Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død"

Transkript

1 Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1

2 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller uden skattemæssig succession. Skattemæssig Succession betyder at indtræde i en andens skattemæssige stilling, i dette tilfælde forælders. Arvingen kan også vælge at købe ejendommen på handelsvilkår 2. a) Overtagelse uden succession i avancer dvs. beskatning af dødsboet Hvis en person, der arver en landbrugsejendom fra forælder ikke succederer, skal dødsboet beskattes af eventuelle avancer (værdier), der overstiger ca. 2,6 mio.kr. Ved beskatningen af dødsboets avancer sidestilles arv med salg. Beskatningen foretages endvidere på den måde, at dødsboet indtræder i afdødes skattemæssige forhold (jf. dødsboskattelovens 16). Ved opgørelse af dødsbobeskatningsindkomsten anses boets aktiver og passiver således for erhvervet af boet på de tidspunkter og til de beløb og under de omstændigheder, hvorved de blev erhvervet af afdøde. Ved overtagelse af en landsbrugsejendom vil der først og fremmest kunne blive tale om at beskatte en eventuel ejendomsavance samt genvundne afskrivninger på bygninger og avancer på afskrivningsberettigede driftsmidler. Den del af en ejendomsavance, der vedrører stuehuset med tilhørende have, beskattes ikke, tilsvarende anden salg af privatbolig. b) Overtagelse med succession i avancer dvs. ingen beskatning af dødsboet Hvis barnet som arving vælger at overtage ejendommen med skattemæssig succession, sker der en udskydelse af avancebeskatningen ved, at han overtager den latente skat, der hviler på aktiver og passiver. Ved at succedere opnår den skattepligtige således, at boet fritages for at blive avancebeskattet. På den anden side vil den, der overtager en ejendom med succession typisk få et lavere afskrivningsgrundlag, end hvis aktiverne var erhvervet uden succession. Dette betyder samtidig, at erhververen ved en senere afståelse af de pågældende aktiver ikke alene skal beskattes af gen 1 Generationsskifte ved succession kan ske i forhold til følgende persongrupper: børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn. Adoptivforhold eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Derudover kan der ske generationsskifte ved skattemæssig succession til en medarbejder, når medarbejderen inden for de seneste 4 indkomstår i sammenlagt mindst 3 år har været fuldtidsbeskæftiget og tillige på overdragelsestidspunktet er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. 2 Et dødsbo er fritaget for skat (jf. dødsboskattelovens 6) hvis boets aktivmasse ikke overstiger et reguleret beløb på kr. (2012). Uanset om der sker succession eller ej, skal arvingerne betale boafgift af arvens handelsværdi. Som handelsværdi kan den seneste offentlige vurdering anvendes. For så vidt angår selve den faste ejendom, gælder der den særregel, at værdiansættelsen ikke vil blive anfægtet af SKAT, hvis den værdi, der lægges til grund ved beregningen af boafgift, afviger 15 pct. eller mindre fra handelsværdien. Boafgiften beregnes som 15 pct. af arvens værdi, fratrukket et bundfradrag på kr. 2

3 vundne afskrivninger, som han selv har foretaget, men også af afskrivninger foretaget af arveladeren i hans ejertid. c) Succession i konto for opsparet overskud Hvis den tidligere ejer har valgt at lade sig beskatte af den særlige virksomhedsordning, og den nye ejer ligeledes ønsker at benytte denne ordning, kan han hvis han i øvrigt har valgt at succedere i tidligere ejers skattemæssige stilling vælge at succedere i konto for opsparet overskud. Herved undgås det, at der efter reglerne herom i virksomhedsskatteloven skal ske ophørsbeskatning i forbindelse med tidligere ejers død. Straksoverdragelse fra forælder til barn gave Ved overdragelse fra forælder til barn i levende live skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften beregnes som 15 pct. af den del af gavens værdi, der overstiger kr. Afståelse ved gave sidestilles som udgangspunkt med salg. Faderen kan dog undgå at blive avancebeskattet i forbindelse med afståelsen af ejendommen, hvis reglerne om succession ved overdragelse i levende live anvendes. Som nærmere beskrevet ovenfor indebærer overdragelse med succession, at sønnen indtræder i faderens skattemæssige stilling. Glidende generationsskifte fra forælder til børn gave Forælderen kan vælge at overdrage ejerandele af sin ejendom til barnet over en årrække. F.eks. kan han over en periode på 10 år vælge at overdrage en ideel ejerandel på 1/10. Barnet opnår herved at skulle betale mindre i gaveafgift, da der hvert år afgiftsfrit kan overdrages en gave på kr. Ved et sådant glidende generationsskifte sker der en successiv overdragelse af aktiver fra forælder til barn. Overdragelse kan både ske med og uden succession. Hvis barnet ikke succederer, skal der hvert år foretages avancebeskatning hos forælderen. Glidende generationsskifte til den unge landmand fra tredjemand Hvis den unge landmand over en årrække køber sig ind i en landbrugsejendom ved hvert år at erhverve en ideel ejerandel fra tredjemand, skal tredjemanden hvert år avancebeskattes i forbindelse med afståelse af skatterelevante aktiver. Efter kildeskattelovens 33 C, stk. 1, kan der imidlertid ske skattemæssig succession i avancebeskatning i forbindelse med overtagelse af en erhvervsvirksomhed i levende live fra en nærmere afgrænset personkreds. De personer, der har adgang til at succedere efter denne bestemmelse, er foruden egne børn: Børnebørn Søskende Søskendes børn 3

4 Søskendes børnebørn Samlever. Derudover kan følgende personkreds succedere efter kildeskattelovens 33 C, stk. 12 og 13: Nære medarbejdere Tidligere medarbejdere Tidligere ejere Hvis overdrageren anvender virksomhedsordningen, og erhververen ligeledes ønsker at anvende denne ordning, kan den nævnte personkreds hvis reglerne om succession i øvrigt anvendes tillige succedere i konto for opsparet overskud. Adgangen til at succedere i forbindelse med overtagelse af en landbrugsejendom fra tredjemand kan både ske på den måde, at der sker straksovertagelse, og på den måde, at ejendommen succesivt overdrages fra tredjemand (glidende generationsskifte). Ved at gøre brug af reglerne om succession opnås, at overdrageren fritages for at blive avancebeskattet i forbindelse med overdragelse af skatterelevante aktiver. Straksovertagelse fra tredjemand Som et alternativ til at overtaget en landbrugsejendom fra sin fader som arv eller gave kan den unge landmand købe en ejendom af tredjemand. Herved opnår han at kunne afskrive på sin anskaffelsessum for de overtagne aktiver. Generationsskifte ved driftsfællesskab Hvis faderen driver ejendommen i driftsfællesskab med en eller flere personer, har faderen mulighed for at overdrage sin ideelle andel til sin søn, ligesom sønnen kan overtage faderens ideelle andel, når han arver faderen. Reglerne for arveafgift og succession er de samme ved overtagelse af en ideel andel af en landbrugsejendom som ved overtagelse af hele landbrugsejendommen. Overdragelser mellem medinteressenter sidestilles med salg til tredjemand, jf. ovenfor under 5). Selskabsdannelse Den skattepligtige kan forud for generationsskiftet vælge at omdanne sit landbrug til et aktie eller anpartsselskab. Det vil så være aktierne eller anpartsbeviserne, der overtages af sønnen. Omdannelse til et selskab kan enten ske i henhold til reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse eller som en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Hvis lov om skattefri virksomhedsomdannelse anvendes, kan faderen omdanne sin virksomhed til et selskab uden at han umiddelbart beskattes. 4

5 Lov om skattefri virksomhedsomdannelse bygger på det princip, at en personligt ejet virksomhed kan indskydes i et selskab, uden at der samtidig udløses beskatning hos den tidligere ejer. Loven bygger på et successionsprincip, hvorefter selskabet skattemæssigt indtræder i den tidligere ejers sted med hensyn til de overtagne aktivers anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum m.v. Beskatning af de fortjenester, der i princippet konstateres ved omdannelsen, finder herefter sted, enten når faderen afstår aktierne eller anparterne, der er ydet som vederlag for virksomheden, eller når selskabet afhænder overtagne aktiver eller likvider. Foruden personligt ejede virksomheder kan virksomheder, der drives af et dødbo, anvende lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Hvis forælderen i stedet for vælger at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse behandles de aktiver, der skydes ind i selskabet, fuldstændig på samme måde som hvis de blev solgt til en tredjemand. Det betyder, at der ofte vil komme skattepligtige avancer til beskatning i forbindelse med salg af f.eks. bygninger og driftsmidler. Hvis aktierne eller anparterne overdrages til sønnen i levende live som led i generationsskiftet, skal der betales gaveafgift. Dette gælder uanset, om aktierne eller anparterne overdrages med eller uden succession til barnet. Arveafgiften udgør 15 procent af aktiernes eller anparternes værdi, idet der dog er et bundfradrag på kr. Hvis faderen overdrager aktierne eller anparterne til sønnen uden succession, vil han skulle beskattes af en eventuel avance ved overdragelsen, jf. reglerne herom i aktieavancebeskatningsloven. I aktieavancesbeskatningslovens 34 findes regler om overdragelse af aktier og anparter med succession. Sønnen indtræder i så fald i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til de erhvervede aktier eller anparter. Dette medfører, at faderen ikke beskattes af en eventuel avance ved overdragelse af aktierne eller anparterne på det tidspunkt, hvor overdragelsen sker. Beskatningen udskydes, indtil modtageren efterfølgende sælger aktierne/anparterne. Sønnen skal anses for at have købt aktierne eller anparterne til samme pris og på samme tidspunkt som overdrageren. Det er tillige muligt at overdrage aktier eller anparter med succession til børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn, samlever, nære medarbejdere og tidligere ejere. 5

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere