mandag den 8. april 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00"

Transkript

1 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving Poul Erik Madsen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Torben Mølgaard Andersen Tilforordnede: Hans Skjerning Peter Enevold Niels Henning Olsen Morten Weiss-Pedersen Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt mandag den 8. april 2013 kl Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munke Mose Allé 9, Odense. Dagsorden 1. Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 11.december Godkendelse af regnskab 2012 Årsregnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1,7. Det er 2,3 mio. kr. bedre end forventet i budgettet og et tilfredsstillende resultat for I dette resultat er der foretaget en række henlæggelser som sikkerhed for mulige kommende omkostninger. Omsætningen er en smule mindre end budgetteret, og årsagen til, at resultatet er bedre end forventet, er især mindre forbrug på lønomkostningerne. Dette mindre forbrug skyldes en kombination af reduceret overtid, at underviser-timeprisen var budgetteret til den høje side, at noget løn er foretaget af eksterne efter regning og derfor konteret som øvrige omkostninger samt at der har været mindre udviklingsaktivitet end budgetteret. Opgaven i 2013 er at forøge dette resultat med 57 % til knap 6 mio. kr. i overskud på trods af nedskæringer i de statslige tilskud. Der er i tilknytning til fastlæggelsen af budget 2013 foretaget en række spare initiativer, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at resultatmålet for 2013 nås. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab Drøftelse af etablering af campus i Vejle og Odense Dagsorden bestyrelsesmøde 8 april 2013.jmp 1

2 Bestyrelsen besluttede på møde i september 2012, at der skulle arbejdes videre med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af et samlet campus for akademiets uddannelser i Vejle, henholdsvis i Odense. I bilag er fremlagt analyser og argumentation for henholdsvis indgåelse af lejemål af Boulevarden 25 i Vejle samt køb af Wittenborg, Seebladsgade i Odense. Det indstilles, at bestyrelsen giver formandskab/rektor mandat til slutforhandling og evt. indgåelse af lejeaftale for så vidt angår Boulevarden 25, Vejle. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tilslutter sig, at direktionen forbereder endeligt beslutningsgrundlag for bestyrelsen til mødet den 18/ vedr evt etablering af campus på Seebladsgade i Odense. 4. Afrapportering af udviklingskontrakt Vedlagt afrapportering af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden Vi har i afrapporteringen gjort rede for, at akademiet på trods af høj vækst og organisatorisk omlægning til classic konstruktion har nået en række af de fastsatte mål på en række områder. De gennemførte studentertilfredshedsmålinger (ENNOVA) har vist en overordnet fremgang over 4 år, om end vi ikke har nået alle mål, der blev sat for Det fremgår af afrapporteringen, at en række ikke realiserede mål indgår i aktuelle handlingsplaner på uddannelses- og akademiniveau. Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 5. Beslutning om honorar til formandskab Det indstilles, at der for 2013 gives honorar til formandskabet jf. retningslinjerne herfor. 6. Resultatlønskontrakt med rektor Det indstilles at der indgås resultatlønskontrakt med rektor (se vedhæftede bilag) 7. Meddelelser 7.1. Aktiviteter siden sidst (bilag vedhæftet) 7.2. Meddelelser fra formanden 8. Eventuelt Venlig hilsen Peter Zinck Dagsorden bestyrelsesmøde 8 april 2013.jmp 2

3 Erhvervsakademiet Lillebælt CVR-nr Årsrapport 2012

4 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 1 Præsentation af institutionen... 3 Årets faglige resultater... 5 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter Særlige specifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 29

5 Erhvervsakademiet Lillebælt 1 Institutionsoplysninger Institution Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé Odense C Telefon Telefax CVR-nr Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2012 Hjemstedskommune: Odense Internet: Bestyrelse Peter Zinck, formand Torben Mølgaard Andersen, næstformand Finn Dyhre Hansen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Poul Erik Madsen Martin Rasmussen Pia Tørving Arne Sigtenbjerggaard Lone Engberg Thomsen Lars Linder Månsson (medarbejderrepræsentant) Peter John Andersen (medarbejderrepræsentant) Pia Nørregaard (studerende) Ledelse Rektor Jens Mejer Pedersen

6 Erhvervsakademiet Lillebælt 2 Institutionsoplysninger Institutionens formål Institutionens formål er at udbyde erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Syddanmark. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter. Bankforbindelse Danske Bank Albani Torv 2-3, 5000 Odense C Revision BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Fælledvej 1, 5000 Odense C

7 Erhvervsakademiet Lillebælt 3 Præsentation af institutionen Mission og vision for Erhvervsakademiet Lillebælt Mission Erhvervsakademiet Lillebælt skal medvirke til at dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Syddanmark, samt for visse uddannelsers vedkommende også landsdækkende Erhvervsakademiet Lillebælt skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter Erhvervsakademiet Lillebælt skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner Erhvervsakademiet Lillebælt skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde samt viden- og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder Vision Erhvervsakademiet Lillebælt er den toneangivende udbyder af erhvervsrettede videregående uddannelser i Region Syddanmark Erhvervsakademiet Lillebælt er drivkraft i udviklingen af nye erhvervsrettede videregående uddannelser og den primære bidragsyder til væksten i andelen af regionens unge, der tager en videregående uddannelse Erhvervsakademiet Lillebælt ses som en central samarbejdspartner for virksomheder, når det handler om kompetenceudvikling, vidensudvikling samt ledelses- og organisationsudvikling Erhvervsakademiet Lillebælt opleves af unge som et springbræt til uddannelse og karriere Erhvervsakademiet Lillebælt er en udfordrende og spændende arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

8 Erhvervsakademiet Lillebælt 4 Præsentation af institutionen Hovedaktivitet Akademiet hovedaktivitet er at tilbyde: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Efteruddannelse på akademi- og diplomniveau Uddannelserne tilbydes inden for fagområderne: Produktion, teknologi og logistik Byggeri og energi Evens, oplevelse og turisme Finans og økonomi Salg, markedsføring og forretningsudvikling Multimedie og IT Fødevare, ernæring og proces

9 Erhvervsakademiet Lillebælt 5 Årets faglige resultater Vækst I 2012 kunne vi indberette STÅ, i forhold til STÅ i 2011, hvilket svarer til en vækst på 5,9 %. Dette resultat er tilfredsstillende, og bidrager til, at akademiets overordnede vækstmål på STÅ i 2013 formentlig vil blive nået. Uddannelserne I 2012 har vi startet en ny professionsbacheloruddannelse indenfor Innovation og iværksætteri og en erhvervsakademiuddannelse i Finansiel controller og Autoteknolog. Herudover er Jordbrugsteknologuddannelsen blevet positivt akkrediteret som led i den turnus, de er fastlagt for vores nuværende uddannelser. Studerende angiver via spørgeskemaundersøgelser hvert år deres tilfredshed med en række centrale elementer af deres uddannelse. Udviklingen i de studerendes tilfredshed med de tre overordnede områder: Studieglæde, Udbytte og Loyalitet er positiv, set over perioden 2009 til 2012, med en signifikant stigning i tilfredsheden. Tværgående projekter og aktiviteter Innovationsprojekter på virksomheder EA Lillebælt har i 2012 gennemført innovationsudvikling på virksomhedsprojekter, blandt andet på Carsten Borg Betonvarefabrik A/S, Danish Display Solution, KVM Conheat, hvor vores studerende arbejder med udvikling af nye produkter, arbejdsgange, markedsføring, forretningsudvikling m.m. Projekterne understøtter praksiselementet i uddannelserne og giver de studerende gode muligheder for at prøve teorier og modeller af i den virkelige verden. For virksomhederne er udbyttet en stor inspiration til udvikling af produkter og af virksomheden som sådan. Innoevent2012 For tredje gang gennemførtes Innoevent med Odense Universitetshospital. Mere end 700 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt arbejdede med de udfordringer, som OUH stillede op, og var dermed med til at skabe high-tech løsninger inden for temaet Patient sikkerhed. Der er efterfølgende etableret to virksomheder, der står for den videre produktudvikling og salg af de frembragte løsninger. 4 mill. til produktudvikling Industriens Fond har bevilliget 4 mill. kr. til etablering af et prototypelaboratorie i Erhvervsakademiet Lillebælt. Værkstedet er opbygget over et internationalt koncept et såkaldt Fabrication laboratorie (Fablab) - der er udviklet af MIT i Boston og har repræsentation over hele verden. Fablab bliver de næste 4 år omdrejningspunkt for udvikling af prototyper, nye produkter

10 Erhvervsakademiet Lillebælt 6 Årets faglige resultater og innovationsarrangementer i et samarbejde mellem mere end 75 virksomheder og 200 studerende. VIP=Viden, Innovation og Partnerskab Region Syddanmark har bevilget projektmidler til at etablere bygge bro mellem den offentlige sektors behov for nye velfærdteknologiske løsninger, uddannelsesinstitutioners bidrag med analyser og udvikling, og private virksomheder, der kan sætte i produktion og dermed skabe forretning og beskæftigelse. Forskningens Døgn Flere uddannelser fra erhvervsakademiet deltog i april i Forskningens Døgn med aktiviteter på og omkring Rådhuset og Flakhaven i Odense. De mange besøgende kunne således høre Bygningskonstruktørerne og Energiteknologerne fortælle om energirenovering af boligen, smage fed mad hos Fødevareteknologerne og opleve Multimedieuddannelsernes INNOEVENT. Projekter for og med de studerende i årets løb Udover de tværgående projekter med virksomheder, deltager studerende og undervisere i en lang række projekter i ind- og udland for at understøtte uddannelsernes praksisnærhed og den internationale dimension. Det er helt almindeligt at studerende arbejder sammen om projekter og opgaver, der er stillet af virksomheder og organisationer, og hvor løsningsforslag og ideer også derfor kan forventes implementeret, hvis kvaliteten og innovationsbidraget er i orden. Vi bringer endvidere gerne studerende i konkurrence med andre studerende, også internationalt, fordi det er erfaringen, at konkurrenceelementet skærper de studerendes motivation og præstationer. Som enkelte eksempler på den slags projekter kan nævnes: Jul i den gamle Kongeby De studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælts film- og animationslinje på multimediedesignuddannelsen laver lysshow og 3D projektering på Nyborg Slot ved Nyborg Julemarked. Lysshowet fortæller historien om Kong Christian den tredjes jul på Nyborg slot Serviceøkonomer laver nyt koncept til feriecentre Studerende fra serviceøkonom-uddannelsen i både Odense og Vejle arbejdede 2 uger med et projekt for kæden Dayz Resorts. De 130 serviceøkonomstuderende besøgte tre forskellige ferie-centre og fik chance for at prøve kræfter med den virkelige verden. De arbejdede med at udvikle koncepter, der kan implementeres på Dayz feriecentre.

11 Erhvervsakademiet Lillebælt 7 Årets faglige resultater Markedsføringsøkonomer med speciale i entreprenørskab til Ecopreneurship i Norge En gruppe markedsføringsøkonomer fra forskellige årgange og med speciale i entrepreneurship til Intensive Programme i Hønefors I Norge. Programmet omhandlede denne gang Ecopreneurship, altså grøn entrepreneurship. Danmarksmestrene i entreprenørskab går på Erhvervsakademiet Lillebælt. To grupper fra erhvervsakademiet deltog i Finalen i DM i Entreprenørskab - Start Up Programme for videregående uddannelser onsdag den 16. maj, og den ene løb med titlen som Danmarksmestre. Et spærresystem, Jellyfish, der skal holde tang, brandmænd og vandmænd væk fra badestrandene indbragte førstepladsen og en præmie på kroner. Eksportstuderende på intensive programme i Litauen 5 studerende fra Pba. i Eksport og teknologi var i april på 2 ugers Intensive Programme i Kaunas i Litauen. Det tværkulturelle ophold omfattede undervisning og projektarbejde for virksomheder i fællesskab med studerende fra andre nordiske og baltiske lande. 35 Markedsføringsøkonomer til Berlin 35 Markedsføringsøkonom-studerende tog på studietur til Berlin. Turen var tilpasset de tre valgfag Oplevelse, Film og Entrepreneurship med faglige besøg på bl.a. et universitet, et filmmuseum, en TV/radio station og den Skandinaviske ambassade. Udstilling og afslutning i projekt BISI Projekt BISI (Building Interfaces for Social Inclusion) er et samarbejdsprojekt mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebaelt. Studerende fra Pædagoguddannelsen og Pba. i E-koncept har arbejdet sammen om at udvikle velfærdteknologiske produkter til handicappede børn. De projekter, de studerende har lavet i løbet af BISI, understøtter social inklusion, kvalitetsfuld kommunikation samt lysten til og muligheden for at kommunikere. Samarbejde med Converse Studerende på Pba. i E-konceptudvikling er i gang med et projekt for skofirmaet Converses afdeling i Holland. De skal udvikle koncepter, som kan hjælpe Converse med at få deres brugere til at generere indhold i sociale medier. Jordbrugsteknologer på studietur til Edinburgh Jordbrugsteknologstuderende var i april på studietur til Edinburgh, Skotland, hvor de besøgte SAC (Scottish Agricultural College), som er en del af University of Edinburgh. De studerende var på ekskursioner og deltog i undervisningen på universitetet. Jordbrugsteknologerne havde forberedt præsentationer af dansk jordbrug fra de fire vinkler: husdyr, planteavl, økonomi og miljø og natur.

12 Erhvervsakademiet Lillebælt 8 Årets faglige resultater Virksomhedsbesøg på Sydbanks hovedsæde Der ventede 50 Finansøkonomstuderende en spændende dag, da de i april tog på virksomhedsbesøg hos Sydbank i Aabenraa. Dagen bød på oplæg af Kundechef René Sommer, og Chef-økonom Jacob Graven samt HR-konsulent, Anette Kastbjerg. Derudover oplevede de studerende dealerhallen og mødte en færdiguddannet Finansøkonom, der fortalte om sit job. Det institutionelle område Godkendelse fra begge berørte ministerier til udspaltningsaftale mellem EA Lillebælt og de berørte erhvervsskoler kom endeligt i maj 2012, hvorefter processen med at etablere akademiet efter en classic model blev tilendebragt. Medarbejdernes ansættelsesforhold blev overflyttet til erhvervsakademiet med virkning fra , med de løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overflytningstidspunktet, men som et individuelt vilkår. Moderniseringsstyrelsens anvisninger er fulgt. Der blev etableret et samarbejdsudvalg, og i regi heraf indledt et arbejde med at udfolde en personalepolitik for EA Lillebælt samt en model for en arbejdsmiljøorganisation. Af praktiske grunde og efter aftale med tillidsrepræsentanterne blev de gældende arbejdstidsaftaler for de tre erhvervsskoler forlænget til I efteråret blev der forhandlet og indgået en ny arbejdstidsaftale for alle undervisere. Aftalen træder i kraft Der er indgået huslejeaftaler med såvel erhvervsskoler (moderskolerne) og private udlejere for den bygningsmasse, som akademiet anvender. Aftalerne med erhvervsskolerne følger de vilkår og betingelser, der er aftalt i udspaltningsaftalerne. Der er indgået en udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet for perioden Mål og indsatsområder fra denne kontrakt er indarbejdet i akademiets samlede strategiplan, der omhandler tre strategiske indsatsområder: Vækst, Kvalitet og Effektiv institution, og 11 delstrategiområder herunder. Strategiplanen udgør det fundamentale ledelsesgrundlag for akademiet og dette understøttes af akademiets kvalitetssystem, der er bygget op efter de akkrediteringskrav, der er udstedt af ministeriet. Kvalitetssystemet har til formål at sikre, at alle uddannelser til enhver tid er akkrediteringsbare.

13 Erhvervsakademiet Lillebælt 9 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse Omsætning i alt Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Kortfristet gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 23,3 0,7 0,7-1,0 2,1 Likviditetsgrad (%) 100,8 101,6 101,7 101,6 143,3 Soliditetsgrad (%) 0,8 1,6 1,7 1,6 30,6 Finansieringsgrad (%) Erhvervsakademiet Lillebælt blev classic pr. 1. januar 2012, og det er derfor ikke meningsfyldt at sammenligne mellem årene. Desuden skal det præciseres, at 2008-tallene alene omfatter perioden 1. september 2008 til 31. december 2008.

14 Erhvervsakademiet Lillebælt 10 Årets økonomiske resultat Hovedtal Studieaktivitet ordinære videregående uddannelser Teori-STÅ 0 * * * Teori-STÅ (udlagt undervisning) 0 * * * 245 Praktik-STÅ 0 * * * 169 Praktik-STÅ (udlagt undervisning) 0 * * * 30 Studenterårsværk i alt Dimittender Antal dimittender * Studieaktivitet åben uddannelse Videregående uddannelse * Øvrig åben uddannelse * Åben Uddannelse i alt * Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Studieaktivitet - indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed * * * * 15,4 Note: STÅ-tallene er ekskl. udenlandske selvbetalere.

15 Erhvervsakademiet Lillebælt 11 Årets økonomiske resultat Udvikling i økonomiske forhold samt kommentarer til årets resultat Årsregnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 2,1. Det er 2,3 mio. kr. bedre end forventet i budgettet og et tilfredsstillende resultat for I dette resultat er der foretaget en række henlæggelser som sikkerhed for mulige kommende omkostninger. Der er samlet gennemført 59,7 færre STÅ end budgetteret. Der har dog samtidig været flere selvbetalende studerende, hvilket reducerer effekten af STÅ-afvigelsen. Det er især serviceøkonom, datamatiker, laborant og produktion og logistik-uddannelserne der har realiseret færre STÅ end forventet. Mindre aktiviteten skyldes dels minde optag, dels større frafald - ikke mindst på serviceøkonomuddannelsen. Aktivitetsniveauet svarer til en stigning i forhold til 2011 på 5,9 %. Omsætningen er en smule mindre end budgetteret, og årsagen til, at resultatet er bedre end forventet, er især mindre forbrug på lønomkostningerne. Dette mindre forbrug skyldes en kombination af reduceret overtid, at underviser-timeprisen var budgetteret til den høje side, at noget løn er foretaget af eksterne efter regning og derfor konteret som øvrige omkostninger samt at der har været mindre udviklingsaktivitet end budgetteret. Øvrige omkostninger overstiger budgettet med 0,9 mio. kr. Det hænger blandt andet sammen med, at der i regnskabet af forsigtigheds grunde er henlagt midler til fraflytningsomkostninger i forbindelse med en mulig fraflytning fra lejemålene og en mulig erstatning som følge af en personskade. Afskrivningerne er større end budgetteret. Det skyldes anskaffelser til FabLab. De finansielle renteindtægter udgør 173 t. kr. Der var ikke budgetteret med renteindtægter. Institutionens ledelse anser udviklingen i institutionens drift og likviditet som tilfredsstillende. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i Særlige risici De væsentligste risici vedrører indtægter afledt af undervisningen samt det forhold, at institutionen ikke er aftalepart eller del heri vedrørende ansattes ansættelses- og lønforhold.

16 Erhvervsakademiet Lillebælt 12 Årets økonomiske resultat Akademiets indtægter består primært af taxameterindtægter til undervisningen, deltagerbetaling for åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed. Akademiets aktivitet er væsentligst finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser via gældende finanslove på grund af taxametertilskud, som udlæses på grundlag af studenterårsværk. Løn- og ansættelsesforhold vedrørende ansatte aftales i væsentlig grad på akademiets vegne af Finansministeriet. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem lønstigninger og taxameterstigninger. Akademiets væsentligste egne driftsrisici er således: At sikre en stabil tilgang af studerende for opretholdelse og udvikling af årselevtallet. Løbende at opretholde en forsvarlig balance mellem taxametertilskud og udgifter. Finansielle risici styres under hensyn til kapitalfrembringelse og anbringelse af overskudslikviditet. Overskydende likviditet anbringes på aftalekonti eller ved anbringelse i danske obligationer. Der opereres med en lav risikoprofil. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Den taktiske økonomiske udfordring er på én gang at sikre en stabil god driftsøkonomi, og samtidig sikre opbyggelsen af et økonomisk fundament, der vil bringe EA Lillebælt i stand til at realisere ønsket om at skabe to campus-miljøer ét i Odense og ét i Vejle. Dette forudsætter, at der i de kommende år akkumuleres likvid egenkapital til den egenfinansiering, campus-dannelsen kræver. Den økonomiske udfordring i 2013 er at forøge dette resultat med 57 % til knap 6 mio. kr. i overskud på trods af nedskæringer i de statslige tilskud. Der er i tilknytning til fastlæggelsen af budget 2013 foretaget en række selektive tilpasninger, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at resultatmålet for 2013 nås.

17 Erhvervsakademiet Lillebælt 13 Målrapportering EA Lillebælts mål og målopfyldelse kommer til udtryk gennem udviklingskontrakten med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, som udstikker rammerne for institutionens hovedmålsætninger, herunder høj faglig kvalitet, uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner samt effektiv institutionsdrift. Der henvises til afrapporteringen af udviklingskontrakten.

18 Erhvervsakademiet Lillebælt 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Erhvervsakademiet Lillebælt er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten for 2012 er aflagt i danske kroner. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sammenligningstal Der er pr. 31. december 2011 sket en udspaltning af de aktiver og forpligtelser, som direkte kan henføres til Erhvervsakademiet Lillebælts aktiviteter og uddannelser fra moderskolerne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, TietgenSkolen og Campus Vejle samt en samlet egenkapital på tkr til Erhvervsakademiet Lillebælt. I forbindelse med udspaltningen 31. december 2011 blev der udarbejdet en fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar Sammenligningstallene for i resultatopgørelsen omfatter perioden som Lightakademi, mens regnskabsåret 2012 er det første som Classic-akademi og således inklusiv samtlige aktiviteter under Erhvervsakademiet Lillebælt. Resultatopgørelsen for 2012 er på den baggrund ikke direkte sammenlignelig med tidligere regnskabsår, idet der er væsentlige forskelle i indtægtsog omkostningsstrukturen, herunder primært under regnskabsposterne personaleomkostninger, øvrige omkostninger og videresendt tilskud til moderskolerne. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

19 Erhvervsakademiet Lillebælt 15 I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

20 Erhvervsakademiet Lillebælt 16 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter mv. Statstilskud indregnes i takt med, at institutionen modtager statstilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse for finansåret Statstilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. En række tilskud til eksempelvis fællesomkostninger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten. Disse tilskud indregnes i det finansår, som Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henfører tilskuddet til. Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Deltagerbetaling og andre indtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres. Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostningerne er fordelt på formålene: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fælleskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på medgåede timer eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere. Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.

21 Erhvervsakademiet Lillebælt 17 Anvendt regnskabspraksis Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for institutionen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld.

22 Erhvervsakademiet Lillebælt 18 Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer Hoved- og nøgletal for institutionen opstilles og præsenteres i henhold til nedenstående definitioner: Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Årets resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver STÅ = Gennemsnitligt antal årslever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for institutionen er naturlige udløbere af institutionens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!

!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013, 15.MARTS2013 1.,Opsummering, Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere