Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál."

Transkript

1 Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, Tilvísun: / Málsnúmer: Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Lyfjastofnun vísar til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis til stofnunarinnar dags. 18. maí Í tölvupóstinum var frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál, sent Lyfjastofnun til umsagnar og var þess óskað að umsögn bærist eigi síðar en 8. júní Með tölvupósti dags. 8. júní 2016 óskaði Lyfjastofnun þess við Gunnlaug Helgason, nefndaritara velferðarnefndar Alþingis, að Lyfjastofnun yrði veittur viðbótarfrestur til að skila Alþingi umsögn um málið. Var sá frestur síðar veittur sama dag. Lyfjastofnun hefur um áraraðir, í óformlegum og formlegum samskiptum við bæði Alþingi og velferðarráðuneytið (og forvera þess), hvatt til að lyfjalög, nr. 93/1994, verði tekinn til heildarendurskoðunar og frumvarp til nýrra lyfjalaga verði lagt fram á Alþingi. Í ljósi þess fagnar Lyfjastofnun því að frumvarp þetta líti nú dagsins ljós. Lyfjastofnun vill þá jafnframt árétta, líkt og segir í almennum athugasemdum sem frumvarpi þessu fylgja, að forstjóri Lyfjastofnunar átti sæti í nefnd þeirri sem heilbrigðisráðherra skipaði í ársbyrjun 2015 og vann þau drög sem frumvarpið byggir á. Enn fremur vann lögfræðingur Lyfjastofnunar sem starfsmaður umræddrar nefndar. Þrátt fyrir þessa aðkomu Lyfjastofnunar að vinnslu frumvarpsins telur Lyfjastofnun að eftirtalinn atriði í frumvarpinu þarfnist frekari úrvinnslu. 6. gr. Í f-lið 1. mgr. 6. gr. er lagt til að eitt lögbundinna hlutverka Lyfjastofnunar verði að veita leyfi til lyfsölu, rekstrarleyfi, undanþágur frá kröfu um lyfsöluleyfi og að hafa eftirlit með slíkri starfsemi. Lyfjastofnun bendir á að til að gæta samræmis við 33. gr. frumvarpsins ætti einnig að telja upp á sama stað það hlutverk að veita dýralæknum leyfi til sölu lyfja sem ætluð eru dýrum. Leggur Lyfjastofnun til að á eftir orðinu lyfsölu" komi: leyfi dýralækna til að selja lyf sem ætluð eru dýrum. Í g-lið 1. mgr. 6. gr. er lagt til að Lyfjastofnun hafi það hlutverk að veita leyfi til klínískra lyfjarannsókna og hafa eftirlit með framkvæmd slíkra rannsókna. Lyfjastofnun bendir á að ekki er hér gætt fyllsta samræmis við 21. gr. frumvarpsins, er þar er gerð sú tillaga að ráðherra sé falin heimild til að kveða á um í reglugerð hvaða stjórnvald það sé sem veitir leyfi til klínískra lyfjarannsókna á mönnum. Lyfjastofnun leggur því til að g-liður 1. mgr. 6. gr. verði felldur brott í ljósi framangreinds. Komi til þess að ráðherra feli Lyfjastofnun þetta hlutverk ætti n-liður 1. mgr. 6. gr. að gefa nægilegt svigrúm lögum samkvæmt til þess að stofnunin taki að sér hlutverkið. Lyfjastofnun vill jafnframt benda á að í 6. gr. frumvarpsins er ekki að finna verkefnið upplýsingagjöf til almennings um lyf (og þá mögulega einnig lækningatæki) skilgreint sem eitt hlutverk stofnunarinnar. Á þetta er bent þar sem Lyfjastofnun býr yfir mestum upplýsingum og mestri þekkingu allrar stjórnsýslunnar á þessu sviði. Ef vilji stendur til þess að yfirvöld miðli til almennings upplýsingum um lyf og lyfjanotkun telur Lyfjastofnun æskilegt að um slíkt væri kveðið í lyfjalögum. Vekur stofnunin athygli á úrskurði L y f;b» la fn u n VinianCsleii Reyk.;avlk Slm Fa* Kt C-2740 w w a ly f^ a s to fn u n.is ly f ja t t o f n u n ö lv f ja ilo f r u n.ia ; c e la n d lc A g e n c y W r ila n r t v. e if i R e y k a tfk lco a n o Tel. « to D P»j TO w w «v im A i i ir.a flim a n

2 velferðarráðuneytisins, nr. 1/2015, þar sem ráðuneytið taldi Lyfjastofnun ekki heimilt að birta tilteknar almennar upplýsingar um sölutölur lyfja hér á landi vegna skorts á skýrri og beinni lagaheimild til birtingarinnar. Að einhverju leyti er tekið á þessu í 68. gr. þessa frumvarps, en eftir sem áður hefur frumvarpið ekki að geyma ákvæði sem felur Lyfjastofnun hlutverk af þessum toga né fjármögnun. 9. gr. Í 1. mgr. 9. gr. er að finna ákvæði sem ekki er að finna í núgildandi lyfjalögum, nr. 93/1994. Lagt er til að Lyfjastofnun sé gert að halda úti sk. stoðskrá lyfja. Er hér sótt í fyrirmyndir frá Norðurlöndunum, t.a.m. Noregs, en þar halda heilbrigðisyfirvöld úti sk. FEST-gagnagrunni. Um er að ræða grunnskrá sem hefur að geyma allar helstu upplýsingar um lyf sem þeir sem ávísa lyfjum og afgreiða úr lyfjabúð þurfa að hafa við höndina svo fyllsta öryggi sé tryggt (lyfjaofnæmi, milliverkanir o.fl.). Lyfjastofnun telur að orðalag ákvæðisins eigi að taka mið af þessu, þ.e. hverjir notendur stoðskrár lyfja séu. Lyfjastofnun leggur því til að í stað orðsins tölvukerfi", í 3. málsl. 1. mgr. 9. gr. komi: þá sem ávísa og afgreiða lyf. Þá vill Lyfjastofnun benda á umfjöllun um þetta atriði frumvarpsins í því kostnaðarmati sem því fylgir. Í 5. mgr. kostnaðarmatsins (bls. 39 í frumvarpinu) segir: Ákvæði lyfjaskráninga og lyfjatölfræði eru efld í frumvarpinu frá gildandi lögum með tilkomu lyfjagagnagrunns, sbr. 69. gr. Klínískur lyfjagagnagrunnur felur ísé r aukin útgjöld ríkissjóðs. Til að fullnægja skilyrðum frumvarpsins um starfrækslu hans er nauðsynlegt að fjárfesta í tölvuhugbúnaði og vinnu við hugbúnaðargerð ásamt innleiðingu á honum. Milliverkanir lyfja eru skrá á form i sem ekki er hægt að nýta í rafrænum upplýsingakerfum heilbrigðisþjónustunnar. Lyfjaofnæmi og frábendingar eru ekki á aðgengilegu formi fyrir heilbrigðisstarfsfólk auk þess sem núverandi grunnar valda erfiðleikum vegna mismunandi lyfjapakkninga og lyfjafyrirmæli." Lyfjastofnun telur að þessi framsetning sé villandi og gangi þvert á skilning stofnunarinnar á þann vilja ráðherra sem birtist í 9. gr. frumvarpsins. Telur stofnunin að framangreind tilvísun í 69. gr. frumvarpsins sé einfaldlega röng, og í stað hennar ætti að vísa til 9. gr. frumvarpsins. Hér er í reynd um að ræða umfjöllun um það sem í frumvarpstextanum er nefnt stoðskrá lyfja, sbr. títtnefnda 9. gr. frumvarpsins. Lyfjastofnun getur með engu móti séð hvernig ákvæði 69. gr., þar sem fjallað er um lyfjagagnagrunn Embættis landlæknis, sem nú þegar er starfræktur, eigi við um klínískan lyfjagagnagrunn sem byggir á upplýsingum sem Lyfjastofnun býr ein yfir. Lyfjastofnun telur að hér sé um misskilning að ræða og hvetur eindregið til þess að hann verði leiðréttur við afgreiðslu frumvarpsins hjá velferðarnefnd. 11. gr. Lyfjastofnun Lyfjastofnun bendir á að þeirri tillögu sem sett er fram í 11. gr. frumvarpsins, og er ætlað að leysa 1. mgr. 7. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994, af hólmi er ekki að finna umfjöllun eða ákvæði um sk." compassionate use". Slíkt ákvæði getur tekið til lyfjanotkunar á nýjum lyfjum sem ekki eru komin á markað eða til lyfja við sjaldgæfum sjúkdómum sem verða ekki markaðssett á Íslandi eða vegna annarra aðstæðna ákveðinna sjúklingahóps. Norðurlandaþjóðirnar hafa vel flestar sett sér sérstakar reglur um þessa tegund lyfjanotkunar, á meðan hér á landi hefur enn sem komið er ekki verið settar sérstakar reglur. Er hér nærtækast að líta til Danmerkur þar sem í dönskum lyfjalögum sem síðast sættu heildarendurskoðun árið 2005, segir um þetta atriði í 29. gr.: 29. Sundhedsstyrelsen kan efter ansögning i særlige tilfælde tillade salg eller udlevering i begrænset mængde a f lægemidler, som ikke er omfattet af en markedsföringstilladelse eller ikke markedsföres i Danmark (udleveringstilladelse). c sla n d ic Med<cirtes A goncy V7nlands.-.oifi 1* S-113 9«yk avjk lcc- anú Tol.»3S4 S? C 210D -zx»3 S4 *jfci 21TQ w w rt.im a is -m a flim a it

3 Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan knytte vilkár til udleveringstilladelsen og kan tilbagekalde en tilladelse, hvis disse vilkár ikke overholdes eller der optræder alvorlige problemer med lægemidlets kvalitet, sikkerhed eller virkning, herunder alvorlige bivirkninger. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om distribution af lægemidler, der er omfattet af en tilladelse efter stk. 1. Lyfjastofnun hvetur eindregið til að þetta atriði verði skoðað og rætt nánar og að fulltrúar Landspítala, þar sem flest öll notkun lyfja af þessum toga fer fram hér á landi, verði hafðir með í ráðum. Mikilvægt er að slík úrræði eigi sér lagastoð og hverskonar samningar sem gerðir eru vegna þeirra sé gagnsæir. 13. gr, Lyfjastofnun bendir á að í 3. mgr. 13. gr. er að finna hugtakið takmarkað lyfsöluleyfi. Svo virðist sem misfarist hafi að uppfæra hugtakið til þess orðfæris sem finna má í 3. mgr. 31. gr., þ.e. heimildar Lyfjastofnunar til að veita undanþágu frá kröfu um lyfsöluleyfi sem forsendu þess að selja almenningi lyf. 21. gr. Lyfjastofnun vísar til athugasemdar hér að framan um g-lið 1. mgr. 6. gr. 22. gr. Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins er lagt til að lyfjaframleiðsla sem fram fer á sjúkrahúsum, sem notuð eru strax í kjölfar framleiðslu, skuli taka mið af ályktunum Evrópuráðsins um lyfjaframleiðslu sem fram fer á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Lyfjastofnun vekur athygli á að m.v. orðalag ákvæðisins gæti reynst vandkvæðum háð að framfylgja slíkri reglu. Annars vegar liggur fyrir sú staðreynd að ályktanir Evrópuráðsins (Council of Europe) hafa ekki réttaráhrif einar og sér hér á landi, en þar að auki eru þær ekki vanalega ekki þýddar yfir á íslensku. Hins vegar er ekki skýrt af orðalagi ákvæðis 2. mgr. 22. gr. hvort um sé að tillögu að tilmæli löggjafans, eða hvort um sé að ræða tillögu sem ætlað er að hafi bindandi áhrif gagnvart þeim aðilum sem um ræðir. Þá vakna spurningar hér að mati Lyfjastofnunar ef höfð eru í huga almenn sjónarmið sem og sett lög um skýrleika og birtingu stjórnvaldsfyrirmæla. Lyfjastofnun óskar þess að inntak 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins verði skýrt sem kostur er, þar sem það mun falla Lyfjastofnun í skaut að framfylgja þeim reglum sem frumvarpið hefur að geyma þegar það verður að lögum. VII. kafli/26. gr. Lyfjastofnun vill vekja athygli á því að í frumvarpinu er ekki tekið með afgerandi hætti á starfsemi erlendra lyfjaheildsala hér á landi, þ.e. fyrirtækja sem hafa heimild til heildsölulyfja í öðrum ríkjum á EES-svæðinu. Líkt og fram kemur t.a.m. í drögum að Lyfjastefnu til 2020, virðist stefna íslenskra heilbrigðisyfirvalda vera sú að gera íslenskum kaupendum lyfja, t.d. heilbrigðisstofnunum, auðveldara með að versla á heildsölustigi við aðila í öðrum ríkjum EES-svæðisins. Hefur í þessu sambandi stundum verið rætt um að opna markaðinn". Lyfjastofnun bendir á að í 32. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, segir: Leyfi til innflutnings fullgerðra lyfja og lyfjaefna til dreifingar íheildsölu hafa þeir einir sem til þess hafa hlotið leyfi Lyfjastofnunar. Af ákvæði þessu leiðir að aðeins mega hér á landi selja lyf í heildsölu þeir sem hafa fengið sérstakt heildsöluleyfi hjá Lyfjastofnun. Í þessu sambandi bendir Lyfjastofnun á að í dag hafa slíka heimild sjö íslensk L y f;b» la fn u n VinianCsleii Reyk.;avlk Slm Fa* C-2740 w w a ly f ;a s t o ín u n.is ly f ja t t o f n u n ö lv f ja ilo f r u n.ia icalandlc A gency W rilanrtv.eifi Reyk atfk lco ano Tel. « tOD»354 5fal 21T0 ww«v ima ii -fr.aflima ic

4 fyrirtæki, en ekkert fyrirtæki með aðsetur í öðru EES ríki hefur slíka heimild. Lyfjastofnun hvetur velferðarnefnd til að taka þetta atriði til skoðunar og ræða við hagsmunaaðila, bæði kaupendur og seljendur. 31. gr. Lyfjastofnun vill, í ljósi þess að það fellur í skaut stofnunarinnar að veita þá heimild sem kveðið er á um í 3. mgr. 31. gr., vekja athygli á því hversu óljóst orðalag 2. málsl. 3. mgr. 31. gr. er í raun og veru. Samkvæmt ákvæðinu má Lyfjastofnun aðeins veita þá undanþágu frá ákvæði 1. mgr. 31. gr. sem um ræðir þar sem ekki er starfrækt lyfjabúð eða lyfjaútibú". Lyfjastofnun óskar eftir að orðalag ákvæðisins verði skýrt og afmarkað betur þannig að vilji löggjafans fari ekki á milli mála. Dæmi mætti taka af aðstæðum þar sem engin lyfjabúð væri starfrækt í sveitarfélaginu Seltjarnarnesi (en svo er í raunveruleikanum ekki). Fimm lyfjabúðir eru starfræktar í póstnúmerum 101 og 107 í Reykjavík. Af orðalagi 2. málsl. 3. mgr. 31. gr. frumvarpsins er ekki fyllilega skýrt að mati Lyfjastofnunar hvort stofnuninni væri heimilt að veita undanþágu frá 1. mgr. 31. vegna sölu lyfja á Seltjarnarnesi í dæmi af þessum toga. Óskast þetta skýrt sem kostur er eins og áður segir. Lyfjastofnun leggur til að stofnuninni verði heimilt að veita lyfsöluleyfi með takmörkunum. Er þar átt við afmarkað leyfi til sölu tiltekinnar tegundar lyfja í smásölu til almennings, einna helst sk. lyfjagösum (súrefni o.þ.h.). Þá leggur Lyfjastofnun til að 4. mgr. 31. gr. verði breytt á þann veg að sú reglugerð sem ráðherra setja skal um lyfsölu og lyfjabúðir fjalli jafnframt um lyfsölu dýralækna, sbr. 33. gr. frumvarpsins. 33. gr. Lyfjastofnun styður og hvetur eindregið til að sú tillaga sem gerð er í 33. gr. frumvarpsins verði að lögum. Lyfjastofnun telur þó að verði sú tillaga sem 33. gr. hefur að geyma, þ.e. að dýralæknum verði gert skylt að sækja um leyfi til sölu lyfja sem ætluð eru dýrum, þá þurfi að gera breytingar á 8. gr. laga nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Í nefndu ákvæði laga nr. 66/1998 er fjallað um afhendingu (afgreiðslu) og ávísun lyfja í sömu andrá, sem er í samræmi við þá framkvæmd sem nú tíðkast, þ.e. að dýralæknum sé sjálfkrafa heimilt að selja lyf við það að öðlast réttindi til að stunda dýralækningar hér á landi. Lyfjastofnun leggur til að gerður verði greinamunur þar á, þ.e. að orðalag 8. gr. laga nr. 66/1998 verði breytt á þann veg að ákvæðið tilgreini dýralækna sem hafi leyfi til afhendingu lyfja sbr. umrætt ákvæði þessa frumvarps. XIII. kafli/56. gr. Lyfjastofnun vill árétta, í ljósi annarra umsagna um þetta frumvarp, að lyfjagátarreglur sem settar hafa verið á vettvangi Evrópusambandsins ná til allra lyfja sem hafa markaðsleyfi á Evrópska efnahagssvæðinu. Engin leið er að undanskilja frá þessu regluverk einstaka lyf, hafi þau verið flutt til Íslands og notuð á grundvelli undanþágu sem Lyfjastofnun hefur veitt (sk. undanþágulyf). 61. gr. Lyfjastofnun Lyfjastofnun fagnar þeirri stefnu sem mörkuð er í frumvarpinu þar sem lagt er til að þau verkefni sem sinnt er af Lyfjagreiðslunefnd í dag færist til Lyfjastofnunar. Stefnumörkun þessi og tillaga er í samræmi við ábendingar og hvatningu sem beint hefur verið til heilbrigðisyfirvalda hér á landi undanfarin ár þar sem lögð er til einföldun á stjórnsýslu lyfjamála. Þá er tillaga þessi einnig samstíga þeirri þróun sem virðist vera að eiga sér stað erlendis þar sem aukið samstarf er orðið milli skráninga og leyfisveitingar lyfja annars vegar og verðlagning og ákvörðun um greiðsluþátttöku hins vegar.. Sé horft til Norðurlandanna er þetta einnig heillaskref að mati Lyfjastofnunar þar sem systurstofnanir Lyfjastofnunar í Noregi og Danmörku sinna

5 sambærilegu hlutverki í þeim löndum. Núverandi starfssemi Lyfjagreiðslunefndar fellur því vel að annarri kjarnastarfssemi Lyfjastofnunar. Lyfjastofnun vekur athygli á að í frumvarpinu er að finna misræmi milli ákvæða 4. mgr. 61. gr., 1. mgr. 62. gr. og svo þess kostnaðarmats sem fylgir frumvarpinu. Í 4. mgr. 61. gr. segir, líkt og segir um lyfjagreiðslunefnd í 8. mgr. 42. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994, með síðari breytingum, að kostnaður sem hlýst af vegna starfsemi sem tengist verðlagningu lyfja og ákvarðana um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjum. Í 1. mgr. 61. gr. segir að Lyfjastofnun skuli skipa nefnd sem í skulu sitja sex einstaklingar. Samkvæmt frumvarpinu er hér um að ræða þá nefnd sem taka skal gera tillögu að ákvörðunum Lyfjastofnunar um lyfjaverð og greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjum. Í 1. mgr. 43. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994, með síðari breytingum, segir aftur á móti að lyfjagreiðslunefnd skuli skipuð fimm einstaklingum. Í kostnaðarmati frumvarpsins segir síðan: Samruni lyfjagreiðslunefndar og Lyfjastofnunar er formsatriði sem leiðir ekki til fjárhagslegra áhrifa á ríkissjóð." Lyfjastofnun telur að þessi tiltekna setning kostnaðarmats frumvarpsins sé ekki alls kosta rétt með vísan til þess sem hér að framan segir. Í frumvarpinu er gerð tillaga þess efnis að fjölga um einn einstakling á þeim vettvangi þar sem teknar eru ákvarðanir um lyfjaverð og greiðsluþátttöku sjúkratryggingastofnunarinnar í lyfjum á sama tíma og áfram er gert ráð fyrir að kostnaður vegna þessarar starfsemi sé fjármagnaður með fjárframlagi úr ríkissjóði. Lyfjastofnun óskar þess eindregið að tekið verði mið af þessum veruleika við þinglega meðferð frumvarpsins. Þá telur Lyfjastofnun að 5. mgr. 61. gr. frumvarpsins hafi að geyma villu þar sem vísað er til verðákvarðana sjúkratryggingastofnunarinnar. Sjúkratryggingum Íslands er hvergi falið það hlutverk að taka ákvarðanir um lyfjaverð, hvorki í frumvarpinu né í gildandi lögum. Lyfjastofnun telur að augljóslega sé átt við Lyfjastofnun á þessum stað í 5. mgr. 61. gr. og leggur til að ákvæðinu verði breytt þessu til samræmis. 62. gr. Lyfjastofnun telur að ekki sé rétt að vísa til 7. gr. frumvarpsins í 1. mgr. 62. gr. Í 7. gr. er fjallað um heimild stofnunarinnar til að skipa nefndir og starfshópa til að styðja við starfsemi stofnunarinnar. Á sama stað er gerður sá áskilnaður að þeir sem slíkar nefndir eða starfshópa skipi megi eiga persónulegra hagsmuna að gæta í lyfjaiðnaði. Þar sem 1. mgr. 62. gr. gerir beinlínis ráð fyrir að skipaðir séu í nefndina sem um ræðir fulltrúar lyfjaiðnaðarins er hér um ósamrýmanleika að ræða. Lyfjastofnun leggur því til að tilvísun til 7. gr. frumvarpsins í 1. mgr. 62. gr. verði felld brott. Þá bendir Lyfjastofnun á að í ljósi gildistöku laga nr. 123/2015, um opinber fjármál, og þ.m.t. nýs verklags við gerð fjárlaga, að réttara kann að vera að fulltrúi velferðarráðuneytisins taki sæti í nefndinni sem um er fjallað í 1. mgr. 62. gr. í stað fulltrúa þess ráðuneytis sem fer með tekjuöflun ríkisins hverju sinni. XVI. kafli. Lyfjastofnun fagnar þeirri stefnu sem mörkuð er í XVI. kafla frumvarpsins um hvernig eftirliti Lyfjastofnunar með því að farið sé að ákvæðum laganna skuli háttað. Í stað tveggja greina í núgildandi lyfjalögum, þar sem fjallað eru um eftirlit Lyfjastofnunar og viðurlögum við brotum gegn ákvæðum laganna, er nú í frumvarpi þessu að finna sérstakan kafla um eftirlit sem telur sjö greinar og sérstakan kafla um viðurlög sem telur átta greinar. Lyfjastofnun telur hins vegar að ennþá skorti á stefnumörkun og skýrleika þegar kemur að almennu markaðseftirliti með sölu lyfja hér á landi. Þegar ákvæði núgildandi lyfjalaga eru skoðuð sést glögglega að vilji löggjafans hefur staðið til þess að Lyfjastofnun hafi eftirlit með sk. eftirlitsskyldum aðilum fyrst og fremst. Breytingar sem gerðar hafa verið á öðrum lögum í gegn um á undanförnum árum, þ.á.m. lögum um matvæli, nr. 93/1995, hafa gert það að verkum að Lyfjastofnun hefur fjarlægst hið eiginlega almenna markaðseftirlit með lyfsölu hér á landi. Hér er fyrst og fremst átt við eftirlit með ólögmætri sölu á lyfjum. Eftir því sem internetið verður fyrirferðarmeira í Lyf;B» lafnun V inian C sle ii Reyk.;avlk Slm Fa* K» C-2740 w w a ly f ;a s t o ín u n.is ly f ja t t o f n u n ö lv f ja ilo f r u n.ia s-113 c d l a n d l c M * d. r * 3 S s A g o 't c y V fn l a n d s.s a.fi 14 lc e 'a n d T«l. * I 0 D w v t r t. im * > ir.a flim a t&

6 smásölu til einstaklinga um allan heim hefur verkefnið reynst erfiðara og erfiðara, og vega þar þungt samfélagsmiðlar. Sérstaklega verður að hafa í huga áðurnefnda áherslu núgildandi lyfjalaga á eftirlit Lyfjastofnunar með eftirlitsskyldum aðilum en einnig þarf að hafa í huga hvernig starfsemi Lyfjastofnunar er fjármögnuð. Eins og staðan er í dag er eina raunverulega úrræði Lyfjastofnunar til að grípa inn í, þegar færðar hafa verið sönnur á ólögmæta lyfsölu, að beina kæru til lögreglu. Þó svo að aðkoma lögreglu að málum er varða brot gegn ákvæðum sérlaga, á borð við lyfjalög, verði ætíð nauðsynleg í vissum tilvikum. Eftirlit með umsýslu lyfja, þ.m.t. ólögmæt lyfsala, krefst aftur á móti mikillar sérþekkingar sem fá önnur stjórnvöld en Lyfjastofnun búa yfir. Af þeim sökum leita lögregla og tollayfirvöld mikið til stofnunarinnar þegar mál ef þessum toga koma upp. Vegna áðurnefndrar aðferðafræði við fjármögnun stofnunarinnar getur það hins vegar reynst erfiðleikum háð að forgangsraða í starfsemi stofnunarinnar í þágu þessara verkefna. Telur Lyfjastofnun í þessu ljósi að stofnunin ættu að vera falin frekari að skýrari hlutverk á þessu sviði sem á sama tíma væru fjármögnuð með framlagi úr ríkissjóði, í stað þess að vera fjármögnuð af tekjum sem hljótast af eftirlitsgjaldi sem eftirlitsskyldir aðilar greiða. Ákvæði til bráðabirgða: I. Í ljósi þess sem lagt er til í 2. mgr. fyrra bráðabirgðaákvæðis frumvarpsins, en þar segir m.a. að Lyfjastofnun skuli taka við eignum, réttindum og skyldum Lyfjagreiðslunefndar þegar frumvarpið verður að lögum, óskar Lyfjastofnun þess eindregið að tryggt sé að fjármál og fjárheimildir Lyfjagreiðslunefndar verði í lagi og í samræmi við rekstrarumfang komi til sameiningar. Lyfjagreiðslunefnd var rekin með halla árið 2015 og fyrirsjáanlegur eru enn frekari halli fyrir árið Þessi halli er tilkomin vegna samningsbundinna launahækkana og aukins starfshlutfalls. Vill Lyfjastofnun af þessu tilefni leggja áherslu á að verði frumvarpið samþykkt með óbreyttu sniði sé tryggt að halli Lyfjagreiðslunefndar verði leiðréttur áður en að sameiningu kemur og fjárheimildir Lyfjagreiðslunefndar verði aðlagaðar að raunverulegum rekstrarkostnaði svo Lyfjastofnun taki ekki yfir rekstur stofnunar með innbyggðum rekstrarhalla sem eingöngu verður hægt að bregðast við með uppsögnum. Vill Lyfjastofnun ennfremur benda á mikilvægi þess að komi til þess að Lyfjastofnun verði falin fleiri verkefni, til viðbótar þeim verkefnum sem Lyfjagreiðslunefnd hefur umsjón með, komi fjárheimildir og framlag úr ríkissjóði fyrir þeim eða Lyfjastofnun verði gert heimilt að taka gjöld til að mæta kostnaði vegna verkefna er tengjast ákvörðun lyfjaverðs og greiðsluþátttöku sjúkratryggingastofnunarinnar vegna lyfja. II. Lyfjastofnun Lyfjastofnun vekur athygli á því að í 33. gr. frumvarpsins er að finna breytingu á núverandi fyrirkomulagi heimilda dýralækna til lyfsölu. Í 33. gr. er lagt til að Lyfjastofnun veiti dýralæknum sérstakt leyfi til sölu lyfja sem ætluð eru dýrum. Lyfjastofnun telur, verði sú tillaga sem gerð er í 33. gr. frumvarpsins að lögum, að gera þurfi ráð fyrir aðlögunartímabili fyrir starfandi dýralækna sem stunda lyfsölu. Lyfjastofnun leggur því til eftirfarandi bráðabirgðaákvæði verði bætt við lögin: Dýralæknar með gilt starfsleyfi við gildistöku laga þessara, og hafa í hyggju að stunda sölu á lyfjum fyrir dýr, skulu sækja um leyfi til sölu lyfja fyrir dýr, sbr. 33. gr. laga þessara, fyrir 1. janúar Þá telur Lyfjastofnun að framlengja þurfi þann frest sem veittur er fyrir fyrirtæki sem framleiða virk efni sem nota á til framleiðslu lyfja fyrir menn sem hafa markaðsleyfi og einstaklinga sem stunda miðlun lyfja. Leggur Lyfjastofnun til að umræddur frestur verði framlengdur úr 1. janúar 2017 til 1. júlí 2018.

7 Lyfjastofnun þakkar velferðarnefnd Alþingis fyrir að veita stofnuninni tækifæri á að koma að athugasemdum við frumvarpið á þessu stigi málsins. Þá lýsir stofnunin sig reiðubúna til að senda fulltrúa sína á fund velferðarnefndar til að ræða efni frumvarpsins og skýra frekar einstaka atriði sem frumvarpið og/eða þessi umsögn hafa að geyma. Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri.

komudagur 21-1- 2 0 f2

komudagur 21-1- 2 0 f2 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur 21-1- 2 0 f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari

Læs mere

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur1 Umsögn um frumvarp um náttúrupassa sem lagt var fram á Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 455. mál, þskj. 699. 1 Inngangur Frumvarp til laga sem kveður á um

Læs mere

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns BA ritgerð í lögfræði Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns Hulda Magnúsdóttir Leiðbeinandi: Elísabet Gísladóttir Desember 2013 BA ritgerð

Læs mere

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda LÖGFRÆÐISVIÐ Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Ritgerð til ML gráðu Nafn nemanda: Andrea Valgeirsdóttir Leiðbeinandi: Daníel Isebarn Ágústsson (Haustönn 2014) Staðfesting lokaverkefnis til ML gráðu

Læs mere

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar?

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? Margrét Vala Kristjánsdóttir dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. b 53 Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? b 54

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið . Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra 1. Viðfangsefnið Með munnlegri beiðni í október 1998 fór auðlindanefnd, sem kjörin var á Alþingi 5. júní 1998 í framhaldi af þingsályktun frá

Læs mere

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Félag löggiltra endurskobenda Reykjavík 25. apríl 2005 Tilv. FLE 19-2005 Nefndasvið Alþingis Efnahags- og viðskiptanefnd c/o Stefán Árni Auðólfsson, nefndarritari

Læs mere

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón Fannar Freyr Ívarsson Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands

Læs mere

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA Islándska Bankföreningen Bankers' Association of lceland Alþingi, Reykjavík, 1. febrúar 1996 Alþingi efiiahags- og viðskiptanefiid, /9 ( 0 -* jo Þórshamri v. Templarasund,

Læs mere

E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Eirgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl. 13-16 Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að

Læs mere

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun Þagnarskylda endurskoðenda með tilliti til 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur Jórunn K. Fjeldsted Leiðbeinandi: Þórður Reynisson, LL.M Ábyrgðarmaður:

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

Jöfn umgengni í framkvæmd

Jöfn umgengni í framkvæmd Jöfn umgengni í framkvæmd Helga Sigmundsdóttir Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Kristín Benediktsdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur

Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur 13.2. 2 12. Febrúar 2008 Eftirfarandi er athugasemd Félags geislafræðinga vegna Frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegan flutnings á útgáfu starfsleyfa til

Læs mere

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga Grunnnámskeið 2 Að vera í sveitarstjórn Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna Samband íslenskra sveitarfélaga 2011 Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn - Að vera í sveitarstjórn Samband íslenskra sveitarfélaga

Læs mere

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Inga Helga Sveinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kristín Benediktsdóttir hdl. September

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson Ari Karlsson Júní 2014 BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag

Læs mere

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 Skýrsla nr. LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur.

Læs mere

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Útgefandi: Samtök fjármálafyrirtækja Hönnun: Grafík - Hönnun & framleiðsla

Læs mere

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál]

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsréttinda. (Lögð fyrir Alþingi á 104. löggjafarþingi 1981-82.) Alþingi

Læs mere

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RANNSÓKNARLÖGREGLA RÍKISINS Auöbrekka 6 Pósthólf 280 202 Kópavogur Slmi 554-4000 Fax 554-3865.ópavogi 15. mars 1996 BN/- Borist hefur til umsagnar frá allsherjamefnd

Læs mere

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr.

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr. Samþykkt fyrir Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar Heiti og hlutverk 1. gr. Sjóðurinn heitir Vestnorrænn höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. 2. gr. Hlutverk sjóðsins

Læs mere

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar A. Inngangur. Forsendur. I. Sjórjettur. 1. Sjórjetturinn er lögin um siglingar. Öll þau lög (í víðustu merkingu), sem eiga rætur sínar í sjerkennum siglinga, eiga eftir eðli sínu heima í sjórjettinum.

Læs mere

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Miðvikudagur 23. desember 2009 Álit nr. 4/2009 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Gátlisti til að forðast ólögmætar samkeppnishindranir I. Málsmeðferð Samkeppniseftirlitið hefur látið sig

Læs mere

Hvað er kennitöluflakk?

Hvað er kennitöluflakk? Hvað er kennitöluflakk? Kennitöluflakk felur í sér að viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með gjaldþrotinu að komast

Læs mere

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Innan skipta og utan BA-ritgerð í lögfræði Steinunn Pálmadóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Júní 2013 Steinunn Pálmadóttir Gagnkvæmnisskilyrðið

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Forkaupsréttarsniðganga

Forkaupsréttarsniðganga Forkaupsréttarsniðganga Þorvaldur Hauksson og Helgi Áss Grétarsson Lögfræðideild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XVI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2015 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 Skammstafanir sænsku ehfl. aktiebolagslag nr. 551/2005 norsku ehfl. lov om allmennaksjeselskaper nr. 45/1997

Læs mere

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda Meðlagskerfi Norðurlanda Guðný Björk Eydal Hrefna Friðriksdóttir Félagsráðgjafardeild Ritstjóri: Halldór S. Guðmundsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein

Læs mere

Kjarasamningar í Danmörku

Kjarasamningar í Danmörku Kjarasamningar í Danmörku Allan Lyngsø Madsen Aðalhagfræðingur Yfirlit 1. Undirbúningur 2. Félagslegur og hagfræðilegur byrjunarpunktur. 3. Viðræður LO og DA 4. Ferlið á almenna markaðinum 5. Áhrif á aðra.

Læs mere

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 6.4.2 6.4.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Inngangsdyr / útidyr og svala /garðdyr Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Í grein 6.4.2 í byggingarreglugerð

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Sölvhólsgötu 4 150 Reykjavík Reykjavík, 18. febrúar 2012 Efni: Umsögn Skjásins ehf. vegna breytinga á lögum um Ríkisútvarpið

Læs mere

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Afbrot barna Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hrefna Friðriksdóttir dósent

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

Erindi nr. Þ / Grant Thomton

Erindi nr. Þ / Grant Thomton Löggiltir endurskoðendur - skattasvið A iþm gi. Erindi nr. Þ / Grant Thomton kom udagur 2S.v. 2005" w ant i nornton Alþingi B.t. Efnahags- og viðskiptanefndar Kirkjustræti 2 150 Reykjavík Reykjavík, 25.

Læs mere

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra . Forsjárnefnd Dögg Pálsdóttir Oddný Vilhjálmsdóttir Ólafur Þ. Stephensen Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra.......... Júní 1999 Efnisyfirlit Efnisyfirlit... 1 Inngangur... 3 Samningur Sameinuðu þjóðanna

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Norræna umhverfismerkið 9. mars 2016 Í nóvember árið 1989 gaf Norðurlandaráð út tilskipun um stofnun valfrjáls opinbers umhverfismerkis,

Læs mere

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/1940 - BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kjartan Ólafsson Júní 2013 Kristjana Pálsdóttir

Læs mere

Skal vi snakke sammen?

Skal vi snakke sammen? Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi Katrín Hallgrímsdóttir Lokaverkefni B.Ed.-prófs Kennaradeild Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi )

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) Þingskjal 1373 794. mál. Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015 2016.) I. KAFLI Markmið. Aðstoðarhæft nám. 1. gr. Markmið. Markmið laga þessara er að

Læs mere

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti...

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti... EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 4 2. Réttarsvið nábýlisréttar... 6 2.1 Inntak eignaréttar og tengsl eignaréttar við nábýlisrétt... 6 2.2 Inntak nábýlisréttar... 8 2.2.1 Hugtakið fasteign í skilningi nábýlisréttar...

Læs mere

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar Efnisyfirlit. 1.0 Inngangur... 3 1.1 Almennt... 3 1.2 Afmörkun ritgerðarefnis og umfjöllunarefni... 4 1.3 Fræðikerfi lögfræðinnar... 6 2.0 Umhverfisvernd... 8 2.1 Almennt... 8 2.2 Réttarheimildir... 9

Læs mere

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr. 194. gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Ásta Stefánsdóttir Júní

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

glimrende lærervejledninger

glimrende lærervejledninger Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók Efnisyfirlit Glimrende

Læs mere

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA 2007-2016 TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN 11.8 Stoðþjónusta við 18 ára og eldri Starfsmarkmið 9, leið d STARF NEFNDAR UM NOTENDASTÝRÐA ÞJÓNUSTU ÁFANGASKÝRSLA

Læs mere

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN 1022-9337 Nr. 37

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 1 2 3 Til kennara....3 Almennt

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar BA-ritgerð í lögfræði Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar Leifur Valentín Gunnarsson Leiðbeinandi: Arnaldur Hjartarson Júní 2015 BA-ritgerð

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014 SMIL b KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig b NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 5 Jagten på berømmelse...

Læs mere

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna LÖGMANNABLAÐIÐ 12. árgangur I mars I 1/2006 EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna EFTA-dómstóllinn Jón Rúnar Pálsson: Heimsókn LMFÍ til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg 10 Guðjón Rúnarsson:

Læs mere

Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja

Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja 1 Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja Samantekt Kostnaður TR vegna þunglyndislyfja nam 691 millj.kr. árið 2007. Kostnaður lækkaði um 70 millj. kr. frá fyrra

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015 MINNISBLAÐ MB-15.1 Reykjavík, 28/01/2015 1. Hvaða veðurstikar (veðurþættir, e. weather parameter) eru notaðir til að búa til inntaksgögnin fyrir AERMOD? Hvernig er vindrós svæðisins sem byggt var á? Hvilke

Læs mere

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju -BA ritgerð í lögfræði - Sævar Jens Hafberg Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson Apríl 2011 0 EFNISYFIRLIT

Læs mere

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Efni Einelti 3 Yfirlit 4 Hvað er einelti? 4 Aðferðir 6 Hvernig má greina einelti? 6 Hvernig veit yfirmaður að einelti sé til

Læs mere

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir Saman gegn sóun Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir 2015-2026 Stefna umhverfis og auðlindaráðherra til næstu 12 ára. Níu áhersluflokkar í brennidepli. Áhersla lögð á nægjusemi, að nýta betur og

Læs mere

SKÝRSLA UM STJÓRNSÝSLUENDURSKOÐUN HJÁ RÍKISSPÍTÖLUM

SKÝRSLA UM STJÓRNSÝSLUENDURSKOÐUN HJÁ RÍKISSPÍTÖLUM SKÝRSLA UM STJÓRNSÝSLUENDURSKOÐUN HJÁ RÍKISSPÍTÖLUM MARS 1991 E F N I S Y F I R L I T INNGANGUR... 1 HELSTU NIÐURSTÖÐUR... 2 HLUTVERK RÍKISSPÍTALA... 7 STJÓRNUN RÍKISSPÍTALA... 7 Stjórnskipulag... 7 Stjórnarnefnd,

Læs mere

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið 2006 Michael Dal Reykjavík júní 2006 Michael Dal Lektor við Kennaraháskóla Íslands Úttekt á samræmdu prófi i dönsku vorið 2006 Félag dönskukennara og Kennaraháskóli

Læs mere

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Fríða Rós Valdimarsdóttir Jafnréttisstofa Borgum 600 Akureyri tel: 460 6200 fax: 460 6201 email: jafnretti@jafnretti.is www.jafnretti.is

Læs mere

Casus mixtus cum culpa

Casus mixtus cum culpa Freyr Snæbjörnsson Casus mixtus cum culpa - BA ritgerð í lögfræði Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2012 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 3 2 Réttarsöguleg

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne

Læs mere

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2 Ásmundur G. Vilhjálmsson lömaður Skiptin á skattlaninarréttinum milli heimilisfestarlands o keldulands 1 ) 2 183 1 Hutakið kelduland er hér notað yfir það sem á öðrum Norðurlöndum er kallað kildeland en

Læs mere

Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni

Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni SKÓLAÞRÓUNARSVIÐ KENNARADEILDAR HA Þingvallastræti 23, 600 Akureyri Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni 2003 2006. Úttekt Birna María Svanbjörnsdóttir María Steingrímsdóttir

Læs mere

KONUR SENDIÐ OSS ÚRVAL... Framlag kvenna til iðnsýninganna í Reykjavík 1883 og 1911

KONUR SENDIÐ OSS ÚRVAL... Framlag kvenna til iðnsýninganna í Reykjavík 1883 og 1911 KONUR SENDIÐ OSS ÚRVAL... Framlag kvenna til iðnsýninganna í Reykjavík 1883 og 1911 Áslaug Sverrisdóttir Eftirfarandi erindi má rekja til doktorsritgerðar í hugmyndasögu sem höfundur varði við Háskóla

Læs mere

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Verndarblaðið Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Stuðningsfélagi eftir afplánun Fangar með þroskahömlun Gamlir menn í fangelsi Raddir fanga Íslenskar fangelsisbókmenntir Fagnaðarefni Verndarblaðið

Læs mere

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Sigrún Helga Kristjánsdóttir og Valdís Ingimarsdóttir Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði Leiðsögukennari:

Læs mere

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu 18. tölublað 9. árgangur Þriðjudagur 28. október 2003 ISSN 1025-5621 Upplag: 9.500 eintök Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu "Ekki er víst að allir hafi þolinmæði til að liggja yfir

Læs mere

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Islandsk klarsprog som forskningsområde Ari Páll Kristinsson Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 41-44 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Læs mere

Er ákærufrestun ungmenna áhrifaríkt gult spjald eða endurtekin markleysa?

Er ákærufrestun ungmenna áhrifaríkt gult spjald eða endurtekin markleysa? Er ákærufrestun ungmenna áhrifaríkt gult spjald eða endurtekin markleysa? Skilorðsbundin ákærufrestun ungmenna skv. 56. gr. hgl. og samanburður við önnur úrræði íslenska og danska réttarkerfisins. -Meistararitgerð

Læs mere

Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga

Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga Hugvísindasvið Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga 1763-1774 Ritgerð til B.A.-prófs Björn Rúnar Guðmundsson Júní 2009 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Sagnfræði Tengsl kaupmanna Almenna

Læs mere

SAG 203. Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Verkefnasafn. Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson

SAG 203. Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Verkefnasafn. Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson SAG 203 Nýir tímar Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta Verkefnasafn Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson Netútgáfa Mál og menning Reykjavík 2007 1 Nýir tímar. Saga Íslands og

Læs mere

SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun SMART Kennsluleiðbeiningar 1 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Almennt um námsefnið... 3 Námsumhverfi... 3 Náms- og kennsluaðferðir.... 3 Hlustun... 4 Munnlegur þáttur... 4 Lestur... 4 Ritun... 4 Orðaforði...

Læs mere

Nr desember 2015 REGLUGERÐ

Nr desember 2015 REGLUGERÐ REGLUGERÐ um (6.) breytingu á reglugerð nr. 835/ um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/09 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/04 að því er varðar aukið,

Læs mere

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA Agnes Eir Önundardóttir 2013 BA í lögfræði Höfundur: Agnes Eir Önundardóttir Kennitala: 140689-3359 Leiðbeinandi: Svala Ísfeld Ólafsdóttir dósent Lagadeild

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Reykjavík, 3. júlí, 2013 Til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis v/ máls 14 um Hagstofu Íslands Þann 2. júlí var undirritaður, Helgi Tómasson, boðaður

Læs mere

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014 SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS B I B SMIL Skapandi verkefni ~ Fyr løs Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9053 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók

Læs mere

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem.

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem. Veffang: www.snaefellingar.is Netfang: frettir snaefellingar.is SÉRRIT - 28. tbl. 23. árg. 11. ágúst 2016 Stykkishólms - Póstinum er dreift ókeypis í Stykkishólmi og Helgafellssveit og liggur frammi í

Læs mere

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna.

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna. ánasjóður íslenskra námsmanna I. Kafli Lánshæft nám 1.1. Almennt. Sjóðurinn veitir námslán til framhaldsnáms við viðurkennda skóla eða menntastofnanir sem veita æðri menntun er leiðir til prófgráðu á háskólastigi.

Læs mere

naskoiamanna komudagur & & 2001-

naskoiamanna komudagur & & 2001- Bandfag EtM í T þ m h naskoiamanna komudagur & & 2001- Nefndasvið Alþingis Allsheijamefnd Alþingis Reykjavík 6. júní 2007 r Efni: Umsögn um lagafrumvarp, um breytingu á lögum um Stjórnarráð Islands, nr.

Læs mere

Margrét S. Björnsdóttir Ómar H. Kristmundsson. Stjórnunarmat hjá opinberum stofnunum HANDBÓK

Margrét S. Björnsdóttir Ómar H. Kristmundsson. Stjórnunarmat hjá opinberum stofnunum HANDBÓK Margrét S. Björnsdóttir Ómar H. Kristmundsson Stjórnunarmat hjá opinberum stofnunum HANDBÓK STOFNUN STJÓRNSÝSLUFRÆÐA OG STJÓRNMÁLA Í SAMRÁÐI VIÐ STARFSMANNASKRIFSTOFU FJÁRMÁLARÁÐUNEYTISINS UPPHAFLEGA GEFTIÐ

Læs mere

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS. Nicotinell forðaplástur. Nikótín 7 mg/24 klst., 14 mg/24 klst. og 21 mg/24 klst.

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS. Nicotinell forðaplástur. Nikótín 7 mg/24 klst., 14 mg/24 klst. og 21 mg/24 klst. FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS Nicotinell forðaplástur Nikótín 7 mg/24 klst., 14 mg/24 klst. og 21 mg/24 klst. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega þar sem hann veitir mikilvægar upplýsingar

Læs mere

Almenningssalerni í Reykjavík

Almenningssalerni í Reykjavík Almenningssalerni í Reykjavík Stefna og tillögur Júlí 2016 Almenningssalerni í Reykjavík stefna og tillögur Samantekt Eftirfarandi eru tillögur starfshóps um þjónustumarkmið um almenningssalerni í Reykjavík.

Læs mere