VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning"

Transkript

1 VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts

2 Indholdsfortegnelse Forord Kommission og sekretariat Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen Kapitel 1: Sammenfatning Introduktion Status quo er ikke en mulighed Fremtidig erhvervsudvikling kommer ikke af sig selv Store reformkrav Fremskridt men afstanden vokser Den finansielle klemme Selvbærende økonomi Strategier Den passive strategi Den aktive strategi Hovedlinjer i forslagene Levestandard, social balance og selvforsørgelse Det Sociale Sikkerhedsnet Finansiering Skatter og afgifter Den samlede pakke Henvisninger Kapitel 2: Børn og unge Indledning Målsætninger for indsatser på børne og ungeområdet Principper for udvikling af børne og ungeområdet Vejen til målet en intensiveret tidlig indsats Hovedudfordringer i den tidlige indsats Grundvilkårene for familierne Handlemuligheder i den tidlige indsats Ansvar i den tidlige indsats Samarbejde Mangel på kvalificeret personale

3 Tidlig indsats ud over Tidlig indsats Viden om virkninger En udvidet tidlig indsats Mere handling i den tidlige indsats Klar ansvarsfordeling og mere forpligtende samarbejde på tværs af sektorer Investering i personale Opbygning af viden Tidlig indsats også for de store børn Samlede anbefalinger til styrkelse af den tidlige indsats Køreplan for styrkelse af den tidlige indsats Afledte tilpasninger Økonomi Målepunkter for opfølgning på anbefalinger Henvisninger Kapitel 3: Uddannelse Introduktion Karakteristik af aktuel situation Uddannelsesniveau Fremtidens krav til uddannelse Uddannelsespolitiske principper og mål Uddannelsesplanerne og reformer Information, statistik og effektmålinger på uddannelsesområdet Hovedforslag på uddannelsesområdet Folkeskolen Resultater og afgangsbevis Ressourceforbrug Skolen og den sociale arv Specialundervisning Forslag på folkeskoleområdet Ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelserne Gymnasier Piareersarfiit

4 3.5.4 Videregående uddannelse IT i uddannelsessystemet Implementering Henvisninger Kapitel 4: Boliger Indledning Boligstandard og forsyning Boligsubsidier Principper for boligpolitikken Kapitalmarkedsfunktion Subsidiering af boligforbrug Boligens skattemæssige stilling Effektanalyse og indfasning Udfasning af rentefradraget Øget afkastkrav ved huslejeberegningen i offentlige udlejningsboliger Administrative overvejelser Sammenfatning forslag på boligområdet Henvisninger Kapitel 5: Ældreomsorg Introduktion Principper for indretning af ældreområdet Ældreomsorgen i dag Kommunale ældreinstitutioner og øvrige boformer for ældre Egenbetaling på ældreinstitutioner Anlægsplaner på ældreområdet Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Udfordringer nu og i fremtiden Anbefalinger til en langtidssikring af ældreplejen Henvisninger Kapitel 6: Sociale ydelser Det sociale sikkerhedsnet Offentlig hjælp Reglerne om offentlig hjælp

5 Udmåling af offentlig hjælp Incitamentsproblemer i den offentlige hjælp Fakta om offentlig hjælp Udfordringer ved offentlig hjælp systemet Ydelse, udmåling og tilbagebetaling Samspil mellem børnetillæg, børnetilskud og daginstitutionsbetaling Indsatsen i forhold til modtagere af offentlig hjælp Fiskere og fangere Udfordringer for barselsordningen Generelle principper for de sociale sikringsydelser Familien som enhed Anbefalinger vedrørende den fremtidige struktur for offentlig hjælp systemet Et mere regelbaseret system for offentlig hjælp Børnetilskud og daginstitutionsbetaling Et ensartet og obligatorisk matchgruppesystem Tværfaglige teams og kommunale beskæftigelsesråd Indfasning af kommissionens forslag Økonomiske konsekvenser Henvisninger Kapitel 7: Sårbare grupper Indledning Indsatser for sårbare grupper Førtidspension Revalidering og fleksjob Indsatsen i forhold til personer med vidtgående handicap Udfordringer i indsatsen for sårbare grupper Udfordringer ved revalidering og fleksjob Arbejdsevnevurderingen og tilkendelse af førtidspension Organisatorisk forankring af beskæftigelsesindsatsen for sårbare grupper pct. reglen Personer med handicap Anbefalinger til en styrket indsats for sårbare grupper Principper for en styrket indsats for sårbare grupper

6 7.4.2 Et førtidspensionsnævn Vurderingen og revurderingen af arbejdsevnen Den organisatoriske forankring af indsatsen i forhold til sårbare grupper Misbrugsbehandling og øget indsats mod vold En differentieret indsats for ledige Tidlig indsats i forhold til personer med handicap særligt børn og unge Samlede anbefalinger for at styrke indsatsen for sårbare grupper Økonomi Horisont for gennemførelse og administrative overvejelser Henvisninger Kapitel 8: Pensioner Målsætninger Principper for pensionssystemer Pensionsordninger i Grønland Offentlige pensioner Alderspension Arbejdsmarkedspensioner Problemer og instrumenter i pensionspolitikken Dækningsgrader Tillæg Tilbagetrækningsincitamenter Demografi Fremtidig struktur for pensionsopsparing og alderspension Privat pensionsopsparing Offentlige pensioner Opsamling Henvisninger Kapitel 9: Skatter og Afgifter Indledning Det eksisterende skattesystem De bærende principper netto og globalindkomstprincippet Skatte og afgiftsstrukturen Den direkte beskatning af arbejdsindkomst Skattekilder for de forskellige indkomstgrupper

7 9.3 Udfordringer ved det eksisterende skattesystem Incitamenter der påvirker arbejdsudbuddet Samspilsproblemer Skattekonkurrence Fordelingspolitiske hensyn Skatteudgifter Kapitalgevinster ulighed i beskatningen Indirekte skatter et snævert system Inddrivelse en overvældende opgave En dyr administration Administrative udfordringer nu og i fremtiden Skatteunddragelser Vurdering Bærende principper for et fremtidigt skattesystem overvejelser Hvad skaber et robust skattesystem? Kiffaqsystemet Direkte beskatning versus indirekte beskatning Dualprincippet Separat person og kapitalindkomstbeskatning Instrumenter/veje for at nå mål Reform af det eksisterende skattesystem Dualindkomst modellen Selskabsskat Afgifter Boligbeskatning Anbefaling Konkrete forslag og gennemførelse Personbeskatning Beskatning af kapitalindkomst Beskatning af erhvervsindkomst Afgifter Ressourcerente Indfasning af kommissionens forslag Administrative overvejelser

8 9.8.1 Udvidelse af lønindkomstbegrebet Betingelser for erhvervsmæssig virksomhed Forenklet angivelse af virksomhedsoplysninger Kiffaqsystem Kontrol Restancer Henvisninger Kapitel 10 Naturressourcer og ressourceafgifter Introduktion Målsætninger Principper for policy Instrumenter og veje for at nå målene Fiskeriområdet Produktion af is og vand til eksport Vandkraft Hårde mineraler Kulbrinter NUNAOIL A/S Råstoffonden Scenarier for olieproduktion Konkrete forslag og horisont for gennemførelse Overgangsordninger Henvisninger Kapitel 11: Offentlige sektor og finanser Introduktion Effektivisering Tiltrække og fastholde personale IT Forenkling af regler og forbedrede kvalifikationer Effektvurdering og planlægning Offentlig organisering Selvstyre og kommuner Opgavedeling

9 Det kommunale bloktilskud, refusioner og anlæg Kommunale skattesatser og udligningsordninger Offentlige selskaber og udlån Offentlige selskaber Offentlige udlån Offentlige finanser Budgetprincipper og rapportering Finanspolitiske pejlemærker Konklusion Henvisninger Kapitel 12 Samlede effekter Introduktion Finansieringsproblemet Centrale antagelser Finansieringsklemmen Alternative forudsætninger Produktivitetsvækst Inflation Regulering af overførselsindkomster Bloktilskuddet Sammenfatning Krav til løsning af finansieringsklemmen den passive strategi Effekter af forslagspakken for de offentlige finanser Effekter af forslagspakken for fordeling Dynamiske fordelingseffekter effekter af uddannelse Statiske fordelingseffekter Konklusion Henvisninger

10 Forord Naalakersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave er at komme med forslag til sikring af, jfr. kommissorium (se bilag A) At så mange som muligt forsørger sig selv og medvirker i og bidrager til samfundets udvikling. Det er hensigten at levestandarden generelt hæves og at der især rettes fokus på de laveste indkomstgruppers levevilkår. Det er kommissionens opgave at komme med forslag til, hvordan de største indkomst og udgiftsforskelle udjævnes. Der skal i kommissionens arbejde inddrages forhold omkring skatter, afgifter, tilskudsordninger og priser og avancer, med henblik på at de forskellige ordninger og mekanismer ikke kolliderer med hinanden. Der skal i kommissionens arbejde rettes specielt fokus at på pensioner og andre tilskudsordninger samordnes, således at formålene om at yde tilskud til selvforsørgelse ikke modarbejder hinanden, ved at der f.eks. er sat uhensigtsmæssige grænser for bortfald af forskellige ydelser. Målet for kommissionens arbejde er at udarbejde en betænkning for Naalakkersuisut til brug for fremsættelse af en række forslag til Inatsisartut. Kommissoriet fastlægger både en analyse og en forslagsdel. I analysedelen er det kommissionens opgave, at foretage et gennemgribende eftersyn af skatter og afgifter indretning, størrelse og virkning samt hele det sociale og boligmæssige tilskudssystem, herunder ikke mindst samspillet disse imellem. gennemanalysere bestående indkomstskatter, selskabs og udbytteskatter samt alle afgifter for størrelse, indretning og virkning, herunder særligt skatter/indkomster fra landets fælles resurser naturgivne, levende såvel som råstoffer m.m., og skal herefter komme med konkrete anbefalinger 10

11 foretage en grundig analyse af hele velfærdsområdet, herunder såvel serviceydelser på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og boligområdet samt overførsler til personer (offentlig hjælp, pensioner, børnetilskud etc.). Kommissionen skal i den forbindelse analysere det boligmæssige ydelsessystem, herunder boligsikring, tilskud til andels og ejerboliger og huslejer i den offentlige boligmasse samt samspillet med og mellem disse ydelser og skatter/afgifter. Analysedelen er rapporteret i et diskussionsoplæg med tilhørende baggrundsrapport: Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland Diskussionsoplæg, 2010, Nuuk Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland Baggrundsrapport, 2010, Nuuk Disse rapporter giver en nærmere karakteristisk af den aktuelle situation, velfærdssamfundet indretning, udfordringer og muligheder, samt de økonomiske rammer. Mere detaljerede beskrivelser og analyser af centrale områder for kommissionens arbejde er rapporteret i en række tekniske baggrundsrapporter Skatter og afgifter Sociale Ydelser Fordeling Bolig Børn og Unge Offentlige Finanser Kommissionen har endvidere bygget videre på materiale fra diverse kommissioner samt Økonomisk Råd. Der har været afholdt møder med en række organisationer og repræsentanter for byer og bygder, ligesom den politiske følgegruppe. Kommissionen er bekendt med, at der parallelt er nedsat en Transportkommission for at vurdere strukturer og investeringer i infrastruktur. Kommissionen har derfor valgt ikke at gå ind i spørgsmål vedrørende infrastruktur og investeringer heri. Der er nyligt gennemført en ssundhedsreform. Denne er under implementering og det er endnu for tidligt at vurdere reformens resultater. På den baggrund har kommissionen valgt at afstå fra at komme med forslag på sundhedsområdet. I denne afsluttende betænkning fra kommissionen fremstilles en række forslag til ændringer og reformer af det grønlandske velfærdssamfund med henblik på at sikre bedre livsvilkår, højere 11

12 levestandard, mere lige muligheder og resultater for alle. I sammenhæng hermed udsendes også et debatoplæg. Materiale fra Skatte og Velfærdskommissionen er tilgængelig via Selvstyrets hjemmeside: 12

13 Kommission og sekretariat Medlemmer af kommissionen: - Torben M. Andersen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet (formand) - Peder Andersen, Professor, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet - Nina Banerjee, cand.scient. soc., tidligere MIPI Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik/Videnscenter om Børn og Unge - Peter Schultz, Departementschef, Grønlands Selvstyre - Magga Fencker, Socialdirektør, Qaasuitsup Kommunia Tilforordnede: - Preben Underbjerg Poulsen, Fagdirektør, Skatteministeriet - Per Bach Jørgensen, Kontorchef, Skatteministeriet - Lisbeth Møller Jensen, Afdelingschef, Skattestyrelsen - Susie Marthin Kjeldsen, Afdelingschef, Departementet for Sociale Anliggender Sekretariat: - Peter Beck, Kommitteret, Departementet for Finanser - Hilmar Ögmundsson, Specialkonsulent, Departementet for Finanser - Morten Wenzel Selvejer, Specialkonsulent, Skattestyrelsen - Mads Byrialsen, Fuldmægtig, Departementet for Sociale Anliggender (indtil juni 2010) - Michael Rudy Schrøder, Fuldmægtig, Departementet for Finanser (fra februar 2010) - Hannah Ilima Packness Wilson, Fungerende afdelingschef, Departementet for Sociale Anliggender - Liv H. Nørrelykke, Fuldmægtig, Departementet for Sociale Anliggender (fra november 2010) - Rune Schou Larsen, Specialkonsulent, Departementet for Sociale Anliggender (fra januar 2011) - Alexander Truong, Specialkonsulent, Skattestyrelsen (fra juni 2010) - Rasmus Iversen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen (fra oktober 2010) Kommissionen arbejder uafhængigt, og er alene ansvarlig for indhold og forslag i oplæg og rapporter. Kommissionens arbejde følges af en politisk følgegruppe: - Asii Chemnitz Narup efterfulgt af Johan Lund Olsen, IA - Hanne Rasmussen, Demokraterne - Karl Lyberth efterfulgt af Michael Petersen, Siumut - Loritha Henriksen, Katusseqatigiit - Steen Lynge, Atassut 13

14 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen I erkendelse af de meget store indkomstforskelle i samfundet og på baggrund af erfaringerne med de offentlige støtte og tilskudsordninger aftalte landsstyrepartierne at etablere en skatte og velfærdskommission, som skal have til opgave at komme med forslag til initiativer til en generel højnelse af borgernes velfærd, særligt blandt de økonomisk dårligst stillede familier. Målet At så mange som muligt forsørger sig selv og medvirker i og bidrager til samfundets udvikling. Det er hensigten at levestandarden generelt hæves og at der især rettes fokus på de laveste indkomstgruppers levevilkår. Det er kommissionens opgave at komme med forslag til, hvordan de største indkomst og udgiftsforskelle udjævnes. Der skal i kommissionens arbejde inddrages forhold omkring skatter, afgifter, tilskudsordninger og priser og avancer, med henblik på at de forskellige ordninger og mekanismer ikke kolliderer med hinanden. Der skal i kommissionens arbejde rettes specielt fokus at på pensioner og andre tilskudsordninger samordnes, således at formålene om at yde tilskud til selvforsørgelse ikke modarbejder hinanden, ved at der f.eks. er sat uhensigtsmæssige grænser for bortfald af forskellige ydelser. Målet for kommissionens arbejde er at udarbejde en betænkning for Naalakkersuisut til brug for fremsættelse af en række forslag til Landstinget. Kommissionen skal foretage et gennemgribende eftersyn af skatter og afgifter indretning, størrelse og virkning samt hele det sociale og boligmæssige tilskudssystem, herunder ikke mindst samspillet disse imellem. Beskrivelse af kommissionen Skatte og velfærdskommissionen udpeges af Naalakkersuisut og skal bestå af personer som samlet besidder juridisk, økonomisk, samfundsvidenskabeligt og administrativ stor indsigt på alle emneområder. Kommissionen skal gøre sig bekendt med tidligere analyser som f.eks. Skatter og afgifter i Grønland fra Benchmarkingudvalget, Kommissionen skal aflevere statusrapport i foråret 2010 og endelig rapport i februar Kommissionen begynder sit arbejde i oktober Kommissionen har to hovedopgaver, nemlig skatter og afgifter og velfærdsydelser, som er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 14

15 Skatter og afgifter Kommissionen skal gennemanalysere bestående indkomstskatter, selskabs og udbytteskatter samt alle afgifter for størrelse, indretning og virkning, herunder særligt skatter/indkomster fra landets fælles resurser naturgivne, levende såvel som råstoffer m.m., og skal herefter komme med konkrete anbefalinger. Kommissionen skal i denne forbindelse analysere og komme med anbefalinger om følgende: Grundlaget for den fremtidige finansiering af den offentlige sektor herunder velfærdsektoren således, at der udvikles et holdbart fremtidigt finansieringsgrundlag i selvstyret og kommunerne med udgangspunkt i et fortsat statsligt bloktilskud og finansiering af opgaveovertagelser fra staten. Grundlaget for den fremtidige finansiering af den offentlige sektor herunder velfærdsektoren med udgangspunkt i den fremtidige demografiske sammensætning af befolkningen, hvor der vil være en stor gruppe ældre i forhold til den erhvervsaktive befolkningsgruppe. Understøttelse af den samfundsøkonomiske udvikling i øvrigt på kort, mellemlangt og langt sigt, herunder at styrke forudsætningerne for øget produktion og beskæftigelse. At det skal være attraktivt at arbejde, drive virksomhed og investere i Grønland. Beskatningen af arbejds, virksomheds og selskabsindkomster skal derfor være konkurrencedygtig i sammenligning med andre velfærdssamfund. At der skal ske en forenkling af skatteadministrationen og opkrævningen af de offentlige tilgodehavender (skatter, afgifter og andre offentlige fordringer). At miljø og energimæssige mål skal fremmes ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde. Velfærdsydelser Sideløbende skal kommissionen lave en grundig analyse af hele velfærdsområdet, herunder såvel serviceydelser på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og boligområdet samt overførsler til personer (offentlig hjælp, pensioner, børnetilskud etc.). Kommissionen skal i den forbindelse analysere det boligmæssige ydelsessystem, herunder boligsikring, tilskud til andels og ejerboliger og huslejer i den offentlige boligmasse samt samspillet med og mellem disse ydelser og skatter/afgifter. Med udgangspunkt i disse analyser skal kommissionen stille forslag om ændringer, omlægninger og egentlige tiltag, nye skatter, afgifter og/eller sociale og boligmæssige ydelser. Dette med henblik på bedre velfærd og bedre økonomiske forhold og fordeling for borgere og erhvervsliv, særligt for de økonomisk dårligst stillede. 15

16 Kommissionen skal i denne forbindelse inkludere og analysere følgende: Sikre at indrette ordningerne vedrørende ydelser og tilskud således, at der sikres støtte til den gruppe, der har mest behov for hjælp. Ordningen skal ligeledes udvikles således, at det tilskyndes at være erhvervsaktiv for de der har evner herfor, samt generelt at sikre et grundlag for social tryghed og balance. Sikre at sociale ydelser f.eks. boligsikring ikke ydes uhensigtsmæssigt til personer, der ikke har behov herfor. Fremkomme med anbefalinger og forslag til fremtidige ordninger med henblik på bedre velfærd og bedre økonomiske forhold og fordeling for borgere og erhvervsliv, særligt for de økonomisk dårligst stillede, hvor indretningen af skatte og afgiftssystemet samt ydelses og tilskudsordningen på det sociale område samt boligområdet understøtter denne målsætning. Kommissionens betænkning skal indeholde forslag til en samlet handlingsplan for implementeringen af anbefalinger og forslag på skatte, bolig og socialområdet over en årrække. Høringer og midtvejsevaluering m.v. Det forventes, at kommissionen under sit arbejde foretager høringer og involverer relevante organisationer, herunder f.eks. SIK, GA, NUSUKA og KNAPK. Kommissionen kan offentliggøre analyser og debatoplæg m.v. i det omfang, Kommissionen finder det hensigtsmæssigt. Kommissionen kan herudover løbende inddrage relevante organisationer, fagfolk, interessenter m.fl. i forbindelse med sit arbejde. Inden udgangen af maj måned 2010 foretager kommissionen en midtvejsevaluering af arbejdet, som forelægges for Naalakkersuisut, med henblik på en vurdering af, om der er behov for ændringer i kommissionens arbejdsopgaver og ressourceforbrug. Der nedsættes desuden en særlig politisk følgegruppe med en repræsentant for hvert af Inatsisartuts partier. Det sker for at forankre kommissionens arbejde i den politiske proces, for at give input til kommissionen i dens arbejde og for at etablere et forum, hvor kommissionens foreløbige analyser og anbefalinger kan drøftes. 16

17 Kapitel 1: Sammenfatning 1.1 Introduktion Levevilkår og velstand er gennem de senere år forbedret. De materielle vilkår er blevet bedre for mange, levetiden er stigende, boligstandarden er forbedret og der er forbedring på uddannelsesområdet. Der er god grund til at hæfte sig ved disse positive træk, da det viser en mulighed for at ændre på situationen og skabe forbedringer for befolkningen. Den aktuelle situation efterlader imidlertid også problemer. Forskellene i levestandard er store, og mange lever under fattigdom. Økonomiske og sociale problemer giver mange familier vanskelige forhold, og en del børn og unge har en problematisk opvækst. Mange har en problematisk skolegang og får ikke forudsætninger for og motivation til at tage en uddannelse. Forskellen i levestandarden i forhold til de andre nordiske lande er også voksende. Dette er et tegn på utilstrækkelig dynamik og udvikling i samfundet. Det særlige udgangspunkt med en stor geografi med en lille og spredt befolkning gør det til en særlig opgave bare at følge med udviklingen i større lande og endnu mere at reducere forskellen Status quo er ikke en mulighed Problemerne er velkendte og har været diskuteret i mange år. Det afgørende nye er en erkendelse af, at situationen ikke er holdbar status quo er ikke en mulighed. Valget står ikke mellem at fastholde den nuværende situation og uklare ønsker om noget andet. Den nuværende situation er ikke holdbar hverken menneskeligt, socialt eller økonomisk. Dette ses mest tydeligt og konkret ved, at de offentlige finanser er presset. Allerede i dag har Selvstyret og kommunerne svært ved at få budgetterne til at hænge samen. Den offentlige sektor er hårdt presset økonomisk, og presset bliver større. Der bliver væsentligt flere ældre, der skal forsørges. Samtidig får mange unge ikke en uddannelse, og de har derfor svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Andre unge klarer sig godt, men for mange vælger at bosætte sig i udlandet. Store sociale problemer er i sig selv et væsentligt problem, men presser også de offentlige finanser. Samtidig stiger kravene til, hvad det offentlige sundhedsvæsen skal stille til rådighed til borgerne. Kort sagt: Velfærdssamfundets finansiering hænger ikke sammen, og det bliver værre fremadrettet. Udgifterne vil simpelthen løbe fra indtægterne. Dette er i sig selv et problem, men afspejler en række underliggende sociale og økonomiske ubalancer. Implikationen af denne pressede situation er, at der ikke er økonomisk råderum til forbedringer eller øget indsats på problemområderne. Der er en dobbelt udfordring. Finansieringsproblemet skal løses, og samtidigt skal sociale og uddannelsesmæssige problemer mindskes. Handlemulighederne skal findes ved enten at bruge de eksisterende ressourcer mere effektivt og hensigtsmæssigt eller ved omprioriteringer for at frigøre ressourcer. De nødvendige ressourcer er 17

18 ikke kun finansielle, men også et spørgsmål om at have arbejdskraften med de rette kvalifikationer til løsning af opgaverne Fremtidig erhvervsudvikling kommer ikke af sig selv Fremtiden åbner også muligheder; det gælder især de store erhvervsprojekter knyttet til naturressourcerne. Der ligger et stort potentiale i udnyttelsen af naturressourcerne (olie, mineraler, vandkraft), men selv i de gunstigste tilfælde kommer gevinsterne ikke af sig selv, og de løser ikke automatisk samfundets udfordringer og problemer. Disse projekter er stadig meget usikre, og de vil kun omsætte sig i væsentlige forbedringer, såfremt den nationale arbejdskraft har de nødvendig kvalifikationer og er mobile i forhold til disse projekter. Dette forudsætter en løsning af uddannelsesmæssige og mobilitetsmæssige problemer. Der er langt fra de første prøveboringer eller geologiske undersøgelser og til en kommerciel produktion. Selv når produktionen kommer i gang, er der langt til, at indtægterne begynder at vise sig. Og kan dagens generationer tillade sige at leve af disse midler uden samtidigt at tænke over, hvilket samfund man efterlader til fremtidige generationer? En selvbærende økonomisk udvikling kræver en bedre uddannet arbejdsstyrke og strukturændringer. Samtidig skal der være gode vilkår for at tiltrække virksomheder og sætte nye erhvervsprojekter i gang. Vilkårene for den økonomiske udvikling ændres også. En meget lille økonomi er nødt til at være meget åben i forhold til omverdenen. Det gælder i forhold til handel, men også for at tiltrække arbejdskraft, ekspertise og kapital. De internationale økonomiske spilleregler ændres løbende, og det stiller nye og anderledes krav Store reformkrav Selvstyret er en stor mulighed, men også en forpligtigelse til at tage ansvar. Det er nu, grundlaget for fremtidens velfærd og velstand skabes. Politikkerne har et ansvar for at tage fat om disse problemer. Det er imidlertid umuligt for politikkerne at løse disse problemer alene. Politikkerne kan anvise veje og lægge rammerne, men til syvende og sidst afhænger det af den enkeltes, familiernes og virksomhedernes indsats. Velfærdssamfundet kan løse mange problemer, men ikke alle, og det er ikke stærkere end summen af de enkeltes indsats og opbakning bag systemet. Mange har store forventninger til, hvad velfærdssamfundet kan gøre for dem. Det er berettiget at have store forventninger, men det er nødvendigt, at man også selv gør en indsats. Alle kan ikke bare få uden også at bidrage til fællesskabet. Det er en stor politisk udfordring at tage en debat om de nødvendige omlægninger af politikken på en lang række områder. Det er vigtigt med en bred debat, for at alle kan forholde sig til den situation, samfundet er i, og for at man har en forståelse for de nødvendige tiltag. Det er umuligt at forme en bedre fremtid uden på kort sigt at være villig til at yde og give et bidrag. Forslagene og tiltagene har omkostninger på kort sigt men alternativerne har endnu større omkostninger. 18

19 Målet er at skabe grundlag for mere velstand og velfærd i fremtiden. Det er afgørende, at befolkningen har et realistisk forhold til mulighederne. Ambitionerne til det grønlandske samfund er og bør være høje. Skatte og Velfærdskommissionen er blevet bedt om at komme med forslag, der tager udgangspunkt i et politisk ønske om en fortsat udvikling af velfærdssamfundet med hovedvægt på: At højne befolkningens levestandard og levevilkår. At give alle mulighed for at udnytte evner og motivation til uddannelse og gennem beskæftigelse at blive selvforsørgende og bidrage til samfundet. At udjævne forskelle i indkomst og levevilkår og give lige vilkår for deltagelse i samfundslivet. At sikre et velfungerende socialt sikkerhedsnet for samfundets svage og udsatte grupper. Det er ikke en umulig opgave at nå disse mål, men der er ingen nemme løsninger eller nogen mirakelkur. Det kræver ofre og prioriteringer nu, som først over en årrække vil give resultater. Der må tænkes langsigtet. Hvis man hele tiden er optaget af at lappe huller og løse dagens problemer, får man ikke lagt kursen om. 1.2 Fremskridt men afstanden vokser Udviklingen i levestandard og levevilkår har i de senere år været positiv. Trods dette har det ikke været muligt at følge med udviklingen i en række andre lande. Det følgende giver nogle få nøgletal for at sætte udviklingen i perspektiv til udviklingen i andre lande. Skatte og Velfærdskommissionen har belyst disse forhold nærmere i baggrundsrapporten Fremtidens Velstand og Velfærd, Skatte og Velfærdskommissionen (2010b). Den økonomiske aktivitet i Grønland er vokset med ca. 1 % om året over de senere tiår, mens væksten i Danmark har været ca. 2 %. Mange OECD lande har haft en endnu højere vækst. Selvom der er stigninger i den materielle velstand, er den ikke så stor som i andre lande. Konsekvensen er, at levestandarden ikke følger med udviklingen i andre lande. I 1980 var gennemsnitsindkomsten per indbygger i Grønland ca kr., og inklusiv bloktilskuddet var indkomsten kr., i Danmark var den kr.. I 2008 var gennemsnitsindkomsten i Grønland vokset til godt kr. og inklusive bloktilskud til knapt kr., men i Danmark var gennemsnitsindkomsten kr. I figur 1.1 ses udviklingen i gennemsnitsindkomst i Grønland og Danmark fra 1980 til

20 Figur 1.1: Udvikling i indkomst pr. indbygger i Grønland og Danmark, , kr. faste priser kr Danm Grøn Blokt Note: For Grønland vises BNI per indbygger som sum af BNP per indbygger og overførsler(bloktilskuddet) per indbygger. For Danmark er der ikke nogen væsentlig forskel mellem de to indkomstbegreber, og alene BNP per indbygger vises. Opgjort i 2008 priser. Kilde: Skatte og Velfærdskommissionen (2010b). Bloktilskuddet har en helt afgørende betydning for økonomien. Dette tilskud gør forbrugsmulighederne større, end produktionen giver grundlag for. Konkret viser det sig ved, at den offentlige sektor er meget større, end hvad der kan finansieres ud af produktionen. I 2007 var det samlede offentlige konsum (dvs. udgifter til aktiviteter som undervisning, sundhed, administration m.m.) på 5,9 mia. kr., og heraf var 3,2 mia. kr. finansieret af bloktilskuddet. Med uændret skattetryk ville den offentlige sektor kun kunne være ca. halvt så stor som i dag, hvis man ikke havde bloktilskuddet. Når der er grund til at hæfte sig ved dette, er årsagen, at bloktilskuddet med Selvstyre aftalen ligger fast 1, og derfor ikke kan bidrage til løsning af det fremadrettede finansieringsproblem. Trods stigende indkomst er forskellen til andre lande stigende. Lande, som har et lavt indkomstniveau, har ofte en mulighed for hurtig vækst catching up, da man har mulighed for at lære og kopiere af erfaringerne i lande med højere indkomst. Der har ikke været en sådan catching up, og det understreger behovet for tiltag til styrkelse af dynamikken i økonomien. På en række områder er der store og i nogle tilfælde stigende afstand til levevilkårene i andre lande, jfr. figur 1.2. Figuren viser data for indkomstfordeling, fattigdom, uddannelse og levetid. 1 Bloktilskuddet reguleres i forhold til løn og prisudviklingen i Danmark, og ligger i den forstand fast. Såfremt pris og lønstigningstakt eller vækstraten i Grønland er højere end i Danmark betyder det, at den relative betydning af bloktilskuddet falder, dvs. det finansierer en mindre del af de offentlige udgifter. For en nærmere diskussion se kapitel 13 samt Grønlands Økonomiske Råd (2010). Endvidere vil bloktilskuddet blive tilpasset, såfremt der kommer råstofindtægter af betydning. 20

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat Skatte- og Velfærdskommissionen Skat Baggrundsrapport Marts 2011 BAGGRUNDSNOTAT SKAT Indholdsfortegnelse BAGGRUNDSNOTAT...2 SKAT...2 1. Indledning...5 1.1. Målsætninger i et moderne skattesystem...5 1.1.1.

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere