Point&Figure af Peter Konner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Point&Figure af Peter Konner"

Transkript

1 Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen. Til at analysere en akties grundlæggende kondition, dens fremtidige kursudviklingspotentiale samt den rigtige timing for køb og salg, findes der to grundlæggende analysemetoder, nemlig fundamentalanalyse og teknisk analyse. Fundamentalanalyse. Fundamentalanalysen beskæftiger sig primært med faktuelle data, dvs. om aktiens kurs har det rette niveau, når man tager hensyn til det forventede afkast (kursgevinster og udbytte). Til dette formål benyttes bl.a. aktiens kurs, selskabets indre værdi, gevinst pr. aktie (EPS) m.fl., og de fleste af disse tal kan aflæses i de større avisers børslister eller beregnes herfra. Endvidere er almindelig selskabsinformation en god kilde til denne analyseform, samt selskabets regnskaber med øvrige økonomiske nøgletal. Teknisk analyse. Teknisk analyse er en samling af matematiske og/eller tegnetekniske metoder, hvormed man forsøger at forudsige kursudviklingen for en aktie. Metoderne har for det meste grundlag i almindelig matematik, og baserer sig på f.eks. glidende gennemsnit, Fourier-transformationer, mindste kvadrater, standardafvigelser m.m. Hver metode har sine fordele og ulemper, både mht. overskuelighed, brugervenlighed og "korrekte" beregninger, men fælles for dem alle er, at de prøver at give en prognose for den kommende kursudvikling, samt anvisning af de bedste tidspunkter for køb og salg af aktien; de såkaldte købs- og salgssignaler. Ansvaret for den endelige vurdering af resultatet af den tekniske analyse ligger dog i brugerens subjektive evaluering af data'ene, hvilket stiller 3 krav til brugeren/analytikeren : Øvelse, øvelse og øvelse!! Point&Figure. En ofte benyttet metode er Point&Figure, også kaldet kryds-og-bolle-diagrammer eller XO-charts (kært barn har mange navne), der vil blive forklaret nærmere herunder. Gennemgangen er absolut ikke fyldestgørende, da P&F-metoden indeholder mange facetter, men den vil give et godt indtryk af de teknikker, man kan bruge ved investering i aktier. Nederst i denne artikel har jeg listet et par bøger, der vil være værd at læse, hvis man ønsker at stifte nærmere bekendtskab med Point&Figure. P&F-diagrammer adskiller sig fra alle øvrige grafiske fremstillinger ved, at X-aksen (kategori-aksen) ikke har nogen enhed. I enhver anden diagramtype til fremstilling af kursudviklinger, ville X-aksen typisk have enheden [Tid], men i et P&F-diagram er tidsfaktoren mindre betydningsfuld. Her måles derimod papirets "evne" eller "mulighed" for at skifte mellem nogle nærmere fastlagte kursniveauer, og dermed også papirets opsamlede "energi" til en kommende stigning eller et kommende fald. Sagt på en anden måde, så udtrykker P&F-diagrammet udbud og efterspørgsel. Det er ved empiriske undersøgelser bevist, at P&F-metoden har en sikkerhed, der i langt de fleste tilfælde ligger over 80%. P&F-diagrammet opbygges af X'er og O'er, hvor X'erne indikerer stigende kurser og O'erne faldende kurser. Endvidere kan man opbygge nogle trendlinier omkring disse formationer af X'er og O'er, der således kan angive et forestående købs- eller salgssignal, og virke som modstands- eller støttelinier for den videre kursudvikling.

2 På ovenstående figur vises et typisk P&F-diagram i sin grundform. Hvis denne aktie er startet på kursniveauet 390, så skal kursen stige til min. 402 eller falde til min. 378, før vi kan markere den første søjle, idet der altid skal være mindst 3 markeringer for at oprette en søjle. I dette tilfælde er aktien faldet til under 342 (men ikke under 336), og de første 9 O'er kan afsættes i diagrammet. Reglen med mindst 3 markeringer gør sig ligeledes gældende, når der er tale om et kolonneskift. Her stiger aktien igen til kurs 372, og kolonne nr. 2 kan afsættes. Bemærk, at når vi skifter kolonne, afsættes nederste X altid en række (eller tern) over forrige kolonnes nederste O, og øverste O i en ny kolonne afsættes altid en række under forrige kolonnes øverste X. Læg også mærke til, at vi ikke er interesserede i tidsfaktoren : Hvorvidt disse kursudsving er sket over 2 dage eller 4 år er principielt ligegyldigt (se dog senere...). De afmærkede kursniveauer (330, 336, 342 etc.) har to grunde : For det første betyder de, at diagrammet bliver mere overskueligt, end hvis der var tale om kortere afstand mellem kurserne, og for det andet kan man med kursniveauet bestemme, hvor kort- eller langsigtet man ønsker at tegne diagrammet (lille niveauforskel = kort sigt, stor niveauforskel = lang sigt). P&F-metoden foreskriver dog nogle standarder i forskellige kursintervaller, ligesom der er specielle regler for f.eks. obligationer. I mange tilfælde benyttes en procentuel ændring af niveauet, f.eks. 1,50% pr. tern. Dette har den fordel - ligesom med en logaritmisk kursskala for en kursgraf - at stigningstakten afbildes ens på hele værdiaksen. På en aritmetisk skala er en stigning fra f.eks. 330 til 336 jo procentvis større end en stigning fra 414 til 420. I begge tilfælde er aktien steget 6 point, men den procentvise stigning er aftaget med ca. 0,27%p. Trendlinier. Som tidligere nævnt findes der 2 forskellige slags trendlinier, nemlig modstands- og støttelinier. Hver af disse findes endvidere som enten opadgående eller nedadgående, hvorved vi altså har 4 forskellige trendlinier at arbejde med i diagrammet. Reglerne for tegning af trendlinier er som følgende : Opadgående trendlinier : o Modstandslinie (OM-linie) : Tegnes ved et købssignal fra toppen af en X-kolonne, hvor foregående O-kolonne laver en væg på mindst 2 O-er. o Støttelinie (OS-linie) : Tegnes ved et købssignal fra bunden af en foregående O-kolonne. Man benytter den O-kolonne, der i signalets base har den laveste markering så langt til højre som muligt. OS-linien kan som regel fjernes igen, når den gennembrydes varigt af et "O" på et senere tidspunkt.

3 Nedadgående trendlinier : o Modstandslinie (NM-linie) : Tegnes ved et salgssignal fra toppen af foregående X-kolonne. Man benytter den X-kolonne, der i signalets base har den højeste markering så langt til højre som muligt. NM-linien kan som regel fjernes igen, når den gennembrydes varigt af et "X" på et senere tidspunkt. o Støttelinie (NS-linie) : Tegnes ved et salgssignal fra bunden af en O-kolonne, hvor foregående X-kolonne laver en væg på mindst 2 X-er. Med udgangspunkt i ovenstående diagram, er disse 4 typer af trendlinier indtegnet herunder, hvor der er taget udgangspunkt i købssignalet i kolonne 6 (kurs=378) og salgssignalet i kolonne 9 (kurs=378). Bemærk, at den opadgående støttelinie er blevet brudt, og at den derfor har mistet sin betydning væsentligt. Købs- og salgssignaler. Kort fortalt opstår et købssignal, når en "X"-kolonne markeres højere end den foregående "X"-kolonne. På samme måde opstår et salgssignal, når en "O"-kolonne markeres lavere end den foregående "O"- kolonne. Disse signaler er normalt inddelt i hver 8 forskellige typer, der vil blive gennemgået herunder (signalets udløsende markering er skrevet med rødt). Endvidere har jeg angivet et tal for sikkerheden af de enkelte signaler, samt nogle gennemsnit for stigning/fald m.m. Disse tal er baseret på en undersøgelse over mere end 10 år af mere end aktier på det amerikanske marked. Hvorvidt disse tal stemmer overens med det danske aktiemarked af i dag, tør jeg ikke tage ansvaret for!!! K1 - Enkelt købssignal. Et "X" går een markering højere op end den foregående "X"-kolonne, og der er ikke stigende bundmarkeringer i de 2 tilhørende "O"-kolonner. K1 udgør ca. 13% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 80%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 38% på godt 11 måneder. K2 - Enkelt købssignal med højere bundnoteringer. Et "X" går een markering højere op end den foregående "X"-kolonne, og der er samtidig stigende bundmarkeringer i de 2 tilhørende "O"-kolonner. K2 udgør ca. 57% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 80%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 26% på godt 8 måneder.

4 K3 - Tretop-formation. Et "X" går een markering højere op end de 2 foregående "X"-kolonner. K3 udgør ca. 15% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 88%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 28% på knap 7 måneder. K4 - Variation af tretop-formation. 2 overlappende K1'ere lige efter hinanden. K4 udgør ca. 7% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 79%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 36% på 8 måneder. K5 - Spredt tretop-formation. Af 4 "X"-kolonner har den næstsidste en lavere markering end de øvrige 3. K5 udgør ca. 2% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 86%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 23% på godt 7 måneder. K6 - Udbrud på oversiden af en triangel-formation. Et standard købssignal, der udløses efter gennembrud af en NM-linie, og hvor der samtidig optræder en OS-linie, der i den efterfølgende kolonne krydser NM-linien. K6 udgør ca. 1% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 71%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 31% på godt 5 måneder. K7 - Gennembrud af OM-linie. Et købssignal gennembryder OM-linien fra et tidligere (eller samme) købssignal. K7 udgør ca. 4% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 82%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 21% på godt 7 måneder. K8 - Gennembrud af NM-linie. Et købssignal gennembryder NM-linien fra et tidligere salgssignal. Der bør være mindst 4 "X"-markeringer op til modstandslinien, og købssignalet bør optræde som 4. opgang (="X"-kolonne) eller mere. K8 udgør knap 1% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 92%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 23% på knap 3 måneder.

5 Salgssignalerne er basalt set de samme, blot med "omvendt fortegn" : S1 - Enkelt salgssignal. En "O" går een markering lavere ned end den foregående "O"-kolonne, og der er ikke stigende topmarkeringer i de 2 tilhørende "X"-kolonner. S1 udgør ca. 13% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 82%, hvor kursen falder gennemsnitligt 22% på knap 5 måneder. S2 - Enkelt salgssignal med lavere topnoteringer. Et "O" går een markering længere ned end den foregående "O"-kolonne, og der er samtidig faldende topmarkeringer i de 2 tilhørende "X"-kolonner. K2 udgør ca. 56% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 89%, hvor kursen falder gennemsnitligt 22% på knap 5 måneder. S3 - Trebund-formation. Et "O" går een markering lavere ned end de 2 foregående "O"-kolonner. S3 udgør ca. 16% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 94%, hvor kursen falder gennemsnitligt 23% på knap 3½ måned. S4 - Variation af trebund-formation. 2 overlappende S1'ere lige efter hinanden. S4 udgør ca. 8% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 83%, hvor kursen falder gennemsnitligt 23% på godt 4 måneder. S5 - Spredt trebund-formation. Af 4 "O"-kolonner har den næstsidste en højere markering end de øvrige 3. S5 udgør ca. 2% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 86%, hvor kursen falder gennemsnitligt 25% på knap 5 måneder. S6 - Udbrud på undersiden af en triangel-formation. Et standard salgssignal, der udløses efter gennembrud af en OS-linie, og hvor der samtidig optræder en NM-linie, der i den efterfølgende kolonne krydser OS-linien. S6 udgør ca. 3% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 87%, hvor kursen falder gennemsnitligt 33% på 2½ måned. S7 - Gennembrud af OS-linie. Et salgssignal gennembryder OS-linien fra et tidligere (eller samme) salgssignal. S7 udgør ca. 1% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 86%, hvor kursen falder gennemsnitligt 24% på godt 7 måneder.

6 S8 - Gennembrud af NS-linie. Et salgssignal gennembryder NS-linien fra et tidligere salgssignal. Der bør være mindst 4 "O"-markeringer ned mod støttelinien, og salgssignalet bør optræde som 4. nedgang (="O"-kolonne) eller mere. S8 udgør knap 1% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 90%, hvor kursen falder gennemsnitligt 21% på knap 5 måneder. Det statistiske materiale er dog mangelfuldt for netop dette signal. Signalerne på skemaform. Bemærk, at nedenstående skema bygger på resultaterne af tidligere nævnte undersøgelse af amerikanske aktier. Der er som sagt ingen garanti for, at de samme tendenser gør sig gældende på det danske aktiemarked. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Noter Forekomst Sikkerhed for fortsat op- /nedgang Avance/gevinst Tidsmæssig udstrækning ,7 4,9 3,4 4,4 4,6 2,5 7,2 - Tab ,7 10,4 8,7 10,8 9,5 5,4 6,3 - Forekomst i % af det samlede antal købs- / salgssignaler. Angiver signalets sikkerhed i % Køb: Avance i % ved salg på næste salgssignal. Salg: Gevinst i % ved fuld baissedækning. Køb: Gns. antal mnd til næste salgssignal. Salg: Gns. antal mnd til realiseret gevinst. Gns. tab i %, hvis signalet IKKE opfyldes.

7 Prisobjektiver. Under vedligeholdelsen af et P&F-diagram, bør man også lave en beregning af de såkaldte prisobjektiver. Denne beregning angiver den mulige opgang eller det mulige fald til et vist prisniveau. Til beregning af prisobjektivet kombineres horisontalmetoden og vertikalmetoden, for at give det sammenlagte prisobjektiv. Horisontalt prisobjektiv (HPO) : Ved et købssignal findes formationens bredde. Bredden beregnes i basen af signalet, dvs. rækken under selve markeringen for købssignalet (=antallet af udnyttede kolonner). Endvidere skal niveauafstanden i kr. mellem basen og signalet kendes, samt det prisniveau for den kolonne i basen, der begynder længst nede. HPO = ((basens bredde * niveauafstand * 3) + prisniveau) Vertikalt prisobjektiv (VPO) : Det vertikale prisobjektiv beregnes ved at finde den "X"-kolonne i basen, der starter længst nede, og forøge kolonnens højde med en faktor 1,5 (der afrundes altid opad). Sammenlagt prisobjektiv (SPO) : Det sammenlagte prisobjektiv beregnes ved at vægte HPO og VPO med hhv. 40% og 60%, dvs. SPO = (HPO * 0,4) + (VPO * 0,6). Stop Loss-metoden. Hvordan beskytter man sin investering mod større tab, og hvornår skal man sælge for at tage gevinsten hjem i tide, eller for at minimere sit tab? Dette er spørgsmålene, der forsøges besvaret af Stop Lossmetoden. Som udgangspunkt bør man altid sælge, når kursen når det beregnede stop. Da sikkerheden i P&Fmetoden - som tidligere nævnt - typisk ligger på 80%, kan en del fejl-investeringer ikke undgåes, og det gælder da om at tage tabene, mens de endnu er små. De fleste vil nok have svært ved at erkende en mislykket investering, men for at beskytte sin formue bedst muligt, skal man have selvdisciplin nok til at sælge, inden det bliver for sent. Stoppene findes ved hjælp af følgende del-elementer, der uddybes efterfølgende : Salgssignaler, prisobjektiver, trendlinier, 20-reglen, og markedsstrukturen. Salgssignaler : I princippet skal man sælge sin aktie, når den får et salgssignal. Der findes dog et salgssignal, der ofte er falsk, nemlig et enkelt salgssignal (S1) i et opadgående marked. Prisobjektiver : Når aktiens kurs nærmer sig SPO (samlet prisobjektiv), og aktien omsættes en tern under prisobjektivet, skal stoppet placeres tre tern under den opnåede kurs. Fortsætter aktien opad, skal stoppet følge med i en afstand af 3 tern. Hvis aktien omsættes umiddelbart under en trendlinie, så bør stoppet placeres een tern under kursen. Trendlinier : Hvis aktien vender på eller lige under en modstandslinie og falder en tern tilbage, bør den sælges, da den typisk vil falde til nærmeste støttelinie. Hvis støttelinien er lige nedenunder, må det fra sag til sag vurderes, hvorvidt et salg skal foretages eller ej. Hvis aktien går nedad igennem en støttelinie og en tern under, bør aktien sælges. I sjældne tilfælde vil aktien dog vende, og give en stigning (jvf. salgssignalerne S7 og S8).

8 20-reglen : 20-reglen indebærer, at når en aktie er steget med 20 "X"-er lige efter hinanden og der kommer en modreaktion med 3 "O"-er nedad, så skal aktien sælges. Denne regel udmønter sig i praksis ved, at man placerer sit stop 3 "O"-er under den til enhver tid opnåede kurs, når antallet af "X"-er i en kolonne er 20 stk. Denne regel udvides normalt således, at allerede ved 18 "X"-er i træk, placeres et stop een tern under kursen, og ved 19 "X"-er i træk placeres stoppet to tern under kursen. Markedsstrukturen : Man kan følge markedsstrukturen på flere måder, f.eks. gennem opbygning af et signal-diagram eller hausseindex. Signal-diagrammet opbygges ud fra de øvrige diagrammer ved hver dag at tælle antallet af købssignaler på alle diagrammerne. Selvom der har været en nedgang, er det det seneste reelle signal på hvert diagram, der tælles med. Herefter kan den procentuelle del af købssignalerne beregnes : Er der f.eks. 70 diagrammer, hvoraf de 43 udviser et købssignal, kan hausseindexet beregnes som (43 * 100) / 70 = 61 (der afrundes til nærmeste hele antal). Dette tal føres på et seperat diagram, akkurat som en normal aktie. Tolkningen af signal-diagrammet svarer i store træk til tolkningen af et "almindeligt" aktie-diagram. Der er dog yderligere regler og mekanismer knyttet til signal-diagrammet, som det desværre vil være for omfattende at komme ind på her. Nogle dagblade angiver det totale antal af stigninger og fald for den foregående børsdag. Dette forholdstal kan også benyttes til et signal-diagram, men giver ikke så klare og præcise signaler som hausseindexet. Anbefalelsværdig litteratur. Dorsey, Thomas J. : "Point and Figure Charting : Essential Applications for Forecasting and Tracking Market Prices " Cohen, A. W. : "The Three Point Reversal Method" Öhman, Sizten M. : "Point & Figuremetoden 2"

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc.

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. Oversat fra engelsk af Peter Konner, PointFigure.Dk Oversætterens kommentarer : Nedenstående dokument er

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer Et koordinatsystem er et diagramsystem, der har to akser, en vandret akse og en lodret akse - den vandrette kaldes x-aksen, og den lodrette kaldes y-aksen. (2,4) (5,6) (8,6) Et punkt skrives altid som

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

At kommunikere i diagrammer

At kommunikere i diagrammer At kommunikere i diagrammer Statistik formidles grafisk i kurver, søjler, cirkler og tabeller, målet er at formidle data i form af tal på en let og overskuelig måde, så læseren hurtigt kan danne sig et

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

En funktion kaldes eksponentiel, hvis den har en regneforskrift, der kan skrives således: f(x) = b a x eller y = b a x, idet a og b er positive tal.

En funktion kaldes eksponentiel, hvis den har en regneforskrift, der kan skrives således: f(x) = b a x eller y = b a x, idet a og b er positive tal. Eksponentielle funktioner Indhold Definition:... 1 Om a og b... 2 Tegning af graf for en eksponentiel funktion... 3 Enkeltlogaritmisk koordinatsstem... 4 Logaritmisk skala... 5 Fordoblings- og halveringskonstant...

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov.

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov. Kursusprogram for november & december 2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S oplevede i foråret stor interesse for kursus i konjunktur- og trendanalyse med 120 kursister. Derfor udbydes en ny

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA Waves Education ApS & Madkulturen I forbindelse med MADlejr ønsker vi at teste evalueringsværktøjet Rubric. Rubric er et redskab, der skal hjælpe

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh101-mat/a-27052010 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere