Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54"

Transkript

1 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+

2 EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine grundlæggende sine ødelæggende spor henover hele ejendomme vil ikke opleve denne krise beliggenhed et helt usædvanligt stærkt kvaliteter vil være en endog særdeles verden, får man nemt det indtryk at tab som andet end et gys ned af ryggen. genudlejningspotentiale. attraktiv vare. inden for alle aktiv klasser er på vej ned i HHRE Düsseldorf II A/S er en sådan ejen- Ejendommens overvægt af sundheds- I mellemtiden vil vi; med ildhu admini- et bundløst hul. dom! relaterede lejemål, giver et lejemix som strere ejendommen, og sikre, at den er særligt stærkt i disse tider, og isolerer konstant er optimeret på alle parame- HHRE Düsseldorf II A/S er købt og ejendommens værdi og indtjening ef- tre. Vi vil glæde os over den løbende finansieret i 28, men på grund af den fektivt mod detailhandlens problemer. indtjening og betrygge os ved, at vi er nærmest uundgåelige, og at værdier Så slemt er det ikke! meget store finansielle usikkerhed sidste klinge af og nedturen vil blive afløst af år udbyder vi den først nu. Nogle vil må- HHRE Düsseldorf II A/S er handlet med en svag beliggenhed, ikke har lagt alle fornyet vækst inden for en overskuelig ske spørge om den så ikke er for dyr? Vi omtanke! æg i en svag lejers kurv, og vi vil være periode. Mens krisen raser, vil overbe- mener tallene taler sit tydelige sprog: ganske overbeviste om, at krisen er overejendomsplus og Minova er overbeviste stået om 7 år, og at såvel vi som vore afsløret, og tabene vil være betydelige Med et bruttoafkast på 8,87 % er prisen om, at vor fokusering på stabilitet og investorer vil høste frugterne af omtanke, i dette segment. MEN sunde virksomhe- selv nu særdeles fornuftig. værdifasthed vil betyde, at vi ved vor forsigtighed og stor omhu. der vil kunne skabe fornyet fremgang Renten er låst i 5 år, på vilkår og med en exit om 7 år vil opleve at HHRE Düssel- i de muligheder skabes, og korrekt rente som ikke ville være mulig i dag. dorf II A/S har generet den forventede lånte og kunstigt opskruede aktiver blive >2 ikke har overbelånt, ikke har satset på Verden kører fortsat videre, krisen vil

3 Indhold + Kort om HHRE Düsseldorf II A/S Udbydererklæring Projektet i hovedtræk Selskabsoplysninger Placering af Dokumenter for HHRE Düsseldorf II A/S..12 Baggrund, beliggenhed og vision Düsseldorf Haan Ejendommen Lejeforhold På foranledning kan alle relevante dokumenter for ejendommen via et login tilgås på følgende adresse: Budget for HHRE Düsseldorf II A/S Budgetforudsætninger Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II A/S Balancebudget for HHRE Düsseldorf II A/S Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II A/S Finansieringsstruktur Følsomhedsberegninger Anskaffelsesomkostninger Generelt om ejendomsinvestering Tysk økonomi Det tyske ejendomsmarked Skat Revisorerklæring Konklusion teknisk rapport Vedtægter for HHRE Düsseldorf II A/S Aktionæroverenskomst Stiftelsesoverenskomst Administrationsaftale Tegningsaftale for HHRE Düsseldorf II A/S Hvem er EjendomsPlus Ledelse og bestyrelse Hvem er Minova Eksterne samarbejdspartnere <

4 > 4

5 Ejendommen er erhvervet til et afkast på 8,84% eksklusiv omkostninger. Kort om HHRE Düsseldorf II A/S + HHRE Düsseldorf II A/S er en investering i en fuldt udlejet og helt centralt beliggende butiks- og kontorejendom. HHRE Düsseldorf II A/S erhverver 93 % af ejendommen. Ejendommen er beliggende i Haan centrum i direkte tilknytning til byens gågade system. Haan er en velstående forstad til Düsseldorf, og er beliggende kun 17 km fra Düsseldorf centrum. Ejendommen er bygget i 1976 og fremstår i tilfredsstillende stand. Ud af 18 lejemål er de 7 udlejet til butiksformål, 7 er udlejet til praktiserende læger og anvendes som lægeklinikker og 4 er udlejet til øvrige kontorformål. Ejendommens Samlede areal udgør m 2. Disse er fordelt på 486 m 2 butiksareal og 1951 m 2 kontorareal. Herudover er der underjordisk parkeringskælder med i alt 66 parkeringspladser i to plan. + Ejendommen er erhvervet til et særdeles attraktivt afkast på 8,84 %. + Den samlede projektsum udgør DKK ,62 + Nettoafkastet for investeringen efter ALLE omkostninger udgør 6,8 % 5 <

6 Den almene tilstand for bygningen (kontor- og butikker) Neuer Markt 2729 i Haan vurderes til at være god-meget god. Kort om investeringen + Ved salg efter kun 6 år forventes en investering på DKK 966. at give en udlodning på DKK efter skat. Ved et salg efter 2 år forventes udlodningen at udgøre DKK efter skat. + Ejendommen er erhvervet til Hertil skal lægges 1. til påbudt ajourføring af ventilationssystemet. + Långivende banks vurderingsrapport angiver værdien af ejendommen til 3.85 Mio. + Ejendommen er erhvervet til 1.55 pr. m2 >6 + Ejendommen er erhvervet til et afkast + Det budgetteres at huslejen vil stige + I henhold til tysk lov kan små repara- på 8,84%, inklusiv påbudt udbedring, med gennemsnitligt 3,36 % pr. år frem tioner op til ca. 1.2 DKK pålægges eksklusiv handelsomkostninger. til år 214 baseret på en forventet in- lejeren. Ved beskadigelse eller hårdt flation på 2.25 %. Den særdeles gode slid kan udbedringer pålægges leje- udvikling i huslejen kan forklares med, ren. + Efter gennemførelsen af de påbudte ændringer anfører tilstandsrapporten, at flere lejere står til en snarlig regule- at ejendommen fremtræder i særde- ring, hvorved tidligere tiders udvikling i Det forudsættes at investeringen les god stand. VPI kapitaliseres. foretages i selskabsregi. + Lejekontrakterne indekseres individuelt + Vedligeholdelsesforpligtigelsen på i henhold til betingelserne, som er gæl- ejendommen er fordelt via de enkelte dende for de enkelte kontrakter. Hoved- lejekontrakter, og hviler på helt almin- parten af kontrakterne reguleres 1% delige kommercielle udlejningsbe- af VPI ved en akkumuleret ændring på tingelser. Der er ikke helt enslydende 1%-point. I budgettet er medtaget en forhold i de indgåede lejekontrakter, forventet årlig udvikling på 2,25% af VPI, men generelt påhviler det lejer at og lejereguleringen er indlagt løbende vedligeholde lejemålets indre. Vedli- i henhold til lejekontrakternes løbetid. gehold af ejendommens klimaskærm Efter udløb af lejekontrakter er indlagt dvs. vægge, tag, vinduer, døre, trap- en forventet lejestigning på gennemsnit- per, generelle tekniske installationer lig 1,5% pr. år. og lignende påhviler ejer.

7 Udbydererklæring ++ Nærværende prospekt indeholder en udførlig beskrivelse af de investeringsmæssige forhold og risici ved at købe aktier i HHRE Düsseldorf II A/S. Vi har således gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Prospektet indeholder efter vores overbevisning de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter. Revisorerklæringen er udarbejdet af det Statsautoriserede Revisionsaktieselskab Beierholm, som har modtaget alle relevante oplysninger for vurdering af ejendomsinvesteringen. Det er vores opfattelse at samtlige informationer som er afgivet, er korrekte og fyldestgørende. Eventuelle oplysninger, der ikke fremgår af prospektet, kan ikke betragtes som godkendt af EjendomsPlus A/S, dets bestyrelse eller dets direktion. EjendomsPlus A/S har tegnet en professionel udbyderanvarsforsikring, som dækker op til DKK 1 mio. pr. ejendomsprojekt. Forsikringen har til formål at sikre, at investorerne i HHRE Düsseldorf II A/S holdes skadesløse for tab tilvejebragt af fejl, hvor Ejendomsplus A/S kan holdes ansvarlig. EjendomsPlus A/S anbefaler i øvrigt, at der altid tegnes bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i forbindelse med driften af aktieselskabet. København, 1. april 28 EjendomsPlus A/S Niclas Adelsparre Adm. direktør 7 <

8 Det er muligt at erhverve en 1% ejerandel for DKK 966. Projektet i hovedtræk+ Impgaard Projects A/S har indkøbt og Ejendommen er udlejet til liberalt erhverv Ejendommen er erhvervet til faktor 11,3 Tillagt alle omkostninger er den samlede finansieret ejendommen beliggende: af forskellig karakter, dog med særlig hvilket giver en pris før omkostninger på projektsum , hvilket generer Neuer Markt 27-29, Haan, vægt på lægeklinikker. Således er der inklusiv 1. til udbed- et netto afkast efter ALLE omkostninger, Tyskland og placeret denne i butikslejemål i stueplan og 11 kontorle- ringer. Bruttoafkastet på investeringen er men før renter, på 6,8%. HHRE Düsseldorf II A/S. jemål, hvoraf de 7 anvendes til lægekli- således 8,84 %. Ejendommen er i alt på nikker. Flere af disse klinikker har været m2 plus underjordisk parkeringsan- Det er muligt at erhverve en 1% ejeran- I samarbejde med Minova har Ejendoms- der siden ejendommen blev opført, og læg med i alt 66 pladser. Ejendommen del for DKK 966. Plus hermed fornøjelsen at tilbyder dig den gode beliggenhed kombineret med er således erhvervet til 1.51 pr. m2. køb af aktier i HHRE Düsseldorf II A/S. Du synergi effekten betyder, at der er en har her muligheden for at blive medejer løbende efterspørgsel efter yderligere Der er opnået en finansiering på udlodning efter 2 år for en 1% ejeran- af en helt centralt beliggende butiks- lejemål til dette formål , hvilket svare til en finansierings- del, efter fradrag af alle omkostninger, procent på 83,3% af købsprisen. Efter bliver DKK efter intern skat. Hvis og kontorejendom i Byen Haan som Det er budgetteret at den samlede er en velstående forstad til Düsseldorf. Det er EjendomsPlus s opfattelse, at ejen- 15 år vil gælden i ejendommen være købet foretages i selskabsregi og udgør Ejendommen ligger i forbindelse med dommens beliggenhed og anvendelse nedbragt med ca. 5%. minimum 1 procent af den samlede byens gågade system, og i umiddelbar sikrer en særdeles høj genudlejningssik- investering ifalder selskabet ikke skat af nærhed af byens absolut centrale plads kerhed. den optjente gevinst. Overskuddet er en Neuer Markt. funktion af det driftsmæssige overskud samt den forventede værdistigning. >8

9 Beregning af afkast, hvis ejendommen afhændes i henholdvis ult. 214 og 228 hvorefter selskaberne opløses Ved salg i 214 Ved salg i 228 *) Ejendommen er anskaffet til denne faktor gange årslejen. **) Omkostninger ved likvidation af selskabet, skønnet v. anskaffelsen Faktor * 11,13 1, 12, 13, 11,13 1, 12, 13, Årsleje i 214 / Salgssum (leje gange faktor) Bogført værdi ult 214 / Fortjeneste Skat 16% Netto fortjeneste Likviditet ved salg af ejendom og likvidation af selskab GmbH Salgssum Skat af fortjeneste Hensættelse til vedligehold Prioritetslån Anden gæld I alt A/S Likvid beholdning Salgsomk. ved likviditet ** Anden gæld Samlet likviditet Investeret kapital Intern rente 9,31% 5,91% 11,59% 13,96% 9,3 % 8,67 % 9,29 % 9,58 % 9 <

10 > 1

11 Nøgletalsoversigt Driftsafkast selskab (tal fra resultatbudget HHRE Düsseldorf II A/S) Afkast efter skat af aktiekapital -7,19 % 9,61 % 11,55 % 12,87 % 13,78 % 14,53 % 15,4 % 16,41 % 17,48 % 18,59 % 32,23 % Afkast aktiekapital, efter skat, tilbagediskonteret til 28-7,5 % 9,24 % 1,88 % 11,89 % 12,48 % 12,9 % 13,48 % 14,1 % 14,8 % 15,6 % 23,2 % Gennemsnitligt årligt driftsafkast, 27/8-værdi -7,5 % 1,9 % 4,36 % 6,24 % 7,49 % 8,39 % 9,12 % 9,7 % 1,3 % 1,8 % 15,2 % Egenkapitalens forrentning -7,78 % 1,77 % 12,12 % 12,48 % 12,31 % 11,94 % 11,66 % 11,43 % 11,19 % 1,96 % 8,61 % Driftsafkast Ejendom (tal fra resultatbudget HHRE Düsseldorf II GmbH) Bruttoafkast (årlig husleje/købspris excl omkostninger) 9,21 % 9,55 % 1,5 % 1,43 % 1,63 % 1,76 % 1,92 % 11,8 % 11,25 % 11,42 % 13,25 % Nettoafkast 1) 7,53 % 7,82 % 8,41 % 8,74 % 8,91 % 9,1 % 9,15 % 9,29 % 9,42 % 9,57 % 11,1 % "Netto-netto" afkast 2),16 % 7,25 % 7,84 % 8,16 % 8,32 % 8,4 % 8,53 % 8,66 % 8,79 % 8,92 % 1,35 % Årlig Leje pr kvadratmeter DKK 1.43, , , ,7 1.23, , , , , ,23 1.5,85 1) Nettoafkast = resultat før renter og afskrivninger+(revision og selskabsadm.)/ købspris incl. alle omk. 2) Netto-netto afkast = resultat før renter og afskrivninger incl. A/S selskabet omk. / købspris ejd. incl alle omk. 11 <

12 Selskabsoplysninger+ House Holding Gruppen selskabsoversigt pr Impgaard Project A/S Cvr.nr SIN Holding ApS JIN Holding ApS (5%) (5%) Impgaard Projects A/S Pallasvej 9, Postboks 161 DK-71 Vejle House Holding A/S Danmark Telefon % 1% 1% 1% 1% Impgaard Energi A/S Impgaard Invest ApS Telefax Minova ApS IN Ejendomme A/S Impgaard Projects A/S HHRE Düsseldorf II A/S Cvr.nr % 4% 1% 4% Pallasvej 9, Postboks 161 DK-71 Vejle Danmark HHRE Düsseldorf II GmbH Europastrasse 33 a Jarplund-Weding Deutschland > 12 HHRE Leuna A/S 1% HHRE Leuna GmbH HHRE Düsseldorf I A/S 1% HHRE Düsseldorf I GmbH HHRE Düsseldorf II A/S 1% HHRE Düsseldorf II GmbH BELUGA Properties ApS 1% BELUGA Properties d.o.o.

13 Kontorejendomme i Düsseldorf vurderes blandt de mest attraktive segmenter i Tyskland. Baggrund, beliggenhed og vision+ Ejendomsplus og Minova er af den ning i indbyggertallet på 2,2% pr. år frem Düsseldorf blev gældfri i 27, og er en opfattelse, at Düsseldorf byder ejen- til 22, en dynamo for hele området. af kun meget få byer med denne status i Tyskland. Efterfølgende har en stor un- domsinvestorer på helt særligt gunstige muligheder i de kommende år, og vore Düsseldorfs demografiske fremgang dersøgelse, over Tysklands mest fremtids- analyser peger på, at segmentet for understøttes af placeringen som bedste sikrede regioner, der omfattede mere kontorejendomme er blandt de seg- tyske by (Plads 6) i international under- end 4 regioner, udnævnt Düsseldorf til menter, der vil skabe de største afkast søgelse af livskvalitet i 215 metropoler at være i Top 2. (foran bl.a. København). 1.1 Düsseldorf Düsseldorf ligger i Rhein-Ruhr-Området som er Europas 3. største region kun overgået at London og Paris. Byen er forbundshovedstad, og med sine indbyggere og en forventet stig- Sidst men ikke mindst er Düsseldorf tildelt Düsseldorf har et stærkt købekraft index en TOP 2 rangering over Europæiske på 121,2 (Tyskland 1), byen er en byers attraktivitet for investering i kontor- betydelig messe og medieby, og er i top ejendomme. Hamborg Bremen 3 i Tyskland over byer med flest koncernhovedsæder. Amsterdam Hannover Düsseldorf Bonn 13 <

14 1.2 Haan Haan er en velstående forstad beliggende kun 17 km fra Düsseldorf centrum. Byen har 3. indbyggere, og er præget af velordnede forhold. Befolkningens gennemsnitsalder er lidt højere end for regionen som helhed, og underbygger at Haan er et sted de lidt mere velstående borgere flytter til, når de ønsker at bosætte sig lidt væk fra et storby centrum, men dog stadig være i kort pendler afstand. Haans købekraft index på 13,4 understreger områdets solide økonomi. Haan har en god handelsunderstøttende infrastruktur via et veludbygget gågade system, koncentreret om pladsen > 14 Neuer Markt, og Haans midtby fungere som primær handelsplads for det nære opland. I forbindelse med gågade systemet og i umiddelbar nærhed af HHRE Düsseldorf II A/S planlægges opførelsen af et større butikscenter, hvilket vil understøtte beliggenheden yderligere. Branchesammensætningen vurderes i en rapport om Haans detailhandel (udarbejdet af CIMA) som godt sammensat, veludbygget og konkurrencedygtig, således er en række kendte tyske butikskæder repræsenteret i byen. Herudover rummer midtbyen desuden Rådhuset, diverse uddannelsesinstitutioner samt naturligvis flere restauranter. Haan, Düsseldorf Haan, Düsseldorf

15 Ejendommens samlede areal udgør m 2. Disse er fordelt på 486 m 2 butiksareal og 1951 m 2 kontorareal. 1.3 Ejendommen Ejendommen er en 4 etages bygning opført i Stueplan anvendes til butiksformål, og har i alt 7 lejemål. De 3 øvrige etager anvendes til kontor og klinikformål, og har i alt 11 lejemål. Ejendommen er bygget i beton med facade i natursten, vinduer i plastik og lavenergiglas og centralvarme med gas som kilde. Ejendommen fremtræder i Særdeles god stand, dog anføre den tekniske rapport at der er et lovmæssigt påkrav om renovering af ventilationsanlægget grundet anlæggets alder. Omkostningerne er i den tekniske rapport anslået til ca. 1., hvilket er givet som afslag i prisen. Herudover findes der underjordisk parkeringsanlæg i 2 plan med i alt 66 parkeringspladser under hele ejendommen. 1.4 Lejeforhold Ud af 18 lejemål er de 7 udlejet til butiksformål, 7 er udlejet til praktiserende læger og anvendes som lægeklinikker og 4 er udlejet til øvrige kontorformål. Lejeniveauerne er konsistente med det lejespænd der angives som markedsleje i den officielle mietspiegel opgørelse. Dog ligger lejen i den høje ende af det angivne. Som følge af koncentrationen af læger i ejendommen, har denne en helt særlig status som byens lægehus. Således opleves der, ved ledige lejemål, en stærk søgning fra byens øvrige sundhedsvirksomheder, hvilket naturligvis skyldes den stærke synergi der tilbydes i ejendommen, og hvilket understøtter den meget lave genudlejningsrsisko samt sikkerheden for en attraktiv genudlejningsleje. Vedligeholdelsesforpligtigelsen på ejendommen er fordelt via de enkelte lejekontrakter, og hviler på helt almindelige kommercielle udlejningsbetingelser. Der er ikke helt enslydende forhold i de indgåede lejekontrakter, men generelt påhviler det lejer at vedligeholde lejemålets indre. Vedligehold af ejendommens klimaskærm dvs. vægge, tag, vinduer, døre, trapper, generelle tekniske installationer og lignende påhviler ejer. I henhold til tysk lov kan små reparationer op til ca. 1.2 DKK pålægges lejeren. Ved beskadigelse eller hårdt slid kan udbedringer pålægges lejeren. 15 <

16 Neuer Markt 27-29, Haan, Tyskland Budget for HHRE Düsseldorf II A/S+ 2.1 Budgetforudsætninger Budgetterne er udarbejdet for 2 selskaber, et moder-a/s, der er danskregistreret og et datter-gmbh, der er driftsselskab for den tyske ejendom. Moderselskabet er stiftet og ejet af Impgaard Projects A/S og har en aktiekapital kr DKK 5., der forventes udvidet til DKK 9.6. i november 28 ved indskud af kapital fra medinvestorer. Datterselskabet har en aktiekapital på EUR 25., der forventes udvidet i november 28 til DKK 8.5. ved moderselskabets foranstaltning. Stifteren og medinvestorerne ejer således et aktieselskab, der ikke har anden > 16 aktivitet end at eje et datterselskab i Tyskland 1 %. Det tyske selskab ejer w og udlejer en ejendom i Düsseldorf. Ejendommen, Neuer Markt 27-29, Haan. Grundkøbsskat Notar , , , ,13 Mægler , ,24 Anskaffelsespris , , Hertil kommer handelsomkostninger, se specifikation nedenfor, samt salgsomkostninger, herunder selskabsetableringer, samt hensættelse til renovering m.m., i alt EUR ,85, eller ,38 DKK Samlet anskaffelsessum i DKK er DKK 966., Handelsberigtigelse Ejendommen er anskaffet for EUR DKK ,62 EUR 128.8, Düsseldorf

17 Düsseldorf 17 <

18 Driftsomkostninger fremskrives med 2,% frem til år 214. Driftsindtægter Lejemål kan afløftes for så vidt, at der er Afskrivninger Lejeindtægten er uden merværdiafgift fradrag for udgiftsartens moms. Moms- I budgetterne er ejendommen forudsat og vurderet på grundlag af den nuvæ- pligtige og ikke momspligtige kvm, afskrevet med 2% p.a. som foreskrevet i rende udlejesituation, der er fremskrevet ændrer sig, men budgettet forudsætter henhold til tysk regnskabslovgivning. Der til år 214. Herefter er lejen opreguleret en konstant fradragssats på 55,27%. afskrives ikke på grundværdien af tilsvarende ejendomme med beliggenhed i med 1,5% årligt af foregående års leje. Der er indregnet en reserve til tomgang Ejerforening på 2% af lejeindtægten. Ejendommen er en Teileigentümgemeinschaft, ejerforening, hvor HHRE Driftsomkostninger Ejerforening EUR DKK 1., 75., 1.398, , ,13 Düsseldorf II GmbH har erhvervet 93,24% Driftsomkostningerne består af vicevært, af ejendommen. De to andre delejere Vedligehold bygning *) vedligeholdelse, advokat, revisor og ad- har hvert et butikslokale med tilhørende Vicevært *) ministrationsomkostninger samt omkost- parkeringspladser. Administration 996,95 Gebyrer 37, , , ,31 ninger til driften, der ikke kan overvæltes på lejerne. Driften af ejerforeningen er budgetteret for 28 med følgende omkostninger, Driftsomkostninger fremskrives med 2,% som ikke kan pålægges lejerne. frem til år 214 og derpå 1,5%, således at fremskrivningen af udgifter følger indtægterne. > 18 Danmark. *) Var der ikke tale om en ejerforening, ville vedligehold og vicevært stadig påhvile ejeren. I 29 og 21 er der afsat ekstra EUR 8. til vedligeholdelse hvert år.

19 2.2 Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Lejeindtægt, Neuer Markt 27-29, Haan momspl Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Haan, Düsseldorf Lejeindtægt, Neuer Markt 27-29, Haan ej momspl Lejeindtægt, Haan momspl., tomgangsreserve 2% Lejeindtægt, Haan ej momspl., tomgangsreserve 2% Administrationsomkostninger, garager Bruttofortjeneste Vedligeholdelse Driftsomkostninger, ejerforening Revision Anden rådgivning MwSt af fælles driftsomkostninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter, driftskonto Finansielle indtægter Renter, mellemregn Renter, Eurohypo AG Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Afskrivninger Årets skat Resultat (jf. tysk lov) Afskrivninger tbf Skat heraf Resultat jf. dansk lov <

20 2.3 Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1 DKK Dec AKTIVER Ejendom, Neuer Markt 27-29, Haan 2.3 Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH Tilgang Akk. afskrivninger Materialle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt A conto vedligeh. omk ejerfore. Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Indskudskapital Udloddet udbytte Periodens resultat (tysk lov) Akkumuleret overskud primo Egenkapital Mellemregning med moderselskab Lån Eurohypo AG Langfristet gæld i alt Salgsmoms moms Købsmoms Kreditorer Revision Skyldig skat Skyldig udbytte Kortfristet gæld i alt > Gæld i alt Passiver i alt

21 Düsseldorf er udnævnt til at være i top 2 blandt Tysklands mest fremtidssikrede regioner. 2.4 Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 2.4 Likviditetsbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Resultat før afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændringer i leverandørgæld Ændringer i anden kortfristet gæld Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra primær drift Pengestrømme fra ordiær drift Betalinger vedr. skat Driftens likviditetbidrag i alt Udloddet udbytte Tilgang ejendom Kapitaltilførsel Finansering via moderselskab Afdrag på lån Eurohype AG Finansielle betalinger i alt Total likviditetessænding Likvider primo - ultimo 187 Likviditetsændring i alt <

22 > 22 Düsseldorf

23 2.5 Resultatbudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Revision Anden rådgivning/diverse Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele Renter af indestående Renter mellemregning Finansielle indtægter Renter, stående lån 252 Renter, kassekredit Finansielle omkostninger 252 Finansielle poster i alt Resultat før skat Årets skat / udskudt skat Regnskabsmæssigt resultat efter skat Forrentning efter skat (konsolideret efter tyske regler) -11,64 % 5,15 % 7,1 % 8,41 % 9,32 % 1,7 % 1,95 % 11,96 % 13,2 % 14,13 % 27,77 % Resultat efter skat (konsolideret efter danske regler) Forrentning af aktiekapital efter skat (konsolideret efter danske regler) -7,19 % 9,61 % 11,55 % 12,87 % 13,78 % 14,53 % 15,4 % 16,41 % 17,48 % 18,59 % 32,23 % 23 <

24 Düsseldorf ligger i RheinRuhr-Området som er Europas 3. største region kun overgået at London og Paris. 2.6 Balancebudget for HHRE Düsseldorf II GmbH 1. DKK Dec AKTIVER Kapitalandele HHRE Düsseldorf II GmbH Finansielle anlægsaktiver Mellemregning med datterselskab Anlægsaktiver i alt Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende udbytte Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Selskabskapital Udloddet udbytte Akkumuleret overskud Egenskapital Lån, Jyske Bank Langfristet gæld Kassekredit 17 Revision Skyldig skat Skyldig udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt >

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere