Danske Invest og skatten. Forår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest og skatten. Forår 2009"

Transkript

1 09 Danske Invest og skatten Forår 2009

2 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej København Ø Telefon Layout: Lotte Skov Christiansen, Beyer Design Grafisk Produktion: Lassen Offset A/S Greve. Danske Invest-gruppen forvalter 150 mia. kroner for flere end medlemmer. Danske Invest er GIPS-verificeret. Danske Invest-beviser er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Medlemmerne opnår risikospredning, lave omkostninger, markedsbestemte afkast og professionel pleje af opsparingen. Danske Invest-beviserne kan altid handles til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi (indre værdi). Danske Invest-foreningerne er ejet af medlemmerne, som også får hele fortjenesten enten i form af udbytter eller som kursstigninger. Redaktionen af denne skattepublikation er afsluttet den 30. januar 2009.

3 Investering Indhold 6 Når du investerer privat, fri opsparing i udloddende afdelinger 8 Når du investerer privat, fri opsparing i akkumulerende afdelinger 9 Når du anvender virksomhedsordningen 10 Når du investerer pensionsopsparing 11 Når børn og unge investerer i investeringsbeviser Om de enkelte afdelinger 16 Aktier Med Højt Udbytte Akk. 14 Bioteknologi 16 Blandet med Sikring 14 Danmark 16 Danmark Akkumulerende 12 Dannebrog 14 Euro Stocks Europa 16 Europa Valutasikret Akkumulerende 13 Europæiske Obligationer 14 Fjernøsten 12 Fonde 16 Globale Indeksobligationer 13 Højrente 13 HøjrenteLande 13 HøjrenteLande Lokal Valuta 14 Indeks Aktier 14 Indeks Bæredygtig Europa 14 Indeks Danmark 14 Indeks Europa 14 Indeks Europa BNP 14 Indeks Europæiske Ejendomme 14 Indeks Fjernøsten 14 Indeks Health Care 14 Indeks IT 14 Indeks Norden 14 Indeks Verden 14 Indeks Verden 2 16 Indeks Verden Valutasikret Akk. 12 Indeksobligationer 13 International 14 Japan 14 Kina 12 Korte Danske Obligationer 12 Lange Danske Obligationer 14 Latinamerika 16 Mix 16 Mix med Sikring 14 Norden 14 Nye Markeder 16 Nye Markeder Akkumulerende 12 Obligationer-4 Udbytter 12 Pension Korte Obligationer 12 Pension Lange Obligationer 12 Pension Mellemlange Obligationer 14 StockPicking 14 Teknologi 14 Tyskland 13 Udenlandske Obligationsmarkeder 14 USA 16 USA Valutasikret Akkumulerende 14 Value 14 Verden 16 Verden Akkumulerende 14 Verdensindeks 14 Vækst 14 Østeuropa 17 Ordliste 3

4 4

5 Investering Denne brochure beskriver reglerne for privatpersoners beskatning af afkast af investeringsbeviser udstedt af Danske Invest. Ved større formuedispositioner bør du i egen interesse altid indhente konkret skatterådgivning. Behandling af skattemæssige forhold afhænger af din individuelle situation, og den kan ændre sig fremover. Danske Invest-beviser (investeringsbeviser) er et alternativ til at investere direkte i aktier eller obligationer. Afkastet af beviserne beskattes efter næsten de samme principper, som hvis du investerer direkte i obligationer eller aktier. Herunder gælder, at kurtage indgår i avanceberegningen uanset om du investerer privat, fri opsparing eller pensionsopsparing. Afkastet kan bestå af udlodninger og/ eller avancer eller tab. På de følgende sider beskriver vi de fælles skatteregler for investering i afdelingerne herunder reglerne for personer under virksomhedsordningen og for børn og unge. Fra side 12 til 16 gennemgår vi de specifikke regler for de enkelte afdelinger. Denne brochure henvender sig især til dem, der overvejer at købe beviser men også til dem, der blot ønsker et generelt overblik over skattereglerne på området. Hvert forår udgiver vi desuden en»guide til selvangivelsen«, hvor vi går mere i dybden med de regler, der gør sig gældende, hvis du har solgt beviser i det forgangne år. Du kan også søge oplysninger på vores hjemmeside: Derudover kan du læse om skat og selvangivelse i medlemsbladet Investor. Du kan også skrive eller e til os, hvis du har spørgsmål om skat og investering. 5

6 Når du investerer privat, fri opsparing i udloddende afdelinger Langt de fleste afdelinger udlodder normalt en eller to gange om året. Afhængig af værdipapirerne i afdelingen, beskattes udlodningen som kapitalindkomst eller aktieindkomst dog kan en mindre del af udlodningen fra afdelinger med danske obligationer være skattefri indkomst. Udlodninger fra obligationsbaserede afdelinger udbetales uden fradrag af udbytteskat. Investerer du derimod i aktiebaserede afdelinger fratrækkes 28 pct. udbytteskat i Det betyder eksempelvis, at du får sat kroner ind på din konto, hvis du har aktiebaserede beviser, som berettiger til en udlodning på kroner. Alle udlodninger beskattes endeligt i forbindelse med din årsopgørelse. Den betalte udbytteskat indgår ved den endelige skatteberegning. Årets udbetalte udlodninger samt kursværdien af investeringsbeviser ultimo indberettes. SKAT har derfor de nødvendige oplysninger til at beskatte din udlodning korrekt, og oplysningerne fremgår normalt af årsopgørelsen fra SKAT. Du har dog pligt til at sikre, at beløbene på årsopgørelsen er korrekte. Avance ved salg af beviser beskattes som kapital- eller aktieindkomst. Beskatningen afhænger af værdipapirerne i afdelingen. I specielle tilfælde hvor der bruges overgangsordninger kan gevinster realiseres skattefrit på aktieafdelinger ejet i tre år eller mere. Tab ved salg kan i nogle tilfælde fratrækkes i kapitalindkomsten eller aktieindkomsten. I andre tilfælde kan tab alene modregnes eller fremføres til modregning i tilsvarende avancer ved salg af børsnoterede aktier eller investeringsbeviser samt udbytter fra disse, som er aktieindkomst. Endelig kan tab i visse tilfælde hverken fratrækkes eller modregnes. 6

7 Investering I modsætning til oplysningerne om udlodninger har SKAT ikke oplysninger til at opgøre avance eller tab ved salg af investeringsbeviser. Du skal således være opmærksom på, at salg af investeringsbeviser oftest medfører, at du selv skal opgøre avancen til din selvangivelse. Det kan du læse nærmere om i vores»guide til selvangivelsen«, som udkommer hvert forår og kan rekvireres hos Danske Invest eller Danske Bank. Reglerne for de forskellige typer beviser er beskrevet under afdelingerne. 7

8 Når du investerer privat, fri opsparing i akkumulerende afdelinger Investerer du privat, fri opsparing i akkumulerende afdelinger, beskattes du hvert år efter lagerprincippet. Det vil sige, at årets gevinst eller tab hvad enten det er fremkommet ved salg eller som værdiændring skal beskattes. Urealiserede avancer eller tab medregnes dog først året efter. Har du derimod realiseret investeringsbeviser i løbet af året, bliver eventuelle avancer dog beskattet i realisationsåret. Du skal selv opgøre avancer og tab både fra salg og foregående års formuebevægelse og skrive disse på selvangivelsen. 8

9 Investering Når du anvender virksomhedsordningen Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at anvende virksomhedsskatteordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du virksomhedsskatteordningen, er det en betingelse, at du har delt økonomien op i en virksomhedsdel og en privatdel. Har du midler under virksomhedsskatteordningen, må du kun investere i afdelinger, som er lagerbeskattede, dvs. akkumulerende afdelinger. Du må ikke investere i enkeltaktier eller i udloddende investeringsbeviser hverken i afdelinger, der investerer i obligationer eller aktier. Køber du alligevel udloddende investeringsbeviser for midler under virksomhedsdelen, har det den konsekvens, at et tilsvarende beløb bliver anset som værende overført fra virksomhedsdelen til privatdelen af din økonomi. Det medfører normalt øget og/eller fremrykket betaling af skat på op til 63 pct. 9

10 Når du investerer pensionsopsparing Afkastet af en pensionsopsparing og det vil her sige investering i tilknytning til en kapitalpension, en ratepension eller en selvpension beskattes selvstændigt. Disse afkast er derfor årsopgørelsen uvedkommende. Udlodningerne af dine investeringsbeviser sættes ind på pensionskontoen uden fradrag af udbytteskat. Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursavancer/-tab samt udlodninger) er lagerbeskattet og beskattes med 15 pct. Et underskud overføres til fradrag i senere års positive afkast. Har du i et år fået et afkast af dine investeringsbeviser på kroner, udgør pensionsafkastskatten kroner. Dit pengeinstitut beregner og trækker automatisk skat af afkastet af pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på pensionsordningen i begyndelsen af december hvert år. 10

11 Investering Når børn og unge under 18 investerer i investeringsbeviser Investeringsbeviser er også en god opsparingsform for børn og unge. Hvis der investeres i obligationsbaserede afdelinger, sker udlodningen uden tilbageholdelse af udbytteskat og er hovedsagelig kapitalindkomst. Hvis der investeres i aktiebaserede afdelinger, vil udlodningen være fratrukket 28 pct. udbytteskat. Den del af udlodningen, der stammer fra renter etc., er imidlertid kapitalindkomst. Er der tilbageholdt udbytteskat af kapitalindkomst, og er barnets samlede skattepligtige indkomst under frikortsgrænsen ( kroner for personer under 18 år i 2009), skal der ikke betales skat, og det tilbageholdte beløb udbetales af SKAT. Beløb under 100 kroner overføres dog til det efterfølgende år. Hvis investeringsbeviserne er givet som gave af forældrene eller er købt for penge, der er givet som gave af forældrene, skal udlodningen beskattes hos disse indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år eller indtil barnet er gift. Eventuel fortjeneste eller tab ved salg af beviserne beskattes derimod hos barnet. Der kan være penge at spare i skat, hvis der vælges akkumulerende investeringsbeviser. Disse afdelinger er ikke udloddende. Afkastet kommer derfor alene som kursstigninger eller -fald. Overstiger en kursstigning sammen med barnets øvrige indkomster ikke frikortsbeløbet, skal der ikke betales skat af gevinsten hverken hos barnet eller dig. Til gengæld skal»barnet«huske at opgøre og selvangive gevinst eller tab hvert år også selvom der ikke solgt beviser i løbet af året som beskrevet på side

12 Udloddende afdelinger, der investerer i danske obligationer Dannebrog Fonde Indeksobligationer Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer Obligationer-4 Udbytter Pension Korte Obligationer Pension Lange Obligationer Pension Mellemlange Obligationer Privat, fri opsparing Udlodningen opdeles i kapitalindkomst (renter) og eventuel skattefri indkomst (kursgevinster ved afdelingens salg eller udtrækning af obligationer, der opfylder kravet til mindsterenten). Opdelingen fremgår af årsrapporten og årets depotopgørelse fra banken. Den skattepligtige del af udlodningen beskattes i udbetalingsåret. Pensionsopsparing Hele afkastet er belagt med pensionsafkastskat på 15 pct. Avance fra salg af beviser beskattes som kapitalindkomst, mens et eventuelt tab ikke kan trækkes fra. 12

13 Investering Udloddende afdelinger, der investerer i udenlandske obligationer Europæiske Obligationer Højrente HøjrenteLande HøjrenteLande Lokal Valuta International Udenlandske Obligationsmarkeder Privat, fri opsparing Udlodningen beskattes som kapitalindkomst i udbetalingsåret. Avance fra salg af beviser beskattes som kapitalindkomst, mens et eventuelt tab kan trækkes fra i kapitalindkomsten. Pensionsopsparing Hele afkastet er belagt med pensionsafkastskat på 15 pct. 13

14 Udloddende afdelinger, der investerer i aktier Bioteknologi Danmark Euro Stocks 50 Europa Fjernøsten Indeks Aktier Indeks Bæredygtig Europa Indeks Danmark Indeks Europa Indeks Europa BNP Indeks Europæiske Ejendomme Indeks Fjernøsten Indeks Health Care Indeks IT Indeks Norden Indeks Verden Indeks Verden 2 Japan Kina Latinamerika Norden Nye Markeder StockPicking Teknologi Tyskland USA Value Verden Verdensindeks Vækst Østeuropa Privat, fri opsparing Udlodningen er sammensat af modtagne aktieudbytter, gevinst/tab på finansielle kontrakter, renteindtægter af en kontantbeholdning samt nettoavancer ved salg af aktier, der har været ejet mindre end tre år. Den del af udlodningen, der stammer fra aktier, beskattes som aktieindkomst. Den øvrige del af udlodningen beskattes som kapitalindkomst. Opdelingen fremgår af årsrapporten, medlemsbladet og af årets depotopgørelse, som du modtager fra banken. Avance ved salg beskattes som aktieindkomst. Realiserede tab på aktiebaserede investeringsbeviser kan modregnes i følgende: 14

15 Investering Bemærk at fra 2010 vil reglerne for behandling af tab formentlig blive ændret. Den del af udbyttet fra aktiebaserede investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra børsnoterede aktier. Skattepligtige avancer fra investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger. Skattepligtige avancer på børsnoterede aktier. Uudnyttede tab fremføres til modregning i ovennævnte indkomstarter. Har du eller din ægtefælle uudnyttede tab på aktiebaserede investeringsbeviser eller børsnoterede aktier fra tidligere år, udnyttes tabene i følgende rækkefølge: 1) Dit eget tab samme år 2) Din eventuelle ægtefælles tab samme år 3) Dine egne eller ægtefælles fremførte tab fra de foregående år (tab realiseret i 2002 og senere forældes ikke). Avance på beviser, der er anskaffet altså har handelsdato senest den 31. december 2005, og som indgår i en beholdning af børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger, der var børsnoterede den 31. december 2005 og var under kroners grænsen ( kroner og kroner for ægte- par), kan realiseres skattefrit efter mindst tre års ejertid. Reglen om skattefrihed efter tre års ejerperiode gælder lige så længe, du ejer disse værdipapirer Tilsvarende kan tab på beviser der ville kunne sælges skattefrit, ikke modregnes i tilsvarende skattepligtige avancer eller udbytter. Avancen opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Pensionsopsparing Hele afkastet er belagt med pensionsafkastskat på 15 pct. 15

16 Akkumulerende afdelinger Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende Blandet med Sikring Danmark Akkumulerende Europa Valutasikret Akkumulerende Indeks Verden Valutasikret Akkumulerende Globale Indeksobligationer Mix Mix med Sikring Nye Markeder Akkumulerende USA Valutasikret Akkumulerende Verden Akkumulerende Privat, fri opsparing Avance/tab på akkumulerende afdelinger beskattes hvert år hos investor opgjort efter lagerprincippet. Det vil sige, at årets avance eller tab, hvad enten det er fremkommet ved salg eller værdiændring, skal opgøres og påføres selvangivelsen. Årets urealiserede avance medtages dog først på selvangivelsen året efter som kapitalindkomst. Hvis der er realiseret investeringsbeviser i løbet af året, bliver eventuelle avancer sammen med gevinst/tab fra foregående år beskattet i realisationsåret. Det er skatteyderen selv, der skal opgøre avancer og tab både fra formuebevægelser og salg og skrive disse på selvangivelsen. Pensionsopsparing Hele afkastet er belagt med pensionsafkastskat på 15 pct. i pensionsordningen. 16

17 Investering Ordlisten Alle ord i ordlisten vedrører privat, fri opsparing. Aktieindkomst En indkomstkategori, som blandt andet omfatter avancer fra salg af følgende værdipapirer: aktier udloddende aktiebaserede investeringsbeviser Udbytter fra danske aktier og som hovedregel også udbytter fra udenlandske aktier beskattes ligeledes som aktieindkomst. Skattesatsen er 28 pct. for aktieindkomst op til kroner i Inden for beløbsgrænsen er den indeholdte udbytteskat på 28 pct. af udbytter. For aktieindkomst ud over beløbsgrænsen er skattesatsen 43 pct. op til kroner, hvor den bliver 45 pct. Grænsen justeres årligt og er den dobbelte for ægtefæller. Kapitalindkomst En indkomstkategori, som dækker de former for skattepligtigt afkast af aktier, som ikke beskattes som aktieindkomst, obligationer og investeringsbeviser. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Beskatningen afhænger af dine indkomster, din eventuelle ægtefælles indkomster, din bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat. Beskatningen kan derfor i 2009 variere fra ca. 33 pct. til 60 pct. Har du negativ nettokapitalindkomst, er skatten ca. 33 pct. Er nettokapitalindkomsten positiv, afhænger skattesatsen af din og din eventuelle ægtefælles indtægter og samlede nettokapitalindkomst. Den lave sats på ca. 39 pct. gælder, når du hverken skal betale mellemskat eller topskat af din almindelige indkomst. 17

18 Den høje sats på 60 pct. gælder, når der er positiv nettokapitalindkomst, og du både betaler mellemskat og topskat kroners grænsen Den øvre grænse for, hvor meget du i alt kunne eje af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005, hvis avancer på beholdningen senere skal kunne realiseres skattefrit efter tre års ejertid. Tab kan ikke modregnes kroners grænsen Enkelt Dobbelt Ægtefæller har dobbelt bundgrænse jf. skema. 18

19 19

20 Danske Invest Strødamvej København Ø Telefon

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere