Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte"

Transkript

1 university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O., (214). Forbrugerkronen, 11 s., mar. 31, 214. (IFRO Udredning; Nr. 214/4). Download date: 18. aug.. 215

2 Forbrugerkronen Henning Otte Hansen 214 / 4

3 IFRO Udredning 214 / 4 Forbrugerkronen Forfatter: Henning Otte Hansen Udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Forbrugerkronen 31. marts 214/HOH Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Introduktion Landmænd, fødevareindustri, engros- og detailhandel og staten (i form af skatter og afgifter) m.fl. får alle en andel af fødevarernes endelige salgsværdi. Andelene varierer fra produkt til produkt og fra sektor til sektor, og også over tid sker der en udvikling i andelene. Dette er nærmere beskrevet i dette notat. Hvad er forbrugerkronen? Forbrugerkronen - eller the food dollar - er de samlede omkostninger, som forbrugerne bruger på fødevarer. Forbrugerkronen opgøres som værdien af fødevarerne i detailleddet. Værdien af fødevarerne i detailleddet består af en række omkostninger, som tilføres undervejs i fødevarekæden. Der er omkostninger til råvarer, løn, energi, markedsføring, og der er desuden både afgifter og avancer. Disse omkostninger opstår hele vejen i værdikæden fra landmand til forbruger. Omkostningerne til landbrugsråvarerne er landmandens andel af forbrugerkronen. Man kan opdele, analysere og beskrive forbrugerkronen på flere måder. Man kan fokusere på landmandens andel, på de enkelte sektorers bidrag eller på udviklingen over tid. Data- og metodegrundlag Forbrugerkronen er dog ikke noget helt entydigt eller præcist begreb, idet beregningsmetoderne kan være forskellige fra undersøgelse til undersøgelse. I nogle tilfælde ser man kun på udvalgte produkter. I andre tilfælde beregner man forbrugerkronen for alle fødevarer, mens man i helt andre tilfælde også inddrager f.eks. drikkevarer. Endeligt er der undersøgelser, hvor food service, udespisning m.m. også indgår. Især beregningsmetoderne er under forandring. I det amerikanske landbrugsministerium, USDA har man beregnet forbrugerkronen over en meget lang periode. Man har hidtil baseret beregningerne på prisserier, omregningsfaktorer, årsdata, import- og eksportstatistikker m.m. Efterhånden er man dog kommet frem til, at kvaliteten af disse data - og også adgangen til relevante data - blev dårligere og dårligere. Det blev vurderet, at metoden til at beregne forbrugerkronen var blevet upålidelig, jfr. Canning, P. (211). Også de danske analyser af forbrugerkronen, som tidligere blev offentliggjort årligt, er blevet reduceret i omfang. Det skyldes især, at datagrundlaget var blevet for usikkert, og at det dermed ikke var muligt at forklare væsentlige dele af udviklingen. Blandt andet en betydelig import samt reeksport var med til at gøre det empiriske grundlag for usikkert

5 USDA er nu gået over til at beregne forbrugerkronen ud fra input-output-data jfr. Canning, P. (211). Derved justeres tallene, og de nyeste tal er ikke altid sammenlignelige med andre historiske data. Præsentation af forbrugerkroneandele Forbrugerkroneandelene kan præsenteres på flere forskellige måder - afhængig af formålet med analysen og afhængig af det datamateriale, som er til rådighed. Man kan opdele, analysere og beskrive forbrugerkronen på flere måder. Man kan fokusere på landmandens andel, på de enkelte sektorers bidrag eller på de forskellige omkostningsposter. Man kan derfor præsentere forbrugerkronen på fire måder: For det første kan man fokuseres på landmandens og forarbejdningssektorens andel af forbrugerkronen. Hermed ser man nærmere på råvareandelens betydning og de første led i værdikæden og deres betydning. For det andet kan man fokusere på de enkelte sektorer i forarbejdnings- og afsætningsdelen. Her analyserer man hvert enkelt sektors bidrag til og deres andel af den endelige forbrugerpris. Det vil typisk være landbrugssektoren, engrossektoren, forarbejdnings- og forædlingssektoren og detailsektoren. På den måde får man disse fire sektorers andel af forbrugerkronen. For det tredie kan man opdele forbrugerkronen på hovedomkostningsposter. Hermed fås et billede af de væsentligste omkostningstyper i forbrugerkronen på tværs af sektorer. På den måde kan man også vurdere den samlede betydning af f.eks. energi- eller lønomkostninger på fødevarepriserne. For det fjerde kan man se på udviklingen over tid. Det er karakteristisk, andelen af forbrugerkronen falder i takt med et lands økonomiske udvikling Input-output-tabeller En input -output tabel indeholder en detaljeret beskrivelse af produktionsstrukturen i samfundet samt af anvendelsen af varer og tjenesteydelser. Input-output tabellen er en integreret del af nationalregnskabsstatistikken og er konsistent med nationalregnskabets data i såvel det enkelte år som over tiden. Input-output tabeller er også interessante, fordi de kan bruges som grundlag for en bestemt type af økonomiske modeller kendt som input-output -model. Der er et stigende potentiale ved anvendelse af input-output tabeller

6 Udviklingen i forbrugerkronen for forskellige varer og forskellige sektorer I det følgende vises udviklingen i forbrugerkronen for forskellige varer og forskellige sektorer. Af hensyn til overskueligheden vises kun udvalgte forbrugerandele, idet f.eks. moms - som udgør en den samme andel for alle produkter - er udeladt. Figur 1. Udvikling i forbrugerkronen i Danmark for forskellige sektorer og produkter Detail Frugt og grønt Import 15 Landmand/gartner 1 5 Engros Industri Mælk Landmand 3 Detail 2 Engros 1 Import Industri

7 6 Kød 5 4 Landmand Industri Detail Import Korn og brød Industri Detail Landmand Import Engros Engros Æg Landmand 1 Detail Import

8 6 Kartofler 5 4 Landmand Detail 3 2 Engros 1 Import Industri Figur 1 viser et relativt entydig billede af udviklingen i forbrugerkronen: * Landmandens andel af forbrugerkronen falder vedvarende * Detailhandlens andel er generelt stigende * Importen er stigende * Engroshandlens andel er relativt konstant * Industriens andel er relativt konstant eller svagt faldende Dertil skal tilføjes, at moms samt andre skatter og afgifter har haft en stigende andel af forbrugerkronen gennem hele perioden. Af hensyn til overskueligheden er dette ikke vist i figur 1. Forbrugerkronen 29 - fordelt på sektorer Et øjebliksbillede af forbrugerkronens fordeling på alle led i værdikæden for en række væsentlige landbrugs- og fødevareprodukter fremgår af figur

9 - 6 - Figur 2. Forbrugerkronen 29 - fordelt på sektorer 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Moms Vareskatter netto Detailavance Engrosavance Import Forarbejdningsvirk Landbrug og gartneri 2% 1% % Brød+korn Kød Fisk Æg Mælk Ost Smør+Olie Frug+Grønt Kartofler Sukker Flødeis

10 Figur 2 viser, at fordelingen af forbrugerkronen på sektorer er meget forskelligt fra produkt til produkt. Dette skyldes først og fremmest, at forarbejdningsgraden er meget forskellig, og at prisen på landbrugsråvarerne kan være meget forskellige Udviklingen i landmandens andel af forbrugerkronen Landmandens andel af forbrugerkronen - og udviklingen heri - har ofte en særskilt interesse. Som det tydeligt fremgår af figur 3, er der en ensartet og gennemgående tendens i retning af, at landmanden får en faldende andel af forbrugerkronen Figur 3. Udviklingen i landmandens andel af forbrugerkronen, Mælk 4 Kød 3 Kartofler 2 Flødeis 1 Korn+brød Æg Frugt og grønt Smør Ost 1 Sukker

11 Landmandens gennemsnitlige andel af forbrugerkronen over tid - d.v.s. et sammenvejet gennemsnit af de vigtigste fødevarer i detailhandlen - viser, at landmandens andel af forbrugerkronen er mere end halveret siden midten af 196 erne, jfr. figur 4. Figur 4. Landmandens andel af forbrugerkronen - sammenvejet gennemsnit Sammenvejet gennemsnit Anm: Gennemsnit af de produkter, som er vist i figur 3. Sammenvejet ud fra detailhandelsomsætningen Den viste udvikling i figur 4 er relativt forudsigelig, og resultaterne kan sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra USA, jfr. figur

12 Figur 5. Landmandens andel af forbrugerkronen i Danmark og USA USA 2 25 USA Danmark ) Beregnet ud fra Input-Output-analyser, ) Beregnet ud fra hidtidige analyser i form af prisserier, korrektionsfaktorer m.m ) Beregnet ud fra Input-Output-analyser, Kilder: USDA ( ), samt beregninger på grundlag af Danmarks Statistiks Input-Outputtabeller Niveau-forskelle mellem Danmark og USA kan til dels forklares med forskelle i skatter og afgifter (herunder moms) samt forskelle i de produktgrupper, som indgår i analysen

13 Tolkning af forbrugerkronen Forbrugerkronen - og herunder især landmandens andel af forbrugerkronen - diskuteres tit. Mange har den opfattelse, at det er negativt for landmændene, at deres andel af forbrugerkronen falder. Fra politisk side tolkes det ofte som et tegn på, at landmanden bliver snydt, og at de efterfølgende led i værdikæden uberettiget tager en for stor del af. Undersøgelser viser dog, at der ikke er nogen tidsmæssig sammenhæng mellem landmandens andel af forbrugerkronen og landmændenes indtjening. Landmandens andel af forbrugerkronen har dermed ingen betydning for landbrugets generelle økonomiske situation (Brester, G. W. et al, 29). Dertil kommer, at moms og forskellige afgifter i tidens løb også har haft en ikke uvæsentlig indflydelse på landmandens andel af forbrugerkronen Opgørelser over forbrugerkronen kan derfor ikke uden videre bruges til at vise avancerne i værdikæden, fordele og ulemper ved en stor andel af forbrugerkronen m.m. Den negative udvikling i landbrugets bytteforhold og den faldende realpris på landbrugsog fødevarer - et fænomen, som er generelt forekommende i de fleste landes landbrug - påvirker ikke bare udviklingen i forbrugerkronen, men også landbrugets produktivitetsog strukturudvikling. Den negative prisudvikling er både en konsekvens af og en årsag til produktivitetsudviklingen: Stigende produktivitet i landbruget medfører stigende udbud og lavere enhedsomkostninger, og det vil medføre et prisfald. Dette prisfald vil øge behovet for yderligere produktivitetsstigning, strukturudvikling og omkostningsreduktion. Dermed er vi inde i landbrugets trædemølle, som vedvarende presser landbruget til effektivisering, rationalisering, udnyttelse af stordriftsfordele m.m. Resultatet bliver bl.a., at forbrugerpriserne på fødevarer har et realprisfald, hvilket også bidrager til landmændenes faldende andel af forbrugerkronen

14 Kilder Brester, Gary W., Marsh, John M. and Atwood, Joseph A. (29): Evaluating the Farmer s-share-of-the-retail-dollar Statistic. Journal of Agricultural and Resource Economics. Volume 34, Number 2, August 29 Canning, Patrick (211): A Revised and Expanded Food Dollar Series. A Better Understanding of Our Food Costs USDA. Economic Research Service. Economic Research Report Number 114 February 211 Congressional Research Service (29): Farm-to-Food Price Dynamics. Randy Schnepf Gardner, Bruce L. (1975): The Farm-Retail Price Spread in a Competitive Food Industry, American Journal of Agricultural Economics 57(3): Hansen, Henning Otte (212): Forbrugerkronen og landbruget. I: Tidsskrift for Landøkonomi. No 3/ årgang. pp

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Landbrugets strukturudvikling Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Januar 1998 Landbrugets strukturudvikling

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Erik Strøjer Madsen 1,2 Tor Eriksson 1 Valdemar Smith 3,2 Mogens Dilling-Hansen 4,2 Abstract The paper examines the dispersion

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 10. juni 2011 Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 1. Indledning Madspild er spild af ressourcer og bidrager unødigt til udledningen af drivhusgasser. Siden januar 2011 har Danmarks grønne

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030. Forsidefoto: Henning Stein,

Læs mere