vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen"

Transkript

1 vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

2 Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering af ydelser...4 Momsmæssig behandling af ydelser leveret over landegrænser...4 Ydelser vedrørende fast ejendom...4 Kulturelle aktiviteter, sport, kunst, videnskab, undervisning og lignende... 4 Restaurationsvirksomhed...5 Transport af varer til ikke-afgiftspligtige personer... 5 Lastning, losning, omladning og lignende...5 Korttidsudlejning af transportmidler...5 Passagerbefordring...5 Indberetningskrav i forbindelse med momsangivelsen og listesystemet...5 Listesystemet...5 Momsangivelsen...6 Rubrikken A-varer...6 Rubrikken A-ydelser...6 Rubrikken B-varer...6 Rubrikken B-ydelser...6 Ændringer som følge af skattereformen...7 Delvis ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom...7 Overgangsregel...8 Konsekvenser af nye momsregler for fast ejendom... 8 Salg af renoveret, fast ejendom (regneeksempel på 25 %-reglen)... 9 Uafklarede problemstillinger...9 Ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom...10 Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysningsvirksomhed...10 Forenkling af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom...11

4 Momspakken - ændring af reglerne for levering af ydelser Primo oktober 2009 fremlagde regeringen lovforslag vedrørende implementering af EU s momspakke i dansk momslovgivning. Efter planen skal de nye regler træde i kraft pr. 1. januar Ændringerne kommer blandt andet til at vedrøre følgende: Momsmæssige behandling af ydelser leveret over landegrænser Indberetningskrav i forbindelse med momsangivelsen og listesystemet Momsmæssig behandling af ydelser leveret over landegrænser at de kan sælge tjenesteydelser til virksomheder i andre EU-lande uden at opkræve dansk moms. Momsen skal således betales der, hvor køberen har etableret sin økonomiske virksomhed eller sit faste forretningssted. Er køberen ikke en afgiftspligtig person (det vil sige eksempelvis en privatperson), vil der fortsat skulle opkræves moms i det land, hvor leverandøren er etableret. Følgende ydelser er dog ikke omfattet af hovedreglen: Fra den 1. januar 2010 ændres momsreglerne vedrørende levering af ydelser på tværs af landegrænser radikalt, idet der nu indføres en ny hovedregel. Ydelser vedrørende fast ejendom Arkitekter, håndværkere og ejendomsmæglere med videre, der leverer ydelser vedrørende fast ejendom, skal lægge moms på ydelserne i det land, hvor ejendommen er beliggende. Den nye hovedregel medfører i al sin enkelhed, at momsen som udgangspunkt ikke længere skal Det samme gør sig gældende ved for eksempel hotelovernatninger. opkræves af sælger, men afregnes af køber selv. Dette benævnes også som omvendt betalingspligt. Den omvendte betalingspligt anvendes allerede i dag, men udvides fra den 1. januar 2010 og bliver dermed den nye hovedregel, når der er tale om momspligtigt salg mellem virksomheder. Kulturelle aktiviteter, sport, kunst, videnskab, undervisning og lignende Aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning og lignende, herunder messer og udstillinger, skal pålægges moms i Danmark, hvis aktiviteten finder sted i Danmark. Konsekvensen for de danske virksomheder bliver: at der ikke skal betales udenlandsk moms i forbindelse med virksomhedens køb af ydelser, men at virksomhederne derimod selv skal beregne momsen med 25 % og eventuelt fradrage denne som købsmoms. 4 Fra 1. januar 2011 skal levering af ydelser vedrørende messer og udstillinger til afgiftspligtige personer (virksomheder/erhvervsdrivende) pålægges moms i købers hjemland, medmindre ydelsen vedrører direkte adgang til arrangementer og ydelser i tilknytning hertil.

5 Restaurationsvirksomhed Restaurationsvirksomhed skal pålægges moms i det land, hvor ydelsen udføres. Det vil sige, at der skal betales moms i det land, hvor maden reelt indtages. Restaurant- og cateringydelser om bord på skibe, fly og tog skal dog som udgangspunkt pålægges moms i afgangslandet. Transport af varer til ikke-afgiftspligtige personer Transport af varer inden for EU skal pålægges moms i Danmark, når transporten påbegyndes her. Transport af varer fra 3. land eller indenlandsk transport skal pålægges moms i Danmark, når transporten udføres her. Der tages her hensyn til den tilbagelagte strækning i Danmark. Lastning, losning, omladning og lignende Lastning, losning, omladning med videre skal pålægges moms her i landet, når ydelsen leveres til ikke-afgiftspligtige personer (for eksempel privatpersoner), og når ydelsen rent faktisk udføres her i landet. Det samme gør sig gældende vedrørende vurdering af løsøregenstande og arbejde på løsøregenstande. Modsat er salg af nævnte ydelser til afgiftspligtige personer (virksomheder/erhvervsdrivende) omfattet af hovedreglen, og skal dermed leveres uden moms. Køber skal herefter selv beregne og eventuelt fradrage momsen. Korttidsudlejning af transportmidler Korttidsudlejning af transportmidler pålægges moms i det land, hvor transportmidlet stilles til rå- dighed for lejer. Med korttidsudlejning af transportmidler menes der udlejning på maksimalt 30 dage. Vedrørende langtidsudlejning af transportmidler er det foreslået, at ydelsen skal pålægges moms i kundens land. Det betyder, at den fordelagtige leasingmodel med leasing af personbiler og busser i Tyskland ophører, idet der skal beregnes dansk moms af ydelsen efter reglerne for omvendt betalingspligt. Denne ændring forventes først at træde i kraft pr. 1. januar Passagerbefordring I det store hele er dette område ikke relevant for Danmark/danske virksomheder, idet passagerbefordring er momsfri. I de lande, hvor passagerbefordring er momspligtig, skal befordringen pålægges moms i det land, hvor befordringen sker. Der tages her hensyn til den tilbagelagte strækning. I Danmark har dette reelt kun betydning for turistbuskørsel. Indberetningskrav i forbindelse med momsangivelsen og listesystemet Listesystemet Som noget nyt skal indberetninger til listesystemet, ud over varer, nu også omfatte ydelser, som faktureres efter reglerne om omvendt betalingspligt til kunder i andre EU-lande. Indberetningspligten herfor træder i kraft pr. 1. januar Det vil sige, at en dansk leverandør af ydelser omfattet af hovedreglen, eksempelvis levering af en rådgivningsydelse, til SKAT skal indberette købers hjemland, momsnummer, samt værdien af de solgte ydelser uden moms. 5

6 Angivelsesperioden, der i dag er kvartalet for varesalg, bliver afkortet til månedsvis angivelse af både varer og ydelser. Afkortningen af angivelsesperioden bliver først gennemført i løbet af På visse betingelser vil en række virksomheder dog kunne opretholde kvartalet som angivelsesperiode. Disse betingelser er endnu ikke offentliggjort. Rubrikken A-ydelser I rubrikken A-ydelser anføres værdien uden moms af køb af ydelser i andre EU-lande, for hvilke virksomheden er forpligtiget til at afregne moms efter reglerne for omvendt betalingspligt. Rubrikken B-varer I rubrikken B-varer anføres: Værdien uden moms af varesalg til andre EUlande Momsangivelsen Som følge af de ændrede regler bliver der udarbejdet en ny momsangivelse. Det forventes at der kommer to A og B-rubrikker: Værdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EU-lande Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande. Rubrikken A-varer I rubrikken A-varer anføres: Værdien uden moms af varekøb i andre EUlande Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg til Danmark Værdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering af varer i Danmark. 6 Rubrikken B-ydelser I rubrikken B-ydelser anføres værdien uden moms af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne.

7 Ændringer som følge af skattereformen Med vedtagelsen af skattereformen har regeringen foretaget væsentlige ændringer i den danske momslovgivning. De økonomiske konsekvenser for de berørte virksomheder er store, og virksomheder bør derfor være meget opmærksomme herpå. Erhvervsmæssig levering af byggegrunde (samt bebyggede grunde) Anden levering af fast ejendom vil fortsat være omfattet af momsfritagelsen, for eksempel levering af en bygning efter første indflytning. Ændringerne i momslovgivningen vedrører ophævelse af nogle af fritagelsesbestemmelserne i momsloven. Disse områder bliver nu momspligtige - eller i hvert fald delvis momspligtige. Nedenfor beskrives de forskellige, berørte fritagelsesbestemmelser. Det springende punkt ved vurderingen af, om salg af fast ejendom er omfattet af momspligten eller ej, er således, om bygningen kan anses som værende ny, samt om der er tale om levering af en byggegrund. Følgende ændringer er foretaget: Følgende anses som værende nye bygninger: Delvis ophævelse af momsfritagelse for levering En bygning er ny inden første indflytning, dvs. før af fast ejendom Ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysningsvirksomhed Forenkling af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom Delvis ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom Det er vedtaget, at der pr. 1. januar 2011 sker en delvis ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom. Omfattet af momspligten bliver herefter: Erhvervsmæssig levering af nye bygninger med tilhørende jord bygningen tages i brug. For at undgå omgåelse af momsreglerne anses en bygning for at være ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejde, anses også som en ny bygning, når bygningen sælges/leveres mindre end 5 år efter dagen for til- og ombygningens færdiggørelse. Betegnelsen til- eller ombygningsarbejde i væsentligt omfang er gældende, når værdien af arbejdet overstiger 50 % af salgssummen ved første levering af en bygning eller 25 % af salgssummen ved første levering af en bygning med tilhørende jord. Følgende anses som værende en byggegrund: Et ubebygget areal, som efter planloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål som muliggør opførelse af bygninger. 7

8 Omfattet heraf er endvidere overdragelse af tinglige rettigheder, samt overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger af en ny bygning med eventuel tilhørende jord eller byggegrunde. Det vil sige, at salg af et anpartsselskab, hvis eneste aktiv er at eje en nyopført bygning, ikke er momsfrit som salg af anparter, men derimod et momspligtigt salg af fast ejendom. Overgangsreglen muliggør godtgørelse af betalt moms i den situation, hvor leverandøren af grunden har haft udgifter til for eksempel byggemodning, advokat, revisor med mere inden lovens ikrafttrædelse, og hvor grunden først sælges efterfølgende (med moms). Godtgørelsen kan indrømmes i indtil 5 år efter lovens ikrafttrædelse. Er grunden ikke solgt pr. 31. december 2015, kan momsen af udgifterne godtgøres på dette tidspunkt. For bygninger, der er taget i brug, reduceres anskaffelsessummen samt værdien af til- og ombygningsarbejdet opgjort på anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet med 1/10 for hvert påbegyndt regnskabsår indtil det år, hvor ejendommen sælges. Overgangsregel Som følge af ovenstående er der indført en overgangsregel for levering af ubebyggede grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde. Der er ingen overgangsordning vedrørende nye ejendomme, idet loven kun har virkning for ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være det tidspunkt, hvor støbning af fundament påbegyndes. Dog er det endnu ikke klarlagt, hvordan SKAT momsmæssigt vil forholde sig til de situationer, hvor virksomheder støber fundamentet inden 1. januar 2011 og herefter standser byggeriet for på et senere tidspunkt at bygge det færdigt. Konsekvenser af nye momsregler for fast ejendom Nuværende regler Nye regler - uændret salgspris Nye regler - uændret avance Byggegrund købspris Byggemodning Moms heraf Momsfradrag Netto anskaffelsessum kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Salgspris Moms heraf Netto salgspris kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Salg af grund Avance 8

9 Som det fremgår af taleksemplet på foregående side, medfører de nye momsregler en stor belastning for de berørte virksomheders økonomi. Hvis virksomheden opretholder samme salgspris ved de nye regler, vil resultatet af salget ændre sig fra en fortjeneste på kr. til et tab på kr. Ønsker virksomheden derimod at opretholde den samme avance på salget af grunden, skal salgsprisen for grunden stige med kr. Spørgsmålet er, om det er realistisk at hæve salgsprisen for grunden i det nuværende ejendomsmarked. Salg af renoveret, fast ejendom (regneeksempel på 25 %-reglen) I dette eksempel illustreres konsekvenser ved ændringerne i salgsprisen for en renoveret, fast ejendom. Som nævnt ovenfor afhænger momspligten af forbedringsudgifternes omfang i forhold til salgsprisen. Fakta: Køb af parcelhus, inklusive grund Forbedringer, inklusive moms kr kr. Salgspris (1) for ejendommen Salgspris (2) for ejendommen kr kr. Salgspris Moms heraf Salgspris (1) kr. 0 kr. Salgspris (2) kr kr. Købspris kr kr. Eksemplet viser, at de nye momsregler kan medføre betydelige, økonomiske konsekvenser for virksomheder, som beskæftiger sig med køb af fast ejendom med henblik på renovering og efterfølgende salg. I den situation, hvor den forventede salgspris på kr. holder stik, har virksomheden en fortjeneste på kr. og skal ikke tænke på momsregistrering med mere. Med det nuværende ejendomsmarkedet er det imidlertid ikke usædvanligt, at der skal gives afslag i forhold til den udbudte salgspris. I dette tilfælde gives der et mindre afslag på salgsprisen på kr., som medfører, at den samlede fortjeneste falder til kr., idet virksomheden nu er omfattet af de nye momsregler. Momsreglerne medfører således et fald i fortjenesten på kr., selv om der kun gives et prisafslag på kr. Virksomheder, som er beskæftiget inden for ejendomsbranchen, skal derfor være meget forsigtige med deres dispositioner, idet den forventede fortjeneste hurtigt kan gå tabt på grund af de nye momsregler. Uafklarede problemstillinger Virksomheder, som beskæftiger sig med opførelse af større projekter, skal være opmærksomme på følgende situationer: En virksomhed ejer et grundstykke med 3 byggeforbedringer, inklusive moms Momsfradrag Fortjeneste kr. 0 kr kr kr kr kr. retter og påbegynder inden ikrafttrædelsen af de nye regler støbning af fundament til den første bygning. Da byggeriet af denne bygning er godt i gang, påbegyndes støbning af fundament til 9

10 bygning nr. 2, men denne gang sker støbningen efter, at de nye momsregler er trådt i kraft. I denne situation kan der således opstå tvivl om, hvorvidt det er de nye eller de gamle momsregler, der skal anvendes ved opførelsen af byggeri nr. 2. En virksomhed ejer et grundstykke, hvorpå der skal opføres en bygning med henblik på salg. Støbning af fundamentet påbegyndes inden de nye reglers ikrafttrædelse. Virksomheden standser herefter byggeriet af forretningsmæssige årsager, og i 2011 færdiggøres projektet. I denne situation bør der ikke være tvivl om, at virksomheden skal anvende de gamle regler i forbindelse med opførelsen og salget af projektet, men idet virksomheden standser byggeriet i en periode og først færdiggør projektet efter, at de nye regler er trådt i kraft, kunne SKAT godt antage, at der er tale om spekulation/misbrug af momslovens bestemmelser. Dette kan i værste fald medføre, at hele projektet skal behandles efter de nye momsregler. Inden opstart af nye projekter, som forventes at strække sig ind i 2011, bør virksomhederne derfor søge momsrådgivning, idet der økonomisk kan hentes store besparelser, hvis projektet planlægges korrekt. Det forventes imidlertid, at nævnte problemstillinger er afklaret inden de nye momsreglers ikrafttrædelse. Det betyder, at alle ydelser vedrørende administration af ejendomme bliver omfattet af momspligt, uanset om administrationsydelserne leveres til andelsforeninger, boligforeninger, private udlejere af lejligheder eller erhvervslejemål. Ændringen medfører endvidere, at der ikke længere skal betales lønsumsafgift vedrørende ejendomsadministration. Det må forventes, at ophævelsen af momsfritagelse medfører øgede omkostninger for modtagerne af de omhandlede ydelser, idet hovedparten af modtagerne ikke har fradragsret for momsen af udgifterne. I forbindelse med større boligforeninger og lignede bør man overveje sine muligheder, idet der kan være en del moms at spare. Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysningsvirksomhed Det er vedtaget at ophæve momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed pr. 1. januar 2011, således at der indføres momspligt i de situationer, hvor rejsebureauet enten handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer, eller handler i den rejsendes navn og for dennes Ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom Det er vedtaget, at levering af ejendomsadministration pr. 1. januar 2011 bliver omfattet af momspligt. 10 regning i forbindelse med rejser inden for EU. Der vil således skulle beregnes moms af rejsebureauets fortjenstmargen, det vil sige forskellen mellem det samlede beløb uden moms, der skal betales af den rejsende, og bureauets faktiske

11 omkostninger til andre virksomheder, når disse leverancer kommer den rejsende direkte til gode. Forenkling af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom I de situationer, hvor pakkerejsen anvendes til brug for momspligtige formål, vil køber have fradragsret for momsbeløbet i overensstemmelse med momslovens almindelige regler for fradrag. Det vil sige fradragsret, såfremt købet kan henføres til virksomhedens momspligtige levering af varer og ydelser. Det er vedtaget, at kravet om indhentning af samtykkeerklæringer i forbindelse med allerede indgåede lejemål ophæves pr. 1. juli Lovændringen medfører endvidere, at momsfritagelse for turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed ophæves pr. 1. januar 2011, hvilket vil sige, at disse ydelser fremover bliver omfattet af momslovens hovedregel om levering af momspligtige varer og ydelser. Herudover medfører ændringerne, at der ikke længere skal betales lønsumsafgift vedrørende rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed. Det betyder, at udlejer uden samtykke for lejer kan vælge at pålægge huslejen moms, hvilket alt andet lige vil medføre, at huslejen bliver højere for virksomheder med delvis eller ingen fradragsret. Det er dog lovgivers opfattelse, at den omkostningsbestemte husleje ikke vil bliver 25 % højere for den momsfritagne lejer, idet udlejer har fradragsret for momsen af en del af de udgifter, som medregnes ved opgørelsen af huslejen. 11

12 Busch-Sørensen, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus / Skanderborg Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Grønlands Revisionskontor A/S, Statsautoriserede revisorer, Nuuk Gyrn Lops Brandt, Statsautoriserede revisorer A/S, Køge / København SP/F Grannskoðaravirkið INPACT, statsautoriserede revisorer, Tórshavn Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer I/S, Holstebro / Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Grenaa / Hadsten / Hammel / Mariagerfjord / Randers Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / København / Tørring / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg / København / Aars Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København PKF Munkebo Jensen Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Glostrup Qurios, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Horsens Revision Syd, Statsautoriserede revisorer I/S, Nykøbing F Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn rgd revision, statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus / Åbyhøj / Hobro RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk Signum Revision A/S, Statsautoriserede Revisorer, Frederiksberg Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Viborg RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Redaktion: Jens Skovby (ansv.) Redaktionen er afsluttet den 7. december Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt.

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009

eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009 eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009 Tema: EU s momspakke åbnes 1. januar 2010 Sådan kom forårspakken til at se ud! - med overgangsregler Trækker du udenlandsk moms fra i

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 Skatter og afgifter ved fast ejendom v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Moms ved salg af fast ejendom Med fokus på salg af fast ejendom Til udviklere Til andre myndigheder 3

Læs mere