Bedre sent end aldrig!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre sent end aldrig!"

Transkript

1 Nummer 62 - April 1996 Bedre sent end aldrig!

2 Side 2 Redaktionen Jonas 94, Kristoffer 94, Sonne 95, Flemming 92 og Kreiner 94. Næste redaktionsmøde Mandag d. 15. april i DØK/ mök Næste produktionsdato (deadline) Fredag d. 10. maj Oplag 250 til afhentning i DØK/ mök -centeret 122 sendes til overbygningsstuderende 73 udsendes af dimittendforeningen 25 sendes til div. institutter & organisationer adresse SMiler On-line Tryk og foldning Trykning foretages på DSR s trykkeri i Nansensgade. Indlæg til bladet Alle indlæg skal så vidt muligt sendes som attachment til ovenstående adresse, overhændes på en diskette til et medlem af redaktionen eller afleveres i en lukket kuvert i postkassen i DØK/ mök - centeret (Husk at skrive SMiler på kuverten). Økonomi Trykning finansieres af DSR, mens udsendelse er reklamefinansieret. Nummer årgang April 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Superleder 2 Referat af møde i DØK-foreningen 3 Nyt fra studievejlederen (den nye!) 4 Nyt fra studienævnet 5 Tilbud til cand. merc. studerende 6 Dansk bankvæsen i informationssamfundet 7 DØK 95 på skitur 10 Søges: DØK ere med interesse for VR 14 Østgrønlandsk for begyndere & Antenneteori 15 DØK foreningen inviterer til seminar 16 Energistyrelsen 17 Bastard Operator from Hell - Part V 18 Mafiaen har holdt møde! 19 Indus Brevkasse 19 På grund af arbejdspres var der desværre ikke tid til at lave en aktivitetskalender til dette nummer. Redaktionen beklager meget, og SMiler til de berørte. SUPERLEDER Forleden dag modtog redaktionen et brev fra DJØF, som bl.a. står bag de i kantinen ophængte infoskærme. Problemet var, at ingen fra HHK benyttede sig af infoskærmene til at offentliggøre oplysninger med relevans for højskolen.vi opfordredes herefter til at udnytte den gratis indrykningsmulighed til at få vores budskab udsendt. Denne mulighed er redaktionen naturligvis glad for at få tilbudt, men vi vil i samme åndedrag undre os over, hvad DJØF egentlig foretager sig her på HHK. Det fremgik for nylig af Civiløkonomen, at en voldgiftskendelse havde fastslået, at enhver variant af HA ere, HD ere og cand.merc. er som fagligt ståsted har Foreningen af Danske Civiløkonomer. Denne kendelse forekommer ikke urimelig: For en udenforstående kan det virke, som om DJØF betragtede sine civiløkonom-medlemmer som et mindre væsentligt påhæng til de rigtige økonomer og jurister. For eksempel skrev den daværende formand for stud.samf. (DJØF s studenterafdeling) således i 1995 udgaven af Move On! karrierevejviseren: På det samfundsvidenskabelige område, har de fleste kandidater traditionelt været beskæftiget i den offentlige sektor. Den private sektor har, med visse undtagelser, været lukket land for samfundsvidenskabelige akademikere. At en fagforening på denne måde reducerer hele cand.merc-delen af sin medlemsskare til at være undtagelser, måtte uværgeligt få konsekvenser. Redaktionen

3 Side 3 REFERAT AF MØDE I DØK-FORENINGEN DAGSORDEN, 2/ Godkendelse af referat 2. Meddelelser til/fra kassereren 3. Indkomne ansøgninger 4. Løbende aktiviteter 5. Seminarer 6. Manuduktioner 7. Næste møde 8. Evt. 1 GODKENDELSE AF REFERAT Referatet blev godkendt. 2 MEDDELELSER FRA KASSEREREN Regnskab fra marketingsseminaret er blevet afleveret. DØK-pigemiddag (Q-dag) er blevet betalt og regnskab er afleveret. Mafiamødet fik støtte med kr Der er stadig nogle, der mangler at betale for manuduktioner. 3 INDKOMNE ANSØGNINGER Vi har fået følgende ansøgninger : 91 ansøgning til årgangsfest - godkendt. 89 mundtlig ansøgning til årgangsfest. Efterrustur for 95 ansøger til 30 eller 50 personer (kr. 50 pr. person) - godkendt. Skriftlig ansøgning kommer senere. 4 LØBENDE AKTIVITETER Promotion: Sonne havde overheads med. De bliver fremlagt for 1.års tirsdag d. 9/4-96 i 2.lektion af Kjell og Sonne og d. 12/4-96 i 3-4.lektion tager Erik 90 og Sonne sig af 2.års. Homepage: Mailingliste til DF: Ansøgningen skal lægges ind på homepagen. Gallafest: Som det tidligere er blevet nævnt, vil galla-festen/generalforsamlingen blive afholdt den 16. november. Der er endnu ikke fundet et endeligt sted til hvor, det skal afholdes, men det tegner til at blive godt. Der er dog nogle ting, som ikke kan røbes, så det bliver en overraskelse. Der skal laves et nyt trofæ. 3 SEMINARER Projekter: Projektarbejde i teori og praksis. Hvordan skriver man en opgave? Der foreslås, at det afholdes i uge 41. Organisation: hvad skal det handle om? Organisations-/strukturændringer. Hvor gode er vores organisationsprojekter i forhold til virkelighedens verdens projekter. Umiddelbart virker de ikke realististiske - det er meget svært at lave realistiske skoleprojekter i organisation. Evt. Findes der kultur i virtuelle virksomheder? - der er ikke så mange i DK. Der foreslås, at det afholdes i november i uge 46. WWW seminar: Det skal tilføjes, at der arbejdes på at få stablet et seminar om Java på benene indenfor 1-1½ mdr. Det kan afholdes meget snart, idet Erik 90 kender Mikael Fiil, som lige har holdt et seminar om Java. Det afholdes evt. i midten af maj, men det er ikke endeligt fastlagt. Så vær opmærksom på opslag, hvis det er af interesse. 6 MANUDUKTIONER Gerda vil ikke mere. Britt ringer rundt og spørger folk. Gerda vil gerne lave en mappe om hvordan man gør, samt over hidtidige manuduktører. De nye skal kontakte hende ang. denne mappe. 7 NÆSTE MØDE Hos Erik 90 tirsdag d. 30/4-96 klokken EVENTUELT Vi må desværre meddele, at Tine Will har valgt at melde sig ud, og derfor ikke er blandt bestyrelsesmedlemmerne mere. Tine kommer og siger farvel næste gang. Der vil blive udarbejdet en kalender, angående

4 hvornår årgangene har opgaver og eksamener, som evt. vil blive ophængt i DØK/ mök -centret. Dette er lige så meget oplysning til DØK-Foreningen, når der skal arrangeres seminar, så vi kan få så mange DØK ere med som muligt, men også som en generel oversigt for de studerende. Der var kommet et forslag, om at DØK-Foreningen tog sig af alle DØK-SMiler numre samt Introvideoerne, så vi er sikre på, at alle eksemplarerne findes ét sted. Derved ville det være muligt at rekvirere disse ting gennem DØK-Foreningen. NYT FRA STUDIEVEJLEDEREN (DEN NYE!) Side 4 Så blev der foreslået/diskuteret at oprette en form for en bogklub, hvor man kan aflevere sine gamle bøger, kopier, manualer osv. til gavn for andre studerende. Dette skal i modsætning til et bibliotek være et sted, hvor folk gratis afleverer bøger, som de ikke har interesse i mere. Folk, som måske går på tidligere årgange, der kunne få gavn af materialet, ville kunne tage det gratis. På vegne af DØK-Foreningen Skriv til os: Sonne 95 Besøg os på Det er lidt svært at finde på en original indledning, når man sådan skal præsentere sig selv via en artikel. Nu er det dog lykkedes alligevel. Jeg er den nye studievejleder på DØK-studiet. Kort fortalt, så hedder jeg Kresten Finsen Nielsen, er 26 år og læser på DØK 2. år. Min forventning til jobbet er, at der vil henvende sig studerende, som jeg kan hjælpe på den ene eller anden måde. Min forventning til mig selv er, at jeg kan svare på de spørgsmål, der bliver stillet, hvis ikke lige med det samme, så at jeg kan finde svaret inden for relativt kort tid. Husk nu på, at jeg har tavshedspligt, og at jeg er til for jer. Der er lige er par informationer i skal orienteres om: 1) Studiehåndbøgerne påregnes at være klar primo/medio maj. 2) Fagbeskrivelserne for overbygningsfagene vil være klar senest medio april. Der vil i den forbindelse blive holdt et orienterende møde for kommende studerende på overbygningen. Dette møde vil indeholde nogle generelle informationer om overbygningen, samt en præsentation af de kommende fag i efteråret 96. Dette møde påregnes at finde sted den 7. eller 8. maj 96. Herom senere. 3) Det endelige tal for kvote 2 ansøgere til HA.dat var 165. Ud af disse var der 89, der havde valgt DØK som 1.prioritet. Vi skal påregne at optage omkring 45 af disse ansøgere. Og så til det store spørgsmål: HVOR MANGE kvinder har søgt ind. Statistikken er ikke delt op i mænd og kvinder indenfor 1. prioriteten, så det kan kun siges, at der i alt er 23 kvinder, der har søgt DØK. Dette svarer til en procentsats på 14. Herudover skal man huske på, at vi stadig mangler kvote 1 ansøgerne, som udgør 60% af vores optagne. Så det er stadigvæk lidt for tidligt at snakke endelige statistikker endnu. 4) Mine åbningstider er: Julius Thomsens Plads 10, 2. sal: Mandage til Onsdage til Nansensgade 19, 1 sal: Tirsdage til Disse tider vil fortsætte semesteret ud og indtil andet er oplyst. Jeg skal dog minde om, at jeg har lukket i uge 13. (25. til 29. marts) p.g.a. kursus. Det var alt fra mig i denne omgang. Venlig hilsen Kresten Finsen Nielsen DØK-studievejleder.

5 Side 5 NYT FRA STUDIENÆVNET Mens foråret er ved at snige sig ind på DØK, har Studienævnet nu holdt sit 3.møde i Det er primært disponeringen af de ekstra midler, som bliver gennemarbejdet grundigt, og som optager sindene, men også fagintegrationen på 1. og 2. år af mellemuddannelsens økonomimoduler kræver en del opmærksomhed. MEDDELELSER Det var med tilfredshed DØK kunne notere sig nogle rigtigt gode kvote 2 ansøgertal, selvom kønsfordelingen ikke synes at have ændret sig voldsomt i forhold til de seneste år. Da det generelt er gået tilbage for ansøgerne til det erhvervsøkonomiske fakultet, måske som følge af de nye uddannelser HA-IB og HA-fil, er det således positivt at DØK til stadighed vurderes at være en både god og tidsvarende uddannelse, der sagtens kan klare sig i konkurrencen blandt de mange andre studier ved HHK. Det måtte endvidere noteres, at EDB-centret har skiftet navn til IT Service Center, og at vejlederne nu er IT-vejledere. Tjaa - man kan da sige, at det Erhvervsøkonomiske fakultet følger med tiden. BUDGET 96/97 Budgettet er ved være på plads, efter at rammerne blev udvidet som omtalt i sidste SMiler. Pengene er disponeret således, at underskudet fra sidste år er blevet dækket. Hertil kommer, at alle fag og opgaver, som har ønsket en yderligere opdeling af de studerende for at forbedre undervisningen, har fået dette ønske opfyldt. Det er blevet besluttet at køre DIVE videre og at sikre sekretariatet den ekstra fuldtids-assistent, som vi på det seneste har været vant til. De studerende har endvidere accepteret, at der i samarbejde med IIØ bliver oprettet en fuldtidsstilling på instituttet, hvor DØK s respektive halvdel skal bruges på at sikre, at datalogi-delen af studiet forbliver tidssvarende. Sluttelig blev bevillingen til intro opgraderet efter mange år på det samme niveau. Dette sker med henvisning til, at udgifterne i forbindelse med specielt hytteleje og bustransport helt naturligt er steget gennem tiden. IT BUDGET 1996 Sammen med bevillingen til studiets normale drift er også den ekstrabevilling, som skal bruges til udvikling af et specielt IT-laboratorie. Rammerne for bevillingerne blev indgående diskuteret, og et mindre udvalg med blandt andre TT 93 og Flemming 92 er blevet nedsat for at lave en detaljeret plan. Der er specielt blevet lagt fokus på at give de studerende på mellemuddannelsen bedre muligheder i forbindelse med operativsystem- og netværkværksmodulerne på 2.år. Det er dog også sikret, at overbygningens multimedielaboratorie kan fortsætte i samme stand som nu. JURIDISK SIKKERHED De fleste har oplevet en del usikkerhed i forbindelse med fastsættelse af opgavelængder under rapportskrivning. Der er derfor nu gjort tiltag for at sikre en entydig bestemmelse af dette. Det er blevet vedtaget, at en normalside svarer til 2275 tegn, hvor en illustration fylder 700 tegn. Det skulle således være muligt at give et objektivt kriterie for en opgaves længde, og lærer/censor kan således ikke nægte at læse et vist antal sider, hvis opgaven holder sig inden for det lovlige antal tegn. Sammentællingen af tegn skal angives på rapportens forside og er baseret på tekstbehandlingsprogrammernes ordtælling. Læreren angiver i opgaveformuleringen, hvor lang en opgave må være, og hvor mange sider bilag, der som stikprøve vil blive læst. NÆSTE MØDE Som det fremgår af det ovenstående, har dette været et indholdsrigt møde, og det fremlagte er kun det vigtigste. Næste møde i studienævnet er endnu ikke fastlagt, men dette vil blive gjort på et snarligt, ekstraordinært møde. (Fagintegrationen på 1./2. år skal diskuteres) Formøde bliver holdt i dagene før mødet, så hold kontakt til din repræsentant. Alle er naturligvis velkomne på både formøder og som gæster ved studienævnet. Jonas 94

6 Side 6 TILBUD TIL CAND. MERC. STUDERENDE Det er med stor fornøjelse, at vi (folkene bag CBS- Projektbørs) hermed kan meddele, at det nu er muligt at finde inspiration og hjælp til at få kontakt med en virksomhed, når man skal skrive et projekt på cand.merc. HVAD ER CBS PROJEKTBØRS? CBS Projektbørs er et gratis tilbud til cand.merc. studerende, ansatte ved Handelshøjskolen i København og private/offentlige virksomheder. Hovedformålet er at tilbyde en mulighed for direkte kontakt mellem udbydere og efterspørgere af projekter. Det er både i virksomheders og studerendes interesse, at studerende får lov til at prøve deres viden af på virkelige projekter. Det giver i sagens natur de studerende mere erfaring og forståelse for, hvorledes erhvervslivet ønsker, at arbejdet bliver lavet. Virksomhederne får til gengæld mulighed for at få belyst nogle områder, der måske ikke lige var hverken tid eller penge til at gennemføre. Specielt ikke, hvis det går nogenlunde eller ligefremt godt for virksomheden. Det er sjældent, at man lærer af sine successer, men man er mere tilbøjelig til at lære af sine fiaskoer. Det er her, CBS Projektbørs kommer ind i billedet. CBS Projektbørs tilbyder via internettet elektronisk formidling af projekter mellem virksomheder og studerende. CBS Projektbørs gør det muligt for virksomheder at udbyde projektbeskrivelser, der henvender sig til cand.merc. studerende og få en høj grad af opmærksomhed blandt interesserede. Det samme gør sig gældende for studerende, der ved at opsætte et ønske om projektarbejde kan henvende sig til flere virksomheder på én gang. Med de cand.merc.dat studerende i tankerne er der lavet en kategori, der hedder informationsteknologi. Det er selvfølgelig også muligt at udbyde projekter i andre kategorier end denne, men den lyder jo påfaldende beslægtet med DØK-studiet. HVORDAN KOMMER MAN I KONTAKT MED CBS PROJEKTBØRS? Såfremt man har adgang til WWW, er adressen på CBS Projektbørs introduktionsside: Det kan også vælges at finde CBS Projektbørs via Handelshøjskolen i København s officielle hjemmeside. I så fald er adressen: og dernæst trykke en gang på teksten, hvor der står: CBS Projektbørs (den danske version) eller CBS Projekt exchange (den engelske version) Herefter vil man blive sendt til CBS Projektbørs introduktionsside. Det skal understreges, at CBS Projektbørs absolut er en nonprofit organisation, og kun har til formål at gøre kontakten mellem virksomheder og cand.merc. studerende bedre. HVEM STÅR BAG DENNE CBS PROJEKT- BØRS? Tidligere studieleder Peter Neergaard er ansvarlig leder for CBS Projektbørs. Systemudviklerne er Tommy Vange Hansen (DØK 94) og Kresten Finsen Nielsen (DØK 94). Vi er ligeledes administratorer på systemet indtil den 1/7-1996, hvorefter andre vil overtage denne opgave. Det er vores håb, at netop studerende på cand.merc.dat kan få brug for systemet, og endnu bedre; vil være nogle af de første til at benytte CBS Projektbørs, da vores uddannelse nu engang er rettet mod frontløbere. Kresten Finsen Nielsen DØK 94

7 Side 7 DANSK BANKVÆSEN I INFORMATIONSSAMFUNDET De fleste DØK ere vil nok erklære sig enige i, at et kendetegn ved informationsteknologien er dens store betydning som konkurrenceparameter på langt de fleste markeder. Innovativ udnyttelse af informationsteknologi kan ændre en branches struktur og adfærd fra den ene dag til den anden. Specielt bankverdenen har undergået adskillige forvandlinger gennem de sidste år, og det forventes, at denne udvikling vil sætte farten op fremover. Det var på denne baggrund, at FDC/Yngre Civiløkonomer onsdag den 28. februar afholdte et arrangement på JTP med titlen Dansk Bankvæsen i Informationssamfundet. SMiler havde naturligvis en mand på pletten, og vi er derfor i stand til at bringe et fyldestgørende referat af begivenheden. YC havde 3 talere på programmet: Anders Grosen (AG), docent ved Institut for Finansiering, HHÅ og redaktør for tidsskriftet finans/invest; Thorleif Krarup (TK), formand for Finansrådet og adm. dir. i Unibank samt Peter Schou (PS), adm. dir i Lån & Sparbank. AG indledte arrangementet ved kort at introducere de to administrerende direktører. Det viste sig, at begge d herrer i 1977 med AG som lektor havde bestået diplomprøven i Finansiering og kreditvæsen. Det karakteristiske ved banker er, fortsatte AG, at de gør forretning på begge sider af balancen, hvilket nødvendiggør et dobbeltrettet flow af kapital og informationer mellem banken og dens kunder: Banken ønsker at vide så meget som muligt om potentielle investeringsobjekter, mens bankens långivere på deres side kræver sikkerhed for deres penge, og derved presser på for at få oplysninger om bankens dispositioner. Udviklingen indenfor privatkundemarkedet beskrev AG som en ændring fra den gammeldags købmandsbutik til nutidens vidt udbredte selvbetjeningskoncept. Fremskriver man denne tendens, vil man kunne se såkaldte multimedia-filialer, hvor personalet er reduceret til et minimum, eftersom opstillede multimedia-maskiner vil være i stand til at klare de fleste af kundens behov. Afslutningsvis opsummerede AG en række trusler og muligheder for informationssamfundets banker: Stor-/samdriftsfordele vil kunne give bankerne store besparelser. Muligheden for dette afhænger dog meget af effektiviteten i den enkelte bank. Konkurrence fra udlandet behøves bankerne ikke at frygte pga. det særegne samarbejde om betalingsformidling i Danmark. Rådgivning kan meget vel komme til at udgøre en større del af omsætningen end deciderede salgsaktiviteter. Samarbejdspartnere vil bankerne kunne finde i helt andre brancher. Som eksempler nævntes EDB-firmaer og telefonselskaber. Distributionskanalerne vil ændre karakter de kommende år. Som ovenfor vil telefonen og computeren spille store roller på dette område, men fjernsynet skal man ikke undervurdere. Herefter var det TK s tur til at give sit bud på fremtiden. Han understregede indledningsvist, at han primært udtalte sig som formand for Finansrådet, men at han naturligvis ville bruge Unibank i sine eksempler. Når man taler om IT i banksektoren, er det vigtigt at skelne mellem produktionen (Dvs. de egentlige bankydelser) og distributionen (Måden, man når kunden på). Først og fremmest ønskede TK at dementere påstanden, om at danske banker skulle være ineffektive i produktionen sammenlignet med udlandet. Han sagde, at Danmark på dette område var Second to none i den vestlige verden, hvilket først og fremmest skyldtes fælles, avancerede sektorløsninger. Som eksempler på dette samarbejde nævntes Betalingsservice, Danmønt og Dankortet, Dokumentløs clearing og Værdipapircentralen. TK var overordentligt glad for dette samarbejde. Han gik endda så vidt som til at mene, at den danske banksektor gennem stordriftsfordele vil være bedst tjent med én, fælles EDB-platform. Dette skal ses i lyset af, at det samlede kundeunderlag herhjemme er på 5,5 millioner kunder, mens europæiske konkurrenter som f.eks. Deutsche Bank alene har 9 millioner kunder. På distributionssiden har Unibank hidtil prioriteret erhvervskunder højere. Her har man haft home - banking tilbud i 10 år. Unibanks bud herpå hedder UniTel EDI og fremhæves blandt andet for at understøtte så mange forskellige platforme som PC, AS/400, Unix og mainframes. Det håndterer enorme transaktionsmængder, og gennem et samarbejde

8 Side 8 med banker i Belgien, Frankrig, Holland, Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal og USA er det muligt for erhvervskunder at foretage on-line pengeoverførsler til virksomheder i alle disse lande. Som et kuriosom kan det nævnes, at samarbejdet oprindeligt kom i stand på opfordring fra Royal Bank of Scotland. Denne havde en del privatkunder ved rivieraen, som syntes at franske banker var for langsomme, når de skulle have overført penge. Indenfor produktionen markerer Unibank sig også med en række IT-baserede nyudviklinger: For eksempel har Unibank et tilbud om at overvåge privatkunders realkreditlån elektronisk for at give besked, når det er rentabelt at lægge dem om. Herudover kan IT bruges til at indføre prisdifferentiering overfor kunderne. Hidtil har fokuseringen i for høj grad været på den enkelte filials rentabilitet. TK refererer til en vis Vagn Madsen, der kalder dette for stedorientering. Fremover skal kunderentabiliteten overtage rollen som fokuspunkt. Allerede nu indsamles utroligt mange data om kunders adfærdsmønstre. Disse er bare ikke blevet benyttet systematisk. Det kunne meget vel forestilles, at man begyndte at beregne et dækningsbidrag per kunde, hvor de kunder, der var mest loyale sandsynligvis ville give det højeste DB og følgelig få de laveste priser på bankens ydelser. Til sidst viste TK et eksempel på en ond cirkel, som bankerne kan risikere at falde i indenfor den nærmeste fremtid. Den kan skitseres således: Omkostningsreduktion Øget priskonkurrence Lavere loyalitet Lavere tilfredshed Øget selvbetjening For at undgå denne onde cirkel, har Unibank opstillet 3 indikatorer til for målopfyldelse: Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Rentabilitet De to førstnævnte måles to gange om året ved spørgeskemaundersøgelser, der omfatter cirka 1500 personer. Efter en kort pause blev det PS tur til at indtage talerstolen. Han lagde ud med en kort beretning om Lån & Sparbanks historie og idégrundlag. I 1990 var L&S blot én af utallige småbanker, der i det store og hele var miniudgaver af de store banker. Det eneste, de overlevede på, var kundernes velvilje, der primært baseredes på lokalpatriotisme. Det var tydeligt, at denne situation ikke på længere sigt udgjorde noget holdbart forretningsgrundlag, så man besluttede sig for at formulere en ny strategi. Som en optakt til denne, foretog man en undersøgelse af, hvor banken befandt sig i et pris/kvalitetforhold sammenlignet med andre banker. Resultat af denne undersøgelse så nogenlunde sådan ud: L&S 1994 L&S 1993 Det så slemt ud: Banken formåede at placere sig i den kvadrant, der markerer såvel ringe kvalitet som høj pris. For at rette op på dette, vedtog man et radikalt ændret forretningskoncept, der på 3 år skulle bringe L&S tilbage i en konkurrencedygtig position, hvilket gerne skulle fremgå af ovenstående figur. Dette ville man gøre ved at begrænse bankens udbud til to koncepter: Den traditionelle bankforretning En direkte bank Kvalitet Pris L&S 1990 Kunden ville altså få valget mellem fuld service i en traditionel bank og en mere fjern bank, som man fortrinsvis ringer til, hvilket til gengæld bl.a. skulle kunne give en højere rente. Idéen blev ført ud i livet og blev da også en succes. I 1993 valgte man endda at lægge de to koncepter sammen, hvilket førte til det i figuren skitserede kvalitetsløft, da kunderne nu kunne vælge deres egen form for interaktion med banken. Som et kvantitativt eksempel på konceptets succes kan nævnes, at antallet af årlige korttransaktioner er steget fra én million i 1990 til 4 millioner i For at bevare en fornemmelse, af hvad kunderne lægger vægt på, foretager man én gang om året en

9 Side 9 mammutundersøgelse, hvor man sender spørgeskemaer ud til samtlige bankens kunder. Disse undersøgelse har tegnet et billede af en bankkunde, der lægger vægt på følgende ønsker: At være herre over egen situation Nem tilgængelighed Gennemsigtighed mht. priser Slippe for at betale gebyrer Være banken bekendt At der er penge i at tilbyde højteknologisk bankforretning til privatkunder søgte PS at vise ved at referere til en undersøgelse foretaget af Federal Reserve, der delte privatkundemarkedet for teknologisk bankforretning op i 3 segmenter: De teknologibegejstrede surfere, de positivt indstillede nye entusiaster og de negative oldliners. De nye entusiaster, som L&S har gjort til deres primære målgruppe, kan beskrives groft demografisk, ved at de er mellem år gamle og har en årlig indkomst på mere end $50,000. Det var på dette tidspunkt, at PS ville demonstrere sin banks modem-del, men desværre var telefonstikket i HHKs auditorium aflåst, så det var ikke muligt. Han måtte stille sig tilfreds med at demonstrere den af banken producerede servicediskette, der indeholder et program, som L&S-kunder bruger til f.eks. at betale girokort, overføre penge, hente kontoudskrifter o.m.m. Til dette formål trak han en IBM ThinkPad frem, og mens den bootede OS/2 Warp, fortalte han, at L&S havde oprettet deres eget Bulletin Board System (red: Elektronisk opslagstavle), hvor brugerne kunne ringe ind og udveksle erfaringer og meninger. Derudover har de naturligvis også en homepage på World Wide Web, hvorfra registrerede kunder bl.a. kan hente opdaterede børskurser fra NYSE og LSE. Da servicedisketten var indlæst, præsenteredes en pæn tegning af Højbro plads, hvorfra man kunne klikke sig til forskellige andre steder i programmet. Udover de ovennævnte funktioner bød programmet på mulighed for sammenligning af bankernes priser, et program til administration af vinsamlingen og meget mere. Alt sammen holdt i en stilren tegnet fremtonen, der mest af alt mindede om TV-avisens grafiske visualiseringer eller OBS tegnefilm. Som alternativ til TK s snak om differentierede priser som middel til skabelse af kundeloyalitet foreslog PS, at man fik en aftale i stand med et computerfirma om at preloade L&S serviceprogram på deres computere. Dette, mente han, vil være et langt mere effektivt middel til at skabe loyalitet i fremtiden. PS nævnte 4 tendenser, som han mente ville være toneangivende for udviklingen på privatkundemarkedet: Billiggørelse af ydelser indenfor såvel telekommunikation som EDB udstyr. PC Platformen vinder frem og vil som medie på længere sigt udgøre en seriøs konkurrent til ikke inter-aktive medier som f.eks. fjernsyn og aviser. Navigation vil stige. Med navigation menes de midler, kunden benytter til at finde frem til dig. Som eksempler herpå nævntes Microsoft, TV2, Nordisk Film, Antenneselskaber, Diatel, Pol Online og Jyllandspostens Internet Avis. Reformulering af indhold - hvilket skulle forstås således, at de eksisterende brancher indenfor kommunikation, underholdning, information og computere på længere sigt må forventes at smelte sammen. Til sidst pegede PS på 4 faktorer, som han mente var hvad, der drev udviklingen af IT bankydelser: Kunder IT udvikling De store virksomheder Deregulering Den sidste halve time af arrangementet blev brugt til besvarelse af spørgsmål og generel diskussion i panelet. Man kom her noget bredere rundt i bankverdenen, mens IT synsvinklen i det store og hele var dækket af de to herrers selvstændige indlæg. Dog skal det nævnes, at TK afslørede, at 20% af Unibanks omkostninger, hvilket svarer til 1,2 mia. kr., ligger i IT-relaterede investeringer.

10 Side 10 Alt i alt var det en ganske interessant aften, der udgjorde et godt supplement til DØK-studiets til tider mere teoretiske og datalogiske indfaldsvinkel på informationsteknologien. Slutteligt skal der rettes en tak til Yngre Civiløkonomer for at have arrangeret, hvad undertegnede betragter som årets hidtil mest DØK-relevante seminar. DØK 95 PÅ SKITUR Kristoffer 94 En kold januarmorgen mødtes 9 spændte Døk ere på Israels plads. Vi stod alle og beundrede den fine nye (ikke ryger) Renault bus, der skulle transportere os til Val D isere. Stedet hvor pisterne skulle være som fløjl, øllet flyde som mælk og kvinder så smukke og villige, at selv en EDB-nørd kunne score. Efter en gribende afsked med kærester og familiemedlemmer satte vi os til rette, og irritationen, over at der var mindre benplads end i Palads mindste biograf, blev dulmet af Arwit s medbragte Gl. Dansk. Så i højt humør vendte vi næsen imod færgen, og her havde vi vores første mulighed for at stifte bekendtskab med Mont Blanc tours meget aktive guide samt vores venlige og tiltalende medpassagerer. Efter en halv times tid fik vi da også kommenteret vores gode humør, omend ikke i helt så venlige termer. DØK traditionen tro fik vi tømt bussens øl-lager længe før vi nåede færgelejet. Så resten af turen til færgen foregik med underholdning fra en gruppe bestående af 3 kokke og en sælger. Da vi endelig nåede færgelejet var benene ømme, tørsten stor og rygetrangen enorm. Efter 3 hurtige smøger kunne vi køre ombord på færgen, hvor vi kunne få stillet vores tørst og blive ekviperet med diverse alkoholiske drikke. Væbnet med hver vores kasse øl steg vi atter ind i bussen for at påbegynde den lungevridende og blæreprøvende 20 timers tur til vores destination. Der blev dog tid til et stop ved en tysk rasteplads, hvor vi alligevel spenderede det meste af pausen på at vade rundt efter en burgerbar, hvor der var mindre end en times ventetid på maden. Vi fik dog endnu en pause, da bussen skulle laves om til sovebus. Lad det være sagt: Det er ikke let at sove i en bus, hvor ens hovede ligger faretruende The best way to think of the Web is as a direct-to-customer distribution channel. It bypasses all middlemen who generally tend to slow things down and make things more expensive. The elimination of them is going to be profound. ~Steve Jobs, Wired 4.02 tæt på en anden mands fødder og på en legemsdel, der kan udsondre ildelugtende gasser. Efter yderligere 8-10 timer ankom vi godt bombede og lidt grønne i ansigterne, til Val D isere. Da guiderne havde vist deres organisatoriske talenter, kunne vi efter ca. 1½ time finde vores hotelværelser på et helt andet hotel end det, vi først blev anvist. Trangen til at komme ud på pisterne var dog større end trangen til at svine guiderne til (det kunne vi jo også blot gøre senere). Efter en hurtig udpakning, hvor vi bla. stiftede bekendtskab med TB s industrial size hårtørrer, samt hans mors pakketeknik (alt lå nydeligt pakket i hver sin plastikpose), kunne vi endelig iklæde os vores suspekte skitøj, og finde pisterne. (Jan og Søren) De fleste af os havde stået på ski før, men der var dog to outsidere i denne sammenhæng. Navnlig TB og Sonne. Undertegnede havde ikke stået på ski i et par år, så jeg fulgtes med de to jomfruer op på begynder-bakken. Det var et syn for guder, Sonne havde de sødeste neon-lyserøde ski (venl. udlånt af Søren), og TB s skibriller var så store, at han kunne sætte sig på dem og bruge dem som kælk. Da tålmodighedskontoen var overtrukket, snuppede jeg en skilift op til de store pister for at finde de andre. Det lykkedes ikke, så resten af dagen blev brugt til at støve mine dubiøse færdigheder af. Om

11 Side 11 eftermiddagen skulle vi alle mødes på et halvsnusket afterski sted kaldet Bananas (Bananen blandt venner), hvor ugens program blev fremlagt, og resten af guide-teamet blev præsenteret. Dét kunne vi godt have undværet. Efter nogle krus øl gik vi hjem for at tage et bad, lave noget ædelse og ellers gøre klar til turens første rigtige brandert. Efter at have set Sørens bare overkrop (inkl.tatovering) mistede jeg hurtigt appetitten og besluttede sammen med Leck at gå på restaurant. Desværre fik en temmelig beruset Bonne også samme idé, og det udmøntede sig i et besøg, som Leck, undertegnede og tjeneren sent glemmer. Ellers foregik resten af aftenen med at undersøge byens natteliv, hvilket inkluderede et besøg på den lokale bøssebar, som underligt nok hverken Troels eller Kenneth ville væk fra(!). Efter at vi fik hevet de to ud derfra, fortsatte vi vores søgen efter et sted, der bare var en smule liv i. Under denne søgen stødte vi sørme ind i det lokale politi (Dupont & Dupont), disse to typer syntes åbenbart, at det var deres job at spille kong gulerod, og det gjorde de også med bravour!! Efter dette lidt negative første indtryk, gik vi hjem, og da jeg ikke husker mere, havde jeg nok nedsvælget en øl eller to for meget. Da vi vågnede næste dag, fandt jeg ud af, at jeg ikke just var den eneste, der havde fået lidt for meget aftenen før. Således var det en grim samling tømmermændsprægede DØK ere, der næste morgen stod ved liften. Den klare luft gjorde dog underværker, og på turen mod Tignes var vi alligevel forbavsende friske. TB var blevet på begynderbakken, men Sonne fulgte med os andre, så vi var næsten fuldtallige. Efter frokost delte vi os i to grupper, der tog forskellige ruter. Herefter gik dagen med at udforske området og ødelægge de nypreparerede pister (det sidste gjorde vi faktisk ret godt!!). Da vi alle mødtes på bananen om aftenen var vi godt trætte, men da øl jo er en kendt kur mod dette, måtte trætheden blot drikkes væk. Da vi endelig vaklede hjemad, var det med ønsket om et varmt bad og et dejligt måltid mad. Okay, badet var varmt, men Sørens pasta og tilhørende tomatketchup giver mig stadigvæk maveonde når jeg tænker på det. Efter vi alle havde siddet på toilettet i en halv time (TB sad derinde over en time), gik vi ned på le petit Danois, og dér stod Troels og Leck i en kæmpe brandert og spillede pool, stadig iført skistøvler og skitøj. (Troels, Bonne, Leck & Arwit 95) Da øllen hér var billigere end andre steder, behøver jeg ikke sige mere (jeg kan heller ikke huske mere!). Næste morgen oprandt, og som de andre også kan tale med om, er det ikke rart at stå på ski, når man stadig er småfuld. Om det var derfor, at Kenneth i turens mest spektakulære styrt knækkede sin ene ski, vides ikke, men det skulle have været kanon morsomt at se ham komme ned fra pisten på én ski. Efter de her par dage kunne Sonne sagtens følge med os andre (om det så siger mere om os end om ham, vil jeg ikke uddybe), men han kunne dog stadig lave stuntet,- nemlig at klare en svær rød piste ganske flot, hvorefter han kommer ned til liften, står stille - og falder, til stor fornøjelse for os andre.

12 Side 12 (Sonne) Denne aften blev lige så våd som de foregående, men Troels lavede dog den værste bommert, idet hans sult åbenbart overskyggede hans brandert. Han puttede en toast i ovnen, tændte den og faldt derefter straks i søvn. - Værelset stank stadig af brændt toast, da vi rejste! Næste morgen kom, og endnu engang bandede man tømmermændene langt væk og sagde Aldrig igen (men hvor mange gange har man ikke sagt dét), men den må have været slem for os alle, for vi tog den alle med ro. Rent faktisk husker jeg ikke så meget fra denne dag, dog husker jeg, at vi mødte den føromtalte gruppe af kokke, og jeg kan kun sige at vi fik øvet lattermusklerne i selskab med dem. Én af dem, Gryden (No kidding,- det blev han kaldt), var noget af en oplevelse at se, når hans næsten 100 kg. kom tromlende - arme vildt fægtende - ned af pisten. Dette syn var næsten altid fulgt af et brag af et styrt, og noget der lignede en snemand, som rejste sig og ledte efter sine ski. (Troels) Ventede man så et stykke tid, kunne man se TB komme i en kæmpe plov, og som nægtede at køre hurtigere end 5 km/t, selv på de fladeste grønne pister. Om aftenen var der arrangeret en middag på en restaurant længere nede i dalen. Denne middag slog selv Sørens pasta i groteskhed, og skidtet kostede 100 franc. (Med Troels ord- Pay sucker and keep smiling!). Udover ærgrelsen ved at give 100 franc for det, gav det mig så meget kvalme, at jeg måtte undlade at bedøve mine hjerneceller yderligere den aften. Men aftenens bommert gik mig dog ikke forbi, idet Arwit ca kl. 1 kommer temmelig stiv ind på værelset og vil sælge mig en favnfuld brochurer, som han har snuppet nede i receptionen. Pludselig smider han det hele fra sig og lægger sig op i Sørens seng. Da Søren så kommer hjem og indser, at Arwit ligger i hans seng, samtidig med at alle de andre senge var optaget, ser han ingen anden udvej end at lægge sig op til Arwit - resten må I nok bede Arwit eller Søren fortælle. Morgenen efter må den største hangover dog gå til Sonne, der nogle gange knap nok vidste, om han kørte forlæns eller baglæns. På mirakuløs vis havde Leck støvet nogle piger op, som vi senere mødtes med. Jeg ved ikke, hvad der var mest morsomt: At se folk kæmpe en tabende kamp med deres håndværkere eller deres krumspring for at imponere disse kvindfolk-(ikke sandt,- Leck!). Denne aftens bommert må tilhøre Gryden, da han endte på le petit Danois kanon-lam og stod og fortalte historier i bar røv!! (TB har et billede af det. Absolut værd at se!). Fredag var vores sidste dag, (vi rejste lørdag eftermiddag) og her kom vi først ud på pisterne ved elleve tiden. Vi kørte da også direkte ned til stamrestauranten i Tignes, hvor Kenneth kiggede forbi ved ét tiden. Resten af eftermiddagen foregik med at tulle rundt på de mest hjernedøde pister. Om aftenen gik det så lidt hårdere for sig. Efter sigende scorede både Troels og Leck, og mens de rendte rundt for at få tilfredsstillet deres kødelige lyster, gik vi andre til den mere alvorlige del af sagen, nemlig at få bedøvet den overlevende del af vores hjerneceller. En af kokkene (Johnny) formåede at få os gratis ind på alle diskotekerne, og oven i dét gav de en flaske vodka på den føromtalte bøssebar. Med denne flaske blev bunden lagt! Vi endte på et diskotek, Dicks tea bar, hvor turens største brandert opstod i form af én af kokkene (Johan), der nok var stivere end alle os andre lagt

13 Side 13 sammen. Han endte med at ligge på dansegulvet og tilbede en sofa, mens Sonne gjorde det som Ben E. King med Stand by me, med rytmer og backing vocals af os andre. - Fem minutter senere blev vi alle sammen smidt ud! Lørdag formiddag gik med at pakke og gøre klar til turen hjem, og der blev da også tid til at par timer på ski. Men klokken 17 var det nogle trætte DØK ere, der satte sig ind i bussen og atter gjorde sig upopulære hos guiderne. Turen hjem forløb, som det gudskelov altid er, temmelig hurtigt. Der var dog en af vores medpassagere, der ikke havde fatttet, at man kun brækker sig, når man er stiv og er ude i den fri natur. Alt i alt var det en kanon sjov tur, som kun var skæmmet af, at det var et skod-selskab, vi rejste med, og at der godt kunne have været flere DØK ere med. Alt det ovenstående beskriver jo kun ganske overfladisk, hvad der skete. Derfor må jeg opfordre til, at der, når vores trop næste år tager til Østrig, er lidt flere, der melder sig til!! Husk- The more-the merrier!! Jan 95 SØGES: DØK ERE MED INTERESSE FOR VIRTUAL REALITY I foråret 1994 var vi fire DØK ere på overbygningen (Birger Larsen 89, Thomas Hensing 89, Thomas Rasmussen 90 og Søren Tjørnov 90), der fandt sammen om den fælles interesse: virtual reality (VR). Der fandtes ingen fag på overbygningen, der tilnærmelsesvis beskæftigede sig med det emne (jo, MIK en smule), så vi var nødt til selv at lave et fag, eller rettere sagt et studieprogram, der drejede sig om VR. I sidste ende kom studieprogrammet til at køre over et helt år. Det var skægt, vi lærte utroligt meget af det, vi brugte mindst 3-4 gange så meget tid på det som på et normalt 450 timers fag, og vi fik da også et pænt resultat ud af det. Men hvor vil jeg nu hen med det? Jo, denne artikel er skrevet for tilskynde VR-interesserede DØK ere til at benytte det specielle VR-hard- og software, der blev indkøbt, samt generelt at opfordre til at oprette studieprogrammer, hvis man har interesse for et specielt emne, som ikke dækkes af de eksisterende fag på DØK-overbygningen. HVAD DREJER DET SIG OM? Der blev indkøbt for omkring 5000 dollars hard- og software. Pengene kom via en specielt bevilling fra rektor. Først og fremmest anskaffede vi dét, som de fleste forbinder med VR, nemlig en hjælm - i fagtermer kendt som et Head Mounted Display (HMD). Et HMD er en hjælm med to indbyggede LCD-tv-skærme. Via en speciel sporingsenhed bliver informationer om hovedets bevægelser videregivet til computeren, der så genererer skærmbilleder i takt med hovedets bevægelser. En handske med sensorer var også på vores ønskeliste, men den var alt for dyr, så i stedet for blev det til en såkaldt 3D mus. Det er en mus, som man frit kan holde i hånden og bevæge rundt i rummet. Dens position og bevægelser spores ved hjælp af ultrasonisk lyd. På softwaresiden blev der indkøbt noget, der hedder Sense8 WorldToolKit for Windows. Det er ikke et fint grafisk miljø, hvor man interaktivt kan opbygge sine VR-applikationer, men en samling af 400 C-funktioner. Og så er det bare igang med at programmere! Det var temmelig meget et skud i tågen, at vi købte det, men det viste sig at være noget nær industristandarden inden for VRudviklingsmiljøer. Det kan da også næsten alt, hvad man måtte kræve af en sådan programpakke. HVAD GJORDE VI? Efter at have fået Jan Pries-Heje med på ideen som vejleder, startede vi med at tage på en konference i Hamburg i august 1994, hvor der var et lille track om VR. Det var nu ikke særligt spændende. Men noget så simpelt som et hint om eksistensen af en speciel bog om VR fra en af de øvrige konferencedeltagere satte os i sidste ende i gang med en hel masse. Derefter gik vi i gang med undervise hinanden i og om VR. I praksis fandt vi en del litteratur om emnet, som vi alle læste, og hver gang vi mødtes, var der en, som havde forberedt en fremlæggelse af stoffet. Efterfølgende diskuterede vi så emnet. Sådan kørte vi på frem til lidt efter jul, hvor vi gik i

14 Side 14 gang med den praktiske implementering af projektet. Vi havde selv defineret og designet vores lille system kaldet Det virtuelle Bibliotek. Det var et slags tredimensionelt koordinatsystem i et rum, hvor man kunne flyve rundt blandt bøger, artikler og cd-rom er. Som datagrundlag brugte vi et lille udsnit af databasen fra Handelshøjskolens bibliotek. Undervejs havde vi også brugt en masse tid på at finde og købe hard- og software. Et hvert fag afsluttes med en eller anden form for eksamen. Når det drejer sig om et studieprogram, skal det altid afsluttes med en afløsningsopgave. Den fik vi også skrevet, udformet som en klassisk DØK datalogi-opgave. Undervejs skrev vi også en artikel sammen med Jan Pries-Heje og Lone Malmborg. Systemet har været demonstreret i en række situationer, på en hel del seminarer og såmænd også på bibliotekshøjskolen. I skrivende stund (april 1996) har vi stadig forpligtiget os til et par præsentationer. HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Vi har et program, som I godt må arbejde videre med, hvis I har lyst. Lidt introduktion til det og korrekt brug (spar 3 dage) af kompiler med tilhørende biblioteker kan ydes. Vi har også et godt indblik i hvad, der findes af litteratur og andre ressourcer på området. Til sidst har vi stadig en masse idéer til hvad, der kunne være fedt at implementere. I må også godt ringe/skrive til Tjørnov ( / hvis I vil høre mere, og have lidt hjælp til at komme i gang. Held og lykke. Tjørnov 90 HVAD SKAL I GØRE? Prøv først og fremmest at finde sammen. Det er bedst at være et par stykker om den slags. Prøv at definere, hvad studieprogrammet skal handle om. Find så en vejleder. Skriv derefter en ansøgning til studienævnet. Ansøgningen skal indeholde en fagbeskrivelse nogenlunde som dem, I finder i bogen med cand.merc. fagbeskrivelser. Gå så i gang, og prøv at holde tiden I bruger inden for det planlagte (eller prøv i det mindste at lade være med at bruge mere end 2-3 gange så meget tid!).

15 Fejl! Bogmærke er ikke defineret Side 15 ØSTGRØNLANDSK FOR BEGYNDERE OG ANTENNETEORI I relation til ovenstående opfordring til at oprette studieprogrammer, hvis de udbudte fag på overbygningen ikke er spændende nok, kommer her yderligere en opfordring til de kommende (og da også nuværende) overbygnings-døk ere. FREMMEDE FAG Det drejer sig om muligheden for at tage fag på andre uddannelsesinstitutioner og få dem meritoverført til DØK-overbygningen. Det er desværre ikke en mulighed, jeg selv har benyttet mig af, og jeg har også kun hørt om nogle ganske få DØK ere, der har gjort det. Det er egentlig en skam, for jeg har det indtryk, at selv om der er mange fag, som man kan vælge på både cand.merc. og cand.merc.dat., så er det ikke lige alle fag, man kaster sig over med samme begejstring. Men det er selvfølgelig også nemmere at suse ind til JTP og hente cand.merc.dat.-håndbogen og så sætte et par krydser på en tilmelding, end det er egenhændigt at skulle fremskaffe lektionskataloger fra andre studier og ansøge studienævnet om meritoverførsel. De fleste har, når de starter på overbygningen, indkredset deres interesseområder nogenlunde, og det skulle da være utroligt, hvis et par hundrede overbygningsstuderendes individuelle ønsker honoreres 100% af 5 DØK-fag per semester (+ de dér almindelige cand.merc.-fag). Så grib chancen, medens du har den. Du er ikke studerende hele livet, og du har kun 5 hele fag at vælge. Vær dog opmærksom på, at du skal have godkendt meritoverførslen, før du går i gang. Ej heller er det alle fag, der kan overføres til DØK-overbygningen. Således er det eksempelvis tvivlsomt, om du kan få meritoverført valgfaget Basal sexologi fra medicin 6. semester (der hører alligevel heller ikke øvelsestimer til). Selv om det ikke lige lyder til at være tilfældet i dette eksempel, så er det dog også langt størsteparten af fagene, der kræver forkundskaber i form af specielle fag, man skal have taget. Det indskrænker unægtelig antallet af attraktive fag betydeligt, så nu er der nok ikke mere end et par hundrede tilbage at vælge imellem. NOGLE FORSLAG Eftersom alle valg af fag er overstået for mit vedkommende, har jeg ikke kunne motivere mig til at give eksempler på nogle fag, som på en eller anden måde kunne tænkes at tiltale DØK ere. Jeg har i stedet bevæbnet mig med studiehåndbogen fra DTU og lektionskataloget fra det humanistiske fakultet fra Københavns universitet, og forsket lidt i, hvad der gemmer sig bag nogle af de fag med de løjerligste navne. Skægt nok har de mærkeligste fag det med at klumpe sig sammen omkring de samme institutter, men sådan er det jo med så meget. En af de absolutte topscorere er Institut for folkloristik, der udbyder faget Fester i nyere tid, med særlig henblik på bryllup. Kurset giver en bred indføring i højtider, fester og ritualer i vore dage (specielt polterabend, bryllup, sølv- og guldbryllup), deres historiske rødder, og aktuelle betydning for større og mindre grupper. Kurset omfatter endvidere en introduktion til festlivet i ældre tid i nordeuropa, samt en indføring i forskning vedrørende fester, ritualer og sædvaner. For de, som måtte sidde med et gammelt lektionskatalog, hed faget sidste år Fester i nyere tid, med særlig henblik på julen. Et andet fag har titlen Overnaturlige væsner. Kurset giver en indføring i folkelige forestillinger om ellefolk, varulve, basilisk og andre overnaturlige væsner, således som de kommer til udtryk i ældre og nyere sagndannelse i Danmark. Kurset omfatter herudover en introduktion til folketro i ældre og nyere tid i Norden, samt en indføring i nyere forskning vedrørende viden og forestillinger. Til kurset hører en pensumliste. (!) Af andre stjernefag, som instituttet udbyder, kan nævnes Introduktion til folkloristikken, Narrativ folkesang, Fordomme og Traditionsanalyse. Skægt nok kan man finde en del institutter, som ikke udbyder nogle fag, eller som kun består af 2-3 lektorer og sekretærer alt i alt. Et af instutterne med et minimalt fagudbud i dette semester er Instutut for eskimologi, der kun udbyder fagene Vestgrønlandsk for begyndere og Inuit: kultur og samfund. Af andre spøjse institutter og fag kan nævnes Carsten Niebuhr instituttet for nærorietalske studier (assyriologi), hvor man kan tage fagene Akkadisk B, Akkadisk D, Akkadisk tekstlæsning for viderekomne, Oldassyrisk og Sumerisk. DTU Også DTU tilbyder en lang række interessante fag.

16 Fejl! Bogmærke er ikke defineret Side 16 Hvad siger du i øvrigt til Perturbationer, bifurkation, kaos og matematisk biologi, udbudt af Institut for matematisk modellering. Kursusindhold: Aftales med de studerende. (!). DTU s studiehåndbog er en ordentlig basse. Det er kun en brøkdel af de interessante fag, jeg kan nævne her, som f.eks. Lineær kloakering (institut for miljøteknologi), Antenneteori (elektromagnetisk institut), Eksperimentel Mössbauer spektroskopi og Ikke-destruktiv prøvning (begge Fysisk institut) samt Stokastisk adaptiv regulering (Institut for matematisk modellering). Hvad der ligger bag alle disse overskrifter er vist også lige meget, men jeg har hørt, at hvis man er bare nogenlunde god til Antenneteori, kan man spinde guld på det senere hen. Hvis du tager nogle af disse fag (eller andre), så husk endelig at skrive en faganmeldelse til DØK SMiler, så også andre DØK ere kan få glæde af det. Tjørnov 90 Vi havde ikke regnet med, at det ville koste os en ekstra medarbejder, hvis opgave udelukkende er at kunne svare på de henvendelser, som kommer. Målet er, at der maksimalt må gå et døgn, inden man får svar tilbage. Den hurtige teknologi stiller meget store krav til den interne infrastruktur. ~Jens Bruun, IT-direktør på Jyllands Posten om avisens nye homepage, Civiløkonomen Marts 96 DØK FORENINGEN INVITERER TIL SEMINAR JAVA - FREMTID ELLER NUTID? DØK-Foreningen har igen den glæde at kunne invitere alle DØK-studerende og dimmitender til seminar. Denne gang omhandler arrangementet det nye alsidige internetprogrammeringssprog Java, der allerede på sit nuværende spæde udviklingsstadie er accepteret som bred standard af de største kræfter på Internet-området og tillige spås stor indflydelse på informationssystemer og deres opbygning - og dermed DIN fremtid. For at dække dette har vi fået Mikael Fiil til at komme og give os hans syn på nutiden og fremtiden omkring Java og alle de buzzwords der følger i kølvandet på en revolutionerende nyskabelse. DERFOR: Mød op den 20. Maj 1996 Kl. 18:30 i det store auditorie på Dalgas Have og se ind i fremtiden. Seminaret omhandler bl.a. følgende emner: Hvad er Java? Hvor kommer Java fra? Java og internettet Java og WWW Java og HTML Udvikling og programmering med Java HotJava Fremtidens Internetapplikationer Der vil efter seminaret være mulighed for hands-on afprøvning af virkelige Java-applikationer, og der vil være mulighed for at få nyttige referencer, nyheds- og diskussionsgrupper samt meget mere. I pausen serveres en lille forfriskning. Tilmeldelse skal ske senest 10. maj 1996 til Erik '90 på telefon eller via - oplys venligst navn + årgang. Med Java hilsener DØK Foreningen

17 (ANNONCE FRA ENERGISTYRELSEN) Side 17

18 Side 18 BASTARD OPERATOR FROM HELL - PART V I m bored senseless, so I pass the time by reading users . I must admit that today s lot is PAR- TICULARLY boring, not one good message in all of them. I was expecting at LEAST some veiled reference to a grope in a storeroom, but nothing. So I m bored senseless by the usual drivel about some relative s surgery and how the weather is over the other side of the world - that sort of crap. To relieve the boredom, I remove a party invite from a user s mail and post it under the senders username to alt.singles.with.severe. social.dysfunctions on news, and make a note in my diary to be there with my camcorder. Should be a blast! Next in line is the online medical records database, in which the company doctors store the current medical histories of the staff. I grep it quickly for herpes and syphillus and send the results to the local scum newspaper. I cover my tracks by adding an entry to one of the doctor s online electronic diarys for yesterday saying $500, Med Recs To paper I think that s all it should take.. That ll be the last time he doesn t shift appointments to make room for me.. I move some tapes from the racks to the trolley to make it look like we really use them, then start looking thru archie listings for a hidden x-gif site. I find one then start a batch job running under some user s account to get them all back, charged to him. I make sure he s got enough disk for the job by removing any files not related to the task at hand. Like all those Doctorate Final Report papers that have got quite large in the last couple of weeks. I go back to the mail now, as something s bound to have happened. I do a grep on all mail files for the words pregnant and family way, and post them anonymously to the local general interest newsgroup. Then, before anything can happen, the power goes out! The next second, the phone rings. Hello? I say, annoyed - the coyote was just about to kill roadrunner again! Has the comput.. I hang up. This is a matter of life or death. Quick as I can I rip the computer power cable out of the UPS and plug the TV in. Damn! Wylie missed again! Meantime, all the alarms are going off like crazy as the disks spin down, but that s ok, because my Mac and Terminal are hardwired to the UPS in any case; and I m at the Beer Factory level in Dark Castle too! The phone rings, so I pull the PABX breaker on the UPS switchboard and it stops. Now to look like I m working. I break out the puck and the hockey stick and play a little one-on-wall. From the observation window it ll look like I m being blindingly efficient, as per usual. 10 Minutes later, the power is back and we re two HDA s down, but what the hell, I haven t lost a man, I m onto the final screen, and there s more cartoons! The phone rings, it s a luser. (What a surprise) Computer Room I say, being efficient Hello, When will the compu... I hang up. I m doing well in the screen, all I need do is get past the wizard who throws spells at you and I m in! The phone rings again. I put it on hands free Computer Room I shout, still deep in the game. I ve lost my files a user whines over the loudspeaker What was your username? I say, all sweetness and smiles. He tells me, I look, and he s right. Shit, and I didn t even do it! Not to be outdone, I change his login directory to the null device, set his path to. and redefine the command news to execute a script in his old login directory to send a nasty message to the equal opportunities officer, then delete itself.

19 Side 19 MAFIAEN HAR HOLDT MØDE! Så har den almægtige mafia holdt møde igen. Der var 17 personer, der hævdede at studere på DØK repræsenteret. Mange af disse personer har da også figureret som aktive brevskrivere på mafiaens mailingliste. Nogle af de ting, som vi (vi skal i denne sammenhæng forstås som nogle aktive DØK ere, der vil DØK-studiet det bedste, og gerne vil påvirke de studerende på DØK-studiet til fortsat at gøre noget og være noget for DØK-miljøet) diskuterede og bestemte os for at gøre noget ved, var: - At lave en informations-mailingliste, således at DØK studerende kan få oplysninger om, hvad der sker i diverse udvalg, hvor der er DØK er repræsenteret. Et medlem af mafiaen (lad os kalde ham for Maleren), har sørget for, at en sådan mailingliste bliver oprettet. - Der skal laves et Aktiv DØK Seminar. Vi forestiller os en slags efter-rustur, der vil blive placeret engang i efteråret, hvor det skal være muligt at deltage i de forskellige udvalgs arbejde. Eksemplevis kunne festudvalget arrangere en af de kommende fester, SMiler lave en udgave af bladet, DØKforeningen kunne arrangere et seminar, studienævnet kunne holde et formøde osv. På denne måde håber vi at kunne få flere aktive og engagerede DØK ere. - Herudover gik debatten på hvorledes vi sikrer en bedre kommunikation mellem de mange DØKudvalg og DSR- udvalg og disses bagland. Fungerer vores politiske bagland med studiemøderne stadigvæk? Dette emne viste sig at have mange interessante holdninger. - Der vil blive oprettet en BG konto for mafiaen. Indestående vil om kort tid være kroner 40,-. Ansvarlig for kontoen er indtil andet er besluttet, skribenten af denne artikel. - Vi må sende en stor tak til den yderst respektable DØK-forening for tilskud til dette studieaktive fremmende arrrangement. Til alle læsere af denne artikel skal jeg minde om, at DØK-foreningen er en af selve grundpillerne i DØK-studiets sociale miljø, og alle bør huske dette, når nu DØK-foreningen afholder seminarer og ikke mindst generalforsamling til efteråret. Med solbriller, skægstubbe og sort hat - hemmelige hilsner MAFIAEN (Kresten 94) INDUS BREVKASSE Hvorfor sælges der cigaretter på tankstationer, når der alligevel ikke må ryges der? Skal man bruge en lyddæmper, hvis man skyder en døv? Hvorfor er der redningsveste under flysæderne - og ikke faldskærme? Spørgsmål som disse vil du ikke finde i denne udgave af Indus Brevkasse. De opfylder nemlig ikke de tre krav, der stilles for at få et spørgsmål besvaret hos Indus: 1. Spørgsmålet skal have almen interesse for unge, visdomshungrende DØK ere. 2. Spørgsmålet skal være politisk korrekt, d.v.s. at ord som spasser, nigger, burhøns etc. ikke må indgå. og 3. Man skal kunne recitere 666 linjers Minix-kode, når en komet passerer en solformørkelse. Velkommen til denne udgave af Indus Brevkasse. Som lovet i sidste udgave vil temaet i denne udgave være selvmord: Hvis man er tvivl om, hvorvidt man skal begå selvmord, kan man så springe ud fra en bro med en elastik omkring foden? Kan man dø af selvmord? - eller er det bare en del af mediernes hysteri ligesom lotto og tips? Hil Indus! Under en organisationsforelæsning ihukom jeg pludselig, som lyn fra en klar himmel eller som skidt fra en foråsspæd kalv, stor tvivl om en række vitale spørgsmål. I lyset af de omsiggribende sager om engelsk oksekød sponsoreret af Jakob Kreuzfeldt og Gaio eventyret i Sverige, drejer de vitale spørgsmål sig også om madvarer (næsten): 1. Hvis rejesalat indeholder rejer, indeholder hundemad så hunde? 2. Og hvad med skælshampoo? Indeholder det også hunde? Jeg håber allerydmygst knæskrabende at du kan bringe klarhed over disse sager, så jeg igen kan

20 Side 20 sove roligt om natten. Med væmmelig hilsen L.D. Sørensen 95 (lokale rockerclub kendt af redaktionen. red.) Kære Indus! Jeg har netop købt en CD med Rugsted/Kreuzfelt og er således bange for den berygtede Kreuzfeltgalskab. Mine spørgsmål til dig er derfor: 1. Skal jeg sende hele min CD-samling til destruktion? 2. Kan CD en smitte mine kasettebånd? Hilsen det fortvivlede påskelam 96 Kære Sørensen og Lammestegen! I en desperat situation som denne, kan man let forfalde til at tro dommedag ligger forude, høre Cure, og blive studievært på TV2 s Monitor-program. Men midt i fortvivlelsen, depressionen, og massemordene er der et lyspunkt, et halmstrå, et stykke træ at gribe fast i, et Ikast mål: Sugerør. Denne oversete brugsgenstand er i vores stressede forbrugersamfund fuldstændig blevet overset. Et sugerør kan skæres i små stykker, og danner således de perfekte hula-hop ringe til Lemminger. Man kan også bruge et sugerør som taktstok, mens man ser Kontrapunkt. Desuden kan man ved et selskab undersøge, hvor mange rejer man kan putte i et sugerør. Et godt tip er at komme talkum på rejerne først. Endelig kan man, nu da det er for farligt at anvende køer, bruge sugerør til at spille billard med, evt. efter at have puttet rejer i. Hilsen Indus. Kære Indus! Lige siden du anbefalede mig at bruge en halv tennisbold som beskyttelseshjelm til min forsvarsløse hamster, har jeg været en trofast læser af din brevkasse. Desværre er det først i næste udgave, så nu har jeg glemt, hvad jeg ville spørge om. Hilsen V. Fischer 84 Kære Indus! Jeg har sagt det før, og nu vil jeg sige det igen: Jeg har sagt det før, og nu vil jeg sige det igen. Jeg er snart rigtig træt af alle de klagebreve, du optager i din brevkasse. I din sidste brevkasse, var der sågar én, der klagede over klagebrevene over klagebrevene! Det kan da ikke være rigtigt, at vi unge, håbefulde, visdomshungrende DØK ere, skal overdænges med klager fra læsere, der er utilfredse? Hilsen den utilfredse jomfru 93 Kære Jomfru! Indus var en gang munk i et gammelt fransk kloster. En dag ankom en smuk, velformet svensk nonne. Et par timer efter sin ankomst, tog hun et bad. Tilfældet ville, at det var i værelset lige ved siden af, og da Indus havde glemt avisen på badeværelset, trådte han forsigtigt ind i badeværelset. Pludselig blev forhænget trukket fra og... Ja, det var alt, der blev plads til i denne udgave af Indus Brevkasse. I næste udgave vil temaet være hypotetiske situationer: Kan man forestille sig en verden uden hypotetiske situationer? Husk, alle unge, håbefulde og forvirrede DØK ere kan skrive til Indus Brevkasse på eller ved at placere en meddelse hos

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Efterlønner Hans Hansen havde hele sit liv rejst meget.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere