Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54"

Transkript

1 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+

2 EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine grundlæggende sine ødelæggende spor henover hele ejendomme vil ikke opleve denne krise beliggenhed et helt usædvanligt stærkt kvaliteter vil være en endog særdeles verden, får man nemt det indtryk at tab som andet end et gys ned af ryggen. genudlejningspotentiale. attraktiv vare. inden for alle aktiv klasser er på vej ned i HHRE Düsseldorf II A/S er en sådan ejen- Ejendommens overvægt af sundheds- I mellemtiden vil vi; med ildhu admini- et bundløst hul. dom! relaterede lejemål, giver et lejemix som strere ejendommen, og sikre, at den er særligt stærkt i disse tider, og isolerer konstant er optimeret på alle parame- HHRE Düsseldorf II A/S er købt og ejendommens værdi og indtjening ef- tre. Vi vil glæde os over den løbende finansieret i 28, men på grund af den fektivt mod detailhandlens problemer. indtjening og betrygge os ved, at vi er nærmest uundgåelige, og at værdier Så slemt er det ikke! meget store finansielle usikkerhed sidste klinge af og nedturen vil blive afløst af år udbyder vi den først nu. Nogle vil må- HHRE Düsseldorf II A/S er handlet med en svag beliggenhed, ikke har lagt alle fornyet vækst inden for en overskuelig ske spørge om den så ikke er for dyr? Vi omtanke! æg i en svag lejers kurv, og vi vil være periode. Mens krisen raser, vil overbe- mener tallene taler sit tydelige sprog: ganske overbeviste om, at krisen er overejendomsplus og Minova er overbeviste stået om 7 år, og at såvel vi som vore afsløret, og tabene vil være betydelige Med et bruttoafkast på 8,87 % er prisen om, at vor fokusering på stabilitet og investorer vil høste frugterne af omtanke, i dette segment. MEN sunde virksomhe- selv nu særdeles fornuftig. værdifasthed vil betyde, at vi ved vor forsigtighed og stor omhu. der vil kunne skabe fornyet fremgang Renten er låst i 5 år, på vilkår og med en exit om 7 år vil opleve at HHRE Düssel- i de muligheder skabes, og korrekt rente som ikke ville være mulig i dag. dorf II A/S har generet den forventede lånte og kunstigt opskruede aktiver blive >2 ikke har overbelånt, ikke har satset på Verden kører fortsat videre, krisen vil

3 Indhold + Kort om HHRE Düsseldorf II A/S Udbydererklæring Projektet i hovedtræk Selskabsoplysninger Placering af Dokumenter for HHRE Düsseldorf II A/S..12 Baggrund, beliggenhed og vision Düsseldorf Haan Ejendommen Lejeforhold På foranledning kan alle relevante dokumenter for ejendommen via et login tilgås på følgende adresse: Budget for HHRE Düsseldorf II A/S Budgetforudsætninger Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II A/S Balancebudget for HHRE Düsseldorf II A/S Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II A/S Finansieringsstruktur Følsomhedsberegninger Anskaffelsesomkostninger Generelt om ejendomsinvestering Tysk økonomi Det tyske ejendomsmarked Skat Revisorerklæring Konklusion teknisk rapport Vedtægter for HHRE Düsseldorf II A/S Aktionæroverenskomst Stiftelsesoverenskomst Administrationsaftale Tegningsaftale for HHRE Düsseldorf II A/S Hvem er EjendomsPlus Ledelse og bestyrelse Hvem er Minova Eksterne samarbejdspartnere <

4 > 4

5 Ejendommen er erhvervet til et afkast på 8,84% eksklusiv omkostninger. Kort om HHRE Düsseldorf II A/S + HHRE Düsseldorf II A/S er en investering i en fuldt udlejet og helt centralt beliggende butiks- og kontorejendom. HHRE Düsseldorf II A/S erhverver 93 % af ejendommen. Ejendommen er beliggende i Haan centrum i direkte tilknytning til byens gågade system. Haan er en velstående forstad til Düsseldorf, og er beliggende kun 17 km fra Düsseldorf centrum. Ejendommen er bygget i 1976 og fremstår i tilfredsstillende stand. Ud af 18 lejemål er de 7 udlejet til butiksformål, 7 er udlejet til praktiserende læger og anvendes som lægeklinikker og 4 er udlejet til øvrige kontorformål. Ejendommens Samlede areal udgør m 2. Disse er fordelt på 486 m 2 butiksareal og 1951 m 2 kontorareal. Herudover er der underjordisk parkeringskælder med i alt 66 parkeringspladser i to plan. + Ejendommen er erhvervet til et særdeles attraktivt afkast på 8,84 %. + Den samlede projektsum udgør DKK ,62 + Nettoafkastet for investeringen efter ALLE omkostninger udgør 6,8 % 5 <

6 Den almene tilstand for bygningen (kontor- og butikker) Neuer Markt 2729 i Haan vurderes til at være god-meget god. Kort om investeringen + Ved salg efter kun 6 år forventes en investering på DKK 966. at give en udlodning på DKK efter skat. Ved et salg efter 2 år forventes udlodningen at udgøre DKK efter skat. + Ejendommen er erhvervet til Hertil skal lægges 1. til påbudt ajourføring af ventilationssystemet. + Långivende banks vurderingsrapport angiver værdien af ejendommen til 3.85 Mio. + Ejendommen er erhvervet til 1.55 pr. m2 >6 + Ejendommen er erhvervet til et afkast + Det budgetteres at huslejen vil stige + I henhold til tysk lov kan små repara- på 8,84%, inklusiv påbudt udbedring, med gennemsnitligt 3,36 % pr. år frem tioner op til ca. 1.2 DKK pålægges eksklusiv handelsomkostninger. til år 214 baseret på en forventet in- lejeren. Ved beskadigelse eller hårdt flation på 2.25 %. Den særdeles gode slid kan udbedringer pålægges leje- udvikling i huslejen kan forklares med, ren. + Efter gennemførelsen af de påbudte ændringer anfører tilstandsrapporten, at flere lejere står til en snarlig regule- at ejendommen fremtræder i særde- ring, hvorved tidligere tiders udvikling i Det forudsættes at investeringen les god stand. VPI kapitaliseres. foretages i selskabsregi. + Lejekontrakterne indekseres individuelt + Vedligeholdelsesforpligtigelsen på i henhold til betingelserne, som er gæl- ejendommen er fordelt via de enkelte dende for de enkelte kontrakter. Hoved- lejekontrakter, og hviler på helt almin- parten af kontrakterne reguleres 1% delige kommercielle udlejningsbe- af VPI ved en akkumuleret ændring på tingelser. Der er ikke helt enslydende 1%-point. I budgettet er medtaget en forhold i de indgåede lejekontrakter, forventet årlig udvikling på 2,25% af VPI, men generelt påhviler det lejer at og lejereguleringen er indlagt løbende vedligeholde lejemålets indre. Vedli- i henhold til lejekontrakternes løbetid. gehold af ejendommens klimaskærm Efter udløb af lejekontrakter er indlagt dvs. vægge, tag, vinduer, døre, trap- en forventet lejestigning på gennemsnit- per, generelle tekniske installationer lig 1,5% pr. år. og lignende påhviler ejer.

7 Udbydererklæring ++ Nærværende prospekt indeholder en udførlig beskrivelse af de investeringsmæssige forhold og risici ved at købe aktier i HHRE Düsseldorf II A/S. Vi har således gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Prospektet indeholder efter vores overbevisning de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter. Revisorerklæringen er udarbejdet af det Statsautoriserede Revisionsaktieselskab Beierholm, som har modtaget alle relevante oplysninger for vurdering af ejendomsinvesteringen. Det er vores opfattelse at samtlige informationer som er afgivet, er korrekte og fyldestgørende. Eventuelle oplysninger, der ikke fremgår af prospektet, kan ikke betragtes som godkendt af EjendomsPlus A/S, dets bestyrelse eller dets direktion. EjendomsPlus A/S har tegnet en professionel udbyderanvarsforsikring, som dækker op til DKK 1 mio. pr. ejendomsprojekt. Forsikringen har til formål at sikre, at investorerne i HHRE Düsseldorf II A/S holdes skadesløse for tab tilvejebragt af fejl, hvor Ejendomsplus A/S kan holdes ansvarlig. EjendomsPlus A/S anbefaler i øvrigt, at der altid tegnes bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i forbindelse med driften af aktieselskabet. København, 1. april 28 EjendomsPlus A/S Niclas Adelsparre Adm. direktør 7 <

8 Det er muligt at erhverve en 1% ejerandel for DKK 966. Projektet i hovedtræk+ Impgaard Projects A/S har indkøbt og Ejendommen er udlejet til liberalt erhverv Ejendommen er erhvervet til faktor 11,3 Tillagt alle omkostninger er den samlede finansieret ejendommen beliggende: af forskellig karakter, dog med særlig hvilket giver en pris før omkostninger på projektsum , hvilket generer Neuer Markt 27-29, Haan, vægt på lægeklinikker. Således er der inklusiv 1. til udbed- et netto afkast efter ALLE omkostninger, Tyskland og placeret denne i butikslejemål i stueplan og 11 kontorle- ringer. Bruttoafkastet på investeringen er men før renter, på 6,8%. HHRE Düsseldorf II A/S. jemål, hvoraf de 7 anvendes til lægekli- således 8,84 %. Ejendommen er i alt på nikker. Flere af disse klinikker har været m2 plus underjordisk parkeringsan- Det er muligt at erhverve en 1% ejeran- I samarbejde med Minova har Ejendoms- der siden ejendommen blev opført, og læg med i alt 66 pladser. Ejendommen del for DKK 966. Plus hermed fornøjelsen at tilbyder dig den gode beliggenhed kombineret med er således erhvervet til 1.51 pr. m2. køb af aktier i HHRE Düsseldorf II A/S. Du synergi effekten betyder, at der er en har her muligheden for at blive medejer løbende efterspørgsel efter yderligere Der er opnået en finansiering på udlodning efter 2 år for en 1% ejeran- af en helt centralt beliggende butiks- lejemål til dette formål , hvilket svare til en finansierings- del, efter fradrag af alle omkostninger, procent på 83,3% af købsprisen. Efter bliver DKK efter intern skat. Hvis og kontorejendom i Byen Haan som Det er budgetteret at den samlede er en velstående forstad til Düsseldorf. Det er EjendomsPlus s opfattelse, at ejen- 15 år vil gælden i ejendommen være købet foretages i selskabsregi og udgør Ejendommen ligger i forbindelse med dommens beliggenhed og anvendelse nedbragt med ca. 5%. minimum 1 procent af den samlede byens gågade system, og i umiddelbar sikrer en særdeles høj genudlejningssik- investering ifalder selskabet ikke skat af nærhed af byens absolut centrale plads kerhed. den optjente gevinst. Overskuddet er en Neuer Markt. funktion af det driftsmæssige overskud samt den forventede værdistigning. >8

9 Beregning af afkast, hvis ejendommen afhændes i henholdvis ult. 214 og 228 hvorefter selskaberne opløses Ved salg i 214 Ved salg i 228 *) Ejendommen er anskaffet til denne faktor gange årslejen. **) Omkostninger ved likvidation af selskabet, skønnet v. anskaffelsen Faktor * 11,13 1, 12, 13, 11,13 1, 12, 13, Årsleje i 214 / Salgssum (leje gange faktor) Bogført værdi ult 214 / Fortjeneste Skat 16% Netto fortjeneste Likviditet ved salg af ejendom og likvidation af selskab GmbH Salgssum Skat af fortjeneste Hensættelse til vedligehold Prioritetslån Anden gæld I alt A/S Likvid beholdning Salgsomk. ved likviditet ** Anden gæld Samlet likviditet Investeret kapital Intern rente 9,31% 5,91% 11,59% 13,96% 9,3 % 8,67 % 9,29 % 9,58 % 9 <

10 > 1

11 Nøgletalsoversigt Driftsafkast selskab (tal fra resultatbudget HHRE Düsseldorf II A/S) Afkast efter skat af aktiekapital -7,19 % 9,61 % 11,55 % 12,87 % 13,78 % 14,53 % 15,4 % 16,41 % 17,48 % 18,59 % 32,23 % Afkast aktiekapital, efter skat, tilbagediskonteret til 28-7,5 % 9,24 % 1,88 % 11,89 % 12,48 % 12,9 % 13,48 % 14,1 % 14,8 % 15,6 % 23,2 % Gennemsnitligt årligt driftsafkast, 27/8-værdi -7,5 % 1,9 % 4,36 % 6,24 % 7,49 % 8,39 % 9,12 % 9,7 % 1,3 % 1,8 % 15,2 % Egenkapitalens forrentning -7,78 % 1,77 % 12,12 % 12,48 % 12,31 % 11,94 % 11,66 % 11,43 % 11,19 % 1,96 % 8,61 % Driftsafkast Ejendom (tal fra resultatbudget HHRE Düsseldorf II GmbH) Bruttoafkast (årlig husleje/købspris excl omkostninger) 9,21 % 9,55 % 1,5 % 1,43 % 1,63 % 1,76 % 1,92 % 11,8 % 11,25 % 11,42 % 13,25 % Nettoafkast 1) 7,53 % 7,82 % 8,41 % 8,74 % 8,91 % 9,1 % 9,15 % 9,29 % 9,42 % 9,57 % 11,1 % "Netto-netto" afkast 2),16 % 7,25 % 7,84 % 8,16 % 8,32 % 8,4 % 8,53 % 8,66 % 8,79 % 8,92 % 1,35 % Årlig Leje pr kvadratmeter DKK 1.43, , , ,7 1.23, , , , , ,23 1.5,85 1) Nettoafkast = resultat før renter og afskrivninger+(revision og selskabsadm.)/ købspris incl. alle omk. 2) Netto-netto afkast = resultat før renter og afskrivninger incl. A/S selskabet omk. / købspris ejd. incl alle omk. 11 <

12 Selskabsoplysninger+ House Holding Gruppen selskabsoversigt pr Impgaard Project A/S Cvr.nr SIN Holding ApS JIN Holding ApS (5%) (5%) Impgaard Projects A/S Pallasvej 9, Postboks 161 DK-71 Vejle House Holding A/S Danmark Telefon % 1% 1% 1% 1% Impgaard Energi A/S Impgaard Invest ApS Telefax Minova ApS IN Ejendomme A/S Impgaard Projects A/S HHRE Düsseldorf II A/S Cvr.nr % 4% 1% 4% Pallasvej 9, Postboks 161 DK-71 Vejle Danmark HHRE Düsseldorf II GmbH Europastrasse 33 a Jarplund-Weding Deutschland > 12 HHRE Leuna A/S 1% HHRE Leuna GmbH HHRE Düsseldorf I A/S 1% HHRE Düsseldorf I GmbH HHRE Düsseldorf II A/S 1% HHRE Düsseldorf II GmbH BELUGA Properties ApS 1% BELUGA Properties d.o.o.

13 Kontorejendomme i Düsseldorf vurderes blandt de mest attraktive segmenter i Tyskland. Baggrund, beliggenhed og vision+ Ejendomsplus og Minova er af den ning i indbyggertallet på 2,2% pr. år frem Düsseldorf blev gældfri i 27, og er en opfattelse, at Düsseldorf byder ejen- til 22, en dynamo for hele området. af kun meget få byer med denne status i Tyskland. Efterfølgende har en stor un- domsinvestorer på helt særligt gunstige muligheder i de kommende år, og vore Düsseldorfs demografiske fremgang dersøgelse, over Tysklands mest fremtids- analyser peger på, at segmentet for understøttes af placeringen som bedste sikrede regioner, der omfattede mere kontorejendomme er blandt de seg- tyske by (Plads 6) i international under- end 4 regioner, udnævnt Düsseldorf til menter, der vil skabe de største afkast søgelse af livskvalitet i 215 metropoler at være i Top 2. (foran bl.a. København). 1.1 Düsseldorf Düsseldorf ligger i Rhein-Ruhr-Området som er Europas 3. største region kun overgået at London og Paris. Byen er forbundshovedstad, og med sine indbyggere og en forventet stig- Sidst men ikke mindst er Düsseldorf tildelt Düsseldorf har et stærkt købekraft index en TOP 2 rangering over Europæiske på 121,2 (Tyskland 1), byen er en byers attraktivitet for investering i kontor- betydelig messe og medieby, og er i top ejendomme. Hamborg Bremen 3 i Tyskland over byer med flest koncernhovedsæder. Amsterdam Hannover Düsseldorf Bonn 13 <

14 1.2 Haan Haan er en velstående forstad beliggende kun 17 km fra Düsseldorf centrum. Byen har 3. indbyggere, og er præget af velordnede forhold. Befolkningens gennemsnitsalder er lidt højere end for regionen som helhed, og underbygger at Haan er et sted de lidt mere velstående borgere flytter til, når de ønsker at bosætte sig lidt væk fra et storby centrum, men dog stadig være i kort pendler afstand. Haans købekraft index på 13,4 understreger områdets solide økonomi. Haan har en god handelsunderstøttende infrastruktur via et veludbygget gågade system, koncentreret om pladsen > 14 Neuer Markt, og Haans midtby fungere som primær handelsplads for det nære opland. I forbindelse med gågade systemet og i umiddelbar nærhed af HHRE Düsseldorf II A/S planlægges opførelsen af et større butikscenter, hvilket vil understøtte beliggenheden yderligere. Branchesammensætningen vurderes i en rapport om Haans detailhandel (udarbejdet af CIMA) som godt sammensat, veludbygget og konkurrencedygtig, således er en række kendte tyske butikskæder repræsenteret i byen. Herudover rummer midtbyen desuden Rådhuset, diverse uddannelsesinstitutioner samt naturligvis flere restauranter. Haan, Düsseldorf Haan, Düsseldorf

15 Ejendommens samlede areal udgør m 2. Disse er fordelt på 486 m 2 butiksareal og 1951 m 2 kontorareal. 1.3 Ejendommen Ejendommen er en 4 etages bygning opført i Stueplan anvendes til butiksformål, og har i alt 7 lejemål. De 3 øvrige etager anvendes til kontor og klinikformål, og har i alt 11 lejemål. Ejendommen er bygget i beton med facade i natursten, vinduer i plastik og lavenergiglas og centralvarme med gas som kilde. Ejendommen fremtræder i Særdeles god stand, dog anføre den tekniske rapport at der er et lovmæssigt påkrav om renovering af ventilationsanlægget grundet anlæggets alder. Omkostningerne er i den tekniske rapport anslået til ca. 1., hvilket er givet som afslag i prisen. Herudover findes der underjordisk parkeringsanlæg i 2 plan med i alt 66 parkeringspladser under hele ejendommen. 1.4 Lejeforhold Ud af 18 lejemål er de 7 udlejet til butiksformål, 7 er udlejet til praktiserende læger og anvendes som lægeklinikker og 4 er udlejet til øvrige kontorformål. Lejeniveauerne er konsistente med det lejespænd der angives som markedsleje i den officielle mietspiegel opgørelse. Dog ligger lejen i den høje ende af det angivne. Som følge af koncentrationen af læger i ejendommen, har denne en helt særlig status som byens lægehus. Således opleves der, ved ledige lejemål, en stærk søgning fra byens øvrige sundhedsvirksomheder, hvilket naturligvis skyldes den stærke synergi der tilbydes i ejendommen, og hvilket understøtter den meget lave genudlejningsrsisko samt sikkerheden for en attraktiv genudlejningsleje. Vedligeholdelsesforpligtigelsen på ejendommen er fordelt via de enkelte lejekontrakter, og hviler på helt almindelige kommercielle udlejningsbetingelser. Der er ikke helt enslydende forhold i de indgåede lejekontrakter, men generelt påhviler det lejer at vedligeholde lejemålets indre. Vedligehold af ejendommens klimaskærm dvs. vægge, tag, vinduer, døre, trapper, generelle tekniske installationer og lignende påhviler ejer. I henhold til tysk lov kan små reparationer op til ca. 1.2 DKK pålægges lejeren. Ved beskadigelse eller hårdt slid kan udbedringer pålægges lejeren. 15 <

16 Neuer Markt 27-29, Haan, Tyskland Budget for HHRE Düsseldorf II A/S+ 2.1 Budgetforudsætninger Budgetterne er udarbejdet for 2 selskaber, et moder-a/s, der er danskregistreret og et datter-gmbh, der er driftsselskab for den tyske ejendom. Moderselskabet er stiftet og ejet af Impgaard Projects A/S og har en aktiekapital kr DKK 5., der forventes udvidet til DKK 9.6. i november 28 ved indskud af kapital fra medinvestorer. Datterselskabet har en aktiekapital på EUR 25., der forventes udvidet i november 28 til DKK 8.5. ved moderselskabets foranstaltning. Stifteren og medinvestorerne ejer således et aktieselskab, der ikke har anden > 16 aktivitet end at eje et datterselskab i Tyskland 1 %. Det tyske selskab ejer w og udlejer en ejendom i Düsseldorf. Ejendommen, Neuer Markt 27-29, Haan. Grundkøbsskat Notar , , , ,13 Mægler , ,24 Anskaffelsespris , , Hertil kommer handelsomkostninger, se specifikation nedenfor, samt salgsomkostninger, herunder selskabsetableringer, samt hensættelse til renovering m.m., i alt EUR ,85, eller ,38 DKK Samlet anskaffelsessum i DKK er DKK 966., Handelsberigtigelse Ejendommen er anskaffet for EUR DKK ,62 EUR 128.8, Düsseldorf

17 Düsseldorf 17 <

18 Driftsomkostninger fremskrives med 2,% frem til år 214. Driftsindtægter Lejemål kan afløftes for så vidt, at der er Afskrivninger Lejeindtægten er uden merværdiafgift fradrag for udgiftsartens moms. Moms- I budgetterne er ejendommen forudsat og vurderet på grundlag af den nuvæ- pligtige og ikke momspligtige kvm, afskrevet med 2% p.a. som foreskrevet i rende udlejesituation, der er fremskrevet ændrer sig, men budgettet forudsætter henhold til tysk regnskabslovgivning. Der til år 214. Herefter er lejen opreguleret en konstant fradragssats på 55,27%. afskrives ikke på grundværdien af tilsvarende ejendomme med beliggenhed i med 1,5% årligt af foregående års leje. Der er indregnet en reserve til tomgang Ejerforening på 2% af lejeindtægten. Ejendommen er en Teileigentümgemeinschaft, ejerforening, hvor HHRE Driftsomkostninger Ejerforening EUR DKK 1., 75., 1.398, , ,13 Düsseldorf II GmbH har erhvervet 93,24% Driftsomkostningerne består af vicevært, af ejendommen. De to andre delejere Vedligehold bygning *) vedligeholdelse, advokat, revisor og ad- har hvert et butikslokale med tilhørende Vicevært *) ministrationsomkostninger samt omkost- parkeringspladser. Administration 996,95 Gebyrer 37, , , ,31 ninger til driften, der ikke kan overvæltes på lejerne. Driften af ejerforeningen er budgetteret for 28 med følgende omkostninger, Driftsomkostninger fremskrives med 2,% som ikke kan pålægges lejerne. frem til år 214 og derpå 1,5%, således at fremskrivningen af udgifter følger indtægterne. > 18 Danmark. *) Var der ikke tale om en ejerforening, ville vedligehold og vicevært stadig påhvile ejeren. I 29 og 21 er der afsat ekstra EUR 8. til vedligeholdelse hvert år.

19 2.2 Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Lejeindtægt, Neuer Markt 27-29, Haan momspl Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Haan, Düsseldorf Lejeindtægt, Neuer Markt 27-29, Haan ej momspl Lejeindtægt, Haan momspl., tomgangsreserve 2% Lejeindtægt, Haan ej momspl., tomgangsreserve 2% Administrationsomkostninger, garager Bruttofortjeneste Vedligeholdelse Driftsomkostninger, ejerforening Revision Anden rådgivning MwSt af fælles driftsomkostninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter, driftskonto Finansielle indtægter Renter, mellemregn Renter, Eurohypo AG Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Afskrivninger Årets skat Resultat (jf. tysk lov) Afskrivninger tbf Skat heraf Resultat jf. dansk lov <

20 2.3 Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1 DKK Dec AKTIVER Ejendom, Neuer Markt 27-29, Haan 2.3 Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Tilgang Akk. afskrivninger Materialle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt A conto vedligeh. omk ejerfore. Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Indskudskapital Udloddet udbytte Periodens resultat (tysk lov) Akkumuleret overskud primo Egenkapital Mellemregning med moderselskab Lån Eurohypo AG Langfristet gæld i alt Salgsmoms moms Købsmoms Kreditorer Revision Skyldig skat Skyldig udbytte Kortfristet gæld i alt > Gæld i alt Passiver i alt

21 Düsseldorf er udnævnt til at være i top 2 blandt Tysklands mest fremtidssikrede regioner. 2.4 Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 2.4 Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Resultat før afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændringer i leverandørgæld Ændringer i anden kortfristet gæld Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra primær drift Pengestrømme fra ordiær drift Betalinger vedr. skat Driftens likviditetbidrag i alt Udloddet udbytte Tilgang ejendom Kapitaltilførsel Finansering via moderselskab Afdrag på lån Eurohype AG Finansielle betalinger i alt Total likviditetessænding Likvider primo - ultimo 187 Likviditetsændring i alt <

22 > 22 Düsseldorf

23 2.5 Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Revision Anden rådgivning/diverse Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele Renter af indestående Renter mellemregning Finansielle indtægter Renter, stående lån 252 Renter, kassekredit Finansielle omkostninger 252 Finansielle poster i alt Resultat før skat Årets skat / udskudt skat Regnskabsmæssigt resultat efter skat Forrentning efter skat (konsolideret efter tyske regler) -11,64 % 5,15 % 7,1 % 8,41 % 9,32 % 1,7 % 1,95 % 11,96 % 13,2 % 14,13 % 27,77 % Resultat efter skat (konsolideret efter danske regler) Forrentning af aktiekapital efter skat (konsolideret efter danske regler) -7,19 % 9,61 % 11,55 % 12,87 % 13,78 % 14,53 % 15,4 % 16,41 % 17,48 % 18,59 % 32,23 % 23 <

24 Düsseldorf ligger i RheinRuhr-Området som er Europas 3. største region kun overgået at London og Paris. 2.6 Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Dec AKTIVER Kapitalandele HHRE Düsseldorf II GmbH Finansielle anlægsaktiver Mellemregning med datterselskab Anlægsaktiver i alt Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende udbytte Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Selskabskapital Udloddet udbytte Akkumuleret overskud Egenskapital Lån, Jyske Bank Langfristet gæld Kassekredit 17 Revision Skyldig skat Skyldig udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt >

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S

VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Selskabets navn er Sanden Bjerggård Hotel & Kursuscenter A/S. Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune og

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere