenligningsgrundlag med andre medlemsbutikker, herunder brugsforeninger. Indtægter/omkostninger på driftsrapporten linie 1 til linie 12 er i høj grad påvirkelige af personalets indsats, hvorimod mange af de følgende liniers omkostninger er forholdsvis faste. 14 Reklame m.v.: Fællesdisponeret reklame (inkl. markedsføringskontingent), butiksdisponeret reklame samt dekoration og indpakning. 15 Forretningsudgifter: RC- og revisionshonorar, forsikringer, porto, telefon, rejser, repræsentation, vareudbringning, bankoptællingsgebyr, centerforening, konsulentbistand m.v. 16 El og varme: Udover el og varme indgår også udgiften til vand. 17 Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse, køb af småinventar, vedligeholdelse af inventar, renovation, rengøring samt drift af P-plads og udenomsarealer. 18 Foreningsudgifter: Samvirke, mødeudgifter ved medlemsarrangementer, gebyr til Medlemsservice m.v. 19 Omkostninger: Sum af linie Dækningsbidrag 2: Linie 13 minus linie 19. Dette er et andet meget vigtigt tal, som kan bruges som sammenligningsgrundlag med andre medlemsbutikker, herunder brugsforeninger.

5 Side 5 21 Husleje: Betalt husleje for butikker i lejede lokaler, markedsleje samt renter af evt. depositum. 22 Renteudgifter: Indeholder evt. betalte renteudg. til leverandører. 23 Afskrivninger, inventar m.m.: Anskaffelsespris for inventar, biler, maskiner afskrives over 5 år, køle- & frostanlæg over 10 år, benzinanlæg over 7 år med lige store beløb pr. år, dog afskrives PC-servere over 3 år. 24 Butiksresultat: Trækkes linie 21, 22 og 23 fra linie 20 fremkommer butiksresultatet. 25 Kæde- & koncernbidrag: Linien indeholder kæde- & koncernomkostningsbidrag, IT-bidrag, E-handelsbidrag og Udviklingsbidrag. 26 Resultat i alt: Trækkes linie 25 fra linie 24 fremkommer det beløb, der er tilovers af indtjeningen for den forløbne del af året. Beløbet er således butikkens bidrag til Coop Danmark s konsolidering. 31 Butiksvarelager/lagerdage: Dette nøgletal viser butiksvarelageret til lagerkostpris inkl. produktionssteder og reduceret med såvel a conto som faktisk svind. Nøgletallet lagerdage viser hvor mange dage varerne i gennemsnit er på lageret i butikken.

6 Side 6 3. Balancerapporten - venstre halvdel Balance Linie AKTIVER 40 Immaterielle anlægsaktiver 41 Ejendom (off.værdi ) 42 Inventar, maskiner m.v. 43 Værdipapirer 44 Andre anlægsaktiver 45 Forudberegnede afskrivninger 46 Anlægsaktiver i alt (40-45) 47 Butiksvarelager til I-pris 48 Grovvarelager til I-pris 49 Udestående fordringer 50 Tilgode hos leverandører 51 Tilgode hos uddeler 52 Forudberegnede indtægter 53 Diverse omsætningsværdier 54 Omposteringskonti 55 Værdipapirer 56 Kasse, bank, giro 57 Omsætningsaktiver i alt (47-56) 58 Aktiver i alt (46+57) PASSIVER 70 Egenkapital 71 Driftsmæss. konsolidering ikke fordelt 72 Ansvarlig kapital i alt (70+71) 73 Hensættelser 74 Medlemmers driftslån 75 Bank-,spareks.-,prioritetsgæld m.v. 76 Langfristet gæld i alt (74+75) 77 Kassekredit 78 Gæld til leverandører 79 Skyldig moms og a-skat 80 Gæld til uddeler 81 Forudberegnede udgifter 82 Anden kort gæld 83 Kortfristet gæld i alt 84 Gæld i alt (76+83) 85 Passiver i alt ( ) 86 Kontroltotal Regnskabsår Primo uge Ultimo uge Kroner % Kroner % Denne del af rapporten giver et overblik over aktiver (kapitalanvendelse) og passiver (kapitalanskaffelse). På balancen er der til hver tekstlinie 2 kolonner: Primo uge - d.v.s. den første uge i regnskabsåret. Ultimo uge - d.v.s. den sidste uge i den regnskabsperiode, som rapporten er udskrevet for. Den fælles overskrift for de 2 kolonner er: Regnskabsår. Udviklingen i den forløbne del af året kan således aflæses her.

7 Side 7 4. Balancerapporten - højre halvdel Distributionsomkostninger: % af % af Perioden Boms Kalend.år Boms Variable Lev. gebyr Faste I alt faktureret Kæde- og koncernbidrag (ln 25): Koncernbidrag Kædebidrag (incl. IT) I alt Medlemsbonus: Medlemsakt.bidrag (ln 6) Central (ln 6) Kæde (ln 6) Butik (ln 6) I alt Salg til medlemmer Lagerdage Varelager til LK-pris: Faktisk Budget I år budg. s.år Butiksvarer Grovvarer I alt Nøgletal: Kalenderår Tilgode hos Coop Skyld til Coop Forfalden Forudbetalt Kassekredit max Heraf udnyttet Pristilsætning, gns-av-% Perioden Kalenderåret Salgsomr. andel/avance Prod.omr. andel/avance Lin.% af oms.incl.moms: Per.kr. %boms k-år kr. %boms 1 Oms.but.v.incl.moms 4 Salgsavance 11 Realiseret avance 12 Personaleudgifter 19 Omkostninger 20 Dækningsbidrag 2 Denne del af rapporten giver nogle forskellige regnskabsoplysninger og nøgletal. Her orienteres om nogle af de væsentligste: Distributionsomkostninger: Her angives de tre typer distributionsomkostninger: Variable, leveringsgebyr og faste distributionsomkostninger. Der vises periodens tal og de akkumulerede tal for kalenderåret samt pct. af butiksvareomsætningen. Kæde- og koncernbidrag: Udover ovennævnte indgår også IT-bidrag, E-handelsbidrag og Udviklingsbidrag. Periodens tal og de akkumulerede tal for kalenderåret vises samt pct. af butiksvareomsætningen. Medlemsbonus: Viser en spec. af linie 6. Periodens tal og de akkumulerede tal for kalenderåret vises samt pct. af butiksvareomsætningen. - salg til medlemmer indeholder den del af salget, hvor medlemmerne har vist medlemskort. Periodens tal og de akkumulerede tal for kalenderåret samt pct. af butiksvareomsætningen er incl. moms.

8 Side 8 Varelager - faktisk/budget: - varelager til lagerkostpris inkl. produktionsområder og reduceret med såvel a conto som faktisk svind. - lagerdage, d.v.s. hvor mange dage varerne i gennemsnit er på lageret i butikken. Nøgletal Formålet med de anførte nøgletal er at give et støttemateriale til analyse af drifts- og balancetal: Pristilsætning: Viser hvor stor en del af salgsavancen, der er beregnet med gennemsnitsavanceprocenter, samt den avance dette har resulteret i. Dog er der en del kategorier, der ikke indgår i dette nøgletal, f.eks. tips, lotto og emballage. Lin. % af oms. incl. moms: Driftsrapportens linie 1 Omsætning, butiksvarer incl. moms. Driftsrapportens linie 4, 11, 12, 19 og 20 i % af butiksvareomsætningen incl. moms (linie 1).

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere