Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den april 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005"

Transkript

1 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav Princip og Indsatsprogram 7. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Bestyrelsen 7. Kattie E. Motzfeldt og Karno Lynge 8. Indkomne forslag 1. Birthe Kleist, arbejdsbeskrivelser 2. Cecilie Vahl, lige behandling ved graviditet og fødsel 3. Trine Juul, lærere og ledere i hver sin fagforening 4. Birthe Kleist, mere synlighed ved debat om omsorgssvigt 5. Cecilie Vahl, udsættelse af evalueringsprincipper 6. Hans Danielsen, mulighed for udmeldelse af DLF 7. Trine Juul, oplysningsfolder om gruppeliv 8. Cecilie Vahl, max. antal elever i sp 9. Hans Danielsen, grl. låneforening 10. Cecilie Vahl, grl. lærerkalender 11. Hans Danielsen, bedre vilkår for medlemmer 12. Cecilie Vahl, udgivelse af tjenestemandspensioner 13. Cecilie Vahl, grl. låneforening 14. Tom Sørensen, konsekvenser for ophævelsen af ensprissystemet 15. Tom Sørensen, institutionspladser for omsorgssvigtede børn 16. Tom Sørensen, elevernes ret til undervisning 17. Elna Heilmann, oversættelse af aktivitetsplaner m. m. 18. Tom Sørensen, lige uddannelsesvilkår 19. Hans Danielsen, opgradering af timelærere 20. Karen Knudsen, anden betegnelse for timelærere 21. Karen Knudsen, løbende kurser for TRerne 22. Marius Frederiksen, sikret bolig 9. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 10. Valg af kritiske revisorer og suppleanter 11. Valg af formand 12. Eventuelt 1

2 1. Mødets åbning Fredag den 8. April åbnede IMAKs formand Sivso Dorph mødet kl og bød velkommen til repræsentanterne. Som referent havde bestyrelsen udpeget Jens Sylvest Pedersen Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Vedtagelse af forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Tom Sørensen, Ittoqqortoormiit, Mikkel Lybech, Tasiilaq, Birthe Kleist, Sisimiut og Elna Heilmann, Maniitsoq. Derefter foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer af Lisbeth Frederiksen: Marius Frederiksen, Aasiaat Elna Heilmann, Maniitsoq Nikolaj Jensen, Qasigiannguit Boas Boassen, Tasiilaq Marie Larsen, Qaqortoq Bent Ole Knudsen, Paamiut Tom Sørensen, Ittoqqortoormiit Louise Richter, Nuuk Karno Lynge, Nuuk Ando Møller, Qeqertarsuaq Ulla Nielsen, Sisimiut Ruth Mathæussen, Saqqaq Eva Hunsballe, Qaanaaq Bestyrelsen Sisvso Dorph, Nuuk Ester Rosing, Nuuk Hans Danielsen, Upernavik (ankom lørdag 17.50) Lars E. Hansen, Allluitsup Paa Elisa Isaksen, Nuuk Mikkel Lybech, Tasiilaq Trine Juul, Nuuk Birthe Kleist, Sisimiut Pierre André Krogh, Narsaq Abigael Lennert, Upernavik (afbud) Aaase Lundfald, Ilulissat Kattie E. Motzfeldt, Narsaq (afbud) Frederik Nielsen, Uummannaq Cecilie Vahl, Nuuk Hector L. Sørensen, Aasiaat Karen Karlsen, Upernavik Johan Reimer, Aasiaat Paul Raahauge, Nanortalik 2

3 3. Formandens beretning Formanden indledte beretningen med at byde velkommen til Karl Nielsen, seniorkonsulent i KANUKOKA, Andreas Olesen, kontorchef i KIIIP, Anders Bondo Christensen, fmd f. Danmarks Lærerforening og Jon Kowalczyk medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, Helle Gullachsen, Lærernes Pension, Steen Schouenborg, Lærernes Pension og Brian Karstensen, redaktør af Iliniartitsioq, hvorefter formanden aflagde sin beretning Efter formandens beretning blev ordet givet til Karl Nielsen, seniorkonsulent i KANUKOKA og gæst på repræsentantskabsmødet se bilag. Formanden Sivso Dorph takkede for de pæne ord fra KANUKOKA og mente, det kunne lyde som, IMAK og KANUKOKA var samme organisation. I øvrigt håbede formanden, at forhandlingerne om justering af arbejdstidsaftalerne vil være klar til ikrafttrædelse til aug Derpå blev ordet givet til kontorchef Andreas Olesen fra KIIIP se bilag. Sidste taler var Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforenings formand, som takkede for invitationen. Anders Bondo Christensen var glad for at kunne overbringe en hilsen fra lærerne i Danmark og håbede på et fortsat godt samarbejde, men syntes også det er en god idé at IMAK og DLF ser nærmere på samarbejdsrelationerne. I øvrigt nævnte Anders Bondo Christensen, det problem, at politikerne blander sig mere og mere i skoleforhold og vil styre flere og flere forhold, på områder, hvor det i bund og grund er lærerne, der besidder ekspertisen en udvikling der foregår overalt I Europa Han sluttede med ønsket om et godt repræsentantskabsmøde Formanden Sivso Dorph svarede, at han glædede sig til det fortsatte samarbejde med DLF. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde Opdeling af formandens beretning 2005 Emne Forslagsstiller Nr. Skrf. del Mdt. del Pædagogiske forhold Skolevæsenet Cecilie Vahl (Evaluering udsættes) 5/ny Side 4-5 Side 1 3

4 Cecilie Vahl (Antal elever i sp. kl.) 8 Tom Sørensen (Tilsyn/sparekrav) 16/ny Læreruddannelsesrådet samt Side 5 læreruddannelsesreformen Inerisaavik Hans Danielsen (Opgradering timelærere) 19 Side 5 Side 2 Illinniarfissuaq Omsorgssvigt Birthe Kleist (Synlig i debat) 4 Side 6 Side 3-4 Faglige forhold Tom Sørensen (Flere institutionspladser) 15 Bestyrelsen (Resolution omsorgssvigt) Ny Arbejdstidsaftalen Birthe Kleist (Arbejdsmængde) 1 Side 6-8 Side 2,3,5 Elna Heilmann (Oversættelse) 17 Samarbejdsudvalg Side 8 Side 5 Arbejdsmiljø Side 9 Pensionsforhold PFA - LP Side 9 OK 06 Løn Side 9 Cecilie Vahl (Ligehandling) 2 Trine Juul (Oplysninger grp. liv) 7 Cecilie Vahl/Trine Juul (Overs. Tj. Pensio.) 12 Marius Frederiksen (Bolig) 22 Tom Sørensen (Ensprissystemet) 14/ny Side 4 Bestyrelsen (Resolution enspris) Karen Karlsen (Betegn. timelærere) 20 Side 7 Tom Sørensen 18/ny Organisatoriske forhold Foreningen Trine Juul (Leder lærer) 3 Side 10 Side 6 Cecilie Vahl (Lærerkalender) 10/ny Medlemmer Hans Danielsen (Bedre vilkår) 11 Side 10 Medlemsmøder Side 10 Bestyrelsen Side 10 Tr-kurser Karen Karlsen (Tr-kurser) 21 Side Side 7 Princip og indsatsprogram Side 12 Økonomi Side 12 Side 7 Sekretariatet Side 12 Side 7 Danmarks Lærerforening Hans Danielsen (Udmeldelse af DLF) 6 Side 12 Side 8 Nordiske Lærerforeningers Side 13, 14 Samråd ICC Side 14 PIP og andre faglige Side 14, 15 Side 8 organisationer KANUKOKA Side 15 Side 8 KIIIP Side 15 4

5 Andet Iliniartitsioq Side 15 Hjemmesiden Side 15, 16 Tjenestemændenes samt Hans Danielsen (Optagelse af lån) 9 DLF s låneforening Cecilie Vahl (Grønlands lånefor.) 13 Side 16 Oversigter Side Herefter blev formandens beretning gennemgået Pædagogiske forhold Skolevæsenet Cecilie Vahl gjorde rede for sit ændrede forslag og begrundede det med, at vi først lige er ved at etablere os med Atuarfitsialak. Formanden Sivso Dorph er enig i det ændrede forslag. Birthe Kleist spurgte om, evalueringsprincipperne er rettet mod de store klasser. Formanden Sivso Dorph svarede, at det vedrører alle lige fra 1. klasse. Pierre André Krogh ville vide, om det er om de allerede igangsatte evalueringsformer, det drejede sig om. Formanden Sivso Dorph svarede, at det er det af Landsstyret udsendte udkast til ny evalueringsbekendtgørelse. IMAK vil drøfte det fremsatte forslag med Landsstyret og har bedt om et møde. Cecilie Vahls ændrede forslag 5 blev tiltrådt Cecilie Vahl - forslag 8 mener, det vil være rimeligt med grænser for hvor mange børn, der må være i specialklasserne Formanden Sivso Dorph havde forståelse for forslaget, da det giver store problemer med for mange børn i specialklasserne, og bestyrelsen kan støtte Cecilie Vahls forslag. Birthe Kleist synes, der er lidt forskel på den danske og grønlandske udgave af forslaget og ville vide, om det er vidtgående specialklasser eller almindelige specialklasser. Derefter var der nogen diskussion, om det skulle dreje sig om vidtgående specialklasser (som er elever, der er godkendt til vidtgående specialundervisning gennem PPR) eller specialklasser. Det endte med, at man enedes om, at det drejer sig om alle former for specialklasser. Johan Reimer påpegede det problem, at børn, der modtager vidtgående specialundervisning, ikke tager ressourcerne med, når de flytter. Elisa Isaksen spurgte til, hvilket tal, man snakker om, når man snakker om antal. Det kan man ikke give et entydigt svar på, da det kommer an på omstændighederne, svarede formanden Sivso Dorph For at få klaring på, hvad der menes, ændres forslaget til: Repræsentantskabet forsamlet til møde i Ilulissat i dagene april 2005 pålægger IMAK s bestyrelse at arbejde for, at der sættes rimelige grænser for, hvor mange elever der må være i en specialklasse samt i specialklasser med vidtgående specialklasseelever. Dertil kommer følgende tilføjelse: 5

6 Der skal desuden arbejdes for, at tildelt tid til vidtgående specialundervisning skal følge eleven ved flytning til anden kommune herunder PPR/Nuuk Forslaget 8 blev tiltrådt Tom Sørensen, Ittoqqortoormiit fremlagde det ændrede forslag 16, der pålægger bestyrelsen at arbejde for at sikre, at eleverne skal modtage det minimumstimetal forordningen angiver. Formanden Sivso Dorph støttede det ændrede forslag Det ændrede forslag 16 blev tiltrådt. Læreruddannelsesrådet samt læreruddannelsen Inerisaavik Da Hans Danielsen ikke var nået frem, kunne han ikke argumentere for forslaget, men har ret til at få sat sit forslag til afstemning. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget Trine Juul mener også forslaget er en dårlig idè Forslag 19 blev nedstemt Ilinniarfissuaq Omsorgssvigt Birthe Kleist gjorde opmærksom på, at IMAK ifølge sine egne vedtægter skal tage del i debatten, og på dette område er det nødvendigt, at IMAK skal være mere synlig. Omsorgssvigt er et område, hvor alle skal deltage Formanden Sivso Dorp svarede, at der kunne være noget om snakken om den manglende synlighed, og det vil der blive gjort noget ved, men det kræver også, vi har nogle forslag, og bestyrelsen er helt enige i forslaget. Birthe Kleist mente videre, der bliver flere og flere omsorgssvigtede børn og færre og færre timer til disse børn og følte det svært at vide, hvornår man kunne kritisere sin arbejdsgiver. Johan nævnte, at det ikke kun er eleverne, der er udsat for nedskæringer, det er PPR også Forslag 4 blev tiltrådt. Tom Sørensen efterlyser med sit forslag 15, at der arbejdes for, at der skabes flere institutionspladser for de omsorgssvigtede børn, der ikke fungerer. Problemet føles specielt stort i yderdistrikterne. Formanden Sivso Dorph kunne støtte forslaget og snakkede endvidere for at støtten til de omsorgssvigtede kunne fortsætte ud over det 18. år Forslag 15 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph fremlagde på bestyrelsens vegne nedenstående resolutionsforslag vedrørende omsorgssvigtede børn: 6

7 IMAKs repræsentantskab forsamlet til møde i Ilulissat i dagene 8., 9. og 10. april udtaler, at samfundet i langt højere grad skal varetage de omsorgssvigtede børns ret og krav om en positiv personlig udvikling. En hverdag med trygge og faste rammer, hvor de møder respekt, ansvarlighed og tillid med tilbud om omsorg og hjælp, når hjemmet svigter. Vi har en kvalificeret formodning om, at omfanget af omsorgssvigt er langt mere omfattende, end de officielle tal viser. Dette viser sig ved den adfærdsform, mange af vores elever viser på skolerne. IMAK mener derfor, at der skal skabes mange forskellige muligheder for at hjælpe familier, hvis hverdag er så problemfyldt, at de ikke selv kan overskue og magte at komme over deres problemer. Med henblik på at nedbringe antallet af omsorgssvigtede børn, foreslår IMAK derfor at: - der etableres familierådgivningscentre på alle bosteder - henvendelser om omsorgssvigt behandles fra dag 1 - der udarbejdes handleplaner for alle de sager man modtager - det tværfaglige samarbejde styrkes med regelmæssige møder og seminarer - der løbende tilbydes kurser for den personalegruppe, som yder rådgivning og behandling - der er tilbud om sunde fritidsaktiviteter på alle bosteder - rådgivningsinstitutionen på skolerne styrkes, således at lærerne får de nødvendige redskaber til at handle i konkrete situationer - der etableres anbringelsessteder for børn uden for hjemmet med akut behov - der snarest tilbydes uddannelser, der sigter på behandling og rådgivning af ovennævnte problemstillinger, således at samfundet kan yde den bedst mulige professionelle hjælp. Resolutionen blev tiltrådt. Derefter satte dirigenten det samlede punkt om pædagogiske forhold til afstemning. Beretningens punkt pædagogiske forhold blev enstemmigt godkendt. Faglige forhold Arbejdstidsaftalen Birthe Kleist nævnte, at ikke alle bilagene var fra hendes skole, men det er nødvendigt med bedre arbejdsbeskrivelser, så man ikke får langt flere opgaver, end man kan overkomme. Formanden Sivso Dorph svarede, at man har forsøgt at hente oplysninger på dette område fra skolerne, men ikke fået svar fra alle, og det er klart nødvendigt, hvis man skal kunne ændre på forholdene. Problemet er, at der tildeles tid uden, der er udarbejdet stillings/funktionsbeskrivelse, og de efterfølgende pålagte opgaver mange steder ikke står i relation til timetallet. I øvrigt er bestyrelsen enig i forslaget Trine Juul oplever, at der er meget stor forskel på opgaverne hos afdelingslederne og den tid, man får tildelt, og mener også, det er påkrævet. Johan Reimer oplyste, at de svar man havde fået, underbyggede forslaget. 7

8 Forslag 1 blev tiltrådt Elna Heilmann beklagede, hun ikke havde begrundet forslaget. Det, hun ønskede, var mere forståelige aktivitets-, møde- og årsplaner. Formanden Sivso Dorph svarede, at det naturligvis er medlemmernes ret at få det oversat, og bestyrelsen støtter forslaget. Forslag 17 blev tiltrådt Samarbejdsudvalg Cecilie Vahl synes, det er vigtigt, og bad formanden uddybe lidt mere om samarbejdsudvalg Formanden Sivso Dorph svarede, at der er en folder og kursusvirksomhed om samarbejdsudvalg undervejs. Arbejdsmiljø Pensionsforhold PFA LP OK 06 Der var ingen bemærkninger til løn, da det kommer op senere under overenskomstkrav. Cecilie Vahl mente, det ikke kunne være rigtigt, at man kan begrunde afslag på ansættelse med graviditet. Formanden Sivso Dorph svarede, at det er helt urimeligt og ulovligt, og bestyrelsen kan støtte forslaget. Lars E. Hansen mente, man ikke bare kunne nøjes med at skrive noget, men også skal handle. Formanden Sivso Dorph er enig med Lars E. Hansen, og nævnte, at man om nødvendigt vil gå rettens vej Forslaget 2 blev tiltrådt Trine Juul efterlyser mere kendskab til gruppelivsordningen, så alle kommer til at kende den og mulighederne for at få hjælp derfra. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen støtter forslaget. Forslaget 7 blev tiltrådt Trine Juul efterlyser en generel oversigt over, hvad det betyder, når man forlader sin stilling i en given alder og oplysninger om, hvad der sker, hvis man går fra en lederstilling til en lærerstilling. Formanden Sivso Dorph svarede, at man som tidligere vil få udarbejdet de ønskede generelle oplysninger, men når det drejer sig om specielle forhold, må den enkelte henvende sig. Bestyrelsen kan støtte forslaget 8

9 Forslag 12 blev tiltrådt Marius Frederiksen efterlyser mere lempelige regler for, hvornår man skal fraflytte sin bolig ved pensionering og dødsfald. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er enige i forslaget og vil gerne arbejde videre med problematikken, men i øvrigt er der allerede regler for, hvad der skal ske ved dødsfald. De efterlevende kan således overtage boligen, hvis vedkommende har været skrevet på venteliste til almen bolig i 2 år. Reglen ved pensionering bør ændres i lighed hermed. Formanden Sivso Dorph lovede, at rette henvendelse til Landsstyret og Landstingets boligudvalg snarest. Forslag 22 blev tiltrådt. Tom Sørensen fortalte, han havde regnet på konsekvenserne af ensprissystemets ophævelse, og vil forslå IMAK får gjort noget ved forholdene, da der ellers vil ske en afvandring fra yderdistrikterne. Formanden Sivso Dorph opfordrede andre faglige foreninger til at gå ind i arbejdet, og bestyrelsen kan støtte forslaget Bent Ole Knudsen fortalte om konsekvenserne for elpriserne i Paamiut, så det er ikke kun i yderdistrikterne, der vil ske en afvandring Forslag 14 blev tiltrådt Bestyrelsen foreslog derefter nedenstående resolution i forbindelse med ensprissystemets ophævelse: IMAKs repræsentantskab forsamlet til møde i Ilulissat den 8., 9. og 10. april udtaler sin utilfredshed med, at Landstinget har gennemført ophævelsen af ensprissystemet vedrørende el, varme og vand uden behørig hensyntagen til de indkomne kommentarer bl. a. fra IMAK. For IMAKs vedkommende er disse konkretiseret i høringssvar af 23. august Vi finder ikke, at det arbejde, der er blevet gjort med hensyn til at afdække konsekvenserne af ophævelsen af ensprissystemet på el, varme og vand har været tilstrækkeligt grundigt, og vi finder ikke, at den oplysning, som det grønlandske folk har fået, har været objektiv. Vi må frygte, at den førte politik vil gøre det vanskeligere at rekruttere uddannet personale, herunder lærere og skoleledere til de områder, hvor priserne vil stige. Vi skal derfor opfordre Landstinget til snarest muligt at vurdere konsekvenserne af vedtagelsen. Ruth Mathæussen var meget enig i forslaget, da konsekvensen er utroligt høje priser i bygderne. Resolutionen blev tiltrådt 9

10 Karen Karlsen mente, at betegnelsen timelærere på grønlandsk burde ændres, da der er mange utroligt dygtige timelærere. Det er desværre en uretmæssig nedværdigende betegnelse og bør derfor ændres. Formanden Sivso Dorph svarede, at man i bestyrelsen godt kan forstå problematikken og godt ved, at der er rigtig mange dygtige timelærere, og bestyrelsen vil godt arbejde for, at man kommer til at bruge betegnelsen atuartitsisoq fremover. Bestyrelsen vil også godt arbejde for, at der bliver lavet flere kurser for timelærerne. Johan Reimer kom ind på løndifferentiering af timelærerne i forhold til, hvilke kurser, man har gennemført. Birthe Kleist opfordrede til, at man på skolerne fandt ud af, hvilke kvalifikationer timelærerne på den enkelte skole skal have. Formanden Sivso Dorph var enig med Birthe Kleist og svarede, at der er forskel på, hvor man er. Det er helt klart vanskeligere forhold i bygderne, hvor der er flest timelærere. Forslag 20 blev tiltrådt Tom Sørensen efterlyste med sit forslag 18 flere efteruddannelsesmuligheder for lærerne i yderdistrikterne og de fattige kommuner Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er enig i forslaget og nævnte, det er kommunernes ansvar, og at kommunerne skal leve op til deres ansvar med at få afsat midler til kurser. I den forbindelse henviste formanden Sivso Dorph til de protokolater, der blev indgået, da kommunerne overtog ansættelseskompetencen for lærerne. Forslag 18 blev tiltrådt Derefter satte dirigenten punktet faglige forhold til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. Organisatoriske forhold Foreningen Trine Juul begrunder sit forslag 3 med, at der er blevet gravet grøfter mellem lærere og ledere i forbindelse med de nye arbejdstidsregler. Men da IMAK har tænkt sig at hjælpe til med at løse problemerne ved bl. a. at ansætte en juridisk medarbejder, trækkes forslaget. Cecilie Vahl ønsker, at muligheden for udgivelse af en grønlandsk lærerkalender tilpasset grønlandske forhold undersøges. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen kan støtte forslaget. Lars E. Hansen efterlyste en dobbeltsproget kalender. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er åben overfor alle idéer og undersøge muligheden for andre medudgivere Forslag 10 blev tiltrådt Medlemmer 10

11 Formanden Sivso Dorph nævnte, at da Hans Danielsen ikke var kommet, kunne han ikke fremlægge sit forslag. Men da dele af forslaget ikke er lovligt, kan bestyrelsen ikke gå ind forslaget og anbefaler, han trækker forslaget. Som skrevet er Hans Danielsen ikke tilstede og kan ikke trække forslaget. Der må derfor stemmes om forslaget. Forslag 11 blev ikke tiltrådt. Medlemsmøder Bestyrelsen Tr-kurser Karen Karlsen nævnte i forbindelse med forslag 21, at der er stor forskel på servicering af nye tr-repræsentanter og vil opfordre til, at man fra starten som ny tr bliver tilbudt et kursus. Formanden Sivso Dorph svarede, at der i år ikke er planer om tr-kurser. Det hænger sammen med, at IMAK skal bruge de nødvendige ressourcer på de kommende overenskomstforhandlinger. Der vil dog blive lavet møder med tr-repræsentanterne, når man rejser samt fjernkurser for de nyvalgte tr-repræsentanter. I øvrigt kan bestyrelsen støtte forslaget. Ruth Mathæussen efterlyste, at man tog tr-erne med fra bygderne til møderne, når bestyrelsen rejser rundt. Trine Juul nævnte, at IMAK s bestyrelse efter hendes opfattelse ikke glemmer bygderne. Forslag 21 blev tiltrådt Princip- og indsatsprogram Økonomi Sekretariatet Danmarks Lærerforening Formanden Sivso Dorph fortalte, at DLF og IMAK var enige om at nedsætte et udvalg til at se på samarbejdsrelationerne, og indstillede derfor forslaget til forkastelse. Forslag 6 blev ikke tiltrådt Nordiske Lærerforeningers Samråd 11

12 ICC PIP og andre faglige foreninger KANUKOKA KIIIP Dirigenten satte derefter punktet organisatoriske forhold til afstemning. Det blev vedtaget. Andet Illiniartitsioq Ulla Nielsen roste bladet. Det samme gjorde Marius Frederiksen Formanden Sivso Dorph svarede, at vi bl. a. kan takke Brian Karstensen for succésen Hjemmesiden Tjenestemændenes samt DLF s låneforening Cecilie Vahl efterlyser med sit forslag 13 en grønlandsk låneforening Formanden Sivso Dorph svarede, at man er begyndt at undersøge mulighederne i Grønland, men Grønlandsbanken har svaret blankt nej. Derimod er SparBank Vest mere imødekommende. Det skal dog undersøges meget mere. Pierre André Krogh mente, det ikke vil være rimeligt, at medlemmerne skal hæfte for hinanden. Formanden Sivso Dorph svarede, at medlemmerne og foreningen ikke vil stå til ansvar med deres midler. Man kan derimod forstille sig, at medlemmerne indbetaler et vist beløb, som så er garantibeløb. Trine Juul efterlyste også en grundig undersøgelse, inden en ordning eventuelt etableres. Samme grundighed efterlyser Birthe Kleist. Derefter redegjorde Formanden Sivso Dorph for de overvejelser, man bliver nødt til at gøre ved oprettelse af en låneforening, og håber, bestyrelsen næste år kan oplyse mere om mulighederne. Forslag 9 og 13 blev tiltrådt. Oversigter Dirigenten satte det samlede punkt Andet til afstemning. Det blev vedtaget. 12

13 Da det samtidig var sidste del af beretningen, blev hele beretningen nu sat til afstemning. Den blev vedtaget 4. Regnskab Punktet omfatter : Årsregnskab 2004 Særlig Fond årsregnskab 2004 Ferierejsefond årsregnskab 2004 IMAKs årsregnskab 2004 Formanden Sivso Dorph gennemgik IMAKs årsregnskab og bestyrelsens forklaringer på bl. a. IMAKs underskud på 388 t. kr, som det fremgår regnskabet side 4. Underskuddet skyldes bl. a. tr-kurser og for sent fremsendte regninger - bl. a. fra IMAKs advokat - som rettelig burde have været med i regnskab Ulla Nielsen og Lars E. Hansen havde som kritiske revisorer ingen indvendinger til regnskabet. Birthe Kleist ville vide, hvad man får for kontingentet til DLF Formanden Sivso Dorph svarede, at man bl. a. får tilbudt deltagelse i 8 af DLFs kurser om året, hvilket IMAK gør brug. Dertil kommer en række andre fordele. Elisa Isaksen kunne godt tænke sig en undersøgelse af hvor meget Folkeskolen bliver læst på skolerne, og måske sende nogle færre til skolerne, så det kun er dem, der reelt læser bladet, der får et eksemplar. Birthe Kleist efterlyste også en besparelse ved kun at regne med et blad til ægtepar. Formanden Sivso Dorph svarede, at hvis man får for mange eksemplarer eller hvis der er medlemmer, der ikke ønsker at modtage Folkeskolen skal man gøre opmærksom på det overfor IMAKs sekretariat, så antallet kan blive reduceret. Ulla Nielsen synes, at IMAK ikke kan være bekendt ikke at indbetale indeholdt a-skat rettidigt - også fordi det kan afstedkomme en bøde fra Nuuk kommune. IMAKs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs regnskab. Særlig Fond årsregnskab 2004 Formanden Sivso Dorph gennemgik regnskabet og nævnte at overskuddet blev på 605 t. kr. Angående den ikke rettidige bogføring sagde Formanden Sivso Dorph, at det skyldes, at den eksterne regnskabsmedarbejder har udført sit arbejde utilfredsstillende, hvilket har medført, at aftalen med vedkommende er ophørt, og der er indgået en ny aftale med en anden regnskabsfører. Regnskabet for Særlig Fond blev derefter enstemmigt godkendt efter spørgsmål fra henholdsvis Pierre Andre Krogh, Birthe Kleist og Elisa Isaksen. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs særlig fonds regnskab. 13

14 Ferierejsefond årsregnskab 2004 Formanden Sivso Dorph gennemgik årsregnskabet og nævnte overskuddet på 726 t. kr. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Forslag til OK-krav 06 Dirigenten gjorde opmærksom på, at det, der var uddelt, var en ændret opdeling af kravene under arbejdstid i punkter. Kravene er en indstilling fra bestyrelsen om hvilke krav, man skal fremsætte. Kravene fremgår af vedlagte bilag. Formanden Sivso Dorph fortalte, at IMAK havde modtaget 72 krav og af dem udvalgt dem, man her prioriterede. Ønsker repræsentantskabet flere ting med i kravene, er det op til repræsentantskabet. Derefter gennemgik formanden Sivso Dorph punkterne 1 4; løn, pension m. v. Cecilie Vahl ønskede et sprogtillæg, og fik svar af formanden Sivso Dorph, at det ville høre til specielle krav. Punkt 1 4 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkt 5; ferierejsefonde Punkt 5 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkt 6 og 7; tr-aftale Punkt 6 og 7 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkterne 8 12 ; ferie og fridage, og formanden Sivso Dorph fortalte, punkt 8 er et fælleskrav for organisationerne, og det samme gælder punkt 11. Efter en forespørgsel fra Birthe Kleist fortalte formanden Sivso Dorph, at IMAK ikke fremsatte et krav, om at de ansatte på Østkysten skal have en speciel juleferierejse; det ville blive for dyrt. Det må være et arbejdsgiverproblem som et led i at fastholde de ansatte, kommenterede Paul Raahauge. Punkt 8 12 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gik videre til punkt 13; arbejdstidsaftalen. Formanden Sivso Dorph forklarede, det er meningen at tage de 25 underpunkter i grupper. Første undergruppe er 1 4, som formanden Sivso Dorph gennemgik. Underpunkterne 1 4 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkterne

15 Underpunkterne 5 8 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph bad derefter om ordet og bød Hans Danielsen, der lige var ankommet, velkommen til repræsentantskabsmødet. Formanden Sivso Dorph gennemgik nu underpunkterne Underpunkterne 9 14 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkterne Bent Ole Knudsen efterlyste en mere retfærdig fordeling af lønnen i forbindelse med skole/hjemsamarbejde og nævnte, at det måske kun er et spørgsmål om en omfordeling. Underpunkterne blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkterne Boas Boassen, Bent Ole Knudsen, og Pierre André Krogh ville vide, om det både kunne give aldersreduktion og overtid Formanden Sivso Dorph svarede, at hensigten er, at man fortsat kan have begge dele. Mikkel Lybech syntes, det var et noget mærkeligt krav med betaling for mellemtimer, da det er lagt ud til lærerne selv at planlægge. Formanden Sivso Dorph svarede, at det altid er skolelederen, der har ansvaret (også for mellemtimer), og efter en forespørgsel fra Marie Larsen, at lønnen for mellemtimer er den almindelige timeløn. Underpunkterne blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkt 25 og understregede, at punktet drejer sig om en klarere formulering, så det fremgår, hvad der menes. Underpunktet 25 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik nu punkterne 14 15; boligforhold. Krav 15 er et fælleskrav fra organisationerne. Punkt blev tiltrådt Specielle krav Formanden Sivso Dorph gennemgik første specielle krav 16. Det specielle krav 16 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 17. Det specielle krav 17 blev tiltrådt. 15

16 Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 18. Det specielle krav 18 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 19 og forklarede, der var gledet en sætning ud, da talepædagogerne også skal med i kravet. Det specielle krav 19 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 20. Det specielle krav 20 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 21. Det specielle krav 21 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 22. Det specielle krav 22 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 23. Det specielle krav 23 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 24. Pierre André Krogh mente, at det specielle krav må gælde ansatte på både øst- og vestkysten. Næstformand Paul Raahauge svarede, at det vil være meget bekosteligt, hvis kravet skal gælde for alle. Derfor er kravet kun møntet på de steder, hvor man har svært ved at rekruttere personale. Formanden Sivso Dorph sagde, at hvad angår rejse til læge- og tandlægebehandling, vil bestyrelsen forsøge at arbejde for en forsikringsordning betalt af arbejdsgiveren. Det specielle krav 24 blev tiltrådt. Cecilie Vahl gjorde opmærksom på et specielkrav mere, omkring sprogtillæg for at være dobbeltsproget og virke som tolk. Det er ikke medtaget. Formanden Sivso Dorph svarede, at lærerne ikke er ansat til at tolke. Det er kommunens problem. Formanden Sivso Dorph svarede, at man i IMAK vil medvirke til en ændring af tolkningsafsnittet i arbejdstidsaftalen, da det hovedsagelig drejer sig om forældremøder. Pierre André Krogh mente, at der ikke var noget problem, da det allerede bliver honoreret. Formanden Sivso Dorph svarede, at kravet må være, at man tager stykke 2 i tolkningsafsnittet i arbejdstidsaftalen ud. Kravet blev tiltrådt. 16

17 Under punktet andet gennemgik Formanden Sivso Dorph punkt 25. Punkt 25 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkt 26. Punkt 26 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik det sidste punkt 27. Punkt 27 blev tiltrådt. Dermed blev IMAKs overenskomstkrav vedtaget med tilføjelse af et specialkrav mere. 6. Princip- og indsatsprogram Paul Raahauge fortalte, at sidste års indsatsprogram for længst var igangsat, og man fortsætter arbejdet med det. Paul Raahauge nævnte også, at med de 19 forslag, der lige var vedtaget, var der meget nyt at indarbejde i indsatsprogrammet. Næstformand Paul Raahauge gennemgik princip- og handlingsprogrammet og anbefalede repræsentantskabet at godkende det fremlagte afsnit 1 Afsnit 1 blev tiltrådt Næstformand Paul Raahauge gennemgik derefter afsnit 2 Tom Sørensen nævnte, at man nogle steder var begyndt at løndifferentiere i forhold til hvilket sprog, man taler. Næstformand Paul Raahauge svarede, at det kendte han ikke noget til. Formanden Sivso Dorph svarede, at han kendte godt til det stillingsopslag, Tom Sørensen henviste til, men at det efter IMAKs opfattelse er en overtrædelse af gældende regler, hvorfor IMAK vil tage kontakt til kommunen. Næstformand Paul Raahauge tilføjede, at det heller ikke er IMAKs politik, at lønnen afhænger af sproget. Afsnit 2 blev tiltrådt Næstformand Paul Raahauge redegjorde for afsnit 3 om arbejdstiden. Pierre André Krogh efterlyste mere information i forbindelse med arbejdstidsaftalen. Næstformand Paul Raahauge svarede, at det står der også i forslaget, man vil arbejde for. Afsnit 3 blev tiltrådt. Næstformand Paul Raahauge redegjorde for afsnit 4 om arbejdsmiljø. 17

18 Bygdeskolerne blev nævnt som et særligt område, der skal ofres megen opmærksomhed. Pierre André Krogh nævnte problematikken om adskillelse af sikkerhedsrepræsentat og tr-repræsentant. Til det nævnte næstformand Paul Raahauge, at en ny arbejdsmiljølov netop nu behandles i Folketinget, og de ændringer, det måtte medføre, vil blive indarbejdet Aase Lundfald mente, at rygepolitik bør udgå at programmet, da det allerede er forbudt. Næstformand Paul Raahauge gav Aase Lundfald ret. Afsnit 4 blev tiltrådt. Næstformand Paul Raahauge gennemgik afsnit 5 om personalepolitik og nævnte også, at man fortsat arbejder på at bedre boligforholdene. Birthe Kleist ville gerne vide, hvad man vil gøre for at få flere mandlige lærere det var nævnt i sidste års indsatsprogram. Næstformand Paul Raahauge nævnte, at man fortsat arbejder på at få flere mandlige lærere Formanden Sivso Dorph oplyste endvidere, at IMAK har anmodet seminariet om et samarbejde, når man rejser rundt på gymnasierne for måske ad den vej at gøre flere mænd interesserede i at søge ind på seminariet. Afsnit 5 blev tiltrådt. Næstformand Paul Raahauge redegjorde for det sidste afsnit afsnit 6. Lars E. Hansen efterlyste en ændring i teksten fra timelærere til undervisere. Næstformand Paul Raahauge nævnte, at man ikke kunne ændre fra timelærer til underviser, da timelærer er en betegnelse i overenskomsten. Formanden Sivso Dorph fortalte, at forslaget til ny læreruddannelse blev sendt til sendt til høring i 2003, men er ikke vedtaget endnu. Efter det oplyste er studieordningen udarbejdet, men lovgrundlaget er stadig ikke vedtaget, herunder hvordan læreruddannelsen skal være organiseret i Universitetsparken. Det er desuden overfor IMAK blevet oplyst, at ordningen skal starte 1. august Cecilie Vahl var spændt på, hvordan det vil blive fremover, men håber på en forbedring Afsnit 6 blev tiltrådt Da der ikke var flere bemærkninger, satte dirigenten hele forslaget til afstemning. Forslaget til IMAKs princip- og indsatsprogram blev enstemmigt vedtaget. 7. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Dirigenten gjorde opmærksom på, at ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal ved afstemningen. Forslag 1 Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 1. 18

19 Der var ingen bemærkninger og forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget. Forslag 2 Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 2 og fortalte, at baggrunden for forslaget er at undgå interessekonflikter. Trine Juul mente forslaget kommer til at ramme mange skoler med få ansatte. Marius Frederiksen var af samme opfattelse. Formanden Sivso Dorph svarede, at der er en mulighed for at flere små skoler kan gå sammen ved valget af tillidsrepræsentant. Pierre André Krogh opfordrede kraftigt til at støtte forslaget. Eva Hunsballe var enig i forslaget, men kan godt se problemet ved de små skoler, og man risikerer, at der vil være små skoler uden tillidsrepræsentant og hvad så. Formanden Sivso Dorph svarede at interessekonflikterne vil være der, hvis man ikke vedtager vedtægtsændringen og holder fast i, at så må man gå sammen på flere små skoler og dermed få valgt en tillidsrepræsentant. Dobbeltfunktionen som leder og tr vil desuden give problemer i forhold til aftalen om samarbejde og medindflydelse Forslag 2 blev vedtaget. Forslag 3 Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 3 og nævnte, at forslaget skal tydeliggøre, hvad der menes. Forslag 3 blev vedtaget. Forslag 4 Da forslag 4, 5, og 6 hænger sammen foreslog dirigenten, at de blev behandlet samlet, da de alle vedrører bestyrelsen. Men der skal holdes afstemning om hvert forslag for sig Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 4, 5 og 6 og argumenterede for forslagene. Forslag 4 blev vedtaget. Forslag 5 blev vedtaget. Forslag 6 blev vedtaget. Dirigenten pointerede, at disse vedtægtsændringer gælder fra nu og således ved det kommende formandsvalg Forslag 7 Karno Lynge gennemgik forslag 7 på forslagsstillernes vegne. Formanden Sivso Dorph svarede, at en konsekvens af forslaget, hvis det skal være udgiftsneutralt, vil være, at man skal indskrænke valgkredsene fra 4 til 3. Samtidig svarede formanden Sivso Dorph, at de interessekonflikter, der har været rundt om på skolerne, måske skyldes, at IMAK har været for bastant. Formanden nævnte yderligere, at andre fraktioner kan komme med samme ønske, så bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget og bad Karno Lynge trække forslaget. 19

20 Karno Lynge var noget uforstående overfor bestyrelsens indstilling. Formanden Sivso Dorph svarede, at skolelederne fortsat vil være repræsenteret i repræsentantskabet og fortsat kan stille op til valget til IMAKs bestyrelse. Johan Reimer var enig i det uoverskuelige, hvis alle fraktioner, skal til at være repræsenteret som en fremtidig følge af forslaget kan indebære. Karno Lynge endte med at trække forslaget. Formanden Sivso Dorph lovede et tættere samarbejde med lederne og få lavet nogle retningslinier for at få samarbejdet til fungere bedre. Næstformand Paul Raahauge gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke er sagsbehandler, men alene udstikker retningslinier for, hvordan sekretariatet skal virke. IMAKs vedtægtsændringer er dermed vedtaget 8. Indkomne forslag Samtlige indkomne forslag var behandlet under gennemgang af formandens beretning. 9. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Budget 2006 Formanden Sivso Dorph gennemgik det fremlagte budget 2006 og fortalte, det betød uændret kontingent på 375 kr/md og et overskud på 124 t. kr. Formanden Sivso Dorph nævnte også, at de forventede øgede udgifter til bestyrelsen skyldes, at det er overenskomstår og kan medføre øget aktivitet, som der hermed er taget højde for. Budget 2006 blev herefter enstemmig vedtaget af repræsentantskabet. 10. Valg af kritiske revisorer og suppleanter Formanden Sivso Dorph fortalte, at IMAK havde fået tilkendegivelse fra både Ulla Nielsen og Lars E. Hansen om at fortsætte som kritiske revisorer Der var ikke andre forslag og de er dermed IMAKs kritiske revisorer. Til suppleant forslog bestyrelsen Elna Heilmann. Der var ikke andre forslag, og Elna Heilmann er kritisk revisorsuppleant. 11. Valg af formand Næstformand Paul Raahauge foreslog genvalg af Sivso Dorph som formand. Der blev ikke opstillet flere kandidater. Sivso Dorph blev valgt til formand for IMAK for de kommende 4 år 20

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.transdanmark. dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere