Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005"

Transkript

1 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav Princip og Indsatsprogram 7. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Bestyrelsen 7. Kattie E. Motzfeldt og Karno Lynge 8. Indkomne forslag 1. Birthe Kleist, arbejdsbeskrivelser 2. Cecilie Vahl, lige behandling ved graviditet og fødsel 3. Trine Juul, lærere og ledere i hver sin fagforening 4. Birthe Kleist, mere synlighed ved debat om omsorgssvigt 5. Cecilie Vahl, udsættelse af evalueringsprincipper 6. Hans Danielsen, mulighed for udmeldelse af DLF 7. Trine Juul, oplysningsfolder om gruppeliv 8. Cecilie Vahl, max. antal elever i sp 9. Hans Danielsen, grl. låneforening 10. Cecilie Vahl, grl. lærerkalender 11. Hans Danielsen, bedre vilkår for medlemmer 12. Cecilie Vahl, udgivelse af tjenestemandspensioner 13. Cecilie Vahl, grl. låneforening 14. Tom Sørensen, konsekvenser for ophævelsen af ensprissystemet 15. Tom Sørensen, institutionspladser for omsorgssvigtede børn 16. Tom Sørensen, elevernes ret til undervisning 17. Elna Heilmann, oversættelse af aktivitetsplaner m. m. 18. Tom Sørensen, lige uddannelsesvilkår 19. Hans Danielsen, opgradering af timelærere 20. Karen Knudsen, anden betegnelse for timelærere 21. Karen Knudsen, løbende kurser for TRerne 22. Marius Frederiksen, sikret bolig 9. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 10. Valg af kritiske revisorer og suppleanter 11. Valg af formand 12. Eventuelt 1

2 1. Mødets åbning Fredag den 8. April åbnede IMAKs formand Sivso Dorph mødet kl og bød velkommen til repræsentanterne. Som referent havde bestyrelsen udpeget Jens Sylvest Pedersen Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Vedtagelse af forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Tom Sørensen, Ittoqqortoormiit, Mikkel Lybech, Tasiilaq, Birthe Kleist, Sisimiut og Elna Heilmann, Maniitsoq. Derefter foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer af Lisbeth Frederiksen: Marius Frederiksen, Aasiaat Elna Heilmann, Maniitsoq Nikolaj Jensen, Qasigiannguit Boas Boassen, Tasiilaq Marie Larsen, Qaqortoq Bent Ole Knudsen, Paamiut Tom Sørensen, Ittoqqortoormiit Louise Richter, Nuuk Karno Lynge, Nuuk Ando Møller, Qeqertarsuaq Ulla Nielsen, Sisimiut Ruth Mathæussen, Saqqaq Eva Hunsballe, Qaanaaq Bestyrelsen Sisvso Dorph, Nuuk Ester Rosing, Nuuk Hans Danielsen, Upernavik (ankom lørdag 17.50) Lars E. Hansen, Allluitsup Paa Elisa Isaksen, Nuuk Mikkel Lybech, Tasiilaq Trine Juul, Nuuk Birthe Kleist, Sisimiut Pierre André Krogh, Narsaq Abigael Lennert, Upernavik (afbud) Aaase Lundfald, Ilulissat Kattie E. Motzfeldt, Narsaq (afbud) Frederik Nielsen, Uummannaq Cecilie Vahl, Nuuk Hector L. Sørensen, Aasiaat Karen Karlsen, Upernavik Johan Reimer, Aasiaat Paul Raahauge, Nanortalik 2

3 3. Formandens beretning Formanden indledte beretningen med at byde velkommen til Karl Nielsen, seniorkonsulent i KANUKOKA, Andreas Olesen, kontorchef i KIIIP, Anders Bondo Christensen, fmd f. Danmarks Lærerforening og Jon Kowalczyk medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, Helle Gullachsen, Lærernes Pension, Steen Schouenborg, Lærernes Pension og Brian Karstensen, redaktør af Iliniartitsioq, hvorefter formanden aflagde sin beretning Efter formandens beretning blev ordet givet til Karl Nielsen, seniorkonsulent i KANUKOKA og gæst på repræsentantskabsmødet se bilag. Formanden Sivso Dorph takkede for de pæne ord fra KANUKOKA og mente, det kunne lyde som, IMAK og KANUKOKA var samme organisation. I øvrigt håbede formanden, at forhandlingerne om justering af arbejdstidsaftalerne vil være klar til ikrafttrædelse til aug Derpå blev ordet givet til kontorchef Andreas Olesen fra KIIIP se bilag. Sidste taler var Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforenings formand, som takkede for invitationen. Anders Bondo Christensen var glad for at kunne overbringe en hilsen fra lærerne i Danmark og håbede på et fortsat godt samarbejde, men syntes også det er en god idé at IMAK og DLF ser nærmere på samarbejdsrelationerne. I øvrigt nævnte Anders Bondo Christensen, det problem, at politikerne blander sig mere og mere i skoleforhold og vil styre flere og flere forhold, på områder, hvor det i bund og grund er lærerne, der besidder ekspertisen en udvikling der foregår overalt I Europa Han sluttede med ønsket om et godt repræsentantskabsmøde Formanden Sivso Dorph svarede, at han glædede sig til det fortsatte samarbejde med DLF. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde Opdeling af formandens beretning 2005 Emne Forslagsstiller Nr. Skrf. del Mdt. del Pædagogiske forhold Skolevæsenet Cecilie Vahl (Evaluering udsættes) 5/ny Side 4-5 Side 1 3

4 Cecilie Vahl (Antal elever i sp. kl.) 8 Tom Sørensen (Tilsyn/sparekrav) 16/ny Læreruddannelsesrådet samt Side 5 læreruddannelsesreformen Inerisaavik Hans Danielsen (Opgradering timelærere) 19 Side 5 Side 2 Illinniarfissuaq Omsorgssvigt Birthe Kleist (Synlig i debat) 4 Side 6 Side 3-4 Faglige forhold Tom Sørensen (Flere institutionspladser) 15 Bestyrelsen (Resolution omsorgssvigt) Ny Arbejdstidsaftalen Birthe Kleist (Arbejdsmængde) 1 Side 6-8 Side 2,3,5 Elna Heilmann (Oversættelse) 17 Samarbejdsudvalg Side 8 Side 5 Arbejdsmiljø Side 9 Pensionsforhold PFA - LP Side 9 OK 06 Løn Side 9 Cecilie Vahl (Ligehandling) 2 Trine Juul (Oplysninger grp. liv) 7 Cecilie Vahl/Trine Juul (Overs. Tj. Pensio.) 12 Marius Frederiksen (Bolig) 22 Tom Sørensen (Ensprissystemet) 14/ny Side 4 Bestyrelsen (Resolution enspris) Karen Karlsen (Betegn. timelærere) 20 Side 7 Tom Sørensen 18/ny Organisatoriske forhold Foreningen Trine Juul (Leder lærer) 3 Side 10 Side 6 Cecilie Vahl (Lærerkalender) 10/ny Medlemmer Hans Danielsen (Bedre vilkår) 11 Side 10 Medlemsmøder Side 10 Bestyrelsen Side 10 Tr-kurser Karen Karlsen (Tr-kurser) 21 Side Side 7 Princip og indsatsprogram Side 12 Økonomi Side 12 Side 7 Sekretariatet Side 12 Side 7 Danmarks Lærerforening Hans Danielsen (Udmeldelse af DLF) 6 Side 12 Side 8 Nordiske Lærerforeningers Side 13, 14 Samråd ICC Side 14 PIP og andre faglige Side 14, 15 Side 8 organisationer KANUKOKA Side 15 Side 8 KIIIP Side 15 4

5 Andet Iliniartitsioq Side 15 Hjemmesiden Side 15, 16 Tjenestemændenes samt Hans Danielsen (Optagelse af lån) 9 DLF s låneforening Cecilie Vahl (Grønlands lånefor.) 13 Side 16 Oversigter Side Herefter blev formandens beretning gennemgået Pædagogiske forhold Skolevæsenet Cecilie Vahl gjorde rede for sit ændrede forslag og begrundede det med, at vi først lige er ved at etablere os med Atuarfitsialak. Formanden Sivso Dorph er enig i det ændrede forslag. Birthe Kleist spurgte om, evalueringsprincipperne er rettet mod de store klasser. Formanden Sivso Dorph svarede, at det vedrører alle lige fra 1. klasse. Pierre André Krogh ville vide, om det er om de allerede igangsatte evalueringsformer, det drejede sig om. Formanden Sivso Dorph svarede, at det er det af Landsstyret udsendte udkast til ny evalueringsbekendtgørelse. IMAK vil drøfte det fremsatte forslag med Landsstyret og har bedt om et møde. Cecilie Vahls ændrede forslag 5 blev tiltrådt Cecilie Vahl - forslag 8 mener, det vil være rimeligt med grænser for hvor mange børn, der må være i specialklasserne Formanden Sivso Dorph havde forståelse for forslaget, da det giver store problemer med for mange børn i specialklasserne, og bestyrelsen kan støtte Cecilie Vahls forslag. Birthe Kleist synes, der er lidt forskel på den danske og grønlandske udgave af forslaget og ville vide, om det er vidtgående specialklasser eller almindelige specialklasser. Derefter var der nogen diskussion, om det skulle dreje sig om vidtgående specialklasser (som er elever, der er godkendt til vidtgående specialundervisning gennem PPR) eller specialklasser. Det endte med, at man enedes om, at det drejer sig om alle former for specialklasser. Johan Reimer påpegede det problem, at børn, der modtager vidtgående specialundervisning, ikke tager ressourcerne med, når de flytter. Elisa Isaksen spurgte til, hvilket tal, man snakker om, når man snakker om antal. Det kan man ikke give et entydigt svar på, da det kommer an på omstændighederne, svarede formanden Sivso Dorph For at få klaring på, hvad der menes, ændres forslaget til: Repræsentantskabet forsamlet til møde i Ilulissat i dagene april 2005 pålægger IMAK s bestyrelse at arbejde for, at der sættes rimelige grænser for, hvor mange elever der må være i en specialklasse samt i specialklasser med vidtgående specialklasseelever. Dertil kommer følgende tilføjelse: 5

6 Der skal desuden arbejdes for, at tildelt tid til vidtgående specialundervisning skal følge eleven ved flytning til anden kommune herunder PPR/Nuuk Forslaget 8 blev tiltrådt Tom Sørensen, Ittoqqortoormiit fremlagde det ændrede forslag 16, der pålægger bestyrelsen at arbejde for at sikre, at eleverne skal modtage det minimumstimetal forordningen angiver. Formanden Sivso Dorph støttede det ændrede forslag Det ændrede forslag 16 blev tiltrådt. Læreruddannelsesrådet samt læreruddannelsen Inerisaavik Da Hans Danielsen ikke var nået frem, kunne han ikke argumentere for forslaget, men har ret til at få sat sit forslag til afstemning. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget Trine Juul mener også forslaget er en dårlig idè Forslag 19 blev nedstemt Ilinniarfissuaq Omsorgssvigt Birthe Kleist gjorde opmærksom på, at IMAK ifølge sine egne vedtægter skal tage del i debatten, og på dette område er det nødvendigt, at IMAK skal være mere synlig. Omsorgssvigt er et område, hvor alle skal deltage Formanden Sivso Dorp svarede, at der kunne være noget om snakken om den manglende synlighed, og det vil der blive gjort noget ved, men det kræver også, vi har nogle forslag, og bestyrelsen er helt enige i forslaget. Birthe Kleist mente videre, der bliver flere og flere omsorgssvigtede børn og færre og færre timer til disse børn og følte det svært at vide, hvornår man kunne kritisere sin arbejdsgiver. Johan nævnte, at det ikke kun er eleverne, der er udsat for nedskæringer, det er PPR også Forslag 4 blev tiltrådt. Tom Sørensen efterlyser med sit forslag 15, at der arbejdes for, at der skabes flere institutionspladser for de omsorgssvigtede børn, der ikke fungerer. Problemet føles specielt stort i yderdistrikterne. Formanden Sivso Dorph kunne støtte forslaget og snakkede endvidere for at støtten til de omsorgssvigtede kunne fortsætte ud over det 18. år Forslag 15 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph fremlagde på bestyrelsens vegne nedenstående resolutionsforslag vedrørende omsorgssvigtede børn: 6

7 IMAKs repræsentantskab forsamlet til møde i Ilulissat i dagene 8., 9. og 10. april udtaler, at samfundet i langt højere grad skal varetage de omsorgssvigtede børns ret og krav om en positiv personlig udvikling. En hverdag med trygge og faste rammer, hvor de møder respekt, ansvarlighed og tillid med tilbud om omsorg og hjælp, når hjemmet svigter. Vi har en kvalificeret formodning om, at omfanget af omsorgssvigt er langt mere omfattende, end de officielle tal viser. Dette viser sig ved den adfærdsform, mange af vores elever viser på skolerne. IMAK mener derfor, at der skal skabes mange forskellige muligheder for at hjælpe familier, hvis hverdag er så problemfyldt, at de ikke selv kan overskue og magte at komme over deres problemer. Med henblik på at nedbringe antallet af omsorgssvigtede børn, foreslår IMAK derfor at: - der etableres familierådgivningscentre på alle bosteder - henvendelser om omsorgssvigt behandles fra dag 1 - der udarbejdes handleplaner for alle de sager man modtager - det tværfaglige samarbejde styrkes med regelmæssige møder og seminarer - der løbende tilbydes kurser for den personalegruppe, som yder rådgivning og behandling - der er tilbud om sunde fritidsaktiviteter på alle bosteder - rådgivningsinstitutionen på skolerne styrkes, således at lærerne får de nødvendige redskaber til at handle i konkrete situationer - der etableres anbringelsessteder for børn uden for hjemmet med akut behov - der snarest tilbydes uddannelser, der sigter på behandling og rådgivning af ovennævnte problemstillinger, således at samfundet kan yde den bedst mulige professionelle hjælp. Resolutionen blev tiltrådt. Derefter satte dirigenten det samlede punkt om pædagogiske forhold til afstemning. Beretningens punkt pædagogiske forhold blev enstemmigt godkendt. Faglige forhold Arbejdstidsaftalen Birthe Kleist nævnte, at ikke alle bilagene var fra hendes skole, men det er nødvendigt med bedre arbejdsbeskrivelser, så man ikke får langt flere opgaver, end man kan overkomme. Formanden Sivso Dorph svarede, at man har forsøgt at hente oplysninger på dette område fra skolerne, men ikke fået svar fra alle, og det er klart nødvendigt, hvis man skal kunne ændre på forholdene. Problemet er, at der tildeles tid uden, der er udarbejdet stillings/funktionsbeskrivelse, og de efterfølgende pålagte opgaver mange steder ikke står i relation til timetallet. I øvrigt er bestyrelsen enig i forslaget Trine Juul oplever, at der er meget stor forskel på opgaverne hos afdelingslederne og den tid, man får tildelt, og mener også, det er påkrævet. Johan Reimer oplyste, at de svar man havde fået, underbyggede forslaget. 7

8 Forslag 1 blev tiltrådt Elna Heilmann beklagede, hun ikke havde begrundet forslaget. Det, hun ønskede, var mere forståelige aktivitets-, møde- og årsplaner. Formanden Sivso Dorph svarede, at det naturligvis er medlemmernes ret at få det oversat, og bestyrelsen støtter forslaget. Forslag 17 blev tiltrådt Samarbejdsudvalg Cecilie Vahl synes, det er vigtigt, og bad formanden uddybe lidt mere om samarbejdsudvalg Formanden Sivso Dorph svarede, at der er en folder og kursusvirksomhed om samarbejdsudvalg undervejs. Arbejdsmiljø Pensionsforhold PFA LP OK 06 Der var ingen bemærkninger til løn, da det kommer op senere under overenskomstkrav. Cecilie Vahl mente, det ikke kunne være rigtigt, at man kan begrunde afslag på ansættelse med graviditet. Formanden Sivso Dorph svarede, at det er helt urimeligt og ulovligt, og bestyrelsen kan støtte forslaget. Lars E. Hansen mente, man ikke bare kunne nøjes med at skrive noget, men også skal handle. Formanden Sivso Dorph er enig med Lars E. Hansen, og nævnte, at man om nødvendigt vil gå rettens vej Forslaget 2 blev tiltrådt Trine Juul efterlyser mere kendskab til gruppelivsordningen, så alle kommer til at kende den og mulighederne for at få hjælp derfra. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen støtter forslaget. Forslaget 7 blev tiltrådt Trine Juul efterlyser en generel oversigt over, hvad det betyder, når man forlader sin stilling i en given alder og oplysninger om, hvad der sker, hvis man går fra en lederstilling til en lærerstilling. Formanden Sivso Dorph svarede, at man som tidligere vil få udarbejdet de ønskede generelle oplysninger, men når det drejer sig om specielle forhold, må den enkelte henvende sig. Bestyrelsen kan støtte forslaget 8

9 Forslag 12 blev tiltrådt Marius Frederiksen efterlyser mere lempelige regler for, hvornår man skal fraflytte sin bolig ved pensionering og dødsfald. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er enige i forslaget og vil gerne arbejde videre med problematikken, men i øvrigt er der allerede regler for, hvad der skal ske ved dødsfald. De efterlevende kan således overtage boligen, hvis vedkommende har været skrevet på venteliste til almen bolig i 2 år. Reglen ved pensionering bør ændres i lighed hermed. Formanden Sivso Dorph lovede, at rette henvendelse til Landsstyret og Landstingets boligudvalg snarest. Forslag 22 blev tiltrådt. Tom Sørensen fortalte, han havde regnet på konsekvenserne af ensprissystemets ophævelse, og vil forslå IMAK får gjort noget ved forholdene, da der ellers vil ske en afvandring fra yderdistrikterne. Formanden Sivso Dorph opfordrede andre faglige foreninger til at gå ind i arbejdet, og bestyrelsen kan støtte forslaget Bent Ole Knudsen fortalte om konsekvenserne for elpriserne i Paamiut, så det er ikke kun i yderdistrikterne, der vil ske en afvandring Forslag 14 blev tiltrådt Bestyrelsen foreslog derefter nedenstående resolution i forbindelse med ensprissystemets ophævelse: IMAKs repræsentantskab forsamlet til møde i Ilulissat den 8., 9. og 10. april udtaler sin utilfredshed med, at Landstinget har gennemført ophævelsen af ensprissystemet vedrørende el, varme og vand uden behørig hensyntagen til de indkomne kommentarer bl. a. fra IMAK. For IMAKs vedkommende er disse konkretiseret i høringssvar af 23. august Vi finder ikke, at det arbejde, der er blevet gjort med hensyn til at afdække konsekvenserne af ophævelsen af ensprissystemet på el, varme og vand har været tilstrækkeligt grundigt, og vi finder ikke, at den oplysning, som det grønlandske folk har fået, har været objektiv. Vi må frygte, at den førte politik vil gøre det vanskeligere at rekruttere uddannet personale, herunder lærere og skoleledere til de områder, hvor priserne vil stige. Vi skal derfor opfordre Landstinget til snarest muligt at vurdere konsekvenserne af vedtagelsen. Ruth Mathæussen var meget enig i forslaget, da konsekvensen er utroligt høje priser i bygderne. Resolutionen blev tiltrådt 9

10 Karen Karlsen mente, at betegnelsen timelærere på grønlandsk burde ændres, da der er mange utroligt dygtige timelærere. Det er desværre en uretmæssig nedværdigende betegnelse og bør derfor ændres. Formanden Sivso Dorph svarede, at man i bestyrelsen godt kan forstå problematikken og godt ved, at der er rigtig mange dygtige timelærere, og bestyrelsen vil godt arbejde for, at man kommer til at bruge betegnelsen atuartitsisoq fremover. Bestyrelsen vil også godt arbejde for, at der bliver lavet flere kurser for timelærerne. Johan Reimer kom ind på løndifferentiering af timelærerne i forhold til, hvilke kurser, man har gennemført. Birthe Kleist opfordrede til, at man på skolerne fandt ud af, hvilke kvalifikationer timelærerne på den enkelte skole skal have. Formanden Sivso Dorph var enig med Birthe Kleist og svarede, at der er forskel på, hvor man er. Det er helt klart vanskeligere forhold i bygderne, hvor der er flest timelærere. Forslag 20 blev tiltrådt Tom Sørensen efterlyste med sit forslag 18 flere efteruddannelsesmuligheder for lærerne i yderdistrikterne og de fattige kommuner Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er enig i forslaget og nævnte, det er kommunernes ansvar, og at kommunerne skal leve op til deres ansvar med at få afsat midler til kurser. I den forbindelse henviste formanden Sivso Dorph til de protokolater, der blev indgået, da kommunerne overtog ansættelseskompetencen for lærerne. Forslag 18 blev tiltrådt Derefter satte dirigenten punktet faglige forhold til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. Organisatoriske forhold Foreningen Trine Juul begrunder sit forslag 3 med, at der er blevet gravet grøfter mellem lærere og ledere i forbindelse med de nye arbejdstidsregler. Men da IMAK har tænkt sig at hjælpe til med at løse problemerne ved bl. a. at ansætte en juridisk medarbejder, trækkes forslaget. Cecilie Vahl ønsker, at muligheden for udgivelse af en grønlandsk lærerkalender tilpasset grønlandske forhold undersøges. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen kan støtte forslaget. Lars E. Hansen efterlyste en dobbeltsproget kalender. Formanden Sivso Dorph svarede, at bestyrelsen er åben overfor alle idéer og undersøge muligheden for andre medudgivere Forslag 10 blev tiltrådt Medlemmer 10

11 Formanden Sivso Dorph nævnte, at da Hans Danielsen ikke var kommet, kunne han ikke fremlægge sit forslag. Men da dele af forslaget ikke er lovligt, kan bestyrelsen ikke gå ind forslaget og anbefaler, han trækker forslaget. Som skrevet er Hans Danielsen ikke tilstede og kan ikke trække forslaget. Der må derfor stemmes om forslaget. Forslag 11 blev ikke tiltrådt. Medlemsmøder Bestyrelsen Tr-kurser Karen Karlsen nævnte i forbindelse med forslag 21, at der er stor forskel på servicering af nye tr-repræsentanter og vil opfordre til, at man fra starten som ny tr bliver tilbudt et kursus. Formanden Sivso Dorph svarede, at der i år ikke er planer om tr-kurser. Det hænger sammen med, at IMAK skal bruge de nødvendige ressourcer på de kommende overenskomstforhandlinger. Der vil dog blive lavet møder med tr-repræsentanterne, når man rejser samt fjernkurser for de nyvalgte tr-repræsentanter. I øvrigt kan bestyrelsen støtte forslaget. Ruth Mathæussen efterlyste, at man tog tr-erne med fra bygderne til møderne, når bestyrelsen rejser rundt. Trine Juul nævnte, at IMAK s bestyrelse efter hendes opfattelse ikke glemmer bygderne. Forslag 21 blev tiltrådt Princip- og indsatsprogram Økonomi Sekretariatet Danmarks Lærerforening Formanden Sivso Dorph fortalte, at DLF og IMAK var enige om at nedsætte et udvalg til at se på samarbejdsrelationerne, og indstillede derfor forslaget til forkastelse. Forslag 6 blev ikke tiltrådt Nordiske Lærerforeningers Samråd 11

12 ICC PIP og andre faglige foreninger KANUKOKA KIIIP Dirigenten satte derefter punktet organisatoriske forhold til afstemning. Det blev vedtaget. Andet Illiniartitsioq Ulla Nielsen roste bladet. Det samme gjorde Marius Frederiksen Formanden Sivso Dorph svarede, at vi bl. a. kan takke Brian Karstensen for succésen Hjemmesiden Tjenestemændenes samt DLF s låneforening Cecilie Vahl efterlyser med sit forslag 13 en grønlandsk låneforening Formanden Sivso Dorph svarede, at man er begyndt at undersøge mulighederne i Grønland, men Grønlandsbanken har svaret blankt nej. Derimod er SparBank Vest mere imødekommende. Det skal dog undersøges meget mere. Pierre André Krogh mente, det ikke vil være rimeligt, at medlemmerne skal hæfte for hinanden. Formanden Sivso Dorph svarede, at medlemmerne og foreningen ikke vil stå til ansvar med deres midler. Man kan derimod forstille sig, at medlemmerne indbetaler et vist beløb, som så er garantibeløb. Trine Juul efterlyste også en grundig undersøgelse, inden en ordning eventuelt etableres. Samme grundighed efterlyser Birthe Kleist. Derefter redegjorde Formanden Sivso Dorph for de overvejelser, man bliver nødt til at gøre ved oprettelse af en låneforening, og håber, bestyrelsen næste år kan oplyse mere om mulighederne. Forslag 9 og 13 blev tiltrådt. Oversigter Dirigenten satte det samlede punkt Andet til afstemning. Det blev vedtaget. 12

13 Da det samtidig var sidste del af beretningen, blev hele beretningen nu sat til afstemning. Den blev vedtaget 4. Regnskab Punktet omfatter : Årsregnskab 2004 Særlig Fond årsregnskab 2004 Ferierejsefond årsregnskab 2004 IMAKs årsregnskab 2004 Formanden Sivso Dorph gennemgik IMAKs årsregnskab og bestyrelsens forklaringer på bl. a. IMAKs underskud på 388 t. kr, som det fremgår regnskabet side 4. Underskuddet skyldes bl. a. tr-kurser og for sent fremsendte regninger - bl. a. fra IMAKs advokat - som rettelig burde have været med i regnskab Ulla Nielsen og Lars E. Hansen havde som kritiske revisorer ingen indvendinger til regnskabet. Birthe Kleist ville vide, hvad man får for kontingentet til DLF Formanden Sivso Dorph svarede, at man bl. a. får tilbudt deltagelse i 8 af DLFs kurser om året, hvilket IMAK gør brug. Dertil kommer en række andre fordele. Elisa Isaksen kunne godt tænke sig en undersøgelse af hvor meget Folkeskolen bliver læst på skolerne, og måske sende nogle færre til skolerne, så det kun er dem, der reelt læser bladet, der får et eksemplar. Birthe Kleist efterlyste også en besparelse ved kun at regne med et blad til ægtepar. Formanden Sivso Dorph svarede, at hvis man får for mange eksemplarer eller hvis der er medlemmer, der ikke ønsker at modtage Folkeskolen skal man gøre opmærksom på det overfor IMAKs sekretariat, så antallet kan blive reduceret. Ulla Nielsen synes, at IMAK ikke kan være bekendt ikke at indbetale indeholdt a-skat rettidigt - også fordi det kan afstedkomme en bøde fra Nuuk kommune. IMAKs årsregnskab blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs regnskab. Særlig Fond årsregnskab 2004 Formanden Sivso Dorph gennemgik regnskabet og nævnte at overskuddet blev på 605 t. kr. Angående den ikke rettidige bogføring sagde Formanden Sivso Dorph, at det skyldes, at den eksterne regnskabsmedarbejder har udført sit arbejde utilfredsstillende, hvilket har medført, at aftalen med vedkommende er ophørt, og der er indgået en ny aftale med en anden regnskabsfører. Regnskabet for Særlig Fond blev derefter enstemmigt godkendt efter spørgsmål fra henholdsvis Pierre Andre Krogh, Birthe Kleist og Elisa Isaksen. Dirigenten meddelte decharge for IMAKs særlig fonds regnskab. 13

14 Ferierejsefond årsregnskab 2004 Formanden Sivso Dorph gennemgik årsregnskabet og nævnte overskuddet på 726 t. kr. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Forslag til OK-krav 06 Dirigenten gjorde opmærksom på, at det, der var uddelt, var en ændret opdeling af kravene under arbejdstid i punkter. Kravene er en indstilling fra bestyrelsen om hvilke krav, man skal fremsætte. Kravene fremgår af vedlagte bilag. Formanden Sivso Dorph fortalte, at IMAK havde modtaget 72 krav og af dem udvalgt dem, man her prioriterede. Ønsker repræsentantskabet flere ting med i kravene, er det op til repræsentantskabet. Derefter gennemgik formanden Sivso Dorph punkterne 1 4; løn, pension m. v. Cecilie Vahl ønskede et sprogtillæg, og fik svar af formanden Sivso Dorph, at det ville høre til specielle krav. Punkt 1 4 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkt 5; ferierejsefonde Punkt 5 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkt 6 og 7; tr-aftale Punkt 6 og 7 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkterne 8 12 ; ferie og fridage, og formanden Sivso Dorph fortalte, punkt 8 er et fælleskrav for organisationerne, og det samme gælder punkt 11. Efter en forespørgsel fra Birthe Kleist fortalte formanden Sivso Dorph, at IMAK ikke fremsatte et krav, om at de ansatte på Østkysten skal have en speciel juleferierejse; det ville blive for dyrt. Det må være et arbejdsgiverproblem som et led i at fastholde de ansatte, kommenterede Paul Raahauge. Punkt 8 12 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gik videre til punkt 13; arbejdstidsaftalen. Formanden Sivso Dorph forklarede, det er meningen at tage de 25 underpunkter i grupper. Første undergruppe er 1 4, som formanden Sivso Dorph gennemgik. Underpunkterne 1 4 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkterne

15 Underpunkterne 5 8 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph bad derefter om ordet og bød Hans Danielsen, der lige var ankommet, velkommen til repræsentantskabsmødet. Formanden Sivso Dorph gennemgik nu underpunkterne Underpunkterne 9 14 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkterne Bent Ole Knudsen efterlyste en mere retfærdig fordeling af lønnen i forbindelse med skole/hjemsamarbejde og nævnte, at det måske kun er et spørgsmål om en omfordeling. Underpunkterne blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkterne Boas Boassen, Bent Ole Knudsen, og Pierre André Krogh ville vide, om det både kunne give aldersreduktion og overtid Formanden Sivso Dorph svarede, at hensigten er, at man fortsat kan have begge dele. Mikkel Lybech syntes, det var et noget mærkeligt krav med betaling for mellemtimer, da det er lagt ud til lærerne selv at planlægge. Formanden Sivso Dorph svarede, at det altid er skolelederen, der har ansvaret (også for mellemtimer), og efter en forespørgsel fra Marie Larsen, at lønnen for mellemtimer er den almindelige timeløn. Underpunkterne blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik underpunkt 25 og understregede, at punktet drejer sig om en klarere formulering, så det fremgår, hvad der menes. Underpunktet 25 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik nu punkterne 14 15; boligforhold. Krav 15 er et fælleskrav fra organisationerne. Punkt blev tiltrådt Specielle krav Formanden Sivso Dorph gennemgik første specielle krav 16. Det specielle krav 16 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 17. Det specielle krav 17 blev tiltrådt. 15

16 Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 18. Det specielle krav 18 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 19 og forklarede, der var gledet en sætning ud, da talepædagogerne også skal med i kravet. Det specielle krav 19 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 20. Det specielle krav 20 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 21. Det specielle krav 21 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 22. Det specielle krav 22 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 23. Det specielle krav 23 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik specialkrav 24. Pierre André Krogh mente, at det specielle krav må gælde ansatte på både øst- og vestkysten. Næstformand Paul Raahauge svarede, at det vil være meget bekosteligt, hvis kravet skal gælde for alle. Derfor er kravet kun møntet på de steder, hvor man har svært ved at rekruttere personale. Formanden Sivso Dorph sagde, at hvad angår rejse til læge- og tandlægebehandling, vil bestyrelsen forsøge at arbejde for en forsikringsordning betalt af arbejdsgiveren. Det specielle krav 24 blev tiltrådt. Cecilie Vahl gjorde opmærksom på et specielkrav mere, omkring sprogtillæg for at være dobbeltsproget og virke som tolk. Det er ikke medtaget. Formanden Sivso Dorph svarede, at lærerne ikke er ansat til at tolke. Det er kommunens problem. Formanden Sivso Dorph svarede, at man i IMAK vil medvirke til en ændring af tolkningsafsnittet i arbejdstidsaftalen, da det hovedsagelig drejer sig om forældremøder. Pierre André Krogh mente, at der ikke var noget problem, da det allerede bliver honoreret. Formanden Sivso Dorph svarede, at kravet må være, at man tager stykke 2 i tolkningsafsnittet i arbejdstidsaftalen ud. Kravet blev tiltrådt. 16

17 Under punktet andet gennemgik Formanden Sivso Dorph punkt 25. Punkt 25 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik punkt 26. Punkt 26 blev tiltrådt. Formanden Sivso Dorph gennemgik det sidste punkt 27. Punkt 27 blev tiltrådt. Dermed blev IMAKs overenskomstkrav vedtaget med tilføjelse af et specialkrav mere. 6. Princip- og indsatsprogram Paul Raahauge fortalte, at sidste års indsatsprogram for længst var igangsat, og man fortsætter arbejdet med det. Paul Raahauge nævnte også, at med de 19 forslag, der lige var vedtaget, var der meget nyt at indarbejde i indsatsprogrammet. Næstformand Paul Raahauge gennemgik princip- og handlingsprogrammet og anbefalede repræsentantskabet at godkende det fremlagte afsnit 1 Afsnit 1 blev tiltrådt Næstformand Paul Raahauge gennemgik derefter afsnit 2 Tom Sørensen nævnte, at man nogle steder var begyndt at løndifferentiere i forhold til hvilket sprog, man taler. Næstformand Paul Raahauge svarede, at det kendte han ikke noget til. Formanden Sivso Dorph svarede, at han kendte godt til det stillingsopslag, Tom Sørensen henviste til, men at det efter IMAKs opfattelse er en overtrædelse af gældende regler, hvorfor IMAK vil tage kontakt til kommunen. Næstformand Paul Raahauge tilføjede, at det heller ikke er IMAKs politik, at lønnen afhænger af sproget. Afsnit 2 blev tiltrådt Næstformand Paul Raahauge redegjorde for afsnit 3 om arbejdstiden. Pierre André Krogh efterlyste mere information i forbindelse med arbejdstidsaftalen. Næstformand Paul Raahauge svarede, at det står der også i forslaget, man vil arbejde for. Afsnit 3 blev tiltrådt. Næstformand Paul Raahauge redegjorde for afsnit 4 om arbejdsmiljø. 17

18 Bygdeskolerne blev nævnt som et særligt område, der skal ofres megen opmærksomhed. Pierre André Krogh nævnte problematikken om adskillelse af sikkerhedsrepræsentat og tr-repræsentant. Til det nævnte næstformand Paul Raahauge, at en ny arbejdsmiljølov netop nu behandles i Folketinget, og de ændringer, det måtte medføre, vil blive indarbejdet Aase Lundfald mente, at rygepolitik bør udgå at programmet, da det allerede er forbudt. Næstformand Paul Raahauge gav Aase Lundfald ret. Afsnit 4 blev tiltrådt. Næstformand Paul Raahauge gennemgik afsnit 5 om personalepolitik og nævnte også, at man fortsat arbejder på at bedre boligforholdene. Birthe Kleist ville gerne vide, hvad man vil gøre for at få flere mandlige lærere det var nævnt i sidste års indsatsprogram. Næstformand Paul Raahauge nævnte, at man fortsat arbejder på at få flere mandlige lærere Formanden Sivso Dorph oplyste endvidere, at IMAK har anmodet seminariet om et samarbejde, når man rejser rundt på gymnasierne for måske ad den vej at gøre flere mænd interesserede i at søge ind på seminariet. Afsnit 5 blev tiltrådt. Næstformand Paul Raahauge redegjorde for det sidste afsnit afsnit 6. Lars E. Hansen efterlyste en ændring i teksten fra timelærere til undervisere. Næstformand Paul Raahauge nævnte, at man ikke kunne ændre fra timelærer til underviser, da timelærer er en betegnelse i overenskomsten. Formanden Sivso Dorph fortalte, at forslaget til ny læreruddannelse blev sendt til sendt til høring i 2003, men er ikke vedtaget endnu. Efter det oplyste er studieordningen udarbejdet, men lovgrundlaget er stadig ikke vedtaget, herunder hvordan læreruddannelsen skal være organiseret i Universitetsparken. Det er desuden overfor IMAK blevet oplyst, at ordningen skal starte 1. august Cecilie Vahl var spændt på, hvordan det vil blive fremover, men håber på en forbedring Afsnit 6 blev tiltrådt Da der ikke var flere bemærkninger, satte dirigenten hele forslaget til afstemning. Forslaget til IMAKs princip- og indsatsprogram blev enstemmigt vedtaget. 7. Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter Dirigenten gjorde opmærksom på, at ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal ved afstemningen. Forslag 1 Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 1. 18

19 Der var ingen bemærkninger og forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget. Forslag 2 Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 2 og fortalte, at baggrunden for forslaget er at undgå interessekonflikter. Trine Juul mente forslaget kommer til at ramme mange skoler med få ansatte. Marius Frederiksen var af samme opfattelse. Formanden Sivso Dorph svarede, at der er en mulighed for at flere små skoler kan gå sammen ved valget af tillidsrepræsentant. Pierre André Krogh opfordrede kraftigt til at støtte forslaget. Eva Hunsballe var enig i forslaget, men kan godt se problemet ved de små skoler, og man risikerer, at der vil være små skoler uden tillidsrepræsentant og hvad så. Formanden Sivso Dorph svarede at interessekonflikterne vil være der, hvis man ikke vedtager vedtægtsændringen og holder fast i, at så må man gå sammen på flere små skoler og dermed få valgt en tillidsrepræsentant. Dobbeltfunktionen som leder og tr vil desuden give problemer i forhold til aftalen om samarbejde og medindflydelse Forslag 2 blev vedtaget. Forslag 3 Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 3 og nævnte, at forslaget skal tydeliggøre, hvad der menes. Forslag 3 blev vedtaget. Forslag 4 Da forslag 4, 5, og 6 hænger sammen foreslog dirigenten, at de blev behandlet samlet, da de alle vedrører bestyrelsen. Men der skal holdes afstemning om hvert forslag for sig Formanden Sivso Dorph gennemgik forslag 4, 5 og 6 og argumenterede for forslagene. Forslag 4 blev vedtaget. Forslag 5 blev vedtaget. Forslag 6 blev vedtaget. Dirigenten pointerede, at disse vedtægtsændringer gælder fra nu og således ved det kommende formandsvalg Forslag 7 Karno Lynge gennemgik forslag 7 på forslagsstillernes vegne. Formanden Sivso Dorph svarede, at en konsekvens af forslaget, hvis det skal være udgiftsneutralt, vil være, at man skal indskrænke valgkredsene fra 4 til 3. Samtidig svarede formanden Sivso Dorph, at de interessekonflikter, der har været rundt om på skolerne, måske skyldes, at IMAK har været for bastant. Formanden nævnte yderligere, at andre fraktioner kan komme med samme ønske, så bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget og bad Karno Lynge trække forslaget. 19

20 Karno Lynge var noget uforstående overfor bestyrelsens indstilling. Formanden Sivso Dorph svarede, at skolelederne fortsat vil være repræsenteret i repræsentantskabet og fortsat kan stille op til valget til IMAKs bestyrelse. Johan Reimer var enig i det uoverskuelige, hvis alle fraktioner, skal til at være repræsenteret som en fremtidig følge af forslaget kan indebære. Karno Lynge endte med at trække forslaget. Formanden Sivso Dorph lovede et tættere samarbejde med lederne og få lavet nogle retningslinier for at få samarbejdet til fungere bedre. Næstformand Paul Raahauge gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke er sagsbehandler, men alene udstikker retningslinier for, hvordan sekretariatet skal virke. IMAKs vedtægtsændringer er dermed vedtaget 8. Indkomne forslag Samtlige indkomne forslag var behandlet under gennemgang af formandens beretning. 9. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Budget 2006 Formanden Sivso Dorph gennemgik det fremlagte budget 2006 og fortalte, det betød uændret kontingent på 375 kr/md og et overskud på 124 t. kr. Formanden Sivso Dorph nævnte også, at de forventede øgede udgifter til bestyrelsen skyldes, at det er overenskomstår og kan medføre øget aktivitet, som der hermed er taget højde for. Budget 2006 blev herefter enstemmig vedtaget af repræsentantskabet. 10. Valg af kritiske revisorer og suppleanter Formanden Sivso Dorph fortalte, at IMAK havde fået tilkendegivelse fra både Ulla Nielsen og Lars E. Hansen om at fortsætte som kritiske revisorer Der var ikke andre forslag og de er dermed IMAKs kritiske revisorer. Til suppleant forslog bestyrelsen Elna Heilmann. Der var ikke andre forslag, og Elna Heilmann er kritisk revisorsuppleant. 11. Valg af formand Næstformand Paul Raahauge foreslog genvalg af Sivso Dorph som formand. Der blev ikke opstillet flere kandidater. Sivso Dorph blev valgt til formand for IMAK for de kommende 4 år 20

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2015. Hotel Arctic Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2015 Hotel Arctic Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Evaluering

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Nuuk Nuuk 18. februar 2016 Side 1 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2008. Hotel Arctic. Ilulissat Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde Hotel Arctic Ilulissat Endelig dagsorden: Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Foreningen ønsker

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK.

VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. VEDTÆGTER FOR ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK. 1 Organisationens navn, hjemsted og status Organisationens navn er Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere