Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL"

Transkript

1 Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

2 Indholdsfortegnelse Indledning Generelle råd om SKAT-kontrol Når SKAT melder sin ankomst 4 Når SKAT ankommer i din virksomhed 5 Efter SKATs kontrolbesøg 9 Særlige råd om SKATs kontrolaktion flytning af avance Rådgivning og SKAT-taskforce

3 Indledning SKAT har siden december 2012 kørt en aggressiv kontrolaktion med fokus på, om bilforhandlere ulovligt flytter avance fra salget af ny bil til salget af byttebil eller eftermonteret udstyr. I denne pjece får du gode råd om, hvordan du som bilforhandler skal forholde dig, når SKAT kommer på besøg, og hvad du konkret kan foretage dig for ikke at komme i klemme i forhold til reglerne om flytning af avance. Dette er ikke en komplet vejledning, da SKAT ikke kan og/eller vil komme med mere konkrete anvisninger. Derfor vil denne pjece blive opdateret i takt med, at vi finder frem til yderligere anbefalinger. Reglerne omkring registreringsafgift er komplicerede. Derfor anbefaler Auto- Branchen Danmark på det kraftigste, at du kontakter en rådgiver så tidligt i forløbet som muligt, hvis din virksomhed udtages til kontrol af SKAT. Du kan læse mere om rådgivning bagerst i denne pjece. 3

4 Generelle råd om SKAT-kontrol Når SKAT melder sin ankomst Uanset om der er tale om det første eller et opfølgende besøg fra SKAT skal du være opmærksom på en række forhold. Varsling af besøg: SKAT skal opfylde visse formkrav ved deres varsling af kontrol besøg. Varslingen skal være skriftlig. Varslingen skal ske senest 14 dage inden selve kontrolbesøget. SKAT skal angive tidspunkt og sted for kontrolbesøget, dvs. dato, cirka klokkeslæt og adresse. SKAT skal underrette dig om retten til at lade dig repræsentere eller bistå af en anden, for eksempel en advokat eller en revisor. SKAT skal angive hovedformålet med kontrolbesøget, f.eks. anskaffelse af materiale til brug for en bestemt sag. SKATs beslutning om at iværksætte et kontrolbesøg skal begrundes. Dvs. varslingen skal beskrive det faktiske og lovmæssige grundlag for kontrolbesøget. Ændring af tidspunktet for kontrolbesøg: Hvis det ikke er muligt for dig at tage imod SKATs medarbejdere på den varslede dato, kan du bede SKAT om at ændre kontroltidspunktet. Du skal dog overholde den frist, som SKAT har meddelt dig i varslingsbrevet. Fristen er som regel ikke under 7 dage. SKAT efterkommer som regel gerne sådanne forespørgsler. Du kan dog ikke gøre indsigelse mod selve kontrollen. 4

5 Kontrol uden forudgående varsling SKAT kan vælge at gennemføre kontrolbesøget uden forudgående varsling, såfremt det vurderes, at formålet med kontrollen ellers forspildes. Dette vil typisk være i situationer, hvor det er af afgørende betydning, at SKAT får et øjebliksbillede af virksomhedens skatte- og afgiftsmæssige forhold. AutoBranchen Danmark har ikke kendskab til, at SKAT har foretaget uanmeldte kontrolbesøg for nylig, men SKAT anvendte fremgangsmåden hos en række autoforhandlere inden den store kontrolaktion blev sat i værk. 5

6 Når SKAT ankommer i din virksomhed AutoBranchen Danmark anbefaler, at du tager venligt imod SKATs medarbejdere. Herudover skal du være opmærksom på en række forhold. Udlevering af materiale SKAT vil efter al sandsynlighed enten forud eller under selve kontrolbesøget bede dig om at udlevere dokumenter og/eller datafiler. Ofte drejer det sig om salgslister og dertilhørende bilag, herunder vognkort, fakturaer, slutsedler og lignende. AutoBranchen Danmark anbefaler, at du til fulde imødekommer SKATs ønsker til materiale. Erfaringer viser, at SKAT ikke efterspørger materiale, som SKAT ikke kan kræve udleveret. SKAT har adgang til at foretage kontrol af alle virksomhedens forretningslokaler, samt kontrollere virksomhedens regnskabsmateriale, varebeholdninger, forretningsbøger, korrespondance o.lign., uanset om disse oplysninger opbevares på papirform eller elektronisk. Der er dog ikke pligt til at udlevere det originale materiale, hvis virksomheden ikke ønsker dette. Virksomheden må gerne stille et lokale til rådighed for SKAT, hvor materialet kan blive gennemgået. SKAT må dog gerne tage kopi af materialet, som de kan tage med sig. 6

7 Besvarelse af spørgsmål og varetagelse af dialog Flere sager viser, at bilforhandlere utilsigtet har talt sig ind i problemer under møder med SKAT. På baggrund af disse erfaringer, anbefaler AutoBranchen Danmark, at man så vidt muligt lytter og kun svarer kortfattet på direkte spørgsmål. Det er aldrig en god idé bare at sludre løs i forsøget på at medvirke til en god stemning. Du kan uforvaret komme til at sige noget, der kan mistolkes af SKAT, og som kan komplicere sagen. Kontaktpersoner i virksomheden Nogle bilforhandlere har oplevet, at SKAT under kontrolbesøg er gået rundt i virksomheden og spurgt ind hos forskellige medarbejdere angående virksomhedens procedurer. I flere tilfælde er SKATs medarbejderes spørgsmål blevet opfattet som ledende eller som trickspørgsmål. AutoBranchen Danmark anbefaler derfor, at du fra kontrolbesøgets begyndelse gør klart over for SKATs medarbejdere, hvilke medarbejdere som står til rådighed. Det kan eksempelvis være dig som indehaver eller direktør og eventuelt din rådgiver (revisor eller advokat) og din bogholder i forbindelse med fremskaffelse af materiale. Din virksomhed er forpligtet til at redegøre for oplysninger, der er relevante for kontrollens gennemførsel, f. eks. vedrørende hvordan regnskabsførelsen er tilrettelagt, og hvilket regnskabssystem anvendes. Hvis du er i tvivl om svaret på et af SKATs spørgsmål, er det dog altid i orden at sige, at man vil undersøge spørgsmålet nærmere og efterfølgende vende tilbage til SKAT med et svar. Derved kan man købe sig lidt betænkningstid og tid til at rådføre sig med revisor, brancheorganisation, advokat osv. Udarbejdelse af referat Du kan bede SKAT om at udfærdige et referat om kontrolbesøgets og opfølgende møders forløb. I de fleste sager udfærdiger SKAT alligevel referater, men du kan bede om at få dem tilsendt til kommentering. Der går ofte noget tid, inden SKAT sender dig referatet og eventuelt anden opfølgning på jeres møde. Til den tid kan det være svært at huske alle detaljer. Derfor anbefaler AutoBranchen Danmark, at du eventuelt udfærdiger dit eget referat, så du har noget at holde SKATs referat op mod. 7

8 8

9 Efter SKATs kontrolbesøg Efter kontrollen er blevet gennemført vil SKAT give din virksomhed en skriftlig tilbagemelding om resultatet af selve kontrolbesøget. Herefter vil du få en afgørelse af din sag. Det præcise forløb kan variere. SKAT afslutter sagen Det kan være, at SKAT, efter at have analyseret din sag, når frem til, at der ikke grund til at efterregulere din betaling af registreringsafgift. I så fald behøver du ikke at foretage dig yderligere. Hvis SKAT afslutter sagen, betyder det dog ikke, at SKAT ikke kan genåbne den. Den generelle forældelsesfrist er tre år. Men i sager, hvor SKAT har mistanke om, at der kan være foregået noget strafbart, gælder forældelsesfristen ikke. SKAT efterspørger yderligere materiale Det forekommer ofte, at SKAT, efter at have analyseret det i første omgang udleverede materiale, ønsker at få yderligere bilag tilsendt. Nogle bilforhandlere har oplevet, at SKAT har bedt om yderligere materiale ad tre omgange. Derfor kan du risikere, at din sag trækker ud i mere end et år. Hvis SKAT beder om yderligere materiale, bør du altid imødekomme SKATs ønsker. Du får altid en frist for, hvornår du senest skal indsende materialet. I mange sager drejer det sig om en ganske stor mængde bilag. Det kræver, at du og dine medarbejdere afsætter betydelige ressourcer til at forberede materialet. Hvis du kan se, at du og din virksomhed får problemer med at imødekomme SKATs ønsker inden for fristen, kan du bede SKAT om en forlængelse. SKAT forsøger så vidt muligt at udvise fleksibilitet. Derfor har SKAT i langt de fleste sager, som AutoBranchen Danmark har kendskab til, efterkommet sådanne ønsker. 9

10 SKAT sender dig et forslag til afgørelse Når SKAT har undersøgt alt materiale, evt. inklusive eftersendte bilag, vil du modtage et forslag til afgørelse. Heri vil SKAT forslå at ændre (dvs. forhøje) din betaling af registreringsafgift. SKAT vil i sit forslag redegøre for deres beregning af afgift for hver af dine solgte biler, som har været genstand for kontrol. Hvis du på dette tidspunkt endnu ikke har søgt professionel rådgivning, anbefaler AutoBranchen Danmark, at du omgående kontakter en branchekyndig rådgiver. Du finder en række muligheder bagerst i denne folder. Husk, bedre sent end aldrig. I sit forslag til afgørelse vil SKAT også oplyse dig om, at du har mulighed for at fremkomme med bemærkninger til deres forslag. SKAT vil også oplyse dig om en given tidsfrist. Også denne frist kan du bede om at få forlænget. Det er vigtigt, at du får SKATs forslag gennemgået grundigt i samarbejde med en rådgiver. SKAT forventer, at du indgår i en dialog om at få fastsat det korrekte afgiftsbeløb. Det kræver imidlertid, at du gennemgår alle SKATs beregninger og fremlægger dokumentation. I mange sager har SKAT foreslået et alt for højt afgiftsbeløb, som efterfølgende er blevet reguleret ned. En granskning af SKATs forslag til afgørelse kan derfor spare dig for mange penge. AutoBranchen Danmark anbefaler, at du beder en rådgiver om assistance i dette arbejde. SKAT sender dig et nyt forslag til afgørelse I nogle tilfælde vil SKAT sende dig et nyt forslag til afgørelse. Heri vil SKAT have taget dine bemærkninger til det første forslag med i deres betragtning. Processen i forhold til at fremkomme med bemærkninger til forslag nummer to vil være den samme. 10

11 SKAT sender dig en endelig afgørelse Når SKAT har behandlet alle dine bemærkninger, vil du få fremsendt en endelig afgørelse. Heri vil SKAT begrunde afgørelsen ved at redegøre for, hvorfor din betaling af registreringsafgift skal efterreguleres. Også her vil afgørelsen blive udspecificeret på hvert enkelt bilsalg, som SKAT har undersøgt. Afgørelsen vil også indeholde en klagevejledning. Du bør rådføre dig med din advokat, hvis du ønsker at påklage SKATs afgørelse. Du kan med fordel tage en række forholdsregler i din virksomhed for at undgå, at SKAT efterregulerer din betaling af registreringsafgift. AutoBranchen Danmark giver dig nedenstående råd efter at have været i tæt dialog med de SKAT-medarbejdere, der har ansvaret for kontrolaktionen med fokus på flytning af avance. 11

12 Særlige råd om SKATs kontrolaktion flytning af avance Udspecificerede fakturaer og slutsedler AutoBranchen Danmark anbefaler, at du i din virksomhed indfører procedurer om at specificere det solgte udstyr med priser på det enkelte udstyr i fakturaen (og slutsedlen). Det tvinger SKAT til at afdække markedsprisen på det enkelte udstyr. Kan du i øvrigt dokumentere, at samme udstyr er solgt til samme pris til en kunde, som ikke har opnået rabat på den nye bil, er SKAT enig i, at der ikke er flyttet avance til det pågældende udstyr. Dokumentation for aktiviteter AutoBranchen Danmark anbefaler, at du sørger for at dokumentere aktiviteter i forbindelse med et bilsalg, som sker i perioden mellem slutsedlens underskrivelse og fakturaens udfærdigelse. Det kunne f.eks. være, at kunden i perioden beslutter sig for at købe yderligere udstyr eller ændrer i specifikationerne. Der er ikke formkrav til, hvordan du dokumenterer sådanne ændringer i den oprindelige aftale. Men kan du dokumentere, at der på kundens foranledning er foretaget sådanne ændringer i den oprindelige aftale, vil slutsedler og fakturaer, som dermed ikke indeholder samme tal, kunne forklares. På den måde kan du undgå at tiltrække dig SKATs opmærksomhed. Standardprisen er den øvre grænse Når SKAT kræver efterbetaling af afgift som følge af flytning af avance, har SKAT indlagt den fortolkning, at efterbetalingskravet, tillagt den aftalte pris for den nye bil, ikke kan overstige den anmeldte standardpris. Du burde med andre ord ikke komme ud for, at den efterbetalte afgift for et køretøj, medfører at der for køretøjet er betalt mere i registreringsafgift end det beregnede afgiftsbeløb ved standardprisen. 12

13 Husk detaljerede varenumre AutoBranchen Danmark anbefaler, at du opretter varenumre for forskellige variationer af samme varer/ydelser. Eksempelvis ved tilkøb af sommer/vinterdæk består der flere variationer, alt efter om udskiftede hjul/dæk skal opbevares for kunden på virksomhedens dækhotel, om hjulene skal lægges i bilen, og om der f.eks. samtidig anskaffes vinterdæk osv. Ved at oprette særskilte varenumre på disse ydelser, kan du over for SKAT dokumentere, at der ikke er faste priser på varen, men at prisen og arbejdstiden afhænger af den konkrete type ydelse, som kunden har valgt. Salg af udstillingsbiler Ifølge registreringsafgiftsloven skal ekstraudstyr monteres efter særskilt aftale med kunden for ikke at indgå i afgiftsberegningen. Men hvad nu hvis kunden, som det ofte sker, ønsker at købe en udstillingsbil med det allerede påmonteret ekstraudstyr? Skal du så afmontere ekstraudstyret for efterfølgende påmontere det igen for at holde det afgiftsfrit? Efter længere tids dialog fandt SKAT på AutoBranchen Danmarks foranledning frem til, at det ikke længere er nødvendigt med at af- og påmontere eftermonteret udstyr. Du kan altså roligt lade udstyr i demobiler sidde ved salg af demobiler uden at frygte, at SKAT vil forhøje din registreringsafgift. 13

14 Rådgivning og SKAT-taskforce God og kompetent rådgivning (eller mangel på samme) har vist sig afgørende i mange sager, som AutoBranchen Danmark har kendskab til. Du opfordres derfor til at tage kontakt til en rådgiver så tidligt i forløbet som muligt. For at understøtte dig, har AutoBranchen Danmark oprettet en taskforce bestående af landets førende rådgivere inden for jura og revision med speciale i skat og registreringsafgift. Deltagerne i taskforcen yder hurtig og pålidelig rådgivning til medlemmer, der eksempelvis bliver udsat for kontrol af SKAT. De udfører også forebyggende gennemgange af medlemsvirksomheders procedurer. Taskforcen afholder jævnlige møder og har desuden en løbende intern dialog for at videndele og sparre om de seneste skatte - & afgiftsproblematikker i autobranchen. Indledende møder med rådgiverne er gratis for alle medlemmer af AutoBranchen Danmark og rådgiverne kører i hele landet. 14

15 Christian Falk Hansen Tommy V. Christiansen Direkte Mobil Diana Mønniche BDO Direkte Jan Bech Lett Advokater Direkte Mobil Anders Hedetoft Delacour Direkte Mobil Merete Andersen Delacour Direkte Mobil Rune Grøndahl KPMG Direkte Kim Laursen Deloitte Direkte

16 AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark Skagensgade Taastrup Tlf

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere