System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020"

Transkript

1 System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Frem til

2 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Sammenhæng mellem værdigrundlaget og den valgte strategi for selvevaluering... 4 Sammenhæng mellem kvalitetsudvikling og strategi... 4 Organisering af ledelsesmæssigt ansvar for kvalitetsarbejdet, strategi og opfølgning... 5 Rapportering og opfølgning... 6 Kvalitetssikringsprocessen og selvevaluering... 6 Indarbejdelse af erfaringer fra videregående uddannelser... 7 Sammenhæng mellem strategi, selvevaluering, ledelsesinformation og opfølgning

3 Indledning VUC Lyngby er en succes, når kursisterne opnår viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet kort sagt et liv med flere valgmuligheder og højere livskvalitet. Det er den værdi, VUC skaber til samfundet. Kvaliteten i ovennævnte måles ved antallet af kursister, der tager en eksamen og på karakterniveauet. Fokus for kvalitetsarbejdet er derfor kontinuerligt at arbejde med de forhold, der bidrager mere end andre til at skabe ovenstående værdi. Udviklingen af disse forhold fremgår af vores strategi og handleplan. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal derfor binde forskellige processer og dokumenter sammen og beskrive, hvordan vi arbejder med kvalitetsudvikling. Der er selvfølgelig en tæt kobling mellem strategi, herunder mission, vision og værdier, samt økonomi, ledelsesinformation og processer, som dette system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering kortlægger. I nærværende system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering præsenteres altså de områder, som VUC Lyngby gerne vil levere god kvalitet inden for, hvilke processer det kræver og hvordan sammenhængen til strategi og resten af organisationen er. Formålet med kvalitetsarbejdet på VUC Lyngby er først og fremmest at sikre systematisk udvikling og optimering af organisationens værdiskabelse på en effektiv facon. Det fælles accepterede og indarbejdede kvalitetssystem vil sætte VUC Lyngby i stand til at levere kvalificerede, reflekterende og accepterede svar på bl.a., hvorvidt vi gør de rigtige ting, og om vi gør de ting rigtigt og nok. I praksis vil indikation af succesfuld implementering af kvalitetssystemet være, at VUC Lyngby: Dokumenterer sin praksis og egne resultater Kender synspunkter og opfattelser hos kursister, medarbejdere og aftagere Anvender dokumentationen i en åben og kritisk diskussion af praksis Vurderer og fastlægger udviklingsbehov og muligheder Omsætter planer til ny praksis Dette dokument revideres løbende efterhånden som vi og omverdenen udvikler os og gør os erfaringer. Baggrund VUC Lyngbys kvalitetssystem er udarbejdet med afsæt i bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering. 1 Ifølge denne skal en institution, der udbyder gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering (herefter 1 Bekendtgørelse nr. 23 af 11/01/2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering, 1, stk

4 kaldet kvalitetssystem). Målet er at sikre systematiske og regelmæssige selvevalueringer mindst hvert 3. år. I bekendtgørelsen defineres selvevaluering som en proces, der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelses- og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse af uddannelsen. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetssystemet blandt andet belyse: 1) Hvordan institutionen er organiseret til at varetage det givne ansvar 2) Sammenhængen mellem værdigrundlag og evalueringsstrategi 4) Hvordan selvevalueringen gennemføres 5) Hvilke processer institutionen har iværksat som led i opfølgningen. Herudover skal kvalitetssystemet sikre en procedure for inddragelse af bl.a. kursister og medarbejdere i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Sammenhæng mellem værdigrundlaget og den valgte strategi for selvevaluering Vi har fire overordnede punkter i vores værdigrundlag: Åbenhed Samarbejde Engagement Anvendelighed Dette værdigrundlag er udarbejdet i erkendelse af, at kursisterne på VUC Lyngby kommer med meget forskellig baggrund. Vi ser det som vores opgave at møde hver enkelt kursist hvor han/hun er, og vi sætter fokus på muligheder i stedet for begrænsninger mhp. læring og udvikling. Alle bør tage ansvar for, at vi i vores daglige virke lever op til disse værdier. Vores pædagogiske profil og kodeks for god ledelse beskriver bl.a., hvordan vi i den daglige praksis lever op til de fire værdier. Den valgte strategi for selvevaluering bygger også på disse værdier, idet der skal være åbenhed om, hvilke processer der igangsættes med kvalitetsudvikling for øje. Vi samarbejder om både at formulere vores strategier og handleplaner, som selvevalueringen bygger på. Vi har et stort engagement i, at VUC Lyngby har en høj kvalitet i opgaveløsningen. Og endelig er selvevalueringerne anvendelige i den forstand, at de processer, der igangsættes er med til at fremskaffe ledelsesinformation, som kan anspore til, at vi gør tingene bedre. VUC Lyngbys strategi, vision og mission er tilgængelig på hjemmesiden. Sammenhæng mellem kvalitetsudvikling og strategi I nedenstående figur skitseres den måde VUC Lyngby arbejder med sammenhængen mellem de strategiske niveauer, herunder forankring og organisering. 4

5 Figur 1: Strategiske niveauer A) Strategisk e intention er B) Strategiske mål C) Handleplaner Mission, vision og værdigrund lag At skabe optimale rammer for kursisternes læring og udvikling At udbygge og forbedre skolens lærings- og arbejdsmiljø At udvikle og forbedre vores organisation Delindsats XX Delindsats XX Delindsats XX At udbygge VUC Lyngbys relationer til omverden Organisering af ledelsesmæssigt ansvar for kvalitetsarbejdet, strategi og opfølgning Arbejdet med realisering af VUC Lyngbys strategi og den systematiske kvalitets- og resultatvurdering løftes af organisationen som helhed og er dels organiseret ud fra de 3 overfor skitserede strategiske niveauer (A, B og C), dels organiseret ud fra daglige ansvarsområder. A) De strategiske intentioner er forankret i bestyrelse og øverste ledelse B) De strategiske mål er forankret i chefgruppen C) Handleplanerne, som fremgår af den strategiske handleplan, er forankret i chef-, mellemleder-, konsulent- og medarbejdergruppen. Bestyrelsen vedtager for en 4-årig periode mission, vision og værdigrundlag samt strategiske mål. Der afholdes hvert år en strategidag for skolens udvalgsrepræsentanter og ledelse og efterfølgende præsenteres forslag til en kommende handleplan for bestyrelsen i maj/juni måned. Bestyrelsen giver feedback på handleplanen, som justeres i nødvendigt omfang i samråd med kursistråd, samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, Pædagogisk råd og mellemledergruppen. Den årlige handleplan forelægges og godkendes af bestyrelsen i august. Det tilstræbes, at målene indeholder tydelige indikatorer, som er målbare. Endvidere er ledelsens resultatlønskontrakter koblet op på de strategiske mål. 5

6 Særligt mellemlederne/konsulenterne spiller en vigtig rolle for strategi- og kvalitetsarbejdet, dels ift. formulering, planlægning, implementering og gennemførelse af indsatser, dels ift. opfølgning, måling/dokumentation og evaluering af særligt handleplanens indsatsområder (niveau C). Derudover nedsættes der for hver handleplan et udviklingsteam bestående af en leder og en række medarbejdere og evt. kursister, der skal arbejde med at realisere handleplanen. Udviklingsteamene spiller dermed også en særlig rolle for strategiarbejdet og selvevalueringen. Se også organisationsdiagrammet på hjemmesiden. Rapportering og opfølgning Der arbejdes med handleplanen for et kursusår ad gangen, begyndende efter at bestyrelsen har vedtaget handleplanen i august. Der udfærdiges hvert år en evaluering af handleplanen (strateginiveau C). Resultatet af handleplanen, resultaterne af evalueringen og konsekvenserne for praksis forelægges for bestyrelsen det efterfølgende år. Hermed er bekendtgørelsens krav til opfølgningsplaner minimum hvert 3. år er opfyldt. Kvalitetssikringsprocessen og selvevaluering Vores kvalitetssikringsproces og selvevaluering kan i punktform opstilles således: Bestyrelsen fastlægger vision, mission og værdigrundlag samt de strategiske mål for en 4-årig periode. I et samarbejde mellem relevante aktører på VUC Lyngby laves et udkast til en handleplan, som bestyrelsen giver feedback på og endelig vedtager. Udviklingsteamene og ledelsen arbejder med realisering af handleplanen og der følges op/evalueres efter ovenstående proces. De strategiske mål danner basis for udpegelse af nøgleområderne til selvevaluering i kvalitetsudviklingssystemet. Processerne beskrevet til sidst i kvalitetsudviklingssystemet følges. Processerne er med til at fremskaffe data om kvaliteten på nøgleområderne. Informationen indgår i den årlige evaluering af handleplanen. Processen sikrer: At der løbende formuleres målsætninger. At aktiviteterne gennemføres efter de fastsatte planer. At indsatserne evalueres. At der sker justeringer/ændringer af planen. 6

7 Indarbejdelse af erfaringer fra videregående uddannelser Undervisningen på VUC Lyngby sammensættes, så den til enhver tid uddanner kursisterne til at komme videre med uddannelse ligegyldigt hvilket niveau kursisten befinder sig på. VUC Lyngby skaffer sig viden om de videregående uddannelsers behov og krav til kvalifikationer og kompetencer dels gennem bekendtgørelser og konferencer, og dels gennem formelle samarbejder med aftagerinstitutionerne, f.eks. pædagog- og sundhedsuddannelserne. Herigennem danner vi os også et billede af kursisternes overgang fra uddannelse på VUC Lyngby til videregående uddannelser her tænkes på både lange, mellemlange og korte videregående uddannelser. Dette billede suppleres af statistisk materiale. Efteruddannelsen sker også i mødet med kolleger fra andre skoler ved eksamen, ligesom VUC Lyngby bruger eventuelle censorindberetninger til at spotte behov for efteruddannelse og opkvalificering af praksis. Sammenhæng mellem strategi, selvevaluering, ledelsesinformation og opfølgning I strategien frem mod 2020 har vi fire strategiske mål. På baggrund af de fire strategiske mål, har vi udpeget 3 nøgleområder, som vi anser for at være kernen i god kvalitet på VUC Lyngby 2. Disse 3 nøgleområder dækker tilsammen strategiens fire strategiske mål. Det er også disse tre nøgleområder, som vi udfører selvevaluering på gennem de processer, der er beskrevet i nedenstående skemaer. Det strategiske arbejde skulle gerne give sig udslag i bedre kvalitet og effektivitet, hvilket monitoreres gennem processerne og ledelsesinformation som beskrevet nedenfor i selvevalueringen af nøgleområder: Nøgleområde 1: Undervisning Selvevaluering Proces Ansvarlig Tid Gennemførelse, fravær og karakterer Administrationen udarbejder oversigter over gennemførelse og karakterer fordelt på hold/lærer og samlet gennemsnit på uddannelserne/fag Ledelsen kigger resultater igennem og kontakter evt. lærere mhp. kvalitetssikring. To gange i semestret udarbejdes oversigter over fravær på holdene, som vurderes af nærmeste leder. TCH September og januar. Fravær løbes igennem to gange i semestret: september, november, februar, april. 2 Strategi og kvalitetsudviklingssystem er ikke det samme, selv om der er et stor overlap i arbejdet. I strategien arbejdes med strategiske mål og handleplaner. I bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling arbejdes med begreber som nøgleområder og selvevaluering. Nøgleområderne er genstand for selvevaluering. 7

8 Løfteevne Overgang videreuddannelse til Ledelsen sammenligner tallene for løfteevne år for år og tager dialog med faggrupperne om løfteevnen og evt. indsatser. Ledelsen modtager tal for overgang til videre uddannelser fra Studievalg og sammenligner udviklingen år for år. Evt. indsatser aftales med studievejledningen. Tallene offentliggøres på intra. Ligeledes samarbejdes løbende med aftagerinstitutioner, hvor vi får feedback på vores praksis og værdiskabelse. IVO ASO Tal modtages i december, indsatser aftales i faggrupper forud for et kursusår. Statistikker modtages i oktober. Klager/henvendelser Henvendelser til ledelsen fra censorer og kursister behandles ved, at ledelsen tager kontakt til de implicerede parter, udbeder sig en redegørelse skriftligt eller mundtligt og løsningforslag aftales. TCH Løbende. Holdevaluering Lærerne evaluerer undervisningen på holdene minimum en gang i semestret og drøfter resultatet med faggruppen mhp. sparring og udvikling. Endvidere kan holdevalueringen være et emne på MUS. Ligeledes aftales individuelle indsatser samt proces for opfølgning på disse på MUS. Lærerne evaluerer og følger op med nærmeste leder. Løbende. 8 MUS og pædagogisk profil og pædagogisk it Der afholdes MUS minimum en gang om året, hvor kvaliteten i undervisningen drøftes med strategi og pædagogisk profil som ramme. Den pædagogiske profil beskriver, hvad VUC Lyngby vil kendes på pædagogisk hvilket også svarer på kvalitetsbekendtgørelsens krav om at arbejdsformer skal understøtte overgangen fra grundskolen samt hvordan arbejdsformerne RBA ansvarlig Oktober for proces, januar. nærmeste leder for afholdelse af MUS til

9 understøtter uddannelsens formål og værdier. Individuelle handleplan aftales. Kvalitetssikring af hold Inden indberetning til UVM mhp. taxameter kvalitetssikres, at de kursister, der står på holdlisterne er aktive. Både for at sikre korrekt indberetning og for at sikre at udgangspunktet for beregning af gennemførelse er korrekt. Studievejledni ngen Uge 2 efter opstart. Nøgleområde 2: Lærings- og arbejdsmiljø Selvevaluering Proces Ansvarlig Tid Undervisningsmiljøvur dering En gang om året evalueres kursisternes trivsel og fysiske og psykiske undervisningsmiljø gennem en spørgeskemaundersøgelse på Ludusweb. Resultaterne drøftes i kursistrådet og på SU. IVO/udviklings team 9 for kvalitet og effektivitet. November-juni. Klager henvendelser og Alle klager og henvendelser behandles gennem drøftelser med de implicerede parter og behandles i ledelsen og evt. kursistrådet, afhængig af henvendelsens karakter. Nærmeste leder Løbende. MTU Der arbejdes pt. med et nyt koncept som forventes færdigt til kursusåret 2017/18. Resultatet af MTU drøftes i bestyrelse, SU, ledelsen og arbejdsmiljøudvalget. Forslag til tiltag/forbedringer indarbejdes i skolens handleplan. RBA Marts-juni. Sygefravær Statistikker over sygefravær trækkes på månedsbasis, og udviklingen monitoreres i ledelse og arbejdsmiljøudvalg. Der orienteres på SU. Der er udarbejdet procedurer for sygefravær, stress, konflikthåndtering og kriseberedskab, som følges, når der er en hændelse. RBA Løbende. 9

10 MUS Der afholdes MUS mindst en gang årligt, hvor der følges op på handleplan og trivsel. Her drøftes også trivsel i forhold til vores kodeks for god ledelse. Der udarbejdes en ny individuel handleplan for den kommende periode. RBA tilrettelægger proces og nærmeste leder gennemfører MUS Oktober- januar. Personalepolitik Personalepolitikken anvendes ved ansættelser, kompetenceudvikling mv. og evalueres i SU/arbejdsmiljøudvalget. Personalepolitikkens del om kompetenceudvikling svarer på kvalitetsbekendtgørelsens spørgsmål om, hvordan lærernes kvalifikationer holdes ajour. RBA Efterår. Ansættelser Alle medarbejdere ansættes ud fra deres faglige kvalifikationer og deres kompetencer. Ansættelsespapirer tjekkes, og i samtalen undersøges det, hvordan ansøgeren matcher vores pædagogiske profil, hvis det er en lærer. Efter ansættelse får den nyansatte én til to mentor(er) blandt kollegerne, som hjælper den nyansatte godt i gang på VUC Lyngby. Der er udarbejdet et velkomstdokument, hvor også mentors opgaver står beskrevet. RBA Løbende. Nøgleområde 3: Organisation og økonomi Selvevaluering Proces Ansvarlig Tid Budgetlægning, kvartalsrapporter årsrapport og Ledelsen lægger budget i oktober under hensyntagen til politiske udmeldinger og forventninger til kommende år. Der udarbejdes kvartalsvise rapporter, som er justeret i forhold til den aktuelle situation. Kvartalsrapporterne drøftes i SU og forelægges bestyrelsen. ASO. Administrationen udarbejder rapporterne. Løbende proces. Drøftelser i SU september oktober. 10

11 Årsrapporten foreligger i starten af året, og ledelsen evaluerer udviklingen og resultatet. Forslag til innovative forbedringer og effektiviseringer drøftes på SU. I forbindelse med årsrapporten følges økonomiske nøgletal. Tilmeldingsstatistikker Administrationen udarbejder opgørelser over det aktuelle optag på ugebasis. Ledelsen monitorerer udviklingen og træffer beslutninger om holdoprettelser, forlænget indskrivningsperioder mv. ASO, IVO, TCH April - sept. Nov - jan. Kodeks for god ledelse En gang årligt evalueres samarbejdet i SU, hvor kodeks for god ledelse indgår i drøftelserne. ASO og SU s næstformand Maj juni. Tidsregistreringer Medarbejderne tidsregistrerer deres arbejdstid i Ludusweb løbende. Den nærmeste leder følger udviklingen og tager kontakt til medarbejderen, hvis tidsforbruget skal drøftes. En medarbejder kan også til enhver tid tage kontakt til nærmeste leder for at drøfte tidsforbruget og arbejdsopgaver. Nærmeste leder. En gang om måneden. 11

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020 System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Frem til 2020 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Sammenhæng mellem værdigrundlaget og den valgte strategi for selvevaluering... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Handling Evaluering Frem til 2020 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 3. Organisering af ledelsen til at varetage ansvaret for uddannelsen...

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel]

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel] Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF [Dokumentets undertitel] TG S KVALITETSSYSTEM På TG ønsker vi med vores kvalitetssystem at forbedre kvaliteten gennem systematiske evalueringer. De løbende evalueringer

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Formålet med kvalitetssystemet på Rungsted Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur som er praktisk anvendelig. Hensigten er,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2017-18 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Juni 2018 Aabenraa Statsskoles kvalitetssystem Kvalitet i uddannelsen har tre dimensioner: Den oplevede kvalitet hos elever, den faglige kvalitet og den organisatoriske

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Beskrivelse af systemets principper

Beskrivelse af systemets principper Gribskov Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Systemet er baseret på Lov om de gymnasiale uddannelser og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Relevante paragraffer fremgår

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

System til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling /Vestegnen HF & VUC 2019

System til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling /Vestegnen HF & VUC 2019 System til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 2019-2021 /Vestegnen HF & VUC 2019 Indledning og formål Dette dokument beskriver Vestegnen HF & VUC s kvalitetssystem. Formålet med systemet er at sikre

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på VUC Lyngby 1/ /7 2019

Resultatlønskontrakt for rektor på VUC Lyngby 1/ /7 2019 Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

HVAD EVALUERES HVEM ER RESULTATER OG HVORNÅR ANSVARLIG

HVAD EVALUERES HVEM ER RESULTATER OG HVORNÅR ANSVARLIG kvalitetsudviklings-og evalueringsplanen for Ordrup Gymnasium 2019-2020 Målet med kvalitetssystemet på Ordrup Gymnasium er at sikre et meningsfuldt og systematisk arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Kvalitetssystem på HTX Roskilde Kvalitetssystem på HTX Roskilde Indledning Arbejdet med kvalitetssikring på HTX Roskilde har til hensigt: 1) Til stadighed at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske regelmæssige

Læs mere

SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019

SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019 SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019 Indledning Den årlige selvevaluering er skriftlig og drøftes i bestyrelsen. Selvevalueringen offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Selvevalueringen

Læs mere

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL Nykøbing Katedralskole vil: være det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale, nationale og globale partnere være det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Indledning BG s kvalitets- og evalueringsplan udgør den overordnede ramme for arbejdet med kvalitets- og evalueringsarbejdet. Arbejdet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Konkrete mål Målepunkter (milepæle) Evaluering Vægt. Udvikling af det sproglige studieområde/fremmedsprogene. særligt fokus på tysk):

Konkrete mål Målepunkter (milepæle) Evaluering Vægt. Udvikling af det sproglige studieområde/fremmedsprogene. særligt fokus på tysk): Rektors resultatkontrakt 1. august 2017 31. juli 2018 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget er bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelser for almene gymnasier.

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Workshop 1-3: Det velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde i praksis

Workshop 1-3: Det velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde i praksis Workshop 1-3: Det velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde i praksis Handler om hvordan du skaber de ledelsesmæssige og strukturelle rammer for et velfungerende kvalitetsarbejde. Niveauer i kvalitetsarbejdet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

SELVEVALUERING GHG

SELVEVALUERING GHG SELVEVALUERING GHG 2017-18 I forbindelse med gymnasiereformen er der indført et nyt krav om, at gymnasierne som led i det samlede kvalitetsarbejde skal udarbejde en selvevaluering. Det fremgår af BEK nr.

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Kvalitetspolitik. For. Aalborg Katedralskole

Kvalitetspolitik. For. Aalborg Katedralskole Kvalitetspolitik For Aalborg Katedralskole Indhold Formål side 1 Metode side 1 Værdier side 1 Visioner side 1 Målsætninger side 2 Metoder til kvalitetssikring side 3 Kvalitetsrapport side 5 Undervisningsevaluering

Læs mere

KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING. På Tietgen Handelsgymnasium

KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING. På Tietgen Handelsgymnasium KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING På Tietgen Handelsgymnasium 1 Indholdsfortegnelse Hvad betyder kvalitet for os?... 3 Kvalitet i hverdagen... 3 Sådan arbejder vi med resultatopfølgning og evaluering... 3

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017.

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/8 31/

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/8 31/ Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/8 31/12 2016 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør

Læs mere

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7 God institutionsledelse er professionsfaglig ledelse " fra pædagogisk ledelse til pædagogfaglig ledelse" BUPL Sydjylland vil med denne politik sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk September 2013 (revideret juni/dec.2014, april/sep.2015, dec. 2016, okt. 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for selvevaluering

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Gefion Gymnasiums Selvevaluering 2018

Gefion Gymnasiums Selvevaluering 2018 Gefion Gymnasiums Selvevaluering 2018 Årlig selvevaluering Indledning Gefion Gymnasiums kommissorium tilsiger, at der skal laves en årlig selvevaluering hvortil der skal udarbejdes handleplaner. Handleplanerne

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Indledning I Gladsaxe skolevæsen ser vi ledelse som udøvelse af indflydelse på organisationens medlemmer og andre interessenter med henblik på, at opfylde

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Trine Rhein-Knudsen Læringskonsulent STUK trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk Dagsorden Lovkomplekset og reformens intentioner Hvad

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Kvalitetssystem SG. Skole. Undervisning. Elev

Kvalitetssystem SG. Skole. Undervisning. Elev Kvalitetssystem SG Overordnet Gymnasiets formål er at forberede eleverne bedst muligt til videregående uddannelse og udvikle deres viden, kompetencer og almendannelse. Vores kvalitetssystem har derfor

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Udarbejdet for samarbejdsudvalget af ledelsen på BG Indholdsfortegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt for lærere... 3 Specielt for TAP

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Strategi for HF & VUC Klar,

Strategi for HF & VUC Klar, Strategi for HF & VUC Klar, 2019 2022 Vision HF & VUC Klar er førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af kompetencegivende uddannelse og blik for den enkeltes udvikling

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Indhold Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering... 2 1. Baggrund og overordnet formål:... 2 2. Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016

Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016 Kvalitetsplan for Christianshavns Gymnasium, 2016 Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Ethvert gymnasium skal have et system til kvalitetsarbejde og resultatvurdering, der udmøntes i en evalueringsstrategi

Læs mere