Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon Fax E-post: Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen."

Transkript

1 Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon Fax E-post: Hjemmeside:

2 FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motiverne til at tilbyde aktieaflønning kan være ønsket om en motivationsfremmende aflønning, hvor medarbejderne og virksomhedens ledelse har en fælles interesse i at fokusere på virksomhedens indtjening. Det kan også være ønsket om at tilbyde medarbejderne en skattegunstig aflønning, hvor skatten kan udskydes eller reduceres. Netop den skattemæssige behandling af aktieaflønning er ændret væsentligt i løbet af de seneste par år. De vigtigste ændringer vedrører beskatningstidspunktet, hvor det nu er muligt at etablere ordninger, hvor medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges. Dermed undgår man situationer som dotcom-krakket, hvor mange medarbejdere blev beskattet af en høj værdi af aktierne på tildelingstidspunktet, uden at denne værdi nogensinde blev realiseret. Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation.

3 INDHOLD HVAD ER AKTIEAFLØNNING?... 3 Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse... 3 GENERELT OM SKAT VED AKTIEAFSTÅELSE... 4 GENERELLE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER... 5 Favøraktier... 5 Gratisaktier... 6 SÆRLIGE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER ordninger H-ordninger... 8 ALTERNATIVE AFLØNNINGSFORMER Aktietegning uden goodwill Fantomaktier Konvertible obligationer Medarbejderobligationer Revitax

4 2 Revitax

5 HVAD ER AKTIEAFLØNNING? Aktieaflønning kan opdeles i følgende typer: 1. Generelle medarbejderaktieordninger, der skal tilbydes alle ansatte. De generelle ordninger kan opdeles i: a. Favøraktier. b. Gratisaktier. 2. Særlige medarbejderaktieordninger til udvalgte ansatte. Der kan være tale om aktier, køberetter (optioner) eller tegningsretter (warrants). De særlige ordninger kan opdeles i: a. 28-ordninger (fradrag for arbejdsgiver og beskatning som personlig indkomst hos medarbejder). b. 7H-ordninger (intet fradrag for arbejdsgiver og udskudt samt reduceret beskatning hos medarbejder). 3. Alternative aflønningsformer. Her er der ikke tale om egentlig aktieaflønning, men noget der ligner. De alternative aflønningsformer kan opdeles i: a. Aktietegning uden goodwill. b. Fantomaktier. c. Konvertible obligationer. d. Medarbejderobligationer. I 2004 har Folketinget imidlertid vedtaget en lov, der regulerer retten til at udnytte købe- og tegningsretter, efter at medarbejdere har forladt selskabet. Loven gælder købe- og tegningsretter, der tildeles den 1. juli 2004 og senere. Hovedreglen i den nye lov er, at uudnyttede købe- og tegningsretter bortfalder, hvis medarbejdere selv opsiger deres stilling. Hvis det derimod er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejdere, vil medarbejderne som hovedregel bevare allerede tildelte købe- og tegningsretter samt retten til at få tildelt en forholdsmæssig andel af de købe- og tegningsretter, som ville være blevet tildelt, hvis medarbejderne fortsat havde været ansat ved indkomstårets udløb. Efter fratrædelse kan tidligere medarbejdere altså udnytte købe- og tegningsretter i overensstemmelse med den oprindelige aftale med arbejdsgiveren. Lovens regler kan ikke fraviges til ugunst for medarbejdere. De generelle og de særlige medarbejderaktieordninger indebærer, at medarbejderne har ret til et egentligt medejerskab i selskabet, hvor de alternative aflønningsformer til en vis grad simulerer medejerskab. Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderne kun kan udnytte retterne, hvis de fortsat er ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Revitax 3

6 GENERELT OM SKAT VED AKTIE- AFSTÅELSE Bedømmelsen af en medarbejderaktieordning hænger ikke kun sammen med anskaffelsesprisen for aktierne, men også med de skattemæssige konsekvenser ved et senere salg af aktierne. Konsekvenserne afhænger af aktiebeholdningens størrelse, ejertidens længde og om aktierne er børsnoterede. De generelle regler for gevinster og tab realiseret i 2004 kan opsummeres i følgende skema: Ejertid på under 3 år Ejertid på 3 år eller derover Unoterede aktier Avance beskattes som aktieindkomst. Tabsfradrag (i aktieindkomst). Ved negativ aktieindkomst modregnes skatteværdien i skatten af almindelig indkomst. Børsnoterede aktier fra større Avance beskattes som kapital- Avance beskattes som aktieindbeholdninger indkomst. Tab kan modregnes i komst. Tab kan modregnes i avancer fra aktier med en ejertid avancer fra andre børsnoterede på under 3 år og fremføres til aktier med en ejertid på mindst modregning uden tidsbegræns- 3 år og fremføres uden tidsbening. grænsning. Tab kan ikke modregnes i avancer fra unoterede aktier. Avance er skattefri. Intet tabs- fradrag. Børsnoterede aktier fra små beholdninger 2004: maks kr. Ægtefæller tilsammen: maks kr. Hvis avancen beskattes som kapitalindkomst, udløses der skat på op til 59% + kirkeskat. Den del af avancen, der kan rummes i negativ nettokapitalindkomst (renter mv.), beskattes kun med ca. 32%. Af aktieindkomst beskattes de første kr. (2004) med 28% og den resterende del med 43%. Samlevende ægtefæller råder over en dobbelt bundgrænse. 4 Revitax

7 GENERELLE MEDARBEJDERAKTIE- ORDNINGER Favøraktier Favøraktier er aktier, som medarbejdere kan købe eller nytegne til en pris, der ligger under markedsprisen. Selve favørelementet rabatten er skattefrit på købs-/tegningstidspunktet, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Betingelser Aktierne skal båndlægges i 5 år Aktierne må først overdrages eller pantsættes 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aktierne blev erhvervet. Der er fri rådighed over udloddet udbytte, og udbytte beskattes løbende efter de almindelige regler. Favørelementet må ikke overstige 10% af årslønnen Favørelementet beregnes ud fra de enkelte medarbejderes normale årsløn på det tidspunkt, hvor beslutning om ordningen træffes. En årsløn opgjort som 12 gange månedslønnen er blevet godkendt. Ved beregningen af årslønnen indgår ikke ekstraordinære indtægter fra bonusprogrammer mv. Hvis medarbejdere har frynsegoder i form af eksempelvis fri bil, medregnes værdien af disse frynsegoder i beregningsgrundlaget. Kun til ansatte Ordningen må kun tilbydes medarbejdere, der er i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet, dog bortset fra medarbejdere, der er pensioneret som følge af alder, samt sæsonarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer kan kun få tildelt medarbejderaktier, hvis de samtidig er ansat i selskabet. Åben for alle medarbejdere Adgangen til at købe eller nytegne aktier skal stå åben for alle medarbejdere, således at ingen medarbejdergruppe bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, såsom at medarbejdere skal have været ansat i selskabet i en vis periode, accepteres. Endvidere accepteres en differentiering ud fra kriterier som anciennitet, heltid/deltid og aflønning. Ikke en særskilt aktieklasse Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse og skal have samme rettigheder som øvrige aktier af samme klasse. Hvis selskabet i forvejen har flere aktieklasser, kan selskabet nøjes med at tilbyde medarbejderaktier i en klasse med f.eks. stemmeretsbegrænsninger, men selskabet kan altså ikke oprette en ny medarbejderaktieklasse til formålet. Attestation Selskabets revisor skal attestere, at ordningen opfylder lovgivningens bestemmelser. Konsekvenser Favørdelen rabatten på tildelingstidspunktet beskattes først, når aktierne sælges. De enkelte medarbejderes skattemæssige anskaffelsessum svarer til de beløb, som medarbejderne rent faktisk har betalt for aktierne. Da medarbejderaktier skal båndlægges i 5 år, beskattes avancen ved salget pr. definition som aktieindkomst. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte favøraktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder erhverver favøraktier i De tildelte aktier har en markedsværdi på kr., men medarbejderen skal kun betale kr. Medarbejderens normale årsløn er kr., så betingelserne er opfyldt. Aktierne er båndlagt til den 31. december 2003 og sælges i 2004 for kr. Revitax 5

8 Medarbejderens fortjeneste udgør kr. Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.) (2004), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren får et fradrag for favørelementet på kr. Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som selskabet forærer til medarbejdere. Betingelser Modsat favøraktier er det ikke de enkelte medarbejderes årsløn, som bestemmer antallet af medarbejderaktier, men derimod en lovbestemt årlig grænse på kr. (2004). Grænsen pristalsreguleres årligt. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, skal det overskydende beløb beskattes som yderligere løn. De øvrige betingelser for favøraktier gælder også for gratisaktier på nær bindingsperioden, der ikke er 5 år, men hele 7 år. Konsekvenser Selv om aktierne er gratis for medarbejderne, anses aktierne for at være erhvervet for et beløb, der svarer til værdien på tildelingstidspunktet. Det medfører, at gratisaktier giver en reel skattebesparelse. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte aktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder modtager aktier til en værdi a kr. i 1996 (der ses bort fra, at grænsen for gratisaktier var mindre dengang). Bindingsperioden udløber den 31. december 2003, og aktierne sælges i 2004 for kr. Af medarbejderens fortjeneste på reelt kr. beskattes kun de kr., idet aktierne anses for at være erhvervet for kr. Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.) (2004), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. 6 Revitax

9 SÆRLIGE MED- ARBEJDERAKTIE- ORDNINGER Hvis et selskab ønsker at tilbyde udvalgte personer eller persongrupper en aktiebaseret aflønning, kan de generelle medarbejderaktieordninger ikke anvendes. I stedet må man ty til de særlige medarbejderaktieordninger, der ikke indeholder helt så mange betingelser, men til gengæld heller ikke er helt så gunstige. Reglerne blev ændret væsentligt med virkning fra den 1. juli Det var oprindeligt hensigten, at -28 ordningerne skulle erstattes helt af 7H-ordningerne, men i løbet af lovarbejdet blev det besluttet, at de to ordninger skulle fortsætte sideløbende. 28-ordninger 28-ordninger omfatter købe- og tegningsretter til aktier. Betingelser Den eneste reelle betingelse for at anvende 28- ordninger er, at der skal være tale om personer, der er ansat i det selskab, der tildeler købe- eller tegningsretten, eller alternativt i et koncernforbundet selskab. Modsat de generelle medarbejderaktieordninger gælder reglerne også for bestyrelsesmedlemmer og konsulenter mv. Konsekvenser Medarbejdere beskattes af fordelen på det tidspunkt, hvor de erhverver aktierne, eller hvor de alternativt differenceafregner og dermed modtager kontanter i stedet for aktier. Selv om det tillades, at der kan ske differenceafregning, skal ordningen indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Selskabet får fradrag for det samme beløb favørelementet som medarbejderne beskattes af. Det gælder både købe- og tegningsretter. Revitax 7

10 Eksempel En medarbejder har ret til at tegne 100 aktier til en stykpris a 100 kr. Den 1. august 2004 udnyttes tegningsretten. På dette tidspunkt har aktierne en markedsværdi på 250 kr. pr. stk. Medarbejderen beskattes i 2004 af fordelen på 100 x ( ) = kr. Medarbejderens fordel beskattes som personlig indkomst, og der skal afregnes AM-bidrag og (efter 2005) SP-bidrag. Anskaffelsessummen for aktierne er lig med det beløb, som medarbejderen betaler for aktierne, tillagt det beløb, som medarbejderen beskattes af. I eksemplet udgør den skattemæssige anskaffelsessum altså kr., hvilket svarer til købesummen på kr. plus det skattepligtige beløb på kr. Hvis medarbejderen sælger aktierne for kr. på et senere tidspunkt, skal medarbejderen beskattes af en aktieavance på kr. på dette tidspunkt, medmindre der er tale om små beholdninger af børsnoterede aktier ejet i 3 år eller derover. 7H-ordninger Ud over køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) omfatter 7H-ordninger også tildeling af aktier. Denne type aktieaflønning til udvalgte medarbejdere er umiddelbart mere gunstig for medarbejderne, men kræver samtidig, at en række betingelser er opfyldt. Betingelser Klar aftale om anvendelse af nye regler Arbejdsgiveren og de enkelte medarbejdere skal skriftligt aftale, at de nye regler skal anvendes. I aftalen skal medarbejderens vederlag desuden være entydigt identificeret. Det skal fremgå: a) om vederlaget består af aktier eller en købeeller tegningsret, b) i hvilket selskab, der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og c) den nominelle størrelse af aktierne eller den nominelle størrelse af de aktier, som en købeeller tegningsret giver ret til. Hvis der er stillet vilkår for vederlagets erhvervelse, herunder givet medarbejderne en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til at udnytte vederlaget, skal disse vilkår også fremgå af aftalen. Begrænsning i årets fordel Værdien af de aktier og købe- og tegningsretter, der modtages i løbet af et år, må ikke overstige 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Alternativt må medarbejdere modtage aktier for højst 10% af deres årsløn plus købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15% lavere end markedskursen på de tilbudte aktier. Ansættelsesforhold Aktierne eller købe- eller tegningsretterne skal ydes af det selskab, hvor medarbejderne er ansat, eller af et koncernforbundet selskab. Ikke en særlig aktieklasse Aktier, der modtages af medarbejdere herunder aktier, som medarbejdere kan erhverve eller tegne 8 Revitax

11 i henhold til købe- eller tegningsretter må ikke udgøre en særlig aktieklasse. Ikke overdragelse Der må ikke ske overdragelse af modtagne købeeller tegningsretter. Det anses ikke for at være en overdragelse, hvis en ret udløber uudnyttet. Mulighed for erhvervelse eller levering af aktier Det tillades, at der kan ske differenceafregning, men ordningen skal indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Konsekvenser Medarbejdere beskattes ikke af en opnået favørkurs, men ved et senere salg af aktierne udgør anskaffelsessummen det betalte beløb. En eventuel fordel beskattes dermed først ved salget af aktierne. Arbejdsgivere har ikke fradrag for udgiften til aktier og købe- og tegningsretter, og det må derfor antages, at medarbejderne får tildelt færre aktier end ved en 28-ordning. Alt afhængig af ejertid og af, om selskabet er børsnoteret eller ej, kan avancen blive beskattet med mellem 0 og 59%. Eksempel Et selskab er villig til at give en medarbejder et beløb på kr. før skat. Ved en 28-ordning opnår selskabet en skattebesparelse på 30% af de kr., svarende til kr. Selskabet har altså en nettoudgift på kr. Ved en 7H-ordning har selskabet ikke fradrag for udgiften til medarbejderaktierne, og selskabet vil derfor kun give medarbejderen aktier for kr. 28-ordning 7H-ordning Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Skat 62,3% 30% 28% 32% 59% 30% Brutto kr kr kr kr kr kr. Skat kr kr kr kr kr. 0 kr. Netto kr kr kr kr kr kr. Ved en 28-ordning beskattes medarbejderen på tildelingstidspunktet med ca. 62,3% (inkl. AMbidrag, men ekskl. kirkeskat), hvorved medarbejderens nettofordel er kr. Medarbejderens endelige fordel efter skat afhænger naturligvis af den fremtidige kursudvikling, men derudover af ejertiden og af, om aktierne er børsnoterede. I eksemplet forudsættes det, at der er tale om unoterede aktier, som ejes i mindst 3 år. Hvis aktiernes værdi stiger 20% frem til salgstidspunktet 3 år senere, vil salgsprisen være kr. Det vil medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., som beskattes med 28% (netto kr.). Fordelen på tildelingstidspunktet på kr. forøges derfor med kr. til kr. Ved en 7H-ordning beskattes medarbejderen ikke på tildelingstidspunktet. Først ved et senere salg af aktierne afgøres det, hvor meget der skal beskattes. I eksemplet i skemaet ovenfor modtager medarbejderen aktier for kr. Aktiernes værdi stiger med 20% til kr. på salgstidspunktet. Fortjenesten på kr. beskattes med 28% ( kr.), og efter skat resterer der en fordel på kr. Medarbejderen ender altså i dette eksempel med at få en større fortjeneste efter skat ved en 7H-ordning end ved en 28-ordning, selv om arbejdsgiverens udgift efter skat er nøjagtig den samme. Revitax 9

12 ALTERNATIVE AFLØNNINGS- FORMER Aktietegning uden goodwill Det kan være en bekostelig affære at nytegne aktier i et selskab. Medarbejdere skal enten betale et højt beløb svarende til markedsværdien, beskattes af forskellen mellem markedsværdien og tegningskursen eller kun modtage en lille andel svarende til 10% af deres årsløn. Som et alternativ kan det i nogle tilfælde lade sig gøre helt at se bort fra goodwill ved medarbejderaktier. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked, der er offentliggjort i 2002, anerkendt en model, hvor nogle medarbejdere tegnede aktier til indre værdi uden goodwill. I sagen forelå der en aktionæroverenskomst, der regulerede prisfastsættelsen ved en senere afståelse af aktierne. Ved salg aktionærerne imellem skulle der ikke beregnes goodwill, og ved et samlet salg af selskabet til fremmede havde hovedaktionærerne ret til i forvejen at købe medarbejdernes aktier til indre værdi uden goodwill. Medarbejderne skulle ifølge den bindende forhåndsbesked ikke beskattes af den goodwill, der var uopnåelig for dem. Fantomaktier Især i internationale koncerner møder man nogle gange begrebet fantomaktier (phantom shares). Trods betegnelsen er det ikke aktier. Fantomaktier er i realiteten en bonus, som baserer sig på udviklingen i virksomhedens værdi. Man lader som om medarbejderen har købt nogle aktier og regner sig frem til, hvad disse aktier ville være steget til. Hvis værdien er steget, får medarbejderen beløbet udbetalt. Fantomaktier beskattes som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderen har erhvervet endelig ret til beløbet. Som oftest er dette tidspunkt lig med udbetalingstidspunktet, men det behøver ikke at være tilfældet. Arbejdsgiveren får tilsvarende fradrag for det beregnede beløb. 10 Revitax

13 Konvertible obligationer En konvertibel obligation er en kombination af: a) en obligation i form af et lån fra en medarbejder til selskabet, og b) en tegningsret, som giver medarbejderen en ret men ikke en pligt til at ombytte obligationen til aktier til en forud fastsat konverteringskurs. Skattemæssigt behandles konvertible obligationer noget anderledes end medarbejderaktier. Den væsentligste forskel er, at et eventuelt favørelement knyttet til konverteringsretten ( tegningsretten ) beskattes allerede på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til obligationen. Det er vanskeligt at vurdere medarbejderens fordel på erhvervelsestidspunktet. I forbindelse med en klage over en bindende forhåndsbesked tog Landsskatteretten i 2001 det standpunkt, at værdien af selve konverteringsretten skal måles på det tidspunkt, hvor den konvertible obligation tildeles. Hvis konverteringskursen fastsættes ud fra aktiernes markedsværdi på tildelingstidspunktet, er værdien af konverteringsretten eksempelvis 0 kr. Medarbejderobligationer En ofte overset mulighed er medarbejderobligationer, som kan give medarbejdere et særdeles godt afkast efter skat. Medarbejderobligationer kan desuden tilbydes til medarbejdere i personligt drevne virksomheder. Betingelser Betingelserne for medarbejderobligationer er næsten identiske med betingelserne for favøraktier (se side 5): Der skal ske båndlæggelse i 5 år. Værdi af obligationer plus afgift (se nedenfor) må tilsammen højst udgøre 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Må kun tildeles ansatte medarbejdere. Skal være åben for alle medarbejdere (dog tillades objektive begrænsninger). Der skal ske attestation fra virksomhedens revisor. Eksempel En medarbejder får tilbudt at købe nominelt kr. konvertible obligationer til kurs 100. Obligationerne kan konverteres til aktier i forholdet 1:1 om 48 måneder. På tildelingstidspunktet (hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de konvertible obligationer) har aktierne en kursværdi på kr. (altså kurs 150 i forhold til obligationerne). Fordelen på tildelingstidspunktet er altså kr., der beskattes som personlig indkomst på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for et tilsvarende beløb. Når medarbejderen på et senere tidspunkt sælger aktierne, skal den skattemæssige anskaffelsessum opgøres som det beløb, der blev betalt for de konvertible obligationer ( kr.), plus den skattepligtige værdi af konverteringsretten ( kr.). I alt kr. Revitax 11

14 Konsekvenser for medarbejdere Værdien af tildelte medarbejderobligationer er skattefri for medarbejdere. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt, at finansiering af medarbejderobligationer kan ske ved en nedgang i medarbejderens bruttoløn altså lønnen før skat hvis der er tale om en generel lønnedgang, der også har betydning for beregning af pension, feriepenge, overtidsbetaling mv. Konsekvenser for arbejdsgivere Arbejdsgivere skal betale en afgift på 45% af værdien af den del af en obligation, som overstiger kr. (2004). Arbejdsgivere har fradrag for både tildelte obligationer og afgiften. Eksempel En medarbejder har en årsløn på kr. Arbejdsgiveren er villig til at give medarbejderen kr. eller alternativt obligationer, som medfører en samlet udgift for arbejdsgiveren på et tilsvarende beløb. På grund af lønnens størrelse har medarbejderen en marginalskat på 62,3% inkl. AM-bidrag. De økonomiske konsekvenser af de to alternativer er som følger: Løn Obligationer Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Værdi før skat og afgift kr kr kr kr. Afgift, 45% af beløb over kr. (2004) 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Subtotal kr kr kr kr. Skat kr kr. 0 kr kr. Netto kr kr kr kr. Medarbejderen kan altså få næsten dobbelt så meget ud af at modtage obligationer i stedet for kontant løn. Hertil kommer forrentningen af obligationerne. Der er kun to ulemper. Den ene ulempe er, at medarbejderen skal vente i 5 år med at få pengene i hånden. Den anden ulempe er, at der er tale om et lån fra medarbejderen til virksomheden, som kan fortabes i tilfælde af virksomhedens konkurs. 12 Revitax

15

16 Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem RevisorGruppen Danmark og ReviTax. Redaktion: ReviTax, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen I/S, Statsautoriserede revisorer, Århus / Skanderborg Gunni Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Haugbyrd, Faurum & Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Frederiksberg Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer I/S, Holstebro / Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten / Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriseret revisionsinteressentskab, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd, Statsautoriserede revisorer I/S, Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk SønderbroHus, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Horsens Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer I/S, Viborg Redaktion afsluttet den 10. juni 2004 Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS. Fotos: David Trood/BAM/Scanpix, Ole Christiansen/BAM/Scanpix, Rudy Hemmingsen/Scanpix (forside). Produktion: / addimo ApS.

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Høringssvar 29. februar 2016

Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 99 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-3136801 Udkast 2. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere