BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 24 daginstitutioner SAMLET RAPPORT. 03. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 24 daginstitutioner SAMLET RAPPORT. 03. august 2017"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 24 daginstitutioner SAMLET RAPPORT 03. august 2017

2 Udarbejdet af JBI/KAT/HEI Kontrolleret af JBI Godkendt af JBI NIRAS A/S CVR-nr T: E: i Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: Allerød E:

3 1 INDLEDNING Denne rapport er resultatet af projektet for Ballerup kommune, som omhandler indeklimakortlægning og indeklimaforbedringsforslag for 24 daginstitutioner i Ballerup kommune. For hver af de 24 daginstitutioner er der udarbejdet en rapport, som beskriver indeklimaforholdene og eventulle behov for forbedringer på de enkelte institutioner. Nærværende rapport sammenfatter alle de væsentlige resultater af de 24 rapporter og giver et samlet overblik over de registrerede indeklimaforhold samt forbedringsforslag for daginstitutionerne. I dette projekt behandles daginstitutioner, hvor der opholder sig børn i alderen 0-5 år. Det er svært at måle børnenes indlæring, og forskning i dette emne er derfor sparsom. Børn i daginstitutioner gennemgår dog masser af udvikling igennem deres tid inden skolestart, og der er mange (pædagogiske) læringsmål i institutionerne. Indenfor skoleområdet er det kendt viden, at indeklimaet har stor indflydelse på elevers indlæring, hvilket både dansk og international forskning viser. Ved at sænke CO 2 -koncentrationen og holde et acceptabelt temperaturniveau i skoler opnås bedre koncentration, bedre præstation og færre fejl, og der er mindre fravær. Dette kan opnås ved tiltrækkelig ventilation. Indeklimakortlægningen er udført ved indeklimamålinger af temperaturer, CO 2 -koncentration, relativ luftfugtighed og radon. Målingerne er så vidt muligt udført for en uges periode i en rullende proces med 4 institutioner adgangen. Men da der var mange helligdage og lukkedage i projektperioden, er målingerne foretaget, så de dækker mindst fem almindelige hverdage med både børn og personale til stede samt en weekend. Således benyttes målingerne hen over weekenden til at sikre, hvilket niveau der er baggrunden for de kommende dage. Radonmålingerne udført over en ca. 1,5 måneders periode. 1.1 Måleperiode Ud fra Ballerup Kommunes ønske om, at havde indeklimaundersøgelser og forbedringsforslag af kommunens daginstitutioner i hænde inden 1. juli er indeklimamålingerne udført i maj og starten af juni måned. Optimalt vil man foretrække, at udføre CO 2 -målinger om vinteren, hvor vinduer og døre er lukkede, og der er den største personbelastning af rummene, fordi børn og personale er inde det meste af tiden. Omvendt vil man ofte foretrække at udføre temperaturmålinger om sommeren, hvor eventuelle overtemperaturer typisk vil forekomme. Nærværende målinger er foretaget i overgangsperioden mellem vinter og sommer, hvor de første to uger var kølige og kategoriseres som fyringsperiode/vinter, mens de sidste uger var varmere og kategoriseres som sommer. Nogle af institutionerne er derfor vurderet ud fra vinterintervallet, mens andre vurderes ud fra sommerintervallet. Inden for de enkelte uger var der i øvrigt også store udsving, se nedenstående figurer af udetemperaturer i maj og juni fra DMI s vejrarkiv. Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 1

4 komforttemperatur indirekte afhænger af udetemperaturen, fordi man normalt har mere tøj på om vinteren end om sommeren. Om vinteren accepteres derfor temperaturinterval på C, mens de optimale sommertemperaturer er fastsat til C. For en del af institutionerne som er kategoriseret efter sommerperiode er der registreret temperaturer under 23 C, særligt om morgenen. Derfor vurderes det, at der er plads til forbedringer. De målte lave temperaturer vil dog ikke nødvendigvis blive opfattet som et problem af personalet, som bruger rummene, fordi målingerne er foretaget i en overgangsperiode. De nævnte forbedringsforslag skal derfor ses som en mulighed, såfremt personalet opfatter rummene som kølige. Figur 1. Udetemperaturer i maj i København og Nordsjælland. Fra DMI s vejrarkiv, Målingerne er som nævnt foretaget i maj og juni, hvor der typisk vil være færre børn i institutionerne end om vinteren, og resultaterne skal ses i lyset af dette. De færre børn i institutionerne i denne periode skyldes, både at vejret indbyder til meget udendørs ophold og aktivitet, men i høj grad også, at de største børn er stoppet i børnehave med udgangen af april for at starte i minibfo 1. maj. Flere børn vil sandsynligvis øge både CO 2 -niveauet og temperaturen. 1.2 Akustik Støjniveauet i en daginstitution kan være meget højt. Det er alment kendt, at et vedvarende højt støjniveau i løbet af en lang arbejdsdag kan virke fysisk udmattende og kan give hovedpine. Støjniveauet kan ofte reduceres ved at regulere akustikken i rummet. Figur 2. Udetemperaturer i maj i København og Nordsjælland. Fra DMI s vejrarkiv, Fastlæggelse af hvilke temperaturniveauer der kategoriseres som behagelige eller acceptable kompliceres af, at den oplevede indendørs For lidt akustisk regulering kombineret med hårde vægoverflader og få møbler vil forstærke støjen i rummet pga. refleksioner fra de hårde vægge og glasflader. Når støjen øges, vil personer i rummet typisk tale højere, hvorved støjniveauet øges yderligere. Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 2

5 Ved at regulere akustikken i rummene med fx lydabsorberende lofter, møbler, absorbenter på vægge og absorberende skærmvægge, reduceres den reflekterede støj, og det vil medføre, at det generelle støjniveau sænkes. Det betyder samtidig, at børn og pædagoger ikke behøver hæve stemmen i samme omfang for at overdøve støjen, hvilket er med til at reducere støjniveauet yderligere. 1.3 Udvælgelse af målepunkter og screeninger Lokalerne der er målt i, er valgt på basis af en faglig vurdering, ud fra bl.a. placering, orientering, belastning og eksisterende ventilationsforhold, samt tilbagemeldinger fra personalet. Tilbagemeldingerne har nogle få steder baseret sig på svar på spørgeskema og andre steder mundtlige bemærkninger fra leder/personale, mens der også har været institutioner uden nogen melding om indeklimaet fra personalet. Dagslysforhold og akustiske forhold er vurderet ud fra en overordnet screening af institutionerne og beskrevet herudfra. Vurderingerne om hvorvidt solafskærmning anbefales, er gjort på baggrund af temperaturmålinger sammenholdt med den overordnede screening af vinduesstørrelser, orientering og nære skyggeforhold. Forholdene for fugt og skimmel er ligeledes screenet og overordnet vurderet også med supplement fra de målte relative luftfugtigheder. Ud over de målte og screenede parametre beskriver DS3033 (den frivillige danske indeklimanorm) også formaldehyd og partikler. Disse er behandlet på et overordnet plan, hvor det betragtes med CO 2 som indikator, med mindre der direkte er særlige forhold på institutionen, som indikerer andet. Såfremt CO 2 -niveauet holdes på eller sænkes til et acceptabelt niveau ved øget ventilation, så vil det også i almindelige lokaler afhjælpe eventuelt forhøjede koncentrationer af formaldehyd. Effektiv rengøring og service med filterskift afhjælper generelt partikler. 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER De overordnede resultater af indeklimakortlægningen i de 24 daginstitutioner, samt forslag til forbedringer og tilhørende prisoverslag er sammenfattet i den følgende Tabel 1. Grundlaget for vurderingen og kortlægningen af indeklimaet er beskrevet i afsnit 4. For yderligere detaljer om undersøgelserne og resultaterne i de enkelte institutioner, henvises til de enkelte rapporter for de specifikke institutioner. Generelt kan det konkluderes, at det atmosfæriske indeklima overvejende er godt, men der er dog overskridelser af den anbefalede CO 2 - grænse på 1000 ppm i halvdelen af institutionerne. Stort set alle institutionerne har mekanisk ventilation i opholdsrummene, og det vurderes, at de fleste overskridelser kan løses ved at servicere anlæggene og øge luftmængden. De institutioner, hvor der ikke er mekanisk ventilation i alle opholdsrum, er der udsugningsanlæg i en del af bygningen og mekanisk, balanceret ventilation i resten. I mange af institutionerne vurderes det, at de akustiske forhold ikke lever op til Bygningsreglementets krav til efterklangstid på under 0,4 sekunder (dog 0,6 for eksisterende bygninger), bl.a. fordi de eksisterende lofter ikke giver den ønskede dæmpning. Det anbefales generelt, hvor der er perforerede gipslofter, at udskifte dem til mineraluldslofter eller lignende, som giver mere effektiv dæmpning. Samtidig anbefales det i flere af institutionerne, at montere absobenter på væggene. Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 3

6 Tabel 1. Overordnede resultater af indeklimakortlægningen i de 24 daginstitutioner samt forslag til forbedringer og tilhørende prisoverslag. 1. Globen CO 2-målingerne i Børnehuset Globen indikerer, at der er plads til forbedringer i form af øget luftmængde. Der er 11 ventilationsanlæg, og det anbefales, at gennemgå alle anlæg, da målingerne ikke dækker alle rum og anlæg. Antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. De termiske målinger viser, at der er behov for forbedring, fordi temperaturen ligger under den anbefalede minimumstemperatur. Dette skal ses i lyset af, at målingerne er foretaget i en overgangsperiode mellem vinter og sommer, og de lave målte temperaturer vil derfor ikke nødvendigvis blive opfattet som et problem af personalet, som bruger institutionen. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem De akustiske forhold vurderes acceptable. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 1

7 2. Regnbuen CO 2-målingerne i Børnehuset Regnbuen indikerer, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt, dog er antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. De termiske målinger viser, at der er behov for forbedring, fordi temperaturen ligger under den anbefalede minimumstemperatur. Dette skal ses i lyset af, at målingerne er foretaget i en overgangsperiode mellem vinter og sommer, og de lave målte temperaturer vil derfor ikke nødvendigvis blive opfattet som et problem af personalet, som bruger institutionen. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem Udskifte lofter Montering af vægabsorbenter Personalet nævner, at gulvet er koldt. En bedre termisk komfort kan opnås ved etablering af gulvvarme i grupperummene. Hvis dette ønskes, må det tekniske forhold undersøges nærmere. Der er ikke lavet et økonomisk overslag for dette forbedringsforslag. Det vurderes, at der er plads til forbedring af de akustiske forhold. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Alternativer til udskiftning af loft kan eventuelt være montering af flere absorbenter på vægge og flere lydabsorberende møbler. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 2

8 3. Sydpolen CO 2-målingerne i Børnehuset Sydpolen indikerer, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt. Dog skal det bemærkes, at denne vurdering reelt kun bygger på måleringer fra rytmikrummet. Der kan således ikke konstateres noget om det atmosfæriske indeklima (luftkvaliteten) i grupperummene. Tætne vindue i et grupperum Etablere/udskifte lofter i grupperum og montere absorbenter på vægge Generelt er den overordnede vurdering af det termiske indeklima er acceptabelt for den målte periode. Det ene grupperum blev kommenteret fra personalet at være koldt om vinteren, hvilket understøttes af at der er et utæt vindue. Forbedringsforslag er at tætne vinduet. De akustiske forhold vurderes at have behov for forbedringer. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen. 4. Askelunden CO 2-målingerne i Børnehuset Askelunden indikerer, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. Hvis det er tilfældet vil en justering af luftmængden kunne forbedre forholdene. Etablere udvendig solafskærmning ved alrummet De termiske målinger viser, at temperaturen i perioder er lav i grupperummene, sandsynligvis som følge af udluftning, som kan reduceres uden forværring af luftkvaliteten. I alrummet bliver temperaturen høj. De høje temperaturer kan reduceres ved etablering af solafskærmning mod vest. De akustiske forhold vurderes acceptable. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 3

9 5. Kirstinevang CO 2-målingerne i indikerer, at der er plads til forbedringer i bygning 1, mens CO 2-niveauet er acceptabelt i bygning 2, og der er behov for forbedringer i bygning 3. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg 1. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg 2. De termiske målinger viser, at der er behov for forbedringer i bygning 1 og 3 og plads til forbedringer i bygning 2. Generelt er temperaturerne lave i forhold til det anbefalede temperaturinterval på C. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem Temperaturen ligger over 26 C i det ene rum om fredagen, hvor der også var høje udetemperaturer. De akustiske forhold vurderes, at kunne forbedres med en udskiftning af eksisterende lofter af perforerede gipsplader til mineraluldslofter og montering af absorbenter på vægge. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Alternativer til udskiftning af loft kan eventuelt være montering af flere absorbenter på vægge og flere lydabsorberende møbler. Udskiftning af lofter Montering af vægabsorbenter Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 4

10 6. Måløv By CO 2-målingerne i Børnehuset Måløv By indikerer, at der er plads til forbedringer i grupperum 12 og 21. I alrummet er der ifølge målingerne ikke behov for forbedringer. Hvis det er muligt at øge ventilationen, vil det resultere i en forbedring af forholdene. Temperaturmålingerne indikerer at temperaturforholdene i grupperummene generelt er acceptable, mens der er plads til forbedringer i alrummet. Det vurderes, at temperaturerne er høje i sydvendte opholdsrum i bygning A samt i rum 19 (gang) og 42. De nævnte tiltag i Tabel 1 vil kunne forbedre det termiske indeklima i rummene. På baggrund af personalets vurderinger af både det atmosfæriske og termiske indeklima, må det overvejes, om der skal iværksættes en yderligere undersøgelse af forholdene. Det vurderes, at de akustiske forhold kan forbedres. Daglysforhold vurderes generelt acceptable, dog med plads til forbedringer i dybe rum. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Sænke setpunktstemperatur for opvarmningssystem. Udskifte ovenlys, alrum og rum 19 (gang) Etablere solfilm, alrum og rum 42 Etablere udvendig solafskærmning, sydvendte rum i bygn. A Montering af vægabsorbenter Etablering af 1 m 2 ovenlys og 1 m 2 vindue i facade, rum 12 Udskifte gulv, rum 26, 28, Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 5

11 7. Grantoften CO 2-målingerne i Børnehuset Grantoften indikerer, at der er plads til forbedringer i rummene i den sydlige bygning. I de øvrige rum er der ifølge målingerne ikke behov for forbedringer, dog er antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. Hvis det er muligt at justere luftmængden op, vil det resultere i en forbedring af forholdene. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Hæve setpunktstemperaturen for opvarmningssystem De termiske målinger indikerer, at der er plads til forbedringer i den sydlige bygning og behov for forbedring i den nordlige bygning. Generelt er temperaturerne lave ift. det anbefalede temperaturinterval på C. Det anbefales at tiltagene kun udføres, hvis personalet oplever, at det termiske indeklima er utilfredsstillende. Udskiftning af lofter Det vurderes, at der er plads til forbedring af det akustiske indeklima. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Alternativer til udskiftning af loft kan eventuelt være montering af flere absorbenter på vægge og flere lydabsorberende møbler. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 6

12 8. Villa Kulla CO 2-målingerne i Børnehuset Villa Kulla viser et acceptabelt niveau, som ikke overstiger den anbefalede grænse på 1000 ppm. Etablere nyt mekanisk ventilationsanlæg i den østlige del af børnehaven Generelt er de målte temperaturer i grupperummene ret svingende hen over de fem målte hverdage. Børnehavens grupperum har ingen temperaturoverskridelser over 26 C. To ud af de målte tre vuggestue grupperum har temperaturoverskridelser over 27 C i 2-3 timer om fredagen. Vuggestuens grupperum har allerede solafskærmning i form af markiser eller screens, men de er manuelt styret. Et forbedringsforslag for at reducere overtemperaturerne er, at etablere udvendig, automatisk styret solafskærmning, hvilket også kunne være i form af screens. Temperaturen om morgenen for alle de målte rum starter mellem 22 og 23 C. Her er forbedringsforslaget at hæve setpunktet for opvarmningen. Hæve setpunkt for radiatorer i alle grupperum Montere absorbenter på vægge i vuggestue Etablere udvendig, automatisk styret solafskærmning for vuggestuens grupperum mod syd (38 stk.) I den østlige del af børnehaven er der kun mekanisk udsugning med friskluftindtag for neden gennem facaden. Da det vurderes at kunne give trækgener ved de nødvendige luftmængder, anbefales det, at etablere et nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding. De akustiske forhold vurderes acceptable i børnehaven. Akustikken for vuggestuen vurderes at have plads til forbedringer i mindre grad, i form af absorbenter på vægge i grupperummene. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 7

13 9. Stjernehøj CO 2-målingerne i Børnehuset Stjernehøj indikerer, at der er plads til forbedringer primært i børnehavens grupperum, hvor niveauet overstiger 1000 ppm nogle gange. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. En forøgelse af luftmængden her vil resultere i en forbedring af forholdene. Generelt er de målte temperaturer i grupperummene ret varieret. I vuggestuens grupperum er temperaturforholdene acceptable for den målte periode, mens temperaturniveauet i børnehavens grupperum og alrummet er høje. Solen kan i starten af maj godt være kraftig og bidrage med en hel del varme gennem ruderne. Det kan derfor diskuteres om temperaturgrænserne nærmere skal ses, som et interval mellem 20 og 26 C i overgangsperioden. I den målte periode for Stjernehøj forventes de høje temperaturer primært, at skyldes et højt udgangspunkt for temperaturer fra morgenstunden, som kan forbedres ved at sænke setpunktstemperaturen og øge ventilationsmængden. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Øge luftskiftet Sænke setpunkt for radiatorer i børnehaves grupperum Skifte loft ca. 360 m 2 og flytte absorbenter fra loft til vægge, jævnt fordelt i grupperum og alrum Etablere manuel styret solafskærmning til afhjælpning af blænding De akustiske forhold vurderes at kunne forbedres ved at skifte loft og flytte absorbenter fra loft til vægge i grupperum og alrum. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen. Der er nogle højtsiddende vinduer i grupperummene, hvilket er med til at skabe gode dagslysforhold langt ind i rummet. Dog er der nogle blændingsforhold, som kan forbedres for grupperummet i vuggestuen, hvor personalet melder om meget kraftigt sollys om sommeren Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 8

14 10. Ellekilde CO 2-målingerne i Børnehuset Ellekilde viser, at niveauet er under 1000 ppm i hele måleperioden. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. En forøgelse af luftmængden her vil resultere i en forbedring af forholdene. Generelt er de målte temperaturer i vuggestuen med en relativt høj start-temperatur fra morgenstunden, hvilket kan forbedres ved øget luftmængde for ventilationen inden institutionens åbningstid eller ved at sænke setpunktet for opvarmningsanlægget. Grupperum i børnehaven har derimod en ret lav starttemperatur, hvilket kan forbedres ved at hæve setpunktet for opvarmningen, hvis det opleves som værende for koldt. Alle målinger viser temperaturoverskridelser over 26 C, hvorfor der anbefales forbedringsforslag med automatik af udvendig solafskærmning. De akustiske forhold vurderes forbedret ved udskiftning af lofter i vuggestuens grupperum til akustikloft og montering af yderligere absorbenter i alle grupperum, samt begge alrum. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Alternativer til udskiftning af loft kan eventuelt være montering af flere absorbenter på vægge og flere lydabsorberende møbler. Der blev registreret støjgener fra udsugningsarmaturerne og det anbefales at undersøge nærmere om de er underdimensioneret. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen. Dog kan dagslysforholdene i alrum for vuggestue forbedres ved etablering af yderligere ovenlys. Ændre start/stop tidspunkt, ventilation Undersøge behov for at ændre kanaler og ventilationsarmaturer for at reducere støjgener. Øge af luftmængder for ventilationsanlægget inden åbningstid eller Sænke setpunkt for ønsket indetemperatur til 23 C (hvis muligt) Sænke setpunkt for radiatorer i vuggestuens bygning Hæve setpunkt for radiatorer i børnehave bygning Udskifte 150 m 2 loft i vuggestuens grupperum Montere vægabsorbenter i alle grupperum og begge alrum, ca. 39 m2 Etablere 2,5 m 2 ovenlys mere i vuggestuens alrum Montere solafskærmning med automatisk styring for sydvendte vinduer (41 stk. á 1 m) (pris som ny afskærmning) Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 9

15 11. Stjernehuset CO 2-målingerne i Børnehuset Stjernehuset indikerer, at der er plads til forbedringer i grupperummene i børnehaven. CO 2-niveauet er på et acceptabelt niveau i vuggestuen. Antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. De nævnte tiltag i Tabel 1 vil kunne forbedre det atmosfæriske indeklima. De termiske målinger viser, at der er plads til forbedringer i tre ud af fire grupperum i børnehaven og behov for forbedringer i det sidste. Generelt er temperaturerne lave ift. det anbefalede temperaturinterval på C. De nævnte tiltag i Tabel 1 vil kunne forbedre det termiske indeklima. Det anbefales at tiltagene kun udføres, hvis personalet oplever, at det termiske indeklima er utilfredsstillende. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg 1. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg 2. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem Montering af vægabsorbenter, børnhave Det vurderes, at de akustiske forhold kan forbedres ved montering af vægabsorbenter i både børnehaven og vuggestuen. Derudover vurderes det, at en udskiftning af loftet i vuggestuen til mineraluldsloft vil forbedre det akustiske indeklima. Inden dette udføres, anbefales det at udføre en akustisk måling, så de faktiske forhold kendes. Anbefalingen er vurderet ud fra en overordnet screening og en måling af forholdene vil give et bedre billede af de faktiske forhold. Udskiftning af lofter, vuggestue Montering af vægabsorbenter, vuggestue Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 10

16 12. Ved skoven CO 2-målingerne i Børnehuset Ved skoven viser, at CO 2-koncentrationen i både børnehave og vuggestue i perioder ligger over 1000 ppm og der er således plads til forbedringer. Hvis det er muligt at justere luftmængden op, vil det resultere i en forbedring af forholdene. Generelt er de målte temperaturer i grupperummene lave om morgenen, hvor de er under det anbefalede temperaturinterval, men overstiger ikke de øvre anbefalede temperaturgrænser. Forbedringsforslaget er at hæve setpunktet for rumopvarmningen, sådan at temperaturen hele dagen kan holdes i det anbefalede temperaturinterval. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg 1. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg 2. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem På baggrund af personalets bemærkninger om både det atmosfæriske og det termiske indeklima, må det overvejes, om der skal iværksættes en yderligere undersøgelse af forholdene. Montere ca. 37 m 2 absorbenter på vægge og udskiftning af loft i børnehaves alrum De akustiske forhold vurderes at være rimeligt, kun med optimering af akustikken med forbedringer i form af vægabsorbenter i grupperum, rytmikrum og alrum. Desuden udskiftning af loft i børnehavens alrum. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 11

17 13. Valhalla i byen CO 2-målingerne i Børnehuset Valhalla i byen indikerer, at der er plads til forbedringer, hvor niveauet overstiger 1000 ppm tre dage for grupperummet og 4 af de målte hverdage for alrummet. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. En forøgelse af luftmængden her vil resultere i en forbedring af forholdene. Generelt er de målte temperaturer alrummet acceptable og indenfor de anbefalede værdier for sommer, mens der i grupperummet er ret varierede temperaturer og ses både lavere og højere end det anbefalede temperaturinterval. Forbedringsforslag er at hæve setpunktstemperaturen i grupperum og etablere udvendig solafskærmning for vestvendte vinduer. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Sænke setpunkt for radiatorer i børnehaves grupperum Etablere akustik loft og montere absorbenter på vægge svarende til 10% af gulvareal i alle grupperum og i alrum Etablere udvendig solafskærmning for vestvendte vinduer De akustiske forhold vurderes, at have behov for forbedringer i form af etablering af akustikloft og montering af absorbenter på vægge svarende til 10% af gulvarealet for alle grupperum og for alrummet. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen. Dog er mulighederne for udsyn til omkringliggende omgivelser begrænsede i alrummet Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 12

18 14. Kornblomsten CO 2-målingerne i Børnehuset Kornblomsten indikerer, at CO 2-niveauet generelt ligger under de anbefalede 1000 ppm, og der er ikke behov for forbedringer. Dog er antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. De termiske målinger indikerer, at der er behov for forbedringer både i vuggestuen og børnehaven. I starten af ugen ligger temperaturen i de målte rum generelt lavt i forhold til det anbefalede interval, og sidst på ugen ligger temperaturen over de anbefalede 26 C. Forbedringsforslagene i Tabel 1 vil forbedre det termiske indeklima. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem Montere udvendig, automatisk styret solafskærmning Montering af vægabsorbenter Det vurderes, at det akustiske indeklima kan forbedres. Daglysforhold vurderes acceptable. 15. Lilletoften CO 2-målingerne i Børnehuset Lilletoften indikerer, at der er plads til forbedringer i både børnehave og vuggestue, hvor niveauet overstiger 1000 ppm nogle gange. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. En forøgelse af luftmængden her vil resultere i en forbedring af forholdene. Øge luftmængde for ventilationsanlæg Hæve setpunkt for radiatorer i alle grupperum Generelt er de målte temperaturer i grupperummene ret lave og forbedringsforslaget går på at hæve setpunktet for opvarmningen/radiatorer Monteres ca. 42m 2 absorbenter på vægge og udskifte loft i vuggestue grupperum De akustiske forhold vurderes at have plads til mindre forbedringer i form af absorbenter på vægge for børnehaven på samlet 26 m 2, mens der for vuggestuen anbefales både at udskifte loft til akustikloft og montere 4 m 2 absorbenter på vægge i hvert grupperum. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Alternativer til udskiftning af loft kan eventuelt være montering af flere absorbenter på vægge og flere lydabsorberende møbler. Børnehave: Gennemgang og justering af setpunkter for temp. og CO 2-styring. Vuggestue: Service og øge luftmængde for ventilationsanlæg Etablere ny udsugning i toiletrum 13 og 14. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 13

19 16. Bispevangen CO 2-målingerne i Børnehuset Bispevangen indikerer, at der er acceptable forhold i vuggestue og aktivitet/sove rum i børnehave, men at der er plads til forbedringer i børnehavens grupperum, hvor niveauet overstiger 1000 ppm hver dag og kommer op over 2000 ppm den ene af de fem målte hverdage. Antallet af børn i den målte periode er lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. En forøgelse af luftmængden her vil forbedre forholdene. Generelt er de målte temperaturer i grupperummene ret varieret. I vuggestuens grupperum er temperaturforholdene acceptable for den målte periode, mens temperaturniveauet i børnehavens grupperum er høje. For aktivitet/sove rum bliver temperaturen også i den høje ende for to af de målte fem hverdage. I den målte periode for Bispevangen forventes de høje temperaturer i børnehavens grupperum primært, at skyldes et højt udgangspunkt for temperatur fra morgenstunden, som kan forbedres ved at sænke setpunktstemperaturen for opvarmningen (radiatoren). De akustiske forhold vurderes i børnehaven at have plads til forbedringer i form af absorbenter på vægge og/eller som rumdelere, mens der for vuggestuen er der større behov for forbedringer i form af udskiftning af lofter i grupperum og etablering af yderligere absorbenter, som kan placeres på vægge eventuelt kombineret med akustisk absorberende rumdelere. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Sænke starttemperaturen i børnehavens grupperum, ved start af ventilation f.eks. 1 time før åbning. Sænke setpunktet for opvarmningen i aktivitet/sove rum med 2-3 C. Børnehave: 22 m 2 absorbenter, jævnt fordelt på vægge og/eller som rumdelere Vuggestue: Udskifte loft i grupperum, 150 m m 2 absorbenter, jævnt fordelt på vægge og/eller som rumdelere Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 14

20 17. Valhalla i skoven CO 2-målingerne i Børnehuset Valhalla i skoven indikerer, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt med under 1000 ppm i hele brugstiden. På baggrund af personalets bemærkninger om det atmosfæriske indeklima (luftkvaliteten), må det vurderes om en yderligere undersøgelse skal iværksættes. Her anbefales en undersøgelse i en periode, hvor der er forholdsvis mange børn i institutionen, og hvor døre og vinduer fortrinsvist holdes lukket for at undgå træk fra kølig udeluft. Etablering af radiator, rum 1 Montering af absorbenter, grupperum Montering af akustikloft, rum 1 Det termiske indeklima vurderes generelt acceptabelt med korte perioder med temperaturer under de anbefalede 20 C, og det vurderes derfor, at der er plads til forbedringer. I rum 1 vurderes det, at der er plads til forbedringer, da rummet iflg. personalet bliver køligt om vinteren, og der ikke er en varmekilde i rummet. Det vurderes, at der er plads til forbedring af de akustiske forhold i grupperummene og rum 1. Generelt anbefales det at der monteres effektive absorbenter, så det samlede areal inkl. eksisterende træbetonloft svarer til hele loftets areal. Derudover skal der være møbler/absorbenter (minimum klasse B) svarende til ca. 10% af gulvareal. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes generelt acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 15

21 18. Kærlodden CO 2-målingerne i Børnehuset Kærlodden indikerer, at der er plads til forbedringer i grupperummene i vuggestuen, inkl. alrummet (rum 9). I børnehaven er der behov for forbedringer. Hvis det er muligt at justere luftmængden op, vil det resultere i en forbedring af forholdene. Generelt er de målte temperaturer i grupperummene i vuggestuen acceptable for den målte periode, undtagen i alrummet, hvor der er behov forbedringer, da temperaturen er lav om morgenen. I børnehaven er der plads til forbedringer, da temperaturerne overskrider det anbefalede interval. De nævnte tiltag vil kunne forbedre det termiske indeklima i rummene. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Vuggestue Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Børnehave Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystemet Øge luftmængde for ventilationsanlæg De akustiske forhold vurderes acceptable. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 16

22 19. Birkegården CO 2-målingerne i Børnehuset Birkegården indikerer, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt, dog er antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. Bygningens ventilationsaggregater der er af ældre dato, bør have ekstra fokus, vedrørende service. De termiske målinger viser, at der er behov for forbedring, fordi temperaturen ligger under den anbefalede minimumstemperatur. Dette skal ses i lyset af, at målingerne er foretaget i en overgangsperiode mellem vinter og sommer, og de lave målte temperaturer vil derfor ikke nødvendigvis blive opfattet som et problem af personalet, som bruger institutionen. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem Montering af absorbenter på vægge Maling af del af vægge i en lysere farve På baggrund af personalets oplysninger om at rummene er varme, må det overvejes, om der skal iværksættes en yderligere undersøgelse af forholdene. Her anbefales en undersøgelse i den relevante årstid og ikke i overgangsperioden, som denne undersøgelse. Det vurderes, at der er plads til forbedringer af det akustiske indeklima. Dagslysoplevelsen kan forbedres ved at male væggene Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 17

23 20. Søndergården CO 2-målingerne i Børnehuset Søndergården viser, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt og ikke overstiger 1000 ppm i den målte periode. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen og attraktive i grupperummene, hvor der er store glaspartier. De højtsiddende vinduer i grupperummene er med til at skabe gode dagslysforhold langt ind i rummet. Dog er det svært at undgå overtemperaturer med de store glaspartier. Der er behov for forbedringer af det termiske indeklima for grupperum og café/alrum den fløj af institutionen med sydvestvendte vinduer. Alle sydvestvendte grupperum: - Automatisere styring af udvendig solafskærmning og/eller - Automatisere styring af ovenlys (CTS-anlæg) og/eller - Montere solfilm på højtsiddende vinduer Der vurderes plads til forbedringer af de akustiske forhold i grupperum og café med udskiftning af lofter og opsætning af absorbenter på vægge. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Alternativer til udskiftning af loft kan eventuelt være montering af flere absorbenter på vægge og flere lydabsorberende møbler. Café/alrum: - Montere solfilm på glaspartier og/eller - Sænke setpunkt for radiatorer og/eller - starte ventilationen 1-2 timer tidligere Udskiftning af lofter til akustik lofter Montering og opsætning af absorbenter på vægge, ca. 84 m Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 18

24 21. Nordpolen CO 2-målingerne i Børnehuset Nordpolen viser, at der er acceptabelt atmosfærisk indeklima. Dog skal det nævnes, at personalet oplyser om dårlig luftkvalitet om eftermiddagen i vinterperioden, hvilket vil kræve yderligere undersøgelse udført i vinterperioden for at kunne analysere nærmere herom. Hæve setpunkt for opvarmning Skifte lofter i tre grupperum og alrum og montere yderligere vægabsorbenter Temperaturen i rum 12 ligger under 23 C i minimum fire timer om dagen og under 22 C i minimum 2 timer om dagen i den målte periode. Temperaturen starter lavt (ca ,5 C) om morgenen og stiger i løbet af dagen. Det vurderes, at der er behov for forbedringer. Et forbedringsforslag er at hæve setpunktstemperaturen for opvarmningen. De akustiske forhold vurderes at kunne forbedres ved udskiftning af perforerede lofter til akustiklofter i alrum og tre af grupperummene og dertil montere yderligere vægabsorbenter for alle grupperum og alrummet. Det anbefales dog, at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes acceptable Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 19

25 22. Sømosen CO 2-målingerne i Børnehuset Sømosen viser, at der er acceptabelt atmosfærisk indeklima i institutionen. Hæve setpunktstemperatur for opvarmningssystem De målte temperaturer i grupperummene følger hinanden tæt. På de to dage, hvor det har været varmt udenfor bliver der også sidst på dagen over de anbefalede 26 C, dog ses disse som en del af toleranceoverskridelserne, som der normalt arbejdes med på meget varme dage i sommerhalvåret. De tre andre hverdage er temperaturen for de fleste morgener mellem 22 og 23 C og giver plads til forbedringer. Dog bør forbedringerne kun udføres, såfremt der også opleves en termisk diskomfort i rummene. Temperaturen kan forbedres ved at hæve setpunktstemperaturen eller lade opvarmningen være tændt i sommermånederne, såfremt den er slukket. Udskifte lofter i grupperum og alrum og montere absorbenter De akustiske forhold vurderes at have plads til forbedringer i form af udskiftning af lofter i grupperum og montering af absorbenter på vægge, eventuelt fordelt med en del af absorbenterne som rumdelere med akustiske egenskaber. Det anbefales dog at foretage en akustisk undersøgelse, for at dokumentere de akustiske forhold mere præcist inden forbedringsforslag igangsættes. Daglysforhold vurderes overordnet acceptable for institutionen Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 20

26 23. Fregatten CO 2-målingerne i Børnehuset Fregatten indikerer, at der er plads til forbedringer i rummene i den nordlige bygning. I de øvrige rum er der ifølge målingerne ikke behov for forbedringer, dog er antallet af børn i den målte periode lavt, og derfor kan niveauet være højere på andre tidspunkter af året. Hvis det er muligt at justere luftmængden op, vil det resultere i en forbedring af forholdene. Indeklimaet i Børnehuset Fregatten er præget af, at Skovsalen er designet som en slags uderum. I dette rum svinger temperaturen meget i løbet af en dag og kan blive meget høj, og det påvirker både muligheden for ophold i selve rummet og temperaturerne i de omkringliggende rum. Hvis der er et ønske om, at rummet skal have samme indeklima som øvrige opholdsrum kræver det en større ombygning, som omfatter bl.a. udskiftning af facader og nyt opvarmningssystem. Dette er ikke prissat som forbedringsforslag. De nævnte forbedringsforlag, som omhandler Skovsalen vil kunne forbedre det termiske indeklima på varme dage, men afhjælper ikke fuldstændigt overtemperaturerne. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Indsætte to låger/gitter i døråbning ind mod Skovsalen, så den kan stå åben uden at børnene kan bruge den. Etablering af automatisk styret, udvendig solafskærmning ved gavl i Skov-salen Etablering af eksisterende indvendig solafskærmning til automatisk styret, udvendig solafskærmning på uoplukkelig del af tag i Skovsalen Generelt er de målte temperaturer i grupperummene acceptable for den målte periode. Personalet har dog bemærket et utilfredsstillende temperaturniveau i institutionen på varme og kolde dage. Målingerne er foretaget i en overgangsperiode mellem vinter og sommer og med færre børn i institutionen end fx om vinteren. Hvis temperaturforholdene i de kolde eller de varme måneder stadig vurderes utilfredsstillende af personalet, må det vurderes om en yderligere undersøgelse skal iværksættes. Maling af vægge i en lysere farve Udskiftning af gulv til en lysere farve De akustiske forhold vurderes acceptable. Daglysforhold vurderes acceptable. Maling med lysere farver og et lysere gulv vil forbedre dagslysoplevelsen Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 21

27 24. Lundegården Resultaterne for CO 2-målingerne i Børnehuset Lundegården viser, at der er acceptable værdier i vuggestuens grupperum og i aktivitetsrum/sal. Resultaterne for børnehavens grupperum indikerer, at der er plads til forbedringer. Hvis det er muligt at justere luftmængden op, vil det resultere i en forbedring af forholdene. Generelt er de målte temperaturer i grupperummene i den lave ende i forhold til det anbefalede temperaturinterval for sommerkomfort. I vuggestuens grupperum er temperaturen under de anbefalede 23 C hele brugstiden i fire af de målte fem hverdage og under 22 C for hele brugstiden i to af dagene. I børnehavens grupperum er temperaturen under 23 C i minimum to timer hver dag og er også nede under 22 C i fire af de målte fem hverdage. Det vurderes, at der er behov for forbedringer. Forbedringsforslag er at hæve setpunktet for rumopvarmningen. Der har dog været bemærkninger fra personale om at radiatorer kan opleves brændende varme når de er tændte. Når setpunktet hæves, bør det sikres, at overfladetemperatur af radiatorer og/eller gulvvarme ikke giver gene ved berøring. I aktivitetsrummet/salen er temperaturerne i den målte periode mellem 22,5 og 24,5 C, og der er derfor plads til forbedring i mindre grad, hvilket forventes at kunne udføres ved at hæve setpunktstemperaturen en anelse. Løbende tilsyn samt justering af ventilationsanlæg. Hæve setpunkt for rumopvarmning i alle rum Montere absorbenter på vægge, svarende til 10% af guvlareal i alle grupperum, læringsrum og alrum i vuggestue På baggrund af personalets bemærkninger om det termiske indeklima, må det overvejes, om der skal iværksættes en yderligere undersøgelse af forholdene. De akustiske forhold vurderes acceptable i aktivitetsrum/sal og med plads til forbedringer i grupperum, læringsrum og vuggestuens alrum i form af forbedringsforslag om montering af absorbenter på vægge. Daglysforhold vurderes acceptable for både børnehave og vuggestue Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 22

28 3 SERVICE OG DRIFT I forbindelse med projektet blev der foretaget teknisk gennemgang af ventilationsanlæggene i institutionerne, og på baggrund heraf er der lavet overslag på årlige udgifter til service af ventilationsanlæg og automatik. Dette er beskrevet yderligere i notatet om service og drift og i Excelarket med oversigt over alle ventilationsanlæg i institutionerne, hvor der er angivet overslagspriser for hvert anlæg. De samlede overslagspriser er vist i Tabel 2. Bemærk, at der er tale om estimeret overslag, som kan afhænge af det aktuelle omfang og udbud mv. Tabel 2. Overslagspriser til service af ventilation og automatik samt forbrugsmaterialer i forbindelse med service (fx filtre). Daginstitutioner Serviceudgifter Ventilation 2 x årlig Automatik 1 x årlig Kr. pr år Forbrugsmateriale ifbm. Service Kr. pr. år Børnehuset Fregatten Børnehuset Måløv by Børnehuset Kærlodden Børnehuset Egebjerghuse Vuggestuen Sydpolen Børnehuset Stjernehøj Børnehuset Bispevangen Børnehuset Søndergården Børnehaven Kornblomsten Børnehuset Kirstinevang Børnehuset Stjernehuset Vuggestuen Grantoften Børnehuset Villa Kulla Børnehuset Ellekilde Børnehuset Lilletoften Børnehuset Sømosen Børnehaven Regnbuen Børnehuset Globen Børnehuset Birkegården Børnehuset Askelunden Børnehuset Lundegården Børnehuset Valhalla Børnehuset Ved Skoven Børnehaven Nordpolen I alt for alle daginstitutionerne Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 23

29 4 KRAV OG ANBEFALINGER TIL INDEKLIMA Først beskrives kort i dette afsnit, hvilke krav og anbefalinger, der er til de indeklima-parametre, som er blevet målt. Derefter er opstillet en kategorisering af indeklimaet for disse parametre. Denne kategorisering er gennemgående for alle rapporterne, som er udført for hver enkelt institution. 4.1 Krav og anbefalinger Det atmosfæriske indeklima angives ved CO 2 -koncentration og det termiske indeklima angives ved indetemperaturen. Bygningsreglementet (BR15) beskriver ikke konkrete grænseværdier for opnåelse af tilfredsstillende termisk indeklima, men beskriver grænseværdier for CO 2 -indhold. Herudover er der i DS 1752 (Ventilation i bygninger - projekteringskriterier for indeklimaet) beskrevet værdier, som kan klassificeres som højt, middel eller moderat niveau (Kategori A, B og C). Værdierne for CO 2 -niveau er generelt gældende for bl.a. skoler og kontorer med stillesiddende personer, men de benyttes også i denne rapport for daginstitutioner, da der ikke findes tilsvarende værdier for daginstitutioner. I daginstitutionerne vil både vuggestuebørn, børnehavebørn og voksne opholde sig i de samme rum. Det optimale temperaturniveau er i DS 1752 oplyst for hhv. børnehavebørn og kontorer. Der er ingen anbefaling for vuggestuer. De valgte anbefalede temperaturniveauer er for stillesiddende aktivitet og kan ses i Tabel 3. Baggrunden for at vælge stillesiddende aktivitet er uddybet senere i dette afsnit. Arbejdstilsynet har nogle grænseværdier og beskrivelser af både termisk og atmosfærisk indeklima (AT-vejledning A.1.2). Grænseværdierne er opstillet i Tabel 3 og Tabel 4. Tabel 3. Anbefalinger og krav til det termiske indeklima. Operativ temperatur BR15 Kategori A, DS 1752, stillesiddende aktivitet Kategori B, DS 1752, stillesiddende aktivitet Kategori C, DS 1752, stillesiddende aktivitet AT-vejledning A.1.2 Indeklima, Vinter (Opvarmningssæson) Sommer (Kølesæson) Ingen specifikke krav til daginstitutioner Tabel 4. Anbefalinger og krav til det atmosfæriske indeklima. CO 2-niveau BR15, kap Kategori A, DS 1752 Kategori B, DS 1752 Kategori C, DS 1752 AT-vejledning A.1.2, afsnit 3.1 Indeklima, ,0 23,0 C 23,5 25,5 C 20,0 24,0 C 23,0 26,0 C 19,0 25,0 C 22,0 27,0 C En temperatur på C er passende ved let fysisk aktivitet i fx skoler, daginstitutioner og kontorer. Hele året Ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. i opholdsrum i daginstitutioner. 460 ppm over udendørs koncentration 660 ppm over udendørs koncentration 1190 ppm over udendørs koncentration Hvis personerne i lokalet er den største forureningskilde, måles luftens indhold af kuldioxid (CO 2), som ikke bør være større end 0,1 pct. Hvis luftens indhold overstiger 0,2 pct. CO 2 i mere end korte perioder af en dag, er luftskiftet utilstrækkeligt. Grænsen på 0,2 pct. CO 2 overskrides normalt kun i meget tætte bygninger, hvor der er mange personer som fx børneinstitutioner og skoler. Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 24

30 I lovteksten er CO 2 -koncentrationen angivet i pct., men der måles og reguleres efter ppm, da denne enhed er mere præcis. Derfor er begge enheder en del af ovenstående tabel. Der arbejdes fremadrettet gennem resten af rapporten med ppm-angivelsen. Enheden ppm betyder parts per million, og ppm svarer til 0,1 pct. CO 2. Anbefalet krav til CO 2 -koncentration, daginstitutioner i Ballerup Den gode atmosfæriske luftkvalitet kan kun opretholdes i et lokale med mange mennesker ved at have et tilstrækkeligt luftskifte af frisk luft. I Bygningsreglementet er der angivet krav om minimumsluftmængde pr. barn og voksen i opholdsrum i daginstitutioner på hhv. 3 l/s pr. barn og 5 l/s pr. voksen, samt 0,35 l/s pr. m 2 etageareal. Dog er der ligeledes i Bygningsreglementet angivet krav om at luftkvaliteten opretholdes, således at der ikke i længere perioder forekommer CO 2 - koncentrationer over ppm. CO 2 -indholdet i luften påvirker koncentrationen og indlæringsevnen. Baseret på ovenstående lovgivning og anbefalinger for nybyggeri samt kendt viden om indlærings- og koncentrationsevner anbefales det, at CO 2 -koncentration holdes under ppm i opholdsrum i daginstitutionerne. Baggrundskoncentrationen i Ballerup er omkring ppm. Anbefalet krav til temperaturinterval, daginstitutioner i Ballerup Det termiske indeklima er meget afhængigt af det individuelle aktivitetsniveau og den personlige beklædning. Beklædningen varierer typisk hen over året, hvor strømper, indesko og trøjer typisk er mere kraftige i vinterperioden, mens påklædningen typisk er lettere i sommerperioden. Især på dage i sommerperioden, hvor temperaturen udendørs er varm, kan der forventes beklædning med bare ben og korte ærmer. Ud over beklædningen er aktivitetsniveauet en meget afgørende faktor for, hvorvidt vi som mennesker føler termisk komfort. Når man er meget aktiv (f.eks. hopper, løber, danser) vil man typisk føle termisk komfort i et lavere temperaturinterval end når man er stillesiddende (f.eks. tegner, lægger puslespil, spiser). Med andre ord betyder det, at det er rart med lavere temperatur, når vi er aktive og højere temperatur, når vi sidder stille. Det kan være svært at regulere temperaturen hele tiden ved forskellig aktivitetsniveau, og derfor kompenserer man ofte ved at ændre på sin beklædning. Eksempelvis tage en trøje af, når man hopper rundt. I daginstitutioner kan aktivitetsniveauet være meget forskelligt, både børnene imellem, men også mellem voksne og børn. Da de personer, der opholder sig i rummene vil have forskelligt aktivitetsniveau og forskelligt temperaturbehov, og der ikke er foretaget undersøgelser af hvilke temperaturer, der er optimale for børn, anbefaler NIRAS et temperaturinterval på C om vinteren og C om sommeren. Temperaturintervallerne svarer til de anbefalede værdier for stillesiddende aktivitet for voksne i DS 1752, kategori B. Der findes også temperaturintervaller, som anbefales til børnehave, som er væsentligt lavere. Der er flere grunde til at det lidt højere temperaturinterval vælges. De anbefalede temperaturer for børnehave omhandler ikke vuggestuebørn. I langt de fleste børnehuse er der både børnehavebørn og vuggestuebørn og masser af fællesarealer, derfor vil en ensartet temperatur i børnehuset være at foretrække. En anden essentiel grund for at vælge det lidt høje temperaturinterval er, at der ofte vil være forskelligt aktivitetsniveau hen over dagen og nogle gange hos forskellige børn/voksne i samme rum på samme tid. Derfor tilgodeses de mindst aktive, da det er oplagt for de personer, Ballerup kommune, indeklimaundersøgelse af 24 daginstitutioner 25

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler SAMLET RAPPORT 9. JUNI 2016

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler SAMLET RAPPORT 9. JUNI 2016 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler SAMLET RAPPORT 9. JUNI 2016 Projekt nr. 222752 Dokument nr. 1217622217 Udarbejdet af JBI/HEI Kontrolleret af JBI Godkendt af JBI

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Skovvejens skole - Vest 9. JUNI 2016

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Skovvejens skole - Vest 9. JUNI 2016 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT Skovvejens skole - Vest 9. JUNI 2016 Projekt nr. 222752 Dokument nr. 1217622217 Udarbejdet af HEI / JBEJ / OVF Kontrolleret

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Bilag 1, Baggrundsanalyser. Baggrundsanalyser. Branchevejledning for indeklimaberegninger

Bilag 1, Baggrundsanalyser. Baggrundsanalyser. Branchevejledning for indeklimaberegninger Baggrundsanalyser 1 Indhold Atmosfærisk indeklima i boliger... 3 Sæsonopdeling af vejrdataåret... 3 Solafskærmning... 7 Varmeafgivelse fra personer... 1 2 Luftmængde [l/s] Bilag 1, Baggrundsanalyser Atmosfærisk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Skovvejens skole - Øst 9. JUNI 2016

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Skovvejens skole - Øst 9. JUNI 2016 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT Skovvejens skole - Øst 9. JUNI 2016 Projekt nr. 222752 Dokument nr. 1217622217 Udarbejdet af HEI / JBEJ / OVF Kontrolleret

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Måløvhøj skole - Måløv. 9. Juni 2016

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Måløvhøj skole - Måløv. 9. Juni 2016 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT Måløvhøj skole - Måløv 9. Juni 2016 Projekt nr. 222752 Dokument nr. 1217622217 Udarbejdet af HEI / JBEJ / OVF Kontrolleret

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Måløvhøj skole - Østerhøj. 9. Juni 2016

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Måløvhøj skole - Østerhøj. 9. Juni 2016 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT Måløvhøj skole - Østerhøj 9. Juni 2016 Projekt nr. 222752 Dokument nr. 1217622217 Udarbejdet af HEI / JBEJ / OVF Kontrolleret

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Skovlunde skole - Syd 9. JUNI 2016

BALLERUP KOMMUNE. Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT. Skovlunde skole - Syd 9. JUNI 2016 BALLERUP KOMMUNE Indeklimakortlægning og forbedringsforslag af 9 skoler RAPPORT Skovlunde skole - Syd 9. JUNI 2016 Projekt nr. 222752 Dokument nr. 1217622217 Udarbejdet af HEI / JBEJ / OVF Kontrolleret

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

For nybyggeri er vedledende vaerdier fra Norm for varme og koleanteg er maks.

For nybyggeri er vedledende vaerdier fra Norm for varme og koleanteg er maks. Istrunge" Notat Strunge Jensen A/S Radgivende Ingenierer F.R.I Solrad Center 29, 2. sal Postboks 111 2680 Solrad Strand Telefon 56 14 10 30 Telefax 56 14 52 30 A/S reg 176 704 VIR nr 12 56 57 71 www.strunge.dk

Læs mere

Agenda 30-10-2012. Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering

Agenda 30-10-2012. Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering Passivhuse og inde - Erfaringer fra passivhusbyggerier ved Vejle, 27. oktober 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Inde & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Agenda Krav til inde i boliger???

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering?

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Underbygger lovgivningen efterspørgslen på et godt indeklima? Head of Section, Energi, indeklima og bæredygtighed Project Director Per Stabell Monby, COWI

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Lindholm Søpark 1 Indhold Resumé og konklusion... 3 Beregningsgrundlaget... 4 Krav og ønsker til indeklimaet... 4 Evalueringsmetode... 4 Generelle forudsætninger...

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler 1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler Børn og skoleudvalget behandlede d. 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 I finder jeres nye oplysninger på nedenstående liste som er opdelt i områder. Gode råd når du skal buge bookingsystemet: Husk dit navn i notefeltet Udfyld lånernr

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri - med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri Tine Steen Larsen Udarbejdet for: Erhvervs- og byggestyrelsen DCE Contract Report No. 100

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger EC-ventilatorer Udsugningsløsninger 2 EC-ventilatorer Udsugningsløsninger Lovgivning I de fleste byggerier

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER STEFFEN PETERSEN ASSISTANT PROFESSOR STP@IHA.DK UNI VERSITET FREMTID / INNOVATION / NYHEDER Hænger krav til øgede vinduesarealer sammen med krav til max. temperatur,

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

Favrskov Kommune. Præstemarkskolen. Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler. april 2010

Favrskov Kommune. Præstemarkskolen. Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler. april 2010 Favrskov Kommune Præstemarkskolen Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler april 2010 COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Måleprogrammet i Komforthusene

Måleprogrammet i Komforthusene Måleprogrammet i Komforthusene Komforthus Konference Aalborg, 10. november 2009 Tine S. Larsen Adjunkt, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk http://www.civil.aau.dk/~i6tsl/

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Appendix 1. VENTILATION 2. B-SIM 3. BE10 4. VINDUER

Appendix 1. VENTILATION 2. B-SIM 3. BE10 4. VINDUER Appendix 1. VENTILATION 2. B-SIM 3. BE10 4. VINDUER 90 91 1. Ventilation FORURENINGSVENTILATION: I Kat B er kravet at luftens CO 2 indhold ikke må overstige 1010 ppm FORURENING Forureningen i rum afhænger

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser Indeklima i skoler Status og konsekvenser Jørn Toftum, Pawel Wargocki and Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet 29 september 2011 Find Jacob 1 Find Jacob igen! Børnene

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Nyt kontorhus for XYZ Bygaden 27 i Nørre Sønderby 1 Indhold Resumé og konklusion... 3 Indledning... 5 Beregningsgrundlaget... 7 Krav og ønsker til indeklimaet...

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Tina Louise Skovbjerg Koustrup Fredericia Maskinmesterskole 09/

Tina Louise Skovbjerg Koustrup Fredericia Maskinmesterskole 09/ Bilag Indholdsfortegnelse Bilag... 1 1. Projektskabelon... 2 2. Interview med elektriker... 4 2.1 Første elektriker:... 4 2.2. Anden elektriker:... 5 2.3 Tredje elektriker... 7 3. Målesteder... 10 4. Målesteder

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Aktivitet og videre utvikling, slik DTU ser det. Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Aktivitet og videre utvikling, slik DTU ser det. Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Aktivitet og videre utvikling, slik DTU ser det Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Center for Indeklima og Energi Centrets mål er at beskrive indeklimaets betydning

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere