SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010

2 Indhold 1. Indledning Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Mål og strategi for den borgerrettede indsats Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Mål og strategi for inddragelse af andre aktører Mål og strategi for samarbejde med andre jobcentre Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer

3 1. Indledning 2010 er det første hele år for det nye enstrengede, kommunale beskæftigelsessystem. Beskæftigelsesplanen er Solrød Kommunes plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhængen mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Den indeholder beskæftigelsesministerens og Beskæftigelsesregionens mål for beskæftigelsesindsatsen samt en lokal strategi for henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats, inddragelse af andre aktører og samarbejde med jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd. Jobcenter Solrød arbejder målrettet på at levere en kompetent og relevant service til både borgere og virksomheder. Udover formidling af ordinært arbejde er det Jobcenterets ambition at være et dynamisk springbræt for de borgere, som ikke selv kan finde ordinært arbejde. Samtidig ønsker Jobcenteret at være en kompetent rekrutteringspartner for virksomheder i området. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, modtagere af introduktions- og ledighedsydelse, revalidender, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager Jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler, arbejdsfastholdelse og støtte til rekruttering af arbejdskraft. Det beskæftigelsespolitiske udgangspunkt for Jobcenter Solrød er: - Fokus på ordinær beskæftigelse for kommunens borgere, herunder brugen af Jobnet - Fokus på virksomhedernes behov for støtte til rekruttering af arbejdskraft, herunder løsning af flaskehalsproblemer - Fokus på fastholdelse af de lediges jobmuligheder og arbejdsevne - Fokus på særligt udsatte grupper i forhold til arbejdsmarkedet, herunder unge, sygemeldte og nydanskere med ikke-vestlig baggrund - Fokus på det rummelige arbejdsmarked, herunder indsatsen over for de handicappede Jobcenteret er bemandet med 19 ansatte. 2

4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for alle jobcentre. Beskæftigelsesministeren har for 2010 udmeldt tre beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål. Beskæftigelsesregionen har uddybet disse tre målsætninger med regionale resultatkrav. 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af personer i arbejdskraftreserven begrænses til en stigning på max. 22 pct. i Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Regionalt resultatkrav: Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger nedbringes med 6 pct. i Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af unge ydelsesmodtagere begrænses til en stigning på max. 19 pct. i Beskæftigelsesministerens mål ligger til grund for Jobcenterets tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for

5 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010 Beskæftigelsesplan 2010 tager afsæt i Ministerens mål, den generelle udvikling på arbejdsmarkedet samt Jobcenterets resultatrevision for Resultatrevisionen for 2008 viste en markant større nedgang i antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) end i sammenlignelige jobcentre. Samtidig viste Resultatrevisionen, at det samlede antal fuldtidspersoner på sygedagpenge var reduceret væsentligt mere end i sammenlignelige jobcentre, men at varigheden af de enkelte sygeforløb dog var steget. På den anden side viste Resultatrevisionen også en begyndende stigning i ledigheden i slutningen af Dette gjaldt især for gruppen af unge under 30 år. Derudover viste Resultatrevisionen, at Jobcenter Solrød har en udfordring i forbindelse med overholdelsen af rettidigheden på kontant- og starthjælpsområdet. Efter flere års særdeles positiv udvikling med faldende ledighed blev slutningen af 2008 præget af en generel økonomisk afmatning i hele Danmark og dermed også i Solrød Kommune. Dette har bevirket, at forventningerne til den fremtidige udvikling på beskæftigelsesområdet har ændret sig i forhold til de senere år. Omfanget af den økonomiske krise og de kommende års udvikling på arbejdsmarkedet er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket naturligvis kan få betydning for realiseringen af målene i denne beskæftigelsesplan. Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Solrød skal således ses i lyset af de ændrede konjunkturer. Her er udviklingen på beskæftigelsesområdet nu især kendetegnet ved to faktorer: stigende ledighed og risiko for mangel på arbejdskraft på samme tid. Stigende ledighed Den økonomiske tilbagegang har bevirket, at ledigheden efter flere års fald igen er begyndt at stige. Den økonomiske afmatning rammer dog forskelligt i de enkelte brancher. Bygge og anlæg, lager, transport og fremstillingssektoren forventes også i 2010 at blive hårdest ramt, men også inden for brancher såsom handel og finansiering forventes faldende beskæftigelse. Beskæftigelsesfaldet forventes at ramme de ikke-faglærte, nydanskere fra ikke-vestlige lande og unge under 30 år særligt hårdt. Med den stigende ledighed er det vigtigt, at Jobcenteret fokuserer beskæftigelsesindsatsen på udviklingen i arbejdskraftreserven (antallet af borgere med mere end tre måneders sammenhængende ledighed), således at stigningen her begrænses mest muligt. Samtidig er det en udfordring at få de nyledige ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt, således at de ikke når at blive en del af arbejdskraftreserven. 4

6 Især gruppen af unge under 30 år er i Solrød Kommune hårdt ramt af konjunkturomslaget. Således er det en særlig udfordring for Jobcenteret at begrænse stigningen i ledigheden inden for denne gruppe mest muligt. Risiko for mangel på arbejdskraft Samtidig med den stigende ledighed vil der i 2010 fortsat være risiko for mangel på visse grupper af faglært arbejdskraft samt personer med mellemlang og lang videregående uddannelse. Dette gælder især inden for sundheds- og undervisningssektoren. Hertil kommer mangel på arbejdskraft inden for salg og markedsføring, IT og økonomi. Med risiko for mangel på arbejdskraft på de ovennævnte områder er der således fortsat behov for at øge arbejdsstyrken og dens kompetenceniveau. Dette er også nødvendigt, fordi de små årgange, der i disse år kommer ud på arbejdsmarkedet, ikke kan erstatte de store årgange, som går på pension. Således er det en udfordring for Jobcenteret at medvirke til at målrette beskæftigelses- og jobsøgningsindsatsen for ledige mod områder med mangel på arbejdskraft samt områder med stor mulighed for afgang af medarbejdere. På sigt er det en udfordring at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Kvalifikationskravene fra virksomhederne stiger, idet efterspørgslen i fremtiden vil rette sig mere og mere mod faglærte og personer med videregående uddannelse, mens antallet af job til ikke-faglærte vil falde. Således er det en udfordring at sikre, at de svagest uddannede (især unge) gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Fortsat fald i sygefraværssager Også sygefravær vil fortsat være en udfordring i Danmark generelt og dermed også i Solrød Kommune. Efter flere års stigning i antallet af borgere på sygedagpenge er udviklingen vendt, og antallet er begyndt at falde. Således er det for Jobcenteret en udfordring at fortsætte den positive udvikling. 5

7 4. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Det er Jobcenterets opgave at hjælpe borgerne ud på eller tilbage på det ordinære arbejdsmarked ved hjælp af information og vejledning, formidling af arbejde, iværksættelse af initiativer, udarbejdelse af jobplaner og individuelle planer samt opfølgning på disse. Det er Jobcenterets strategi, at alle, der henvender sig i Jobcenteret, mødes med en indsats, der har fokus på beskæftigelse Arbejdskraftreserven Jobcenter Solrød arbejder målrettet mod at sikre, at arbejdskraftreserven bliver begrænset mest muligt for at undgå stigning i langtidsledighed og udstødning fra arbejdsmarkedet. Antallet af ledige i arbejdskraftreserven i Solrød Kommune forventes at være 182 ledige i december Mål: Stigningen i antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 21 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til, at der i alt er 230 ledige personer i arbejdskraftreserven i december Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Synliggørelse af ledige job I en tid med stigende ledighed er det særligt vigtigt at synliggøre ledige job. Jobcenteret vil i højere grad integrere disse ledige job i dets arbejde med de ledige borgere. Jobcenteret vil i sit Infocenter have aktuelle jobopslag liggende tilgængeligt samt informere om disse opslag ved dets infomøder og kontaktsamtaler med de ledige. Derudover vil alle ledige, der indkaldes til samtale, blive bedt om at medbringe to jobopslag, som den ledige skal søge. Jobcenteret vil i det hele taget stille krav til de ledige om, at de søger de job, som er tilgængelige. Visse brancher oplever såkaldte paradoksproblemer. Paradoksproblemer vil sige, at et område har mange ledige, samtidig med at området har rekrutteringsvanskeligheder. Jobcenteret vil have særligt fokus på, at ledige med uddannelse eller erfaring inden for områder med mangel på arbejdskraft kommer tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Fokus på flaskehalse 6

8 På trods af den økonomiske afmatning oplever flere fagområder rekrutteringsvanskeligheder. Jobcenter Solrød vil fokusere sin indsats mod at afhjælpe sådanne flaskehalsområder med opkvalificering af ledige til netop disse områder. Opkvalificering af ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked De kommende års efterspørgsel efter arbejdskraft vil rette sig mere og mere mod faglærte samt personer med videregående uddannelse, mens ufaglærte job vil falde bort. Jobcenter Solrød vil fokusere på faglig opkvalificering af ufaglærte og målrette opkvalificeringen mod job inden for områder, hvor der er behov for og efterspørgsel efter arbejdskraft. Aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet Aktivering på det private arbejdsmarked har fortsat højeste prioritet. I en tid med økonomisk afmatning kan det dog være nødvendigt at supplere denne strategi med andre aktiveringsmuligheder. Det tilstræbes, at disse aktiveringer i så høj grad som muligt er målrettet mod det ordinære arbejdsmarked. Fremrykket indsats over for nyledige på arbejdsmarkedet Jobcenter Solrød er meget opmærksom på vigtigheden i, at nyledige skal hurtigt tilbage i job, således at de nyledige undgår at blive en del af arbejdskraftreserven. Derfor vil Jobcenterets indsats rette sig mod hurtigt i gang -strategien, som er en tidlig og målrettet indsats først i ledighedsforløbet, hvor Jobcenteret holder en tæt kontakt med de ledige og tilbyder dem tidlig aktivering. Herudover vil Jobcenteret vejlede alle ledige om brugen af Jobnet ved første henvendelse i Jobcenteret. Øget fokus på rettidighed i indsatsen Jobcenter Solrød vil øge sit fokus på overholdelse af rettidighed i indsatsen. På aktiveringsområdet skal dette ske gennem styrkelse af samarbejdet med kursusudbydere og andre aktører. Derudover vil Jobcenteret anbefale, at der oprettes et kommunalt aktiveringsprojekt, idet den samfundsmæssige, økonomiske tilbagegang har gjort det vanskeligere at etablere et tilstrækkeligt antal løntilskudsjob og virksomhedspraktikker. Hertil kommer, at Jobcenter Solrød vil sætte fokus på partnerskabsaftaler og styrke det generelle samarbejde med virksomhederne. Fokus på nydanskere af ikke-vestlig herkomst Jobcenter Solrød vil fortsat fokusere på gruppen af nydanskere med ikke-vestlig baggrund. Jobcenteret vil afdække de aktuelle behov i gruppen af nydanskere med ikke-vestlig baggrund og i lyset af dette iværksætte en række tiltag, som er målrettet gruppen. 7

9 Øget samarbejde med a-kasser Jobcenter Solrød vil prioritere samarbejdet mellem relevante a-kasser og jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd. I et sådant samarbejde kan a-kasserne og de respektive ledere i jobcentrene løbende koordinere og udvikle indsatsen over for borgerne samt holde hinanden underrettet om nye tiltag (jf. kapitel 7). Derudover vil Jobcenter Solrød fortsat indgå i det såkaldte SAKAF-netværk. SAKAF står for Samarbejde mellem Arbejdsformidlinger 1, Kommuner, A-kasser og Fagforeninger og er et samarbejde mellem sagsbehandlerne i de forskellige systemer Sygefravær Jobcenter Solrød har stort fokus på sygefravær. Jobcenteret fokuserer især på de længerevarende sygedagpengeforløb, idet risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet stiger, jo længere tid den enkelte er sygemeldt. Antallet af sygedagpengeforløb i Solrød Kommune på mellem 26 og 52 uger forventes at være 60 forløb i december Mål: Antallet af sygedagpengeforløb på mellem 26 og 52 uger nedbringes med 6 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til, at der i alt er 56 personer, der har modtaget sygedagpenge i mellem 26 og 52 uger, i december Antallet af sygedagpengeforløb i Solrød Kommune på over 52 uger forventes at være 30 forløb i december Mål: Antallet af sygedagpengeforløb på over 52 uger nedbringes med 6 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til, at der i alt er 28 personer, der har modtaget sygedagpenge i over 52 uger, i december Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Fortsat fokus på at begrænse sygefraværet 1 Navnet på samarbejdet stammer fra tiden før sammenføringen af de tidligere statslige arbejdsformidlinger og den kommunale beskæftigelsesindsats. 8

10 Efter længere tids stigning i antallet af sygedagpengesager generelt samt i antallet af sygedagpengesager på over 26 uger er det med en intensiv indsats lykkedes Jobcenter Solrød at nedbringe antallet af sager. Jobcenteret vil have fokus på at fortsætte denne nedbringelse af antallet af sager generelt samt antallet af sager over 26 uger. Styrket indsats for at øge antallet af delvise raskmeldinger Mange sygemeldte har glæde af at bevare kontakten til arbejdspladsen, kollegerne og fællesskabet. Syge med delvise raskmeldinger har en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed en større chance for tidligere og i det hele taget at vende tilbage til deres arbejde på fuld tid. For virksomhederne har de delvise raskmeldinger derudover den fordel, at medarbejderen løfter nogle arbejdsopgaver, som enten ikke ville kunne løses, eller hvor kollegerne eller en vikar ellers må træde til. Derfor vil Jobcenteret styrke dialogen og samarbejdet med virksomhederne omkring mulighederne for delvise raskmeldinger af deres medarbejdere. Aktiveringstilbud til sygemeldte I lyset af den ændrede lovgivning på sygedagpengeområdet i 2009 vil Jobcenter Solrød iværksætte aktiveringstilbud, som især henvender sig til ledige sygemeldte. I denne forbindelse ser Jobcenteret særligt a-kasserne som en relevant samarbejdspartner. Fortsat samarbejde med de praktiserende læger omkring sygefraværsindsatsen Jobcenter Solrød prioriterer samarbejdet med de praktiserende læger højt. Jobcenteret ønsker at fortsætte og styrke det gode samarbejde med lægerne og vil således løbende invitere de praktiserende læger til dialog- og informationsmøder omkring sygefraværsindsatsen Unge ledige Den stigende ledighed rammer især de unge under 30 år, og særligt de svagest uddannede unge har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcenter Solrød har særligt fokus på de unge under 30 år, således at de unge undgår langtidsledighed og dermed på sigt udstødning fra arbejdsmarkedet. Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i Solrød Kommune forventes at være 155 fuldtidspersoner i december

11 Mål: Stigningen i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 17 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til i alt 181 fuldtidspersoner under 30 år i december Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Styrket uddannelsesindsats for unge uden kompetencegivende uddannelse Særligt unge uden kompetencegivende uddannelse har risiko for at blive langtidsledige. Således vil Jobcenteret arbejde målrettet mod at sikre, at unge ledige uden kompetencegivende uddannelse gennemfører en ordinær, kompetencegivende uddannelse. I tilfælde, hvor det ikke er klart, om den unge kan gennemføre en uddannelse, vil Jobcenteret sørge for afklaring af den unges muligheder og begrænsninger. Fokus på voksenlærlingeordningen for unge over 25 år Jobcenter Solrød vil fokusere på faglig opkvalificering af ufaglærte og målrette opkvalificeringen mod job inden for områder, hvor der er behov for og efterspørgsel efter arbejdskraft. Voksenlærlingeordningen er et oplagt middel til opkvalificering af unge ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked. Tættere samarbejde med Solrød Produktionsskole Jobcenter Solrød vil styrke samarbejdet med Solrød Produktionsskole om unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år uden uddannelse. Understøttelse af unge med kompetencegivende uddannelse Den stigende ledighed rammer især de unge under 30 år. Dette gælder også for unge med en kompetencegivende uddannelse. Idet de unge er særligt udsatte under den økonomiske tilbagegang, er det vigtigt, at Jobcenteret også er særligt opmærksom på at understøtte unge med kompetencegivende uddannelse ved at sætte fokus på at få dem hurtigst muligt ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet med en fremrykket indsats i forlængelse af hurtigt i gang -strategien. Aktiveringen af disse unge vil især ske på det private arbejdsmarked i form af løntilskud og virksomhedspraktikker. Fokus på samarbejde mellem jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd om ungeindsatsen 10

12 Jobcenter Solrød ønsker at styrke samarbejdet mellem jobcentrene i København Syd. Jobcenteret prioriterer deltagelsen i et uddannelsesnetværk, hvor de respektive ledere i jobcentrene i København Syd mødes med de toneangivende uddannelsesinstitutioner og drøfter muligheder, udfordringer på arbejdsmarkedet, fælles konkrete løsninger samt opkvalificering af ledige på tværs af jobcentrene. Derudover prioriterer Jobcenteret et styrket samarbejde mellem jobcentrene i København Syd og UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning) Kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 Kontant- og starthjælpsmodtagerne i matchgruppe 4-5 er kendetegnet ved at have problemer ud over ledighed. Der er her hovedsagelig tale om misbrugsproblemer og/eller psykiatriske lidelser. Disse problemer gør borgernes afstand til arbejdsmarkedet stor, og det er således en særlig udfordring at få flyttet denne målgruppe tættere på arbejdsmarkedet. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 i Solrød Kommune forventes at være 140 i december Mål: Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 må ikke stige i Dette mål udgør en stor udfordring for Jobcenter Solrød. For det første forventes det, at der løbende kommer flere borgere til matchgruppe 4-5. Disse borgere kommer især fra sygedagpengeområdet samt fra gruppen af unge handicappede. For det andet vil situationen på arbejdsmarkedet som følge af den økonomiske afmatning gøre det vanskeligere at få denne gruppe ud på arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi består derfor af følgende initiativer: Afklaring af kontant- og starthjælpsmodtagernes arbejdsmarkedsmæssige situation og muligheder Jobcenter Solrød vil sætte øget fokus på at afdække den individuelle arbejdsmæssige situation hos kontant- og starthjælpsmodtagerne i matchgruppe 4-5, herunder deres muligheder for revalidering, fleksjob og andet. Virksomhedsrettede aktiveringstilbud til de bedste i matchgruppe 4 11

13 Jobcenteret vil have det fokus, at de bedste i matchgruppe 4 på lang sigt skal have en så virksomhedsrettet aktivering som muligt i indsatsen for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Fokus på beskæftigelsesrettede tiltag til unge i misbrugsbehandling Jobcenter Solrød ønsker at styrke iværksættelsen af beskæftigelsesrettede tiltag til unge i misbrugsbehandling parallelt med misbrugsbehandlingen. Specielt tilpassede aktiveringstilbud til de øvrige i matchgruppe 4-5 Hovedparten af borgerne i matchgruppe 4-5 har behov for specielt tilpassede tilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og behov, herunder dennes misbrugs-, psykiatriske problemer eller lignende. 12

14 5. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Solrød lægger vægt på at give virksomhederne en kompetent og professionel rådgivning om rekrutteringsmuligheder og de tilbud og serviceydelser, som Jobcenteret kan tilbyde virksomhederne. Virksomhederne skal let og hurtigt kunne komme i kontakt med Jobcenteret, og Jobcenteret tilpasser sin service til den enkelte virksomheds behov. Derudover har Jobcenteret fokus på orientering om og brugen af Jobnet som et hjælpemiddel til at sikre rekruttering af arbejdskraft og til synliggørelse af ledige job. Jobcenteret opsøger virksomhederne og orienterer om Jobcentrets tilbud og ydelser. Virksomhederne får udleveret en virksomhedsmappe, som indeholder oplysninger om de muligheder, Jobcentret kan tilbyde, samt virksomhedskonsulenternes visitkort. Efter flere års højkonjunktur har den økonomiske tilbagegang medført behovet for en ændring i Jobcenterets virksomhedsstrategi, således at den er tilpasset en tid, hvor virksomhederne inden for mange brancher ikke længere har rekrutteringsvanskeligheder, men hvor ledigheden derimod stiger. Mål: Synlig og offensiv virksomhedsstrategi, hvor Jobcenter Solrød i 2010 gennemfører en intensiv, opsøgende informationskampagne over for virksomhederne i Jobcenterets område. Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Synliggørelse af Jobcenterets tilbud Jobcenter Solrød vil styrke den lokale synlighed, herunder fokusere yderligere på synliggørelsen af Jobcenterets samlede palet af tilbud og serviceydelser til virksomhederne. Offensiv indsats for kontakt til virksomhederne Jobcenteret vil have fokus på tæt og løbende kontakt med virksomhederne i kommunen og omegnen med henblik på at afdække nye jobåbninger. Således vil Jobcenteret øge sin opsøgende indsats over for virksomhederne. Etablering af partnerskabsaftaler Jobcenteret vil fortsat lave partnerskabsaftaler med virksomheder med henblik på etablering af rummelige arbejdspladser. Øget samarbejde mellem jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd 13

15 Jobcenter Solrød vil medvirke til at skabe et virksomhedsnetværk for jobcentrene i København Syd, hvor de respektive ledere i jobcentrene eksempelvis diskuterer samarbejde og understøttelse af hinanden i varslingssager og sager omkring arbejdsfordeling. Herudover kan jobcentrene arrangere fælles opsøgende kampagner over for virksomhederne og arbejde hen imod at markedsføre jobcentrene som én samarbejdende konstruktion over for virksomhederne (se kapitel 7). 14

16 6. Mål og strategi for inddragelse af andre aktører Andre aktører har specialiseret sig inden for forskellige målgrupper og aktiviteter, hvor de er i besiddelse af særlig viden og ekspertise. Således er brugen af andre aktører et instrument til at sikre, at bestemte målgrupper i Solrød Kommune har optimale muligheder for at komme i job så hurtigt som muligt. Begrebet andre aktører bruges i denne forbindelse som betegnelse for de private aktører, som har indgået ramme- og delaftaler i forhold til varetagelse af aktiveringsog kontaktforløb med udvalgte grupper af ledige. Således overdrages myndighedsopgaven her til disse andre aktører. Brugen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er særligt central i en tid med stigende ledighed, hvor bestemte målgrupper er i risiko for at ende i langtidsledighed. Under forudsætning af, at der etableres relevante finansieringsordninger for kommunerne, vil Jobcenter Solrød øge sin brug af andre aktører i Mål: Jobcenter Solrød visiterer 110 ledige til anden aktør i Det forventes, at dette vil svare til ca. 10 pct. af det samlede antal ledighedsberørte borgere i Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Visitation af ledige over 55 år til anden aktør Ledige over 55 år udgør en gruppe, som har særlig gavn af anden aktørs specialisering i netop deres vilkår i forhold til arbejdsmarkedet, idet denne gruppe har risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet i en tid med økonomisk tilbagegang. Visitation af faglærte over 30 år til anden aktør Også faglærte over 30 år er en gruppe, som vil have særlig glæde af anden aktør, og det er således oplagt at lade faglærte indgå i visitationen. Visitation af alle ledige akademikere til anden aktør Jobcenteret visiterer alle ledige akademikere til anden aktør. 15

17 7. Mål og strategi for samarbejde med andre jobcentre De beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. De fleste borgere tænker ikke på kommunegrænser, når de søger job, og virksomhederne tænker ikke på kommunegrænser, når de søger medarbejdere. Med nutidens sammenhængende arbejdsmarked er det vigtigt at samarbejde på tværs af kommunerne. På denne måde opnås en større effekt af indsatsen, og samtidig øges synligheden. Kommunerne i København Syd deler mange udfordringer, og det er således oplagt, at disse kommuner udbygger deres samarbejde på beskæftigelsesområdet. Jobcenter Solrød vil prioritere en fortsættelse og udbygning af det gode samarbejde mellem jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd samt en afdækning af muligheder og områder for et yderligere samarbejde. Et sådant samarbejde kan eksempelvis inkludere gensidig understøttelse i sager om arbejdsfordeling samt varslingssager, fælles uddannelsestilbud til ledige, flere fælles køb af aktiveringspladser samt en fælles virksomhedsrettet indsats. Mål: Styrket tværgående samarbejde med jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd. Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutioner i København Syd Jobcenter Solrød vil prioritere et netværk mellem jobcentrene i København Syd og de toneangivende uddannelsesinstitutioner. I dette netværk kan de respektive ledere i jobcentrene mødes med uddannelsesinstitutionerne og drøfte muligheder, udfordringer på arbejdsmarkedet, fælles konkrete løsninger samt opkvalificering af ledige på tværs af jobcentrene. Derudover prioriterer Jobcenter Solrød et styrket samarbejde mellem jobcentrene i København Syd og UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning). Samarbejde i København Syd med andre aktører Jobcenter Solrød vil prioritere et netværk mellem jobcentrene i København Syd og udvalgte andre aktører. Her kan de respektive ledere i jobcentrene mødes med andre aktører og drøfte udfordringer på arbejdsmarkedet samt fælles muligheder og konkrete løsninger. Derudover kan lederne i jobcentrene indbyrdes udveksle erfaringer med konkrete andre aktører. Fokus på samarbejde med a-kasser i København Syd 16

18 Sideløbende med SAKAF-netværket, som er et netværk for sagsbehandlerne i bl.a. jobcentrene i København Syd og udvalgte a-kasser, vil Jobcenter Solrød prioritere samarbejdet mellem relevante a-kasser og jobcentrene i København Syd på ledelsesniveau. Her kan a-kasserne og de respektive ledere i jobcentrene løbende koordinere og udvikle indsatsen over for borgerne og holde hinanden underrettet om nye tiltag. Jobcenteret vil tage initiativ til, at dette samarbejde også indbefatter sygefraværsindsatsen. 17

19 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2010 A. Mål for Jobcenterets borgerrettede indsats 1. Arbejdskraftreserven Stigningen i antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 21 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til, at der i alt er 230 ledige i arbejdskraftreserven i december Sygefravær Antallet af sygedagpengeforløb på mellem 26 og 52 uger nedbringes med 6 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til, at der i alt er 56 personer, der har modtaget sygedagpenge i mellem 26 og 52 uger i december Antallet af sygedagpengeforløb på over 52 uger nedbringes med 6 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til, at der i alt er 28 personer, der har modtaget sygedagpenge i over 52 uger i december Unge ledige Stigningen i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelsesog dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 17 pct. i perioden december 2009 til december Det forventes, at dette vil svare til i alt 181 fuldtidspersoner under 30 år i december Kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 må ikke stige i B. Mål for Jobcenterets virksomhedsrettede indsats Synlig og offensiv virksomhedsstrategi, hvor Jobcenter Solrød i 2010 gennemfører en intensiv, opsøgende informationskampagne over for virksomhederne i Jobcenterets område. C. Mål for Jobcenterets inddragelse af andre aktører Jobcenter Solrød visiterer 110 ledige til anden aktør i

20 Det forventes, at dette vil svare til 25 pct. af alle ledighedsberørte borgere i D. Mål for Jobcenterets samarbejde med andre jobcentre Styrket tværgående samarbejde med jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd. 19

21 Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer Staten udmelder et beløb til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Solrød Kommune i Midlerne skal anvendes til: 1. efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud, 2. efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, 3. opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer, 4. evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer. I forhold til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd har ministeren udmeldt følgende indsatsområde for 2010: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter den indsats over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse, samt igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. Efter flere års særdeles positiv udvikling med faldende ledighed og stigende beskæftigelse er hele landet nu præget af en generel økonomisk afmatning. Dette har bevirket, at forventningerne til den fremtidige udvikling på beskæftigelsesområdet har ændret sig i forhold til de senere år, og at forventningerne samtidig er blevet mere usikre end tidligere. Udviklingen på beskæftigelsesområdet er nu kendetegnet ved især to faktorer: stigende ledighed og risiko for mangel på arbejdskraft på samme tid. LBR vil i 2010 have fokus på at understøtte Jobcenter Solrøds beskæftigelsesplan og vil i den forbindelse have særlig opmærksomhed på følgende områder: Unge ledige: Den stigende ledighed rammer især de unge under 30 år, og særligt de svagest uddannede har risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Det er et fokusområde for LBR at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse antallet af unge ledige mest muligt. Sådanne initiativer er eksempelvis styrket uddannelsesindsats for unge uden kompetencegivende uddannelse, fokus på voksenlærlingeordningen for unge over 25 år, understøttelse af unge med kompetencegivende uddannelse og samarbejde med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet København Syd omkring ungeindsatsen. 20

22 Arbejdskraftreserven: LBR i Solrød har fokus på at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse arbejdskraftreserven mest muligt. Strategier for dette er eksempelvis synliggørelse af ledige job, fokus på flaskehalse, opkvalificering af ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked, aktivering målrettet ordinære job på arbejdsmarkedet og samarbejde med a-kasser. Sygedagpengeområdet: Antallet af sygedagpengesager generelt samt antallet af de længerevarende sygedagpengesager i Solrød Kommune er faldende. LBR har fokus på, at denne nedbringelse i antallet af sager fortsætter. Strategier hertil er eksempelvis en styrket indsats for at øge antallet af delvise raskmeldinger, fortsat samarbejde med de praktiserende læger samt udvikling af aktiveringstilbud til især ledige sygemeldte. Kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5: LBR har fokus på de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Strategier for at flytte kontant- og starthjælpsmodtagerne i matchgruppe 4-5 tættere på arbejdsmarkedet er eksempelvis virksomhedsrettede aktiveringstilbud til de bedste i matchgruppe 4-5 samt specielt tilpassede aktiveringstilbud til de øvrige i målgruppen. Synlig og offensiv virksomhedsstrategi: Efter flere års højkonjunktur har den økonomiske tilbagegang medført behovet for en synlig og offensiv virksomhedsstrategi, som er tilpasset en tid, hvor mange brancher ikke længere har rekrutteringsvanskeligheder, men hvor ledigheden derimod stiger. Mulige strategier for en sådan virksomhedsstrategi er synliggørelse af Jobcenterets tilbud, offensiv indsats for kontakt til virksomhederne, etablering af partnerskabsaftaler samt øget samarbejde med de øvrige jobcentre i København Syd. Styrket tværgående samarbejde i kommunesamarbejdet København Syd: Med nutidens sammenhængende arbejdsmarked går de beskæftigelsespolitiske udfordringer på tværs af kommunegrænserne. LBR har derfor fokus på, at samarbejdet mellem jobcentrene i kommunesamarbejdet København Syd styrkes. Mulige samarbejdsområder er samarbejde mellem jobcentrene og uddannelsesinstitutioner, andre aktører og a-kasser. Derudover opfordrer LBR i Solrød til, at der afholdes en årlig, tilbagevendende LBR-konference i København Syd, hvor mulige samarbejdsområder på LBR-niveau drøftes. 21

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2013 Indhold 0. Resumé... 2 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2013... 6 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010

Beskæftigelsesplan 2010 Beskæftigelsesplan 2010 Lemvig Kommune Beskæftigelsesplan 2010 Lemvig Kommune Side 1 af 16 1. Forord...3 2. Ministerens mål...4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lemvig Kommune...5

Læs mere

Beskæftigelsesplan Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2010 Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 DEL I: MÅL OG UDFORDRINGER 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2010...5 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 27 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2009... 4 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2009... 6 2.1

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Allerød

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Allerød Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Allerød Som vedtaget af Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv den 28. august 2008, Økonomiudvalget det 9. september 2008 og Allerød Byråd den 17. september

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010

Beskæftigelsesplan 2010 Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2010 1 Indledning...1 Beskæftigelsesministerens mål for 2010...1 De lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 Mål og strategi for den borgerrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge

Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge August 2008 1 Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2009... 4 Kapitel 3 Arbejdsmarkedet og de vigtigste

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Beskæftigelsesministerens mål for 2009...2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Furesø Kommune...4

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere