Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015"

Transkript

1 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette kan fx være medarbejdere, maskiner mv. Dette overblik kan du skabe i Navision Stats ressourceplanlægning, hvor der er mulighed for at opbygge et ressourcekartotek. Ressourceplanlægning har også integration til Personale, Sager og Finans. Integrationen mellem Personale og Ressourceplanlægning afspejler sig ved, at en medarbejder der oprettes i Personale, også kan bliver oprettet som en ressource i Ressourceplanlægning samtidig. Integrationen til Sager består i at ressourcen kan indgå i, sagsplanlægning og kostprisberegning. Og integrationen til Finans består i, at du får mulighed for, at bogføre forbrug og indtjening i forbindelse med salg af ressourcer.

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 52 Overblik... 1 Formål... 1 Målgruppe... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Copyright... 3 Seneste ændring... 3 Beskrivelse... 4 Roller... 4 Ressourceopsætning... 5 Arbejdstyper... 6 Ressourceenheder... 8 Generelt om afledning af priser... 9 Ressourcekostpris... 9 Priser tilknyttet ressource Ressourcesalgspris Kladdetyper Ressourcekort Ressourcekapacitet Ressourcegrupper Periodiske aktiviteter Oprettelse af normtimer Beregning af standardkostpriser Reguler ressourcepriser Foreslå ress. salgspris (ress) Foreslå ress. salgspris (pris) Ressourceprisforslag Opdater ressourcesalgspris Korrektion af ressourcepriser (forbrug) Indlæs og udlæs af ressourcekostpriser Kopiering af kostpriser til ressourcepristabel Ressourcepristabellen Ressourcekladden Ressourceposter Rapportering Ressource løngrundlag Ressourceprisliste Ressource-stamoplysninger Ressourceforbrug Ressourcejournal Ressourcekladde kontrol Ressourcestatistik Henvisninger Brugervejledninger QR-kode... 52

3 Side 3 af 52 Målgruppe Vejledningen henvender sig til de medarbejdere, som skal have et overblik over institutionens ressourcer, via et ressourcekartotek, hvad enten det er ansatte eller maskiner. Adgangen til de oplysninger som ressourceplanlægning indeholder, styres via rettigheder og kan tildeles til andre end de regnskabsmæssige brugere af Navision Stat. Dette kunne fx være medarbejdere i sekretariatet. Hvorfor er det vigtigt? For at sikre en effektiv styring af planlægning i institutionen, er det vigtigt at have en optimal ressourceudnyttelse. Dine ressourcer er grundstenen ift., at kunne opgøre, hvad forskellige aktiviteter koster, og du kan bruge dine ressourceposter til lønfordeling fx i udgiftsfordelingen og/eller i ressourcekuben i LDV. Du kan opnå effektiv styring ved at tage udgangspunkt i ressourcernes tilgængelighed og kapacitet. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 14. februar 2004 Seneste ændring: 30. april 2015

4 Side 4 af 52 Beskrivelse Før du kan læse denne vejledning, skal du være bekendt med den nye brugergrænseflade introduceret med Navision Stat 7.0. Det anbefales at læse den statslige brugervejledning til brugergrænsefladen, som giver en bred og detaljeret introduktion til brugergrænsefladen, og som kan bruges som opslagsværk. Alle de viste skærmbilleder i denne vejledning er eksempler, og det har været nødvendigt at foretage redigering af disse. Roller Adgangen til de forskellige områder og funktioner i Navision Stat er inddelt i roller. Man skal have de korrekte roller for at have adgang til alle funktionerne i Ressourceplanlægning. Følgende rettigheder har indflydelse på funktionaliteten i Ressourceplanlægning. Rettighed Beskrivelse NS_BASIS Rollen giver ret til at se alle tabeller (dog ikke personale-tabeller) og udskrive rapporter, hvor dette ikke medfører en rettelse i den pågældende tabel. NS_BOGHOLDER Rollen giver rettigheder til en række basale bogholderi-funktioner. NS_OEKONOMI Med denne rolle får du mulighed for at indtaste i Ressourceplanlægning. NS_OESC_UDV_EJKONFL Institutioner som er med i ØSC et skal have dispensation for at anvende denne rolle. NS_OPS_FIN NS_OPS_OESC_EJKONFL Rollen giver adgang til at oprette/redigere/slette til en lang række data på tværs af følgende områder (Lager, Produktion, Ressourceplanlægning, Service og Personale), dog ikke kørsler der danner finansposter, debitorer, kreditorer, anlæg eller posteringsgrundlag. Rollen giver rettigheder til at foretage basisopsætninger i Finans. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Giver adgang til at oprette/redigere/slette, men uden adgang til de områder der er i konflikt med opgavesplittet. Det vil sige, at der gives adgang til alle øvrige områder i Navision Stat (Lager, Produktion, Sager, Ressourceplanlægning,

5 NS_OPS_RES Service og Personale), dog ikke kørsler der danner finansposter, debitorer, kreditorer, anlæg eller posteringsgrundlag. Med denne rolle får du mulighed for at foretage opsætning af opsætningstabellerne i Ressourceplanlægning. Skal fx benyttes til oprettelse af Fuld normtid. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN Side 5 af 52 Se yderligere Vejledningen til Brugeradministration, for en mere specifik beskrivelse af rolle begrebet. Før du kan tage ressourceplanlægningen i anvendelse kræver det, at en række parametre er opsat. Det beskrives, i de efterfølgende afsnit, hvilke opsætninger der skal være foretaget. Ressourceopsætning Forud for beregningen af standardkostprisen 1 skal ressourcens kapacitet fastlægges. I første omgang opsættes det årlige normtal og dernæst fastsættes antal arbejdstimer pr. dag pr. ressource. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourceopsætning Figur 1 Eks. på Ressourceopsætningen 1 Standardkostpris: Omkostningen pr. arbejdstime

6 I feltet Fuld normtid (timer) skal du indtaste antallet af timer pr. år for en fuldtidsansat. Navision Stat beregner herefter timetallet pr. uge for en fuldtidsansat hhv. deltidsansat på basis af dette tal. Side 6 af 52 Ønsker du at kunne datostyre kost- og salgspriser, på den enkelte ressource og ressourcegruppe, således at der i budgetmæssige sammenhæng kan opereres med andre priser, end ved aktuelt forbrug af en ressource på en sag, skal du i feltet Ressourceprissætning vælge muligheden Udvidet. Bemærk: Ønsker du ikke at benytte muligheden for datostyring, så skal du i feltet Ressourceprissætning vælge Standard. Herved vil du benytte dig af standard funktionalitet. I oversigtspanelet Nummerering, skal du i feltet Ressourcenumre angive den nummerserie, der skal anvendes, når systemet opretter ressourcer. Arbejdstyper Arbejdstyper bruges i forbindelse med registrering af forbrug og salg af ressourcer i sagskladder, ressourcekladder, på salgsfakturaer mv. Arbejdstyperne beskriver de forskellige typer af arbejde, en ressource kan udføre, fx overarbejde eller kørsel. Man kan bruge arbejdstyper til at fastsætte salgs- og kostpriser for ressourcer og ressourcegrupper afhængig af det arbejde, der skal udføres. Hver arbejdstype har sin egen enhedskode. Det gør det muligt at knytte flere enhedskoder til hver ressource. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Arbejdstyper

7 Side 7 af 52 Figur 2 Eks. på Arbejdstyper I vinduet for Arbejdstyper kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Kode Her kan du indtaste en kode, som angiver arbejdstypen fx Normal. Beskrivelse Her kan du indtaste en beskrivende tekst for arbejdstypen fx Normaltid. Enhedskode Her kan du angive enhedskoden fx timer eller stk.

8 Ressourceenheder For at kunne spore forbrug og salg af ressourcer præcist, skal du definere en enhed for hver ressource. Systemet bruger de definerede enheder til at beregne størrelsen på de beløb, der bogføres, fx på salgstilbud. Side 8 af 52 Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Enheder Figur 3 Eks. på Enheder Bemærk: Det er vigtigt at bruge den samme enhed, for alle ressourcer, i en ressourcegruppe.

9 Generelt om afledning af priser I forhold til afledningen af priser er der et prishierarki som systemet benytter, når du indvælger en ressource i en kladde/dokument. Side 9 af 52 Rangfølgen er således: 1. Priser tilknyttet ressource med angivelse af dato. 2. Priser tilknyttet ressourcegruppe 3. Priser tilknyttet ressourcekort Ønsker du at vide, hvordan afledningen er i forhold til sager og ressourcer, kan du læse om dette i vejledningen til Sager afsnittet Generelt om afledning af priser, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Ressourcekostpris Ressourcekostpris gør det muligt at definere alternative kostpriser på den ressource, der er angivet på ressourcekortet. Ressourcekostpriser kan gælde for alle ressourcer, for en ressourcegruppe eller for en bestemt ressource. Du kan også oprette kostpriser, der kun gælder for bestemte arbejdstyper. Hvis en medarbejder fx har en anden timesats for overarbejde, kan du i denne tabel oprette en ressourcekostpris for den tilhørende arbejdstype. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcekostpriser Figur 4 Eks. på Ressourcekostpriser

10 I vinduet for Ressourcekostpriser kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Type Her kan du indtaste den type, kostprisen skal gælde for. Følgende valgmuligheder findes: Ressource Gruppe (Ressource) Alle Kode Her kan du indtaste koden for ressourcen eller ressourcegruppen afhængig af valg i feltet Type. Bemærk: I tilfælde af at der er valgt Alle i feltet Type skal du ikke indtaste noget i dette felt. Arbejdstypekode Her kan du vælge en arbejdstypekode. Bemærk: Hvis prisen skal gælde for alle arbejdstyper, skal feltet være tomt. Startdato Her kan du angive en startdato for, hvornår den indtastede kostpris skal gælde fra. Pristype Her kan du vælge kostprisens type. Følgende valgmuligheder findes: Fast pris; definerer en fast kostpris Procenttillæg; lægger en ekstra procentsats oven i standardkostpris RV-tillæg (Regnskabs Valuta i dette tilfælde DKK); lægger et ekstra beløb oven i standardkostprisen Købspris Her kan du angive købsprisen. Bemærk: Det beløb, du skal indtaste, afhænger af, hvad du har valgt i feltet Pristype. Kostpris Her kan du angive kostprisen. Bemærk: Det beløb, du skal indtaste, afhænger af, hvad du har valgt i feltet Pristype. Afsender ID Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade. Afsendersystem Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade. Side 10 af 52 Priser tilknyttet ressource Datostyrede kostpriser kan også tilknyttes den enkelte ressource direkte fra ressourcekortet. Vælg stien: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressourcer, herefter skal du åbne et ressourcekort og så vælge handlingen Kostpriser i handlingsbåndet. I dette eksempel tages der udgangspunkt i ressourcen RES000001

11 Side 11 af 52 Figur 5 Eks. på Ressourcekostpriser åbnet fra et ressourcekort Vinduet Ressourcekostpriser åbnes, for den valgte ressource. I feltet Startdato indtaster du en startdato for, hvornår den angivne kostpris skal gælde fra. I ovenstående eksempel vil kostprisen for RES fra den være 655,00, og før den vil kostprisen blive ændret til at være 650,00. Samme princip er gældende for ressourcesalgspriser. Ressourcesalgspris Ressourcesalgspris gør det muligt at definere alternative salgspriser til den ressource, der er angivet på ressourcekortet (standard salgsprisen på ressourcen angives på ressourcekortet). Ved hjælp af filtre kan du knytte disse alternative salgspriser til en bestemt ressource, en bestemt ressourcegruppe eller til alle ressourcer. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcesalgspriser

12 Side 12 af 52 Figur 6 Eks. på Ressourcesalgspriser I vinduet Ressourcesalgspriser kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Type Her kan du indtaste den type, salgsprisen skal gælde for. Følgende valgmuligheder findes: Ressource Gruppe (Ressource) Alle Kode Her kan du indtaste koden for ressourcen eller ressourcegruppen afhængig af valget i feltet Type. Bemærk: I tilfælde af at der er valgt Alle i feltet Type, skal du ikke indtaste noget i dette felt. Arbejdstypekode Her kan du vælge arbejdstypekoden. Bemærk: Hvis prisen skal gælde for alle arbejdstyper, skal feltet være tomt. Valutakode Her kan du angive valutakoden for de alternative salgspriser på denne linje. Startdato I dette felt kan du angive en startdato for, hvornår ressourcesalgsprisen skal gælde. Salgspris Her kan du angive den alternative salgspris. Prisen angives i den valuta, der er angivet i feltet Valutakode for denne linje. AfsenderID Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den

13 Afsendersystem Generiske Integrationssnitflade. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade. Side 13 af 52 Kladdetyper Kladdetyper giver mulighed for at opsætte et kladdevindue, der er specielt tilpasset netop den arbejdsproces, som kladdetypen skal bruges til. Dvs. at de felter, der er indeholdt i hver enkelt kladdetype, præcist er dem, du har brug for i den del af programmet, du arbejder i. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcekladdetype Figur 7 Eks. på Ressourcekladdetyper I vinduet Ressourcekladdetyper kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Navn Her kan du angive navnet på kladdetypen. Beskrivelse Her kan du indtaste en beskrivende tekst for kladdetypen. Gentagelseskladde Du skal markere dette felt, hvis kladden skal indeholde gentagelsesposter. Lad feltet stå tomt, hvis kladden ikke skal indeholde gentagelsesposter. Nummerserie Indtast koden for den nummerserie, der skal bruges til at tildele bilagsnumre til kladdelinjer i denne ressourcekladdetype. Bogføringsnummerserie Her kan du angive koden på den nummerserie, der skal bruges til at tildele bilagsnumre (i bogføringsøjeblikket) til poster, der bogføres fra kladder af denne type. Bemærk: Hvis feltet er blankt, vil bilagsnumre fra

14 Kildespor Årsagskode nummerserien angivet i feltet Nummerserie blive anvendt til bogføringsposterne. Feltet indeholder det kildespor, der hører til kladdetypen. Kildesporet bliver automatisk indsat på alle linjer, der oprettes i kladdetypen, så du altid kan se kildesporet på bogførte poster. Her kan du vælge en årsagskode, som derefter indsættes på kladdelinjerne. Årsagskoder bruges til at vise, hvor posten blev oprettet. Årsagskoden indsættes automatisk i den kladde, der oprettes under kladdetypen, og på de linjer, der oprettes i kladden. Side 14 af 52 Ressourcekort Ressourcekortet er udgangspunkt for registrering af oplysninger om institutionens ressourcer (medarbejdere, maskiner o. lign.). Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressource/Ressourcer Figur 8 Eks. på oversigtspanelet Generelt på Ressourcekortet Oplysningerne i de udfyldte felter kommer automatisk fra Personale, hvis integrationen er sat op. Der oprettes et ressourcekort for hvert lønnummer. Ressourcegruppenummeret svarer i standardopsætningen til personalekategorien. Bemærk: Når et ressourcenummer først er tilknyttet en medarbejder, kan ressourcenummeret ikke længere ændres.

15 Side 15 af 52 Figur 9 Eks. på oversigtspanelet Fakturering på ressourcekortet På oversigtspanelet Fakturering kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Købspris Her kan du indtaste ressourcens købspris pr. enhed. Købsprisen er det beløb, virksomheden skal beregne eller betale direkte for en ressource. Indir. Omkost.pct. Her kan du indtaste omkostningsprocenten, der fordeles på købsprisen. Det er det beløb, der er beregnet som værende ekstra omkostninger for ressourcen. Kostpris Beløbet beregnes på basis af tallene i felterne Købspris og Indir. omkost.pct.. Kostpris = Købspris x (1 + Indirekte omkostningspct./100). Du kan godt overskrive det beregnede beløb, men vær opmærksom på, at købspris og omkostningsprocent ikke bliver justeret, selvom du ændrer kostprisen. Anvancepct.beregning Her kan du angive relationen mellem Kostpris, Salgspris og Avancepct., for denne ressource. Følgende valgmuligheder findes: Avance=Salgspris-Kostpris; Her indtaster du salgsprisen, hvorefter avanceprocenten beregnes Salgspris=Kostpris+Avancepct.; Her indtaster du avancepct. og kostpris, hvorefter salgsprisen beregnes Ingen; Her indtaster du selv avancepct. og salgspris Avancepct Her kan du indsætte eller få vist den procentsats, der vil blive beregnet på basis af den beregningsmetode, du har angivet i feltet Avancepct.beregning.

16 Salgspris Her kan du enten indtaste et beløb, eller se den værdi, der bliver beregnet på baggrund af beregningsmetoden, du har angivet i feltet Avancepct.beregning. Salgsprisen er den pris, ressourcen bliver solgt til. Produktbogføringsgruppe Her skal du indtaste en Produktbogføringsgruppe. Produktbogføringsgrupperne angiver sammen med virksomhedsbogføringsgrupperne, hvilke finanskonti der bogføres på i forbindelse med bogføring af salgseller købstransaktioner. Salg af ressourcer, som registreres i Salg og/eller Sager, bogføres automatisk på finanskonti. Momsproduktbogf.gruppe Her kan du angive den momsproduktbogføringsgruppe, som ressourcen tilhører. Automatisk udv. Tekster Her kan du markere feltet, hvis der automatisk skal tilføjes en Udvidet tekst på salgs- eller købsdokumenterne for denne ressource. Finanskt. Nr. for IC-par.. Du skal anvende dette felt, når du foretager et salg, der omfatter ressourcen, mellem to eller flere selskaber. Feltet indeholder nummeret på den finanskonto mellem to eller flere selskaber, som prisen på denne ressource bogføres på. Side 16 af 52 På oversigtspanelet Personoplysninger kan du angive en række oplysninger om den pågældende ressource. På oversigtspanelet Generisk integration, kan du se en reference til et eksterne fagsystem, samt en unik identifikation af recorden i et eksternt fagsystem. Disse felter er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS). Hvis du vil vide mere om den Generiske Integrationssnitflade (GIS), kan du læse om den i vejledningen til GIS, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Ressourcekapacitet Vinduet Ressourcekapacitet indeholder en oversigt over kapaciteten, angivet i antal enheder for hver ressource, i forskellige perioder. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressourcekapacitet eller

17 Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressourcer/Ressourcer/Fanen Naviger/Handlingsgruppen Planlægning/ Handlingen Ressourcekapacitet. Side 17 af 52 Figur 10 Eks. på Matrixen Ressourcekapacitet Der er her mulighed for at danne normtimer pr. ressource ved at markere den pågældende ressource, vælge linjemenuknappen Planlægn. og efterfølgende menupunktet Angiv kapacitet. Figur 11 Eks. på Angiv ressourcekapacitet

18 Side 18 af 52 I vinduet Ressourcekap. Indstillinger kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Startdato Her skal du angive en startdato fra hvornår, der skal dannes normtimer for den pågældende ressource. Slutdato Her skal du angive en slutdato til hvornår, der skal dannes normtimer for den pågældende ressource. Arbejdstidsskabelon Her kan du angive en arbejdstidsskabelon for den pågældende ressource. Du kan fx have oprettet arbejdstidsskabeloner for eksempelvis fuldmægtige, specialkonsulenter o. lign. I arbejdstidsskabelonen kan du definere antal arbejdstimer pr. dag for den pågældende type ressource. Bemærk: Hvis der ikke vælges en arbejdstidsskabelon, skal du manuelt indtaste antal arbejdstimer pr. dag for den pågældende ressource i vinduet. Ugetotal På baggrund af ovenstående indtastninger dannes en ugetotal i feltet Ugetotal. Når vinduet er udfyldt, skal du trykke på handlingen Tilføj kapacitet som findes i handlingsbåndet på både fanen Start og Handlinger, hvorefter ressourcen får tildelt den angivne kapacitet for den pågældende periode. Ressourcegrupper Den enkelte institution kan vælge at definere andre grupperinger end personalekategori fx HK ere, TAT ere og AC ere. Grupperingen skal blot være udtømmende for institutionens medarbejderressourcer, dvs. indeholde alle de personalekategorier institutionens medarbejdere er inddelt i. Institutionen kan bruge ressourcegruppen til at beregne en fælles standardkostpris for en gruppe af medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at medarbejderressourcerne i hver enkelt ressourcegruppe er så lønhomogene som muligt. Ønskes en helt præcis standardkostpris for en given medarbejderressource, kan prisen beregnes individuelt. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressource/Ressourcegrupper

19 Side 19 af 52 Figur 12 Eks. på Ressourcegrupper Såfremt man vil tildele en ressource en anden ressourcegruppe, skal man ændre værdien i feltet Ressourcegruppe på det pågældende ressourcekort. Figur 13 - Eks. på Ressourcegruppe på Ressourcekortet

20 Periodiske aktiviteter I dette afsnit bliver de statslige kørsler gennemgået, som kan anvendes fra Navision Stat s Ressourceplanlægning. Side 20 af 52 Der er tale om følgende kørsler: Navn Oprettelse af normtimer Beregning af standardkostpriser Reguler ressourcepriser Foreslå ress. Salgspriser (ress) Foreslå ress. Salgspriser (pris) Opdater ressourcesalgspriser Korrektion af ressourcepriser (forbrug) Indlæs og udlæs af ressourcekostpriser Kopier kostpriser til ressourcepristabel Beskrivelse Kørslen opretter normtimer for ressourcer Kørslen beregner standardkostpriser for ressourcer på baggrund af lønoplysninger i Personale. Kørslen regulerer indholdet af et eller flere felter på ressourcekortet. Kørslen foreslår oprettelse og/eller ændring af salgspris på ressourcer i tabellen Ressourcesalgspriser på grundlag af salgsprisen på ressourcekortet. Kørslen foreslår oprettelse og/eller ændring af salgspriser for ressourcer i tabellen Ressourcesalgspris på grundlag af eksisterende priser i tabellen. Kørslen opdaterer de alternative ressourcesalgspriser ved at overføre oplysninger fra vinduet Ressourcesalgsprisforslag til vinduet Ressourcesalgspris. Kørslen regulerer kost-/salgspriser og kost-/salgsbeløb for udvalgte ressourceposter, som ikke er tilknyttet sager. Kørslen ind- eller udlæser ressourcekostpriser fra Ressourceplanlægning. Kørslen overfører kostpriser fra ressourcekort til ressourcepristabel.

21 Side 21 af 52 Oprettelse af normtimer Denne kørsel anvendes til oprettelse af normtimer for ressourcer. Normtimer er det antal timer, en ressource eller en ressourcegruppe står til rådighed pr. dag. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/oprettelse af normtimer Figur 14 Eks. på Anfordringsbilledet til kørslen Oprettelse af normtimer

22 Side 22 af 52 I anfordringsbilledet kan du angive følgende felter: Navn Beskrivelse Fra dato Her skal du angive en startdato fra hvornår, der skal dannes normtimer for en ressource, ressourcegruppe eller andre udvalgt ressourcer. Til dato Her skal du angive en slutdato til hvornår, der skal dannes normtimer for en ressource, ressourcegruppe eller andre udvalgt ressourcer. Arbejdstidsskabelon Her kan du angive en arbejdstidsskabelon for den pågældende ressource, ressourcegruppe eller andre udvalgte ressourcer. Du kan fx have oprettet arbejdstidsskabeloner for eksempelvis fuldmægtige, specialkonsulenter o. lign. I arbejdstidsskabelonen kan du definere antal arbejdstimer pr. dag for den pågældende type ressource. Tjenestetid Her kan du angive fordelingen af arbejdstid i løbet af ugen. Følgende valgmuligheder findes: Normtid Nedsat tid Timelønnet Vælges Normtid eller Nedsat tid skal tallene i felterne ud for ugedagene læses som forholdstal (dvs. den indbyrdes fordeling af ugens samlede antal arbejdstimer mellem ugedagene). Vælges Timelønnet skal det aktuelle timetal pr. dag indtastes direkte i felterne ud for ugedagene. Forholdstal/Timer Indtast forholdstal/antal timer, der kan disponeres på den aktuelle ugedag (afhængig af hvad du har valgt i felterne Tjenestetid og Arbejdstidsskabelon ). For at kunne oprette normtimer, skal følgende datagrundlag være til stede: Ressourcen skal være oprettet som medarbejder i systemet Lønposttabellen skal indeholde data for den pågældende medarbejder o Data skal udmærke sig ved at feltet Arbejdstimer skal være over 0 o Finansår skal være nuværende finansår Følgende gør sig også gældende: Er arbejdstimer forskellig fra 0 inden for gældende (aktuelt år) benyttes lønposter i forbindelse med beregning af normtid og nedsat tid. Helligdagstabellen inkluderes i udregningen. Der sættes automatisk filter på aktuelt år, hvilket betyder at kørslen ikke kan benyttes forud eller bagudrettet.

23 Kørslen bruger ikke lønposter, hvis man kun benytter timelønnet. Benytter du normtid, så gør kørslen brug af det årlige normtal (fra Ressourceopsætningen) Beregnes normtid eller nedsat tid, er det forholdstal pr. dag, og ikke timer, der beregnes ud fra. Side 23 af 52 Eksempel I dette eksempel er der opsat normtimer for ressourcen R Du kan også vælge at opsætte normtimer for en udvalgt gruppe af medarbejdere ved at vælge en eller flere ressourcegrupper. Du kan se normtimer (eller kapacitet) på en ressource ved at vælge fanen Naviger, handlingsgruppen Planlægn., på et ressourcekort og herefter handlingen Ressourcekapacitet. Figur 15 Eks. på Ressourcekapacitet Beregning af standardkostpriser Omkostningen pr. arbejdstime benævnes standardkostprisen. Standardkostprisen beregnes i Ressourceplanlægning, hvor man kan vælge mellem forskellige beregningsforudsætninger. Standardkostprisen er opgjort på baggrund af samtlige løndele fra SLS 2 inkl. lønrefusioner, tillæg, overarbejde osv. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/beregn standardkostpriser 2 Statens Løn System

24 Side 24 af 52 Figur 16 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Beregn standardkostpriser Her kan du angive følgende felter i oversigtspanelet Indstillinger. Navn Beskrivelse Beregn Her skal du vælge, hvorvidt standardkostprisen skal standardkostpris beregnes pr. ressourcegruppe eller individuelt. Bemærk: Hvis du vælger pr. ressourcegruppe under oversigtspanelet Indstillinger, ignoreres et eventuelt valg af et enkelt ressourcenummer på oversigtspanelet Ressource.

25 Beregn ud fra Reguleringsfaktor Afrundingsmetode Her skal du tage stilling til, på baggrund af, hvilken periode standardkostprisen skal beregnes. Hvis du vælger Periode bagud, skal du med en datoformel angive, hvilken periode du vil anvende. Her kan du indtaste en reguleringsfaktor. Reguleringsfaktoren kan bruges til at opskrive eksempelvis sidste års løn med en given faktor (eksempelvis den overenskomstmæssigt aftalte reguleringsprocent). Her kan du indtaste koden for standardkostprisens afrundingsmetode. Side 25 af 52 Bemærk: Når kørslen er afviklet, kan standardkostprisen for en given ressource aflæses på ressourcekortet i oversigtspanelet Fakturering. Da standardkostprisen er udregnet på baggrund af institutionens faktiske lønudgifter, indsættes standardkostprisen i feltet Købspris. Kostprisen for ressourcen bliver automatisk beregnet som købsprisen multipliceret med omkostningsprocenten. Er denne nul, vil købspris og kostpris være ens. Kostprisen beregnes ud fra følgende formel alt efter valgte periode: Navn Beskrivelse Seneste finansperiode ((Seneste finansperiode s beløb for en ressource) / (eksisterende ressurce s kapacitet for seneste finansperiode)) Forrige finansperiode ((Forrige finansperiode s beløb for en ressource) / (eksisterende ressource s kapacitet for forrige finansperiode)) År til sidste finansperiode Sidste år Periode bagud Brugerdefineret periode ((Seneste finansperiode s beløb for en ressource + forrige finansperiode s beløb for en ressource) / (eksisterende ressource s kapacitet for seneste finansperiode + eksisterende ressource s kapacitet for forrige finansperiode)) Der tages udgangspunkt i at der ikke er lønposter tilbage i tiden, så kostprisen bliver 0. ((Seneste finansperiode s beløb for en ressource + forrige finansperiode s beløb for en ressource) / (eksisterende ressource s kapacitet for seneste finansperiode + eksisterende ressource s kapacitet for forrige finansperiode)) ((Det samlede lønbeløb for den brugerdefineret periode for ressourcen) / (Den samlede ressource kapacitet for den brugerdefineret periode for ressourcen))

26 Reguler ressourcepriser Denne kørsel bruges til at justere indholdet af ét eller flere felter på ressourcekortet. Du kan fx ændre standard-købsprisen på alle ressourcer i en given ressourcegruppe med 10 %. Ændringerne gennemføres med det samme, når kørslen startes. De felter på ressourcekortet, som er afhængige af det justerede felt ændres også. Side 26 af 52 Bemærk: Denne kørsel kan ikke bruges til at ændre eller oprette alternative salgs- eller købspriser for ressourcer. Den retter kun de relevante felter på ressourcekortet. Ændringerne afspejles omgående i ressourcetabellen, så indstillingerne skal kontrolleres grundigt, inden du klikker på OK. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/reguler ressourcepriser Figur 17 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Reguler ressourcepriser

27 I anfordringsbilledet kan du angive følgende felter: Navn Beskrivelse Reguler felt Her har du mulighed for at regulere et eller flere felter på ressourcekortet. Følgende valgmuligheder findes: Købspris Indir. Omkost. Pct. Kostpris Avancepct. Salgspris Ganges med Her skal du angive den faktor, som priserne skal ganges med. Hvis købsprisen for en ressource fx er DKK 100,-, og faktoren ganges med er 1,1, vil kørslen hæve købsprisen til DKK 110,-. Afrundingsmetode Angiv en kode for den afrundingsmetode, der skal anvendes ved fastsættelse af de nye priser. Side 27 af 52 Nedenfor er vist ressourcekort for ressourcen R00019 før afviklingen af kørslen Reguler ressourcepriser. Figur 18 Eks. på Ressourcekortet for ressourcen R00019 Nedenfor er vist ressourcekort for ressourcen R00019 efter afviklingen af kørslen Reguler ressourcepriser.

28 Side 28 af 52 Figur 19 Eks. på Ressourcekortet for ressourcen R00019 efter afvikling af kørslen Reguler ressourcepriser Foreslå ress. salgspris (ress) Med denne kørsel kan du oprette forslag til oprettelse og/eller ændring af salgspriser på ressourcer i tabellen Ressourcesalgspriser på grundlag af salgsprisen på ressourcekortet. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/ Ressourceprisforslag/Foreslå ress. salgspris (ress.) Figur 20 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Foreslå ress.salgspris (ress.)

29 Side 29 af 52 Her kan du angive følgende felter i oversigtspanelet Indstillinger. Navn Beskrivelse Valutakode For eksisterende prislinjer, kan du her angive, hvilken valuta der skal have reguleret sine priser. Bemærk: Er der hak i feltet Opret nye priser oprettes der nye prislinjer med den angive valuta, såfremt prislinjerne ikke findes allerede. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende valutaer. Arbejdstype For eksisterende prislinjer, kan du her angive, hvilken arbejdstype der skal have reguleret sine priser. Bemærk: Er der hak i feltet Opret nye priser oprettes der nye prislinjer med den angivne arbejdstype, såfremt prislinjerne ikke findes allerede. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende arbejdstyper. Kun beløb over Her kan du angive et beløb for den laveste salgspris på ressourcekortet, der må ændres. Kun priser, der er højere end dette beløb, ændres med reguleringsfaktoren nedenfor. Bemærk: Hvis prisen er lavere eller lig med dette beløb, oprettes der en ny linje i vinduet Ressourcesalgsprisforslag, men med samme salgspris som på ressourcekortet. Ganges med Angiv den faktor, som prisen skal ganges med fx 1,5. Afrundingsmetode Angiv en evt. afrundingskode, der skal bruges til at afrunde den nye pris fx til helt tal. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende afrundingsmetoder. Opret nye priser Marker feltet, hvis kørslen skal oprette nye prisforslag, fx en ny kombination mellem valuta, sagsnummer og/eller arbejdstype. Afkrydsningsfeltet skal ikke markeres, hvis du kun vil regulere eksisterende salgspriser. Startdato Kun priser på den angivne dato reguleres. Bemærk: Findes der ingen eksisterende pris på den angivne dato, og har du sat hak i feltet Opret nye priser, vil der blive oprettet en ny prislinje på den dato, som du har angivet i dette felt. I oversigtspanelet Ressource: Navn Beskrivelse Nummer Her kan du angive, hvilke ressourcer der skal medtages i kørslen. Ressourcegruppenr. Her kan du angive, hvilke ressourcegrupper der skal medtages i kørslen.

30 Side 30 af 52 Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende ressourcer eller ressourcegrupper, skal du klikke på AssistButton til højre for det ønskede felt. Kørslen bevirker, at der udformes et forslag til nye priser. Der ændres altså ikke noget i pristabellen i første omgang. Du kan du se forslagets resultat i vinduet Ressourceprisforslag. Sti. Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag Figur 21 Eks. på Ressourceprisforslag I eksemplet er kørslen afviklet for ressource R Hvis du vil overføre forslaget til tabellen Ressourcesalgspris, kan du aktivere kørslen Opdater Ressourcesalgspris. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/ Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag/handlingen Opdater ressourcesalgspris. Se i øvrigt afsnittet Opdater ressourcesalgspris. Foreslå ress. salgspris (pris) Med denne kørsel kan du oprette forslag til oprettelse og/eller ændring af salgspriser for ressourcer i tabellen Ressourcesalgspris på grundlag af eksisterende priser i tabellen. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag/foreslå ress. salgspris (pris)

31 Side 31 af 52 Figur 22 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Foreslå ress.salgspris (pris) Her kan du angive følgende i oversigtspanelet Indstillinger. Navn Beskrivelse Valutakode For eksisterende prislinjer, kan du her angive, hvilken valuta der skal have reguleret sine priser. Bemærk: Er der hak i feltet Opret nye priser oprettes der nye prislinjer med den angive valuta, såfremt prislinjerne ikke allerede findes. Hvis du vil udregne den nye pris for alle valutakoder, skal du angive koden ALLE.

32 Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende valutaer. Arbejdstype For eksisterende prislinjer, kan du her angive, hvilken arbejdstype der skal have reguleret sine priser. Bemærk: Er der hak i feltet Opret nye priser oprettes der nye prislinjer med den angivne arbejdstype, såfremt prislinjerne ikke allerede findes. Hvis du vil udregne den nye pris for alle arbejdstyper, skal du angive koden ALLE. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende arbejdstyper. Kun priser over Her kan du angive et beløb for den laveste salgspris, der må ændres. Kun priser, der er højere end dette beløb, ændres med reguleringsfaktoren nedenfor. Bemærk: Hvis prisen er lavere eller lig med dette beløb, oprettes der en ny linje i vinduet Ressourcesalgsprisforslag, men med samme salgspris som på ressourcekortet. Ganges med Angiv den faktor, som prisen skal ganges med, fx 1,5. Afrundingsmetode Angiv en evt. afrundingskode, der skal bruges til at afrunde den nye pris fx til helt tal. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende afrundingsmetoder. Opret nye priser Marker feltet, hvis kørslen skal oprette nye prisforslag, fx en ny kombination mellem valuta, sagsnummer og/eller arbejdstype. Bemærk: Afkrydsningsfeltet skal ikke markeres, hvis du kun vil regulere eksisterende salgspriser. Side 32 af 52 I oversigtspanelet Ressourcesalgspris kan du angive følgende: Navn Beskrivelse Typer Her kan du angive, hvilke ressourcetype der skal medtages i kørslen. Kode Her kan du angive, hvilken ressource der skal medtages i kørslen. Arbejdstypekode Her kan du angive, hvilken arbejdstype der skal medtages i kørslen. Valutakode Her kan du angive, hvilken valuta der skal medtages i kørslen. Startdato Her kan du angive et datofilter, der skal medtages i kørslen. Hvis du vil se en oversigt over eksisterende ressourcer, arbejdstyper og valutaer, skal du klikke på AssistButton til højre for feltet.

33 Kørslen bevirker, at der udformes et forslag til nye priser. Der ændres altså ikke noget i pristabellen i første omgang. Du kan du se forslagets resultat i vinduet Ressourceprisforslag. Side 33 af 52 Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag Figur 23 Eks. på Ressourceprisforslag Hvis du vil overføre forslaget til tabellen Ressourcesalgspris, kan du aktivere kørslen Opdater Ressourcesalgspris. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/ Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag/handlingen Opdater ressourcesalgspris. Se i øvrigt afsnittet Opdater ressourcesalgspris. Ressourceprisforslag Vinduet Ressourceprisforslag bruges til at redigere og opdatere de alternative ressourcepriser. Vinduet udfyldes automatisk, når du udfører kørslen Foreslå ress.salgspris (ress.) eller Foreslå ress.salgspris (pris). Du kan ændre eller slette linjer efter behov. Når du er tilfreds med alle salgspriserne, kan du overføre prisforslaget til tabellen med Ressourcesalgspriser. Oplysningerne i vinduet Ressourceprisforslag er midlertidige, og vinduet tømmes, når du har overført prisforslaget. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag

34 Side 34 af 52 Forslaget indeholder disse data: Navn Type Kode Arbejdstypekode Valutakode Nuværende salgspris Startdato Ny salgspris Figur 24 Eks. på Ressourceprisforslag Beskrivelse Feltet viser, for hvilken type ressource den nye salgspris skal være gældende. Salgsprisen kan gælde for en ressource, ressourcegrupper eller alle ressourcer og ressourcegrupper (ved valg af koden ALLE). Feltet viser den ressourcekode eller ressourcegruppekode, som den nye salgspris skal gælde for. Mulige valg i feltet afhænger af, hvad der er valgt i feltet Type. Feltet viser koden for den arbejdstype, som den nye salgspris skal gælde for. Bemærk: Feltet er ikke udfyldt, hvis der ikke er knyttet en arbejdstype til linjen. Feltet viser koden for den valuta, som den nye salgspris er opgivet i. Bemærk: Feltet er ikke udfyldt, hvis der ikke er knyttet en valutakode til linjen. Feltet viser den nuværende, salgspris på ressourcen, såfremt der findes en eksisterende priselinje i pristabellen. Feltet er tomt, hvis der i forvejen ikke findes alternative priser for ressourcen. Feltet viser den dato, som den regulerede salgspris skal gælde fra. Feltet viser forslag til den ny salgspris, der gælder for den valgte kombination af ressourcetype, ressourcekode, sagsnummer og/eller arbejdstype på linjen.

35 Opdater ressourcesalgspris Denne kørsel opdaterer de priser i tabellen Ressourcesalgspris med oplysningerne i tabellen Ressourcesalgsprisforslag. Forslag til ændring af priser kan oprettes med kørslerne Foreslå ress.salgspris (pris) eller Foreslå ress.salgspris (ress) jf. gennemgangen ovenfor. Side 35 af 52 Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/ressourceprisforslag/handlingen Opdater ressourcesalgspris Figur 25 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Opdater ressourcesalgspris Her kan du angive følgende felter i oversigtspanelet Ressourcesalgsprisforslag. Navn Beskrivelse Type Her kan du angive, hvilken type ressource som opdateringen skal gælde for. Det kan være en ressource, ressourcegrupper eller både ressourcer og ressourcegrupper. Kode Her kan du angive den ressourcekode eller ressourcegruppekode, som salgspris skal gælde for. Mulige valg i feltet afhænger af, hvad der er valgt i feltet Type. Valutakode Her kan du angive koden for den valuta, som opdateringen skal gælde for. Startdato Her kan du angive et datofilter som opdateringen skal gælde for.

36 Side 36 af 52 Bemærk: Man skal ikke angive noget i anfordringsbilledet, såfremt man vil overføre alle linjer i prisforslaget. Når du igangsætter kørslen Opdater Ressourcesalgspris fås denne besked. Se Figur 26. Figur 26 - Besked Kørslen Opdater Ressourcesalgspris har nu overført oplysninger fra vinduet Ressourceprisforslag til vinduet Ressourcesalgspriser, sti: Afdelinger/ Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcesalgspriser Figur 27 Eks. på oveført data til Ressourcesalgspriser

37 Korrektion af ressourcepriser (forbrug) Der er udviklet en kørsel, hvor kost-/salgspriser og kost-/salgsbeløb kan reguleres for udvalgte ressourceposter, som ikke er tilknyttet sager. Kørslen danner posteringer til ressourcekladden, og igennem bogføring af disse foretages reguleringerne. Side 37 af 52 Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/korrektion af ressourcepriser (forbrug) Figur 28 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Korrektion af Ressourcepriser (forbrug)

38 Oversigtspanelet Indstillinger Navn Beskrivelse Ressourcekladdetype Du skal i dette felt angive/indvælge en ressourcekladdetype til korrektionslinjerne. Ressourcekladdenavn Du skal i dette felt angive/indvælge et ressourcekladdenavn til korrektionslinjerne. Regulér købspris Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere købsprisen. Inklusiv købspris = 0 Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med købspris = 0. Regulér kostpris Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere kostprisen. Inklusiv kostpris = 0 Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med kostpris = 0. Regulér salgspris Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere salgsprisen. Inklusiv salgspris = 0 Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med salgsprisen = 0. Nyt Bilagsnummer Du skal i dette felt angive et bilagsnr. Side 38 af 52 Oversigtspanelet Ressource Navn Beskrivelse Nummer Her skal du angive ressourcens nummer. Type Her skal du angive ressourcens type. Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende ressourcer eller type, skal du klikke på AssistButton til højre ved siden af feltet. Oversigtspanelet Ressourcepost Navn Beskrivelse Bogføringsdato Her skal du indtaste en datomæssig afgrænsning af de ressourceposter, der skal omfattes af korrektionen. Et datointerval er kendetegnet med en start- og slutdato, hvor sidstnævnte er lig, eller efter førstnævnte. Bilagsnr. Her skal du angive et filter på bilagsnummer på ressourceposterne. Fakturerbar Her skal du anføre et Ja, hvis kun fakturerbar poster skal reguleres. Ønskes regulering af ikke-fakturerbar poster skal du anføre Nej. Bemærk: <Blank> medtager begge typer poster. Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

39 Kørslen, Korrektion af ressourcepriser (forbrug), danner posteringer til ressourcekladden, og igennem bogføring af disse foretages reguleringerne. Den oprindelige post og posten som tilbagefører den oprindelige postering vil blive mærket som reguleret. Side 39 af 52 For linjen, i ressourcekladden, der tilbagefører den oprindelig post gælder følgende: Navn Beskrivelse Bogføringsdato Der anvendes bogføringsdatoen, fra posten der reguleres. Bilagsnummer Her anvendes det nummer der blev angivet i anfordringsbilledet, eller fra en nummerserie i kladden. Beskrivelsesfeltet Her indsættes følgende tekst Korrektion af <bilagsnummer>, hvor bilagsnummer er bilagsnummeret på posten der tilbageføres. Antal Sættes til værdien af Antal på den oprindelige post *-1. Købs-/Kost-/ og Sættes til samme værdi som i den oprindelige post. Salgspris Reguleret Sættes til Ja, både på den oprindelige post og posten, der tilbagefører den oprindelige postering. Dimensionsværdier Dimensionsværdier bogført på den oprindelige post påføres kladdelinjen. For linjen, i ressourcekladden, som aktuel post, men med korrigeret pris gælder følgende: Navn Beskrivelse Bogføringsdato Der anvendes bogføringsdatoen, fra posten der reguleres. Bilagsnummer Her anvendes det nummer der blev angivet i anfordringsbilledet, eller fra en nummerserie i kladden. Beskrivelsesfeltet Sættes til værdien af den oprindelige postering. Antal Sættes til værdien af Antal på den oprindelige post Købs-/Kost-/ og Ændres i overensstemmelse med principperne for Salgspris afsnittet Generelt om afledning af priser. Reguleret Sættes til <Blank>. Dimensionsværdier Dimensionsværdier bogført på den oprindelige post påføres kladdelinjen.

40 Indlæs og udlæs af ressourcekostpriser Der er mulighed for at udlæse og indlæse kostpriser på ressourcer til og fra tekstfiler. Side 40 af 52 Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/indlæs og udlæs af ressourcekostpriser Figur 29 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Indlæs og udlæs ressourcekostpriser Her kan du angive følgende i oversigtspanelet Ressource. Navn Beskrivelse Nummer Du skal her angive ressources nummer. Ressourcegruppenr. Du skal her angive ressourcegruppenummeret. Retning Du skal i feltet Retning vælge, om du vil indlæse eller udlæse. Indlæs: Du skal vælge Indlæs, hvis du vil indlæse tekst-filen i Ressourceplanlægning. Udlæs: Du skal vælge Udlæs, hvis du vil udlæse tekst-filen i Ressourceplanlægning. For at igangsætte kørslen skal du trykke på OK. Alt efter om du vil indlæse eller udlæse, skal du angive stien til den tekst-fil som du indlæse eller udlæse.

41 Side 41 af 52 Kopiering af kostpriser til ressourcepristabel Der er udviklet en kørsel, der overfører kostpriser fra ressourcekort til ressourcepristabel. Den kan fx anvendes efter at kostpriser på ressourcekortet er blevet opdateret med priser fra Personale. Kørslen danner for hver ressource, som er omfattet af kørslen, en ny linje i ressourcepristabellen. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter/kopier kostpriser til ressourcepristabel Figur 30 Eks. på anfordringsbilledet for kørslen Kopier kostpriser til ressourcepristabel I anfordringsbilledet kan du angive følgende: Navn Beskrivelse Startdato Her skal du angive den startdato fra hvornår kostpriserne skal gælde. Overskriv eksisterende Sæt hak i dette felt, hvis du ønsker at de eksisterende kostpriser kostpriser skal overskrives. Nummer Her skal du angive ressourcens nummer.

42 Ressourcepristabellen De overførte kostpriser kan ses i ressourcepristabellen. I det viste eksempel er der overført en linje for ressourcen R Side 42 af 52 Vælg stien: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcekostpriser Figur 31 Eks. på Ressourcekostpris hvor der er overført en linje for ressourcen R00019

43 Side 43 af 52 Ressourcekladden Ressourcekladden anvendes til at bogføre forbrug og salg af ressourcer til internt brug og til statistiske formål, samt til lønfordeling og fakturering. Bemærk: Posterne har ingen sammenhæng med finanskonti og kan altså ikke bogføres i finansbogholderiet (i modsætning til sagsposter) Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressourcekladder Figur 32 - Vinduet for en ressourcekladde I vinduet Ressourcekladde kan du finde følgende felter: Navn Beskrivelse Bogføringsdato Her kan du indtaste den dato, som posterne skal bogføres med. Posttype Her kan du angive en posttype til kladdelinjen. Følgende valgmuligheder findes: Forbrug Salg Bilagsnr. Kladdelinjen får tildelt et bilagsnummer på baggrund af den nummerserie, der er angivet for kladden. Ressourcenr. Her kan du angive nummeret på den ressource, som posten skal bogføres på. Ressourcegruppenr. Når feltet Ressourcenr. er udfyldt, indsættes automatisk den tilhørende ressourcegruppe i dette felt. Beskrivelse Her kan du indtaste en beskrivende tekst for posten. Alias I dette felt kan du angive/indvælge en aliaskode. Aliaskoden er en unik nøgle som afleder opsatte

44 Delregnskab Dim 2.. Dim 8.. Arbejdstypekode Antal Enhedskode Købspris Kostpris Kostbeløb Salgspris Salgsbeløb Fakturerbar Reguleret Rel. Ressourcepostløbenr. Afsendersystem Afsender ID dimensioner, finanskonti og sager etc. automatisk på konteringslinjen Her kan du indtaste det delregnskab, som posten skal bogføres på. Her kan du indtaste de dimensionsværdier, som posten skal bogføres på. Dimensionsfelterne afhænger af de dimensioner, der er oprettet i regnskabet. Feltet viser, hvilken arbejdstype ressourcen er knyttet til. Priserne opdateres automatisk på baggrund af oplysningerne i dette felt. Her kan du indtaste det antal enheder, du vil bogføre. Enhedskoden angiver ressourcens måleenhed. Koden hentes automatisk fra ressourcekortet. Her kan du angive købsprisen. Købsprisen bliver som standard hentet enten fra ressourcekortet eller fra tabellen Ressourcekostpris. Her kan du angive ressourcens kostpris. Kostprisen bliver som standard hentet enten fra ressourcekortet eller fra tabellen Ressourcekostpris. Beløbet beregnes automatisk som Antal x Kostpris for den aktuelle linje. Her kan du indtaste ressourcens salgspris. Salgsprisen bliver som standard hentet enten fra ressourcekortet eller fra tabellen Ressourcesalgspris. Beløbet beregnes automatisk som Antal x Salgspris for den aktuelle linje. I dette felt kan du angive, om ressourcetransaktionen på denne kladdelinje kan faktureres. I dette felt kan du se, om posten er blevet reguleret. I dette felt kan du lave opslag til modposten. I dette felt kan du se en reference til et eksternt fagsystem. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS). Dette felt benyttes til at holde en unik indentifiaktion af recorden i et eksternt fagsystem. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitfalde (GIS). Side 44 af 52

45 Eksempel I følgende eksempel er der registreret et forbrug på to medarbejdere, R00021 og R Side 45 af 52 Figur 33 Eks. på Ressourcekladde, hvor handlingen Kontroller.. er markeret Inden kladden bogføres, er der mulighed for at udskrive en kontroludskrift via fanen Handlinger, handlingsgruppen Bogføring og efterfølgende handlingen Kontroller Figur 34 Eks. på Rapporten Ressourcekladde - kontrol I tilfælde af at kladden er fejlfri, kan der bogføres. Bemærk: Der er mulighed for at medtage dimensioner på kontroludskriften.

46 Ressourceposter De bogførte ressourceposter kan efterfølgende ses på de pågældende ressourcekort. Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressource/Ressource/Handlingen Poster på fanen Naviger, handlingsgruppen Ressource. Side 46 af 52 Figur 35 Eks. på Ressourceposter Ressourceposterne kan også ses under følgende: Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Arkiver/Ressourcejournaler/marker den relevante journal og vælg handlingen Ressourceposter i handlingsbåndet.

47 Side 47 af 52 Rapportering De rapportudskrifter, der er tilgængelige i Ressourceplanlægning er vist i det følgende afsnit. Rapporterne er oplistet med en indholdsbeskrivelse samt et udsnit af rapportudskrifterne. Ressource løngrundlag Rapporten viser hver enkelt ressources købspris og købspris i alt. Kun forbrugsposter danner grundlag for rapporten. Ressourceforbrug kan være bogført i en ressourcekladde eller en sagskladde. Rapporten danner sektioner på baggrund af ressourceposterne. Efter hver sektion sammenlægges totalerne pr. antal og købspris i alt. Sektionerne oprettes efter følgende kriterium: Fakturerbart og ikke-fakturerbart forbrug. Hvis der er bogført ikke-fakturerbart forbrug, vises dette først. Løngrundlaget specificeres pr. enhedskode. Figur 36 Eks. på Rapporten Ressource - løngrundlag

48 Ressourceprisliste Denne rapport viser en liste med salgspriser for de udvalgte ressourcer. Programmet søger først efter salgsprisen i tabellen Ressourcesalgspris på grundlag af de oplysninger, der er indsat på oversigtspanelet Indstillinger på anfordringsbilledet. Hvis det ikke finder en gyldig alternativ pris, bruges salgsprisen fra ressourcekortet. Rapporten kan fx bruges af virksomhedens sælgere eller sendes til kunder. Side 48 af 52 Figur 37 Eks. på Rapporten Ressource - prisliste Ressource-stamoplysninger Rapporten viser en liste med stamoplysninger for udvalgte ressourcer. Figur 38 Eks. på Rapporten Ressource - stamoplysninger

49 Side 49 af 52 Ressourceforbrug Rapporten viser en oversigt med statistikoplysninger om forbruget af den enkelte ressource. Ressources Forbrug (Antal) sammenlignes med dens kapacitet og disponible kapacitet (i feltet Saldo ). Saldo = Kapacitet Forbrug (Antal) Figur 39 Eks. på Rapporten Ressourceforbrug Ressourcejournal Rapporten viser de ressourceposter, der blev registreret i en ressourcejournal i forbindelse med bogføring. Ved hjælp af et filter kan du vælge præcis de journalers poster, du vil se. Rapporten udskriver store mængder af oplysninger, hvis der ikke sættes et filter, og man har lavet mange poster. På ressourcekladdetypen kan du vælge, at rapporten skal udskrives ved bogføring. Rapporten benyttes til at dokumentere et journalnummers indhold i forbindelse med intern eller ekstern revision. Felterne Salgsbeløb og Kostbeløb sammentælles nederst på hver journal.

50 Side 50 af 52 Figur 40 Eks. på Rapporten Ressourcejournal Ressourcekladde kontrol Rapporten viser kladdelinjerne i ressourcekladden. Du kan bruge rapporten til at redigere kladdelinjer, så eventuelle fejl kan rettes, og konsekvenserne af bogføring kan ses, før du bogfører. Figur 41 Eks. på Rapporten Ressourcekladde - kontrol

51 Ressourcestatistik Rapporten viser en oversigt med statistikoplysninger om den enkelte ressource. Rapporten viser Forbrug (salgspris), Salg (salgspris) og Faktureringspct. på alle ressourcer. Tallene indeholder både fakurerbare og ikke-fakturerbare poster fra ressourcekladden, sagskladden eller salgslinjerne. Side 51 af 52 Figur 42 Eks. på Rapporten Ressourcestatistik

52 Henvisninger Side 52 af 52 Brugervejledninger For beskrivelse af brugergrænsefladen se Brugervejledningen til Brugergrænsefladen. Se Brugervejledning til Brugeradministration, for en mere specifik beskrivelse af rolle begrebet. Se i Brugervejledningen til Sager, afsnittet Generelt om afledning af priser, hvis du gerne vil vide, hvordan afledningen er i forhold til sager og ressourcer. De ovenstående vejledninger kan findes via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere dig frem til den ønskede vejledning. QR-kode Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV Baseret på C5 2016 / NAV 2016 Sådan opdaterer du priser i ny C5 / NAV Opdatering af priser sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres. Priserne kan opdateres via: Reguler Varepriser

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Løn- og omkostningsfordeling i LDV Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

CapLegal Sagsopsætning

CapLegal Sagsopsætning CapLegal Sagsopsætning 1 Indhold Indledning...3 Opsætning af hjælpe tabeller til sagsbehandling....3 Sagsopsætning...3 Generelt...4 Nummerering...5 Tekstbehandling...5 Standardværdier...5 Bogføring...5

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Ressourcekuben (NS_Ressource)

Ressourcekuben (NS_Ressource) Ressourcekuben (NS_Ressource) Ressourcekuben anvendes til at udføre analyser af medarbejdernes faktiske tids- og lønforbrug i forhold til Navision Stats regnskabsdimensioner. Det kan f.eks. være tids-

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012 KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere