Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon Fax E-post: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen."

Transkript

1 Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon Fax E-post: Hjemmeside:

2 FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motiverne til at tilbyde aktieaflønning kan være ønsket om en motivationsfremmende aflønning, hvor medarbejderne og virksomhedens ledelse har en fælles interesse i at fokusere på virksomhedens indtjening. Det kan også være ønsket om at tilbyde medarbejderne en skattegunstig aflønning, hvor skatten kan udskydes eller reduceres. Netop den skattemæssige behandling af aktieaflønning er ændret væsentligt i løbet af de seneste par år. De vigtigste ændringer vedrører beskatningstidspunktet, hvor det nu er muligt at etablere ordninger, hvor medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges. Dermed undgår man situationer som dotcom-krakket, hvor mange medarbejdere blev beskattet af en høj værdi af aktierne på tildelingstidspunktet, uden at denne værdi nogensinde blev realiseret. Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation.

3 INDHOLD HVAD ER AKTIEAFLØNNING?... 3 Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse... 3 GENERELT OM SKAT VED AKTIEAFSTÅELSE... 4 GENERELLE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER... 5 Favøraktier... 5 Gratisaktier... 6 SÆRLIGE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER ordninger H-ordninger... 8 ALTERNATIVE AFLØNNINGSFORMER Aktietegning uden goodwill Fantomaktier Konvertible obligationer Medarbejderobligationer Revitax

4 2 Revitax

5 HVAD ER AKTIEAFLØNNING? Aktieaflønning kan opdeles i følgende typer: 1. Generelle medarbejderaktieordninger, der skal tilbydes alle ansatte. De generelle ordninger kan opdeles i: a. Favøraktier. b. Gratisaktier. 2. Særlige medarbejderaktieordninger til udvalgte ansatte. Der kan være tale om aktier, køberetter (optioner) eller tegningsretter (warrants). De særlige ordninger kan opdeles i: a. 28-ordninger (fradrag for arbejdsgiver og beskatning som personlig indkomst hos medarbejder). b. 7H-ordninger (intet fradrag for arbejdsgiver og udskudt samt reduceret beskatning hos medarbejder). 3. Alternative aflønningsformer. Her er der ikke tale om egentlig aktieaflønning, men noget der ligner. De alternative aflønningsformer kan opdeles i: a. Aktietegning uden goodwill. b. Fantomaktier. c. Konvertible obligationer. d. Medarbejderobligationer. I 2004 har Folketinget imidlertid vedtaget en lov, der regulerer retten til at udnytte købe- og tegningsretter, efter at medarbejdere har forladt selskabet. Loven gælder købe- og tegningsretter, der tildeles den 1. juli 2004 og senere. Hovedreglen i den nye lov er, at uudnyttede købe- og tegningsretter bortfalder, hvis medarbejdere selv opsiger deres stilling. Hvis det derimod er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejdere, vil medarbejderne som hovedregel bevare allerede tildelte købe- og tegningsretter samt retten til at få tildelt en forholdsmæssig andel af de købe- og tegningsretter, som ville være blevet tildelt, hvis medarbejderne fortsat havde været ansat ved indkomstårets udløb. Efter fratrædelse kan tidligere medarbejdere altså udnytte købe- og tegningsretter i overensstemmelse med den oprindelige aftale med arbejdsgiveren. Lovens regler kan ikke fraviges til ugunst for medarbejdere. De generelle og de særlige medarbejderaktieordninger indebærer, at medarbejderne har ret til et egentligt medejerskab i selskabet, hvor de alternative aflønningsformer til en vis grad simulerer medejerskab. Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderne kun kan udnytte retterne, hvis de fortsat er ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Revitax 3

6 GENERELT OM SKAT VED AKTIE- AFSTÅELSE Bedømmelsen af en medarbejderaktieordning hænger ikke kun sammen med anskaffelsesprisen for aktierne, men også med de skattemæssige konsekvenser ved et senere salg af aktierne. Konsekvenserne afhænger af aktiebeholdningens størrelse, ejertidens længde og om aktierne er børsnoterede. De generelle regler for gevinster og tab realiseret i 2004 kan opsummeres i følgende skema: Ejertid på under 3 år Ejertid på 3 år eller derover Unoterede aktier Avance beskattes som aktieindkomst. Tabsfradrag (i aktieindkomst). Ved negativ aktieindkomst modregnes skatteværdien i skatten af almindelig indkomst. Børsnoterede aktier fra større Avance beskattes som kapital- Avance beskattes som aktieindbeholdninger indkomst. Tab kan modregnes i komst. Tab kan modregnes i avancer fra aktier med en ejertid avancer fra andre børsnoterede på under 3 år og fremføres til aktier med en ejertid på mindst modregning uden tidsbegræns- 3 år og fremføres uden tidsbening. grænsning. Tab kan ikke modregnes i avancer fra unoterede aktier. Avance er skattefri. Intet tabs- fradrag. Børsnoterede aktier fra små beholdninger 2004: maks kr. Ægtefæller tilsammen: maks kr. Hvis avancen beskattes som kapitalindkomst, udløses der skat på op til 59% + kirkeskat. Den del af avancen, der kan rummes i negativ nettokapitalindkomst (renter mv.), beskattes kun med ca. 32%. Af aktieindkomst beskattes de første kr. (2004) med 28% og den resterende del med 43%. Samlevende ægtefæller råder over en dobbelt bundgrænse. 4 Revitax

7 GENERELLE MEDARBEJDERAKTIE- ORDNINGER Favøraktier Favøraktier er aktier, som medarbejdere kan købe eller nytegne til en pris, der ligger under markedsprisen. Selve favørelementet rabatten er skattefrit på købs-/tegningstidspunktet, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Betingelser Aktierne skal båndlægges i 5 år Aktierne må først overdrages eller pantsættes 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aktierne blev erhvervet. Der er fri rådighed over udloddet udbytte, og udbytte beskattes løbende efter de almindelige regler. Favørelementet må ikke overstige 10% af årslønnen Favørelementet beregnes ud fra de enkelte medarbejderes normale årsløn på det tidspunkt, hvor beslutning om ordningen træffes. En årsløn opgjort som 12 gange månedslønnen er blevet godkendt. Ved beregningen af årslønnen indgår ikke ekstraordinære indtægter fra bonusprogrammer mv. Hvis medarbejdere har frynsegoder i form af eksempelvis fri bil, medregnes værdien af disse frynsegoder i beregningsgrundlaget. Kun til ansatte Ordningen må kun tilbydes medarbejdere, der er i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet, dog bortset fra medarbejdere, der er pensioneret som følge af alder, samt sæsonarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer kan kun få tildelt medarbejderaktier, hvis de samtidig er ansat i selskabet. Åben for alle medarbejdere Adgangen til at købe eller nytegne aktier skal stå åben for alle medarbejdere, således at ingen medarbejdergruppe bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, såsom at medarbejdere skal have været ansat i selskabet i en vis periode, accepteres. Endvidere accepteres en differentiering ud fra kriterier som anciennitet, heltid/deltid og aflønning. Ikke en særskilt aktieklasse Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse og skal have samme rettigheder som øvrige aktier af samme klasse. Hvis selskabet i forvejen har flere aktieklasser, kan selskabet nøjes med at tilbyde medarbejderaktier i en klasse med f.eks. stemmeretsbegrænsninger, men selskabet kan altså ikke oprette en ny medarbejderaktieklasse til formålet. Attestation Selskabets revisor skal attestere, at ordningen opfylder lovgivningens bestemmelser. Konsekvenser Favørdelen rabatten på tildelingstidspunktet beskattes først, når aktierne sælges. De enkelte medarbejderes skattemæssige anskaffelsessum svarer til de beløb, som medarbejderne rent faktisk har betalt for aktierne. Da medarbejderaktier skal båndlægges i 5 år, beskattes avancen ved salget pr. definition som aktieindkomst. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte favøraktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder erhverver favøraktier i De tildelte aktier har en markedsværdi på kr., men medarbejderen skal kun betale kr. Medarbejderens normale årsløn er kr., så betingelserne er opfyldt. Aktierne er båndlagt til den 31. december 2003 og sælges i 2004 for kr. Revitax 5

8 Medarbejderens fortjeneste udgør kr. Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.) (2004), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren får et fradrag for favørelementet på kr. Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som selskabet forærer til medarbejdere. Betingelser Modsat favøraktier er det ikke de enkelte medarbejderes årsløn, som bestemmer antallet af medarbejderaktier, men derimod en lovbestemt årlig grænse på kr. (2004). Grænsen pristalsreguleres årligt. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, skal det overskydende beløb beskattes som yderligere løn. De øvrige betingelser for favøraktier gælder også for gratisaktier på nær bindingsperioden, der ikke er 5 år, men hele 7 år. Konsekvenser Selv om aktierne er gratis for medarbejderne, anses aktierne for at være erhvervet for et beløb, der svarer til værdien på tildelingstidspunktet. Det medfører, at gratisaktier giver en reel skattebesparelse. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte aktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder modtager aktier til en værdi a kr. i 1996 (der ses bort fra, at grænsen for gratisaktier var mindre dengang). Bindingsperioden udløber den 31. december 2003, og aktierne sælges i 2004 for kr. Af medarbejderens fortjeneste på reelt kr. beskattes kun de kr., idet aktierne anses for at være erhvervet for kr. Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.) (2004), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. 6 Revitax

9 SÆRLIGE MED- ARBEJDERAKTIE- ORDNINGER Hvis et selskab ønsker at tilbyde udvalgte personer eller persongrupper en aktiebaseret aflønning, kan de generelle medarbejderaktieordninger ikke anvendes. I stedet må man ty til de særlige medarbejderaktieordninger, der ikke indeholder helt så mange betingelser, men til gengæld heller ikke er helt så gunstige. Reglerne blev ændret væsentligt med virkning fra den 1. juli Det var oprindeligt hensigten, at -28 ordningerne skulle erstattes helt af 7H-ordningerne, men i løbet af lovarbejdet blev det besluttet, at de to ordninger skulle fortsætte sideløbende. 28-ordninger 28-ordninger omfatter købe- og tegningsretter til aktier. Betingelser Den eneste reelle betingelse for at anvende 28- ordninger er, at der skal være tale om personer, der er ansat i det selskab, der tildeler købe- eller tegningsretten, eller alternativt i et koncernforbundet selskab. Modsat de generelle medarbejderaktieordninger gælder reglerne også for bestyrelsesmedlemmer og konsulenter mv. Konsekvenser Medarbejdere beskattes af fordelen på det tidspunkt, hvor de erhverver aktierne, eller hvor de alternativt differenceafregner og dermed modtager kontanter i stedet for aktier. Selv om det tillades, at der kan ske differenceafregning, skal ordningen indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Selskabet får fradrag for det samme beløb favørelementet som medarbejderne beskattes af. Det gælder både købe- og tegningsretter. Revitax 7

10 Eksempel En medarbejder har ret til at tegne 100 aktier til en stykpris a 100 kr. Den 1. august 2004 udnyttes tegningsretten. På dette tidspunkt har aktierne en markedsværdi på 250 kr. pr. stk. Medarbejderen beskattes i 2004 af fordelen på 100 x ( ) = kr. Medarbejderens fordel beskattes som personlig indkomst, og der skal afregnes AM-bidrag og (efter 2005) SP-bidrag. Anskaffelsessummen for aktierne er lig med det beløb, som medarbejderen betaler for aktierne, tillagt det beløb, som medarbejderen beskattes af. I eksemplet udgør den skattemæssige anskaffelsessum altså kr., hvilket svarer til købesummen på kr. plus det skattepligtige beløb på kr. Hvis medarbejderen sælger aktierne for kr. på et senere tidspunkt, skal medarbejderen beskattes af en aktieavance på kr. på dette tidspunkt, medmindre der er tale om små beholdninger af børsnoterede aktier ejet i 3 år eller derover. 7H-ordninger Ud over køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) omfatter 7H-ordninger også tildeling af aktier. Denne type aktieaflønning til udvalgte medarbejdere er umiddelbart mere gunstig for medarbejderne, men kræver samtidig, at en række betingelser er opfyldt. Betingelser Klar aftale om anvendelse af nye regler Arbejdsgiveren og de enkelte medarbejdere skal skriftligt aftale, at de nye regler skal anvendes. I aftalen skal medarbejderens vederlag desuden være entydigt identificeret. Det skal fremgå: a) om vederlaget består af aktier eller en købeeller tegningsret, b) i hvilket selskab, der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og c) den nominelle størrelse af aktierne eller den nominelle størrelse af de aktier, som en købeeller tegningsret giver ret til. Hvis der er stillet vilkår for vederlagets erhvervelse, herunder givet medarbejderne en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til at udnytte vederlaget, skal disse vilkår også fremgå af aftalen. Begrænsning i årets fordel Værdien af de aktier og købe- og tegningsretter, der modtages i løbet af et år, må ikke overstige 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Alternativt må medarbejdere modtage aktier for højst 10% af deres årsløn plus købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15% lavere end markedskursen på de tilbudte aktier. Ansættelsesforhold Aktierne eller købe- eller tegningsretterne skal ydes af det selskab, hvor medarbejderne er ansat, eller af et koncernforbundet selskab. Ikke en særlig aktieklasse Aktier, der modtages af medarbejdere herunder aktier, som medarbejdere kan erhverve eller tegne 8 Revitax

11 i henhold til købe- eller tegningsretter må ikke udgøre en særlig aktieklasse. Ikke overdragelse Der må ikke ske overdragelse af modtagne købeeller tegningsretter. Det anses ikke for at være en overdragelse, hvis en ret udløber uudnyttet. Mulighed for erhvervelse eller levering af aktier Det tillades, at der kan ske differenceafregning, men ordningen skal indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Konsekvenser Medarbejdere beskattes ikke af en opnået favørkurs, men ved et senere salg af aktierne udgør anskaffelsessummen det betalte beløb. En eventuel fordel beskattes dermed først ved salget af aktierne. Arbejdsgivere har ikke fradrag for udgiften til aktier og købe- og tegningsretter, og det må derfor antages, at medarbejderne får tildelt færre aktier end ved en 28-ordning. Alt afhængig af ejertid og af, om selskabet er børsnoteret eller ej, kan avancen blive beskattet med mellem 0 og 59%. Eksempel Et selskab er villig til at give en medarbejder et beløb på kr. før skat. Ved en 28-ordning opnår selskabet en skattebesparelse på 30% af de kr., svarende til kr. Selskabet har altså en nettoudgift på kr. Ved en 7H-ordning har selskabet ikke fradrag for udgiften til medarbejderaktierne, og selskabet vil derfor kun give medarbejderen aktier for kr. 28-ordning 7H-ordning Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Skat 62,3% 30% 28% 32% 59% 30% Brutto kr kr kr kr kr kr. Skat kr kr kr kr kr. 0 kr. Netto kr kr kr kr kr kr. Ved en 28-ordning beskattes medarbejderen på tildelingstidspunktet med ca. 62,3% (inkl. AMbidrag, men ekskl. kirkeskat), hvorved medarbejderens nettofordel er kr. Medarbejderens endelige fordel efter skat afhænger naturligvis af den fremtidige kursudvikling, men derudover af ejertiden og af, om aktierne er børsnoterede. I eksemplet forudsættes det, at der er tale om unoterede aktier, som ejes i mindst 3 år. Hvis aktiernes værdi stiger 20% frem til salgstidspunktet 3 år senere, vil salgsprisen være kr. Det vil medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., som beskattes med 28% (netto kr.). Fordelen på tildelingstidspunktet på kr. forøges derfor med kr. til kr. Ved en 7H-ordning beskattes medarbejderen ikke på tildelingstidspunktet. Først ved et senere salg af aktierne afgøres det, hvor meget der skal beskattes. I eksemplet i skemaet ovenfor modtager medarbejderen aktier for kr. Aktiernes værdi stiger med 20% til kr. på salgstidspunktet. Fortjenesten på kr. beskattes med 28% ( kr.), og efter skat resterer der en fordel på kr. Medarbejderen ender altså i dette eksempel med at få en større fortjeneste efter skat ved en 7H-ordning end ved en 28-ordning, selv om arbejdsgiverens udgift efter skat er nøjagtig den samme. Revitax 9

12 ALTERNATIVE AFLØNNINGS- FORMER Aktietegning uden goodwill Det kan være en bekostelig affære at nytegne aktier i et selskab. Medarbejdere skal enten betale et højt beløb svarende til markedsværdien, beskattes af forskellen mellem markedsværdien og tegningskursen eller kun modtage en lille andel svarende til 10% af deres årsløn. Som et alternativ kan det i nogle tilfælde lade sig gøre helt at se bort fra goodwill ved medarbejderaktier. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked, der er offentliggjort i 2002, anerkendt en model, hvor nogle medarbejdere tegnede aktier til indre værdi uden goodwill. I sagen forelå der en aktionæroverenskomst, der regulerede prisfastsættelsen ved en senere afståelse af aktierne. Ved salg aktionærerne imellem skulle der ikke beregnes goodwill, og ved et samlet salg af selskabet til fremmede havde hovedaktionærerne ret til i forvejen at købe medarbejdernes aktier til indre værdi uden goodwill. Medarbejderne skulle ifølge den bindende forhåndsbesked ikke beskattes af den goodwill, der var uopnåelig for dem. Fantomaktier Især i internationale koncerner møder man nogle gange begrebet fantomaktier (phantom shares). Trods betegnelsen er det ikke aktier. Fantomaktier er i realiteten en bonus, som baserer sig på udviklingen i virksomhedens værdi. Man lader som om medarbejderen har købt nogle aktier og regner sig frem til, hvad disse aktier ville være steget til. Hvis værdien er steget, får medarbejderen beløbet udbetalt. Fantomaktier beskattes som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderen har erhvervet endelig ret til beløbet. Som oftest er dette tidspunkt lig med udbetalingstidspunktet, men det behøver ikke at være tilfældet. Arbejdsgiveren får tilsvarende fradrag for det beregnede beløb. 10 Revitax

13 Konvertible obligationer En konvertibel obligation er en kombination af: a) en obligation i form af et lån fra en medarbejder til selskabet, og b) en tegningsret, som giver medarbejderen en ret men ikke en pligt til at ombytte obligationen til aktier til en forud fastsat konverteringskurs. Skattemæssigt behandles konvertible obligationer noget anderledes end medarbejderaktier. Den væsentligste forskel er, at et eventuelt favørelement knyttet til konverteringsretten ( tegningsretten ) beskattes allerede på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til obligationen. Det er vanskeligt at vurdere medarbejderens fordel på erhvervelsestidspunktet. I forbindelse med en klage over en bindende forhåndsbesked tog Landsskatteretten i 2001 det standpunkt, at værdien af selve konverteringsretten skal måles på det tidspunkt, hvor den konvertible obligation tildeles. Hvis konverteringskursen fastsættes ud fra aktiernes markedsværdi på tildelingstidspunktet, er værdien af konverteringsretten eksempelvis 0 kr. Medarbejderobligationer En ofte overset mulighed er medarbejderobligationer, som kan give medarbejdere et særdeles godt afkast efter skat. Medarbejderobligationer kan desuden tilbydes til medarbejdere i personligt drevne virksomheder. Betingelser Betingelserne for medarbejderobligationer er næsten identiske med betingelserne for favøraktier (se side 5): Der skal ske båndlæggelse i 5 år. Værdi af obligationer plus afgift (se nedenfor) må tilsammen højst udgøre 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Må kun tildeles ansatte medarbejdere. Skal være åben for alle medarbejdere (dog tillades objektive begrænsninger). Der skal ske attestation fra virksomhedens revisor. Eksempel En medarbejder får tilbudt at købe nominelt kr. konvertible obligationer til kurs 100. Obligationerne kan konverteres til aktier i forholdet 1:1 om 48 måneder. På tildelingstidspunktet (hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de konvertible obligationer) har aktierne en kursværdi på kr. (altså kurs 150 i forhold til obligationerne). Fordelen på tildelingstidspunktet er altså kr., der beskattes som personlig indkomst på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for et tilsvarende beløb. Når medarbejderen på et senere tidspunkt sælger aktierne, skal den skattemæssige anskaffelsessum opgøres som det beløb, der blev betalt for de konvertible obligationer ( kr.), plus den skattepligtige værdi af konverteringsretten ( kr.). I alt kr. Revitax 11

14 Konsekvenser for medarbejdere Værdien af tildelte medarbejderobligationer er skattefri for medarbejdere. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt, at finansiering af medarbejderobligationer kan ske ved en nedgang i medarbejderens bruttoløn altså lønnen før skat hvis der er tale om en generel lønnedgang, der også har betydning for beregning af pension, feriepenge, overtidsbetaling mv. Konsekvenser for arbejdsgivere Arbejdsgivere skal betale en afgift på 45% af værdien af den del af en obligation, som overstiger kr. (2004). Arbejdsgivere har fradrag for både tildelte obligationer og afgiften. Eksempel En medarbejder har en årsløn på kr. Arbejdsgiveren er villig til at give medarbejderen kr. eller alternativt obligationer, som medfører en samlet udgift for arbejdsgiveren på et tilsvarende beløb. På grund af lønnens størrelse har medarbejderen en marginalskat på 62,3% inkl. AM-bidrag. De økonomiske konsekvenser af de to alternativer er som følger: Løn Obligationer Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Værdi før skat og afgift kr kr kr kr. Afgift, 45% af beløb over kr. (2004) 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Subtotal kr kr kr kr. Skat kr kr. 0 kr kr. Netto kr kr kr kr. Medarbejderen kan altså få næsten dobbelt så meget ud af at modtage obligationer i stedet for kontant løn. Hertil kommer forrentningen af obligationerne. Der er kun to ulemper. Den ene ulempe er, at medarbejderen skal vente i 5 år med at få pengene i hånden. Den anden ulempe er, at der er tale om et lån fra medarbejderen til virksomheden, som kan fortabes i tilfælde af virksomhedens konkurs. 12 Revitax

15

16 Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem RevisorGruppen Danmark og ReviTax. Redaktion: ReviTax, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen I/S, Statsautoriserede revisorer, Århus / Skanderborg Gunni Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Haugbyrd, Faurum & Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Frederiksberg Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer I/S, Holstebro / Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten / Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriseret revisionsinteressentskab, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd, Statsautoriserede revisorer I/S, Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk SønderbroHus, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Horsens Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer I/S, Viborg Redaktion afsluttet den 10. juni 2004 Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS. Fotos: David Trood/BAM/Scanpix, Ole Christiansen/BAM/Scanpix, Rudy Hemmingsen/Scanpix (forside). Produktion: / addimo ApS.

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere