mandag den 8. april 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00"

Transkript

1 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving Poul Erik Madsen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Torben Mølgaard Andersen Tilforordnede: Hans Skjerning Peter Enevold Niels Henning Olsen Morten Weiss-Pedersen Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt mandag den 8. april 2013 kl Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munke Mose Allé 9, Odense. Dagsorden 1. Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 11.december Godkendelse af regnskab 2012 Årsregnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1,7. Det er 2,3 mio. kr. bedre end forventet i budgettet og et tilfredsstillende resultat for I dette resultat er der foretaget en række henlæggelser som sikkerhed for mulige kommende omkostninger. Omsætningen er en smule mindre end budgetteret, og årsagen til, at resultatet er bedre end forventet, er især mindre forbrug på lønomkostningerne. Dette mindre forbrug skyldes en kombination af reduceret overtid, at underviser-timeprisen var budgetteret til den høje side, at noget løn er foretaget af eksterne efter regning og derfor konteret som øvrige omkostninger samt at der har været mindre udviklingsaktivitet end budgetteret. Opgaven i 2013 er at forøge dette resultat med 57 % til knap 6 mio. kr. i overskud på trods af nedskæringer i de statslige tilskud. Der er i tilknytning til fastlæggelsen af budget 2013 foretaget en række spare initiativer, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at resultatmålet for 2013 nås. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab Drøftelse af etablering af campus i Vejle og Odense Dagsorden bestyrelsesmøde 8 april 2013.jmp 1

2 Bestyrelsen besluttede på møde i september 2012, at der skulle arbejdes videre med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af et samlet campus for akademiets uddannelser i Vejle, henholdsvis i Odense. I bilag er fremlagt analyser og argumentation for henholdsvis indgåelse af lejemål af Boulevarden 25 i Vejle samt køb af Wittenborg, Seebladsgade i Odense. Det indstilles, at bestyrelsen giver formandskab/rektor mandat til slutforhandling og evt. indgåelse af lejeaftale for så vidt angår Boulevarden 25, Vejle. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tilslutter sig, at direktionen forbereder endeligt beslutningsgrundlag for bestyrelsen til mødet den 18/ vedr evt etablering af campus på Seebladsgade i Odense. 4. Afrapportering af udviklingskontrakt Vedlagt afrapportering af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden Vi har i afrapporteringen gjort rede for, at akademiet på trods af høj vækst og organisatorisk omlægning til classic konstruktion har nået en række af de fastsatte mål på en række områder. De gennemførte studentertilfredshedsmålinger (ENNOVA) har vist en overordnet fremgang over 4 år, om end vi ikke har nået alle mål, der blev sat for Det fremgår af afrapporteringen, at en række ikke realiserede mål indgår i aktuelle handlingsplaner på uddannelses- og akademiniveau. Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 5. Beslutning om honorar til formandskab Det indstilles, at der for 2013 gives honorar til formandskabet jf. retningslinjerne herfor. 6. Resultatlønskontrakt med rektor Det indstilles at der indgås resultatlønskontrakt med rektor (se vedhæftede bilag) 7. Meddelelser 7.1. Aktiviteter siden sidst (bilag vedhæftet) 7.2. Meddelelser fra formanden 8. Eventuelt Venlig hilsen Peter Zinck Dagsorden bestyrelsesmøde 8 april 2013.jmp 2

3 Erhvervsakademiet Lillebælt CVR-nr Årsrapport 2012

4 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 1 Præsentation af institutionen... 3 Årets faglige resultater... 5 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter Særlige specifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 29

5 Erhvervsakademiet Lillebælt 1 Institutionsoplysninger Institution Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé Odense C Telefon Telefax CVR-nr Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2012 Hjemstedskommune: Odense Internet: Bestyrelse Peter Zinck, formand Torben Mølgaard Andersen, næstformand Finn Dyhre Hansen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Poul Erik Madsen Martin Rasmussen Pia Tørving Arne Sigtenbjerggaard Lone Engberg Thomsen Lars Linder Månsson (medarbejderrepræsentant) Peter John Andersen (medarbejderrepræsentant) Pia Nørregaard (studerende) Ledelse Rektor Jens Mejer Pedersen

6 Erhvervsakademiet Lillebælt 2 Institutionsoplysninger Institutionens formål Institutionens formål er at udbyde erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Syddanmark. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter. Bankforbindelse Danske Bank Albani Torv 2-3, 5000 Odense C Revision BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Fælledvej 1, 5000 Odense C

7 Erhvervsakademiet Lillebælt 3 Præsentation af institutionen Mission og vision for Erhvervsakademiet Lillebælt Mission Erhvervsakademiet Lillebælt skal medvirke til at dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Syddanmark, samt for visse uddannelsers vedkommende også landsdækkende Erhvervsakademiet Lillebælt skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter Erhvervsakademiet Lillebælt skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner Erhvervsakademiet Lillebælt skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde samt viden- og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder Vision Erhvervsakademiet Lillebælt er den toneangivende udbyder af erhvervsrettede videregående uddannelser i Region Syddanmark Erhvervsakademiet Lillebælt er drivkraft i udviklingen af nye erhvervsrettede videregående uddannelser og den primære bidragsyder til væksten i andelen af regionens unge, der tager en videregående uddannelse Erhvervsakademiet Lillebælt ses som en central samarbejdspartner for virksomheder, når det handler om kompetenceudvikling, vidensudvikling samt ledelses- og organisationsudvikling Erhvervsakademiet Lillebælt opleves af unge som et springbræt til uddannelse og karriere Erhvervsakademiet Lillebælt er en udfordrende og spændende arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

8 Erhvervsakademiet Lillebælt 4 Præsentation af institutionen Hovedaktivitet Akademiet hovedaktivitet er at tilbyde: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Efteruddannelse på akademi- og diplomniveau Uddannelserne tilbydes inden for fagområderne: Produktion, teknologi og logistik Byggeri og energi Evens, oplevelse og turisme Finans og økonomi Salg, markedsføring og forretningsudvikling Multimedie og IT Fødevare, ernæring og proces

9 Erhvervsakademiet Lillebælt 5 Årets faglige resultater Vækst I 2012 kunne vi indberette STÅ, i forhold til STÅ i 2011, hvilket svarer til en vækst på 5,9 %. Dette resultat er tilfredsstillende, og bidrager til, at akademiets overordnede vækstmål på STÅ i 2013 formentlig vil blive nået. Uddannelserne I 2012 har vi startet en ny professionsbacheloruddannelse indenfor Innovation og iværksætteri og en erhvervsakademiuddannelse i Finansiel controller og Autoteknolog. Herudover er Jordbrugsteknologuddannelsen blevet positivt akkrediteret som led i den turnus, de er fastlagt for vores nuværende uddannelser. Studerende angiver via spørgeskemaundersøgelser hvert år deres tilfredshed med en række centrale elementer af deres uddannelse. Udviklingen i de studerendes tilfredshed med de tre overordnede områder: Studieglæde, Udbytte og Loyalitet er positiv, set over perioden 2009 til 2012, med en signifikant stigning i tilfredsheden. Tværgående projekter og aktiviteter Innovationsprojekter på virksomheder EA Lillebælt har i 2012 gennemført innovationsudvikling på virksomhedsprojekter, blandt andet på Carsten Borg Betonvarefabrik A/S, Danish Display Solution, KVM Conheat, hvor vores studerende arbejder med udvikling af nye produkter, arbejdsgange, markedsføring, forretningsudvikling m.m. Projekterne understøtter praksiselementet i uddannelserne og giver de studerende gode muligheder for at prøve teorier og modeller af i den virkelige verden. For virksomhederne er udbyttet en stor inspiration til udvikling af produkter og af virksomheden som sådan. Innoevent2012 For tredje gang gennemførtes Innoevent med Odense Universitetshospital. Mere end 700 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt arbejdede med de udfordringer, som OUH stillede op, og var dermed med til at skabe high-tech løsninger inden for temaet Patient sikkerhed. Der er efterfølgende etableret to virksomheder, der står for den videre produktudvikling og salg af de frembragte løsninger. 4 mill. til produktudvikling Industriens Fond har bevilliget 4 mill. kr. til etablering af et prototypelaboratorie i Erhvervsakademiet Lillebælt. Værkstedet er opbygget over et internationalt koncept et såkaldt Fabrication laboratorie (Fablab) - der er udviklet af MIT i Boston og har repræsentation over hele verden. Fablab bliver de næste 4 år omdrejningspunkt for udvikling af prototyper, nye produkter

10 Erhvervsakademiet Lillebælt 6 Årets faglige resultater og innovationsarrangementer i et samarbejde mellem mere end 75 virksomheder og 200 studerende. VIP=Viden, Innovation og Partnerskab Region Syddanmark har bevilget projektmidler til at etablere bygge bro mellem den offentlige sektors behov for nye velfærdteknologiske løsninger, uddannelsesinstitutioners bidrag med analyser og udvikling, og private virksomheder, der kan sætte i produktion og dermed skabe forretning og beskæftigelse. Forskningens Døgn Flere uddannelser fra erhvervsakademiet deltog i april i Forskningens Døgn med aktiviteter på og omkring Rådhuset og Flakhaven i Odense. De mange besøgende kunne således høre Bygningskonstruktørerne og Energiteknologerne fortælle om energirenovering af boligen, smage fed mad hos Fødevareteknologerne og opleve Multimedieuddannelsernes INNOEVENT. Projekter for og med de studerende i årets løb Udover de tværgående projekter med virksomheder, deltager studerende og undervisere i en lang række projekter i ind- og udland for at understøtte uddannelsernes praksisnærhed og den internationale dimension. Det er helt almindeligt at studerende arbejder sammen om projekter og opgaver, der er stillet af virksomheder og organisationer, og hvor løsningsforslag og ideer også derfor kan forventes implementeret, hvis kvaliteten og innovationsbidraget er i orden. Vi bringer endvidere gerne studerende i konkurrence med andre studerende, også internationalt, fordi det er erfaringen, at konkurrenceelementet skærper de studerendes motivation og præstationer. Som enkelte eksempler på den slags projekter kan nævnes: Jul i den gamle Kongeby De studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælts film- og animationslinje på multimediedesignuddannelsen laver lysshow og 3D projektering på Nyborg Slot ved Nyborg Julemarked. Lysshowet fortæller historien om Kong Christian den tredjes jul på Nyborg slot Serviceøkonomer laver nyt koncept til feriecentre Studerende fra serviceøkonom-uddannelsen i både Odense og Vejle arbejdede 2 uger med et projekt for kæden Dayz Resorts. De 130 serviceøkonomstuderende besøgte tre forskellige ferie-centre og fik chance for at prøve kræfter med den virkelige verden. De arbejdede med at udvikle koncepter, der kan implementeres på Dayz feriecentre.

11 Erhvervsakademiet Lillebælt 7 Årets faglige resultater Markedsføringsøkonomer med speciale i entreprenørskab til Ecopreneurship i Norge En gruppe markedsføringsøkonomer fra forskellige årgange og med speciale i entrepreneurship til Intensive Programme i Hønefors I Norge. Programmet omhandlede denne gang Ecopreneurship, altså grøn entrepreneurship. Danmarksmestrene i entreprenørskab går på Erhvervsakademiet Lillebælt. To grupper fra erhvervsakademiet deltog i Finalen i DM i Entreprenørskab - Start Up Programme for videregående uddannelser onsdag den 16. maj, og den ene løb med titlen som Danmarksmestre. Et spærresystem, Jellyfish, der skal holde tang, brandmænd og vandmænd væk fra badestrandene indbragte førstepladsen og en præmie på kroner. Eksportstuderende på intensive programme i Litauen 5 studerende fra Pba. i Eksport og teknologi var i april på 2 ugers Intensive Programme i Kaunas i Litauen. Det tværkulturelle ophold omfattede undervisning og projektarbejde for virksomheder i fællesskab med studerende fra andre nordiske og baltiske lande. 35 Markedsføringsøkonomer til Berlin 35 Markedsføringsøkonom-studerende tog på studietur til Berlin. Turen var tilpasset de tre valgfag Oplevelse, Film og Entrepreneurship med faglige besøg på bl.a. et universitet, et filmmuseum, en TV/radio station og den Skandinaviske ambassade. Udstilling og afslutning i projekt BISI Projekt BISI (Building Interfaces for Social Inclusion) er et samarbejdsprojekt mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebaelt. Studerende fra Pædagoguddannelsen og Pba. i E-koncept har arbejdet sammen om at udvikle velfærdteknologiske produkter til handicappede børn. De projekter, de studerende har lavet i løbet af BISI, understøtter social inklusion, kvalitetsfuld kommunikation samt lysten til og muligheden for at kommunikere. Samarbejde med Converse Studerende på Pba. i E-konceptudvikling er i gang med et projekt for skofirmaet Converses afdeling i Holland. De skal udvikle koncepter, som kan hjælpe Converse med at få deres brugere til at generere indhold i sociale medier. Jordbrugsteknologer på studietur til Edinburgh Jordbrugsteknologstuderende var i april på studietur til Edinburgh, Skotland, hvor de besøgte SAC (Scottish Agricultural College), som er en del af University of Edinburgh. De studerende var på ekskursioner og deltog i undervisningen på universitetet. Jordbrugsteknologerne havde forberedt præsentationer af dansk jordbrug fra de fire vinkler: husdyr, planteavl, økonomi og miljø og natur.

12 Erhvervsakademiet Lillebælt 8 Årets faglige resultater Virksomhedsbesøg på Sydbanks hovedsæde Der ventede 50 Finansøkonomstuderende en spændende dag, da de i april tog på virksomhedsbesøg hos Sydbank i Aabenraa. Dagen bød på oplæg af Kundechef René Sommer, og Chef-økonom Jacob Graven samt HR-konsulent, Anette Kastbjerg. Derudover oplevede de studerende dealerhallen og mødte en færdiguddannet Finansøkonom, der fortalte om sit job. Det institutionelle område Godkendelse fra begge berørte ministerier til udspaltningsaftale mellem EA Lillebælt og de berørte erhvervsskoler kom endeligt i maj 2012, hvorefter processen med at etablere akademiet efter en classic model blev tilendebragt. Medarbejdernes ansættelsesforhold blev overflyttet til erhvervsakademiet med virkning fra , med de løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overflytningstidspunktet, men som et individuelt vilkår. Moderniseringsstyrelsens anvisninger er fulgt. Der blev etableret et samarbejdsudvalg, og i regi heraf indledt et arbejde med at udfolde en personalepolitik for EA Lillebælt samt en model for en arbejdsmiljøorganisation. Af praktiske grunde og efter aftale med tillidsrepræsentanterne blev de gældende arbejdstidsaftaler for de tre erhvervsskoler forlænget til I efteråret blev der forhandlet og indgået en ny arbejdstidsaftale for alle undervisere. Aftalen træder i kraft Der er indgået huslejeaftaler med såvel erhvervsskoler (moderskolerne) og private udlejere for den bygningsmasse, som akademiet anvender. Aftalerne med erhvervsskolerne følger de vilkår og betingelser, der er aftalt i udspaltningsaftalerne. Der er indgået en udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet for perioden Mål og indsatsområder fra denne kontrakt er indarbejdet i akademiets samlede strategiplan, der omhandler tre strategiske indsatsområder: Vækst, Kvalitet og Effektiv institution, og 11 delstrategiområder herunder. Strategiplanen udgør det fundamentale ledelsesgrundlag for akademiet og dette understøttes af akademiets kvalitetssystem, der er bygget op efter de akkrediteringskrav, der er udstedt af ministeriet. Kvalitetssystemet har til formål at sikre, at alle uddannelser til enhver tid er akkrediteringsbare.

13 Erhvervsakademiet Lillebælt 9 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse Omsætning i alt Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Kortfristet gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 23,3 0,7 0,7-1,0 2,1 Likviditetsgrad (%) 100,8 101,6 101,7 101,6 143,3 Soliditetsgrad (%) 0,8 1,6 1,7 1,6 30,6 Finansieringsgrad (%) Erhvervsakademiet Lillebælt blev classic pr. 1. januar 2012, og det er derfor ikke meningsfyldt at sammenligne mellem årene. Desuden skal det præciseres, at 2008-tallene alene omfatter perioden 1. september 2008 til 31. december 2008.

14 Erhvervsakademiet Lillebælt 10 Årets økonomiske resultat Hovedtal Studieaktivitet ordinære videregående uddannelser Teori-STÅ 0 * * * Teori-STÅ (udlagt undervisning) 0 * * * 245 Praktik-STÅ 0 * * * 169 Praktik-STÅ (udlagt undervisning) 0 * * * 30 Studenterårsværk i alt Dimittender Antal dimittender * Studieaktivitet åben uddannelse Videregående uddannelse * Øvrig åben uddannelse * Åben Uddannelse i alt * Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Studieaktivitet - indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed * * * * 15,4 Note: STÅ-tallene er ekskl. udenlandske selvbetalere.

15 Erhvervsakademiet Lillebælt 11 Årets økonomiske resultat Udvikling i økonomiske forhold samt kommentarer til årets resultat Årsregnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 2,1. Det er 2,3 mio. kr. bedre end forventet i budgettet og et tilfredsstillende resultat for I dette resultat er der foretaget en række henlæggelser som sikkerhed for mulige kommende omkostninger. Der er samlet gennemført 59,7 færre STÅ end budgetteret. Der har dog samtidig været flere selvbetalende studerende, hvilket reducerer effekten af STÅ-afvigelsen. Det er især serviceøkonom, datamatiker, laborant og produktion og logistik-uddannelserne der har realiseret færre STÅ end forventet. Mindre aktiviteten skyldes dels minde optag, dels større frafald - ikke mindst på serviceøkonomuddannelsen. Aktivitetsniveauet svarer til en stigning i forhold til 2011 på 5,9 %. Omsætningen er en smule mindre end budgetteret, og årsagen til, at resultatet er bedre end forventet, er især mindre forbrug på lønomkostningerne. Dette mindre forbrug skyldes en kombination af reduceret overtid, at underviser-timeprisen var budgetteret til den høje side, at noget løn er foretaget af eksterne efter regning og derfor konteret som øvrige omkostninger samt at der har været mindre udviklingsaktivitet end budgetteret. Øvrige omkostninger overstiger budgettet med 0,9 mio. kr. Det hænger blandt andet sammen med, at der i regnskabet af forsigtigheds grunde er henlagt midler til fraflytningsomkostninger i forbindelse med en mulig fraflytning fra lejemålene og en mulig erstatning som følge af en personskade. Afskrivningerne er større end budgetteret. Det skyldes anskaffelser til FabLab. De finansielle renteindtægter udgør 173 t. kr. Der var ikke budgetteret med renteindtægter. Institutionens ledelse anser udviklingen i institutionens drift og likviditet som tilfredsstillende. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i Særlige risici De væsentligste risici vedrører indtægter afledt af undervisningen samt det forhold, at institutionen ikke er aftalepart eller del heri vedrørende ansattes ansættelses- og lønforhold.

16 Erhvervsakademiet Lillebælt 12 Årets økonomiske resultat Akademiets indtægter består primært af taxameterindtægter til undervisningen, deltagerbetaling for åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed. Akademiets aktivitet er væsentligst finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser via gældende finanslove på grund af taxametertilskud, som udlæses på grundlag af studenterårsværk. Løn- og ansættelsesforhold vedrørende ansatte aftales i væsentlig grad på akademiets vegne af Finansministeriet. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem lønstigninger og taxameterstigninger. Akademiets væsentligste egne driftsrisici er således: At sikre en stabil tilgang af studerende for opretholdelse og udvikling af årselevtallet. Løbende at opretholde en forsvarlig balance mellem taxametertilskud og udgifter. Finansielle risici styres under hensyn til kapitalfrembringelse og anbringelse af overskudslikviditet. Overskydende likviditet anbringes på aftalekonti eller ved anbringelse i danske obligationer. Der opereres med en lav risikoprofil. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Den taktiske økonomiske udfordring er på én gang at sikre en stabil god driftsøkonomi, og samtidig sikre opbyggelsen af et økonomisk fundament, der vil bringe EA Lillebælt i stand til at realisere ønsket om at skabe to campus-miljøer ét i Odense og ét i Vejle. Dette forudsætter, at der i de kommende år akkumuleres likvid egenkapital til den egenfinansiering, campus-dannelsen kræver. Den økonomiske udfordring i 2013 er at forøge dette resultat med 57 % til knap 6 mio. kr. i overskud på trods af nedskæringer i de statslige tilskud. Der er i tilknytning til fastlæggelsen af budget 2013 foretaget en række selektive tilpasninger, og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at resultatmålet for 2013 nås.

17 Erhvervsakademiet Lillebælt 13 Målrapportering EA Lillebælts mål og målopfyldelse kommer til udtryk gennem udviklingskontrakten med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, som udstikker rammerne for institutionens hovedmålsætninger, herunder høj faglig kvalitet, uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner samt effektiv institutionsdrift. Der henvises til afrapporteringen af udviklingskontrakten.

18 Erhvervsakademiet Lillebælt 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Erhvervsakademiet Lillebælt er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten for 2012 er aflagt i danske kroner. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Sammenligningstal Der er pr. 31. december 2011 sket en udspaltning af de aktiver og forpligtelser, som direkte kan henføres til Erhvervsakademiet Lillebælts aktiviteter og uddannelser fra moderskolerne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, TietgenSkolen og Campus Vejle samt en samlet egenkapital på tkr til Erhvervsakademiet Lillebælt. I forbindelse med udspaltningen 31. december 2011 blev der udarbejdet en fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar Sammenligningstallene for i resultatopgørelsen omfatter perioden som Lightakademi, mens regnskabsåret 2012 er det første som Classic-akademi og således inklusiv samtlige aktiviteter under Erhvervsakademiet Lillebælt. Resultatopgørelsen for 2012 er på den baggrund ikke direkte sammenlignelig med tidligere regnskabsår, idet der er væsentlige forskelle i indtægtsog omkostningsstrukturen, herunder primært under regnskabsposterne personaleomkostninger, øvrige omkostninger og videresendt tilskud til moderskolerne. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

19 Erhvervsakademiet Lillebælt 15 I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

20 Erhvervsakademiet Lillebælt 16 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter mv. Statstilskud indregnes i takt med, at institutionen modtager statstilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse for finansåret Statstilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. En række tilskud til eksempelvis fællesomkostninger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten. Disse tilskud indregnes i det finansår, som Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henfører tilskuddet til. Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Deltagerbetaling og andre indtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres. Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostningerne er fordelt på formålene: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fælleskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på medgåede timer eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere. Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.

21 Erhvervsakademiet Lillebælt 17 Anvendt regnskabspraksis Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for institutionen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld.

22 Erhvervsakademiet Lillebælt 18 Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer Hoved- og nøgletal for institutionen opstilles og præsenteres i henhold til nedenstående definitioner: Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Årets resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver STÅ = Gennemsnitligt antal årslever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for institutionen er naturlige udløbere af institutionens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!

!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013, 15.MARTS2013 1.,Opsummering, Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere