Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven."

Transkript

1 Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

2 Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: Aktieavancebeskatningsloven er siden sin indførelse i 1981 blevet ændret en hel del gange. Seneste væsentlige ændring af loven blev foretaget i forbindelse med skattereformen i De foretagne ændringer har medført, at loven er blevet langt mere detaljeret, men samtidig kan virke uoverskuelig og vanskelig at forstå. Ændringerne har herudover medført, at systematikken i loven i dag ikke kan betegnes som klar og logisk. I denne forbindelse kan følgende af de foretagne ændringer fremhæves: S Indførelsen af de særlige regler for beskatning af udenlandske lavt beskattede finansielle selskaber i 2 a, og de senere ændringer og udvidelser af denne bestemmelse. S Indførelsen af et detaljeret regelsæt for fraflytningsbeskatning ( 13 a) S Indførelsen af særreglerne for andelsbeviser ( 2 b) og aktier erhvervet for låne midler ( 2 c). S Udvidelse af beskatningen af almindelige aktier ejet af personer i tre år eller mere i forbindelse med skatteomlægningen, herunder især reglerne for børsnoterede aktier ( kr. s reglen). S Indførelsen af og de senere ændringer af de særlige regler i 2 d om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger. På denne baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, der skal foretage en teknisk gennemgang og revision af loven, således at den bliver mere overskuelig og sammenhængende. Arbejdsgruppen har som udgangspunkt ikke til opgave at foreslå ændringer i det materielle indhold af reglerne. Arbejdsgruppens forslag til revision af aktieavancebeskatningsloven skal som udgangspunkt

3 være provenumæssigt neutralt. 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning Ved redegørelsens afgivelse havde arbejdsgruppen følgende sammensætning: Rådgivende skatterevisor Christen Amby Ekstern lektor ved Handelshøjskolen i København Christian Beck Afdelingschef Jens Drejer (formand) Skatteministeret, Departementet Kontorchef Jørgen Egelund Told- og Skattestyrelsen Advokat Hans Severin Hansen Plesner & Grønborg Kontorchef Niels Kristensen Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Lise Bo Nielsen Skatteministeriet, Departementet Specialkonsulent Andreas Bo Larsen Told- og Skattestyrelsen Specialkonsulent Jesper Skovhus Poulsen Skatteministeriet, Departementet

4 Afdelingschef Preben Underbjerg Poulsen Told- og Skattestyrelsen Statsautoriseret revisor Søren Rasmussen Deloitte & Touche Sekretariatet har bestået af Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet, Departementet Specialkonsulent Margrete Kiil Skatteministeriet, Departementet Fuldmægtig Anders Nielsen Skatteministeriet, Departementet Økonom Peder Harbjerg Nielsen, Handelshøjskolen i Århus udtrådte af arbejdsgruppen i august Arbejdsgruppen har afholdt 12 møder

5 Afsnit 2 Arbejdsgruppens forslag 2.1 Teknisk omskrivning af aktieavancebeskatningsloven Arbejdsgruppen har foretaget en teknisk omskrivning af aktieavancebeskatningsloven. Med omskrivningen er det tilstræbt, at aktieavancebeskatningsloven gøres mere overskuelig og lettere at forstå. Hovedpunkterne af den tekniske omskrivning er følgende: S S S S Loven er opdelt i en række emnemæssigt afgrænsede kapitler, hvilket fremmer overskueligheden. I den gældende aktieavancebeskatningslov findes ikke en sådan opdeling. Afståelsesbegrebet er søgt afgrænset i et særskilt afsnit. Det er ikke tilfældet i den gældende aktieavancebeskatningslov. Hvor arbejdsgruppen har fundet det muligt, er ordvalget i loven så vidt muligt blevet forenklet. Visse af den nugældende aktieavancebeskatningslovs relativt omfangsrige bestemmelser er blevet opdelt. Eksempelvis er reglen i 13 a om beskatning ved ophør af skattepligt til Danmark blevet opdelt i fire paragraffer. Arbejdsgruppen har desuden drøftet i hvilket omfang skatteregler for aktier med fordel kan samles i samme lov, dvs. aktieavancebeskatningsloven, eller som nu i et vist omfang spredt ud over eksempelvis også ligningsloven og personskatteloven (fx ligningslovens 7A, 16 A, 16 B og 28 og personskattelovens 4, 4a og 8a). Den nuværende struktur kan efter arbejdsgruppens opfattelse ikke karakteriseres som værende ganske hensigtsmæssig. Arbejdsgruppen foreslår dog ikke ændringer heraf, eftersom sådanne ændringer vil være meget omfattende, også set i forhold til det i forvejen meget omfattende forslag til ny aktieavancebeskatningslov. 2.2 Forslag til materielle ændringer Arbejdsgruppen har ikke kun foretaget en teknisk gennemgang og omskrivning af aktieavancebeskatningsloven. Arbejdsgruppen finder, at aktieavancebeskatningslovens kompleksitet ikke alene kan tilskrives selve den tekniske udformning af de mange ændringer af aktieavancebeskatningsloven, der som nævnt i kommissoriet har medført, at loven er blevet uoverskuelig og vanskelig at forstå. Også de indholdsmæssige ændringer af loven har medført en højere kompleksitet. Arbejdsgruppen har derfor overvejet, i hvilket omfang indholdsmæssige ændringer kan gøre aktiea-

6 vancebeskatningsloven lettere at forstå og anvende. Arbejdsgruppen foreslår på denne baggrund grundlæggende indholdsmæssige ændringer. Arbejdsgruppens forslag består af følgende grundelementer: Personaktionærer S kr. s-reglen ophæves. Alle gevinster og tab medregnes derfor til den skattepligtige indkomst. S 3 års-reglen ophæves. Det betyder, at beskatningen er ens, uanset hvor lang tid aktien har været ejet. Gevinst og tab beskattes som aktieindkomst S Gevinst og tab opgøres altid efter den såkaldte gennemsnitsmetode S Næringsbeskatningen opretholdes. Særreglerne i de nuv. 2 a (aktier i visse lavt beskattede udenlandske selskaber), 2 b (andelsbeviser) og 2 d (investeringforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke alene investerer i aktier) opretholdes. S 2 c (aktier erhvervet for lånte midler) og 2 e (idé-aktier) ophæves. S Der etableres en indberetningsordning vedr. anskaffelser, afståelser og udbytter vedrørende børsnoterede aktier i dansk depot. Anskaffelsessummen for en aktie er således altid kendt. S Skattemyndighederne beregner forslag til skattepligtig gevinst og tab på baggrund af indberetningerne. Den skattepligtige skal herefter kontrollere, at beregningen er korrekt. S For unoterede aktier og børsnoterede aktier i udenlandske depoter indføres en særlig selvangivelsesordning, hvor skatteyderne hvert år skal selvangive en specificeret beholdning over de pågældende aktier med angivelse af de enkelte aktieposters nominelle værdi og skattemæssige anskaffelsessum. Det bør være sådan, at skatteyder får fremsendt fortrykt oplysninger om sidste års selvangivne beholdning, således at der kun skal selvangives ændringer i beholdningen (samt evt. avanceopgørelse) S Gældende tabsfradragsregler videreføres i tillempet form. For så vidt angår børsnoterede aktier lempes kildeartsbegrænsningen, idet tab kan modregnes både i gevinst og udbytte på børsnoterede aktier. Hvis resultatet er negativt for de børsnoterede aktier, kan dette fremføres til de følgende indkomstår, men tidsbegrænsningen på 5 år opgives. Fsva. unoterede aktier fastholdes adgangen til fradrag også i øvrig indkomst. Tab på børsnoterede aktier kan ikke fradrages i gevinst på unoterede aktier. S Reglerne om opgørelse af gevinst og tab vedrørende tegnings- og aktieretter justeres. S Reglen om, at hidtidige aktionærer anses for at have afstået en tegningsret, når der tildeles tegningsretter til aktier til favørkurs, ophæves.

7 Selskabsaktionærer S S S S S For selskaber indføres generel skattefrihed ved salg af aktier, ligesom tab ikke bliver modregningsberettigede. Dette gælder uanset ejertid. Efter gældende ret er dette først tilfældet efter 3 års ejertid af den pågældende aktie. Næringsbeskatning opretholdes. Særreglerne i de nuv. 2 a, 2 b og 2 d opretholdes. 2 c ophæves. Reglerne om opgørelse af gevinst og tab vedrørende tegnings- og aktieretter justeres. Reglen om, at hidtidige aktionærer anses for at have afstået en tegningsret, når der tildeles tegningsretter til aktier til favørkurs, ophæves. I tilslutning til den tekniske omskrivning og forslaget til indholdsmæssige ændringer har arbejdsgruppen desuden udarbejdet et forslag til konsekvensændringer i den øvrige skattelovgivning. Arbejdsgruppens forslag til ny aktieavancebeskatningslov og forslaget til konsekvensændringer i den øvrige skattelovgivning er samlet i redegørelsen som afsnit 4 og 5. Arbejdsgruppen foreslår, at den ny aktieavancebeskatningslov og konsekvensændringerne sættes i kraft pr. 1. januar Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at målsætningen bør være, at der ud over de forenklende aktiebeskatningsregler hurtigst muligt etableres den skitserede indberetningsordning for børsnoterede aktier i dansk depot. Told- og Skattestyrelsen har dog oplyst, at den foreslåede indberetningsordning, herunder beregning af gevinst og tab, pga. ordningens tekniske kompleksitet og omfang først forsvarligt vil kunne etableres på et senere tidspunkt - i det omfang den foreslåede ordning i det hele taget er praktisk gennemførlig. Told- og Skattestyrelsen er med bistand fra eksterne konsulenter i færd med at undersøge, om den foreslåede indberetningsordning er praktisk gennemførlig samt de tids- og ressourcemæssige spørgsmål, etableringen af en indberetningsordning rejser. Herunder vil styrelsen om fornødent overveje alternative løsninger. Det betyder, at beregning af gevinst og tab på aktier som udgangspunkt beror på borgernes eget initiativ, indtil der eventuelt kan etableres en indberetningsordning. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at Told*Skat etablerer en beregningsservice på Internet, ligesom skattemyndighederne som hidtil kan være den skattepligtige behjælpelig med opgørelse af gevinster og tab. Under alle omstændigheder mener arbejdsgruppen, at de forenklede aktiebeskatningsregler bør sættes i kraft pr. 1. januar De foreslåede ændringer har efter arbejdsgruppens opfattelse

8 så afgørende fordele, at de ikke bør afvente etablering af en indberetningsordning. Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at der under alle omstændigheder bør ske en selvangivelse af skattemæssige anskaffelsessummer for børsnoterede aktier ejet på dette tidspunkt, og som vil blive omfattet af indberetningsordningen. Grundindberetningen vil under alle omstændigheder skulle foretages af skatteyderne selv, og vil mest hensigtsmæssigt kunne ske pr. 31. december Den særlige selvangivelsesordning for unoterede aktier og aktier i udenlandske depoter, hvor skatteyderne hvert år skal selvangive en specificeret beholdning over de pågældende aktier, foreslås tilsvarende igangsat hurtigst muligt, eksempelvis i forbindelse med selvangivelsen for De almindelige bemærkninger til forslaget til indholdsmæssige ændringer indeholder ikke de sædvanlige politiske bemærkninger. Arbejdsgruppen har ikke set det som sin opgave at udarbejde sådanne politiske bemærkninger, men alene at stille forslag til en teknisk og indholdsmæssig forenkling af aktieavancebeskatningsloven. Tilsvarende indeholder de almindelige bemærkninger ikke skøn over de provenumæssige virkninger af forslaget til ny aktieavancebeskatningslov. I bilaget til redegørelsen er optrykt notat med en statistisk belysning af personers beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser ultimo Optællingerne viser bl.a., at ca personer ( husstande) ejede børsnoterede aktier og/eller investeringsforeningsbeviser (børsnoterede/ikke-noterede) til en samlet værdi af ca. 162 mia. kr. ultimo Det er i gennemsnit ca kr. pr. person, hvoraf aktierne udgør ca kr., men med meget stor spredning, jf tabel 1. Beholdningerne fordeler sig med 78,6 mia. kr. (48 pct.) på børsnoterede aktier, med børsnoterede investeringsforeningsbeviser på 23,5 mia. kr. (15 pct.) og med 59,9 mia. kr. (37 pct.) på unoterede investeringsforeningsbeviser. Ca husstande (enlige/ægtepar) ejede børsnoterede aktier og /eller børsnoterede investeringsforeningsbeviser med en samlet værdi på på ca. 102 mia. kr. eller ca kr. pr. husstand, jf. tabel eller 69 pct. af de husstande har beholdninger under kr. med en gennemsnitlig værdi på ca kr. pr. husstand, jf. tabel pct. eller ca af de husstande havde en samlet portefølje under den skatte-

9 fri kr. s grænse ( / kr. i 1999). Den gennemsnitlige beholdning var på ca kr. pr. husstand, hvoraf aktierne udgjorde ca kr. 1 pct. af husstandene (11.000) ejede børsnoterede papirer over 1 mill. kr. med en samlet værdi på godt 62 mia. kr. Det er i gennemsnit knap 5,7 mill. kr. pr. husstand, hvoraf aktiebeholdningen udgjorde ca. 4,9 mill. kr. 2.3 Nærmere om de foreslåede materielle ændringer Personaktionærer Ophævelse af kr. s-reglen, indførelse af generel beskatning. Grundtanken i den foreslåede nye generelle beskatning af aktieavancer er, at gevinst og tab ved afståelse af aktier er skattepligtig, hhv. fradragsberettiget. Dette gælder uanset ejertid og om aktien er børsnoteret eller ej. Det vil sige, at der ikke gælder skattefritagelse for afståelser af børsnoterede aktier efter 3 års ejertid, hvis kursværdien af den skattepligtiges aktiebeholdning af børsnoterede aktier inden for en årrække ikke har oversteget et vist beløb. Den nuværende administrativt betingede bundgrænseregel betyder, at gevinst og tab på aktier er indkomstopgørelsen uvedkommende for flertallet af skattepligtige, nemlig de skattepligtige, hvis beholdning af børsnoterede aktier ikke overstiger bundgrænsen. For denne personkreds virker bundgrænsereglen, som den er tænkt - som en administrativt begrundet regel. Den holder småaktionærerne uden for den komplicerede lovgivning, og småaktionærerne slipper for at gemme kvitteringer for aktiekøb i årtier. Bundgrænsereglen - og den hermed forbundne 3 års regel - giver imidlertid anledning til problemer. Bundgrænsereglen har vist sig at være meget kompliceret, hvis den skattepligtiges beholdning ligger lige omkring bundgrænsen. Eksempelvis kan den skattepligtige stå i en situation, hvor gevinsten på nogle af aktierne skal beregnes på baggrund af den reelle anskaffelsessum, mens andre gevinster skal beregnes på baggrund af en såkaldt syntetisk anskaffelsessum i stedet for den reelle anskaffelsessum. Syntetiske anskaffelsessummer tildeles, når den skattepligtiges beholdning af børsnoterede aktier overstiger bundgrænsen, men kun i tilfælde, hvor kursværdien i de seneste 3 år før dette ikke har oversteget bundgrænsen, og i så fald kun for aktier, som den skattepligtige på tidspunktet for overskridelsen har ejet i 3 år eller mere. Sådanne aktier anses for at være erhvervet til kursværdien - den syntetiske anskaffelsessum - på tidspunktet for overskridelsen.

10 Sådanne situationer kan give anledning til betydelige problemer i forbindelse med udfærdigelsen af selvangivelsen, både når året er omme og i senere år. For de skattepligtige, hvis beholdning ligger over bundgrænsen, er reglerne ikke helt så komplicerede. Gevinst og tab er skattepligtig hhv. fradragsberettiget. Også for denne gruppe vil de syntetiske anskaffelsessummer dog kunne spille en komplicerende rolle. Herudover ligger de største udfordringer i selve 3 års reglen, nemlig afgørelsen af, hvorledes avancen skal beregnes, og om den beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. I det samlede perspektiv virker den nuværende bundgrænseregel (i kombination med 3 års reglen) altså i et vist omfang ikke efter sin hensigt, nemlig som en administrativt lettende regel. Den implicerer således stærkt komplicerende bivirkninger for mellemgruppen af aktionærer, og i et vist omfang også for gruppen af skattepligtige, hvis beholdning ligger over bundgrænsen kr. s reglen giver desuden et incitament til at holde værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier under beløbsgrænsen, samt at beholde aktierne i over tre år. Denne indlåsningseffekt kan være uhensigtsmæssig. Ved at indføre generel skattepligt for alle gevinster og tab på afståelser af aktier - dvs. at afskaffe bundgrænsereglen (og den hermed forbundne 3 års regel, jf. afsnit ) - kan disse problemer undgås. En generel skattepligt vil betyde en afgørende forenkling af reglerne for den gruppe, hvis beholdning ligger lige omkring bundgrænsen. Også den gruppe, der ligger over grænsen, vil opleve ændringen som en forenkling. Den andel af de skattepligtige, hvis beholdning ligger under den administrativt begrundede bundgrænse, vil naturligvis isoleret set ikke opleve ophævelsen af bundgrænsereglen som en administrativ lettelse. Her skal man for det første tænke på, at gruppen fremover slipper for at skulle holde øje med, om deres beholdning af børsnoterede aktier overstiger bundgrænsen, herunder at lave skatteteknisk begrundede salg i utide for at holde sig under grænsen. I det omfang, den foreslåede indberetningsordning for handel med aktier etableres, vil denne ordning endvidere kunne sikre, at anskaffelses- og afståelsessummer altid er kendt. Hvis indberetningsordningen desuden kan indrettes således, at gevinst og tab beregnes for den skattepligtige, hvis arbejde derfor reduceres til at efterse, om beregningerne er rigtige, vil ophævelsen af bundgrænsereglen i samme omfang være uproblematisk.

11 Beskatning som aktieindkomst uanset ejertid Hvis kr. s reglen ophæves, betyder det, at alle gevinster og tab ved afståelse af aktier skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Arbejdsgruppen foreslår, at gevinst og tab på almindelige aktier beskattes som aktieindkomst, uanset hvor lang tid aktierne har været ejet. Efter gældende regler beskattes gevinst og tab ved afståelse af aktier ejet i mindre end 3 år som kapitalindkomst. Først når aktien afstås efter 3 års ejertid, beskattes gevinst og tab som aktieindkomst. Fordelen ved at operere med ensartet beskatning uanset ejertid er, at det giver en større overskuelighed, og det fjerner den indlåsningseffekt, der ligger i den nuværende sondring. Der vil uvægerligt være en tendens til, at skattepligtige beholder en aktie i mere end 3 år, hvis den skattepligtige skal betale mindre i skat af gevinsten. Kapitalindkomst beskattes i intervallet 32,8-59,7 pct. i 2001 (gennemsnitskommune inkl. kirkeskat), mens aktieindkomst beskattes som 25 pct. af den del indkomstårets samlede gevinst, der ikke overstiger kr. (foreløbigt 2001-beløb), og 40 pct. af resten. En afskaffelse af 3 års-reglen medfører således i langt de fleste tilfælde en lempeligere beskatning ved salg inden 3 års ejertid. Når både kr. s-grænsen og sondringen mellem korttids- og langtidsaktier opgives, vil afståelse af aktier i langt mindre grad være styret af skattemæssige overvejelser. Brugen af realistaionsprincippet medfører i sig selv en indlåsningseffekt. Det skyldes at realisationsprincippet giver anledning til en skatteudskydelse. Denne skatteudskydelse har en værdi for aktionæren. Værdien svarer til forrentningen af den udskudte skat. For at realisere gevinsten og udløse skatten skal aktionæren have en alternativ placeringsmulighed, hvor merafkastet overstiger værdien af skatteudskydelsen. Dette kan i sig selv give en træghed i allokeringen af aktieinvesteringerne. Grunden til, at arbejdsgruppen foreslår, at man stadig anvender realisationsprincippet er, at alternativet - lagerprincippet - kan give anledning til likviditetsproblemer, hvis skatten udløses på et tidspunkt, hvor aktionæren ikke har realiseret gevinsten. Der er således foretaget et valg til fordel for skatteyderen.

12 Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden Gældende ret opererer med to forskellige opgørelsesmetoder. Ved afståelse af børsnoterede aktier inden 3 års ejertid opgøres gevinst og tab efter aktie-foraktie metoden, dvs. som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen, således at det altid er anskaffelsessummen for den først erhvervede aktie, som lægges til grund for opgørelsen. Gevinst og tab i andre afståelsessituationer opgøres efter gennemsnitsmetoden. Ved opgørelsen tages udgangspunkt i en gennemsnitlig anskaffelsessum for den skattepligtiges beholdning af aktier i det pågældende selskab i stedet for anskaffelsessummen for den enkelte aktie. For så vidt angår børsnoterede aktier, er det aktier ejet i mere end 3 år, som indgår i beregningen af den gennemsnitlige anskaffelsessum. Reelt set har gennemsnitsmetoden således to varianter: En, hvor alle den pågældendes aktier i det pågældende selskab indgår i gennemsnittet, (enten fordi der er tale om unoterede aktier, eller fordi der kun er tale om børsnoterede aktier ejet i mere end 3 år) og én, hvor kun nogle af aktierne indgår, nemlig hvor den skattepligtige har (børsnoterede) aktier i selskabet, ejet i mindre end 3 år (for hvilke aktie-for-aktie metoden gælder). Ved gennemsnitsmetoden opgøres gevinst og tab herefter som forskellen mellem afståelsessummen og den gennemsnitlige anskaffelsessum. Som konsekvens af, at arbejdsgruppens forslag til en almindelig, generel beskatning ikke sondrer mellem aktier ejet i mere eller mindre end 3 år, og af at aktie-for-aktie metoden ikke altid giver den samme korrekte opgørelse som gennemsnitsmetoden, foreslår arbejdsgruppen aktie-for-aktie metoden afskaffet. Gevinst og tab ved afståelse af aktier beregnes derfor i alle situationer efter gennemsnitsmetoden, som reelt er mindre kompliceret at anvende end aktie-for-aktie metoden (og som pga. afskaffelsen af aktie-for-aktie metoden fremover kun vil findes i én variant, jf. ovenfor). Desuden indebærer arbejdsgruppens forslag til en indberetningsordning, jf. afsnit , at den skattepligtige, såfremt indberetningsordningen er praktisk gennemførlig, ikke selv skal beregne gevinst og tab. Det sker i indberetningssystemets regi, og den skattepligtige skal efterse, om opgørelserne er rigtige Næringsbeskatningen og aktieavancebeskatningslovens særregler opretholdes. Arbejdsgruppen foreslår, at næringsbeskatning videreføres både for personer og selskaber. Arbejdsgruppen foreslår imidlertid, at definitionen af næring justeres. Således foreslår arbejds-

13 gruppen, at vederlagsnæringsbegrebet i forhold til aktier ikke opretholdes. Tilsvarende udgik vederlagsnæringsbegrebet af kursgevinstlovens næringsdefinition ved den samlede revision af denne lov i Problemet med vederlagsnæring er, at næringen udstrækkes til en række situationer, hvor det egentlig ikke er så selvindlysende, at der er tale om næring. Når en håndværker modtager aktier i stedet for kontanter mv. statueres således efter praksis næring. Effekten er, at gevinst og tab på aktierne herefter medregnes til den personlige indkomst - mens dette ikke er tilfældet, hvis håndværkeren i stedet modtager kontanter, som straks investeres i aktier. I øvrigt foreslår arbejdsgruppen ikke ændringer i afgrænsningen af næring. Dette gælder også i relation til selskabsaktionærer, jf. nærmere herom under pkt Også reglerne i aktieavancebeskatningslovens 2 a, 2 b og 2 d, foreslås videreført. Efter aktieavancebeskatningslovens 2 a medregnes fortjeneste ved afståelse af aktier i visse lavt beskattede udenlandske selskaber. Der er tale om selskaber, hvis virksomhed er af overvejende finansiel karakter, og hvor det samlede afkast heraf er beskattet væsentlig lavere end efter danske beskatningsregler. For personer sker beskatningen som kapitalindkomst (og fortjenesten forhøjes med 1 pct. for hvert års besiddelsestid), da baggrunden for bestemmelsen er at forhindre, at kapitalindkomst konverteres til lempeligere beskattet aktieindkomst. Dette hensyn vil fortsat have betydning, hvis gevinst og tab på aktier under en ny generel beskatning i øvrigt beskattes som aktieindkomst uanset ejertid. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at 2 a videreføres. Efter aktieavancebeskatningslovens 2 b medregnes fortjeneste og tab ved afståelse af andele i visse andelsforeninger til den skattepligtige indkomst. Der er tale om foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i andelsforeningens virksomhed som aftagere, leverandører eller lignende. Reglen tilsidesætter aktieavancebeskatningslovens øvrige regler om aktier. For personers vedkommende sker beskatningen som kapitalindkomst. Den særlige beskatning for de pågældende andelsforeninger er baggrunden for den skærpede beskatning ved afståelsen af andelene, der ligger i 2 b. Gevinst ved afståelse af andelene vil i almindelighed være udtryk for en indtjening i andelsforeningen. Denne indtjening har ikke eller kun delvis været undergivet almindelig selskabsbeskatning, og i det omfang, indtjeningen stammer fra samhandel med foreningens medlemmer, har den ubeskattede indtjening i foreningen samtidig medført en reduktion af den skattepligtige indkomst hos medlemmerne, når disse i deres erhvervsvirksomhed optræder som leverandører eller aftagere i forhold til foreningen.

14 Disse hensyn har fortsat betydning i relation til en ny generel beskatning som aktieindkomst af gevinst og tab ved afståelser af aktier uanset ejertid. Derfor foreslås 2 b videreført. Efter aktieavancebeskatningslovens 2 d skal selskaber m.v. og personer medregne gevinst ved afståelse af investeringforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger (der ikke alene investerer i aktier) ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For personer skal gevinsten medregnes til kapitalindkomsten, og tab kan kun fradrages under visse nærmere betingelser. Reglerne om beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer er bygget op om transparensprincippet, hvorefter det tilstræbes, at investor beskattes af sit afkast ved deltagelse i investeringsforeningen på samme måde, som hvis den pågældende havde oppebåret afkastet ved direkte investering i de underliggende aktiver. Arbejdsgruppen tilsigter ikke ved sit forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven at ændre ved transparensprincippet. Derfor foreslås 2 d videreført. Til gengæld foreslår arbejdsgruppen, at aktieavancebeskatningslovens 2 c og 2 e ikke videreføres. Efter aktieavancebeskatningslovens 2 c skal gevinst ved afståelse af aktier erhvervet for lånte midler i visse finansieringsselskaber medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For personer medregnes gevinsten til kapitalindkomsten. Bestemmelsen omfatter aktier erhvervet for lånte midler i selskaber, der i det væsentlige må antages at indtjene overskud eller anden værditilvækst ved finansiering eller investering under sådanne omstændigheder, at selskabets overskud eller værditilvækst over en periode med stor sikkerhed kan opgøres på forhånd. Reglen gælder kun aktier erhvervet før 1. januar 1994, og blev indført som et værn mod udnyttelse af den dagældende skattefrihed efter 3 års ejertid. Det er arbejdsgruppens indtryk, at der ikke er mange aktionærer tilbage, der ejer sådanne aktier, og dette antal berettiger efter arbejdsgruppens mening ikke til en videreførsel af særreglen. Efter aktieavancebeskatningslovens 2 e, skal personer medregne gevinst og tab ved afståelse af idé-aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder uanset om aktierne er børsnoterede eller unoterede og uanset ejertid og beholdningens størrelse. Gevinst og tab skal medregnes til aktieindkomsten. Dette svarer i vidt omgang til den foreslåede generelle beskatning af aktieavancer. Arbejds-

15 gruppen foreslår derfor, at reglen af forenklingsmæssige hensyn ophæves Indberetningsordning Det er arbejdsgruppens opfattelse, at målsætningen bør være, at der etableres en indberetningsordning, hvorefter alle erhvervelser og afståelser m.v. samt udbytter (inklusive oplysninger om tilbageholdt udbytteskat) indberettes til skattemyndighederne. Målsætningen bør endvidere være, at skattemyndighederne på dette grundlag beregner fortjeneste og tab, og at beløb og beregningsgrundlag indføjes i selvangivelsen som fortrykte beløb. En indberetningsordning forudsætter, at der etableres en særlig selvangivelsesordning, hvorefter de skattepligtige selvangiver de skattemæssige anskaffelsessummer for de pågældende aktier. En registrering af de skattemæssige anskaffelsessummer vil endvidere i sig selv være hensigtsmæssig. Den vil sætte skatteyderne bedre i stand til at beregne gevinst og tab på aktier, ligesom skattemyndighederne vil få bedre kontrolmuligheder. Den foreslåede indberetningsordning bør efter arbejdsgruppens opfattelse omfatte børsnoterede (danske såvel som udenlandske) aktier og omsættelige investeringsbeviser (noterede såvel som unoterede) i dansk depot. Det vil således ikke være afgørende for, om en aktie vil være omfattet af den foreslåede indberetningsordning, hvordan eller hvor de pågældende aktier handles. Eksempelvis vil handler via internet også skulle indberettes, hvis de pågældende aktier er i dansk depot. Indberetningsordningen vil derimod hverken omfatte unoterede aktier eller børsnoterede aktier i udenlandsk depot. Den skattepligtige skal derfor uanset etableringen af en indberetningsordning således fortsat selv beregne og selvangive gevinst og tab på sådanne aktier. Indberetningsordningen for børsnoterede aktier i dansk depot vil have afgørende fordele. For borgerne har indberetningsordningen kombineret med en beregning af gevinst og tab foretaget af skattemyndighederne den fordel, at den skattepligtige slipper for selv at beregne gevinst og tab ved afståelse af aktier omfattet af ordningen. Gevinst og tab beregnes af skattemyndighederne på basis af de indberettede oplysninger. Det er herefter den skattepligtiges ansvar at sikre sig, at resultaterne er rigtigt angivet i selvangivelsen. Det er endvidere en fordel, at anskaffelsessummen for en aktie registreres hos og kontrolleres af skattemyndighederne i tilknytning til anskaffelsen. For borgerne betyder ordningen altså, at de kun skal gemme købsnotaerne i så lang tid, at de kan kontrollere, at registreringen af anskaffelsessummen er korrekt - det vil ikke længere være nødvendigt at gemme købsnotaer til brug for senere opgørelser af gevinst og tab. For skatte-

16 myndighederne indebærer ordningen desuden en styrkelse af de nuværende kontrolmuligheder. Indberetningsordningen er indrettet således, at indberetningspligtigen er rettet mod depotforvaltere m.v., ikke mod den skattepligtige selv. Den foreslåede indberetningsordning forudsætter, at der sker en grundregistrering af skattemæssige anskaffelsessummer af børsnoterede aktier, som er omfattet af indberetningsordningen. Ellers vil skattemyndighederne ikke være i stand til at beregne gevinst og tab ved afståelse af aktier erhvervet før indberetningsordningens opstart. Grundregistreringen skal i givet fald ske på baggrund af de skattepligtiges egne oplysninger, jf. arbejdsgruppens forslag om en særlig selvangivelsesordning af skattemæssige anskaffelsessummer for de pågældende aktier pr. 31. december Den skitserede indberetningsordning omfatter som nævnt ikke unoterede aktier og aktier i udenlandske depoter. Baggrunden for, at indberetningsordningen ikke foreslås at omfatte unoterede aktier er først og fremmest, at der for unoterede aktier ikke er depotpligt. Aktierne er derfor ikke nødvendigvis i depot, og hvis de er, er det ofte blot et sikkerhedsdepot. Overdragelse sker næsten altid mellem private og uden medvirken af fondshandler o.lign. En indberetningsordning for unoterede aktier, der er baseret på indberetninger fra depotforvaltere m.v. vil herefter ikke være effektiv. For så vidt angår børsnoterede aktier i udenlandske depoter, er begrundelsen for, at de ikke foreslås omfattet af indberetningspligten, at en udenlandsk depotforvalter ikke kan pålægges indberetningspligt til de danske skattemyndigheder. Efter skattekontrollovens 11 B er det bl.a. en forudsætning for deponering af værdipapirer i udlandet, at depotforvalteren påtager sig at foretage indberetning til de danske skattemyndigheder. Det er dog muligt at dispensere fra denne forudsætning mod at den skattepligtige i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen afgiver de oplysninger, indberetningen skulle have omfattet. Sådanne dispensationer gives i vid udstrækning. For så vidt angår børsnoterede aktier i udenlandske depoter, kan en effektiv indberetningsordning dermed ikke baseres på indberetninger fra depotførerne. En effektiv indberetningsordning for unoterede aktier og for børsnoterede aktier i udenlandske depoter ville således kræve, at indberetningspligten udstrækkes til den skattepligtige selv, hvilket arbejdsgruppen ikke har fundet hensigtsmæssigt at foreslå. Arbejdsgruppen foreslår dog, at der for unoterede aktier og børsnoterede aktier i udenlandske depoter indføres en særlig selvangivelsesordning for skatteyder, der hvert år skal selvangive

17 en specificeret beholdning over unoterede aktier og børsnoterede aktier i udenlandsk depot med angivelse af de enkelte aktieposters nominelle værdi og skattemæssige anskaffelsessum. Det bør dog være sådan, at skatteyder får tilsendt fortrykte oplysninger om sidste selvangivne beholdning, således at der kun skal selvangives ændringer i beholdningen (sammen med evt. avanceopgørelse). På denne beholdningsoversigt skal skatteyder også angive, hvis der sker succession i anskaffelsessummer for modtagne aktier (modtaget fra aktieombytning, herunder fusion og spaltning, stiftelse af selskab efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, anskaffelse ved arv og gave med skattemæssig succession etc.). Også efter denne beholdningsoversigtsmetode registreres og kontrolleres anskaffelsessummerne altså for de pågældende aktier. Det medfører en højere grad af overskuelighed m.h.t. grundlaget for beregning af gevinst og tab. Med andre ord sikres et mere sikkert grundlag for den skattepligtige ved beregning af gevinst og tab, ligesom skattemyndighedernes kontrolmuligheder samtidig forbedres. Særligt for børsnoterede aktier i udenlandske depoter skal det bemærkes, at der intet er til hinder for, at en udenlandsk depotfører (med investorens accept) tilslutter sig indberetningsordningen. Foretager den udenlandske depotfører ikke indberetning, skal skatteyder hvert år indsende specifikation af sin beholdning af børsnoterede aktier i udenlandsk depot med angivelse af ændringer i beholdningen samt skattepligtig avance m.v., jf. ovenfor. Indberetningsordningen burde ideelt set etableres samtidig med ikrafttrædelsen af den ny aktieavancebeskatningslov. Indførelsen af generel beskatning ville således følges ad med en almindelige indberetningspligt, inkl. indberetningsordningens servicedel, hvorefter skattemyndighederne beregner forslag til skattepligtig gevinst og tab på baggrund af indberetningerne. Told- og Skattestyrelsen er med inddragelse af ekstern konsulentbistand i færd med at foretage en undersøgelse af, om en indberetningsordning, hvor skattemyndighederne opgør fortjenester og tab og fortrykker disse på selvangivelsen, er praktisk gennemførlig og i givet fald under hvilken form, samt den tid og de ressourcer det vil kræve at etablere en indberetningsordning. Told- og Skattestyrelsen overvejer endvidere om fornødent alternative løsninger. Told- og Skattestyrelsen har oplyst, at ordningens kompleksitet og omfang for det første kræver et indgående analysearbejde af, hvordan ordningen teknisk gennemføres. Denne analyse vil formentlig strække sig over det meste af et år, hvor der udarbejdes en kravsspecifikation til udbud i EU-regi. Efter udbudsrunden og valg af leverandør, kan der gå yderligere et par år før det første edb-system er klar til aftestning. Hertil kommer, at de første år i drift i praksis skal vise, om systemet har en sådan kvalitet, at oplysninger om avance kan fortrykkes på selvangivelsen.

18 Efter Told- og Skattestyrelsens vurdering kan det dermed allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at indberetningsordningen i sin fulde form ikke kan sættes i værk fra den 1. januar 2002, og det kan konstateres, at der eksisterer en usikkerhed med hensyn til, om indberetningsrodningen i den foreslåede udformning overhovedet er praktisk gennemførlig. Arbejdsgruppen finder det dog både forsvarligt og nødvendigt, at den ny aktieavancebeskatningslov og konsekvensændringerne stadig sættes i kraft fra 1. januar De foreslåede ændringer har efter arbejdsgruppens opfattelse så afgørende fordele, at de ikke bør afvente etablering af en indberetningsordning. Indberetningsordningen er hensigtsmæssig og et klart fremskridt, men ikke en decideret nødvendig forudsætning for gennemførelsen af de foreslåede ændringer. Arbejdsgruppen mener endvidere, at der under alle omstændigheder bør etableres en særlig selvangivelsesordning, hvorefter der sker en selvangivelse af de skattemæssige anskaffelsessummer for aktier omfattet af den foreslåede indberetningsordning pr. 31. december 2001, dvs. ved ikrafttrædelsen af den ny aktieavancebeskatningslov. Herved sikres grundlaget for fremtidige beregninger af gevinst og tab ved afståelse af børsnoterede aktier i dansk depot. Denne selvangivelsesordning skal ikke forveksles med arbejdsgruppens forslag om en særlig selvangivelsesordning vedrørende unoterede aktier og børsnoterede aktier i udenlandske depoter. Efter denne ordning skal skatteyderne hvert år selvangive en specificeret beholdning over unoterede aktier og børsnoterede aktier i udenlandsk depot med angivelse af de enkelte aktieposters nominelle værdi og skattemæssige anskaffelsessum. Denne særlige selvangivelsesordning for børsnoterede aktier i udenlandsk depot og unoterede aktier foreslås iværksat samtidig med ikrafttrædelsen af en ny aktieavancebeskatningslov. Ved en gennemførelse af den ny aktieavancebeskatningslov vil der uanset, at der ikke samtidigt gennemføres en indberetningsordning af den foreslåede karakter for børsnoterede aktier i dansk depot, være mulighed for, at skattemyndighederne som hidtil kan være den skattepligtige behjælpelig med opgørelse af gevinster og tab. Desuden bør skattemyndighederne allerede ved ikrafttrædelsen af den ny aktieavancebeskatningslov tilvejebringe beregningsprogrammer på Internet. Det vil således være muligt at give skatteyderne adgang til selv at foretage indtastning af grunddata med henblik på at udregne den skattepligtige avance som en service i tilknytning til den almindelige selvangivelsespligt. I tilknytning til etableringen af en indberetningsordning foreslår arbejdsgruppen, at skattekontrollovens regel i 2, stk. 1, nr. 6, ophæves. Efter denne regel omfatter selvangivelsespligten ikke aktieindkomst, der alene består af udbytte, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat, medmindre den skattepligtiges samlede aktieindkomst overstiger kr., eller aktieindkom-

19 sten sammenlagt med en eventuel ægtefælles aktieindkomst overstiger kr. Den foreslåede ophævelse er en konsekvens af, at der med indberetningsordningen vil ske en pligtmæssig indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder af udbytter fra børsnoterede aktier. Når skattekontrollovens 2, stk. 1, nr. 6, ophæves - således at al aktieindkomst er selvangivelsespligtigt - kunne det tale for at justere ejendomsværdiskattelovens 10 om beregning af indkomstgrundlaget for indkomstregulering af ejendomsværdiskattelovens pensionistnedslag. Efter denne regel indgår aktieindkomsten i opgørelsen af indkomstgrundlaget, bortset netop fra udbytteskat op til kr., henholdsvis kr. for ægtefæller, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat. Arbejdsgruppen foreslår imidlertid ikke en sådan justering. En ændring af ejendomsværdiskatteloven vil i givet fald indebære en skærpet ejendomsværdibeskatning. Desuden går undtagelsen for så vidt angår den nævnte udbytteskat igen i sociallovgivningens regler om indkomstregulering af sociale ydelser, eksempelvis den sociale pensionslovs regler om beregning af indkomstgrundlag for folkepensionens grundbeløb. En justering på baggrund af ophævelsen af skattekontrollovens 2, stk. 1, nr. 6, bør i givet fald derfor ske ved en samlet revision af disse regler. Arbejdsgruppen finder det ikke som sin opgave at foreslå skærpelser i ejendomsværdiskatteloven, eller i det hele taget foreslå ændringer, der omfatter den sociale lovgivning Overgangsregler Efter de nuværende regler er afståelse af børsnoterede aktier skattefri, hvis aktierne har været ejet i 3 år, og den skattepligtiges samlede beholdning af børsnoterede aktier i dette tidsrum ikke har oversteget kr. s-grænsen. Arbejdsgruppen foreslår en overgangsregel, hvorefter aktier i beholdninger, der den 31. december 2001 ikke overstiger kr. s grænsen (henholdsvis den dobbelte bundgrænse for ægtefæller), anses for erhvervet til kursværdien på dette tidspunkt. Herved sker der ikke beskatning af gevinst og tab på børsnoterede aktier, der vedrører perioden før den foreslåede lovændrings ikrafttræden den 1. januar Det er efter reglen således ikke en betingelse, at den pågældende aktie har været ejet i 3 år, og således faktisk kunne være afstået skattefrit den 31. december Arbejdsgruppen har overvejet en sådan regel. Reglen har dog den ulempe, at såfremt en skattepligtig ved lovændringens ikrafttræden ikke har ejet de pågældende aktier i 3 år, men har planlagt at gøre dette

20 (og i dette tidsrum holde sig under den skattefri bundgrænse), vil en forventet fremtidig skattefri gevinst ved lovændringen blive skattepligtig. Den ovenfor foreslåede overgangsregel tager derimod hensyn hertil. Tilsvarende omfatter reglen tilfælde, hvor beholdningen inden for de seneste 3 år har oversteget bundgrænsen, men altså ved den foreslåede ændrings ikrafttræden er kommet under bundgrænsen igen. Den skattepligtige kan således have planlagt at beholde aktierne med henblik på en skattefri afståelse efter 3 års ejertid. Overgangsreglen tager hensyn hertil. Det er efter overgangsreglen ikke et krav, at den pågældende aktie rent faktisk afstås efter 3 års ejertid. Indgangsværdien den 31. december 2001 gælder uanset hvornår den pågældende aktie afstås efter ikrafttrædelsen af den foreslåede ændring af aktieavancebeskatningsloven. De med den nuværende 3 års regel forbundne indlåsningseffekter i den gældende aktieavancebeskatningslov følger således heller ikke som et overgangsfænomen med over i den foreslåede lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at det relativt lange tidsrum mellem en vedtagelse af arbejdsgruppens forslag til ny aktieavancebeskatningslov og ikrafttrædelsen af denne, giver gode muligheder for skatteteknisk at indrette sig på de nye regler. Der vil således være en fordel i at reducere sin beholdning til under bundgrænsen pr. 31. december 2001, således at man i videst muligt omfang beholder aktier, der er gevinst på, mens man afstår aktier med tab. Den latente gevinst bliver dermed skattefri, mens tab kan fremføres til fradrag i senere år. På den anden side betyder disse muligheder, at overgangen fra en skattefri bundgrænseregel til generel skattepligt af alle aktiegevinster lempes. Derfor fastholder arbejdsgruppen sit forslag til overgangsregel. Det bemærkes, at den foreslåede overgangsregel ikke indeholder valgfrihed i relation til tildelingen af en indgangsværdi pr. 31. december 2001 for de pågældende aktier. Det vil sige, at uanset at den skattepligtige måtte have erhvervet den pågældende aktie for en højere anskaffelsessum end kursværdien den 31. december 2001, anvendes sidstnævnte kursværdi som anskaffelsessum i forbindelse med senere afståelse af de pågældende aktie. I en situation, hvor kursen den 31. december 2001 er lavere end den oprindelige anskaffelsessum, vil det betyde, at den skattepligtige senere vil kunne få beregnet en skattepligtig gevinst, der overstiger, hvad den pågældende skatteyder reelt har haft i gevinst på aktien. Efter omstændighederne kan den skattepligtige også få beregnet en skattepligtig gevinst, selvom den pågældende reelt har haft et tab på aktien. Det vil være tilfældet, hvis aktien afstås til et højere beløb end kursværdien pr.31. december 2001, men til et lavere beløb end den oprindelige anskaffelsessum.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere