Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1"

Transkript

1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

2

3 INDHOLD 1 Indledning Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut 3

4 1 Indledning Dette er den første af tre baggrundsrapporter i Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv). Hver baggrundsrapport behandler et tema, og denne baggrundsrapport omhandler udviklingen i tilgang til og frafald på euv. De to øvrige baggrundsrapporter omhandler realkompetencevurdering (RKV) og afkortning samt udviklingen af voksenpædagogiske miljøer. Hertil kommer en hovedrapport med evalueringens konklusioner, hovedresultater og anbefalinger. De fire rapporter supplerer hinanden og skal ses som et samlet hele, hvor analyser og datagrundlag præsenteres i de tre baggrundsrapporter. Denne baggrundsrapport bygger på registerdata, mens den samlede evaluering af voksensporet bygger på både kvalitative og kvantitative datakilder. De kvalitative datakilder er fokusgruppeinterview med ledelsesrepræsentanter for de største erhvervsskoler gennemført ad to omgange samt en caseundersøgelse med otte cases (fire uddannelser, som hver er repræsenteret på to skoler). Hver case består af observation af RKV og undervisning samt interview med ledere, lærere, RKVbedømmere, euv-elever og RKV-deltagere. Hver case er blevet besøgt to gange, men programmet har varieret fra første til andet besøg. De kvantitative datakilder består af registreringer fra evalueringens otte cases og registerdata fra Undervisningsministeriet omhandlende tilgang, frafald og varighed af RKV. For det samlede undersøgelsesdesign henviser vi til hovedrapporten. I denne baggrundsrapport gives en oversigt over aktiviteten målt som tilgangen på euv i de første to skoleår, 2015/2016 og 2016/2017, set i forhold til tilgangen i de foregående fem skoleår på eud for personer på 25 år og derover. Det ses, at tilgangen faldt markant i det første skoleår efter reformen, men at der har været en lille stigning i det følgende skoleår. Dog ligger den fortsat under niveauet fra før reformen. Desuden giver baggrundsrapporten en oversigt over frafaldet på euv i de første tre halvår på euv set i forhold til frafaldet på eud for personer på 25 år og derover i de fire foregående halvår før reformen. Det ses, at frafaldet har været faldende på euv sammenlignet med før reformen. Danmarks Evalueringsinstitut 4

5 2 Dette kapitel omhandler først udviklingen i tilgangen til og dernæst udviklingen i frafaldet på euv sammenholdt med årene inden. Tilgangen belyses dels samlet, dels i forhold til elevtyper, skoler, hovedområder, uddannelser, grund- og hovedforløb samt køn. Frafaldet belyses på grund- og hovedforløb samt med hensyn til elevtyper, hovedområder og køn. 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse I det følgende præsenteres aktivitetsdata fra skoleårene fra 2010/2011 og frem til 2016/2017, som er de seneste tilgængelige data. Når vi i det følgende kigger på tilgangen, ser vi på første tilgang til en erhvervsuddannelse. Det betyder, at elever, som starter igen på den samme eller en anden erhvervsuddannelse, kun tæller med, første gang de starter på en erhvervsuddannelse. I figur 2.1 herunder ses den samlede aktivitet med hensyn til første tilgang til en erhvervsuddannelse på både hovedforløb og grundforløb. Danmarks Evalueringsinstitut 5

6 FIGUR 2.1 Samlet tilgang på eud (første tilgang) 2010/ / / / / / / / /2017 Under Note 1: Bemærk, at betegnelsen eud er valgt i overskriften som samlebetegnelse for erhvervsuddannelserne både før og efter reformen. Note 2: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Den nederste kurve til højre for den stiplede linje viser således tilgangen til euv. Som figuren viser, var der et tydeligt fald i tilgangen ved erhvervsuddannelsesreformens start i august Faldet er markant både for de unge under 25 år og for de voksne på 25 år og derover. Men hvor faldet for ungegruppen fortsatte i det følgende skoleår, har der været en lille fremgang i andet skoleår efter reformen for de voksnes vedkommende. Tilgangen af voksne er dog fortsat mindre end de sidste fem år før reformen. I tabellen herunder ses fordelingen af elevtyper i reformens første to år. TABEL 2.1 Samlet tilgang af elever på 25 år og derover fordelt på elevtyper Euv1 Euv2 Euv3 Øvrige I alt 2015/2016 (n = ) 4 % 40 % 33 % 23 % 100 % 2016/2017 (n = ) 5 % 49 % 32 % 14 % 100 % Note: Kategorien Øvrige dækker over elever på 25 år eller derover, der ikke er blevet registreret som euv1, euv2 eller euv3. Note: Da elevtyperne knytter sig til etableringen af euv, er det ikke muligt at sammenligne før og efter reformen. Hvis vi kigger nærmere på fordelingen af voksne inden for de tre elevtyper, ses det, at der har været en stigning på 9 procentpoint inden for euv2 og et lille fald inden for euv3. Desuden ses en lille stigning inden for euv1. Inden for kategorien Øvrige har der været et fald fra 23 % til 14 %. Dette kan i nogen grad tilskrives registreringspraksis. Det betyder samtidig, at fordelingen på elevtyper skal læses med dette forbehold. Danmarks Evalueringsinstitut 6

7 I tabellen herunder ses de ti skoler med størst samlet tilgang for voksne over 25 år. TABEL 2.2 Top ti skoler med størst samlet tilgang af elever på 25 år eller derover 2010/ /2017 Top ti skoler 2010/ / / / / / / NEXT Uddannelse København Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TEC Niels Brock ZBC SOSU Sjælland TECHCOLLEGE SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centeret SOPU Roskilde Tekniske Skole SOSU Nord Top ti i alt Top ti i % af alle euv-elever 36 % 35 % 36 % 36 % 35 % 36 % 35 % Note: NEXT Uddannelse København er resultatet af en fusion mellem KTS og CPH WEST 1. januar Tallene inden denne dato er derfor summen af de tidligere institutioners tal. I tabellen herover kan faldet i antal elever på 25 år og derover, som vi så i den samlede tilgang, også ses. Hvor alle skoler i det første skoleår efter reformen (2015/2016) oplevede et fald i elevtallet blandt elever på 25 år og derover, er billedet ikke det samme i andet skoleår efter reformen. Her ses det, at tre skoler har oplevet et yderligere fald, mens resten har haft en stigning. Kun en enkelt skole har to år efter reformen lidt flere elever på 25 år eller derover, end den havde i skoleåret før reformen, nemlig TECHCOLLEGE, som i 2016/2017 havde 649 elever mod 634 i 2014/2015. Derudover kan vi se, at andelen af elever på de ti største skoler ligger relativt stabilt gennem hele perioden på 35 % til 36 %. Udviklingen peger således ikke på, at der har fundet en koncentration sted af de voksne elever på de største skoler. I figuren herunder ses fordelingen på de fire uddannelsesområder. Danmarks Evalueringsinstitut 7

8 FIGUR 2.2 Samlet tilgang af elever på 25 år og derover fordelt på de fire hovedområder / / / / / / /2017 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Figuren viser, at der har været et fald på alle fire hovedområder, efter at reformen trådte i kraft. Hvor omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice havde et fald i tilgangen på omkring 30 %, havde fødevarer, jordbrug og oplevelser samt teknologi, byggeri og transport et fald i tilgangen på lidt over 20 %. I det andet skoleår har omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice, der året før havde de største fald i tilgangen, haft en stigende tilgang. Mens de to andre hovedområder har haft en tilgang på samme niveau som i første skoleår efter reformen. Ingen af de fire hovedområder er efter to år med reformen tilbage på samme niveau med hensyn til tilgangen som i det sidste skoleår før reformen. I tabellen herunder ses de ti uddannelser med størst tilgang blandt voksne på 25 år og derover. Danmarks Evalueringsinstitut 8

9 TABEL 2.3 Top ti uddannelser med størst tilgang af euv-elever i 2015/2016 og 2016/2017 Uddannelser 2015/ / SOSU-uddannelsen Kontoruddannelse med specialer Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandelsuddannelse med specialer Handelsuddannelse med specialer Elektriker Gastronom Data- og kommunikationsuddannelsen Serviceassistent Træfagenes byggeuddannelse Top ti i alt Top ti i % af alle euv-elever 62 % 64 % Note: Grundet strukturændringen i erhvervsuddannelsesreformen, hvor man før reformen opererede med 12 hovedindgange, der med reformen blev afskaffet, er det ikke umiddelbart muligt at sammenligne aktiviteten på uddannelserne før og efter reformen. Note: SOSU-uddannelsen, der var trinopdelt, blev i august 2016 opdelt i to uddannelser, SOSU-assistent og SOSU-hjælper. For at kunne sammenligne med tidligere år er tallene for hhv. den gamle SOSU-uddannelse og de to nye (SOSUhjælper og SOSU-assistent) lagt sammen. I skoleåret 2016/17 var tilgangen af elever på 25 år og derover på den gamle SOSU-uddannelse elever, på den nye SOSU-assistentuddannelse elever og på den nye SOSU-hjælperuddannelse 480 elever. I tabellen ses antal euv-elever i første og andet skoleår efter reformen. Syv ud af ti uddannelser har i andet år oplevet større stigninger i elevtallet. Det er værd at notere sig, at de to største uddannelser, SOSU-uddannelsen og kontoruddannelsen med specialer, har haft en stigning i tilgangen på hhv. 12 % og 26 %. Elevtallet på den pædagogiske assistentuddannelse og træfagenes byggeuddannelse er faldet, mens gastronomuddannelsen ligger på samme niveau som i det første år efter reformen. Derudover kan vi se, at andelen af euv-elever på de ti største uddannelser er stigende, således at de ti største uddannelser for euv-elever nu har 64 % af alle euv-elever. I det følgende kigger vi nærmere på euv-elevernes alder og køn. Danmarks Evalueringsinstitut 9

10 FIGUR 2.3 Samlet tilgang af elever på 25 år og derover fordelt på alder / / / / / / / Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Som det ses i figur 2.3, findes faldet i tilgangen i forbindelse med reformen i alle de fem aldersgrupper. Det er interessant, at vi her kan konstatere, at faldet i antal elever særligt ses blandt de yngre voksne under 40 år. Figuren viser, at mens der de sidste skoleår inden reformen var en stor tilgang af elever mellem 25 og 29 år, har andre aldersgrupper ligget mere stabilt. For voksne mellem 40 og 60 år var tendensen dog allerede før reformen svagt faldende; det største fald indtræffer dog i det første år efter reformen. Samtidig ser vi, at stigningen i andet skoleår efter reformen i høj grad stammer fra den yngre gruppe af de voksne. Ingen af de fire aldersgrupper er to år efter reformen oppe på samme niveau som i det sidste skoleår før reformen. For gruppen af yngre voksne på år blev der i 2015 med kontanthjælpsreformen indført uddannelsespålæg for alle under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. Der kan i den forbindelse op mod indførelsen af uddannelsespålægget have været et øget fokus på at få netop denne gruppe i uddannelse, hvilket kan være med til at forklare stigningen i elevtal for netop denne gruppe i årene op til reformen. Afsluttende i dette afsnit ser vi på tilgangen blandt mænd og kvinder. Danmarks Evalueringsinstitut 10

11 FIGUR 2.4 Samlet tilgang af elever på 25 år og derover fordelt på køn / / / / / / /2017 Kvinde Mand Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Som det ses i figur 2.4, er faldet i antal elever særligt sket blandt kvinderne, ligesom stigningen i andet skoleår udelukkende skyldes, at flere kvinder har påbegyndt en erhvervsuddannelse. Denne forskel mellem kønnene kan ses i sammenhæng med, at det er på de to hovedområder omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice, som typisk har mange kvindelige elever, at ændringerne i elevtal har været størst i andet skoleår efter reformen. Dermed ser det ud til, at særligt kvinderne har reageret på de nye regler, men samtidig også har været dem, som hurtigst har kunnet tilpasse sig de nye regler og derfor i højere grad påbegynder en erhvervsuddannelse i andet skoleår efter reformen. For begge køn gælder det, at antallet to år efter reformen er på et lavere niveau end i de fem år før reformen. 2.2 Færre voksne falder fra En ting er, hvordan tilgangen til uddannelserne er. En anden er, hvor mange af de studerende som falder fra uddannelsen, når de først er gået i gang. I det følgende ser vi på frafaldet for euv-elever på grundforløbet og hovedforløbet. Når vi i det følgende bruger begrebet frafald, ser vi på frafald pr. halvår. Med frafald tænkes der på de elever, som efter et halvår hverken har fuldført uddannelsen, fortsætter med uddannelsen eller har foretaget omvalg med hensyn til uddannelse. Den følgende figur viser frafaldet på både grundforløb og hovedforløb for personer på 25 år og derover i de fire sidste halvår forud for eud-reformen og de første tre halvår efter. Danmarks Evalueringsinstitut 11

12 FIGUR 2.5 Frafaldet på grundforløb og hovedforløb for elever på 25 år og derover 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Grundforløb Hovedforløb Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Som det ses i figuren, er der for det første forskel på det generelle niveau for frafald mellem grundforløbet og hovedforløbet. Hvor frafaldet for grundforløbet ligger mellem 12 % og 18 %, ligger det for hovedforløbet mellem 6 % og 11 %. Dette viser, at de voksne oftest falder fra på første del af deres erhvervsuddannelse. Endvidere viser figuren, at der for både grundforløbet og hovedforløbet er et tydeligt fald i frafaldet fra det halvår, hvor eud-reformen trådte i kraft. Samtidig ses det, at frafaldet er mindsket yderligere i de følgende to halvår efter reformen. Dette er særligt interessant, da grundforløbet naturligt er den første uddannelsesdel, hvor vi kan se konsekvenserne af eud-reformen, da den største del af eleverne starter deres erhvervsuddannelse med et grundforløb. Med eud-reformen blev det også indført, at man kun har tre forsøg til at gennemføre et grundforløb. Om denne regel allerede afspejler sig i de tal, vi kan se her, er dog svært at sige. I det følgende kigger vi på, hvordan frafaldet fordeler sig på elevtyper. Vi kigger først på grundforløbet. Danmarks Evalueringsinstitut 12

13 TABEL 2.4 Frafald på grundforløbet for elever på 25 år og derover fordelt på elevtyper Andet halvår af 2015 Første halvår af 2016 Andet halvår af 2016 Euv2 (n = hhv , og 4.020) 15 % 13 % 11 % Euv3 (n = hhv , 3.115, 3.214) 16 % 16 % 14 % Note: Euv1-elever har ikke grundforløb, men starter direkte på hovedforløbet. De er derfor ikke med i denne tabel. Note: Da elevtyperne knytter sig til etableringen af euv, er det ikke muligt at sammenligne før og efter reformen. Som det fremgår af tabellen, ligger frafaldet for både euv2 og euv3 på mellem 11 % og 16 %. For begge grupper er der et fald i frafaldet på grundforløbet. Frafaldet for euv3-elever er større end for euv2-elever, hvilket er forventet, da euv3-elever generelt set har færre forudsætninger enten skolemæssigt eller erfaringsmæssigt end euv2-eleverne, som enten har tidligere uddannelse eller relevant erhvervserfaring og derfor må forventes at være bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Herunder ses fordelingen af frafaldet på elevtyper på hovedforløbet. TABEL 2.5 Frafald på hovedforløbet for elever på 25 år og derover fordelt på elevtyper Andet halvår af 2015 Første halvår af 2016 Andet halvår af 2016 Euv1 (n = hhv. 313, 515 og 730) 3 % 4 % 4 % Euv2 (n = 1.054, og 3.383) 5 % 6 % 6 % Euv3 (n = 306, 936 og 1.470) 6 % 11 % 9 % Note: Da elevtyperne knytter sig til etableringen af euv, er det ikke muligt at sammenligne før og efter reformen. I tabellen ses samme tendens som ved frafaldet på grundforløbet med hensyn til, at frafaldet er mindst for euv1, lidt større for euv2 og størst for euv3. Det ses samtidig, at frafaldet generelt er mindre på hovedforløbet, hvor det ligger mellem 3 % og 11 %, mens det for grundforløbet var mellem 11 % og 16 %. Det generelt lavere frafald kan hænge sammen med, at mange af de mest frafaldstruede elever falder fra erhvervsuddannelsen allerede på grundforløbet. I det følgende opdeler vi frafaldet på hovedområder for at se, om der er særlige mønstre, der gør sig gældende for de forskellige områder. Først kigger vi på resultaterne for grundforløbet. Danmarks Evalueringsinstitut 13

14 FIGUR 2.6 Frafald på grundforløbet for elever på 25 år og derover fordelt på hovedområder 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Når man sammenligner frafaldet før og efter reformen ved at se på andet halvår af 2015 i forhold til andet halvår af 2014, ses en stigning for omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice. At det netop er disse to områder, hvor frafaldet er steget efter reformen, falder godt i tråd med, at disse to områder har oplevet en særligt stor stigning i de faglige krav inden for nogle uddannelser, herunder fx indførelse af eux på alle kontoruddannelser og højere faglige krav på SOSU-uddannelserne. Fødevarer, jordbrug og oplevelser lå på samme niveau i andet halvår af 2015 som i andet halvår af 2014, men falder markant fra 2015 til 2016, mens teknologi, byggeri og transport falder markant både fra 2014 til 2015 og fra 2015 til Når man sammenligner frafaldet i andet halvår af 2015 og 2016, ses der dog et fald for alle fire uddannelsesområder. I det følgende ser vi, om de tendenser kan genfindes i frafaldet på hovedforløbet. Danmarks Evalueringsinstitut 14

15 FIGUR 2.7 Frafald på hovedforløbet for elever på 25 år og derover fordelt på hovedområder 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Når man sammenligner frafaldet på hovedforløbet før og efter reformen ved at se på andet halvår af 2015 i forhold til andet halvår af 2014, ses der et fald for fødevarer, jordbrug og oplevelser, omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice efter reformen. Hovedområdet teknologi, byggeri og transport er på samme niveau som før reformen. Når man sammenligner frafaldet i andet halvår af 2015 og 2016, ses der et fald for alle fire uddannelsesområder. I det følgende opdeler vi frafaldet på køn. Først kigger vi nærmere på grundforløbet. Danmarks Evalueringsinstitut 15

16 FIGUR 2.8 Frafald på grundforløbet for elever på 25 år og derover fordelt på køn 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kvinder Mænd Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. Figuren viser, at der for begge køn samlet har været et fald i frafaldet på grundforløbet efter reformen, og at forskellen er blevet mindre. Ser vi på perioden fra andet halvår af 2014 (før reformen) til andet halvår af 2015 (efter reformen), ses der et fald for mænd og en stigning for kvinder. Hvor sidstnævnte, som vi tidligere har set, hænger sammen med et stigende frafald på uddannelsesområderne omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice efter reformen. Fra andet halvår af 2015 til andet halvår af 2016 falder frafaldet for begge grupper. Herunder ses fordelingen på køn for hovedforløbet. Danmarks Evalueringsinstitut 16

17 FIGUR 2.9 Frafald på hovedforløbet for elever på 25 år og derover fordelt på køn 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kvinder Mænd Note: Den stiplede, lodrette linje viser, hvornår reformen trådte i kraft. For hovedforløbet er der tale om en tydelig tendens, hvor begge køn i højere grad følges ad fra at have ligget på 8-10 % til at ligge på 6-7 %. Frafaldet mindskes for både mænd og kvinder både fra før til efter reformen ( til ) og efter reformen ( til ). Der kan være flere forklaringer på denne tendens, herunder indførelsen af karakterkrav i forbindelse med reformen. Ligesom det kan have påvirket frafaldet, at nogle elever er fortsat på den gamle ordning efter Danmarks Evalueringsinstitut 17

18 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 20,- kr. inkl. moms Trykt hos Rosendahls Foto: RITZAU ISBN (www) ISBN

19 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT T E H

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Hovedrapport

Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Hovedrapport Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Hovedrapport FORORD Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har med dette projekt fulgt implementeringen af erhvervsuddannelse for voksne (euv) gennem de første

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (voksenspor)

Projektbeskrivelse. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (voksenspor) Projektbeskrivelse Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (voksenspor) EVA ønsker med dette projekt at følge implementeringen af erhvervsuddannelse for voksne (euv) også kaldet voksensporet igennem

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 73 Offentligt Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En spørgeskemaundersøgelse Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering Styrk jeres realkompetencevurderinger en guide til selvevaluering Indhold 3 Fornyet fokus på RKV 4 Hvorfor lave en selvevaluering? 5 Sådan bruger I selvevalueringsredskabet 7 TEMA 1 Information til ansøgere

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016

Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016 Februar 2016 Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016 tlf. 42 41 35 01, e-mail: lederforeningen@sosu.dk 1 Søge- og optagetal fra de 16 SOSU-skoler har i januar-februar

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Voksenpædagogiske miljøer på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 3

Voksenpædagogiske miljøer på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 3 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 3 INDHOLD Voksenpædagogiske miljøer på euv 1 Indledning 4 2 5 2.1 Antagelse om det voksenpædagogiske miljøs betydning 5 2.2 Skolernes

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Udvalget tiltrådte samtidig på mødet principper for fysisk placering af 10. klasser, der bygger på følgende uddrag fra indstillingen:

Udvalget tiltrådte samtidig på mødet principper for fysisk placering af 10. klasser, der bygger på følgende uddrag fra indstillingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Dimensionering af 10. klasse i skoleåret 2015-2016 D. 11. juni 2014 blev udvalget præsenteret for indstilling

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016 Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne FOU-Konference (eud) mandag den 23. februar 2015 ved Specialkonsulent Michael Andersen www.eva.dk RKV praksis på erhvervsskolerne - belyst gennem

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (4 besvarelser ud af 1355 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Køreplan for brobygning i 2015/2016

Køreplan for brobygning i 2015/2016 Køreplan for brobygning i 2015/2016 Brobygning for IUP (ikke uddannelsesparate) 9. kl. i uge 37 hele ugen Uge 12 Fredag d. 20/3 2015 f.eks. HTX Vejle, IUP 9. kl., 2015 Uge 15 Fredag d.10/4 2015 Uge 25

Læs mere

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Tekst: Undervisningsministeriet

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet

Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet Mål 1: elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet Rapporten viser, hvor mange der søger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen som 1. prioritet. I rapporten vises data ud fra de parametre,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Indhold Trin-for-trin-guide 3 Trin 1: Målsætning 4 Trin 2: Rammesæt udviklingsprocessen 7 Trin 3: Planlæg og gennemfør de konkrete aktiviteter

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 2 EV A Status på aktiviteten til og med første halvår af 2016 A N NELSE FO Status over den nye erhvervsuddannelse

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Uanset om du vil gå i 10. klasse eller EUD/EUX skal du klikke dig ind på og vælge:

Uanset om du vil gå i 10. klasse eller EUD/EUX skal du klikke dig ind på  og vælge: Sådan søger du ind på: Knord Uanset om du vil gå i 10. klasse eller EUD/EUX skal du klikke dig ind på www.optagelse.dk og vælge: Du kommer til en ny side, hvor du igen skal klikke på denne bjælke: Og vælge

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere