Koncernregnskab (fortsat)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskab (fortsat)"

Transkript

1 Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber e) intern handel med omsætningsaktiver f) intern handel med anlægsaktiver g) korrektioner til udskudt skat h) minoritetsandel af datterselskabet i) goodwill og afskrivning herpå Udarbejdelse af moderselskabets regnskab samt koncernregnskabet

2 Konsolidering Bogens eksempel i kapitel 8 gennemgås Der er anvendt et simplificeret eksempel mhp. at fremhæve det væsentlige - konsolideringsteknikken Arbejdsskemaer - side 35 og 36 Der arbejdes videre med tallene i på side 37 til 44 Elimineringerne i balancen gennemgås først, derefter resultatopgørelsen

3 Konsolidering Supplerende oplysninger: - indbyrdes samhandel: Af D s omsætning udgør 1210 salg til M M har solgt en maskine til D for 125.Maskinen er i D s regnskab er opført som driftsmateriel. Maskinens produktionsomkostninger er 75, altså er anlægget solgt med en avance på 50. Det af D købte anlæg (125) afskrives lineært over 5 år. Ultimo dette regnskabsår er det således opført til 100.

4 Konsolidering Supplerende oplysninger (fortsat): Indbyrdes samhandel: Varelagrene i M og D er som følge af samhandlen opgjort inkl. koncerninterne avancer, jf. side 45. Køb af dattervirksomheden Købsprisen for M s andel i D var svarende til 75% af selskabskapitalen (900/1200). Indre værdi af den erhvervede aktiepost var på købstidspunktet, svarende til 75% af egenkapitalen på købstidspunktet

5 Konsolidering I fig. 9, 10 og 11 er de oprindelige resultatopgørelser/ balancer overført til arbejdsskemaer, hvor: - der opdeles efter det dobbelte bogholderis princip - poster der opstår ved konsolideringen indplaceres - ændring i varelagre samt vareforbrug specificeres - overført resultat under egenkapital af forenklingshensyn er vist i en linie

6 a) Afstemning af regnskaber De enkelte selskabsregnskaber afstemmes indbyrdes forud for/i forbindelse med opstilling af koncernregnskabet Fx skal regnskaberne korrigeres, såfremt der ikke anvendes samme regnskabspraksis Der kan være uoverensstemmelser regnskaberne i mellem som følge af fejl eller manglende registreringer i regnskaberne. Fx varer/betalinger der er afsendt af et selskab, men endnu ikke modtaget/ registreret i et andet selskab. Regnskaberne korrigeres for sådanne fejl/mangler

7 b) Intern gæld og interne renter Jf. 120 skal der bl.a. ske eliminering af: tilgodehavender og gæld mellem de konsoliderede virksomheder indtægter og udgifter vedrørende dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder Kun renter og mellemværender til koncernens omverden skal fremgå af koncernregnskabet - underforstået koncernen er en regnskabsenhed Fig. 12 på side 51 gennemgås

8 c) Intern udbyttegæld og tilgodehavender samt renter Klart et internt ml.værende der skal elimineres Kun moderselskabets andel af udbyttetilgodehavendet skal elimineres rest vises særskilt som Udbytte gæld til minoritet Figur 13 og 14 side 52 og 53

9 d) købsomvurdering af købte datterselskaber 122 Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og forpligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i koncernregnskabet Dvs. forskellen mellem D s bogførte værdi og dagsværdien skal indarbejdes i koncernregnskab Figur 15 side 57

10 e) Intern handel med omsætningsaktiver Ud fra et koncernsynspunkt er der ikke realiseret en gevinst/tab ved salg af varer internt, som af-spejlet i enkeltselskabernes regnskaber. Først når varen sælges til et selskab uden for koncernen be-tragtes fortjenesten/tabet som reelt Figur 16 på side 59. Eliminering af intern avance samt omflytning således at lagerene bliver klassificeret ud fra en koncernsynsvinkel

11 e) Intern handel med omsætningsaktiver Figur 17 side 60 - intern omsætning på elimineres, jf. 2) - intern avance på ultimo varer elimineres jf. 1a) - intern avance indeholdt i primolagrene jf. 3) Forskellen mellem den artsopdelte og funktionsopdelte resultatopgørelse

12 f) intern handel med anlægsaktiver Intern avance på anlægsaktiver skal ligeledes elimineres. Dette medfører, at det købende selskabs merafskrivninger også skal elimineres, som følge af at afskrivningsgrundlaget jo indeholder avancen -> medfører, at korrektionen er besværlig I modsætning til avance på omsætningsaktiver vil en avance på anlægsaktiver ikke blive realiseret ved salg til udenforstående. Avancen anses i stedet for realiseret ved brug! Avancen tilregnes derfor den sælgende virksomhed i takt med det købende selskabs afskrivninger. Fig. 19 på side 65 gennemgås

13 g) korrektioner til udskudt skat Alle elimineringer sker uden skatteeffekt Totale ændringer på egenkapitalen ganges med den aktuelle skattesats -> ændring i udskudt skat Totale ændringer i resultatopgørelse ganges med den aktuelle skattesats -> ændring i årets skat Jf. figur 22 og 23 på side 70 og 71

14 h) minoritetsandel af datterselskabet M ejer 75% af D, de resterende 25% ejes af øvrige aktionærer der i realiteten er medejere af koncernen. Der er derfor visse oplysningskrav i relation til denne minoritetsandelen. ÅRL 118 minoritetsinteressernes andel opføres som en særskilt hovedpost mellem Egenkapitalen og forpligtelser. Indregningsmetode dattervirksomhedens EK og resultat efter interne avancer og købsomvurderinger.

15 i) goodwill og afskrivning herpå Beregning af koncerngoodwill 1. Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiverne i Datter 2. Omvurdering af aktiver og passiver 3. Evt. forskelsbeløb mellem 1+2 og købsprisen er koncerngoodwill PAST EQUITY METODEN

16 i) goodwill og afskrivning herpå Past-equity-metoden bevirker, at: 1. koncernegenkapitalen er lig M s egenkapital plus M s andel af den tilvækst i D s egenkapital, der er sket siden koncern-dannelsen, minus akkumuleret afskrivning på koncerngoodwill. M og D s egenkapital forudsættes korrigeret for interne avancer mm. 2. koncernresultat er lig M s resultat plus M s andel af datterselskabsresultaterne minus afskrivning af goodwill. Igen forudsættes M og D s resultat korrigeret for interne avancer mm.

17 i) goodwill og afskrivning herpå Fig. 26 gennemgås. Anskaffelsespris for aktierne i D Indre værdi på købstidspunktet Forskelsværdi 490 Forskellen skal forsøges fordelt på enkelt aktiver

18 i) goodwill og afskrivning herpå Et af aktiverne, en grund vurderes at være bogført 200 for lavt på købstidspunktet. Jf. side 56 & 57, figur 15. Forskellen fordeles derfor på følgende måde: Opvurdering af grund (200 * 0,75) 150 Skat af omvurderingen (40%) 60 Moders andel 90

19 i) goodwill og afskrivning herpå Past equity værdien er dermed = Goodwill en bliver derfor 400

20 Omeks Opgave 2 Aktieselskabet Michelle A/S (M) købte d. 1/ % af aktierne i Dave A/S (D). Prisen for de købte aktier var kr. 1 mill. På overtagelsestidspunktet var den total egenkapital hos D følgende: Selskabskapital Overført resultat Overført af årets resultat

21 Omeks Opgave 2 I forbindelse med købet fandt M, at en grund i D s regnskab, efter M s vurdering var mere værd, end anført i D s regnskab. Skattesatsen er 30% Spm 1a. Beregn koncerngoodwill en på købstidspunktet d. 1/

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere