Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009"

Transkript

1 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg Personlige overvejelser Rådgivere - advokat/revisor 3 2. Praktiske forhold Dansk Kiropraktor Forening Sygesikringen og ydernummer CVR-nummer Lønsumsafgift 7 3. Praksisformer Enkeltmandspraksis Kompagniskabspraksis Selskabsform Beskatning af selskab Samarbejdspraksis Goodwill Beskatning af goodwill Udskiftning af kompagnon i eksisterende kompagniskab Etablering af et kompagniskab Den daglige drift Bogholderi Ophør Det praktiske i forhold til DKF Beskatning i forbindelse med salg af praksis Ophørspension Lønsumsafgift Personale Ansættelseskontrakter Overenskomster Efteruddannelse Organisatoriske forhold DKF Andre emner Kiropraktors sygdom Kiropraktors graviditet og barsel Forsikringer Moms på kiropraktorattester 19

3 1 Flowchart for køb af kiropraktorpraksis 20 Regnskabs- og skattefaglig ordliste 22 1.

4 2 Indledning Nærværende vejledning baserer sig på den af Dansk Kiropraktor Forening og Deloitte, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, udarbejdede vejledning af 1. juni 2006 om køb og salg af kiropraktorpraksis. Advokatfirmaet Norsker & Co har bistået DKF med revision af denne vejledning. Revisionen er afsluttet den 1. december Der er taget hensyn til gældende regler frem til 1. oktober Det er vigtigt at understrege, at vejledning under ingen omstændigheder kan erstatte den konkrete juridiske og økonomiske rådgivning, som den enkelte kiropraktor bør indhente hos advokat og/eller revisor. En sådan rådgivning kan ikke indhentes i Dansk Kiropraktor Forenings sekretariat, der dog naturligvis gerne er behjælpelig med generelle råd og vejledninger. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der i vejledningen stadig omtales begrebet sygesikring, selvom dette begreb blev afskaffet ved indførelse sundhedsloven. Begrebet anvendes, fordi det er indarbejdet og er mundret. København, den 6. december 2009 Dansk Kiropraktor Forening Jakob Bjerre Direktør 2.

5 3 1. Overvejelser inden køb/salg Ved køb og salg af virksomhed er der en lang række problemstillinger, der bør overvejes, inden forhandlingerne mellem køber og sælger starter. Der er tale om mange forskellig forhold, og det kan være svært umiddelbart at overskue dem alle. 1.1 Personlige overvejelser Det at være selvstændig virksomhedsejer er mere omfattende end at være lønmodtager. Ved overvejelserne om at blive selvstændig bør tænkes på f.eks.: hvor meget vil man arbejde hvem vil og kan man arbejde sammen med hvilken profil skal praksissen være kendt for Det er også vigtigt at udarbejde et budget, der giver et overblik over de forventede fremtidige økonomiske konsekvenser ved den valgte etablering af virksomheden, herunder indtægter/udgifter ud fra valg af åbningstid, antal og sammensætning af personale, størrelse på lokaler osv. Endelig er det vigtig, at det kontrolleres, hvorvidt en valgt praksis vil give tilstrækkelig med indtjening til, at kiropraktoren kan have en fornuftig privatøkonomi. Hvis virksomheden skal ejes sammen med en eller flere andre kiropraktorer, giver det anledning til yderligere spørgsmål, f.eks.: hvordan skal overskuddet fordeles hvad skal aftales omkring ferie, kurser, arbejdstid hvordan forholder man sig ved en ejers graviditet og barsel, samt alvorlig sygdom/død hvorledes skal udtræden og generationsskifte behandles Ved samarbejde/køb bør kiropraktoren sikre sig, at det er en kollega, som man kan samarbejde med. Det gode samarbejde bør afprøves inden købet, f.eks. ved, at den kiropraktor, der ønsker at købe sig ind i praksis, arbejder som ansat i en periode. 1.2 Rådgivere - advokat/revisor Til at få styr på alle de forskellige ting, der skal tages højde for ved overvejelser om køb/salg af praksis, skal det anbefales at gøre brug af rådgivere, f.eks. revisor og advokat. Det tilrådes at vælge rådgivere med indsigt i branchen for kiropraktorer, idet der for kiropraktorer findes specielle regler og opgørelsesmetoder, der er specifikke for branchen. 3.

6 4 Rådgiverne vil kunne assistere med rådgivning inden for bl.a. det økonomiske, f.eks. omkring udarbejdelse af budgetter, skatterådgivning, finansiering og jura. Ofte opstår spørgsmålet om, hvornår man skal henvende sig til en rådgiver. Til brug for disse overvejelser er udarbejdet et flowchart for forløbet af køb af praksis. Flowchart et er vedhæftet som bilag 1. Et godt råd ud fra praktisk erfaring! Vi har ofte set, at processen omkring køb og salg af klinik har givet anledning til unødvendig mange problemstillinger, fordi køber eller sælger ikke har sat sig ordentligt ind i modpartens situation. Dette har betydet, at der er brugt unødvendig meget tid og penge på at diskutere sig ind til en fornuftig situation for begge parter. Det er her vores opfattelse, at hvis de enkelte parter bruger energi på at sætte sig godt ind i modpartens situation, inden forhandlingerne starter, vil man hurtigere kunne nå et fornuftigt resultat for alle parter. I forbindelse med forhandlingen er prisen på goodwill, inventar og indretning normalt de sværeste punkter at blive enige om. Køber og sælger har her en modsatrettet interesse, idet sælger ønsker at få mest muligt ud af salget, og køber ønsker at give mindst muligt. Dette er der ikke noget unaturligt i, og derfor anbefaler vi, at der bruges rådgivere til at assistere med denne opgave, idet det er en noget uvant situation, hvis gode kiropraktorkollegaer skal diskutere pris på overtagelse af en klinik. For at lave en god handel skal både køber og sælger være tilfreds, når handlen er afsluttet. For at opnå forståelse for hinandens argumenter, bør rådgiverne hjælpe deres klienter med at forstå konsekvensen af de enkelte argumenter, som fremkommer i forhandlingen og herunder de økonomiske konsekvenser. Der findes ingen facitliste, idet handlen sker mellem to uafhængige parter. 2. Praktiske forhold 2.1 Dansk Kiropraktor Forening Regler for nedsættelse som kiropraktor Dansk Kiropraktor Forening har indgået landsoverenskomst om kiropraktik med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Som kiropraktor kan man derfor vælge at tiltræde overenskomsten, enten ved at overtage en allerede eksisterende praksis eller ved nynedsættelse. Det er også muligt at drive klinik uden overenskomst med sygesikringen. Her gælder der dog særlige forhold, som ikke vil blive behandlet i denne vejledning. 4.

7 5 DKF s vejledning m.v. indeholder også regler, der har betydning for kiropraktorer, der etablerer sig i privat praksis. 2.2 Sygesikringen og ydernummer Sygesikring og ydernummer Hvordan får man et ydernummer? Kiropraktorer, der har tiltrådt overenskomsten med den offentlige sygesikring, får tildelt et såkaldt ydernummer af regionen. Kiropraktoren kan vælge at tiltræde overenskomsten ved at overtage en eksisterende praksis (der allerede er blevet tildelt et ydernummer) eller ved at ansøge regionen om tilladelse til nynedsættelse. Overtagelse af eksisterende praksis Ved overtagelse af en eksisterende praksis, hvor sælger har overenskomst med sygesikringen, udfyldes en såkaldt Yderregisterblanket af køber, der tiltræder overenskomsten. Sælger udfylder en tilsvarende blanket, for at meddele praksisophør jf. pkt. 6. Blanketten kan hentes i elektronisk form på foreningens hjemmeside under Medlemsinformation. Blanketten indsendes til DKF med en måneds varsel til den 1. i en måned. DKF videresender blanketten til den relevante region med oplysninger om, at overenskomstens betingelser er opfyldt. Tiltrædelsen får virkning, når regionen skriftligt har godkendt tiltrædelsen over for både kiropraktoren og DKF. Nynedsættelse For at kunne nyetablere klinik eller udvide en eksisterende praksis kræves en godkendelse fra den region, hvor man ønsker at placere klinikken. Rent praktisk foregår det på den måde, at regionen annoncerer, når det er muligt at ansøge om at nyetablere en klinik og dermed få tildelt et ydernummer. Regionen beslutter, om antallet af overenskomsttilmeldte ydere skal udvides, og eventuelle planer om udvidelser fremgår af regionens praksisplan. Kiropraktoren ansøger herefter skriftligt om at få tilladelse til nynedsættelse. Regionen bestemmer efter indstilling fra samarbejdsudvalget for kiropraktik, hvilken kiropraktor, der får tilladelsen. Det er også muligt uopfordret at sende en konkret ansøgning om nynedsættelse som kiropraktor. Ansøgningen vil typisk kunne udformes som en jobansøgning og indeholde CV og kopi af relevante eksamenspapirer. 5.

8 6 Her bestemmer regionen ligeledes efter indstilling fra samarbejdsudvalget om kiropraktoren kan få tilladelse til nynedsættelse. Den kiropraktor, der har fået tilladelsen, skal udfylde en Yderregisterblanket. Blanketten kan hentes i elektronisk format på foreningens hjemmeside under Medlemsinformation. Blanketten indsendes til DKF, der videresender blanketten til den relevante region med oplysninger om, at overenskomstens betingelser er opfyldt. Tiltrædelse til overenskomsten kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Tiltrædelsen får virkning, når regionen skriftligt har godkendt tiltrædelsen over for både kiropraktoren og DKF. Afregning med sygesikringen Efter Landsoverenskomst om kiropraktik 24 skal alle kiropraktorer afregne elektronisk med sygesikringen efter MedRuc standarden. Indbetaling til Kiropraktorfonden Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse - eller Kiropraktorfonden, som den kaldes i daglig tale - er Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævns fælles fond. Der er uddelt midler fra fonden siden Fonden har bl.a. til formål at etablere det fornødne økonomiske grundlag for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, at yde betaling til tutorer for undervisning af turnuskandidater samt at yde tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer. Fondens midler tilvejebringes dels af kiropraktorerne og dels af regionerne. I praksis foregår det på den måde, at amtet tilbageholder 9,47 procent af kiropraktorernes tilgodehavende og indbetaler dette beløb til fonden. Én gang årligt indbetaler amterne 6,2% af regionens udgift til kiropraktisk behandling i det foregående regnskabsår til fonden. Ophør Det praktiske i forhold til DKF Såfremt man sælger sin klinik, skal man informere regionen om sin fratrædelse af overenskomsten. Det sker også ved at udfylde den ovennævnte Yderregisterblanket og indsende den til DKF. Blanketten kan hentes 6.

9 7 i elektronisk format på foreningens hjemmeside under Medlemsinformation. DKF indsender herefter blanketten til den region, hvori klinikken ligger. Praksisdeklaration Kiropraktoren skal indtaste og opdatere en praksisdeklaration for klinikken, som vises på Sundhed.dk og DKF s hjemmeside. Se mere herom på DKF s hjemmeside: Journaler Når en kiropraktor ophører med at praktisere kan dennes journaler overdrages til den kiropraktor, der overtager praksis. Såfremt praksis ikke overdrages til en anden kiropraktor, skal journalerne videregives til embedslægeinstitutionen i regionen. 2.3 CVR-nummer Alle erhvervsdrivende skal tilmeldes CVR-Registeret (det centrale register med data om alle virksomheder i Danmark). Selve registreringen er gratis og foregår hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter registreringen tildeles et CVR-nr. til bl.a. registrering af udbetalte A-indkomster og modtagne B-skattepligtige honorarer samt lønsumsafgift. Registreringen skal ske senest 8 dage efter, at der er udbetalt løn første gang. Ved ejerskifte skal den hidtidige indehaver afmeldes CVR-Registeret, og den nye indehaver skal tilmeldes CVR-Registeret. Tilsvarende skal der ved omdannelse af virksomhed f.eks. fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab foretages afmelding af hidtidig ejer og tilmelding af den nye ejer til CVR-Registret. 2.4 Lønsumsafgift Lønsumsafgift påhviler virksomheder, der leverer varer og ydelser, som er fritaget for moms. Kiropraktorer skal betale lønsumsafgift til staten, såfremt grundlaget for beregning af lønsum overstiger kr. årligt. Der skal betales lønsumsafgift af virksomhedens lønsum med tillæg af virksomhedens skattemæssige overskud før renter opgjort efter lov om afgift af lønsum. Det skal bemærkes, at der er særlige regler for beregning af lønsumsafgift, f.eks. ved salg af virksomhed og vedr. sygedagpenge. 7.

10 8 3. Praksisformer Kiropraktorpraksis med ydernummer jf foran afsnit 2.2 kan tilrettelægges som enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis eller praksis i selskabsform (anpartsselskab, holdingselskab eller aktieselskab). Alle praksisformer kan fungere i samarbejdspraksis. 3.1 Enkeltmandspraksis Ved enkeltmandspraksis forstås praksis, der drives af en kiropraktor uden fællesskab med andre kiropraktorer om økonomi eller patienter. Ved enkeltmandspraksis forstås her, at personen hæfter personligt med hele sin formue for virksomhedens gæld. Afregning af skat af virksomhedsindkomst til staten er forskellig fra systemet for lønmodtagere. Der betales acontoskat med 10 rater (B-skatterater) i indkomståret. Der er ikke krav om, at kiropraktoren skal indskyde kapital (egenkapital) i virksomheden ved etablering af praksis. Dette skyldes den personlige hæftelse. 3.2 Kompagniskabspraksis Ved kompagniskabspraksis forstås praksis, der drives af to eller flere kiropraktorer med hver sit ydernummer eller kiropraktorselskaber, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og personale. Juridisk betegnes et sådant samarbejde som et interessentskab. Interessentskab I et interessentskab hæfter deltagerne personligt og solidarisk med hele deres formue for virksomhedens gæld. Eventuelle kreditorer har fortrinsret til at søge sig fyldestgjort i den egentlige fælles interessentskabsformue frem for interessenternes private kreditorer. I et interessentskab bør retningslinierne for samarbejdet nøje nedfældes i en skriftlig aftale - en såkaldt interessentskabskontrakt. Der er ikke krav om, at kiropraktoren skal indskyde kapital (egenkapital) i virksomheden ved etablering af praksis. Dette skyldes den personlige hæftelse. Kompagniskabsafregning overfor sygesikringen I et kompagniskab, der består af 2 eller flere kiropraktorer, der har tiltrådt overenskomsten, afregnes der af praktiske årsager over for sygesikringen kun på ét ydernummer. Interessentskab mellem flere kiropraktorer, hvor kun én har ydernummer Landssamarbejdsudvalget for kiropraktik har i marts 2008 besluttet, at der ikke overenskomstmæssigt er noget som hindrer, at der kan være flere medejere i en kiropraktorklinik, der er drevet som interessentskab, under forudsætning af at det kun er de kiropraktorer, der indgår i klinikken, som er medejere 8.

11 9 at det sikres, at medejerskab ikke indebærer en udvidelse af antallet af ydernumre at disse forhold er fastslået i I/S-kontrakten, der endvidere skal præcisere, at det er ydernummerindehaveren, der er ansvarlig for aktiviteterne i klinikken og for relationen til regionen Der er herved skabt mulighed for, at kiropraktorer etablerer I/S med kiropraktorer ansat i klinikken, og der er således ikke længere krav om, at I/S kun kan etableres mellem flere ydernummerindehavere. I/S-kontrakten skal indsendes til DKF, som sender kontrakten videre til regionen med henblik på registrering af I/S. 3.3 Selskabsform Ved praksis i selskabsform (anpartsselskab eller aktieselskab) forstås praksis, der drives af en eller flere kiropraktorer, der har tiltrådt overenskomsten, og som er ansat i anparts- eller aktieselskabet. Kiropraktoren, der udøver kiropraktisk virksomhed i selskabsform, er således personligt forpligtet efter landsoverenskomstens almindelige bestemmelser. Vedtægterne for et sådant kiropraktorselskab skal godkendes af DKF. Krav til vedtægterne fremgår af Landsoverenskomstens 17, stk. 3. Kiropraktorselskabet kan ejes af en eller flere kiropraktorer direkte eller via et eller flere holdingselskaber. DKF skal meddele vedkommende region for hvilke klinikker, man har godkendt vedtægter vedrørende kiropraktorselskab eller holdingselskab. Ved etablering af selskab (anparts-/aktieselskab) skal der foretages indskud af kapital. For anpartsselskabet udgør indskuddet minimum kr. og for aktieselskaber minimum kr. I et selskab hæfter selskabet med hele sin formue. Eventuelle kreditorer kan ikke søge sig fyldestgjort i ejerens/ejernes personlige formue. Ydernummerindehaveren er dog efter overenskomsten personligt ansvarlig for efterlevelsen af overenskomstens bestemmelser. I et selskab bør retningslinierne for samarbejdet nøje nedfældes i en skriftlig aftale - en såkaldt anpartshaver- eller aktionæroverenskomst. Som anført ovenfor afsnit 3.2 kan et kiropraktorselskab ejes af flere kiropraktorer, der har deres virke i klinikken, uanset de ikke alle har tiltrådt overenskomsten (har ydernummer). 9.

12 Beskatning af selskab Ved praksis i selskabsform er ejeren (kiropraktoren) lønansat i selskabet. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed og beskattes derfor selvstændigt. Beskatningen af selskabet udgør 28 % af den skattepligtige indkomst. Der betales acontoskat i to rater, henholdsvis den 20. marts og den 20. november i indkomståret. Ejes kiropraktorselskabet af et holdingselskab, vil udbytte fra kiropraktorselskabet til holdingselskabet være skattefrit, såfremt holdingselskabets ejerandel overstiger 10% af kiropraktorselskabets anparts-/ aktiekapital. 3.4 Samarbejdspraksis Ved samarbejdspraksis forstås en praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller kiropraktorselskaber med hver deres patientkreds, hvorom der dog findes et vist samarbejde og med fællesskab om lokaler og helt eller delvist om personale. Retningslinierne for samarbejdet i en samarbejdspraksis bør i lighed med forholdene i en kompagniskabspraksis nedfældes i en skriftlig aftale. 4. Goodwill Goodwill kan defineres som værdien af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. I skattemæssig henseende defineres goodwill ifølge fast praksis som værdien af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende. Ifølge Retningslinjer for kiropraktisk virksomhed jf. lovenes 5, pkt. 1, må den maksimale goodwillprocent, kiropraktorer ved salg af praksis må beregne sig, være 136% af gennemsnittet af de sidste tre års bruttoomsætning. Efter de gældende regler foretages ingen inflationsregulering af bruttoomsætningen for de sidste tre år Det bør overvejes om indtægter, som køber ikke kan overtage, skal holdes ude af bruttoomsætningen. Det kan være indtægter ved f.eks. undervisning. Hvis der i praksis har været ansat vikar pga. sygdom, kan praksis have modtaget indtægter som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Indgår indtægten fra vikaren og erstatningen i bruttoomsætningen, skal der i sådanne tilfælde reduceres skønsmæssigt i bruttoomsætningen. 4.1 Beskatning af goodwill For køber er der adgang til skattemæssigt at afskrive den kontante anskaffelsessum over 7 år. 10.

13 11 For sælger er fortjeneste ved salg af goodwill skattepligtig. Ved opgørelse af fortjenesten skal sælger være opmærksom på, om der skal reguleres for skattemæssig uafskrevet goodwill-saldi. Se også nedenfor afsnit 6.2. Historisk er reglerne om skattemæssig afskrivning på goodwill blevet ændret flere gange. Der har været perioder, hvor goodwill ikke kunne afskrives skattemæssigt, perioder, hvor goodwill kunne afskrives delvist, og perioder med fuld afskrivning af goodwill. Derfor skal sælger være opmærksom på, om der findes uafskrevet goodwill-saldi Udskiftning af kompagnon i eksisterende kompagniskab Når en ny kompagnon skal indtræde i stedet for en udtrædende, er de skattemæssige konsekvenser afgørende forskellige, afhængig af om den udtrædende sælger sin praksisandel direkte til den nye kompagnon, eller om den udtrædende først sælger til den/de tilbageværende, som herefter videresælger til den nye kompagnon. Situation 1 Såfremt praksisandelen sælges direkte fra den udtrædende kompagnon til den nye kompagnon, vil overdragelsen ikke have nogle skattemæssige konsekvenser for den/de tilbageværende kompagnon(er). Der vil være skattemæssige konsekvenser for den indtrædende og den udtrædende kompagnon, jf. omtalen under punkt 4.1 og 6.2. Situation 2 Hvis praksisandelen først sælges til den/de tilbageværende interessenter i kompagniskabet og derefter videresælges til den nye kompagnon, betragtes videresalget som salg af en ideel andel af virksomheden og ikke som et salg af netop den andel, som den/de tilbageværende har erhvervet af den udtrædende. Dette indebærer, at der typisk vil blive udløst beskatning af avance for den/de tilbageværende kompagnon(er), uanset om praksisandelen videresælges for det samme beløb, som den blev købt for af den udtrædende. Den/de tilbageværende opnår dog ret til skattemæssigt at afskrive den fra den udtrædende kiropraktor erhvervede goodwill, men da goodwill afskrives over 7 år, vil der være tale om en likviditetsmæssig belastning for den/de tilbageværende kompagnon(er). 11.

14 Etablering af et kompagniskab Reglerne om beskatning af goodwill har ikke blot konsekvenser ved køb/salg af praksis, men også ved sammenlægning af to kiropraktorvirksomheder. Sammenlægning af to eksisterende enkeltmandsvirksomheder betragtes således skattemæssigt som et delsalg af samtlige de aktiver, som tilhører de to virksomheder. Begge kiropraktorer skal således opgøre fortjeneste eller tab på halvdelen af det indskudte i kompagniskabet. 5. Den daglige drift Man kommer til at bruge meget unødvendig tid, hvis der ikke er orden på den daglige drift af virksomheden. Nedenfor beskrives i hovedtræk de økonomiske forhold i den daglige drift. 5.1 Bogholderi Virksomheden skal registrere alle transaktioner nøjagtigt i sin bogføring. Registreringen skal ske snarest muligt efter, at de handlinger og hændelser, der skal registreres, forekommer. Dvs. at bogføringen skal være fuldstændig og korrekt med hensyn til transaktionernes kontering, datering og beløb. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en bogføringsvejledning, der nærmere beskriver kravene til bogføringen og regnskabspligten for virksomheden. Bogføringsvejledningen kan hentes på Udbetaling af honorar fra sygesikringen finder sted, således at beløbet er til kiropraktorens rådighed inden månedens udgang for ydelser udført i foregående måned, såfremt afregning er modtaget rettidigt. Ved afregning er sygesikringens beregninger gældende. I tilfælde af afvigelser mellem sygesikringens beregninger og kiropraktorens opgørelse har begge parter krav på at få foretaget en nærmere opgørelse. Den del af betalingen, som påhviler patienten betales direkte til kiropraktoren. 6. Ophør 6.1 Det praktiske i forhold til DKF I forbindelse med ophør udfyldes Yderregisterblanketten, der indsendes til DKF. Endvidere meddeler den ophørende kiropraktor DKF om vedkommende ønsker at overgå til pensionistmedlemskab eller melde sig ud af foreningen. 12.

15 Beskatning i forbindelse med salg af praksis Beskatning i forbindelse med salg af praksis er meget forskellig alt efter situationen. Lad os se på nogle eksempler: Eksempel 1 - salg af anparter Drives kiropraktorvirksomheden i et anpartsselskab, kan ejeren af anpartsselskabet vælge at sælge anparterne til en anden kiropraktor. I denne situation beskattes den sælgende kiropraktor af en eventuel fortjeneste på anparterne, der opgøres som forskellen på salgsprisen og anskaffelsesprisen på anparterne. Eksempel 2 - salg af aktivitet i anpartsselskab Drives kiropraktorvirksomheden i et anpartsselskab, kan ejeren af anpartsselskabet vælge at sælge aktiviteten ud af anpartsselskabet. Dette betyder, at den sælgende kiropraktor beholder sit anpartsselskab, men at aktiviteten med kiropraktorvirksomhed overgår fra anpartsselskabet til køber. I denne situation er sælger således anpartsselskabet, og en beskatning af fortjeneste/tab sker i anpartsselskabet. Eksempel 3 Drives kiropraktorvirksomheden som personlig virksomhed eller som ideel andel af interessentskab, sker beskatningen personligt hos den sælgende kiropraktor. Selve skattebetalingen (hvornår skal skatten rent faktisk betales) afhænger af, om kiropraktoren anvender virksomhedsskatteordningen, og hvorvidt hele det skattemæssige overskud er hævet ud af virksomheden. Om beskatning af goodwill se ovenfor afsnit 4.1. Den sælgende kiropraktor har endvidere andre muligheder for at påvirke den skattemæssige situation. F.eks. kan der måske indbetales på ophørspension. 6.3 Ophørspension Jf. pensionsbeskatningslovens 15A kan personer, der opnår en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af egen virksomhed eller dele heraf, indskyde denne fortjeneste på en pension, hvis en række betingelser om bl.a. alder, anciennitet og aktiv virksomhed er opfyldt. Loven gælder for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes. Fortjeneste kan her ud over fortjeneste ved goodwill omfatte bl.a. genvundne afskrivninger og fortjeneste ved salg af driftsmidler. Det samlede indskud på pension må ikke overstige en beløbsgrænse, der for indkomståret 2009 udgør kr. 13.

16 14 Opnås der således en fortjeneste ved f.eks. salg af driftsmidler, vil hele beløbet kunne indskydes på en ophørspension, jf. PBL 15A, mens beløbet samtidig indgår i grundlaget for årets overskud til beregning af 30% pensionsindskud. 6.4 Lønsumsafgift Fortjeneste/tab på goodwill ved salg af virksomhed skal ikke indgå i lønsumsafgiftsgrundlaget. Se endvidere om lønsumsafgift i afsnit Personale I alle former for praksis kan der ansættes kiropraktorer og i øvrigt ansættes og medvirke kiropraktisk medhjælp i overensstemmelse med lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 7.1 Ansættelseskontrakter DKF har udarbejdet en standardkontrakt for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor og anbefaler, at denne kontrakt anvendes. Kontrakten opfylder kravene i lov om ansættelsesbeviser, funktionærloven, ferieloven, til klarhed i individuelle ansættelseskontrakter f. nedenfor. Kontrakten er kun gældende for foreningens medlemmer. Kontrakten tager hensyn til begge parter i et ansættelsesforhold, og ved at anvende kontrakten kan man komme potentielle konflikter og fortolkningsvanskeligheder i forkøbet. Kontrakten er senest opdateret oktober Det skal her understreges, at ændringer i forhold til standardkontrakten, der stiller den ansatte ringere, ikke kan tiltrædes af DKF. Når DKF har tiltrådt den mellem parterne indgåede aftale, kan der være forligsforhandlinger gennem DKF, ligesom DKF betaler de direkte udgifter til eventuel mægling og voldgift, men dog ikke udgifterne til parternes egne rådgivere. Der ydes sekretariatsmæssig bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold og lignende forhold vedrørende kiropraktisk virksomhed og hertil knyttede funktioner. Kontrakten kan hentes i elektronisk format på foreningens hjemmeside under Medlemsinformation. Kontrakten indsendes i tre eksemplarer til DKF, der efter tiltrædelse af kontrakten sender et eksemplar til arbejdsgiver og arbejdstager. 14.

17 15 Specielt vedrørende turnuskandidater Kiropraktorer, der har praktiseret selvstændigt for sygesikringen i mindst 3 år og som stadig praktiserer som sådan, kan ansøge om at blive tutor for en turnuskandidat. Turnuskandidater ansættes til turnustjeneste på de af DKF i standardansættelsesaftalen for turnuskandidater fastsatte vilkår, hvori tutorer og turnuskandidaters rettigheder og forpligtelser i turnustjenesten fastsættes. Standardansættelseskontrakten for turnuskandidater kan hentes i elektronisk format på foreningens hjemmeside under Medlemsinformation. 7.2 Overenskomster DKF har indgået standardoverenskomst med HK/Privat. Overenskomsten er senest genforhandlet marts Standardoverenskomsten er en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst, hvilket vil sige at for at være gældende skal den tiltrædes af den enkelte klinik overfor den lokale afdeling af HK. Overenskomsten omfatter ansatte kliniksekretærer, der hovedsageligt beskæftiger sig med administrativt arbejde. Arbejdsgivers pligter og ansvar Ansættelsesbeviser Lov om ansættelsesbeviser gælder for ansættelsesforhold, hvor den ansatte arbejder mere end 8 timer om ugen og er ansat i et tidsrum længere end 1 måned. Loven fastsætter, at arbejdsgiveren som minimum skriftligt skal bekræfte vilkårene for ansættelsen over for medarbejderen. Arbejdsgiveren skal således udarbejde individuelle ansættelsesbeviser/kontrakter for de ansatte, der opfylder ansættelseslovens kriterier. Funktionærloven Funktionærloven gælder bl.a. for personer, der er handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde, eller personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikkehåndværks- eller fabriksmæssig art og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. Den pågældende skal være beskæftiget gennemsnitligt mindst 8 timer ugentligt og skal være undergivet arbejdsgiverens instruktioner. 15.

18 16 Det betyder, at ansatte kiropraktorer, turnuskandidater, kliniksekretærer, fysioterapeuter, massører etc. er funktionærer, mens loven eksempelvis ikke gælder for rengøringspersonale, der udelukkende har med rengøring at gøre. Opsigelse Medmindre der foreligger misligholdelse af ansættelsesforholdet, der medfører bortvisning, kan arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kun bringes til ophør efter forudgående varsel efter nedenstående regler. Dette gælder også, når der er tale om ophør af en tidsbegrænset arbejdsaftale før tidspunktet for arbejdsaftalens udløb: Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder af ansættelsen. Efter 6 måneders ansættelse er varslet 3 måneder til fratræden ved en måneds udgang. Varslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Opsigelse fra den ansattes side skal ske med mindst 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Varslet forhøjes ikke uanset hvor lang tid funktionæren har været ansat. Der er mulighed for gensidigt at forlænge opsigelsesvarslet. Sygdom Hvis funktionæren på grund af sygdom bliver ude af stand til at udføre sit arbejde, har funktionæren lovligt forfald og skal have sin normale løn. Dog kan funktionæren opsiges med en måneds varsel, hvis funktionæren inden for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Denne bestemmelse skal dog klart fremgå af ansættelsesaftalen. Under sygdom af mere end 14 dages varighed har arbejdsgiveren ret til - uden udgift for funktionæren - at kræve nærmere oplysninger om varigheden af funktionærens læge eller en af funktionæren valgt specialist. Ferie Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Lønmodtagere optjener 2,08 feriedag for hver måned, de er ansat. Lønmodtageren får enten feriegodtgørelse svarende til 12.5 % af den løn, de har optjent i kalenderåret, eller løn under ferie + et ferietillæg. Timelønnede får feriegodtgørelse svarende til 12,5% af den løn, som de har optjent i kalenderåret. 16.

19 17 Optjeningsåret og ferieåret er forskudte. Ferie, der er optjent i kalenderåret 2008, skal holdes i perioden 1. maj april Pension SEB Pension og DKF har indgået en rammeaftale om pensionsordning. Pensionsordningen er obligatorisk for kiropraktorer, der er blevet medlem af DKF efter den 1. januar Pensionsordningen består af følgende fire elementer: opsparing, erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet, dødsfaldsdækning og kristisk sygdom. Derudover er der mulighed for at tegne en frivillig behandlingsforsikring for alle ansatte på klinikken eller individuelt af det enkelte medlem. SEB tilbyder desuden en pensionsordning til personer uden kiropraktoruddannelse, der er ansat hos DKFs medlemmer samt ægtefæller mv. DKF har indgået et samarbejde med forsikringsmæglerselskabet Willis, som løbende vurderer SEBpensionsordeningen og kommer med forslag til forbedringer af denne. Willis forestår endvidere den individuelle rådgivning af kiropraktorerne om forsikrings- og pensionsforhold. 8. Efteruddannelse Kiropraktorer, der har tiltrådt overenskomst med sygesikringen, forpligter sig til løbende efter-/videreuddannelse for at fastholde og uddybe fagligheden i behandlingen med videre af lidelser inden for kiropraktorens virksomhedsområde. Som beskrevet under afsnittet vedrørende indbetaling til fonden, tilbageholder amtet 9,47% af kiropraktorernes tilgodehavende. Af indbetalingerne til fonden er der afsat et beløb til at danne det fornødne grundlag for relevant efter-/videreuddannelse. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik tilbyder efteruddannelseskurser for alle relevante faggrupper inkl. kiropraktorstuderende på overbygningen. NIKKB annoncerer sine kurser i NIKKB NYT, der er med i medlemsbladet KIROPRAKTOREN fire gange årligt. Kurserne annonceres også på NIKKBs hjemmeside, samt i NIKKBs kursuskatalog. 9. Organisatoriske forhold 9.1 DKF Kiropraktorkredsforeninger I hver region er der kredsforeninger for kiropraktorer til at varetage DKF s formål på regionalt plan. 17.

20 18 Kiropraktorkredsforeningernes medlemmer er de medlemmer af DKF, der har arbejdssted i kredsforeningens område. 10. Andre emner 10.1 Kiropraktors sygdom Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne en forsikring og dermed sikre sig dagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode. Man kan vælge mellem at sikre sig dagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Forsikringen tegnes ved henvendelse til Arbejdsdirektoratet Det er endvidere muligt at tegne en sygedriftstabsforsikring i Codan Forsikring. Forsikringen dækker tab af indtægt eller meromkostninger til at holde praksis i gang inden for det første år på grund af kiropraktorens sygdom eller ulykkestilfælde. Der kan tegnes forsikring for hver kiropraktor i klinikken, men det kan ske på en samlet police, der omfatter dem alle Kiropraktors graviditet og barsel Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge fra kommunen ved graviditet og barsel. Reglerne er temmelig komplicerede, men kan kort summeres som følger: Forældrene har ret til 52 ugers barselsorlov med fulde dagpenge til deling. - Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. - Faderen har ret til 2 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen. De sidste 32 ugers forældreorlov på fulde dagpenge kan forældrene frit dele mellem sig: - De 32 uger kan holdes samtidig (altså 16 ugers forældreorlov med begge forældre hjemme) eller: - De 32 uger kan afholdes i forlængelse af hinanden (16 uger til mor + 16 uger til far) eller: - De 32 uger kan afholdes alene af en af forældrene. Herudover er der mulighed for at forlænge forældreorloven, udskyde den eller genoptage arbejdet delvist. I forbindelse med indgåelse af I/S kontrakter og anpartshaveroverenskomster bør man afklare, hvilken politik klinikken vil have, også økonomisk, i forbindelse med indehavernes graviditet og barsel Forsikringer Alle medlemmer er forpligtede til at være ansvarsforsikrede ved udøvelse af kiropraktisk virksomhed. 18.

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Praksis Plus en workshop Statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen, PwC Program modul 2 Køb- og salgssituationen netop nu Et køb set fra købers revisor Hvad kan revisor hjælpe med? Spørgsmål?

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret november 2014) DKF s standardansættelsesaftale for kiropraktorer november

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2016)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2016) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2016) DKF s standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Praksishandler - regler og fremgangsmåde

Praksishandler - regler og fremgangsmåde PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Praksishandler - regler og fremgangsmåde Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf +45 3544 8500 Fax +45 3544 8599 Dato maj 2011 Praksishandler skal så vidt muligt finde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere