Årsrapport for De Økonomiske Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd"

Transkript

1 Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af De Økonomiske Råd Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Redegørelse for reservation Forventninger til de kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og løneramme Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag til årsrapporten Noter til resultatopgørelse og balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Supplerende bilag. Nøgletal

3 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven som De Økonomiske Råd (CVR-nr ) er ansvarlig for: De Økonomiske Råd, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 2. marts 2015 København den 4. marts 2015 John Smidt Direktør Sophus Garfiel Departementschef 3

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd Denne årsrapport for 2014 vedrører virksomheden De Økonomiske Råd. Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven 2014: De Økonomiske Råd. De Økonomiske Råd er en uafhængig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og er siden 2007 tillige en selvstændig virksomhed. De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. De Økonomiske Råds opgaver er fastlagt i loven om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Lov nr. 583 af 18. juni 2012), der kan ses på De Økonomiske Råds hjemmeside: Det Økonomiske Råd er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, brancheorganisationer, kommunale organisationer samt repræsentanter fra henholdsvis Nationalbanken, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Rådet har til opgave at følge den økonomiske udvikling i Danmark, belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Fra 2014 skal Det Økonomiske Råd desuden årligt vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser og den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser givet de reformer og finansieringsinitiativer mv., som er besluttet af et flertal i Folketinget. Det Økonomiske Råd skal endvidere vurdere, om de vedtagne udgiftslofter overholdes såvel i planlægningsfasen, som når regnskabet foreligger. Det Miljøøkonomiske Råd er sammensat af repræsentanter fra branche- og lønmodtagerorganisationer, miljø- og naturorganisationer, kommunale organisationer samt Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Klima- Energi og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Rådet har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. De to råd nedsættes af økonomi- og indenrigsministeren. De ledes af et fælles formandskab (vismænd) bestående af 4 nationaløkonomisk kyndige personer, hvoraf den ene skal være særlig kyndig i samspillet mellem økonomi og miljø. Sekretariatets opgave De Økonomiske Råds Sekretariat er sekretariat for formandskabet for Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Sekretariatet bistår formandskabet med udarbejdelsen af redegørelserne til de to råd samt organiserer den årlige miljøøkonomiske konference. Der er ansat godt 35 personer i sekretariatet (svarende til 32 årsværk). Mission Sekretariatets opgave er at tilvejebringe det økonomfaglige grundlag for de analyser, som De Økonomiske Råds formandskab forestår. 4

5 Vision Sekretariatet leverer analyser af højeste faglige kvalitet, så vismændene har de bedste vilkår for at yde uafhængig rådgivning til de økonomiske beslutningstagere i Danmark. Analyserne er veldokumenterede og formidlingen klar. Det er et kendetegn ved sekretariatet, at vi udvikler os i takt med den nyeste faglige viden. Vores analyser er forskningsbaserede og bygger bro mellem økonomisk teori, empiri og praktisk politik. Værdier Sekretariatets arbejde bæres af tre værdier: - Uafhængighed - Faglighed - Troværdighed En nærmere beskrivelse af De Økonomiske Råds arbejdsområder og organisatoriske opdeling fremgår af Regnskabsinstruks for De Økonomiske Råd og De Økonomiske råds hjemmeside Virksomhedens omfang Virksomhedens omfang er opsummeret i tabel 2.1. Tabel 2.1 De økonomiske Råds samlede aktivitet Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 27,4 26,8 Drift Indtægter 27,4 27,1 Anm.: Jf. tabel 3.7 s. 13. De Økonomiske Råd har ingen administrerede ordninger mv. og heller ingen anlægsbevilling. De Økonomiske Råd har således kun en driftsbevilling. 2.3 Årets faglige resultater Der er i 2014 udarbejdet to rapporter til Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi Forår 2014 og Dansk Økonomi Efterår 2014, og én rapport til det Miljøøkonomiske Råd, Økonomi og Miljø De to rapporter til Det Økonomiske Råd indeholder, som sædvanligt, begge en konjunkturvurdering og anbefalinger om den aktuelle økonomiske politik. Fremskrivningen af dansk økonomi går i begge tilfælde til 2020, men i forårsrapporten suppleres med et kapitel, der indeholder en fremskrivning over en længere horisont for at vurdere den finanspolitiske holdbarhed. I forårsrapporten er der endvidere et kapitel, der indeholder analyser af ungdomsuddannelser. Efterårsrapporten indeholder udover konjunkturkapitlet også et kapitel om dagpengesystemet. Såvel forårs- som efterårsrapporten indeholdt endvidere formandskabets vurderinger af målopfyldelsen i forhold til de offentlige finanser og finanspolitikken. Disse vurderinger foretages blandt andet som led i Det Økonomiske Råds nye rolle som finanspolitisk vagthund, der er gældende fra 1. januar Vurderingerne af den finanspolitiske målopfyldelse, som fremgår af formandskabets rapporter, er endvidere underbygget af en række baggrundsnotater, som findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 5

6 Rapporten til de Miljøøkonomiske Råd indeholder fem kapitler: Omkostninger ved støtte til vedvarende energi, Ressourcestrategien, Invasive arter, Værdi af rekreative områder samt Kollektiv trafik. Rapporterne har været fremlagt for og diskuteret i Det Økonomiske Råd hhv. Det Miljøøkonomiske Råd, og formandskabet har fremlagt rapporternes hovedkonklusioner for Folketingets Finansudvalg hhv. Miljøudvalg. Formandskabet har endvidere skrevet en række avisindlæg og kronikker og deltaget i den offentlige debat, primært i relation til analyser i de nævnte rapporter. I forbindelse med rapporterne er der også udarbejdet en række baggrunds- og arbejdspapirer, der dokumenterer beregninger og analyser. Rapporterne, formandskabets avisindlæg samt dokumentationsnotater mv. er alle tilgængelig på De Økonomiske Råds hjemmeside, I 2014 blev der endvidere, som sædvanligt, afholdt en Miljøøkonomisk konference med en række danske og udenlandske deltagere. Hovedtalerne var professor Charles Kolstad fra USA og professor Ian Bateman fra USA. Udover hovedtalerne var der 8 sessioner med i alt 30 oplæg. På sekretariatsplan er der traditionen tro blevet afholdt seminarer, hvor rådsmedlemmer eller repræsentanter for disse har mulighed for at give input til planlagte rapporter. I 2014 blev der endvidere afholdt et seminar som opfølgning på analyserne af dagpengereformen. Udover disse seminarer har der været afholdt en række møder og arrangementer med udenlandske og/eller danske deltagere. Traditionen tro har sekretariatet haft besøg af IMF, OECD og EU samt en række rating-bureauer, og medarbejdere i sekretariatet har holdt oplæg for gymnasieklasser, på universitetet, for journalister og på arbejdspladser. Sekretariatet og dets medarbejdere indgår i formelle og uformelle netværk med det formål at udveksle viden og være fagligt opdateret. På internationalt plan deltager De Økonomiske Råds sekretariat i en sammenslutning af konjunktur institutter, AIECE, og sekretariatet deltager også i bestræbelserne på at oprette et internationalt netværk for uafhængige, finanspolitiske institutioner ( finanspolitiske vagthunde ). 2.4 Årets økonomiske resultat Nogle hovedtal fremgår af tabel 2.2 på næste side. Resultatopgørelse De Økonomiske Råds omkostningsbaserede resultat viste i 2014 et overskud på 0,3 mio. kr. De Økonomiske Råd viderefører et akkumuleret overskud på 7,7 mio. kr. ved udgangen af Lønomkostningerne udgør knap 3/4 af de samlede omkostninger, mens omkostninger til øvrig drift udgør den resterende 1/4. Omkostninger til afskrivninger udgør kun en forsvindende lille del, og der er ved udgangen af 2014 ikke længere nogen immaterielle og materielle anlægsaktiver. Sammensætningen af udgifter/indtægter har været forholdsvis stabil siden En mere detaljeret resultatopgørelse fremgår af tabel 3.1, s

7 Tabel 2.2. Økonomiske hovedtal Hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) 1) Ordinære driftsindtægter -28,0-27,4-27,1 - Heraf indtægtsført bevilling 27,7-27,3-27,0 - Heraf eksterne indtægter -0,3-0,1-0,1 Ordinære driftsomkostninger 25,9 28,0 26,5 - Heraf løn 18,2 20,4 19,3 - Heraf afskrivninger 0,1 0,0 0,0 - Heraf øvrige omkostninger 7,7 7,5 7,2 Resultat af ordinære drift -2,1 0,6-0,6 Resultat før finansielle poster -1,9 0,8-0,3 Årets resultat (negative tal = overskud) -1,9 0,8-0,3 Balance (mio.kr.) 2) Anlægsaktiver 0,6 0,6 0,6 Omsætningsaktiver 12,5 11,8 12,1 Egenkapital -8,8-8,0-8,3 Langfristet gæld -0,1-0,0 - Kortfristet gæld -4,2-4,2-4,4 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen (FF4) 0,1 0,0 0,0 Finansielle nøgletal 3) Udnyttelsesgrad af lånerammen 4,8 % 0,9 % 0,0 % Negativ udsvingsrate 14,7 13,2 13,7 Overskudsgrad 6,8 % -3,0 % 1,0 % Bevillingsandel 98,9 % 99,7 % 99,7 % Personaleoplysninger Antal årsværk 29,6 32,7 32,2 Årsværkpris (1000 kr.) 4) Lønomkostningsandel 64,8 % 74,5 % 71,2 % Lønsumsloft (mio. kr.) 19,6 19,3 19,0 Lønforbrug (mio. kr.) 18,2 20,4 19,3 Anm.: De enkelte tal afrundet efter de almindelige regler. Denne afrunding kan medføre, at tallene ikke summerer til totalerne. 1) En detaljeret resultatopgørelse fremgår af tabel 3.1 s. 10 2) En detaljeret opgørelse af balancen fremgår af tabel 3.3 s. 11 3) I bilag 4.6 er som i tidligere årsrapporter vist en oversigt over samtlige nøgletal med tilhørende definitioner. 4) Personaleomkostningerne er inklusiv aflønningen af de 4 vismænd. Vismændene er imidlertid ikke en del af antal årsværk. Ved beregningen af årsværkpris er personaleomkostningerne derfor fratrukket aflønningen af de fire vismænd. Balancen Passiverne består hovedsagelig af kortfristet gæld og egenkapital. Der er ved udgangen af 2014 ingen langfristet gæld, og hensættelser udgør kun en forsvindende lille andel. Egenkapitalen består helt overvejende af overført overskud, hvortil kommer startkapitalen (statsforskrivningen). 7

8 Aktiverne er helt overvejende omsætningsaktiver, der næsten udelukkende er likvide beholdninger (FF5 og FF7). Der er ved udgangen af 2014 ikke længere nogen materielle anlægsaktiver, og der er ingen immaterielle anlægsaktiver. De finansielle anlægsaktiver består udelukkende af startkapitalen (statsforskrivningen). En mere detaljeret opgørelse af balancen fremgår af tabel 3.3, s. 11. Finansielle nøgletal De Økonomiske Råd udnytter ikke lånerammen, og der er ikke trukket på kassekreditten. Den negative udsvingsrate steg lidt efter et lille fald i Der var et underskud i 2011 og 2013, mens der var overskud i , og igen i 2012 og 2014, jf. overskudsgraden. De Økonomiske Råd er næsten 100 pct. bevillingsfinansieret. I bilag 4.6 er vist en række nøgletal med tilhørende definitioner for De Økonomiske Råd. Nøgletallene viser bl.a., at der ikke er anvendt reservationer, og at soliditetsgraden er god. Samlet set er økonomien i De Økonomiske Råd god, men er udfordret af de faldende bevillinger og manglende muligheder for fremadrettet at trække på opsparingen, jf. afsnit 2.8 s. 9. Personaleoplysninger Antallet af årsværk var i 2014 næsten på niveau med Det lille fald kan forklares med flere vakancer i 2014 end i Den gennemsnitlige årsværkspris er faldet i 2014 som følge af en lidt ændret personalesammensætning. 2.5 Opgaver og ressourcer Opgaven i De Økonomiske Råd består i at lave økonomiske og miljøøkonomiske analyser. Dertil er der så opgaven hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. I tabel 2.3 er opgaverne vist svarende til tabel 6 i FL14. Tallene i tabel 2.3 svarer til tabel 3.1 s. 10 opsplittet på de to opgavetyper. Tabel 2.3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser Andel af årets overskud 5,9 0,0 6,1-0,2 21,1 0,1 20,7 0,5 I alt 27,0 0,1 26,8 0,3 Anm.: Fordelingen er foretaget manuelt efter samme principper som i FL14. Det lille overskud stammer fra formål 1 og skyldes især forholdsvis mange vakancer. 2.6 Målrapportering De Økonomiske Råd har ingen resultatkontrakt med departementet. Det skyldes, at sekretariatets hovedopgave er at gennemføre de analyser og udarbejde de redegørelser, formandskabet 8

9 (vismændene) finder hensigtsmæssige, for at de to råd kan løse de opgaver, der er fastlagt i loven om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Målrapporteringen er derfor dækket af afsnit 2.3, s. 5f. 2.7 Redegørelse for reservation De Økonomiske Råd har ikke haft reserverede bevillinger i Forventninger til de kommende år Også fremover vil De Økonomiske Råd helt overvejende være bevillingsfinansieret. På FL15 er nettoudgiftsbevillingen til De Økonomiske Råd i ,8 mio. kr. mod 27,0 mio. kr. i FL14 (begge tal i årets priser). Nettoudgiftsbevillingerne er derefter faldende til 25,0 mio kr. i Fra 2014 er det, som følge af implementeringen af budgetloven, ikke længere muligt at budgettere med årlige underskud. Det akkumulerede overskud på 7,7 mio. kr. kan således ikke anvendes til at afbøde virkningerne af de faldende bevillinger i de kommende år. Det betyder, at aktivitetsniveauet hurtigere skal tilpasses de faldende bevillinger. Størstedelen af udgifterne vil fortsat være løn, og de faldende bevillinger indebærer derfor et fald i antallet af årsværk i de kommende år. Budgettet for 2015 fremgår af tabel 3.1, s. 10. Der er ikke planlagt større investeringer, og der er ikke længere hverken materielle eller immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen blev i 2010 øget til 1,0 mio. kr., og der vil derfor ikke blive problemer med at overholde denne. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis De Økonomiske Råd anvender de regnskabsprincipper, der er fastsat for regnskabsaflæggelse i staten, jf. Finansministeriets ØAV. De Økonomiske Råd overgik til omkostningsbevillinger i Kilde til data er så vidt muligt SKS. I tabellerne er de enkelte tal afrundet efter de almindelige regler. Denne afrunding kan medføre, at tallene i tabellerne ikke summerer til totalerne. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen nedenfor viser årets bevægelser på de enkelte poster og årets resultat opgjort efter omkostningsprincippet. 9

10 Tabel 3.1. Resultatopgørelse Note (mio.kr) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -27,3-27,0-26,8 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -27,3-27,0-26,8 Salg af vare og tjenesteydelser -0,1-0,1-0,1 Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -27,4-27,1-26,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 2,5 2,4 2,3 Forbrugsomkostninger i alt 2,5 2,4 2,3 Personaleomkostninger Lønninger 18, Pension 2,6 2,5 Lønrefusion -0,5-0,3 Andre personaleomkostninger 0,0-0,1 Personaleomkostninger i alt 20,4 19,3 19,5 Af- og nedskrivninger 0,0 0,0 - Andre ordinære driftsomkostninger 5,0 4,8 4,8 Ordinære driftsomkostninger i alt 28,0 26,5 26,6 Resultat af ordinær drift 0,6-0,6-0,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,0-0,0-0,0 Andre driftsomkostninger 0,2 0,3 0,3 Resultat før finansielle poster 0,8-0,3 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter ,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,8-0,3 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat 0,8-0,3 0,0 Anm.: De enkelte tal afrundet efter de almindelige regler. Denne afrunding kan medføre, at tallene ikke summerer til totalerne. Budget 2015 er grundbudgettet, hvor bevillingen er FL15. Som det fremgår af tabel 3.2 er årets resultat disponeret til overført overskud. Tabel 3.2. Resultatdisponering, mio. kr. Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 0,3 10

11 3.3 Balancen Nedenfor er opstillet balancen, der viser aktiver og passiver pr. 31. december i finansåret. Tabel 3.3. Balancen Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle Reguleret egenkapital anlægsaktiver (Startkapital) -0,6-0,6 Færdiggjorte udviklingsprojekter - - Opskrivninger - - Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. - - Reserveret egenkapital - - Udviklingsprojekter under udførelser - - Bortfald af årets resultat - - Immaterielle anlægsaktiver i alt Udbytte til staten Materielle anlægsaktiver Overført overskud -7,5-7,7 Grunde, arealer og bygninger - - Egenkapital i alt -8,0-8,3 Infrastruktur - Hensatte forpligtelser -0,1-0,0 Transportmateriel - - Produktionsanlæg og maskiner - - Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0,0 - FF4 Langfristet gæld -0,0 - Igangværende arbejder for egen regning - - Donationer - - Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 - Prioritets gæld - - Finansielle anlægsaktiver Anden langfristet gæld - - Statsforskrivning 0,6 0,6 Øvrige finansielle anlægsaktiver - - Finansielle anlægsaktiver i alt 0,6 0,6 Langfristet gæld i alt -0,0 - Anlægsaktiver i alt 0,6 0,6 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser -1,3-1,7 Tilgodehavender 0,2 0,1 Værdipapirer - - Anden kortfristet gæld -0,2-0,3 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge -2,7-2,4 FF5 Uforrentet konto 4,0 4,1 Reserveret bevilling - - Igangværende arbejder for fremmed regning - - FF7 Finansieringskonto 7,6 7,9 Andre likvider -0,0 - Periodeafgrænsningsposter - - Likvide beholdninger i alt 11,5 12,0 Kortfristet gæld i alt -4,2-4,4 Omsætningsaktiver i alt 11,8 12,1 Gæld i alt -4,2-4,4 Aktiver i alt 12,3 12,7 Passiver i alt -12,3-12,7 Anm.: De enkelte tal afrundet efter de almindelige regler. Denne afrunding kan medføre, at tallene ikke summerer til totalerne. 11

12 3.4 Egenkapitalforklaring Egenkapitalens sammensætning fremgår af tabel 3.4. Tabel 3.4. Egenkapitalforklaring Egenkapital primo R-året (mio.kr.) Startkapital primo 0,6 0,6 + Ændring i startkapital - - Startkapital ultimo 0,6 0,6 Opskrivninger primo Ændringer i opskrivninger - - Opskrivninger - - Reserveret egenkapital primo Ændring i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo - - Overført overskud primo 8,3 7,5 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat -0,8 0,3 - Bortfald af årets resultat Udbytte til staten - - Overført overskud ultimo 7,5 7,7 Egenkapital ultimo R-året 8,0 8,3 Anm.: De enkelte tal afrundet efter de almindelige regler. Denne afrunding kan medføre, at tallene ikke summerer til totalerne. 3.5 Likviditet og låneramme De Økonomiske Råd har ikke i løbet af året overskredet disponeringsreglerne. Tabel 3.5. Udnyttelse af låneramme 2014 mio.kr. Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31. december ,0 Låneramme på FL14 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 0,0 De Økonomiske Råd har ved udgangen af 2014 ikke længere immaterielle og materielle anlægsaktiver. 12

13 3.6 Opfølgning på lønsumsloftet Tabel 3.6. Opgørelse af videreført lønsum Hovedkonto mio.kr. Lønsumsloft FL 19,000 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 19,000 Lønforbrug under lønsumsloft 19,282 Difference (mindreforbrug) -0,282 Akk. opsparing ult ,617 Akk. opsparing ult ,335 Videreført lønsum udgør således 4,335 mio. kr. af den samlede videreførelse på 7,721 mio. kr., jf. tabel Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet viser virksomhedens indtægter og udgifter for driftsbevillingen. Tabel 3.7. Bevillingsregnskab ( ) Mio. kr. Regnskab Budget (FL+TB) Regnskab Budget Nettoudgiftsbevilling 27,3 27,0 27,0 26,8 Nettoforbrug af reservation Indtægter 0,1 0,4 0,1 0,1 Udgifter 28,2 27,4 26,8 26,9 Årets resultat -0,8 0,0 0,3 - Anm.: Budget 2015 er grundbudgettet, hvor bevillingen er FL15. Som det fremgår af tabel 3.7 har De Økonomiske Råd haft et overskud på 0,3 mio. kr. i Der har ikke har været tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Dette reducerer såvel udgifter som indtægter med 0,3 mio. kr. i forhold til FL14. Der er i Grundbudgettet for 2015 heller ikke regnet med tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti De Økonomiske Råd har ingen udgiftsbaserede hovedkonti 13

14 4. Bilag til årsrapporten 4.1 Noter til resultatopgørelse og balancen Note 1 Immaterielle anlægsaktiver De Økonomiske Råd har ikke immaterielle anlægsaktiver og heller ikke nogen udviklingsprojekter under udførelse. Note 2 Materielle anlægsaktiver Nedenfor følger opgørelse over de materielle anlægsaktiver. Note 2: Materielle anlægsaktiver, mio. kr. (mio.kr.) Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transport materiel Inventar og ITudstyr Kostpris primo ,6 0,6 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr ,6 0,6 Akkumulerede afskrivninger ,6-0,6 Akkumulerede nedskrivninger ,0-0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,6-0,6 Regnskabsmæssig værdi pr ) I alt Årets afskrivninger ,0-0,0 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger ,0-0,0 1) De Økonomiske Råd har ved udgangen af 2014 ikke længere materielle anlægsaktiver, jf. også tabel 3.5, s. 12. Der er ingen igangværende arbejder. 4.2 Indtægtsdækket virksomhed De Økonomiske Råd har ikke indtægtsdækket virksomhed. 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed De Økonomiske Råd har ingen gebyrfinansieret virksomhed. 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter De Økonomiske Råd har adgang til Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Der var primo 2014 ingen videreførte midler. I 2014 har der ikke været udgifter/indtægter på Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og der er således heller ikke videreførte midler ultimo Forelagte investeringer De Økonomiske Råd har ingen investeringer af denne type. 14

15 4.6 Supplerende bilag. Nøgletal. I nedenstående tabel 5.1 ses en oversigt over nøgletal, jf. afsnit 1.5. Tabel 5.1: Oversigt over nøgletal Negativ udsvingsrate 14,7 13,2 13,7 Akkumuleret overskudsgrad 29,5% 26,2 % 28,2 % Udnyttelsesgrad af låneramme 4,8 % 0,9 % 0,0 % Overskudsgrad 6,8 % -3,0 % 1,0 % Bevillingsandel 98,9 % 99,7 % 99,7 % Ekstraordinære poster (omkostninger) 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ekstraordinære poster (indtægter) 0,0 % 0,0 % 0,0 % Tab på debitorer 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kapitalandel 0,4 % 0,1 % 0,0 % Nedskrivningsrate 1,6 % 1,6 % 1,6 % Afskrivningsrate 92,2 % 98,5 % 100,0 % Opretholdelsesgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gns. årsværkspris kr. 1) Soliditetsgrad 67,3 % 65,0 % 65,4 % Reservationsflow 0,0 % 0,0 % 0,0 % Reservationsandel 0,0 % 0,0 % 0,0 % Akkumuleret reservationsandel 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lønomkostningsandel 64,8 % 74,5 % 71,2 % 1) Personaleomkostningerne er fratrukket aflønningen af de 4 vismænd, der ikke indgår i opgørelsen af årsværk Definitioner på nøgletal Negativ udsvingsrate = akkumuleret overført overskud/startkapital Akkumuleret overskudsgrad = akkumuleret overført overskud/bruttoudgiftbevillingen*100 Udnyttelse af lånerammen = træk på lånerammen/lånerammen*100 Overskudsgrad = årets resultat/ordinære driftsindtægter i alt*100 Bevillingsandel = indtægtsført bevilling/ordinære driftsindtægter i alt * 100 Ekstraordinære poster = ekstraordinære indtægter (eller udgifter)/ indtægter (eller udgifter) i alt*100 Tab på debitorer = tab på debitorer/tilgodehavender*100 Kapitalandel = (renter+afskrivninger)/ordinære driftsindtægter i alt * 100 Nedskrivningsrate = akkumulerede nedskrivninger (ultimo)/anlægsaktivers kostpris (ultimo)*100 Afskrivningsrate = Akk. af- og nedskrivninger, ultimo/anlægsaktivernes kostpris, ultimo *100 Opretholdelsesgrad = tilgang/årets afskrivninger * 100 Gen. årsværkspris = personaleudgifter i alt/årsværk (se også note 1 til tabellen) Soliditetsgrad = egenkapital i alt/passiver i alt *100 Reservationsflow = reserveret af årets bevilling/reserveret bevilling *100 Reservationsandel = reserveret af årets bevilling/bruttoudgiftsbevilling *100 Akkumuleret reservationsandel = reserveret bevilling/bruttoudgiftsbevilling *100 Lønomkostningsandel = lønforbrug/ordinære driftsindtægter i alt *100 15

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

DD-55 (DA) Årsrapport 2011. Dansk Dekommissionering, Roskilde

DD-55 (DA) Årsrapport 2011. Dansk Dekommissionering, Roskilde DD-55 (DA) Årsrapport 2011 Dansk Dekommissionering, Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af Dansk Dekommissionering 3 1.2. Årets faglige resultat 3 1.3. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere