ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip"

Transkript

1 Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens 19), og udloddende aktiebaserede investeringsforeninger (aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2) (herefter samlet benævnt "investeringsbeviser"). Endvidere er som appendiks A vedlagt en matrix, der i oversigtsform illustrerer de skattemæssige forskelle for forskellige investorers investering i investeringsbeviser. Beskrivelsen er udarbejdet til brug for Skagen AS og udtrykker vores vurdering af de danske skattemæssige konsekvenser for fuldt skattepligtige danske personer og selskabers investering i investeringsbeviser på baggrund af gældende lov og praksis pr. 3. december Beskrivelsen vil ikke blive opdateret i forhold til ny lovgivning og praksis efter denne dato. Beskrivelsen af de skattemæssige konsekvenser ved investering i investeringsselskaber eller udloddende aktiebaserede investeringsforeninger er af generel karakter, hvor en række særregler, overgangsregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter ikke samtlige mulige skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af investeringsbeviser. Beskrivelsen omfatter ikke personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, forsikringsselskaber, institutionelle investorer og andre professionelle investorer, der anses for næringsdrivende ved handel med aktier. Investorer, der overvejer at investere i investeringsbeviser, anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver med hensyn til de skattemæssige konsekvenser af køb, salg og ejerskab af investeringsbeviser. Skriftlige materialer kan indeholde faktuelle fejl. KPMG påtager sig ikke noget ansvar for køb, salg eller ejerskab af investeringsbeviser uden individuel forudgående rådgivning. Investeringsselskaber Personer Personer medregner gevinst/tab og eventuelle udlodninger i kapitalindkomsten (normalt % afhængig af investors øvrige indkomst). Personer, der har investeret for midler under virksomhedsordningen, medregner gevinst/tab og eventuelle udlodninger ved opgørelse af virksomhedsindkomsten. Der gælder særlige regler for beskatning af virksomhedsindkomst. Selskaber Selskaber medregner gevinst/tab og eventuelle udlodninger i selskabsindkomsten (25 %). Opgørelsesprincip Opgørelsen af gevinst/tab sker efter et modificeret lagerprincip, der indebærer, at urealiseret gevinst/tab medregnes løbende. Investor henfører urealiseret gevinst/tab til dagen efter udgangen 1

2 af investeringsselskabets indkomstår, dvs. beskatningen udskydes fra indtjeningsåret til det efterfølgende år. Realiseret gevinst/tab medregnes dog i det indkomstår, hvor salget sker. Urealiseret gevinst/tab opgøres på baggrund af markedskursen (børskursen for børsnoterede investeringsbeviser "gennemsnitskursen"). Kan en markedskurs ikke fastlægges, eller er denne lavere end tilbagekøbsværdien, anvendes tilbagekøbsværdien. Pensionsmidler Investeringsbeviser erhvervet for midler i en pensionsordning i et pengeinstitut beskattes med 15 % PAL-skat. PAL-skatten opgøres efter et lagerprincip, der indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst/tab samt eventuelle udlodninger medregnes ved opgørelsen af PAL-skattegrundlaget. Udloddende aktiebaseret afdeling Gevinst og tab på investeringsbeviser i en udloddende aktiebaseret afdeling behandles generelt efter reglerne for gevinst og tab på almindelige aktier. Omsættelige investeringsbeviser anses skattemæssigt som børsnoterede aktier. 1 Personer Gevinst medregnes i aktieindkomsten. Aktieindkomst op til kr. ( kr. for ægtefæller) beskattes med 28 %. Aktieindkomst herover og op til kr. ( kr. for ægtefæller) beskattes med 43 %. Aktieindkomst herover beskattes med 45 %. Beløbsgrænserne er for 2008 og reguleres årligt. En oversigt over beløbsgrænserne for beskatning af aktieindkomst i 2008 og 2009 er vedlagt som appendiks B. Tab på investeringsbeviserne modregnes i indkomstårets øvrige skattepligtige gevinster og udbytter på børsnoterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst. Yderligere tab kan modregnes i en samlevende ægtefælles skattepligtige gevinster og udbytter på børsnoterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst. Tab, der ikke udnyttes inden for året, kan fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i kommende års skattepligtige gevinster og udbytte fra børsnoterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst. 2 1 Skatteministeren fremsatte den 13. november 2008 et lovforslag (L /09), der ændrer den skattemæssige definition af "børsnoterede aktier m.v.". Ændringen indebærer bl.a., at omsættelige investeringsbeviser ikke længere pr. definition skal anses for børsnoterede, men i stedet følger den systemetik, der vil gælde for almindelige aktier. Begrebet "børsnoteret" afløses af begrebet "optaget til handel på et reguleret marked". Investeringsbeviser noteret på OMX Nordic vil blive anset som optaget til handel på et reguleret marked. 2 Skatteministeren fremsatte den 13. november 2008 et lovforslag (L /09), der udvider personers adgang til at anvende tab ved salg af aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked. Efter forslaget kan tab fratrækkes i aktieindkomsten, hvilket indebærer, at det ikke længere er en betingelse for anvendelse af tabet, at der er fortjeneste eller udbytte fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, at modregne i. For personer med negativ aktieindkomst beregnes en "negativ" skat, der fragår i slutskatten (den negative skat fragår f.eks. i skat, der skal svares af lønindkomst eller renteindtægter). Den "negative" skat beregnes efter de samme progressionsgrænser, der gælder for positiv aktieindkomst, dvs. 28/43/45 % afhængig af den samlede aktieindkomst. Adgangen til fradrag 2

3 Selskaber Investeringsbeviser ejet mindre end tre år Gevinst på investeringsbeviser ejet mindre end tre år medregnes i selskabsindkomsten (25 %). Tab på investeringsbeviser ejet i mindre end tre år kan modregnes i realiseret gevinst på aktier m.v. ejet mindre end tre år. Det modregningsberettigede tab nedsættes dog i det omfang, der er modtaget skattefrit udbytte fra de solgte investeringsbeviser. Et modregningsberettiget tab, der ikke kan rummes i årets gevinst på aktier m.v. ejet mindre end tre år, kan fremføres til modregning i efterfølgende års nettogevinst på aktier m.v. ejet mindre end tre år. Investeringsbeviser ejet tre år eller mere Gevinst på investeringsbeviser ejet i tre år eller mere er skattefri. Tab på investeringsbeviser ejet i tre år eller mere er ikke fradrags- eller modregningsberettiget. Opgørelsesprincip Gevinst og tab på investeringsbeviser medregnes i det indkomstår, hvor gevinsten eller tabet realiseres. Minimumsudlodningen Der er ikke krav om, at udloddende investeringsforeninger foretager faktisk udlodning til bevisindehaverne af den opgjorte minimumsudlodning. Investeringsforeningen kan nøjes med at oplyse den opgjorte minimumsudlodning til de danske skattemyndigheder. Bevisindehaverne beskattes af den opgjorte minimumsudlodning, uanset om der sker faktisk udlodning eller ej. Beskatningen af den opgjorte minimumsudlodning sker ud fra et såkaldt transparensprincip, der generelt indebærer, at udlodningen beskattes efter samme principper, som hvis bevisindehaveren havde investeret direkte i de underliggende aktiver. I tilfælde hvor investeringsforeningen ikke foretager faktisk udbetaling af den opgjorte minimumsudlodning, opskrives anskaffelsessummen for de oprindelige ejerandele med den manglende betaling. Sådanne "tillægsandele" anses for anskaffet på samme tidspunkt som de oprindelige ejerandele. Hvis investeringsforeningen udsteder nye andele (investors nominelle ejerandel forøges) som følge af en manglende udbetaling, anses "tillægsandelene" dog for anskaffet ved udstedelsen af de nye andele. i aktieindkomsten er dog gjort betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af den pågældende aktie. Denne betingelse vil som udgangspunkt blive opfyldt som følge af, at fondshandlere pålægges pligt til at indberette erhvervelse af aktier til SKAT. Handler man aktier m.v. via en udenlandsk fondshandler, skal man dog selv sørge for at indberette erhvervelsen til SKAT. Har SKAT ikke modtaget oplysning om erhvervelsen, vil tab blive behandlet efter de nugældende regler (dvs. modregning i indkomstårets øvrige skattepligtige gevinster og udbytter på børsnoterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst). Forslaget gælder dog først for tab på aktier m.v., der konstateres den 1. januar 2010 og senere. 3

4 Personer Minimumsudlodningen opdeles for personer i tre dele: En aktieindkomstbeskattet del (udbytter, aktieavancer m.v.) En kapitalindkomstbeskattet del (renter, finansielle instrumenter m.v.) En skattefri del (kursgevinst på blåstemplede obligationer). Selskaber For selskaber opdeles i: En skattepligtig del (aktieavancer ejet mindre end tre år, renter, finansielle instrumenter m.v.) En udbyttedel (udbytter medregnes kun med 66 % i indkomsten hos bevisindehaveren) En skattefri del (aktieavancer ejet tre år eller mere). Overgang fra investeringsselskab til udloddende aktiebaseret investeringsforening Overgangen fra et investeringsselskab til en udloddende aktiebaseret investeringsforening har skattemæssige konsekvenser på to niveauer. Dels på investorniveau i forhold til, om ejerandelen i investeringsselskabet skal anses for afstået, og dels på investeringsforeningsniveau i forhold til opgørelsen af den fremtidige minimumsudlodning. Der er efter vores opfattelse i gældende skattelovgivning ikke taget udtrykkeligt stilling til nogen af delene, når statusskiftet foretages af en udenlandsk investeringsforening. Skatteministeren har imidlertid fremsat et lovforslag (L /209), der regulerer den skattemæssige behandling ved overgang. Indholdet af lovforslaget beskrives nedenfor. Det skal understreges, at lovforslaget er under behandling i Folketinget, og at ændringer ikke kan udelukkes. Investor Investor går fra at have et bevis, hvor gevinst/tab opgøres efter et lagerprincip og beskattes som kapitalindkomst, når investor er en person, til at have et bevis, der er realisationsbeskattet og beskattes som aktieindkomst. De skattemæssige konsekvenser for en dansk bevisindehaver af et statusskifte fra investeringsselskab til udloddende aktiebaseret investeringsforening vil ifølge lovforslaget indebære, at ejerandele i investeringsselskabet skal anses for afstået på det tidspunkt, hvor ændringen har virkning fra. Bevisindehaveren skal tilsvarende anvende værdien på dette tidspunkt som indgangsværdi ved en senere avanceopgørelse. Metoden vil medføre, at investor beskattes efter principperne for investering i investeringsselskaber af kursændringerne, der vedrører perioden indtil det tidspunkt, hvor investeringsforeningen/fonden skifter status. Kursændringer, der vedrører perioden efter statusskiftet, beskattes efter principperne for investering i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger (de almindelige aktieregler). Minimumsudlodningen Overgangen fra investeringsselskab til udloddende aktiebaseret investeringsforening indebærer, at investeringsforeningen fremover skal opgøre en minimumsudlodning i henhold til ligningslovens 16 C, stk. 2. I forhold til opgørelse af den fremtidige minimumsudlodning skal det fast- 4

5 lægges, hvilke anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter investeringsforeningen skal anvende. Lovforslaget indebærer, at investeringsselskaber, der overgår fra at være et investeringsselskab til at være en udloddende investeringsforening, skal anse aktiver og passiver for afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgangen. Ved opgørelse af minimumsudlodningen skal investeringsforeningen/fonden således anses for at have anskaffet aktiver, der er i behold på tidspunktet for overgangen, til handelsværdien på dette tidspunkt, og på tidspunktet for overgangen. Der vil herved være symmetri mellem beskatningen af afståelse på investorniveau og den fremtidige opgørelse af minimumsudlodning, idet der vil være "gjort op" med beskatningen på begge niveauer. København, den 3. december 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 5

6 Appendiks A Investeringsselskab Avance/tab Udlodning Beskatningstidspunkt Person med positiv nettokapitalindkomst og indkomst over topskattegrænsen Person med negativ nettokapitalindkomst Avance/tab er kapitalindkomst 59 % Avance/tab er kapitalindkomst 32 % Selskab Avance/tab er selskabsindkomst 25 % Kapitalindkomst 59 % Kapitalindkomst 32 % Avance/tab er selskabsindkomst 25 % Modificeret lagerprincip Urealiseret avance/tab medregnes året efter Realiseret avance/tab medregnes i realisationsåret Pensionsmidler 15 % PAL-skat 15 % PAL-skat Lagerprincip Virksomhedsordningen Avance/tab er virksomhedsindkomst % (særlige regler) Virksomhedsindkomst % (særlige regler) Modificeret lagerprincip Urealiseret avance/tab medregnes året efter Realiseret avance/tab medregnes i realisationsåret 1

7 Appendiks A Udloddende aktiebaseret investeringsforening Avance/tab Udlodning Beskatningstidspunkt Person med positiv nettokapitalindkomst og indkomst over topskattegrænsen Person med negativ nettokapitalindkomst Avance er aktieindkomst 28/43/45 % Tab modregnes i aktieindkomst fra børsnoterede aktier m.v. Primært aktieindkomst 28/43/45 % Kapitalindkomstdel 59 % Primær aktieindkomst 28/43/45 % Kapitalindkomstdel 32 % Realisation Selskaber Ejertid < 3 år: Afhænger af indkomstart Realisation Avance: selskabsindkomst Tab: Modregnes i avance på aktier m.v. < 3 år 0/16,5/25 % Ejertid 3 år: Avance: Skattefri Tab: Ikke fradrag/modregning Pensionsmidler 15 % PAL-skat 15 % PAL-skat Lagerprincip Virksomhedsordning Ej mulig 2

8 Appendiks B Satser for beskatning af aktieindkomst for indkomståret 2008 Progressionstrin Skattesats Ugifte Ægtefæller kr kr. 28 % Over til og med kr. Over kr. til og med kr. 43 % Over kr. * Over kr. 45 % Satser for beskatning af aktieindkomst for indkomståret 2009 Progressionstrin Skattesats Ugifte Ægtefæller kr kr. 28 % Over til og med kr. Over kr. til og med kr. 43 % Over kr.*) Over kr. 45 % * Der gælder særlige regler om opgørelse af en overgangssaldo vedrørende aktier ejet pr. 1. januar Personaktionærens nettoaktieindkomst bestående af udbytter og aktieavancer modtaget efter den 1. januar 2007 kan maksimalt beskattes med 43 %, så længe overgangssaldoen er positiv.

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere