vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen"

Transkript

1 vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

2 Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering af ydelser...4 Momsmæssig behandling af ydelser leveret over landegrænser...4 Ydelser vedrørende fast ejendom...4 Kulturelle aktiviteter, sport, kunst, videnskab, undervisning og lignende... 4 Restaurationsvirksomhed...5 Transport af varer til ikke-afgiftspligtige personer... 5 Lastning, losning, omladning og lignende...5 Korttidsudlejning af transportmidler...5 Passagerbefordring...5 Indberetningskrav i forbindelse med momsangivelsen og listesystemet...5 Listesystemet...5 Momsangivelsen...6 Rubrikken A-varer...6 Rubrikken A-ydelser...6 Rubrikken B-varer...6 Rubrikken B-ydelser...6 Ændringer som følge af skattereformen...7 Delvis ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom...7 Overgangsregel...8 Konsekvenser af nye momsregler for fast ejendom... 8 Salg af renoveret, fast ejendom (regneeksempel på 25 %-reglen)... 9 Uafklarede problemstillinger...9 Ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom...10 Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysningsvirksomhed...10 Forenkling af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom...11

4 Momspakken - ændring af reglerne for levering af ydelser Primo oktober 2009 fremlagde regeringen lovforslag vedrørende implementering af EU s momspakke i dansk momslovgivning. Efter planen skal de nye regler træde i kraft pr. 1. januar Ændringerne kommer blandt andet til at vedrøre følgende: Momsmæssige behandling af ydelser leveret over landegrænser Indberetningskrav i forbindelse med momsangivelsen og listesystemet Momsmæssig behandling af ydelser leveret over landegrænser at de kan sælge tjenesteydelser til virksomheder i andre EU-lande uden at opkræve dansk moms. Momsen skal således betales der, hvor køberen har etableret sin økonomiske virksomhed eller sit faste forretningssted. Er køberen ikke en afgiftspligtig person (det vil sige eksempelvis en privatperson), vil der fortsat skulle opkræves moms i det land, hvor leverandøren er etableret. Følgende ydelser er dog ikke omfattet af hovedreglen: Fra den 1. januar 2010 ændres momsreglerne vedrørende levering af ydelser på tværs af landegrænser radikalt, idet der nu indføres en ny hovedregel. Ydelser vedrørende fast ejendom Arkitekter, håndværkere og ejendomsmæglere med videre, der leverer ydelser vedrørende fast ejendom, skal lægge moms på ydelserne i det land, hvor ejendommen er beliggende. Den nye hovedregel medfører i al sin enkelhed, at momsen som udgangspunkt ikke længere skal Det samme gør sig gældende ved for eksempel hotelovernatninger. opkræves af sælger, men afregnes af køber selv. Dette benævnes også som omvendt betalingspligt. Den omvendte betalingspligt anvendes allerede i dag, men udvides fra den 1. januar 2010 og bliver dermed den nye hovedregel, når der er tale om momspligtigt salg mellem virksomheder. Kulturelle aktiviteter, sport, kunst, videnskab, undervisning og lignende Aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning og lignende, herunder messer og udstillinger, skal pålægges moms i Danmark, hvis aktiviteten finder sted i Danmark. Konsekvensen for de danske virksomheder bliver: at der ikke skal betales udenlandsk moms i forbindelse med virksomhedens køb af ydelser, men at virksomhederne derimod selv skal beregne momsen med 25 % og eventuelt fradrage denne som købsmoms. 4 Fra 1. januar 2011 skal levering af ydelser vedrørende messer og udstillinger til afgiftspligtige personer (virksomheder/erhvervsdrivende) pålægges moms i købers hjemland, medmindre ydelsen vedrører direkte adgang til arrangementer og ydelser i tilknytning hertil.

5 Restaurationsvirksomhed Restaurationsvirksomhed skal pålægges moms i det land, hvor ydelsen udføres. Det vil sige, at der skal betales moms i det land, hvor maden reelt indtages. Restaurant- og cateringydelser om bord på skibe, fly og tog skal dog som udgangspunkt pålægges moms i afgangslandet. Transport af varer til ikke-afgiftspligtige personer Transport af varer inden for EU skal pålægges moms i Danmark, når transporten påbegyndes her. Transport af varer fra 3. land eller indenlandsk transport skal pålægges moms i Danmark, når transporten udføres her. Der tages her hensyn til den tilbagelagte strækning i Danmark. Lastning, losning, omladning og lignende Lastning, losning, omladning med videre skal pålægges moms her i landet, når ydelsen leveres til ikke-afgiftspligtige personer (for eksempel privatpersoner), og når ydelsen rent faktisk udføres her i landet. Det samme gør sig gældende vedrørende vurdering af løsøregenstande og arbejde på løsøregenstande. Modsat er salg af nævnte ydelser til afgiftspligtige personer (virksomheder/erhvervsdrivende) omfattet af hovedreglen, og skal dermed leveres uden moms. Køber skal herefter selv beregne og eventuelt fradrage momsen. Korttidsudlejning af transportmidler Korttidsudlejning af transportmidler pålægges moms i det land, hvor transportmidlet stilles til rå- dighed for lejer. Med korttidsudlejning af transportmidler menes der udlejning på maksimalt 30 dage. Vedrørende langtidsudlejning af transportmidler er det foreslået, at ydelsen skal pålægges moms i kundens land. Det betyder, at den fordelagtige leasingmodel med leasing af personbiler og busser i Tyskland ophører, idet der skal beregnes dansk moms af ydelsen efter reglerne for omvendt betalingspligt. Denne ændring forventes først at træde i kraft pr. 1. januar Passagerbefordring I det store hele er dette område ikke relevant for Danmark/danske virksomheder, idet passagerbefordring er momsfri. I de lande, hvor passagerbefordring er momspligtig, skal befordringen pålægges moms i det land, hvor befordringen sker. Der tages her hensyn til den tilbagelagte strækning. I Danmark har dette reelt kun betydning for turistbuskørsel. Indberetningskrav i forbindelse med momsangivelsen og listesystemet Listesystemet Som noget nyt skal indberetninger til listesystemet, ud over varer, nu også omfatte ydelser, som faktureres efter reglerne om omvendt betalingspligt til kunder i andre EU-lande. Indberetningspligten herfor træder i kraft pr. 1. januar Det vil sige, at en dansk leverandør af ydelser omfattet af hovedreglen, eksempelvis levering af en rådgivningsydelse, til SKAT skal indberette købers hjemland, momsnummer, samt værdien af de solgte ydelser uden moms. 5

6 Angivelsesperioden, der i dag er kvartalet for varesalg, bliver afkortet til månedsvis angivelse af både varer og ydelser. Afkortningen af angivelsesperioden bliver først gennemført i løbet af På visse betingelser vil en række virksomheder dog kunne opretholde kvartalet som angivelsesperiode. Disse betingelser er endnu ikke offentliggjort. Rubrikken A-ydelser I rubrikken A-ydelser anføres værdien uden moms af køb af ydelser i andre EU-lande, for hvilke virksomheden er forpligtiget til at afregne moms efter reglerne for omvendt betalingspligt. Rubrikken B-varer I rubrikken B-varer anføres: Værdien uden moms af varesalg til andre EUlande Momsangivelsen Som følge af de ændrede regler bliver der udarbejdet en ny momsangivelse. Det forventes at der kommer to A og B-rubrikker: Værdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EU-lande Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande. Rubrikken A-varer I rubrikken A-varer anføres: Værdien uden moms af varekøb i andre EUlande Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg til Danmark Værdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering af varer i Danmark. 6 Rubrikken B-ydelser I rubrikken B-ydelser anføres værdien uden moms af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne.

7 Ændringer som følge af skattereformen Med vedtagelsen af skattereformen har regeringen foretaget væsentlige ændringer i den danske momslovgivning. De økonomiske konsekvenser for de berørte virksomheder er store, og virksomheder bør derfor være meget opmærksomme herpå. Erhvervsmæssig levering af byggegrunde (samt bebyggede grunde) Anden levering af fast ejendom vil fortsat være omfattet af momsfritagelsen, for eksempel levering af en bygning efter første indflytning. Ændringerne i momslovgivningen vedrører ophævelse af nogle af fritagelsesbestemmelserne i momsloven. Disse områder bliver nu momspligtige - eller i hvert fald delvis momspligtige. Nedenfor beskrives de forskellige, berørte fritagelsesbestemmelser. Det springende punkt ved vurderingen af, om salg af fast ejendom er omfattet af momspligten eller ej, er således, om bygningen kan anses som værende ny, samt om der er tale om levering af en byggegrund. Følgende ændringer er foretaget: Følgende anses som værende nye bygninger: Delvis ophævelse af momsfritagelse for levering En bygning er ny inden første indflytning, dvs. før af fast ejendom Ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysningsvirksomhed Forenkling af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom Delvis ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom Det er vedtaget, at der pr. 1. januar 2011 sker en delvis ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom. Omfattet af momspligten bliver herefter: Erhvervsmæssig levering af nye bygninger med tilhørende jord bygningen tages i brug. For at undgå omgåelse af momsreglerne anses en bygning for at være ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejde, anses også som en ny bygning, når bygningen sælges/leveres mindre end 5 år efter dagen for til- og ombygningens færdiggørelse. Betegnelsen til- eller ombygningsarbejde i væsentligt omfang er gældende, når værdien af arbejdet overstiger 50 % af salgssummen ved første levering af en bygning eller 25 % af salgssummen ved første levering af en bygning med tilhørende jord. Følgende anses som værende en byggegrund: Et ubebygget areal, som efter planloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål som muliggør opførelse af bygninger. 7

8 Omfattet heraf er endvidere overdragelse af tinglige rettigheder, samt overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger af en ny bygning med eventuel tilhørende jord eller byggegrunde. Det vil sige, at salg af et anpartsselskab, hvis eneste aktiv er at eje en nyopført bygning, ikke er momsfrit som salg af anparter, men derimod et momspligtigt salg af fast ejendom. Overgangsreglen muliggør godtgørelse af betalt moms i den situation, hvor leverandøren af grunden har haft udgifter til for eksempel byggemodning, advokat, revisor med mere inden lovens ikrafttrædelse, og hvor grunden først sælges efterfølgende (med moms). Godtgørelsen kan indrømmes i indtil 5 år efter lovens ikrafttrædelse. Er grunden ikke solgt pr. 31. december 2015, kan momsen af udgifterne godtgøres på dette tidspunkt. For bygninger, der er taget i brug, reduceres anskaffelsessummen samt værdien af til- og ombygningsarbejdet opgjort på anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet med 1/10 for hvert påbegyndt regnskabsår indtil det år, hvor ejendommen sælges. Overgangsregel Som følge af ovenstående er der indført en overgangsregel for levering af ubebyggede grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde. Der er ingen overgangsordning vedrørende nye ejendomme, idet loven kun har virkning for ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være det tidspunkt, hvor støbning af fundament påbegyndes. Dog er det endnu ikke klarlagt, hvordan SKAT momsmæssigt vil forholde sig til de situationer, hvor virksomheder støber fundamentet inden 1. januar 2011 og herefter standser byggeriet for på et senere tidspunkt at bygge det færdigt. Konsekvenser af nye momsregler for fast ejendom Nuværende regler Nye regler - uændret salgspris Nye regler - uændret avance Byggegrund købspris Byggemodning Moms heraf Momsfradrag Netto anskaffelsessum kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Salgspris Moms heraf Netto salgspris kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Salg af grund Avance 8

9 Som det fremgår af taleksemplet på foregående side, medfører de nye momsregler en stor belastning for de berørte virksomheders økonomi. Hvis virksomheden opretholder samme salgspris ved de nye regler, vil resultatet af salget ændre sig fra en fortjeneste på kr. til et tab på kr. Ønsker virksomheden derimod at opretholde den samme avance på salget af grunden, skal salgsprisen for grunden stige med kr. Spørgsmålet er, om det er realistisk at hæve salgsprisen for grunden i det nuværende ejendomsmarked. Salg af renoveret, fast ejendom (regneeksempel på 25 %-reglen) I dette eksempel illustreres konsekvenser ved ændringerne i salgsprisen for en renoveret, fast ejendom. Som nævnt ovenfor afhænger momspligten af forbedringsudgifternes omfang i forhold til salgsprisen. Fakta: Køb af parcelhus, inklusive grund Forbedringer, inklusive moms kr kr. Salgspris (1) for ejendommen Salgspris (2) for ejendommen kr kr. Salgspris Moms heraf Salgspris (1) kr. 0 kr. Salgspris (2) kr kr. Købspris kr kr. Eksemplet viser, at de nye momsregler kan medføre betydelige, økonomiske konsekvenser for virksomheder, som beskæftiger sig med køb af fast ejendom med henblik på renovering og efterfølgende salg. I den situation, hvor den forventede salgspris på kr. holder stik, har virksomheden en fortjeneste på kr. og skal ikke tænke på momsregistrering med mere. Med det nuværende ejendomsmarkedet er det imidlertid ikke usædvanligt, at der skal gives afslag i forhold til den udbudte salgspris. I dette tilfælde gives der et mindre afslag på salgsprisen på kr., som medfører, at den samlede fortjeneste falder til kr., idet virksomheden nu er omfattet af de nye momsregler. Momsreglerne medfører således et fald i fortjenesten på kr., selv om der kun gives et prisafslag på kr. Virksomheder, som er beskæftiget inden for ejendomsbranchen, skal derfor være meget forsigtige med deres dispositioner, idet den forventede fortjeneste hurtigt kan gå tabt på grund af de nye momsregler. Uafklarede problemstillinger Virksomheder, som beskæftiger sig med opførelse af større projekter, skal være opmærksomme på følgende situationer: En virksomhed ejer et grundstykke med 3 byggeforbedringer, inklusive moms Momsfradrag Fortjeneste kr. 0 kr kr kr kr kr. retter og påbegynder inden ikrafttrædelsen af de nye regler støbning af fundament til den første bygning. Da byggeriet af denne bygning er godt i gang, påbegyndes støbning af fundament til 9

10 bygning nr. 2, men denne gang sker støbningen efter, at de nye momsregler er trådt i kraft. I denne situation kan der således opstå tvivl om, hvorvidt det er de nye eller de gamle momsregler, der skal anvendes ved opførelsen af byggeri nr. 2. En virksomhed ejer et grundstykke, hvorpå der skal opføres en bygning med henblik på salg. Støbning af fundamentet påbegyndes inden de nye reglers ikrafttrædelse. Virksomheden standser herefter byggeriet af forretningsmæssige årsager, og i 2011 færdiggøres projektet. I denne situation bør der ikke være tvivl om, at virksomheden skal anvende de gamle regler i forbindelse med opførelsen og salget af projektet, men idet virksomheden standser byggeriet i en periode og først færdiggør projektet efter, at de nye regler er trådt i kraft, kunne SKAT godt antage, at der er tale om spekulation/misbrug af momslovens bestemmelser. Dette kan i værste fald medføre, at hele projektet skal behandles efter de nye momsregler. Inden opstart af nye projekter, som forventes at strække sig ind i 2011, bør virksomhederne derfor søge momsrådgivning, idet der økonomisk kan hentes store besparelser, hvis projektet planlægges korrekt. Det forventes imidlertid, at nævnte problemstillinger er afklaret inden de nye momsreglers ikrafttrædelse. Det betyder, at alle ydelser vedrørende administration af ejendomme bliver omfattet af momspligt, uanset om administrationsydelserne leveres til andelsforeninger, boligforeninger, private udlejere af lejligheder eller erhvervslejemål. Ændringen medfører endvidere, at der ikke længere skal betales lønsumsafgift vedrørende ejendomsadministration. Det må forventes, at ophævelsen af momsfritagelse medfører øgede omkostninger for modtagerne af de omhandlede ydelser, idet hovedparten af modtagerne ikke har fradragsret for momsen af udgifterne. I forbindelse med større boligforeninger og lignede bør man overveje sine muligheder, idet der kan være en del moms at spare. Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysningsvirksomhed Det er vedtaget at ophæve momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed pr. 1. januar 2011, således at der indføres momspligt i de situationer, hvor rejsebureauet enten handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer, eller handler i den rejsendes navn og for dennes Ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom Det er vedtaget, at levering af ejendomsadministration pr. 1. januar 2011 bliver omfattet af momspligt. 10 regning i forbindelse med rejser inden for EU. Der vil således skulle beregnes moms af rejsebureauets fortjenstmargen, det vil sige forskellen mellem det samlede beløb uden moms, der skal betales af den rejsende, og bureauets faktiske

11 omkostninger til andre virksomheder, når disse leverancer kommer den rejsende direkte til gode. Forenkling af frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom I de situationer, hvor pakkerejsen anvendes til brug for momspligtige formål, vil køber have fradragsret for momsbeløbet i overensstemmelse med momslovens almindelige regler for fradrag. Det vil sige fradragsret, såfremt købet kan henføres til virksomhedens momspligtige levering af varer og ydelser. Det er vedtaget, at kravet om indhentning af samtykkeerklæringer i forbindelse med allerede indgåede lejemål ophæves pr. 1. juli Lovændringen medfører endvidere, at momsfritagelse for turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed ophæves pr. 1. januar 2011, hvilket vil sige, at disse ydelser fremover bliver omfattet af momslovens hovedregel om levering af momspligtige varer og ydelser. Herudover medfører ændringerne, at der ikke længere skal betales lønsumsafgift vedrørende rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed. Det betyder, at udlejer uden samtykke for lejer kan vælge at pålægge huslejen moms, hvilket alt andet lige vil medføre, at huslejen bliver højere for virksomheder med delvis eller ingen fradragsret. Det er dog lovgivers opfattelse, at den omkostningsbestemte husleje ikke vil bliver 25 % højere for den momsfritagne lejer, idet udlejer har fradragsret for momsen af en del af de udgifter, som medregnes ved opgørelsen af huslejen. 11

12 Busch-Sørensen, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus / Skanderborg Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Grønlands Revisionskontor A/S, Statsautoriserede revisorer, Nuuk Gyrn Lops Brandt, Statsautoriserede revisorer A/S, Køge / København SP/F Grannskoðaravirkið INPACT, statsautoriserede revisorer, Tórshavn Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer I/S, Holstebro / Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Grenaa / Hadsten / Hammel / Mariagerfjord / Randers Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / København / Tørring / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg / København / Aars Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København PKF Munkebo Jensen Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Glostrup Qurios, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Horsens Revision Syd, Statsautoriserede revisorer I/S, Nykøbing F Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn rgd revision, statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus / Åbyhøj / Hobro RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk Signum Revision A/S, Statsautoriserede Revisorer, Frederiksberg Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Viborg RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Redaktion: Jens Skovby (ansv.) Redaktionen er afsluttet den 7. december Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt.

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere