Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs"

Transkript

1 Natura 2000-ndleplan Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Natura 2000-område nr. 51 Habitatområde H47

2 Titel: Natura 2000-ndleplan Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Salepgøgeurt, strandvoldene ved Stavsøre Kort: Ortofoto: Cowi A/S Må citeres med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Baggrund... 3 Redegørelse for gennemførelse af seneste ndleplan... 4 Behov for indsatser... 4 Indsatser fordelt på aktør... 7 Prioritering af den forventede indsats... 8 Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse... 8 Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs... 9 Indsats for de lysåbne naturtyper... 9 Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper Særlig indsats for arter Forventningen til den samlede indsats Bilag 2: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag... 1 Bilag 3: Kortbilag... 2

4 Resumé Handleplanen for Natura2000-området Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats i form af græsning og kratrydning på kystskrænter, klit og klithede. Indsatsen i denne planperiode er rettet mod en sammenbinding af spredte naturtypeforekomster, pleje af overdrev samt bekæmpelse af ikke-hjemmehørende arter. Stat og kommune skal endvidere være særligt opmærksomme på at bevare naturtypen tørt kalksandoverdrev, der findes på stejle kystskrænter. Indsatsen udføres som udgangspunkt af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Lodsejere eller andre, der r spørgsmål om planen og dens konsekvenser, er meget velkomne til at henvende sig til Syddjurs Kommune Natur og Miljø. 1

5 Kort 1. Oversigtskort over Natura2000-området. 2

6 Baggrund Naturstyrelsen r udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ud fra Natura 2000-planerne r kommunerne udarbejdet kommunale ndleplaner, som skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne ndleplan er udarbejdet af Syddjurs Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for Natura2000-område N51 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs. Hver kommune er ansvarlig for de dele af ndleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovndleplaner gælder således fortsat. Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at ndleplanerne gennemføres inden udgangen af år Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde drifts- og plejeplaner for egne arealer, og et resumé af denne plan kan ses i bilag 1. Herudover indgår denne drifts- og plejeplanlægning for offentlige arealer kun i ndleplanens tabel 5. Den lovgivningsmæssige baggrund for ndleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr af 29/09/2016), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-ndleplaner (bekendtgørelse nr af 15. december 2014) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016). Den kommunale ndleplan skal ifølge lovgivningen indeholde: En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse. En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. En redegørelse for gennemførelsen af ndleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført. Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må ndleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af ndleplanen. De kommunale ndleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-ndleplaner. Den kommunale Natura 2000-ndleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af 8. december 2015). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanerne r et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura planer. Da ndleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der ikke er behov for en fornyet miljøvurdering. Kommunen r 27. februar 2017 truffet separat afgørelse herom. 3

7 Redegørelse for gennemførelse af seneste ndleplan De kommunale ndleplaner for første planperiode r været gældende siden udgangen af Kommunen r i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura 2000-ndleplanen for planperioden Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for Natura 2000-området. Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via Syddjurs Kommunes egne midler eller DUT-midler: Indsats Kommunalt ejet Privatejet Bekæmpelse af gyvel på surt 2 realiseret overdrev Bekæmpelse af rynket rose på grøn/grå klit 1,4 realiseret, 3 planlagt Tabel 2. Følgende projekter er finansieret gennem landdistriktsmidler og er faciliteret af Syddjurs Kommune: Indsats Kommunalt ejet Privatejet Pleje af græs- og naturarealer 2 realiseret Der er ikke iværksat Life-projekter inden for Natura 2000-området. Ud over de ovennævnte indsatser r kommunen søgt at gennemføre Natura 2000-ndleplanen gennem følgende tiltag: I 2011 blev alle private lodsejere i området oplyst skriftligt om Natura 2000 og behovet for en plejeindsats. Der var derefter drøftelser med de fleste lodsejere om muligheden for at indgå aftaler om pleje af naturtyperne, der udgør ca Drøftelserne medførte, at der som angivet i tabel 2 blev etableret græsning på rigkæret ved Særbækken nord for Begtrup Vig, finansieret af landdistriktsmidler. Det var ikke muligt at indgå flere aftaler om en udvidelse af indsatsen. I 2017 er der dog en række lodsejere, der selv påtænker at etablere græsning på Ørby Klint. Behov for indsatser Natura 2000-planen for Natura2000-område 51 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs beskriver de konkrete mål for indsatsen for de private arealer. Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af bilag 2. På baggrund af dette r kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor ndleplanen for planperioden ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag. 4

8 Tabel 3. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne* Forventede forvaltningstiltag og metoder Igangværende indsats Skøn over behov: Ny indsats Samlet behov for indsats Græsning eller høslæt, surt overdrev Ca. 21 Op til 5 Op til 26 Græsning eller høslæt, tørt Op til ca 0,6 Ca. 0,5 Op til 1,4 kalksandsoverdrev Lysåbne Græsning eller høslæt, Op til ca 26 Ca. 8,7 naturtyper kalkoverdrev Op til ca 35 Græsning eller høslæt, overdrev Op til ca Ca 30 samlet 32 Op til ca 62 Græsning eller høslæt, Op til ca. 5 Ca. 10 strandeng Op til ca 15 Græsning eller høslæt, rigkær Op til ca 0,14 Op til ca 6,2 Ca. 4,8 og kildevæld Græsning eller høslæt, klithede og klit Ca. 4,3 Op til ca. 8,4 Op til ca. 12,7 Græsning eller høslæt, tidvist våd eng 2,5 2,5 Bekæmpelse af invasive arter Op til ca. 17 Op til ca. 19 og uønsket opvækst, alle Ca. 2 naturtyper Sammenbinding af naturtyper** Sammenkædning ved sammenhængende græsning af strandeng, rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev Op til ca 11 * Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. **kort 4 i bilag 3 viser potentielle områder for sammenbinding og ny bitatnatur. 5

9 Behov for ny indsats, Igangværende indsats, Figur. 1. Illustration af hhv. igangværende og manglende maksimal indsats for de enkelte naturtyper. Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. Tabel 4. Behov for forvaltningstiltag for arter udover indsatser for naturtyper* Skøn over behov: Forventede forvaltningstiltag og metoder Igangværende Samlet behov for Ny indsats indsats indsats Restaurering/gravning af vandhuller Ingen Ingen Ingen * Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. Stor vandsalamander er eneste art på udpegningsgrundlaget. Der er få vandhuller indenfor Natura området, der er egnet som ynglested for arten. Nord for Fejrup ligger en klynge på 10 vandhuller, hvoraf arten er fundet ynglende i de 3. De øvrige vandhuller i klyngen modtager drænvand, der udover næringsstoffer også indeholder store mængder jordpartikler. Vandhullerne er derfor tilgroet i krat og er meget uklare med meget lidt sumpvegetation, som Stor vandsalamander kræver til sin æglægning. Hvis vandhullerne skal blive egnet som ynglested, vil det kræve, at drænene ledes udenom vandhullerne og formentlig også, at vandhullerne oprenses. Dette vil være en relativt dyr løsning, og det mest omkostningseffektive vil i stedet være at grave nye vandhuller. Som det ses af kort 3, er Stor vandsalamander dog udbredt på Helgenæs, både indenfor og udenfor Natura2000-området. Nye vandhuller bliver koloniseret indenfor 1-2 år, og selv suboptimale vandhuller r en bestand. Det tyder på, at bestanden er robust og r stor ynglesucces. Der er stadig mange mulige ynglevandhuller, der endnu ikke er undersøgt, og dens udbredelse er derfor formentlig endnu større end vist på kortet. Der er begrænsede muligheder for at etablere et netværk af ynglesteder indenfor Natura2000-området, der er stort og tæt nok til i sig selv at sikre en bestand af Stor vandsalamander. Vandhullerne indenfor området bør derfor ikke betragtes isoleret, men som en lille del af netværket af levesteder på Helgenæs. Set i lyset af bestandens trivsel er der efter Syddjurs Kommunes vurdering ikke behov for en indsats for Stor vandsalamander indenfor Natura2000-området. 6

10 Indsatser fordelt på aktør I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne, Det drejer sig om følgende retningslinjer: Generelle retningslinjer - 1. Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte Life-projekter og udvidelse/sikring af levesteder fra Natura 2000-planen afsluttes Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere r været gennemført en Natura 2000-indsats. For retningslinje 1, 2, 4, 5 og 6 fordeles indsatsen, så Naturstyrelsen udover sit myndighedsopgave med adminstration af lovgivningen forvalter egne arealer i overensstemmelse med Natura2000-planen, mens Syddjurs Kommune varetager samme interesser på private arealer. For retningslinje 3 gælder, at der ikke gøres en særskilt indsats, men at det forventes, at levestederne sikres gennem den øvrige pleje af naturtyperne. Områdespecifikke retningslinjer - 1. Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn klit (2130) og klithede (2140) med fokus på arealer med en forekomst på over 10 % Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtypen tørt kalksandsoverdrev (6120), som r en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang. For begge retningslinjer gælder, at Naturstyrelsen lægger indsatsen på egne arealer, mens Syddjurs Kommune er ansvarlig for indsatsen på private arealer. Det kan både være ndleplanmyndighederne og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslinjer. Derfor angiver tabel 5 den aftalte opgavefordeling mellem ndleplanmyndighederne og de offentlige lodsejere i Natura 2000-området. Tabel 5 omfatter både private og offentlige arealer (inklusiv de offentlige arealer, hvor lodsejeren selv udarbejdet drifts- og plejeplan). Tabel 5. Fordeling af opgaver mellem Syddjurs Kommune og offentlige lodsejere Indsats Generel retningslinje 3: Sikring af levesteder for arter Generel retningslinje 4: Sammenkædning af naturtyper Områdespecifik retningslinje 1: Sikring af ynglevandhuller for Stor vandsalamander Sammenkædning ved sammenhængende græsning af strandeng, rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev jf kort 4 Handleplanmyndighed Syddjurs Kommune Ingen indsats Op til 10 Op til ca. 5 Offentlig lodsejer Naturstyrelsen Ingen indsats Ingen indsats 4,4 7

11 bekæmpelse af invasive arter på klit og klithede Områdespecifik retningslinje 2: Pleje af tørt kalksandoverdrev Op til ca 1,4 3 Prioritering af den forventede indsats Natura 2000-planerne r fokus på: Sikring af naturpleje færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden sammenhæng i naturen Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 3 og 4). Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag. Førsteprioritet vil være bekæmpelse af rynket rose og gyvel på især klithede og klit, men også på overdrev og strandeng. Andenprioritet vil være udvidelse af græsningen af kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev, hvor det er muligt. I den forbindelse vil det blive undersøgt, om der kan/bør etableres udyrkede bræmmer ovenfor kystskrænterne og foretages rydning af krat. Tredieprioritet vil være at etablere græsning i området øst for Strands Gunger og nordøst for Særbækken for at sammenkæde naturtyperne i området. Fjerdeprioritet vil være udvidelse af græsningen på strandeng, surt overdrev og klit på krumoddesystemet ved Strands Gunger, hvis det er muligt. Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse Det er Syddjurs Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 7, og i den forbindelse tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne. Tabel 6 viser kommunens plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det. Tabel 6. Forventet plan for interessentinddragelse Projektnavn Initiativ Tidsplan Orientering af Det Grønne Råd om projektstatus Kommunen afholder møder 2 gange årligt Hele planperioden Bekæmpelse af invasive arter og uønsket opvækst Græsningsaftaler Berørte lodsejere kontaktes for aftale om bekæmpelse. Brev direkte til berørte lodsejere om muligheden for tilskud til hegning og græsning. Hele planperioden Hele planperioden Projekterne gennemføres som udgangspunkt ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysisk bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget. 8

12 Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs Natura 2000-området r et areal på 1.771, hvoraf langt størstedelen er v. Omkring 195 af området er statsejet. Den marine del, der udgør ca. ¾ af bitatområdet, omfatter Begtrup Vig og den kystnære vnatur ud til 10 meter dybdekurven på vestsiden af Helgenæs. I de marine naturtyper som lavvandede bugter og vige, sandbanker samt rev er bundfaunasamfundene generelt relativt stabile og r en høj artsrigdom som udgør et godt fødegrundlag for fisk og fugle. Landområdet strækker sig langs ca. 16 km af kysten fra Strands i nord til Lusge på den sydøstlige spids af Helgenæs. Området mellem Fejrup til Ørby rummer stejle kystskrænter med tørketålende græsvegetation på kalkrig sandbund, der sammen med overdrev nord og øst for Sletterge udgør et af landets største samlede græslandsarealer. Både syd for Strands og ved Stavsøre på nordkysten af Helgenæs ligger store og landskabeligt markante områder med hævet vbund og krumoddesystemer med strandeng, strandoverdrev, strandrørsump, lagunesøer og rigkær. For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv. Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram: Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn klit (2130) og klithede (2140) med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %. Kommunen og Naturstyrelsen vil være særlig opmærksomme på naturtypen tørt kalksandsoverdrev (6120), som r en væsentlig forekomst i området og er i tilbagegang. Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen Lysåbne naturtyper () Nr.: Naturtype Areal 1210 Strandvold med enårige 0, Strandvold med flerårige 9, Kystklint/klippe 0, Strandeng 4, Grå/grøn klit 5, Tør hede 4, Tør overdrev på kalkholdigt sand 3, Kalkoverdrev 19, Surt overdrev 96, Kildevæld 0, Rigkær 0,7 I Alt 143,9 Indsats for de lysåbne naturtyper I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i nedenstående tabel III og IV: 9

13 Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper Målsatte bitatnaturtyper () Eksisterende bitatnatur Naturtype Målsætning Total 1220 Strandvold med flerårige Sikring af naturtypen 9,8 Naturlig dynamik 2,3 Naturtypebevarende pleje 7, Grå/grøn klit Sikring af naturtypen 5,1 Naturlig dynamik 0,7 Naturtypebevarende pleje 4, Kalkoverdrev Sikring af naturtypen 19,8 Naturlig dynamik 0,1 Naturtypebevarende pleje 19, Surt overdrev Sikring af naturtypen 96,4 Naturlig dynamik 0,1 Naturtypebevarende pleje 96, Tør hede Sikring af naturtypen 4,7 Naturtypebevarende pleje 4, Strandeng Sikring af naturtypen 4,2 Naturtypebevarende pleje 4, Strandvold med enårige Sikring af naturtypen 0,1 Naturtypebevarende pleje 0, Rigkær Sikring af naturtypen 0,7 Naturtypebevarende pleje 0, Tør overdrev på kalkholdigt sand Sikring af naturtypen 3,0 Naturtypebevarende pleje 3, Kildevæld Sikring af naturtypen 0,0 Naturtypebevarende pleje 0, Kystklint/klippe Sikring af naturtypen 0,1 Naturtypebevarende pleje 0,1 10

14 Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen () Eksisterende bitatnatur Naturtype Plejetiltag Omfattet af eksisterende planlægning Total 1220 Strandvold med flerårige Andet areal uden drift Eksisterende 2,3 Rydning af opvækst Eksisterende 5,8 Græsning Eksisterende 2,9 Nyt 3, Grå/grøn klit Andet areal uden drift Eksisterende 0,7 Rydning af opvækst Eksisterende 4,4 Græsning Eksisterende 4,4 Bekæmpelse af invasive arter Eksisterende 4, Kalkoverdrev Andet areal uden drift Eksisterende 0,1 Rydning af opvækst Eksisterende 10,8 Slæt - d.v.s. med fjernelse af Eksisterende 5,0 det afslåede Græsning Eksisterende 14,8 Nyt 5, Surt overdrev Andet areal uden drift Eksisterende 0,0 Rydning af opvækst Eksisterende 96,3 Græsning Eksisterende 93,5 Nyt 2, Tør hede Rydning af opvækst Eksisterende 4,7 Græsning Eksisterende 4,1 Nyt 0, Strandeng Rydning af opvækst Eksisterende 4,2 Græsning Eksisterende 2,8 Nyt 1,4 Bekæmpelse af invasive arter Eksisterende 3, Strandvold med enårige Rydning af opvækst Eksisterende 0,1 Græsning Eksisterende 0, Rigkær Rydning af opvækst Eksisterende 0,7 Græsning Eksisterende 0, Tør overdrev på Græsning Eksisterende 3,0 kalkholdigt sand 7220 Kildevæld Rydning af opvækst Eksisterende 0,0 Græsning Eksisterende 0, Kystklint/klippe Rydning af opvækst Eksisterende 0,1 Græsning Eksisterende 0,1 11

15 Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen () Eksisterende bitatnatur Naturtype Plejetiltag Omfattet af eksisterende planlægning Total 1220 Strandvold med Hegning Nyt 3,5 flerårige 6210 Kalkoverdrev Hegning Nyt 5, Surt overdrev Hegning Nyt 2, Tør hede Hegning Nyt 0, Strandeng Hegning Nyt 1,4 I tabel III og IV er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": Eksisterende : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for Særlig indsats for arter Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget ve gavn af plejetiltagene for naturtyperne i de områder som arten er eller potentielt kan blive tilknyttet. Disse plejetiltag fremgår af tabel f og g i den fulde plejeplan. Naturstyrelsen er særligt opmærksom på stor vandsalamander, men planlægger ikke yderligere indsats for arten end de plejetiltag, der er oplyst under plejeplanerne for de lysåbne naturtyper. Forventningen til den samlede indsats Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse I eller II er udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse III-V er udviklingen i deres natur/skovtilstand i fremgang, således at der på sigt opnås naturtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. Det samlede areal af naturtypen/levestedet er stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målet, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for arterne stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. 12

16 Bilag 2: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Tabel 7. Naturtyper på udpegningsgrundlaget Naturtype nr. Naturtype navn 1110 Sandbanke 1150 Lagune 1160 Bugt 1170 Rev 1210 Strandvold med enårige planter 1220 Strandvolde med flerårige planter 1230 Kystklint/klippe 1330 Strandeng 2110 Forklit 2130 Grå/grøn klit 2140 Klithede 3150 Næringsrig sø 4030 Tør hede 6120 Tørt kalksandsoverdrev 6210 Kalkoverdrev 6230 Surt overdrev 6410 Tidvist våd eng 7220 Kildevæld 7230 Rigkær Tabel 8: Arter på udpegningsgrundlaget. Art nr. Art navn 1166 Stor vandsalamander Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området: Tabel 9. Naturtilstand/skovtilstand af kortlagte naturtyper Naturtype nr. Naturtype navn 1210 Strandvold med enårige planter 1220 Strandvolde med flerårige planter 1230 Kystklint/klippe 1330 Strandeng 2110 Forklit 2130 Grå/grøn klit 2140 Klithede 3150 Næringsrig sø (tilstandsvurdering ikke komplet) 4030 Tør hede 6120 Tørt kalksandsoverdrev 6210 Kalkoverdrev 6230 Surt overdrev 6410 Tidvist våd eng 7220 Kildevæld 7230 Rigkær

17 Bilag 3: Kortbilag Kort 2. Oversigtskort overnatura2000-områdets kortlagte naturtyper. Et mere detaljeret digitalt kort kan ses på Bemærk, at Naturstyrelsens arealer ikke er bendlet i denne plan.

18 Kort 3. Kort over den kendte forekomst af Stor vandsalamander i og omkring Natura2000-området. Et mere detaljeret digitalt kort over Naturstyrelsens data kan ses på

19 Kort 4. Kortlagt natur nord for Begtrup Vig og mulig sammenkædning af naturområder gennem udvidelse af det græssede areal.

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Natura 2000-område nr. 32 Habitatområde H32 Kolofon Titel: Natura 2000-ndleplan 2016-2021. Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Natura

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver:

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-område nr. 64 Habitatområde H57 og H225 Titel: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig Natura 2000-område nr. 155 Habitatområde H136 Natura 2000-plejeplan 2016-2021 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver: Syddjurs Kommune År:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182 SAMSØ KOMMUNE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 NORDBY BAKKER Natura 2000-område nr. 58 Habitatområde H182 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus Kommune

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-handleplan Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000 handleplan 2016-2021 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000-område nr. 6 Habitatområde H6 April 2017 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Titel: Hesselø med omliggende stenrev Udgiver: Halsnæs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Habitatnaturtype

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 Habitatområde H132 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000 handleplan 2016-2021 T S DKA U Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde 5 September 2016 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Uggerby

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og Klitter i

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Natura 2000-handleplan Dråby Vig. Natura 2000-område nr. 29. Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26

Natura 2000-handleplan Dråby Vig. Natura 2000-område nr. 29. Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dråby Vig Natura 2000-område nr. 29 Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016-2021 for Natura 2000 område

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dråby Vig Natura 2000-område nr. 29 Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016-2021 for Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Natura 2000-område nr. 232 Habitatområde H232 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Karup Å, Kongenshus og

Læs mere

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Natura 2000-område nr. 210 Habitatområde H159 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Spællinge

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område nr. 90 Habitatområde H79 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Kongens Mose og Draved Skov

Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongens Mose og Draved Skov Natura 2000-område nr. 99 Habitatområde H88 Fuglebeskyttelsesområde F61 Titel: Natura 2000-handleplan for Kongens Mose og Draved

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skagen Gren og Skagerrak Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område N1 Skagen Gren og Skagerrak Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H234 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Kolofon. Må citeres med kildeangivelse. Plan- og Miljøafdelingen Vandløb og natur Kirkevej Hurup

Kolofon. Må citeres med kildeangivelse. Plan- og Miljøafdelingen Vandløb og natur Kirkevej Hurup Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Habitatområde H27. Fuglebeskyttelsesområde F21. Udgiver: Thisted Kommune År: 2016

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Natura 2000-område nr. 171 Habitatområde H150 og H207 Fuglebeskyttelsesområde F90 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Natura 2000-område nr. 4 Habitatområde H4 Fuglebeskyttelsesområde F11 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 1 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F53 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø Natura 2000-område nr. 24 Habitatområde H24 og H220 Fuglebeskyttelsesområde F22

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: April 2016

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: April 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs Natura 2000-område nr. 51 Habitatområde 47 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø-

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Teknik og Miljø Natura 2000-handleplan 2016-2021 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98 Forsidefoto: Lavvandet vade ved Sprogø Østrev.

Læs mere

UDKAST Natura 2000-handleplan

UDKAST Natura 2000-handleplan UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244 Habitatområde H245 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244 Habitatområde H245

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Titel: Natura 2000 handleplan, Skovene ved Vemmetofte Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Mågerodde og Karby Odde Natura 2000-område nr. 42 Habitatområde H177 Fuglebeskyttelsesområde F25 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021

Læs mere

STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE

STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE SAMSØ KOMMUNE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE Natura 2000-område nr. 55 Habitatområde H51 Fuglebeskyttelsesområde F31 20. oktober 2016 FORSLAG

Læs mere

Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs

Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Forslag til Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Natura 2000-område nr. 51 Habitatområde H47 Titel: Forslag til Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Begtrup Vig og kystområder

Læs mere

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F 56 1 Titel: Forslag

Læs mere

PARADIGME FOR: 2. planperiode 8. udgave. Natura 2000-handleplan [indsæt navn på Natura 2000-område] Natura 2000-område nr. [indsæt nr.

PARADIGME FOR: 2. planperiode 8. udgave. Natura 2000-handleplan [indsæt navn på Natura 2000-område] Natura 2000-område nr. [indsæt nr. Kommentar [DMKM]: Tekst med kursiv/gul er hjælpetekst der skal slettes/tilpasses - Indsæt evt. billeder for at gøre planen mere læsevenlig 2. planperiode 8. udgave PARADIGME FOR: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Busemarke Mose og Råby Sø Natura 2000-område nr. 183 Habitatområde nr. H192 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Busemarke Mose og Råby Sø Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stenholt Skov og Stenholt Mose. Natura 2000-område nr Habitatområde H228

Forslag til Natura 2000-handleplan Stenholt Skov og Stenholt Mose. Natura 2000-område nr Habitatområde H228 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stenholt Skov og Stenholt Mose Natura 2000-område nr. 228 Habitatområde H228 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Stenholt Skov og Stenholt Mose Udgiver:

Læs mere

:11. Forslag til Natura 2000-handleplan Sønder Ådal. Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63

:11. Forslag til Natura 2000-handleplan Sønder Ådal. Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63 19-10-2016 15:11 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sønder Ådal Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Sønder Ådal Udgiver: Aabenraa Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE. Natura 2000-handleplan STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE. Natura 2000-område nr. 55

SAMSØ KOMMUNE. Natura 2000-handleplan STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE. Natura 2000-område nr. 55 SAMSØ KOMMUNE Natura 2000-handleplan 2016 2021 STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE Natura 2000-område nr. 55 Habitatområde H51 Fuglebeskyttelsesområde F31 April 2017 NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Ribe Holme. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Ribe Holme. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ribe Holme Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ribe Holme Natura 2000-område

Læs mere

Vestlige del af Avernakø Natura 2000-område nr. 123

Vestlige del af Avernakø Natura 2000-område nr. 123 FORSLAG Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vestlige del af Avernakø Natura 2000-område nr. 123 Habitatområde H107 1 Kolofon Titel Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vestlige del af Avernakø Udgiver

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-område nr.75.

Forslag til. Natura 2000-handleplan Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-område nr.75. Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage Natura 2000-område nr.75 Habitatområde H64 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021. Harrild Hede, Ulvemosen

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Forslag Natura 2000-handleplan 2016 2021 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Oktober 2016 Kolofon Titel: Forslag Natura

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Natura Handleplan planperiode. Store Vildmose. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE

Natura Handleplan planperiode. Store Vildmose. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Natura 2000 - Handleplan 2016-2021 2. planperiode Store Vildmose Habitatområde H12 Natura 2000-område nr. 12 Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund 5 Redegørelse for gennemførsel

Læs mere

Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Arresø,

Læs mere

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Forslag

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Forslag Natura 2000 - Handleplan 2016-2021 2. planperiode Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Habitatområde H13 Natura 2000-område nr. 13 Forslag Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund 5 Redegørelse for gennemførsel

Læs mere

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, Habitatområde H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere