Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre"

Transkript

1 Notat Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner

2 Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel på anvendelse af SØM VIVE og forfatterne, 2018 Projekt: VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Købmagergade 22, 1150 København K VIVE blev etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og SFI. Centeret er en uafhængig statslig institution, som skal levere viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer. VIVEs publikationer kan frit citeres med tydelig kildeangivelse.

3 Forord Dette notat afrapporterer et af flere eksempler på beregninger, der har til formål at vise, hvordan den første version af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) kan anvendes. Eksemplerne indeholder økonomiske beregninger med udgangspunkt i konkrete indsatser med de særlige forhold, der gør sig gældende for hver af dem. Notaterne afrapporterer de overvejelser vedrørende målgruppeafgrænsning, opgørelse af omkostninger, effekter, konsekvenser og fortolkninger af resultater, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af SØM. Alle eksemplerne baseres på estimater fra SØMs vidensdatabase med det formål at demonstrere, hvordan de kan bruges og hvilke begrænsninger, de har. Den bedste beregning opnås, hvis brugeren har mere præcise estimater for den konkrete indsats og målgruppe, som analysen vedrører. Hvis man ikke har dette vidensgrundlag til rådighed, kan man lave mere overordnede analyser baseret på SØMs estimater. Sideløbende med notatet kan man downloade Excel-versionen af de beregninger, der er med i notatet, og heri kan man få mere detaljerede oplysninger om resultaterne af beregningerne, ligesom de eventuelt kan anvendes som afsæt for nye beregninger. Notaterne med eksempler på beregninger er udarbejdet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen. Forfatterne Januar 2018

4 Indhold Om SØM Om indsatsen fremskudt beskæftigelsesindsats Formål med notatet Indsatsens indhold Hvordan kan SØM anvendes? Om indsatsen Omkostninger Effekt Konsekvenser Resultater Konklusion Bilag 1 Økonomiske konsekvenser som medregnes i SØM... 13

5 Om SØM Det koster penge at implementere og drive en social indsats. Til gengæld kan den bidrage til at forbedre livskvalitet og kompetencer hos de borgere, der modtager den. Samtidig kan den positive effekt på en udsat borgers liv medføre, at forbruget af en række offentlige ydelser og andre aktiviteter påvirkes. Det vil typisk betyde, at det offentlige kan spare penge andre steder og måske få højere skatteindtægter, hvis borgeren kommer i beskæftigelse. Hvis for eksempel en social indsats reducerer stofmisbruget hos modtageren af indsatsen, kan det have betydning for den offentlige økonomi på mange måder. En række udenlandske undersøgelser har for eksempel dokumenteret, at stofmisbrugere har mindre behov for sundhedsydelser i perioder, hvor de er stoffri. De får også mindre behov for at blive behandlet for følgesygdomme af deres misbrug, og de bliver udsat for færre ulykker med skadestuebesøg eller indlæggelser til følge. På den måde kan en social indsats opfattes som en investering. Ud over et menneskeligt afkast kan den også give et økonomisk afkast, som helt eller delvist kan opveje indsatsens omkostninger. SØM kan hjælpe kommuner og andre med at vurdere omkostninger og de forventede økonomiske konsekvenser ved sociale indsatser over fx to, fem eller ti år. De økonomiske konsekvenser fordeles på stat, region, og kommune. SØM forudsætter en række input fra brugeren, som danner grundlaget for bergeningen af nettogevinsten for det offentlige ved en social indsats. Hvor præcist estimatet bliver, afhænger af kvaliteten af dette input. Det er vigtigt at understrege, at det alene er offentlige budgetøkonomiske konsekvenser, der belyses, og ikke andre afledte samfundsøkonomiske konsekvenser. Det gælder ikke mindst en række konsekvenser for borgerne, der modtager den sociale indsats, som kan være svære at kvantificere (fx betydning for trivsel mv.). SØM er således målrettet økonomiske analyser af konkrete sociale indsatser. SØM består af to hoveddele: For det første et beregningsredskab til beregningen af indsatsernes omkostninger og budgetøkonomiske konsekvenser. Her skal brugeren indtaste de tal, som beregningen skal basere sig på. Det er tal vedrørende indsatsens omkostninger, dens effekt på deltageren, de afledte konsekvenser for det offentlige samt priser. De økonomiske konsekvenser, der kan medtages, er fx modtagelse af overførselsindkomst, brug af sundhedsydelser, udgifter som følge af kriminalitet og brug af kommunale tilbud som herberg m.m. For det andet en vidensdatabase om effekter af sociale indsatser samt estimater til at beregne de økonomiske konsekvenser for forskellige målgrupper. Effektstørrelserne i databasen bygger på viden fra effektundersøgelser af indsatserne fra både Danmark og udlandet. Derudover er der i databasen indlagt estimater for konsekvenserne og deres priser. Konsekvensestimaterne har desuden en tidsmæssig profil, dvs. et bud på, hvor lang tid den økonomiske konsekvens varer. Den første version af SØM dækker voksenområdet, og modellens indhold er nærmere beskrevet i en dokumentationsrapport, der kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside. 5

6 1 Om indsatsen fremskudt beskæftigelsesindsats 1.1 Formål med notatet Formålet med dette notat er at illustrere hvordan SØM, herunder SØMs vidensdatabase, kan anvendes til at give et indblik i økonomien for indsatsen vedrørende fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre. De særlige forhold, der gør sig gældende for denne indsats, er: Indsatsens målgruppe findes ikke i de målgrupper, som er i SØMs vidensdatabase. Indsatsens effektmål findes ikke i de effektmål som er i SØMs vidensdatabase. Det er således ikke meningsfuldt at regne specifikt på indsatsen ved brug af de estimater, der findes i SØMs vidensdatabase. I stedet foretages en beregning af de økonomiske konsekvenser ved at forbedre psykisk velbefindende for voldsudsatte kvinder. Konkret laves to beregninger med SØM: En beregning af de økonomiske konsekvenser der følger, når en voldsudsat kvinde får forbedret psykisk velbefindende. En beregning af, hvor stor en beskæftigelseseffekt, der skal opnås for at besparelserne på overførselsindkomster og de øgede skatteindtægter overstiger indsatsens omkostninger 1.2 Indsatsens indhold Godt borgere kommer hvert år på krisecenter, og heraf er københavnere. Københavnske borgere er overrepræsenteret på krisecentre set i forhold til befolkningsantal, sammenlignet med resten af landet. Kun Bornholm og Gladsaxe Kommuner har flere kvinder på krisecentre som andel af befolkningen end København. En Rambøll-rapport peger på, at hvis man sammenligner borgere, der udsættes for vold og som ikke kommer på krisecenter, med borgere, der kommer på krisecenter, tyder det på, at de der ikke kommer på krisecenter, klarer sig bedre i forhold til at fastholde job eller overgå til job. 1 Københavns Kommune har derfor bevilget penge til en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor en fast medarbejder så vidt muligt varetager alle beskæftigelsesfunktioner (fx i forhold til modtagelse af overførselsindkomst og over for jobcentret) for borgeren i opholdsperioden på krisecentret. På baggrund af vurderinger fra faglige medarbejdere i kommunen skønnes det, at en fremskudt beskæftigelsesindsats på krisecentre kan bidrage til kortere opholdstider for familier på krisecentre, øget fastholdelse i eller overgang til beskæftigelse/uddannelse samt forbedret trivsel for børnene. 1 Rambøll for Socialstyrelsen (2015): Evaluering af krisecentertilbuddene: Evalueringsrapport. 6

7 2 Hvordan kan SØM anvendes? I dette afsnit gives et eksempel på, hvordan det er muligt at anvende SØM, herunder SØMs vidensdatabase, til at få et indblik i de økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen i den konkrete case. Afsnittet er inddelt i fem underafsnit, der hver ser på følgende elementer i SØM (Dette svarer til de trin, man skal igennem, når man laver en beregning i SØM): Om indsatsen (Hvem er målgruppen for indsatsen?) Omkostninger og deltagere (Hvor meget koster indsatsen? Og hvor mange deltagere er der? Effekt (Hvilken effekt kan indsatsen forventes at have på deltagerne?) Konsekvenser (Hvilke økonomiske konsekvenser forventes der som følge af den forventede effekt?) Resultater (Hvad viser analysen om indsatsens omkostninger, økonomiske konsekvenser og nettogevinster?) I hvert af de fem afsnit diskuteres, hvordan og i hvilket omfang SØMs vidensdatabase kan anvendes til beregninger for indsatsen. 2.1 Om indsatsen I denne del af modellen skal man ud over at navngive indsatsen og eventuelt indtaste en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen først og fremmest angive den målgruppe, SØM skal anvende som udgangspunkt for beregningen. Formålet med at vælge målgruppe er, at modellen kan tilbyde de estimater fra vidensdatabasen, der er bedst egnet til den konkrete indsats. Det er vigtigt, at målgruppen i SØM og målgruppen for indsatsen passer godt sammen, hvis brugeren ønsker at basere beregninger helt eller delvist på estimaterne i SØMs vidensdatabase. Estimaterne i SØMs vidensdatabase er således udregnet ud fra præcist definerede målgrupper, og det kan ikke forventes, at estimaterne for andre (heller ikke beslægtede) målgrupper vil være de samme. Passer målgrupperne således ikke godt sammen, skal resultater baseret på vidensdatabasen fortolkes med særlig varsomhed, eller SØM bør ikke anvendes til beregning af økonomiske konsekvenser af indsatsen. Alternativt kan SØMs beregningsdel alligevel anvendes, hvis brugeren selv har oplysninger om effekter, konsekvenser mv. Indsatsens målgruppe er kvinder på krisecenter med en opholdstid på mindst 30 dage. Målgruppen Kvinder på krisecenter findes ikke i SØMs vidensdatabase. Det er derfor nødvendigt at overveje, om det er muligt at basere denne analyse på en af de eksisterende målgrupper i SØM, eller om man alternativt skal definere sin egen målgruppe. I SØM er der en målgruppe, Voldsudsatte kvinder, der har visse fælles karakteristika med indsatsens målgruppe. Kvinder på krisecentre er således ofte ramt af vold i parforholdet, hvilket er en stærk medvirkende årsag til, at de kommer på et krisecenter. Således havde 97 % af de kvinder, der opholdt sig på krisecenter i 2015 været udsat for psykisk vold, 80 % havde været udsat for fysisk vold. Dertil kommer, at næsten 30 % havde været udsat for seksuelt overgreb. 2 2 Socialstyrelsen (2016): Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. 7

8 Samlet set vurderer vi således, at målgruppen for den fremskudte beskæftigelsesindsats og SØMmålgruppen Voldsudsatte kvinder kun delvist matcher, og derfor vælges det at lave en scenarieberegning i stedet for at lave en egentlig beregning af de økonomiske konsekvenser. Denne beregning er altså ikke af den fremskudte beskæftigelsesindsats, men udelukkende af mere generel karakter. 2.2 Omkostninger I dette trin skal man angive, hvor mange deltagere der modtager i indsatsen, og hvor meget den koster. Antal deltagere Københavns Kommune har opgjort, at der i 2014 var 581 borgere indskrevet på krisecenter i mindst 1 døgn. Af disse var det i alt 519 borgere, der opholdt sig på krisecenter i mere end 30 dage. Antallet af deltagere i indsatsen er derfor vurderet til at være 519 personer, Omkostninger Københavns Kommune har bevilget 1,75 mio. kr. til indsatsen, hvoraf de 0,75 mio. kr. er til forvaltningens opfølgning af indsatsen. Omkostningen ved selve indsatsen vil derfor nærmere være 1,0 mio. kr. om året. Beløbet anvendes til to sagsbehandlerårsværk fra jobcentret, der skal udføre indsatsen på krisecentrene. Omkostningerne vurderes derfor i gennemsnit at være ca kr. pr. person. 2.3 Effekt I dette trin skal man angive et skøn for, hvilken effekt, indsatsen forventes at have på deltagerne. Hermed menes, hvordan og i hvilket omfang situationen for den udsatte borger forventes at ændre sig som følge af indsatsen. Hvis der ikke sker nogen ændring, vil der heller ikke opstå afledte økonomiske konsekvenser. Københavns Kommunes effektmål for indsatsen er, at kvinder på krisecentret kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Effektmålet for SØM-målgruppen Voldsudsatte kvinder er, at kvinderne oplever en forbedring i deres psykiske velbefindende. Dette opgøres i SØM ved at se på, om de voldsramte kvinder har kontakt til psykolog eller psykiater. Kvinder, som i året efter voldssagen ikke har haft kontakt til psykolog eller psykiater, vurderes således at have haft succes af indsatsen. Der er altså to forskellige effektmål for henholdsvis indsatsen og den potentielle SØM-målgruppe. Vi vælger en analysestrategi, hvor der tages udgangspunkt i SØM-målgruppen Voldsudsatte kvinder, da det vurderes, at denne har størst overlap med målgruppen for den fremskudte beskæftigelsesindsats. For at få et generelt indtryk af det økonomiske potentiale over for denne målgruppe, gennemfører vi en beregning baseret på, at en person fra denne målgruppe har 100 % succesrate. Dette svarer altså til at opgøre, hvad den økonomiske konsekvens er af, at en voldsramt kvinde har oplevet en succesfuld indsats, der har mindsket kvindens psykiske problemer (SØM-effektmålet). Hvis man alternativt skulle bruge SØM til at udføre en egentlig beregning for den fremskudte beskæftigelsesindsats, ville det være nødvendigt at definere sin egen målgruppe og at tilvejebringe 8

9 estimater af konsekvenserne af indsatsen andetsteds fra, fx fra oplysninger i kommunen om de konkrete borgeres brug af forskellige offentlige ydelser og services i stedet for at anvende estimater fra SØMs vidensdatabase. 2.4 Konsekvenser I dette trin skal man tage stilling til, hvilke konsekvenser man ønsker at medtage i beregningen. Dette valg træffes ud fra den viden, brugeren har om målgruppe og effektmål for indsatsen. Da vi her har afgrænset analysen til en vurdering af de økonomiske konsekvenser for SØM-målgruppen og effektmålet, der ligger til grund for SØMs konsekvensestimater, bliver beregningen af mere generel karakter, og der laves derfor ingen justeringer I lyset af, at indsatsen retter sig mod beskæftigelsesområdet vil der dog blive suppleret med en beregning af, hvor store effekter på beskæftigelsesområdet (dvs. både i form af større beskæftigelsesgrad og i form af mindre udbetalinger af indkomstoverførsler) der er nødvendige for, at opveje de skønnede omkostninger til indsatsen og dermed få en samlet nettogevinst for det offentlige. I tillæg til de konsekvenser, der allerede er med i SØM, ville det fx også være interessant at inddrage viden om, hvilke mulige konsekvenser indsatsen vil have for opholdslængden på krisecenter. Dette vil dog kræve, at brugeren selv har estimater for konsekvenserne for brug af krisecentre. SØM giver mulighed for at indtaste dette under Konsekvenser 2 under Brugerdefinerede ydelser. 3 Dette er dog ikke gjort i dette notat, men nævnes som noget, SØM også giver mulighed for. I Bilag 1 findes en oversigt over de medregnede konsekvenser. 2.5 Resultater I de foregående afsnit har vi argumenteret for, at det ikke er muligt at anvende SØM til en beregning for den fremskudte beskæftigelsesindsats alene ud fra den viden, der ligger i SØMs vidensdatabase. Det skyldes, at både målgruppe og effektmål for den fremskudte beskæftigelsesindsats er væsentlig anderledes end de målgrupper, som er i vidensdatabasen. I stedet gives et indblik i økonomien ud fra følgende beregninger: En beregning for 1 person med 100 % succesrate for målgruppen Voldsudsatte kvinder, hvor der ikke medregnes omkostninger til indsatsen En beregning, hvor det undersøges, hvor store konsekvenser der er nødvendige på beskæftigelsesområdet for, de økonomiske konsekvenser mere end opvejer omkostningerne (hertil anvendes viden om omkostninger og antal deltagere fra den fremskudte beskæftigelsesindsats). Denne beregning er pga. de tidligere beskrevne forbehold dog ikke dækkende for indsatsen. Beregning for 1 person med 100 % succesrate Figur 2.1 viser resultatet af beregningen for en 6-årig periode, hvor én person i målgruppen Voldsudsatte kvinder oplever en succesfuld indsats. 3 Der er desværre i øjeblikket ikke data af tilstrækkelig god kvalitet til at kunne estimere konsekvenser for benyttelsen af krisecentre. 9

10 Figur 2.1 Samlede økonomiske konsekvenser for en person i kr., Voldsudsatte kvinder Kilde: Egen beregning på SØM. Figuren viser en positiv økonomisk konsekvens hvert år med en aftagende tendens hen over årene. Når gevinsten opgøres i nutidsværdi, bliver det samlede beløb på i alt knap kr. pr. person. 4 Ser man på fordelingen af gevinsterne på forskellige områder, ser billedet ud som i Tabel 2.1. Tabel 2.1 Område Fordeling af de økonomiske konsekvenser på områder ved beregning for 1 person med 100 % succesrate, kr. Nutidsværdi i alt, kr. I alt Indkomstoverførsler Beskæftigelsesindsats Skat af indkomst Sundhedsydelser Politi, retsvæsen og kriminalforsorg 0 Uddannelse 0 Sociale serviceydelser 0 Omkostninger 0 Brugerdefinerede ydelser 0 Anm.: Tabellen viser resultatet for en tidshorisont på 6 år. Kilde: Egen beregning på SØM. Tabellen viser, at den klart overvejende del af bruttogevinsten stammer fra mindre udbetalinger af indkomstoverførsler og større skatteindtægter. De øvrige områder bidrager med intet eller meget lidt til den samlede bruttogevinst. 4 Når kurven i figuren slutter ved over kr., skyldes det, at tallene i figuren viser en simpel sum af resultaterne for de enkelte år der tages altså ikke hensyn til diskontering. 10

11 Estimat for beskæftigelseseffekt Som nævnt i tidligere i notatet gennemføres også en beregning, hvor det kun er konsekvenserne for skat af indkomst samt indkomstoverførsler, der indgår. Denne beregning skal vise, hvordan man alene ved at medtage konsekvenser på beskæftigelsesområdet kan bruge SØM til at give et bud på en succesrate, der kan sikre et bestemt mål. Resultatet heraf viser, at omkostningerne ved indsatsen bliver dækket, hvis succesraten for indsatsen er 2,25 %. Til denne beregning anvender vi deltagerantallet og omkostningsvurderingen fra Københavns Kommune for at opnå et nogenlunde realistisk bud på en faktisk indsats over for målgruppen Voldsudsatte kvinder. Derfor anvendes altså i beregningen et deltagerantal på 519 personer og en omkostning på 1,0 mio. kr. i et år. I beregningen medtages alene Indkomstoverførsler og Skat af indkomst. Ved herefter at afprøve med flere forskellige succesrater, viser det sig, at ved en succesrate på 2,25 % bliver nettoresultatet af indsatsen i alt kr., hvilket er meget tæt på 0, givet at der er over 500 deltagere. Den relativt lave succesrate, der kræves, skal blandt andet ses i lyset af, at der for Voldsudsatte kvinder for en deltager med succes er estimeret en konsekvens for beskæftigelse i størrelsesordenen ca. 20 dage pr. år i de første 5 år. Men derudover er det genkendeligt fra andre samfundsøkonomiske analyser, at en beskæftigelseseffekt af en indsats er relativt meget afgørende for det samlede resultat af beregningerne. De afledte konsekvenser på indkomstoverførsler betyder, at kvinderne nedsætter deres tid på førtidspension og øvrige overførsler med 1-2 uger pr. år. Det svarer til et beløb på ca kr. pr. succesfuld deltager, hvoraf ca. ¾ er en nettogevinst, da der også vil være færre skatteindtægter, når der udbetales færre overførselsindkomster. I alt bliver gevinsten pr. succesfuld deltager altså i størrelsesordenen kr., hvilket betyder, at ca. 12 deltagere skal være succesfulde for at dække omkostningen på 1 mio. kr. Ud af de 519 deltagere svarer til 12 deltagere til en succesrate på 2,25 %. 11

12 3 Konklusion Dette notat har vist, hvordan man som bruger af SØM kan stå over for en konkret indsats, hvor det ikke er muligt at bruge SØMs vidensdatabase til en beregning for indsatsen, fordi vidensdatabasen ikke indeholder viden om indsatsens målgruppe. I et sådant tilfælde kræver det, at man har egen viden og estimater, som analysen kan basere sig på. En sådan viden kan fx opnås via adgang til kommunale oplysninger om målgruppen eller lignende. Da vi ikke har haft adgang til specifik viden om målgruppen, har beregningen i dette eksempel derfor fokuseret på at vise, hvordan man i stedet kan anvende SØM til at opnå en mere generel viden (altså ikke knyttet til den bestemte indsats) om området ved at gennemføre en beregning for en målgruppe, der minder mest om indsatsens målgruppe. Denne generelle viden kan være nyttig til at se på fx fordelingen af de økonomiske konsekvenser på udgiftsområder, men siger altså ikke noget om den økonomiske konsekvens af den konkrete indsats. Derudover kan beregningerne også bruges til at give et indtryk af, hvilken størrelsesorden effekten af indsatsen skal være, for at de økonomiske konsekvenser heraf vil svare til omkostningerne. 12

13 Bilag 1 Økonomiske konsekvenser som medregnes i SØM SØM gør det muligt at medregne budgetøkonomiske konsekvenser på en række forskellige ydelser og aktiviteter inden for den offentlige økonomi. For alle disse konsekvenser er der estimater i vidensdatabasen for de målgrupper, der findes i SØMs vidensdatabase. Nedenfor i Bilagstabel 1.1 vises en oversigt over de konsekvenser, der er med i beregningen i eksemplet i dette notat. Bilagstabel 1.1 Oversigt over medregnede konsekvenser Sundhedsydelser Sociale serviceydelser Kriminalforsorg m.m. Forbrug af sundhedssystemets ydelser omfattende: Sygesikringskontakter, almen praksis Sygesikringskontakter, andre Somatisk sygehusindlæggelse Somatisk ambulant behandling Somatisk skadestue Psykiatrisk sygehusindlæggelse Psykiatrisk ambulant forløb Psykiatrisk skadestue Kategorien indeholder ydelser efter serviceloven samt misbrugsbehandling. De inkluderede ydelser og aktiviteter er: Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling, døgn Stofmisbrugsbehandling, dag Herberg og forsorg Konsekvenser inden for politi, retsvæsen og kriminalforsorg omfatter: Fængselsdage Dom for volds- og sædelighedsforbrydelser Dom for indbrud, tyveri og hærværk Dom for færdselsloven og andre særlove Indkomstoverførsler Uddannelse Beskæftigelsesindsats De inkluderede overførsler omfatter: Kontanthjælp Førtidspension Uddannelseshjælp, inkl. SU Øvrige overførsler, fx dagpenge, sygedagpenge og revalidering Uddannelse er samlet i en kategori i SØM: Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Den aktive beskæftigelsesindsats indeholder en kategori i SØM: Vejledning og opkvalificering Skat af indkomst Konsekvensen for indkomstskatten opgøres for følgende indkomsttyper: Indkomstoverførsler Beskæftigelse 13

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Notat Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt

Læs mere

Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug

Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Notat Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Eksempel på anvendelse af

Læs mere

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SØM 3 SAMTALETERAPI FOR UNGE MED STOFMISBRUG 5 FORLØBSPROGRAM BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT MISBRUG

Læs mere

Informationsmøde om SØM

Informationsmøde om SØM Informationsmøde om SØM For leverandører til Socialstyrelsens projekter Den 20. november 2017 Anette Gudum: angu@socialstyrelsen.dk Bolette Pedersen: bope@socialstyrelsen.dk Dagsorden SØM s baggrund og

Læs mere

R&R2-ADHD. Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel

R&R2-ADHD. Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel januar 2018 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Effekter og konsekvenser i SØM s vidensdatabase. Rasmus Højbjerg Jacobsen VIVE

Effekter og konsekvenser i SØM s vidensdatabase. Rasmus Højbjerg Jacobsen VIVE Effekter og konsekvenser i SØM s vidensdatabase Rasmus Højbjerg Jacobsen VIVE DES Læringsseminar, Kolding, 14. september 2017 EFFEKTDATABASEN 2 Baggrund for effektdatabasen Omfattende litteraturgennemgang

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

INDHOLD INVESTERING I PROGRAMMER MÅLRETTET UDSATTE KRÆVER LANGSIGTET FOKUS 1. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED ANALYSEN

INDHOLD INVESTERING I PROGRAMMER MÅLRETTET UDSATTE KRÆVER LANGSIGTET FOKUS 1. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED ANALYSEN INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen Tidlige indsatser målrettet udsatte børn og unge 2. Rambølls tilgang (metode og datagrundlag) TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? 3. Analysens resultater SAMFUNDSØKONOMISKE

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM)

Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) Notat Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) Dokumentation Rasmus Højbjerg Jacobsen, Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner, Marianne Schøler Kollin, Christine Halling og Kristian Kolstrup Socialøkonomisk

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG?

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE (MST, MTFC, PMTO MV.) MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Time Intervention (CTI)

Time Intervention (CTI) Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention (CTI) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Notat. Resultaterne af Integrated Care indsatsen to år efter. Iben Bolvig

Notat. Resultaterne af Integrated Care indsatsen to år efter. Iben Bolvig Notat Resultaterne af Integrated Care indsatsen to år efter Iben Bolvig Resultaterne af Integrated Care indsatsen to år efter VIVE og forfatterne, 217 e-isbn: 978-87-93626-18-8 Layout: 158 Projekt: 11393

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Socialrådgiverdagene Udenforskabets pris og Skandia-modellen

Socialrådgiverdagene Udenforskabets pris og Skandia-modellen Socialrådgiverdagene Udenforskabets pris og Skandia-modellen Peter Holm, Skandia Jakob Trane Ibsen, Københavns Kommune 2 CR i Skandia Ansvarlighed som en del af vores DNA siden 1855 1880 erne Dele af Stockholm

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Sociale investeringer i udsatte boligområder. Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger

Sociale investeringer i udsatte boligområder. Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger Sociale investeringer i udsatte boligområder Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger Politiske perspektiver (Længere på literen) Offentlige udgifter Offentligt forbrug 513 mia. kr. Indkomstoverførsler

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014.

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014. Udenforskabets pris Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser København, september 2014 I samarbejde med: Skandia modellen Udenforskabets pris 72,3 milliarder kroner. Det er

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Omkostningsvurdering. Feedback Informed Treatment (FIT)

Omkostningsvurdering. Feedback Informed Treatment (FIT) Omkostningsvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) teknisk indhold

Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) teknisk indhold Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) teknisk indhold KORA og Incentive, d. 4. november 2016 Dato 4. november 2016 KORA og Incentive er ved at udvikle et nyt værktøj, der kan udarbejde økonomiske

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune 212 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...2 2. UNGE LEDIGE MED EN UDDANNELSE...7 3. UNGE LEDIGE MED UDDANNELSESPOTENTIALE...

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Beregningsgrundlag for Sæt tal på din sociale værdi version 0.1

Den Sociale Kapitalfond Analyse Beregningsgrundlag for Sæt tal på din sociale værdi version 0.1 Den Sociale Kapitalfond Analyse Beregningsgrundlag for Sæt tal på din sociale værdi version 0.1 Oktober 2017 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. søskendeprogrammet. syskon utrymme

Omkostningsvurdering. søskendeprogrammet. syskon utrymme Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet Att ge syskon utrymme Oktober, 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af en økonomisk model til at forebygge social marginalisering

Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af en økonomisk model til at forebygge social marginalisering 2014/1 BSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine M. Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient d. 07.10.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Dekomponering af den stigende Gini I dette notat dekomponeres henholdsvis de seneste 10 og de seneste 20 års stigning i Ginien for at bestemme forskellige indkomsttypers

Læs mere