КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности"

Transkript

1 ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ , мат.бр , тел: , , факс: КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ПДМТ ЈАВН НАБАВК: Набавка добара а за школску 2015/16. годину БОЈ ЈАВН НАБАВК: 02/2015 Бор, април 2015.годинe 0

2 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник С" бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник С" бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-1/2015 од године и ешења о образовању комисије за јавну набавку број: 02-2/2015 од године припремљена је КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности: набавка добара - а за школску 2015/2016. годину ЈН бр. 02/2015 Поглавље лементи конкурсне документације Страна I Општи подаци о јавној набавци 2 II Предмет јавне набавке 3 Техничка спецификација за јавну набавку бр. 02/2015 III 4-10 IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 11 V Упутство понуђачима како да сачине понуду VI Образац понуде VII Образац подаци о понуђачу,подизвођачу и учесницима у заједничкој понуди VIII Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и чл IX Образац изјаве о независној понуди 30 X Образац изјаве којом понуђач потврђује да ли понуду 31 подноси за целокупну набавку или само за појединачне партије XI Образац изјаве о прихватању услова из конкурсне 32 документације за јавну набавку мале вредности број 02/2015 за набавку добара а за школску 2015/2016. годину XII Образац трошкова припреме понуде 33 XIII Модел уговора XIV Овлашћењe представника понуђача 36 1

3 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу Наручилац: Основна школа Душан адовић Адреса: Краља Петра I бр.10 Интернет страница: Матични број наручиоца: Шифра делатности наручиоца: 8520 ПИБ наручиоца: Текући рачун: Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке је набавка добара-а за школску 2015/16. годину у поступку јавне набавке мале вредности. Ознака и назив из Општег речника набавке (ОН): уџбеници 4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради избора најповољнијег понуђача и закључења уговора о јавној набавци а за школску 2015/16. годину. 5. Није у питању резервисана јавна набавка 6. Набавка се спроводи по партијама у 2 партијe: Патрија I Уџбеници и радне свеске од 5. до 8. разреда Партија II Уџбеници и радне свеске од 2. до 4. разреда 7. Не спроводи се електронска лицитација 8. Контакт: Јасмина Ђорђевић, Снежана Ђошевска Број факса: 030/ , тел: 030/ ,

4 II ПДМТ ЈАВН НАБАВК 1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника - Предмет јавне набавке је набавка добара-а за школску 2015/16. годину у поступку јавне набавке мале вредности, тј од момента закључења уговора па до окончања уговорених обавеза у испоруци а. - Број јавне набавке: 02/2015. Ознака и назив из Општег речника набавке (ОПН): уџбеници 2. Набавка се спроводи по партијама у 2 партије Патрија I Уџбеници и радне свеске од 5. до 8. разреда Партија II Уџбеници и радне свеске од 2. до 4. разреда 3

5 III ТХНИЧКА СПЦИФИКАЦИЈА-ТХНИЧК КААКТИСТИК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Б. 02/2015 Набавка а за школску 2015/16. годину се врши према избору а од стране Стручних већа и одлуке Наставничког већа. Партија 1: Списак а и радних свески од 5. до 8. разреда азред П Т И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач Број а 1. Мр. Наташа Станковић Читанка- Уметност Нови Логос 33 Шошо, др. Бошко Сувајџић речи 2. Јелена Срдић Граматика Дар речи Нови Логос Ben Wetz, Diana Pye English Plus Нови Логос 31 1,Уџбеник 4. Janet Hardy- Gould English Plus 1, адна Нови Логос 57 свеска са CD-ом 5. Здравко Милинковић, Ликовна култура 5 БИГЗ 29 Момчило Јанковић 6. др Гордана Стојановић, Музичка култура 5 Завод за 27 Милица ајчевић +CD е 7. Др Душко Лопандић, Ивана Уџбеник - историја Нови Логос 32 Петровић 8. Винко Ковачевић, Сања Географија - Клет 61 Топаловић 9. Сања Топаловић, Винко Гографија радна Клет 59 Ковачевић свеска 10. Владимир анђеловић Биологија 5 - Клет Владимир Стојановић Уџбеник Математископ 28 МАТМАТИКА Владимир Стојановић Математика 5 Математископ 32 збирка решених задатака 13. Жељко Васић, др Дијана Каруовић Уџбеник техничко и информатичко Нови Логос Жељко Васић, др Дијана Каруовић образовање адна свеска техничко и информатичко образовање Нови Логос Catherina Favret Pixel 1 - Data Status Catherina Favret, Sylvie Schmitt Pixel 1 радна свеска Data Status 67 4

6 азред Ш С Т И А З Аутор ед. Назив а Издавач Број бр. а 1. Мр. Наташа Станковић Шошо, Читанка- Уметност Нови Логос 26 др. Бошко Сувајџић речи 2. Слађана Савовић, Јелена Граматика Дар речи Нови Логос 40 Срдић, Драгана Ћећез- Иљукић 3. Ben Wetz, Nicholas Tims, James English Plus 2,Уџбеник Нови Логос 29 Styring 4. Janet Hardy- Gould, Kate English Plus 2, адна Нови Логос 46 Mellersh свеска са CD-ом 5. Јован Глигоријевић, Зоран Ликовна култура 6 БИГЗ 14 Алексић 6. др Гордана Стојановић, Музичка култура 6 +CD Завод за 23 Милица ајчевић е 7. Марија Векић Кочић, Уџбеник - историја Нови Логос 25 Драгољуб Кочић, др Душко Лопандић, 8. Снежана Вујадиновић, ајка Географија - Нови Логос 52 Голић 9. Дејан Шабић, Наташа адна свеска за Нови Логос 30 Бировљев географију 10. Љубиша Станисављевић, Уџбеник - биологија Клет 27 Јелена Станисављевић 11. Владимир Стојановић Уџбеник Математиско 24 МАТМАТИКА 6 п 12. Владимир Стојановић Математика 6 збирка Математиско 26 решених задатака п 13. Жељко Васић, Иван Ђисалов, Уџбеник техничко и Нови Логос 41 др Дијана Каруовић, Марија информатичко Ђуришић образовање 14. Иван Ђисалов, Жељко Васић, др Дијана Каруовић 15. Др Александар Кандић, др Горан Попарић адна свеска техничко и информатичко образовање Физика Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима 16. Др Александар Кандић Физика Збирка задатака 17. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери Уџбеник ET TOI? 2 ле Буњек француски језик 18. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери адна свеска ET TOI? 2 ле Буњек, Гај Луис француски језик 19. Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић Вежбанка за рачунарство и информатику за 6. разред Нови Логос 54 Нови Логос 28 Нови Логос 34 Клет 27 Клет 44 Завод за е 15 5

7 азред С Д М И А З ед. Аутор бр. 1. Мр. Наташа Станковић Шошо, др. Бошко Сувајџић 2. Слађана савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез- Иљукић Назив а Издавач Број а Читанка- Уметност Нови Логос 25 речи Граматика Дар речи Нови Логос Ben Wetz, Diana Pye English Plus 3,Уџбеник Нови Логос Janet Hardy- Gould, James Styring English Plus 3, адна Нови Логос 48 свеска са CD-ом 5. Јован Глигоријевић Ликовна култура 7 БИГЗ 8 6. др Гордана Стојановић, Милица Музичка култура 7 +CD Завод за 25 ајчевић е 7. Др Чедомир Антић, Мирјана Уџбеник - историја Нови Логос 29 Бонџић 8. Јаворка Јаковљевић, Наташа Моја планета 7 БИГЗ 19 Бировљев географија 9. Јелена Ковачевић Мајкић, Моја планета 7 радна БИГЗ 8 Наташа Бировљев свеска 10. Славица Здравковић Уџбеник - биологија Клет Владимир Стојановић Уџбеник Математиск 24 МАТМАТИКА 7 оп 12. Владимир Стојановић Математика 7 збирка Математиск 25 решених задатака оп 13. Иван Ђисалов, др Дијана Каруовић, Марија Ђуришић Уџбеник техничко и информатичко Нови Логос Мирослав Парошкај, др Дијана Каруовић 15. Мр Душко Латас, Др Антун Балаж 16. Братислав Јовановић, Срђан Зрнић 17. Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић 18. Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 19. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек 20. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис 21. Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић образовање адна свеска техничко и информатичко образовање Физика Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима Нови Логос 45 Нови Логос 21 Физика Збирка Нови Логос 21 задатака Хемија - Нови Логос 29 Хемија Збирка задатака Уџбеник ET TOI? 3 француски језик адна свеска ET TOI? 3 француски језик Вежбанка из информатике и рачунарства за 7. разред Нови Логос 29 Клет 35 Клет 42 Завод за е 9 6

8 азр ед О С М И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач Број а Читанка- Уметност Нови Логос 29 речи Граматика Дар речи Нови Логос Мр. Наташа Станковић Шошо 2. Драгана Ћећез- Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић 3. Јован Глигоријевић Ликовна култура 8 БИГЗ 2 4. др Гордана Стојановић, Музичка култура 8 Завод за 22 Милица ајчевић +CD е 5. адош Љушић, Љубодраг Историја за 8. разред Фреска 72 Димић 6. Др Србољуб Стаменковић, мр Географија+карта Завод за 60 Драгица Гатарић Србије е 7. Марија Бркић, Др Србољуб адна свеска за Завод за 26 Стаменковић, мр Драгица географију е Гатарић 8. Владимир анђеловић Биологија 8- Клет Владимир Стојановић Уџбеник Математиск 18 МАТМАТИКА 8 оп 10. Владимир Стојановић Математика 8 збирка решених задатака Математиск оп Борислав Дакић, др Дијана Каруовић 12. Борислав Дакић, Мирослав Парошкај 13. Др Душан Поповић, мр Милена Богдановић, др Александар Кандић 14. Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 15. Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић 16. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек 17. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери Уџбеник Техничко и информатичко образовање адна свеска Техничко и информатичко образовање Физика Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима Хемија Збирка задатака Уџбеник ET TOI? 4 француски језик адна свеска ET TOI? ле Буњек, Гај Луис 4 француски језик 18. Драган Маринчић, Драгољуб Информатика и Васић, Миодраг Стојановић рачунарство вежбанка за 8. разред 19. Ben Wetz, Diana Pye English Plus 4,Уџбеник 20. Janet Hardy- Gould, James English Plus 4, адна Styring свеска са CD-ом Нови Логос 27 Нови Логос 44 Нови Логос 23 Хемија - Нови Логос 23 Нови Логос 28 Клет 29 Клет 46 Завод за е 12 Нови Логос 64 Нови Логос 70 7

9 Партија 2: Списак а и радних свески од 2. до 4. разреда азред Д У Г И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач 1. Марела Манојловић, Снежана Бабуновић 2. Марела Манојловић, Снежана Бабуновић 3. Миланка Јузбашић, Натали Тркуља 4. В.Дрезгић, Б.Вељковић,А.Цветко вић, С.Ђекић 5. В.Дрезгић, Б.Вељковић,А.Цветко вић, С.Ђекић 6. Марела Манојловић, Бранкица Вељковић 7. Марела Манојловић, Бранкица Вељковић 8. Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић 9. Наташа Марковић, Славица Вујић Број а Читанка 2 дука 55 адна свеска српски језик 2 Латиница по латиница 2 Математика 2А Уџбеник са радним листовима Математика 2Б Уџбеник са радним листовима Свет око нас 2А Уџбеник са радним листовима Свет око нас 2А Уџбеник са радним листовима Музичка вртешка+цд - Грађанско васпитање астимо радна свеска дука 73 дука 56 дука 57 дука 67 дука 66 дука 72 дука 65 дука 61 8

10 азред Ч Т В Т И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач 1. Нада Тодоровић, Читанка Соња Цветковић, Трешња у Миодраг Плавшић цвету 2. Нада Тодоров, адна свеска Софија Зарупски, српски језик 4 Стеванија Кеча 3. Милован Б. Поуке о језику - Цветковић, Борислав Првуловић 4. Софија Зарупски Математика - Уџбеник 5. Софија Зарупски Математика 4а радна свеска 6. Софија Зарупски Математика 4б- радна свеска 7. Љиљана Вдовић, Природа и Бранка Матијевић друштво - 8. Љиљана Вдовић, Природа и Бранка Матијевић друштво радна свеска 9. Мирјана Смрекар Музичка Станковић, Соња култура У Цветковић свету мелодија и стихова Број а дука 38 дука 57 дука 40 дука 40 дука 55 дука 55 дука 48 дука 48 дука 46 9

11 азред Т Ћ И А З Д ед. бр. Аутор Назив а Издавач 1. адмила Жежељ алић Читанка ека речи +ЦД 2. Зона Мркаљ Граматика Машина и ашина језичка ризница 3. Бранислав Поповић, Маша и аша Ненад Вуловић, Петар Математика - Анокић, Мирјана Кандић 4. Бранислав Поповић, Маша и аша Ненад Вуловић, Петар Математика Анокић, Мирјана радна свеска 1. Кандић део 5. Бранислав Поповић, Маша и аша Ненад Вуловић, Петар Математика Анокић, Мирјана радна свеска 2. Кандић део 6. адмила Жежељ алић Маша и аша Природа и друштво - 8. адмила Жежељ алић Маша и аша Природа и друштво радна свеска 9. Гордана Илић Уџбеник Чаробни свет музике +ЦД 10. Невена Хаџи Јованчић Ликовна култура уџбенички комплет Свет у мојим рукама Број а Клет 64 Клет 55 Клет 64 Клет 55 Клет 55 Клет 66 Клет 64 Клет 80 Клет 70 10

12 IV УСЛОВИ ЗА УЧШЋ У ПОСТУПКУ ЈАВН НАБАВК ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО С ДОКАЗУЈ ИСПУЊНОСТ ТИХ УСЛОВА УСЛОВИ ЗА УЧШЋ У ПОСТУПКУ ЈАВН НАБАВК ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1.1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима епублике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 1.5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 1.6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује дa је ималац права интелектуалне средине (чл. 75. ст.2 Закона). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона и то: 2.1. Да е достави на адресу Наручиоца-Основна школа Душан адовић ул. Краља Петра I бр Бор (трошкови доставе падају на терет понуђача). 2.2 да обезбеди гратис е за наставнике и то за српки језик по 3 комада од сваког нарученог а, из математике по 3 комада, енглеског језика по 2 комада, из француског језика по 2 комада, из историје, географије, ликовне и музичке културе, информатике и рачунарства, физике, и хемије по 1 комад и из биологије и техничког и информатичког образовања по 1 комад Да у протекле три године има најмање 35 закључених уговора у области предметне набавке у укупном износу од најмање ,00 динара. УПУТСТВО КАКО С ДОКАЗУЈ ИСПУЊНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, осим подтачке 2.3 тачке 2. Додатних услова, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Наручилац сходно чл. 75. став 1. тачка 5. Закона мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Наручилац додатни услов подтачке 2.3, тачке 2 Да у протекле три године има најмање 35 закључених уговора у области предметне набавке у укупном износу од најмање ,00 динара доказује подношењем копија уговора. 11

13 V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИН ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЗИКУ НА КОЈМ ПОНУДА МОА БИТИ САСТАВЉНА Понуђач подноси понуду на српском језику 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОА ДА БУД САЧИЊНА Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу констатовати да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно нагласити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу Основна школа Душан адовић, ул. Краља Петра Првог бр. 10,19210 Бор, са назнаком Понуда за јавну набавку добара-а за школску 2015/16. годину, број 02/2015-Н ОТВААТИ. Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75.и76. Закона и мора бити сачињена на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози морају бити потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуда тј.сви документи морају бути повезани тј. упаковани у целину тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити поједини листови односно прилози. Конкурсна документација се може преузети на следећи начин: - непосредно у просторијама школе Основна школа Душан адовић, ул. Краља Петра I. 10, Бор - на порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs - на интернет страници Наручиоца: ок за подношење понуда је године до 12,00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до године до 12,00 часова. Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти обележити време пријеме и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда поднета непосредно Наручилац ће понуђачу дати потврду пријему понуде са датумом и временом пријема понуде-уколико понуђач захтева. Понуда која буде пристигла после године до 12,00. године сматраће се неблаговременом. Отварање понуда обавиће се јавно одмах по истеку рока предвиђеног за доставу понуда дана године у 12,30 часова у просторијама школе. Отварању понуда поред комисије именоване за спровођење предметне јавне набавке могу присуствовати и опуномоћени предтавници понуђача који су дужни да Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 3. ПАТИЈ Патрија I Уџбеници и радне свеске од 5. до 8. разреда Партија II Уџбеници и радне свеске од 2. до 4. разреда Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. 4. ПОНУД СА ВАИЈАНТАМА Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМН, ДОПУН И ОПОЗИВА ПОНУД У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да нагласи која документа мења или накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа Душан адовић, ул. Краља Петра I. бр. 10, Бор са назнаком: - Измена понуде за јавну набавку добара-а за школску 2015/16. годину, број 02/2015- Н ОТВААТИ. - Допуна понуде за јавну набавку добара-а за школску 2015/16. годину, број 02/2015- Н ОТВААТИ. - Опозив понуде за јавну набавку добара-а за школску 2015/16. годину, број 02/2015- Н ОТВААТИ. 12

14 - Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-а за школску 2015/16. годину, број 02/2015-Н ОТВААТИ. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно нагласити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења, допуњује нити да опозове своју понуду. 6. УЧСТВОВАЊ У ЗАЈДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди нити као подизвођач. У обрасцу понуде (поглавље VI) понуђач (заокруживањем једне од понуђених опција) наводи да ли наступа самостално или подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧМ Уколико понуђач подноси са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке коју ће вршити преко подизвођача. Уколико Наручилац закључи уговор за понуђачем који наступа са подузвођачем у уговору о јавној набавци ће бити наведен тај подизвођач. Понуђач је дужан да за подизвођача достави образац изјаве о испуњености услова за подизвођача која је саставни део поглавља VII-a-ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ. Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди приступ провере испуњености услова код подизвођача и у потпуности одговара наручиоцу за извршење овабеза из поступка јавне набавке без обзира на број подизвођача. 8. ЗАЈДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4.тач.1) до6) Закона и то податке о: - члану групе који ће бити носилац посла, односно кији ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења - понуђачу који ће издати рачун - рачуну на који ће бити извршено плаћање - обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора - група понуђача може да се определи да обрасце из конкурсне документације потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу. - Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. - задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара (члан 81. став 7. до 9.) 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДУГ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПИХВАТЉИВОСТ ПОНУД 4.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Услови плаћања у три месечне рате. и то: Прва рата: одмах по закључењу уговора Друга рата: до 05. јуна године Трећа рата: до 05. јула године. Понуде које не испуњавају ове услове биће одбачене као неисправне и неће бити узете у разматрање. 4.2.Захтев у погледу рока и динамике-испоруке добрa ок испоруке а је најкасније до године. Динамика испоруке: парцијално или испорука целокупне уговорене количине одједном. 13

15 4.3.Захтев у погледу рока важења понуде ок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда понуде са краћим роком важења биће одбијене као неисправне. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОА ДА БУД НАВДНА И ИЗЖНА ЦНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које понуђач има у релизацији предмета јавне набавке, с тим да ће се за оцену узимати у обзир цена без ПДВ-а. Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати после закључења уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 11. ПОДАЦИ О ДЖАВНОМ ОГАНУ ИЛИ ОГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТИТОИЈАЛН АУТОНОМИЈ ИЛИ ЛОКАЛН САМОУПАВ ГД С МОГУ БЛАГОВМНО ДОБИТИ ИСПАВНИ ПОДАЦИ О ПОСКИМ ОБАВЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТН СДИН, ЗАШТИТИ ПИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА АДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЗАНИ ЗА ИЗВШЊ УГОВОА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о пореским обавезама се могу добити у Порској управи, Министарства финансија и привреде, ул. Саве Машковића 3-5, Београд и интернет адреси Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. уже Јвановића 27а Београд или интернет адреси и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, ул. Немањина Београд или интернет адреси: merz.gov.rs/lat Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике ул. Немањина 11, београд или интернет адреси: ПОДАЦИ О ВСТИ, САДЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЊА, ВИСИНИ И ОКОВИМА ОБЗБЂЊА ИСПУЊЊА ОБАВЗА ПОНУЂАЧА Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да приликом потписивања уговора преда Наручоцу једну бланко соло меницу без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорене казне. Уз меницу изабрани понуђач доставља и копију картона депонованих потписа. 13. ЗАШТИТА ПОВЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈ НАУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА АСПОЛАГАЊ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВ ПОДИЗВОЂАЧ Предметна набака не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 14. ДОДАТАН ИНФОМАЦИЈ И ПОЈАШЊЊА У ВЗИ СА ПИПМАЊМ ПОНУД Заинтересовано лице може од наручиоца тражити додатна појашњења и информације у вези припремања понуте и то: у писаном облику путем поште на адресу Основна школа Душан адовић, ул. Краља Петра I бр. 10, Бор, електронском поштом на или факсом на број 030/ Додатне информације и појашњења се могу тражити најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатне информације и појашњења упућују се са назнаком Захтев за додатним информацијама и појашњењима за јавну набавку мале вредности добара-а у школској 2015/16. години број 02/2015'' Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛ ОТВААЊА ПОНУДА И КОНТОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна појашњења којаће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши увид код понуђача односно његовог подизвођача 14

16 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 16. ДОДАТНО ОБЗБЂЊ ИСПУЊЊА УГОВОНИХ ОБАВЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ С НАЛАЗ НА СПИСКУ НГАТИВНИХ ФНЦИ У складу са чланом 83. закона Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач са којим се закључује уговор, добио негативну референцу понуђач је у обавези да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења који је 30 (тридесет )дана дужи од истекарока за коначно извршење посла. 17. ВСТА КИТИЈУМА ЗА ДОДЛУ УГОВОА Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума Најнижа понуђена цена 18. ЛМНТИ КИТИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ Ћ НАУЧИЛАЦ ИЗВШИТИ ДОДЛУ УГОВОА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈ ДВ ИЛИ ВИШ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂНОМ ЦНОМ. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број закључених уговора у области предметне јавне набавке. 19. ПОШТОВАЊ ОБАВЗА КОЈ ПОИЗИЛАЗ ИЗ ВАЖЋИХ ПОПИСА Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 20. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 21. НАЧИН И ОК ЗА ПОДНОШЊ ЗАХТВА ЗА ЗАШТИТУ ПАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се епубличкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступк ајавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Основна школа Душан адовић, ул. Краља Петра I бр. 10, Бор, електронском поштом на или факсом на број 030/ или препорученом пошиљком са повратницом. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматреати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока у подношењу понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета епублике Србије уплати таксу од ,00 динара (број жиро-рачуна: позив на број: подаци о броју или ознаци ЈН поводом које се подноси захтев; сврха уплате: ЗЗП са називом наручиоца, назнаком набавке поводом коју се односи; корисник: Буџет епублике Србије., потпис овлашћеног лица банке). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана Закона. 15

17 22. ОК У КОЈМ Ћ УГОВО БИТИ ЗАКЉУЧН Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношеље захтева за заштиту права из члана 149. Закона У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка5) Закона. 16

18 VI ОБАЗАЦ ПОНУД за јавну набавку добара а за школску 2015/2016. годину Понуду дајемо (заокружити): а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем Партија 1.- Уџбеници и радне свеске од 5. до 8. разреда азред П Т И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач Број а 1. Мр. Наташа Станковић Читанка- Уметност Нови Логос 33 Шошо, др. Бошко Сувајџић речи 2. Јелена Срдић Граматика Дар речи Нови Логос Ben Wetz, Diana Pye English Plus Нови Логос 31 1,Уџбеник 4. Janet Hardy- Gould English Plus 1, адна Нови Логос 57 свеска са CD-ом 5. Здравко Милинковић, Ликовна култура 5 БИГЗ 29 Момчило Јанковић 6. др Гордана Стојановић, Музичка култура 5 Завод за 27 Милица ајчевић +CD е 7. Др Душко Лопандић, Ивана Уџбеник - историја Нови Логос 32 Петровић 8. Винко Ковачевић, Сања Географија - Клет 61 Топаловић 9. Сања Топаловић, Винко Гографија радна Клет 59 Ковачевић свеска 10. Владимир анђеловић Биологија 5 - Клет Владимир Стојановић Уџбеник Математископ 28 МАТМАТИКА Владимир Стојановић Математика 5 Математископ 32 збирка решених задатака 13. Жељко Васић, др Дијана Каруовић Уџбеник техничко и информатичко Нови Логос Жељко Васић, др Дијана Каруовић образовање адна свеска техничко и информатичко образовање Нови Логос Catherina Favret Pixel 1 - Data Status 64 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а (4*5) 16. Catherina Favret, Sylvie Schmitt Pixel 1 радна свеска Data Status 67 17

19 азред Ш С Т И А З Д ед. Аутор Назив а Издавач Број бр. а 1. Мр. Наташа Станковић Читанка- Уметност Нови Логос 26 Шошо, др. Бошко Сувајџић речи 2. Слађана Савовић, Јелена Граматика Дар речи Нови Логос 40 Срдић, Драгана Ћећез- Иљукић 3. Ben Wetz, Nicholas Tims, English Plus Нови Логос 29 James Styring 2,Уџбеник 4. Janet Hardy- Gould, Kate English Plus 2, адна Нови Логос 46 Mellersh свеска са CD-ом 5. Јован Глигоријевић, Зоран Ликовна култура 6 БИГЗ 14 Алексић 6. др Гордана Стојановић, Музичка култура 6 Завод за 23 Милица ајчевић +CD е 7. Марија Векић Кочић, Уџбеник - историја Нови Логос 25 Драгољуб Кочић, др Душко Лопандић, 8. Снежана Вујадиновић, ајка Географија - Нови Логос 52 Голић 9. Дејан Шабић, Наташа адна свеска за Нови Логос 30 Бировљев географију 10. Љубиша Станисављевић, Уџбеник - биологија Клет 27 Јелена Станисављевић 11. Владимир Стојановић Уџбеник Математиск 24 МАТМАТИКА 6 оп 12. Владимир Стојановић Математика 6 Математиск 26 збирка решених оп задатака 13. Жељко Васић, Иван Ђисалов, др Дијана Каруовић, Марија Ђуришић 14. Иван Ђисалов, Жељко Васић, др Дијана Каруовић 15. Др Александар Кандић, др Горан Попарић Уџбеник техничко и информатичко образовање адна свеска техничко и информатичко образовање Физика Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима 16. Др Александар Кандић Физика Збирка задатака 17. Мари Жозе Лопез, Жан Уџбеник ET TOI? 2 Тјери ле Буњек француски језик 18. Мари Жозе Лопез, Жан адна свеска ET TOI? Тјери ле Буњек, Гај Луис 2 француски језик 19. Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић Вежбанка за рачунарство и информатику за 6. разред Нови Логос 41 Нови Логос 54 Нови Логос 28 Нови Логос 34 Клет 27 Клет 44 Завод за е 15 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВа (4*5) 18

20 азред С Д М И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач Број а 1. Мр. Наташа Станковић Читанка- Уметност Нови Логос 25 Шошо, др. Бошко Сувајџић речи 2. Слађана савовић, Јелена Граматика Дар речи Нови Логос 24 Срдић, Драгана Ћећез- Иљукић 3. Ben Wetz, Diana Pye English Plus Нови Логос 34 3,Уџбеник 4. Janet Hardy- Gould, James English Plus 3, адна Нови Логос 48 Styring свеска са CD-ом 5. Јован Глигоријевић Ликовна култура 7 БИГЗ 8 6. др Гордана Стојановић, Музичка култура 7 Завод за 25 Милица ајчевић +CD е 7. Др Чедомир Антић, Мирјана Уџбеник - историја Логос 29 Бонџић 8. Јаворка Јаковљевић, Наташа Моја планета 7 БИГЗ 19 Бировљев географија 9. Јелена Ковачевић Мајкић, Моја планета 7 БИГЗ 8 Наташа Бировљев радна свеска 10. Славица Здравковић Уџбеник - биологија Клет Владимир Стојановић Уџбеник Математиск 24 МАТМАТИКА 7 оп 12. Владимир Стојановић Математика 7 збирка решених задатака Математиск оп Иван Ђисалов, др Дијана Каруовић, Марија Ђуришић 14. Мирослав Парошкај, др Дијана Каруовић 15. Мр Душко Латас, Др Антун Балаж 16. Братислав Јовановић, Срђан Зрнић 17. Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић 18. Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 19. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек 20. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис 21. Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић Уџбеник техничко и информатичко образовање адна свеска техничко и информатичко образовање Физика Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима Нови Логос 28 Нови Логос 45 Нови Логос 21 Физика Збирка Нови Логос 21 задатака Хемија - Нови Логос 29 Хемија Збирка задатака Уџбеник ET TOI? 3 француски језик адна свеска ET TOI? 3 француски језик Вежбанка из информатике и рачунарства за 7. разред Нови Логос 29 Клет 35 Клет 42 Завод за е 9 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а (4*5) 19

21 азред О С М И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач Број а 1. Мр. Наташа Станковић Читанка- Уметност Нови Логос 29 Шошо речи 2. Драгана Ћећез- Иљукић, Граматика Дар речи Нови Логос 27 Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић 3. Јован Глигоријевић Ликовна култура 8 БИГЗ 2 4. др Гордана Стојановић, Музичка култура 8 Завод за 22 Милица ајчевић +CD е 5. адош Љушић, Љубодраг Историја за 8. разред Фреска 72 Димић 6. Др Србољуб Стаменковић, мр Географија+карта Завод за 60 Драгица Гатарић Србије е 7. Марија Бркић, Др Србољуб адна свеска за Завод за 26 Стаменковић, мр Драгица Гатарић географију е 8. Владимир анђеловић Биологија 8- Клет Владимир Стојановић Уџбеник Математиск 18 МАТМАТИКА Владимир Стојановић Математика 8 збирка решених задатака 11. Борислав Дакић, др Дијана Каруовић 12. Борислав Дакић, Мирослав Парошкај 13. Др Душан Поповић, мр Милена Богдановић, др Александар Кандић 14. Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 15. Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић 16. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек 17. Мари Жозе Лопез, Жан Тјери Уџбеник Техничко и информатичко образовање адна свеска Техничко и информатичко образовање Физика Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима Хемија Збирка задатака Уџбеник ET TOI? 4 француски језик адна свеска ET TOI? ле Буњек, Гај Луис 4 француски језик 18. Драган Маринчић, Драгољуб Информатика и Васић, Миодраг Стојановић рачунарство вежбанка за 8. разред 19. Ben Wetz, Diana Pye English Plus 4,Уџбеник 20. Janet Hardy- Gould, James English Plus 4, адна Styring свеска са CD-ом оп Математиск оп 23 Нови Логос 27 Нови Логос 44 Нови Логос 23 Хемија - Нови Логос 23 Нови Логос 28 Клет 29 Клет 46 Завод за е 12 Нови Логос 64 Нови Логос 70 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а (4*5) 20

22 ПАТИЈА 1 УКУПНА ЦНА У ДИНАИМА БЗ ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а ПОПУСТ-АБАТ ОСНОВИЦА ЗА ОБАЧУН ПДВ-а ПДВ УКУПНА ЦНА У ДИНАИМА СА ПДВ - ом Словима(укупна цена у динарима са пдв-ом): ок испоруке: Услови плаћања: Прва рата: Друга рата: Трећа рата: ок важења понуде: Датум: Понуђач М.П. 21

23 VI ОБАЗАЦ ПОНУД за јавну набавку добара а за школску 2015/2016. годину Понуду дајемо (заокружити): а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем Партија 2.- Уџбеници и радне свеске од 2. до 4. разреда азред Д У Г И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач 1. Марела Манојловић, Снежана Бабуновић 2. Марела Манојловић, Снежана Бабуновић 3. Миланка Јузбашић, Натали Тркуља 4. В.Дрезгић, Б.Вељковић,А.Цветковић, С.Ђекић 5. В.Дрезгић, Б.Вељковић,А.Цветковић, С.Ђекић 6. Марела Манојловић, Бранкица Вељковић 7. Марела Манојловић, Бранкица Вељковић 8. Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић 9. Наташа Марковић, Славица Вујић Број а Читанка 2 дука 55 адна свеска српски језик 2 Латиница по латиница 2 Математика 2А Уџбеник са радним листовима Математика 2Б Уџбеник са радним листовима Свет око нас 2А Уџбеник са радним листовима Свет око нас 2А Уџбеник са радним листовима Музичка вртешка+цд - Грађанско васпитање астимо радна свеска дука 73 дука 56 дука 57 дука 67 дука 66 дука 72 дука 65 дука 61 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вреднос т без ПДВ-а (4*5) 22

24 азред Ч Т В Т И А З ед. бр. Аутор Назив а Издавач 1. Нада Тодоровић, Читанка Соња Цветковић, Трешња у Миодраг Плавшић цвету 2. Нада Тодоров, адна свеска Софија Зарупски, српски језик 4 Стеванија Кеча 3. Милован Б. Поуке о језику - Цветковић, Борислав Првуловић 4. Софија Зарупски Математика - Уџбеник 5. Софија Зарупски Математика 4а радна свеска 6. Софија Зарупски Математика 4б- радна свеска 7. Љиљана Вдовић, Природа и Бранка Матијевић друштво - 8. Љиљана Вдовић, Природа и Бранка Матијевић друштво радна свеска 9. Мирјана Смрекар Музичка Станковић, Соња култура У Цветковић свету мелодија и стихова Број а дука 38 дука 57 дука 40 дука 40 дука 55 дука 55 дука 48 дука 48 дука 46 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВа (4*5) 23

25 азред Т Ћ И А З Д ед. бр. Аутор Назив а Издавач 1. адмила Жежељ алић Читанка ека речи +ЦД 2. Зона Мркаљ Граматика Машина и ашина језичка ризница 3. Бранислав Поповић, Маша и аша Ненад Вуловић, Петар Математика - Анокић, Мирјана Кандић 4. Бранислав Поповић, Маша и аша Ненад Вуловић, Петар Математика Анокић, Мирјана радна свеска 1. Кандић део 5. Бранислав Поповић, Маша и аша Ненад Вуловић, Петар Математика Анокић, Мирјана радна свеска 2. Кандић део 6. адмила Жежељ алић Маша и аша Природа и друштво - 8. адмила Жежељ алић Маша и аша Природа и друштво радна свеска 9. Гордана Илић Уџбеник Чаробни свет музике +ЦД 10. Невена Хаџи Јованчић Ликовна култура уџбенички комплет Свет у мојим рукама Број а Клет 64 Клет 55 Клет 64 Клет 55 Клет 55 Клет 66 Клет 64 Клет 80 Клет 70 Цена по једној књизи без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а (4*5) 24

26 ПАТИЈА 2 УКУПНА ЦНА У ДИНАИМА БЗ ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а ПОПУСТ-АБАТ ОСНОВИЦА ЗА ОБАЧУН ПДВ-а ПДВ УКУПНА ЦНА У ДИНАИМА СА ПДВ - ом Словима(укупна цена у динарима са пдв-ом): ок испоруке: Услови плаћања: Прва рата: Друга рата: Трећа рата: ок важења понуде: Датум: Понуђач М.П. 25

27 VII ОБАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): Име особе за контакт: лектронска адреса понуђача (е-mail): Телефон: Телефакс: Број рачуна понуђача и назив банке: Лице овлашћено за потписивање уговора Датум ПОНУЂАЧ М.П. (потпис овлашћеног лица) 26

28 а) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача: Адреса: Матичниброј: Порескиидентификациониброј: Имеособезаконтакт: Проценатукупневредности набавкекоји ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршитиподизвођач: 2) Назив подизвођача: Адреса: Матичниброј: Порескиидентификациониброј: Имеособезаконтакт: Проценат укупневредности набавкекоји ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршитиподизвођач: Напомена: Табелу Подациоподизвођачу попуњавају само онипонуђачикојиподносе понудусаподизвођачем, ауколико имавећибројподизвођача одместа предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољномброју примерака,дасепопуниидоставизасваког подизвођача. 27

29 б) ПОДАЦИ О УЧСНИК У У ЗАЈДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порескиидентификациониброј: Име особе за контакт: 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: 3) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Напомена: Табелу Подациоучеснику узаједничкој понуди попуњавају самоонипонуђачи којиподносезаједничкупонуду,ауколико имавећибројучесникау заједничкој понудиодместапредвиђенихутабели, потребноједасенаведениобразац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђачакојијеучесник у заједничкој понуди. 28

30 VIII OБАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВН НАБАВК МАЛ ВДНОСТИ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач, [навести називпонуђача] у поступку јавне набавке:набавка а ЈН број: 02/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима епублике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; Да е достави на адресу Наручиоца-Основна школа Душан адовић ул. Краља Петра I бр. 10, Бор (трошкови доставе падају на терет понуђача). Место: Понуђач: Датум: М.П. Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 29

31 IX ОБАЗАЦ ИЗЈАВ О НЗАВИСНОЈ ПОНУДИ У складу са чланом 26. Закона, даје: (Назив понуђача) ИЗЈАВУ О НЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понудуу поступку јавне набавке-добара набавка а бр 02/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Датум: Потпис понуђача М П. Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 30

32 X ОБАЗАЦ ИЗЈАВ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВЂУЈ ДА ЛИ ПОНУДУ ПОДНОСИ ЗА ЦЛОКУПНУ НАБАВКУ ИЛИ САМО ЗА ПОЈДИНАЧН ПАТИЈ Понуђач из, ул., са матичним бројем у поступку јавне набавке добара а за школску 2015/2016. годину, за потребе ОШ Душан адовић у Бору,подноси понуду за следеће партије: Патрија I Уџбеници и радне свеске од 5. до 8. разреда Партија II Уџбеници и радне свеске од 2. до 4. разреда (Заокружити партије за које се подноси понуда) Датум Понуђач М.П. (потпис овлашћеног лица) 31

33 XI OБАЗАЦ И З Ј А В А О ПИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУСН ДОКУМНТАЦИЈ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛ ВДНОСТИ БОЈ 02/2015 ЗА НАБАВКУ ДОБАА- УЏБНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ Понуђач (уписати назив понуђача) овом изјавом потврђује да у потпуности прихвата услове из конкурсне документације јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара а за школску 2015/2016. годинубр. 02/2015. Датум Понуђач М. П. (потпис овлашћеног лица) 32

34 XII ОБАЗАЦ ТОШКОВА ПИПМ ПОНУД У складу са чланом 88. став 1. Закона Понуђач (навести назив и седиште понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде и то: ВСТА ТОШКА ИЗНОС ТОШКА У СД УКУПАН ИЗНОС ТОШКОВА ПИПМАЊА ПОНУД Трошкови припреме понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручиоц је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Место: Датум: М.П. Потпис понуђача Напомена: Образац трошкова припреме понуде понуђач није у обавези да попуни. 33

35 XIII ОБАЗАЦ МОДЛ УГОВОА УГОВО О НАБАВЦИ УЏБНИКА Закључен између: Наручиоца ОШ Душан адовић са седиштем у Бору, улица Краља Петра I бр.10, ПИБ: , Матични број: , Телефон: 030/ , кога заступа Наташа анђеловић, директор школе(у даљем тексту:наручилац) и са седиштем у, улица ПИБ: Матични број: Број рачуна: Назив банке: Телефон: Телефакс: кога заступа (у даљем тексту понуђач). Основ уговора: ЈН Број: 02/2015 Број и датум одлуке о додели уговора: Понуда изабраног понуђача бр. од Члан 1. Предмет овог уговора је набавка а за oсновну школу за школску 2015/16. годину Члан 2. Школа набавља е према врсти и количини,а према спецификацији која је саставни део конкурсне документације која је сачињена на основу предлога Стручних већа и одлуке Наставничког већа. Члан 3. Уговорена цена набавке а из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи динара, односно са порезом динара. Члан 4. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши авансно у три рате, и то: Прва рата одмах након закључења уговора Друга рата до године Трећа рата до године. Члан 5. Предвиђени рок за испоруку на адресу наручиоца је најкасније од године. Понуђач се обавезује да ће е испоручити у предвиђеном року на адреси Наручиоца. Трошкови испоруке падају на терет Понуђача. Члан 6. Као средство финансијског обезбеђења у износу од 10% од вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од уговорног рока за коначно извршење посла доставља се оригинал сопствене бланко менице,са клаузулом без протеста,прописно потписане и оверене са копијом депо картона, 34

36 овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице: -за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од уговорног рока за коначно извршење посла Понуђач је дужан да у року од 5 дана од потписивања уговора достави меницу. Члан 7. Ако пошиљка не одговара наруџбини, Школа има право на рекламацију у року од осам дана од пријема књига. екламација се подноси искључиво у писаној форми. Члан 8. Понуђач сноси ризик за технички неисправне књиге, (дефектни примерци) и примаће их у замену за исправне. Члан 9. Уколико Испоручилац из било којих разлога не буде у могућности да изврши испоруку предметних а дужан је да врати школи средства уплаћена на име аванса за е као и уговорену казну од 2% од уговоореног износа. Члан 10. У случају спора, потписници прихватају надлежност Привредног суда у Зајечару. Члан 11. Уговор је сачињен у четири примерка, од којих по два припада свакој уговорној страни. За Школу - наручиоца За понуђача 35

37 XIV ОБАЗАЦ ОВЛАШЋЊ ПДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА (име и презиме лица које представља понуђача) из ул. бр.л.к. овлашћује се да у име ( назив понуђача ) из, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности број 02/2015, набавка добара а за школску 2015/2016. годину за ученике ОШ Душан адовић у Бору и предузима све радње прописане Законом. Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Датум Понуђач М. П. (потпис овлашћеног лица) 36

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови уз граматику српског

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8.

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО 15.06.2017. СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2 НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО 1.7.2018. СРПСКИ ЈЕЗИК Уџбенички комплет за разред по новом плану и програму је у припреми. КОМПЛЕТ 1 Читанка Корак Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Læs mere

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 1. разред Српски језик 1. Нова школа (срп1срп00290) 2. БИГЗ (срп1срп00146) 3. Креативни центар (срп1срп00905) Математика 1. Нова школа (срп1мат00302) 2. БИГЗ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе Eнглески Француски Немачки Руски Шпански Поштовани наставници и професори, С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ БЕОГРАД Септембар, 2016. године 2 Увод Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere