Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg."

Transkript

1 Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer. De følgende opdateringer er en service til køberne af kompendiet. Som følge af de mange ændringer i kapitel 7 og kapitel 14, er opdaterede kapitler vedhæftet sidst i denne pdf-fil : Bundskat Folketinget har ved lov nr. 1389/2009 vedtaget en nedsættelse af den statslige bundskat med 0,09 pct.enheder. Nedsættelsen kompenserer borgerne set under ét for det højere kommunale skatteniveau fra 2010 og sikrer dermed, at skattestoppet overholdes. Derfor ændres 3,76 pct. i første afsnit til 3,67 pct., og i skemaet ændres decimalerne i 2. kolonne fra 76 til 67, således at bundskatten bliver 4,67 pct. i 2012 stigende til 11,67 i 2019 og følgende år. Hertil kommer følgende konsekvensændringer: I afsnit 7.1 ændres 3,76 pct. i begge skemaer til 3,67 pct.. I afsnit 7.3.3, i linjen lige over skemaet, ændres 3,76 pct. til 3,67 pct., og 11,76 pct. ændres til 11,67 pct.. I afsnit 7.8 ændres 3,76 pct. til 3,67 pct : Topskat Som følge af lov nr. 724/ blev topskatteberegningen opdelt i to trin, og ved lov nr. 725/ foretages ingen regulering af beløbsgrænser efter personskattelovens 20 i Hele afsnittet erstattes derfor med følgende: Topskatteberegningen foretages i to trin, så der dels beregnes topskat af den del af beskatningsgrundlaget, der består af personlig indkomst med tillæg af eventuelt fradragne indskud til kapitalpensionsopsparing (afsnit ), dels af den del af beskatningsgrundlaget, der udgøres af eventuel positiv nettokapitalindkomst, der overstiger bundgrænsen for medregningen heraf (afsnit ). September 2010

2 2 Det følgende tager udgangspunkt i reglerne for ugifte personer og personer, der ikke har været gift og samlevende i hele indkomståret. For ægtefæller beregnes topskatten efter PSL 7, stk. 7-12, når de er samlevende i hele indkomståret og dette udgør en periode af et helt år, jf. PSL 7, stk. 6. Skematisk kan beskatningsgrundlagene opstilles således: Det almindelige beskatningsgrundlag (afsnit ) + personlig indkomst + kapitalpensionsindskud - bundfradrag på kr. ( ) Det særlige beskatningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst (afsnit ) + personlig indkomst + kapitalpensionsindskud - bundfradrag på kr. ( ) = beskatningsgrundlag = beskatningsgrundlag + positiv nettokapitalindkomst over kr. ( ) Topskatten af positiv nettokapitalindkomst opgøres som forskellen mellem de beregnede skatter. Herefter foretages en nedsættelse af skatten i henhold til det skrå skatteloft efter PSL 19 (afsnit 7.5) Det almindelige beskatningsgrundlag Beskatningsgrundlaget for topskatten opgøres efter PSL 7, stk. 3, som den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 (indskud til kapitalpensionsordninger), jf. PSL 7, stk. 3. Topskatten beregnes som 15 pct. af ovennævnte beskatningsgrundlag, i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget. Bundfradraget udgør kr. ( ). For 2014 og senere indkomstår udgør bundfradraget kr. (2010- niveau). Der gives nedslag, hvis skatteloftet brydes (afsnit 7.5) Det særlige beskatningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst Ifølge PSL 7, stk. 4, beregnes tillige topskat af personens positive nettokapitalindkomst, der overstiger bundfradraget på kr. ( ). Skatten beregnes med 15 pct. af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 (indskud til kapitalpensionsordninger) med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. ( ), jf. PSL 7, stk. 4. Skatten beregnes dog kun i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget på kr. ( ). Forskellen mellem skatten efter det almindelige beregningsgrundlag for topskat (afsnit ) og det særlige beregningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst udgør skatten af personens positive nettokapitalindkomst. Der gives dog nedslag hvis det

3 3 særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst rammes, jf. PSL 19, stk. 2 (afsnit 7.5.2). Ved den nævnte differenceberegning sikres det, at der kun beregnes topskat af den del af den positive nettokapitalindkomst over bundgrænsen for medregningen heraf, der sammen med den personlige indkomst med tillæg af eventuelt kapitalpensionsindskud sammenlagt overstiger bundfradraget for topskatten. Formålet med det særlige beregningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst og det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst (afsnit 7.5.2) er at sænke beskatningen af positiv nettokapitalindkomst. Som følge af lov nr. 725/2010 1, jf. ovenfor, foretages endvidere følgende konsekvensændringer i øvrige afsnit: I afsnit 7.1, det første skema, ændres Bundfradrag kr. (2010) til Bundfradrag kr. ( ). Personfradrag kr. (2010) ændres til Personfradrag kr. ( ). I afsnit 7.1, det andet skema, ændres bundfradrag kr. (2010) til bundfradrag kr. ( ). I afsnit 7.4 ændres (2010) to steder i første afsnit til ( ). I afsnit 7.8 ændres øverst i skemaet Bundfradrag kr. (2010) til Bundfradrag kr. ( ). I rækken Aktieindkomstskat ændres (2010) til ( ). I afsnit ændres (2010) i sidste afsnit til ( ). I afsnit ændres (2010) i første afsnit til ( ). I afsnit ændres kr. (2010) til kr. ( ). I afsnit ændres (2010) til ( ) fire steder i skemaet. I afsnit ændres (2010) to steder i venstre kolonne til ( ). I afsnit ændres (2010) to steder i tredje linje på side 82 til ( ). I afsnit ændres (2010) i næstsidste henholdsvis sidste afsnit til ( ). I afsnit 17.4 ændres (2010) i sidste afsnit til ( ). I afsnit , og ændres (2010) til ( ). 7.5: Skatteloft Folketinget har ved lov nr. 724/2010 ændret skatteloftet. Afsnit 7.5 erstattes derfor med følgende:

4 4 Det skrå skatteloft angiver, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin indkomst. Skatteloftet er todelt. Der sondres mellem det almindelige skatteloft (afsnit 7.5.1) og det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst (afsnit 7.5.2) Det almindelige skatteloft Det almindelige skatteloft virker således, at hvis summen af bundskat, topskat og sundhedsbidrag tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent overstiger 51,5 pct., beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter PSL 7, stk. 3 og 7, blev nedsat med de overskydende procenter, jf. PSL 19, stk. 1. PSL 7, stk. 3 og 7, omfatter den del af topskattegrundlaget, der består af den personlige indkomst med tillæg af eventuelle foretagne fradrag for indskud til kapitalpensionsopsparing Det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst Det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst fremgår af PSL 19, stk. 2. Ifølge denne bestemmelse gælder, at hvis summen af bundskat, topskat og sundhedsbidrag tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent overstiger 49,5 pct. for indkomståret 2010, beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter PSL 7, stk. 4, 8 og 9, blev nedsat med de overskydende procenter (afsnit ). Den lavere beskatning af kapitalindkomst indfases gradvist fra 2010 til 2014, jf. PSL 19, stk. 2: Indkomstår Skatteloftsprocent ,5 pct ,5 pct ,5 pct ,5 pct ,0 pct : Ægtefællers skatteberegning Som følge af lov nr. 724/2010, der ændrede PSL 7, ændres henvisningen PSL 7, stk. 4-10, jf. 7, stk. 3 til PSL 7, stk. 7-12, jf. 7, stk. 6. Som følge af lov nr. 724/2010, som indsatte 27 i KSL, ændres KSL 26 A nederst på side 64 til KSL 26 A og 27.

5 : U2: Aktiver m.v. kan ikke indgå i ordningen Som følge af lov nr. 724/2010, som ændrede VSL 1, stk. 2, slettes indeksobligationer, : UU2: Den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver Som følge af lov nr. 724/2010, som ændrede VSL 1, stk. 2, ændres indeksobligationer til obligationer : Aktien m.v. skal være afstået (afståelsesbegrebet) Som følge af lov nr. 724/2010, som indsatte 27 i KSL, indsættes inden (kapitel in fine) i næstsidste afsnit, jf. dog KSL 26 A og : Fordringer og gæld Som følge af lov nr. 724/2010, som ophævede KGL 1, stk. 2, ændres følgende: Henvisningerne i U1 og U2 til KGL 1, stk. 5, ændres til KGL 1, stk. 4. Henvisningen i U3 til KGL 1, stk. 4, ændres til KGL 1, stk : Gæld Som følge af lov nr. 724/2010, som ophævede KGL 7, ændres følgende: I skemaet slettes U1, U2 og UU2. U3 bliver herefter U1 og U4 bliver herefter U2. I konsekvens heraf slettes også afsnit , og : Gæld i danske kroner og udenlandsk valuta Som følge af lov nr. 724/2010, som ændrede KGL 19, ændres følgende: I skemaet slettes U2, U2 og UU2. U3 bliver herefter U. I konsekvens heraf slettes også afsnit , og

6 6 14.5: Andre personer Som følge af lov nr. 724/2010, som harmoniserede beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta, tilføjes følgende: Der sondres mellem fordringer (afsnit ), gæld i danske kroner (afsnit ) samt gæld i fremmed valuta (afsnit ). Ved afgørelsen af, om gæld er i danske kroner eller fremmed valuta, lægges udelukkende vægt på, om gælden er udstedt i fremmed mønt: Gæld i danske kroner anses som gæld i fremmed valuta, hvis restgælden reguleres i forhold til en eller flere valutakurser, jf. KGL 23, 3. pkt. Gæld i fremmed valuta anses som gæld i danske kroner, hvis restgælden reguleres i forhold til danske kroner, jf. KGL 23, sidste pkt : Fordringer i danske kroner Som følge af lov nr. 724/2010 ændres overskriften til afsnit til Fordringer, og hele afsnittet ændres til følgende: HR: Gevinst og tab på fordringer skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. KGL 14, stk. 1, 1. pkt. (afsnit ). U1: Der gælder en bagatelgrænse på kr., jf. KGL 14, stk. 1, 2. pkt. (afsnit ). U2: Fradrag for tab på fordringer i hovedaktionærforhold, jf. KGL 14, stk. 2 (afsnit ). U3: Fradrag for tab på fordringer på ægtefælle, børn m.v., jf. KGL 14, stk. 2 (afsnit ). U4: For tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring (afsnit ), finder reglerne i SL 6, litra a, anvendelse, jf. KGL 17 (afsnit ). U5: Tab på fordringer omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. KGL 18 (afsnit ). I modsætning til tidligere sondres der ikke mellem fordringer i danske kroner og fremmed valuta HR: Gevinster er skattepligtige, tab er fradragsberettigede Udgangspunktet er, at gevinster og tab på fordringer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. KGL 14, stk. 1, 1. pkt. Fradrag for tab på fordringer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen blev erhvervet, har modtaget en række oplysninger, jf. nærmere KGL 15 og LV A.D

7 U1: Bagatelgrænse på kr. Gevinst og tab skal kun medregnes, hvis (i) årets nettogevinster eller nettotab sammenlagt med (ii) nettogevinster og nettotab omfattet af KGL 23 (afsnit ) og (iii) gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger omfattet af ABL 22 overstiger kr., jf. KGL 14, stk. 1, 2. pkt U2: Fradrag for tab på fordringer i hovedaktionærforhold Den skattepligtige kan ifølge KGL 14, stk. 2, ikke fradrage tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse som omtalt i ABL 4, dvs. selskaber, hvori den skattepligtige på noget tidspunkt inden for de seneste fem år ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. U3: Fradrag for tab på fordringer på ægtefælle, børn m.v. Den skattepligtige kan ifølge KGL 14, stk. 2, ikke fradrage tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold U4: Tab på fordringer erhvervet som vederlag i næring For tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring (afsnit ) og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, finder reglerne i SL 6, litra a, anvendelse, jf. KGL 17. Hvorvidt tabet kan karakteriseres som en driftsomkostning afgøres efter SL 6, litra a, og den praksis, der knytter sig til bestemmelsen (kapitel 17). Omfattes tab på en fordring af KGL 17, kan tabet fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL 4, stk. 3, 2. pkt U5: Tab på fordringer omfattet af en DBO Uanset 14 og 17 kan tab på en fordring ikke fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af KGL som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. KGL : Fordringer og gæld i fremmed valuta Som følge af lov nr. 724/2010 ændres overskriften til afsnit til Gæld i fremmed valuta, og hele afsnittet ændres til følgende:

8 8 HR: Personer, der ikke er pengenæringsdrivende, skal medregne gevinst og tab på gæld i fremmed valuta ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang, gevinsten eller tabet ikke er omfattet af 22, jf. KGL 23, 1. pkt. Gevinster og tab indgår i kapitalindkomsten, jf. PSL 4, stk. 1, nr. 2. U: Der gælder en bagatelgrænse på kr., jf. KGL 23, 2. pkt., hvorefter HR alene finder anvendelse, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab omfattet af KGL 14 (afsnit ) overstiger bagatelgrænsen. KGL 23 er sekundær i forhold til KGL 22, hvorfor gevinst på gæld i fremmed valuta, der både er omfattet af 22 og 23, skal behandles efter : Oversigt over beskatningsreglerne Som følge af ovennævnte ændringer, erstattes skemaet med følgende: Kursgevinst Kurstab Fordringer Gæld Selskaber (afsnit ) Pengenæringsdrivende personer (afsnit ) Andre personer (afsnit ) Selskaber (afsnit ) Pengenæringsdrivende personer (afsnit ) HR: Skattepligtig. HR: Fradragsberettiget. HR: Skattepligtig. HR: Fradragsberettiget. HR: Skattepligtig. HR: Fradragsberettiget. HR: Skattepligtig. HR: Fradragsberettiget. HR: Skattepligtig. HR: Fradragsberettiget. Andre personer (afsnit ) Hvis gæld i danske kroner: HR: Skattefri. Hvis gæld i fremmed valuta: HR: Skattepligtig. Hvis gæld i danske kroner: HR: Ikke fradragsberettiget. Hvis gæld i fremmed valuta: HR: Fradragsberettiget. 14.7: Beskatningstidspunktet Som følge af lov nr. 724/2010 ændres følgende i skemaet: I U1 ændres stk. 41, pkt. til stk. 3, 1. pkt.. I U1U1 og U2U1 ændres stk. 4 til stk. 3. I U2 ændres stk. 5 til stk. 4. I U4 ændres stk. 8 til stk. 6.

9 : U1: Selskaber skal anvende lagerprincippet Som følge af lov nr. 724/2010 ændres stk. 4 til stk. 3 i første og tredje afsnit : U2: Selskaber kan anvende lagerprincippet Som følge af lov nr. 724/2010 ændres stk. 5 til stk. 4 i anden linje : U4: Dispensation fra skatteforvaltningen Som følge af lov nr. 724/2010 ændres stk. 8 til stk. 6 i anden linje. Følgende slettes: Andre personer (afsnit ) : Der skal være tale om afståelse af fast ejendom Som følge af lov nr. 724/2010, som indsatte 27 i KSL, tilføjes følgende sidst i afsnittet: KSL 26 B gælder dog ikke overdragelser mellem ægtefæller, der efter reglerne i KSL 4 (afsnit ) anses for samlevende, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, jf. KSL 27, 1. pkt. KSL 26 B finder heller ikke anvendelse på aktiver, der er omfattet af KSL 26 A.

10 Kapitel 7. Beregning af personlige indkomstskatter 7.1 Indledning En nøje forståelse for skatteberegningen er af afgørende betydning for forståelse af hele skatteretten. I dette kapitel gives en overordnet indføring i beregningen af personlige indkomstskatter. Progressionen i indkomstbeskatningen fremgår af figuren nedenfor. Lodret illustreres indkomstbeskatningen (herunder arbejdsmarkedsbidrag), vandret indkomstens størrelse. Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag Bundfradrag kr. ( ) Personfradrag kr. ( ) 15 pct. topskat 3,67 pct. bundskat ( ) 8 pct. sundhedsbidrag ( ) ca. 25,6 pct. kommune- og kirkeskat 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal betale arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.), jf. arbejdsmarkedsbidragsloven. Arbejdsmarkedsbidrag fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL 8 M, og indgår derfor ikke i beregningen af indkomstskatterne. Beløb i PSL og flere andre skattelove reguleres årligt efter PSL 20, dog foretages ekstraordinært ingen regulering af beløbsgrænser i , jf. PSL 20, stk. 3. Skematisk kan beregningsgrundlaget for kommune- og kirkeskat (afsnit 7.2) og statsskatter (afsnit 7.3) opstilles således: 58

11 Beregning af personlige indkomstskatter Kommune- og kirkeskat (afsnit 7.2) Bundskat (afsnit 7.3.1) Statsskatter (afsnit 7.3) Topskat (afsnit 7.3.2) Sundhedsbidrag (afsnit 7.3.3) + personlig indkomst + personlig indkomst + personlig indkomst + personlig indkomst + nettokapitalindkomst + positiv nettokapitalindkomst + positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. ( ) + nettokapitalindkomst + kapitalpensionsindskud ligningsmæssige fradrag bundfradrag kr. ( ) ligningsmæssige fradrag = beskatningsgrundlag = beskatningsgrundlag = beskatningsgrundlag = beskatningsgrundlag Beskattes med ca. 25,6 pct. (2010) Beskattes med 3,67 pct. ( ) Beskattes med 15 pct. Beskattes med 8 pct. ( ) En mere detaljeret oversigt over beskatningsgrundlag og skattesatser findes i afsnit Beregning af kommune- og kirkeskat Beskatningsgrundlaget for kommuneskatten og kirkeskatten er den skattepligtige indkomst, jf. ovenfor. Skatten beregnes med den for indkomståret gældende beskatningsprocent i skattekommunen (i gennemsnit 24,9 pct. (2010)), dvs. den kommune, hvor den skattepligtige har bopæl den 5. september i året forud for kalenderåret, jf. kommuneskattelovens 2. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent udgør 0,7 pct. (2010). 7.3 Beregning af statsskatter Indkomstskatten til staten opgøres ifølge PSL 5 som summen af: bundskat (afsnit 7.3.1), topskat (afsnit 7.3.2), sundhedsbidrag (afsnit 7.3.3), skat af aktieindkomst (afsnit 8.4), og 59

12 Del II Den skattepligtige indkomst skat af CFC-indkomst (behandles ikke nærmere) Bundskat Bundskattegrundlaget udgør den personlige indkomst med tillæg af positiv (netto)kapitalindkomst, jf. PSL 6, stk. 1. Bundskatten beregnes med 3,67 pct. ( ) af dette grundlag, jf. PSL 6, stk. 2. Hvis en gift person har negativ kapitalindkomst, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive kapitalindkomst ved opgørelsen af bundskattegrundlaget, jf. PSL 6, stk. 3. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb (afsnit ). Fra 2012 til 2019 forhøjes bundskatten gradvist, jf. PSL 6, stk. 2, i takt med nedsættelsen af sundhedsbidraget (afsnit 7.3.3): Indkomstår Bundskattesats Hjemmel 2010 og ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 1. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 2. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 3. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 4. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 5. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 6. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 7. pkt ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 8. pkt Fra og med ,67 pct. PSL 6, stk. 2, 9. pkt. Da negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget, afsnit ) og ligningsmæssige fradrag (afsnit 17.4) kan fradrages i grundlaget for sundhedsbidraget, men ikke i grundlaget for bundskatten, medfører den gradvise sænkning af satsen for sundhedsbidraget og den tilsvarende forhøjelse af bundskatteprocenten, at skatteværdien af fradragene gradvist reduceres med 8 procentenheder fra ca. 33,5 pct. til ca. 25,5 pct. over perioden 2012 til 2019 (gennemsnitskommune inkl. kirkeskat). Reduktionen af værdien af rentefradraget kommer ikke til at omfatte negativ nettokapitalindkomst op til kr. for ugifte og op til kr. for ægtepar Topskat Topskatteberegningen foretages i to trin, så der dels beregnes topskat af den del af beskatningsgrundlaget, der består af personlig indkomst med tillæg af eventuelt fradragne indskud til kapitalpensionsopsparing (afsnit ), dels af den del af beskatningsgrundlaget, 60

13 Beregning af personlige indkomstskatter der udgøres af eventuel positiv nettokapitalindkomst, der overstiger bundgrænsen for medregningen heraf (afsnit ). Det følgende tager udgangspunkt i reglerne for ugifte personer og personer, der ikke har været gift og samlevende i hele indkomståret. For ægtefæller beregnes topskatten efter PSL 7, stk. 7-12, når de er samlevende i hele indkomståret og dette udgør en periode af et helt år, jf. PSL 7, stk. 6. Skematisk kan beskatningsgrundlagende opstilles således: Det almindelige beskatningsgrundlag (afsnit ) + personlig indkomst + kapitalpensionsindskud bundfradrag på kr. ( ) Det særlige beskatningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst (afsnit ) + personlig indkomst + kapitalpensionsindskud bundfradrag på kr. ( ) + positiv nettokapitalindkomst over kr. ( ) = beskatningsgrundlag = beskatningsgrundlag Topskatten af positiv nettokapitalindkomst opgøres som forskellen mellem de beregnede skatter. Herefter foretages evt. en nedsættelse af skatten i henhold til det skrå skatteloft efter PSL 19 (afsnit 7.5) Det almindelige beskatningsgrundlag Beskatningsgrundlaget for topskatten opgøres efter PSL 7, stk. 3, som den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 (indskud til kapitalpensionsordninger), jf. PSL 7, stk. 3. Topskatten beregnes som 15 pct. af ovennævnte beskatningsgrundlag, i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget. Bundfradraget udgør kr. ( ). For 2014 og senere indkomstår udgør bundfradraget kr. (2010-niveau). Der gives nedslag, hvis skatteloftet brydes (afsnit 7.5.1) Det særlige beskatningsgrundlag for negativ nettokapitalindkomst Ifølge PSL 7, stk. 4, beregnes tillige topskat af personens positive nettokapitalindkomst, der overstiger bundfradraget på kr. ( ). Skatten beregnes med 15 pct. af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 (indskud til kapitalpensionsordninger) med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. ( ), jf. PSL 7, stk. 4. Skatten beregnes dog kun i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget på kr. ( ). Forskellen mellem skatten efter det almindelige beregningsgrundlag for topskat (afsnit ) og det særlige beregningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst udgør skatten af personens positive nettokapitalindkomst. Der gives dog nedslag hvis det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst rammes, jf. PSL 19, stk. 2 (afsnit 7.5.2). 61

14 Del II Den skattepligtige indkomst Ved den nævnte differenceberegning sikres det, at der kun beregnes topskat af den del af den positive nettokapitalindkomst over bundgrænsen for medregningen heraf, der sammen med den personlige indkomst med tillæg af eventuelt kapitalpensionsindskud sammenlagt overstiger bundfradraget for topskatten. Formålet med det særlige beregningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst og det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst (afsnit 7.5.2) er at sænke beskatningen af positiv nettokapitalindkomst Sundhedsbidrag Sundhedsbidraget er en indkomstskat til staten, som delvist afløser amtsskatten. Sundhedsbidraget udgør 8 pct. (2010 og 2011) og beregnes af den skattepligtige indkomst ligesom kommuneskatten (afsnit 7.2), jf. PSL 8, stk. 1. Bidraget medgår til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter. Fra 2012 til 2019 sammenlægges sundhedsbidraget gradvist med bundskatten og får samme indkomstgrundlag som bundskatten. Sammenlægningen sker ved, at det nuværende sundhedsbidrag på 8 pct. gradvist udfases med 1 procentenhed årligt fra indkomståret 2012 til indkomståret Parallelt hermed øges bundskatten med 1 procentenhed årligt over samme periode, således at bundskattesatsen på 3,67 pct. i 2010 øges til 11,67 pct. for indkomståret 2019 (afsnit 7.3.1). Indkomstår Sundhedsbidragssats Hjemmel 2010 og ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 2. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 3. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 4. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 5. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 6. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 7. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 8. pkt ,0 pct. PSL 8, stk. 1, 9. pkt. Fra og med pct. PSL 8, stk. 1, 10. pkt. 7.4 Personfradrag Fuldt skattepligtige personer, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang eller er gift, har et personfradrag på kr. ( ), jf. PSL 10, stk. 1. For børn/unge under 18 år, er fradraget på kr. ( ), jf. PSL 10, stk

15 Beregning af personlige indkomstskatter Der gives personfradrag ved skatteberegningen, idet de beregnede skatter nedsættes med skatteværdien af personfradraget, jf. PSL 9. De beregnede indkomstskatter til stat, kommune samt kirke nedsættes efter PSL 12, stk. 1, hver for sig med en procentdel af personfradraget. Ved opgørelsen anvendes samme procent som ved beregningen af indkomstskat til kommunen samt kirkeskat. Ved beregningen af indkomstskat til staten beregnes skatteværdien af personfradraget med beskatningsprocenterne for bundskat og for sundhedsbidrag. Ved nedsættelse af kommune- og kirkeskatten (afsnit 7.2) lægges de to enheders skatteprocenter sammen, f.eks. 25,5 pct., der så beregnes af personfradraget. Ved nedsættelse af bundskatten (afsnit 7.3.1) beregnes værdien som 3,67 pct. (2010 og 2011) af personfradraget. Ved nedsættelse af sundhedsbidraget (afsnit 7.3.3) beregnes værdien som 8 pct. (2010 og 2011) af personfradraget. Hvis skatteværdien af personfradraget ikke kan udnyttes ved beregningen af en eller flere af de i PSL 9 nævnte skatter, anvendes den ikke udnyttede del til nedsættelse af de øvrige skatter, jf. PSL 12, stk. 2. Ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, kan overføre uudnyttet skattemæssig værdi af personfradrag, jf. PSL Skatteloft Det skrå skatteloft angiver, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin indkomst. Skatteloftet er todelt. Der sondres mellem det almindelige skatteloft (afsnit 7.5.1) og det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst (afsnit 7.5.2) Det almindelige skatteloft Det almindelige skatteloft virker således, at hvis summen af bundskat, topskat og sundhedsbidrag tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent overstiger 51,5 pct., beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter PSL 7, stk. 3 og 7 (afsnit ), blev nedsat med de overskydende procenter, jf. PSL 19, stk. 1. PSL 7, stk. 3 og 7, omfatter den del af topskattegrundlaget, der består af den personlige indkomst med tillæg af eventuelle foretagne fradrag for indskud til kapitalpensionsopsparing Det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst Det særlige skatteloft for positiv nettokapitalindkomst fremgår af PSL 19, stk. 2. Ifølge denne bestemmelse gælder, at hvis summen af bundskat, topskat og sundhedsbidrag tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent overstiger 49,5 pct. for indkomståret 2010, beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter PSL 7, stk. 4, 8 og 9 (afsnit ), blev nedsat med de overskydende procenter. 63

16 Del II Den skattepligtige indkomst Den lavere beskatning af kapitalindkomst indfases gradvist fra 2010 til 2014, jf. PSL 19, stk. 2: Indkomstår Skatteloftsprocent ,5 pct ,5 pct ,5 pct ,5 pct ,0 pct. 7.6 Underskud Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, personlige indkomst og aktieindkomst kan der opstå underskud (negativ indkomst), f.eks. som følge af større fradrag end indkomst. Reglerne om den skattemæssige behandling af underskud for personer findes i PSL 13, VSL 13 (behandles i afsnit 9.10) og for så vidt angår negativ aktieindkomst i PSL 8 a (behandles i afsnit ). PSL 13 omfatter de underskud, der kan fremkomme ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og ved opgørelsen af den personlige indkomst. Reglerne er ganske detaljerede, og i det følgende redegøres derfor alene for reglerne for enlige personer, ikke for samlevende gifte personer. For alle typer af underskud gælder, at underskud kun kan fremføres til modregning i et senere indkomstår, hvis det ikke har været muligt at modregne underskuddet i tidligere indkomstår Underskud i skattepligtig indkomst Udnyttelse af underskud sker ved modregning af skatteværdier i skatter og/eller ved modregning af underskud i indkomster. Ifølge PSL 13, stk. 1, skal skatteværdien af et underskud i skattepligtig indkomst beregnes med beskatningsprocenten for sundhedsbidrag og beskatningsprocenten for kommuneog kirkeskat. Skatteværdien skal så vidt muligt modregnes med skatteværdien i bund- og topskat samt skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen (afsnit ), dvs. i statsskatter der ikke beregnes af skattepligtig indkomst. Modregningen sker i den nævnte rækkefølge. Hvis der efter modregningen stadig er et underskud i skattepligtig indkomst, kan dette resterende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår, jf. PSL 13, stk. 1, 3. pkt. 64

17 Beregning af personlige indkomstskatter Underskud i personlig indkomst Hvis den personlige indkomst er negativ, skal denne modregnes i positiv nettokapitalindkomst, inden beregningsgrundlaget for bund- og topskatten opgøres, jf. PSL 13, stk. 3, 1. pkt. Hvis underskuddet er så stort, at der efter modregningen stadig er et underskud, fremføres dette resterende underskud til fradrag først i kapitalindkomst og derefter i personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1 (indskud til kapitalpensionsordninger) for de følgende indkomstår, inden opgørelsen af beregningsgrundlaget for bund- og topskatten, jf. PSL 13, stk. 3, 2. pkt. 7.7 Familiebeskatning I det følgende behandles beskatning af ægtefæller (afsnit 7.7.1) og beskatning af børn (afsnit 7.7.2) Beskatning af ægtefæller Som udgangspunkt beregnes ægtefællers skat efter samme regler, som gælder for enlige skattepligtige. Det betyder, at hver ægtefælle skal beskattes på grundlag af sin egen indkomst uafhængigt af den anden ægtefælles indkomst, jf. KSL 4, stk. 1. Der gælder dog en række vigtige undtagelser hertil i form af særbestemmelser mange steder i skattelovgivningen. Det bemærkes i øvrigt, at formueforøgelse, som hidrører fra indgåelse af ægteskab er skattefri, jf. SL 5, litra b ( golddigger-reglen ) Den ægteskabelige samlivsstatus De særlige beskatningsregler for ægtefæller er afhængig af den ægteskabelige samlivsstatus. Flere regler finder kun anvendelse for ægtefæller, der ikke er separerede eller skilt, og nogle af disse regler er endvidere betinget af, at ægtefællerne er samlevende. Endelig gælder særlige regler for ægtefæller, der er separerede eller fraskilte. Ægtefællers samlivsstatus Samlevende Ikke separeret eller skilt Ikke samlevende Separeret eller skilt 65

18 Del II Den skattepligtige indkomst Bedømmelse af samlivets status i skattemæssig henseende fremgår af følgende skema: Tidspunkt for samlivets ophævelse Tidspunkt for samlivets genoptagelse Separation eller skilsmisse Samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse På tidspunktet for separationen eller skilsmissen, jf. KSL 4, stk. 3. Ved udgangen af det indkomstår, i hvilket ophævelsen af samlivet har fundet sted, jf. KSL 4, stk. 4. Genoptagelse af samlivet efter separation eller samlivsophævelse På tidspunktet for samlivets genoptagelse, jf. KSL 4, stk. 5. Den ene ægtefælles skattepligt bortfalder som følge af fraflytning til udlandet Begge ægtefællers skattepligt bortfalder som følge af samtidig fraflytning til udlandet På tidspunktet for skattepligtens bortfald, jf. KSL 4, stk. 6. På tidspunktet for skattepligtens bortfald, jf. KSL 4, stk Ægtefællers skatteberegning Personskatteloven m.fl. indeholder en række regler om sambeskatning af ægtefæller, bl.a. vedr. overførsel af uudnyttede bundfradrag, personfradrag og underskud. Tilsvarende opgøres ægtefællernes kapitalindkomst og aktieindkomst hver for sig, men skatteberegningen opgøres under ét. Med udgangspunkt i ægtefællernes samlivsstatus (afsnit ), nævnes nogle af de vigtigste sambeskatningsregler nedenfor. Ægtefællerne skal være samlevende ved indkomstårets udløb, for at der efter PSL kan foretages: Overførsel af uudnyttet progressionsbundbeløb vedrørende aktieindkomst, jf. PSL 8 a, stk. 4 (afsnit ). Modregning af negativ aktieindkomst i den anden ægtefælles positive aktieindkomst, jf. PSL 8 a, stk. 6 (afsnit ). Overførsel af uudnyttet personfradrag, jf. PSL 10, stk. 3 (afsnit 7.4). Overførsel af underskud, jf. PSL 13, stk. 2 og stk. 4 (afsnit 7.6). Modregning af negativ nettokapitalindkomst i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst ved opgørelsen af bundskattegrundlaget, jf. PSL 6, stk. 3 (afsnit 7.3.1). Desuden skal ægtefællerne have været samlevende i hele indkomståret, og dette skal udgøre en periode af et helt år, for at der efter PSL kan foretages samlet beregning af topskat efter PSL 7, stk. 7-12, jf. 7, stk. 6 (afsnit 7.3.2). I praksis følger en vigtig regel om ægtefællers skatteberegning af bestemmelsen i KSL 26 B, hvorefter der som udgangspunkt sker succession ved overdragelse fra den ene samlevende ægtefælle til den anden, jf. dog KSL 26 A og 27. Fortjeneste eller tab, som fremkommer ved overdragelsen, skal således ikke medregnes ved opgørelsen af overdra- 66

19 gerens skattepligtige indkomst. Aktiverne anses for anskaffet af erhververen på samme tidspunkter, for samme beløb og med samme formål som de oprindelige anskaffelser Beskatning af børn Børn er selvstændigt skattepligtige, jf. KSL 5, stk. 1. Det gælder uanset, om de er hjemmeboende eller ej. Afgørende for, om en indtægt eller ydelse skal beskattes hos forældrene eller hos barnet, er, hvem af parterne, der har et retligt krav på ydelsen. Hvor barnet har indtægt f.eks. ved hjemmearbejde eller ved arbejde for fremmede i fællesskab med forældrene, kan beskatning hos de mindreårige kun finde sted, hvis arbejdets karakter og omfang sammenholdt med børnenes alder giver tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at arbejdet kan være udført af børnene. 67

20 Del II Den skattepligtige indkomst 7.8 Oversigt over beskatningsgrundlag og skattesatser Skatteart Skattesats (pct.) Beskatningsgrundlag Bundfradrag kr. ( ) Overførsel ml. ægtefæller Bundskat (afsnit 7.3.1) 3,67 pct. ( ) Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst 0 kr., dog personfradrag, jf. afsnit 7.4 Ja Topskat (afsnit 7.3.2) 15,0 pct. skatteloftsnedslag Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst > kr. + indskud til kapitalpensionsordninger kr. Nej, dog sambeskatning af positiv nettokapitalindkomst Sundhedsbidrag (afsnit 7.3.3) 8,0 pct. ( ) Kommuneskat (afsnit 7.2) 24,9 pct. (landsgennemsnit 2010) Skattepligtig indkomst 0 kr., dog personfradrag, jf. afsnit 7.4 Ja Kirkeskat (afsnit 7.2) 0,7 pct. (landsgennemsnit 2010) Aktieindkomstskat (afsnit 8.4.3) 28 pct. ( ) 27 pct. (fra 2012) Aktieindkomst kr. Ja 42 pct. > kr. Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 pct. Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag 0 kr. - 68

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Beskatning af ægtefæller

Beskatning af ægtefæller Beskatning af ægtefæller HD 2. Del Regnskab & Økonomistyring Afgangsprojekt Karina Salling Debbie Lindholm Forår 2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PROBLEMFELT... 5 2.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 186 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere