mandag den 8. april 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00"

Transkript

1 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving Poul Erik Madsen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Torben Mølgaard Andersen Tilforordnede: Hans Skjerning Peter Enevold Niels Henning Olsen Morten Weiss-Pedersen Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt mandag den 8. april 2013 kl Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munke Mose Allé 9, Odense. Dagsorden 1. Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 11.december Godkendelse af regnskab 2012 Årsregnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1,7. Det er 2,3 mio. kr. bedre end forventet i budgettet og et tilfredsstillende resultat for I dette resultat er der foretaget en række henlæggelser som sikkerhed for mulige kommende omkostninger. Omsætningen er en smule mindre end budgetteret, og årsagen til, at resultatet er bedre end forventet, er især mindre forbrug på lønomkostningerne. Dette mindre forbrug skyldes en kombination af reduceret overtid, at underviser-timeprisen var budgetteret til den høje side, at noget løn er foretaget af eksterne efter regning og derfor konteret som øvrige omkostninger samt at der har været mindre udviklingsaktivitet end budgetteret. Opgaven i 2013 er at forøge dette resultat med 57 % til knap 6 mio. kr. i overskud på trods af nedskæringer i de statslige tilskud. Der er i tilknytning til fastlæggelsen af budget 2013 foretaget en række spare initiativer, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at resultatmålet for 2013 nås. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab Drøftelse af etablering af campus i Vejle og Odense Dagsorden bestyrelsesmøde 8 april 2013.jmp 1

2 Bestyrelsen besluttede på møde i september 2012, at der skulle arbejdes videre med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af et samlet campus for akademiets uddannelser i Vejle, henholdsvis i Odense. I bilag er fremlagt analyser og argumentation for henholdsvis indgåelse af lejemål af Boulevarden 25 i Vejle samt køb af Wittenborg, Seebladsgade i Odense. Det indstilles, at bestyrelsen giver formandskab/rektor mandat til slutforhandling og evt. indgåelse af lejeaftale for så vidt angår Boulevarden 25, Vejle. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tilslutter sig, at direktionen forbereder endeligt beslutningsgrundlag for bestyrelsen til mødet den 18/ vedr evt etablering af campus på Seebladsgade i Odense. 4. Afrapportering af udviklingskontrakt Vedlagt afrapportering af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden Vi har i afrapporteringen gjort rede for, at akademiet på trods af høj vækst og organisatorisk omlægning til classic konstruktion har nået en række af de fastsatte mål på en række områder. De gennemførte studentertilfredshedsmålinger (ENNOVA) har vist en overordnet fremgang over 4 år, om end vi ikke har nået alle mål, der blev sat for Det fremgår af afrapporteringen, at en række ikke realiserede mål indgår i aktuelle handlingsplaner på uddannelses- og akademiniveau. Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 5. Beslutning om honorar til formandskab Det indstilles, at der for 2013 gives honorar til formandskabet jf. retningslinjerne herfor. 6. Resultatlønskontrakt med rektor Det indstilles at der indgås resultatlønskontrakt med rektor (se vedhæftede bilag) 7. Meddelelser 7.1. Aktiviteter siden sidst (bilag vedhæftet) 7.2. Meddelelser fra formanden 8. Eventuelt Venlig hilsen Peter Zinck Dagsorden bestyrelsesmøde 8 april 2013.jmp 2

3 Erhvervsakademiet Lillebælt CVR-nr Årsrapport 2012

4 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 1 Præsentation af institutionen... 3 Årets faglige resultater... 5 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter Særlige specifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 29

5 Erhvervsakademiet Lillebælt 1 Institutionsoplysninger Institution Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé Odense C Telefon Telefax CVR-nr Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2012 Hjemstedskommune: Odense Internet: Bestyrelse Peter Zinck, formand Torben Mølgaard Andersen, næstformand Finn Dyhre Hansen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Poul Erik Madsen Martin Rasmussen Pia Tørving Arne Sigtenbjerggaard Lone Engberg Thomsen Lars Linder Månsson (medarbejderrepræsentant) Peter John Andersen (medarbejderrepræsentant) Pia Nørregaard (studerende) Ledelse Rektor Jens Mejer Pedersen

6 Erhvervsakademiet Lillebælt 2 Institutionsoplysninger Institutionens formål Institutionens formål er at udbyde erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Syddanmark. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter. Bankforbindelse Danske Bank Albani Torv 2-3, 5000 Odense C Revision BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Fælledvej 1, 5000 Odense C

7 Erhvervsakademiet Lillebælt 3 Præsentation af institutionen Mission og vision for Erhvervsakademiet Lillebælt Mission Erhvervsakademiet Lillebælt skal medvirke til at dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Syddanmark, samt for visse uddannelsers vedkommende også landsdækkende Erhvervsakademiet Lillebælt skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter Erhvervsakademiet Lillebælt skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner Erhvervsakademiet Lillebælt skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde samt viden- og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder Vision Erhvervsakademiet Lillebælt er den toneangivende udbyder af erhvervsrettede videregående uddannelser i Region Syddanmark Erhvervsakademiet Lillebælt er drivkraft i udviklingen af nye erhvervsrettede videregående uddannelser og den primære bidragsyder til væksten i andelen af regionens unge, der tager en videregående uddannelse Erhvervsakademiet Lillebælt ses som en central samarbejdspartner for virksomheder, når det handler om kompetenceudvikling, vidensudvikling samt ledelses- og organisationsudvikling Erhvervsakademiet Lillebælt opleves af unge som et springbræt til uddannelse og karriere Erhvervsakademiet Lillebælt er en udfordrende og spændende arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

8 Erhvervsakademiet Lillebælt 4 Præsentation af institutionen Hovedaktivitet Akademiet hovedaktivitet er at tilbyde: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Efteruddannelse på akademi- og diplomniveau Uddannelserne tilbydes inden for fagområderne: Produktion, teknologi og logistik Byggeri og energi Evens, oplevelse og turisme Finans og økonomi Salg, markedsføring og forretningsudvikling Multimedie og IT Fødevare, ernæring og proces

9 Erhvervsakademiet Lillebælt 5 Årets faglige resultater Vækst I 2012 kunne vi indberette STÅ, i forhold til STÅ i 2011, hvilket svarer til en vækst på 5,9 %. Dette resultat er tilfredsstillende, og bidrager til, at akademiets overordnede vækstmål på STÅ i 2013 formentlig vil blive nået. Uddannelserne I 2012 har vi startet en ny professionsbacheloruddannelse indenfor Innovation og iværksætteri og en erhvervsakademiuddannelse i Finansiel controller og Autoteknolog. Herudover er Jordbrugsteknologuddannelsen blevet positivt akkrediteret som led i den turnus, de er fastlagt for vores nuværende uddannelser. Studerende angiver via spørgeskemaundersøgelser hvert år deres tilfredshed med en række centrale elementer af deres uddannelse. Udviklingen i de studerendes tilfredshed med de tre overordnede områder: Studieglæde, Udbytte og Loyalitet er positiv, set over perioden 2009 til 2012, med en signifikant stigning i tilfredsheden. Tværgående projekter og aktiviteter Innovationsprojekter på virksomheder EA Lillebælt har i 2012 gennemført innovationsudvikling på virksomhedsprojekter, blandt andet på Carsten Borg Betonvarefabrik A/S, Danish Display Solution, KVM Conheat, hvor vores studerende arbejder med udvikling af nye produkter, arbejdsgange, markedsføring, forretningsudvikling m.m. Projekterne understøtter praksiselementet i uddannelserne og giver de studerende gode muligheder for at prøve teorier og modeller af i den virkelige verden. For virksomhederne er udbyttet en stor inspiration til udvikling af produkter og af virksomheden som sådan. Innoevent2012 For tredje gang gennemførtes Innoevent med Odense Universitetshospital. Mere end 700 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt arbejdede med de udfordringer, som OUH stillede op, og var dermed med til at skabe high-tech løsninger inden for temaet Patient sikkerhed. Der er efterfølgende etableret to virksomheder, der står for den videre produktudvikling og salg af de frembragte løsninger. 4 mill. til produktudvikling Industriens Fond har bevilliget 4 mill. kr. til etablering af et prototypelaboratorie i Erhvervsakademiet Lillebælt. Værkstedet er opbygget over et internationalt koncept et såkaldt Fabrication laboratorie (Fablab) - der er udviklet af MIT i Boston og har repræsentation over hele verden. Fablab bliver de næste 4 år omdrejningspunkt for udvikling af prototyper, nye produkter

10 Erhvervsakademiet Lillebælt 6 Årets faglige resultater og innovationsarrangementer i et samarbejde mellem mere end 75 virksomheder og 200 studerende. VIP=Viden, Innovation og Partnerskab Region Syddanmark har bevilget projektmidler til at etablere bygge bro mellem den offentlige sektors behov for nye velfærdteknologiske løsninger, uddannelsesinstitutioners bidrag med analyser og udvikling, og private virksomheder, der kan sætte i produktion og dermed skabe forretning og beskæftigelse. Forskningens Døgn Flere uddannelser fra erhvervsakademiet deltog i april i Forskningens Døgn med aktiviteter på og omkring Rådhuset og Flakhaven i Odense. De mange besøgende kunne således høre Bygningskonstruktørerne og Energiteknologerne fortælle om energirenovering af boligen, smage fed mad hos Fødevareteknologerne og opleve Multimedieuddannelsernes INNOEVENT. Projekter for og med de studerende i årets løb Udover de tværgående projekter med virksomheder, deltager studerende og undervisere i en lang række projekter i ind- og udland for at understøtte uddannelsernes praksisnærhed og den internationale dimension. Det er helt almindeligt at studerende arbejder sammen om projekter og opgaver, der er stillet af virksomheder og organisationer, og hvor løsningsforslag og ideer også derfor kan forventes implementeret, hvis kvaliteten og innovationsbidraget er i orden. Vi bringer endvidere gerne studerende i konkurrence med andre studerende, også internationalt, fordi det er erfaringen, at konkurrenceelementet skærper de studerendes motivation og præstationer. Som enkelte eksempler på den slags projekter kan nævnes: Jul i den gamle Kongeby De studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælts film- og animationslinje på multimediedesignuddannelsen laver lysshow og 3D projektering på Nyborg Slot ved Nyborg Julemarked. Lysshowet fortæller historien om Kong Christian den tredjes jul på Nyborg slot Serviceøkonomer laver nyt koncept til feriecentre Studerende fra serviceøkonom-uddannelsen i både Odense og Vejle arbejdede 2 uger med et projekt for kæden Dayz Resorts. De 130 serviceøkonomstuderende besøgte tre forskellige ferie-centre og fik chance for at prøve kræfter med den virkelige verden. De arbejdede med at udvikle koncepter, der kan implementeres på Dayz feriecentre.

11 Erhvervsakademiet Lillebælt 7 Årets faglige resultater Markedsføringsøkonomer med speciale i entreprenørskab til Ecopreneurship i Norge En gruppe markedsføringsøkonomer fra forskellige årgange og med speciale i entrepreneurship til Intensive Programme i Hønefors I Norge. Programmet omhandlede denne gang Ecopreneurship, altså grøn entrepreneurship. Danmarksmestrene i entreprenørskab går på Erhvervsakademiet Lillebælt. To grupper fra erhvervsakademiet deltog i Finalen i DM i Entreprenørskab - Start Up Programme for videregående uddannelser onsdag den 16. maj, og den ene løb med titlen som Danmarksmestre. Et spærresystem, Jellyfish, der skal holde tang, brandmænd og vandmænd væk fra badestrandene indbragte førstepladsen og en præmie på kroner. Eksportstuderende på intensive programme i Litauen 5 studerende fra Pba. i Eksport og teknologi var i april på 2 ugers Intensive Programme i Kaunas i Litauen. Det tværkulturelle ophold omfattede undervisning og projektarbejde for virksomheder i fællesskab med studerende fra andre nordiske og baltiske lande. 35 Markedsføringsøkonomer til Berlin 35 Markedsføringsøkonom-studerende tog på studietur til Berlin. Turen var tilpasset de tre valgfag Oplevelse, Film og Entrepreneurship med faglige besøg på bl.a. et universitet, et filmmuseum, en TV/radio station og den Skandinaviske ambassade. Udstilling og afslutning i projekt BISI Projekt BISI (Building Interfaces for Social Inclusion) er et samarbejdsprojekt mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebaelt. Studerende fra Pædagoguddannelsen og Pba. i E-koncept har arbejdet sammen om at udvikle velfærdteknologiske produkter til handicappede børn. De projekter, de studerende har lavet i løbet af BISI, understøtter social inklusion, kvalitetsfuld kommunikation samt lysten til og muligheden for at kommunikere. Samarbejde med Converse Studerende på Pba. i E-konceptudvikling er i gang med et projekt for skofirmaet Converses afdeling i Holland. De skal udvikle koncepter, som kan hjælpe Converse med at få deres brugere til at generere indhold i sociale medier. Jordbrugsteknologer på studietur til Edinburgh Jordbrugsteknologstuderende var i april på studietur til Edinburgh, Skotland, hvor de besøgte SAC (Scottish Agricultural College), som er en del af University of Edinburgh. De studerende var på ekskursioner og deltog i undervisningen på universitetet. Jordbrugsteknologerne havde forberedt præsentationer af dansk jordbrug fra de fire vinkler: husdyr, planteavl, økonomi og miljø og natur.

12 Erhvervsakademiet Lillebælt 8 Årets faglige resultater Virksomhedsbesøg på Sydbanks hovedsæde Der ventede 50 Finansøkonomstuderende en spændende dag, da de i april tog på virksomhedsbesøg hos Sydbank i Aabenraa. Dagen bød på oplæg af Kundechef René Sommer, og Chef-økonom Jacob Graven samt HR-konsulent, Anette Kastbjerg. Derudover oplevede de studerende dealerhallen og mødte en færdiguddannet Finansøkonom, der fortalte om sit job. Det institutionelle område Godkendelse fra begge berørte ministerier til udspaltningsaftale mellem EA Lillebælt og de berørte erhvervsskoler kom endeligt i maj 2012, hvorefter processen med at etablere akademiet efter en classic model blev tilendebragt. Medarbejdernes ansættelsesforhold blev overflyttet til erhvervsakademiet med virkning fra , med de løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overflytningstidspunktet, men som et individuelt vilkår. Moderniseringsstyrelsens anvisninger er fulgt. Der blev etableret et samarbejdsudvalg, og i regi heraf indledt et arbejde med at udfolde en personalepolitik for EA Lillebælt samt en model for en arbejdsmiljøorganisation. Af praktiske grunde og efter aftale med tillidsrepræsentanterne blev de gældende arbejdstidsaftaler for de tre erhvervsskoler forlænget til I efteråret blev der forhandlet og indgået en ny arbejdstidsaftale for alle undervisere. Aftalen træder i kraft Der er indgået huslejeaftaler med såvel erhvervsskoler (moderskolerne) og private udlejere for den bygningsmasse, som akademiet anvender. Aftalerne med erhvervsskolerne følger de vilkår og betingelser, der er aftalt i udspaltningsaftalerne. Der er indgået en udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet for perioden Mål og indsatsområder fra denne kontrakt er indarbejdet i akademiets samlede strategiplan, der omhandler tre strategiske indsatsområder: Vækst, Kvalitet og Effektiv institution, og 11 delstrategiområder herunder. Strategiplanen udgør det fundamentale ledelsesgrundlag for akademiet og dette understøttes af akademiets kvalitetssystem, der er bygget op efter de akkrediteringskrav, der er udstedt af ministeriet. Kvalitetssystemet har til formål at sikre, at alle uddannelser til enhver tid er akkrediteringsbare.

13 Erhvervsakademiet Lillebælt 9 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse Omsætning i alt Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Kortfristet gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 23,3 0,7 0,7-1,0 2,1 Likviditetsgrad (%) 100,8 101,6 101,7 101,6 143,3 Soliditetsgrad (%) 0,8 1,6 1,7 1,6 30,6 Finansieringsgrad (%) Erhvervsakademiet Lillebælt blev classic pr. 1. januar 2012, og det er derfor ikke meningsfyldt at sammenligne mellem årene. Desuden skal det præciseres, at 2008-tallene alene omfatter perioden 1. september 2008 til 31. december 2008.

14 Erhvervsakademiet Lillebælt 10 Årets økonomiske resultat Hovedtal Studieaktivitet ordinære videregående uddannelser Teori-STÅ 0 * * * Teori-STÅ (udlagt undervisning) 0 * * * 245 Praktik-STÅ 0 * * * 169 Praktik-STÅ (udlagt undervisning) 0 * * * 30 Studenterårsværk i alt Dimittender Antal dimittender * Studieaktivitet åben uddannelse Videregående uddannelse * Øvrig åben uddannelse * Åben Uddannelse i alt * Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Studieaktivitet - indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed * * * * 15,4 Note: STÅ-tallene er ekskl. udenlandske selvbetalere.

15 Erhvervsakademiet Lillebælt 11 Årets økonomiske resultat Udvikling i økonomiske forhold samt kommentarer til årets resultat Årsregnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 2,1. Det er 2,3 mio. kr. bedre end forventet i budgettet og et tilfredsstillende resultat for I dette resultat er der foretaget en række henlæggelser som sikkerhed for mulige kommende omkostninger. Der er samlet gennemført 59,7 færre STÅ end budgetteret. Der har dog samtidig været flere selvbetalende studerende, hvilket reducerer effekten af STÅ-afvigelsen. Det er især serviceøkonom, datamatiker, laborant og produktion og logistik-uddannelserne der har realiseret færre STÅ end forventet. Mindre aktiviteten skyldes dels minde optag, dels større frafald - ikke mindst på serviceøkonomuddannelsen. Aktivitetsniveauet svarer til en stigning i forhold til 2011 på 5,9 %. Omsætningen er en smule mindre end budgetteret, og årsagen til, at resultatet er bedre end forventet, er især mindre forbrug på lønomkostningerne. Dette mindre forbrug skyldes en kombination af reduceret overtid, at underviser-timeprisen var budgetteret til den høje side, at noget løn er foretaget af eksterne efter regning og derfor konteret som øvrige omkostninger samt at der har været mindre udviklingsaktivitet end budgetteret. Øvrige omkostninger overstiger budgettet med 0,9 mio. kr. Det hænger blandt andet sammen med, at der i regnskabet af forsigtigheds grunde er henlagt midler til fraflytningsomkostninger i forbindelse med en mulig fraflytning fra lejemålene og en mulig erstatning som følge af en personskade. Afskrivningerne er større end budgetteret. Det skyldes anskaffelser til FabLab. De finansielle renteindtægter udgør 173 t. kr. Der var ikke budgetteret med renteindtægter. Institutionens ledelse anser udviklingen i institutionens drift og likviditet som tilfredsstillende. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i Særlige risici De væsentligste risici vedrører indtægter afledt af undervisningen samt det forhold, at institutionen ikke er aftalepart eller del heri vedrørende ansattes ansættelses- og lønforhold.

16 Erhvervsakademiet Lillebælt 12 Årets økonomiske resultat Akademiets indtægter består primært af taxameterindtægter til undervisningen, deltagerbetaling for åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed. Akademiets aktivitet er væsentligst finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser via gældende finanslove på grund af taxametertilskud, som udlæses på grundlag af studenterårsværk. Løn- og ansættelsesforhold vedrørende ansatte aftales i væsentlig grad på akademiets vegne af Finansministeriet. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem lønstigninger og taxameterstigninger. Akademiets væsentligste egne driftsrisici er således: At sikre en stabil tilgang af studerende for opretholdelse og udvikling af årselevtallet. Løbende at opretholde en forsvarlig balance mellem taxametertilskud og udgifter. Finansielle risici styres under hensyn til kapitalfrembringelse og anbringelse af overskudslikviditet. Overskydende likviditet anbringes på aftalekonti eller ved anbringelse i danske obligationer. Der opereres med en lav risikoprofil. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Den taktiske økonomiske udfordring er på én gang at sikre en stabil god driftsøkonomi, og samtidig sikre opbyggelsen af et økonomisk fundament, der vil bringe EA Lillebælt i stand til at realisere ønsket om at skabe to campus-miljøer ét i Odense og ét i Vejle. Dette forudsætter, at der i de kommende år akkumuleres likvid egenkapital til den egenfinansiering, campus-dannelsen kræver. Den økonomiske udfordring i 2013 er at forøge dette resultat med 57 % til knap 6 mio. kr. i overskud på trods af nedskæringer i de statslige tilskud. Der er i tilknytning til fastlæggelsen af budget 2013 foretaget en række selektive tilpasninger, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at resultatmålet for 2013 nås.

17 Erhvervsakademiet Lillebælt 13 Målrapportering EA Lillebælts mål og målopfyldelse kommer til udtryk gennem udviklingskontrakten med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, som udstikker rammerne for institutionens hovedmålsætninger, herunder høj faglig kvalitet, uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner samt effektiv institutionsdrift. Der henvises til afrapporteringen af udviklingskontrakten.

18 Erhvervsakademiet Lillebælt 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Erhvervsakademiet Lillebælt er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten for 2012 er aflagt i danske kroner. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sammenligningstal Der er pr. 31. december 2011 sket en udspaltning af de aktiver og forpligtelser, som direkte kan henføres til Erhvervsakademiet Lillebælts aktiviteter og uddannelser fra moderskolerne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, TietgenSkolen og Campus Vejle samt en samlet egenkapital på tkr til Erhvervsakademiet Lillebælt. I forbindelse med udspaltningen 31. december 2011 blev der udarbejdet en fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar Sammenligningstallene for i resultatopgørelsen omfatter perioden som Lightakademi, mens regnskabsåret 2012 er det første som Classic-akademi og således inklusiv samtlige aktiviteter under Erhvervsakademiet Lillebælt. Resultatopgørelsen for 2012 er på den baggrund ikke direkte sammenlignelig med tidligere regnskabsår, idet der er væsentlige forskelle i indtægtsog omkostningsstrukturen, herunder primært under regnskabsposterne personaleomkostninger, øvrige omkostninger og videresendt tilskud til moderskolerne. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

19 Erhvervsakademiet Lillebælt 15 I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

20 Erhvervsakademiet Lillebælt 16 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter mv. Statstilskud indregnes i takt med, at institutionen modtager statstilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse for finansåret Statstilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. En række tilskud til eksempelvis fællesomkostninger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten. Disse tilskud indregnes i det finansår, som Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henfører tilskuddet til. Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Deltagerbetaling og andre indtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres. Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostningerne er fordelt på formålene: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fælleskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på medgåede timer eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere. Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.

21 Erhvervsakademiet Lillebælt 17 Anvendt regnskabspraksis Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for institutionen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld.

22 Erhvervsakademiet Lillebælt 18 Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer Hoved- og nøgletal for institutionen opstilles og præsenteres i henhold til nedenstående definitioner: Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Årets resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver STÅ = Gennemsnitligt antal årslever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for institutionen er naturlige udløbere af institutionens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere