ATP Ejendomme A/S. Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling."

Transkript

1 Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar december 2014 CVR (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

2 Indhold Selskabsoplysninger... 3 Hoved- og nøgletal for Koncernen... 4 Definitioner af nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Ejendomme ejet af Koncernen

3 Selskabsoplysninger Gothersgade 49 København Telefon: Hjemmeside: CVR nummer: Hjemsted: København Bestyrelse Henrik Gade Jepsen (Formand) Fredrik Martinsson Direktion Michael Nielsen Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold er et 100 pct. ejet datterselskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Kongens Vænge Hillerød. Koncernstruktur Koncernen består af moderselskabet og det 100 pct. ejede datterselskab Strandgade 7 A/S. Datterselskabets formål er alene at eje fast ejendom. Hjemsted for datterselskabet er København. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 4. februar 2015 på Frederiksberg. 3

4 Hoved- og nøgletal for ATP Ejendomme A/S Koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultat Lejeindtægter Resultat af ejendommenes drift Værdiregulering (netto) Avance ved salg af ejendomme Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat ekskl. værdireguleringer og avance ved salg af ejendomme Resultat før skat Årets resultat Balance Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal Direkte afkast i pct. (1)* 5,5 5,5 5,9 5,5 5,7 Totalafkast i pct. (2) * 11,0 6,3 8,5 4,1 9,2 Egenkapitalforrentning, pct. (3) ** 11,8 6,3 8,6 4,4 8,8 Markedsrisiko, mio. kr. (4) Etageareal, kvm. (i kvm) Udlejningsprocent ultimo (5) 93,3 94,1 93,1 95,8 92,7 Gennemsnitligt vægtet afkastkrav, pct. (6) 5,2 5,3 5,3 5,4 5,3 Bogført værdi, kr. pr. kvm. (7) Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere (8) * Beregnet i overensstemmelse med Dansk Ejendomsindeks (DEI) s definitioner. ** Beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 på grundlag af koncernens regnskabspraksis. 4

5 Definitioner af nøgletal 1) Resultat af ejendomme ekskl. værdiregulering af ejendomme i pct. af basiskapital. Basiskapital omfatter ejendommens bogførte værdi primo med tillæg af vægtede nyinvesteringer og med fradrag af vægtet resultat af ejendomme ekskl. værdiregulering jf. Dansk Ejendomsindeks. 2) Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering i pct. af basiskapital, jf. definition 1. 3) Årets resultat i pct. af årets gennemsnitlige egenkapital. 4) Forskel i ejendomsporteføljens markedsværdi ved 1 pct.-points øget gennemsnitligt afkastkrav. 5) Udlejningsprocent målt på lejeindtægter. 6) Vægtet gennemsnit af de afkastkrav, der er lagt til grund for værdiansættelsen af de enkelte ejendomme. 7) Beregnet i forhold til samlede m². ultimo året. 8) Antallet gælder både koncernen og moderselskabet. 5

6 Ledelsesberetning Højdepunkter i for året Årsresultat udgør 408 mio. kr. mod 227 mio. kr. i Ejendommenes direkte afkast udgør i ,5%. Ejendommenes markedsværdi er opskrevet med 1,9%. To ejendomme i København er afhændet med en tilfredsstillende avance. Svagt fald i udlejningsprocent med 0,8% til 93,3% ultimo 2014 Markedsudviklingen i 2014 Erhvervsejendomsmarkedet var præget af et fortsat svagt udlejningsmarked, mens der kunne registreres en stigende omsætning af investeringsejendomme. Den svage udvikling i de økonomiske konjunkturer i Danmark præger fortsat ejendomsmarkedet. Det er primært danske og udenlandske institutionelle investorer, som er aktive på investeringsmarkedet med fokus på velbeliggende ejendomme med stabile cash flows. Der igangsættes stort set ikke udviklingsprojekter med højere risiko i erhvervssegmentet. Udlejningsmarkedet for erhvervsejendomme i 2014 var fortsat påvirket af de svage konjunkturer og tomgangsprocenten for kontorer i København og Aarhus udgjorde 8-10%. Efterspørgslen efter mindre lejemål oplevedes som moderat, men dog tiltagende i Hovedstadsregionen. Der er fortsat kun få større lejeemner i markedet. Mange lejere efterspørger høj effektivitet i arealforbruget, ligesom der er stigende fokus på bæredygtighed i bred forstand. Lejepriserne opleves som stabile, dog afhængig af ejendommenes kvalitet og beliggenhed. ATP Koncernen ATP Koncernens portefølje af direkte ejede erhvervsejendomme i Danmark og udlandet ejes af henholdsvis ATP og. En række af ATP s ejendomme ejes via konsortier og joint ventures. I porteføljen indgår indirekte investeringer via et antal ejendomsfonde med geografisk fokus på Europa og USA. Porteføljen indeholder fire ejendomsfonde med aktiviteter i Danmark. Ultimo 2014 udgør markedsværdien af ATP Koncernens ejendomsinvesteringer i alt 31,3 mia. kr. Det samlede udlejningsareal for ATP Koncernens direkte ejede 78 ejendomme udgør ca m 2. Udlejningsprocenten (baseret på lejeværdier) for ATP Koncernens portefølje af direkte ejede ejendomme i ind- og udland udgjorde ultimo ,4% mod 95,5% ultimo ATP Koncernens samlede portefølje af direkte ejede ejendomme fordeler sig på segmenter som følger: I såvel Danmark som i udlandet er det primært strategien at investere direkte i kontor- og detailhandelsejendomme i de større byer på gode beliggenheder og med en lav risikoprofil. Eksponeringen søges i større enheder med henblik på at opnå administrative fordele. Geografisk fokuseres pt. på Danmark samt stabile Eurolande. Nye investeringer via ejendomsfonde begrænses til særlige nichesegmenter, hvor der stilles krav om særlige management kompetencer. Dette kan eksempelvis være investeringer i logistik ejendomme. Årets investeringstilsagn udgør i alt 5,6 mia. kr. Årets væsentligste investeringer omfatter: Køb af kontorejendom i Bruxelles på m² Køb af kontorejendommen Borups Allé 177, København på m² Køb af kontorejendom i Københavns Nordhavn på m² i sameje med PensionDanmark og PFA. ATP s ejerandel udgør 33,3%. Investering i dansk ejendomsfond med 11 ejendomme, hvoraf 9 er langtidsudlejet til TDC i sameje med Industriens Pension. ATP s ejerandel udgør 33,3%. Køb af projektejendom på Axeltorv i København i sameje med PFA og Industriens Pension. ATP s ejerandel udgør 33,3%. Ejendommen på ca m². opføres som kontor- og butiksejendom. Investeringstilsagn til en europæisk shoppingcenter fond. Forhøjelse af investeringstilsagn til en europæisk logistikfond. Tilsagn om køb af kontorejendom under opførelse på m 2 i København Opførelse af kontorejendom på Langelinie Allé, København Herudover er der i årets løb investeret 93 mio.kr. i opgraderinger og indretninger i Koncernens ejendomme. ATP Koncernen har solgt to ejendomme i København med tilfredsstillende avance Der er i årets løb analyseret et stort antal investerings emner i såvel Danmark som udlandet, som ikke har resulteret i konkrete investeringer, da de opnåelige vilkår ikke matchede ATP s krav til rentable langsigtede investeringer. 6

7 Hovedaktivitet ( Selskabet ) besidder erhvervsejendomme for 3,3 mia. kr. og udfører totaladministration af alle ATP Koncernens ejendomsinvesteringer i Danmark og udlandet. Det samlede udlejningsareal for Selskabets 21 ejendomme udgør m 2. Udlejningsstatus Udlejningsaktiviteten har været tilfredsstillende i 2014 både hvad angår nyudlejninger og genforhandling af lejekontrakter. Udlejningsprocenten (baseret på lejeværdier) for Selskabets portefølje af ejendomme udgjorde ultimo ,3% mod 94,1% ultimo Årets resultat Resultatet for i 2014 blev 408 mio. kr. mod 227 mio. kr. i Heraf havde værdireguleringer af ejendommene og avance ved salg af to ejendomme en effekt på 189 mio. kr. i 2014 mod 28 mio. kr. året før. Resultatet før værdireguleringer og avance ved salg af ejendomme udgør 219 mio. kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende og svarende til forventningerne. Der er i forbindelse med salget af to ejendomme den 3. juni 2014 udloddet ekstraordinært udbytte på 480 mio.kr. Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes 280 mio. kr. i udbytte. Resultat af ejendommenes drift Resultatet af ejendommenes drift udgør 191 mio. kr. svarende til en stigning på 1 mio. kr. i forhold til året før. Indtægter ved administration Indtægterne ved administration udgør 91 mio. kr. mod 60 mio.kr. i Stigningen skyldes dels stigningen i ATP Koncernens s ejendomsinvesteringer, og dels at administrationen af ATP s indirekte ejendomsinvesteringer pr. 1. januar 2014 er overgået til. I den forbindelse overførtes 6 ansatte til. leverer totaladministration og investeringsrådgivning vedrørende ATP s danske og udenlandske ejendomsinvesteringer. Honoreringen for de danske ejendomme er sammensat af en fast og en variabel del. Den faste del dækker investeringsrådgivning samt ejendomsudvikling og er fastsat med udgangspunkt i Selskabets omkostninger til løsning af disse opgaver. Den variable del af honoraret for totaladministration er fastsat til en fast procentdel af lejeindtægterne. For direkte ejendomme i udlandet fastsættes et markedskonformt honorar ud fra opgavens kompleksitet. Afregning for administrationen af ATP s ejendomsfonde sker til en fast procentdel af fondenes markedsværdi. Selskabet administrerer på markedsvilkår otte ejendomme ejet sammen med andre pensionskasser. Afkast Ejendommenes direkte afkast (ejendommenes resultat ekskl. værdireguleringer) udgør 5,5%, hvilket er uændret i forhold til Ejendommenes totale afkast inklusive salgsavancer og værdireguleringer udgør 11,0% i 2014 mod 6,3% i Årsagen til stigningen skyldes primært avance ved salg af to ejendomme og en større opskrivning af ejendommenes markedsværdier i 2014 end i Balancen Ultimo 2014 udgør Selskabets aktiver mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af Heraf vedrører mio. kr. selskabets 21 investeringsejendomme. Selskabets egenkapital udgør ultimo mio. kr. mod mio. kr. ultimo Værdiansættelse Et svagt fald i afkastkravet sammenholdt med effekten af en række nyudlejninger samt genforhandlinger af eksisterende lejekontrakter med længere løbetid til følge, har medført en opskrivning af markedsværdien af Selskabets ejendomme. De anvendte gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen af porteføljen i 2014 udgør 5,24% mod 5,31% i Investeringsrisici Der arbejdes målrettet med en spredning og dermed reduktion af risiciene forbundet med ejendomsinvesteringerne. Porteføljen er diversificeret både geografisk og inden for flere ejendomstyper. Endvidere søges indtægtsgrundlaget spredt ud på et passende antal lejere. Lejerporteføljen overvåges løbende med henblik på at sikre en vis spredning mellem forskellige brancher. Selskabet gennemfører ikke egentlige ejendomsudviklingsaktiviteter med forøget risikoprofil. Herudover vurderes Selskabets risikofaktorer på følgende konkrete områder: Driftsmæssige risici Selskabets driftsmæssige risici omfatter primært svigtende lejeindtægter eller stigende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. De væsentligste risici for svigtende lejeindtægter er lejers opsigelse af lejemål, lejers mistede betalingsevne ved betalingsstandsning eller konkurs. I de fleste lejeforhold er risikoen for svigtende lejeindtægter reduceret gennem forudbetaling, garantier og deposita, ligesom nye lejeres soliditet vurderes. Hertil kommer risikoen for manglende udlejning eller mindre leje ved genudlejning. Langt de fleste lejeindtægter reguleres en gang årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Desuden indeholder en del lejekontrakter betingelser om en mini- 7

8 mumsregulering uafhængig af den generelle prisudvikling. Denne type vilkår reducerer samlet den driftsmæssige risiko i perioder med lav inflation. Den gennemsnitlige årlige kvadratmeterleje, eksklusive skatter og driftsomkostninger, fordelt på segmenter udgør følgende: Arealtype kr/m² kr/m² Kontor Detail Ændringen i lejen for detailhandelsejendomme skyldes frasalg af ejendomme i dette segment. Et fald i lejeniveauet på 1%-point vil medføre et fald på ejendommenes værdi og egenkapitalen med ca. 43 mio. kr. En stigning på 5%-points i den gennemsnitlige tomgang vil medføre et fald i de årlige indtægter på ca. 13 mio. kr. Lejerporteføljen Den samlede årlige leje kan fordeles på fire intervaller alt efter lejekontrakternes resterende varighed: Resterende varighed Ultimo 2014 Ultimo år.13% 21% 1-3 år. 49% 39% 3-6 år.. 28% 30% >6 år 10% 10% I alt 100% 100% Inden for det første år kan 13% af den samlede årlige leje bortfalde ved opsigelser fra lejernes side, osv. Den gennemsnitlige resterende kontraktvarighed for porteføljen er 3 år og 1 måneder, hvilket er en måned lavere i forhold til udgangen af De ti største lejeres andel af den samlede lejeindtægt udgør ca. 56%. Boniteten af disse lejere vurderes som særdeles god. Lejernes fordeling på brancher sammensætter sig ultimo 2014 således (fordelt på årlig lejeindtægt): Årsleje Branche mio.kr. % Pengeinstitut, finans og forsikring 53 25% Offentlig administration og forvaltning 48 22% IT, information og kommunikation 30 14% Handelsvirksomhed 19 9% Øvrige liberale erhverv og tjenesteydelser 19 9% Advokatvirksomhed 13 6% Hotel og restauration 10 5% Produktion, forsyning, bygge og anlæg 5 2% Sundhedsvæsen 5 2% Ingeniør og arkitekt 4 2% Andet 4 2% ATP Koncernen 4 2% Transport og godshåndtering 2 1% Undervisning 1 0% % Det vurderes at denne fordeling på brancher er velafbalanceret og dermed robust overfor eventuelle negative udviklinger i de enkelte brancher. Forsikringsforhold Alle ejendomme i porteføljen er forsikret til deres fulde nyværdi. Markedsrisici Ejendommene værdiansættes til markedsværdi på baggrund af en individuel årlig vurdering. Markedsværdiberegningerne er baseret på Finanstilsynets gældende vejledning, hvor den afkastbaserede model er valgt. Den vigtigste faktor ved denne markedsværdiberegning er afkastkravet til fast ejendom. En stigning i afkastsatsen fører til et fald i markedsværdien. Markedsudviklingen kan medføre et ændret krav til forrentningen af fast ejendom. En forøgelse af afkastkravet med 1%-point vil betyde, at værdien af hele ejendomsporteføljen reduceres med 529 mio. kr. Egenkapitalen vil dermed blive reduceret fra de nuværende mio. kr. til mio. kr. Rente- og valutarisici. Selskabet har ikke direkte rente- og valutarisici, idet der ikke er optaget fremmedfinansiering, ligesom såvel Selskabets indtægter som omkostninger afregnes i danske kroner. Likviditetsrisici Selskabets eneaktionær er en anerkendt finansiel og institutionel investor, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Herudover anvender Selskabet ikke fremmedfinansiering. Baseret herpå anses likviditetsrisikoen for at være yderst beskeden. Påvirkning af det eksterne miljø Det er ledelsens vurdering, at virksomheden ikke har nævneværdige påvirkninger på det eksterne miljø. Organisation og selskabsledelse Selskabets øverste ledelse er i maj 2014 ændret således, at ATP s tidligere økonomidirektør er udtrådt af bestyrelsen, som følge af fratrædelse. Ifølge selskabslovens 111, stk. 2 er der krav om, at bestyrelsen i et aktieselskab mindst skal bestå af tre personer. Af selskabslovens 121, stk. 2, fremgår, at valg af et nyt medlem kan udskydes til næste ordinære generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen skal finde sted, hvis den tilbageværende bestyrelse er beslutningsdygtig. Selskabets bestyrelse har siden 6. maj 2014 efter vedtægterne været beslutningsdygtig med alene 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen forventes suppleret til minimum 3 medlemmer på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar Samfundsansvar ATP Ejendomme udøver som en del af ATP Koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket betyder, at alle tiltag skal medvirke til at realisere ATP s hovedformål: at sikre nuværende og fremtidige pensionister økonomisk grundtryghed. 8

9 For alle ejendomsinvesteringer vurderes forhold omkring langsigtet bæredygtighed og energiforbrug konkret i forhold til gældende og forventede fremtidige lovgivningskrav for såvel eksisterende som nye ejendomme. I 2014 har der fortsat været fokus på aktivt ejerskab via dialog med lejerne om bæredygtig adfærd. I 2014 er realiseret en række energioptimeringer til gavn for både ATP Ejendomme og lejerne. Baseret på automatisk opsamling af energidata, har målrettede indsatser betydet en CO 2 reduktion på ca. 350 tons i hele Koncernens portefølje i Danmark. ATP Ejendomme understøtter aktivt lejerne i bæredygtige løsninger bl.a. via en Grøn Brugervejledning, målrettet til det tekniske driftspersonale. ATP Ejendomme er fortsat repræsenteret i Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringssystemet DGNB i Danmark. Ved investeringer i nybyggede ejendomme er miljøcertificering et vigtigt tema for ATP Ejendomme. ATP Ejendomme arbejder med bæredygtighed og miljøsikring i bred forstand. Dette omfatter f.eks. etablering af fjernkøl, skybrudssikring af ejendomme og systematisk håndtering af farlige bygningsmaterialer som PCB, asbest og bly. Forventninger til 2015 Det forventes fortsat en svag positiv konjunkturudvikling i 2015, hvilket vil påvirke både ejendomsinvesterings- og udlejningsmarkedet i Danmark. På de største europæiske investeringsmarkeder sås i 2014 markante prisstigninger på ejendomme, primært drevet af en stor efterspørgsel. I 2015 forventes en uændret efterspørgsel med deraf følgende høje prisniveauer. Det fortsat lave renteniveau vil medvirke til et pres på priser og efterspørgsel på attraktive investeringsejendomme. ATP Ejendomme stiller fortsat betydelige krav til nyinvesteringer både vedrørende kvalitet, beliggenhed og langsigtet afkastpotentiale. Udlejningsmarkedet i Danmark forventes fortsat at være præget af de svage konjunkturer, og omfanget af ledige udlejningsarealer både i kontor- og detailhandelssegmentet forventes stort set på uændret niveau i En forbedring af beskæftigelsen i Danmark kan dog øge efterspørgslen efter erhvervslokaler, hvor især moderne faciliteter vil være eftertragtede. Ældre utidssvarende kontorejendomme ses ofte konverteret til boliger. Det vurderes, at ejendoms- og lejerporteføljen i ATP Koncernen er så robust, at det fortsat vil være muligt at fastholde en udlejning bedre end benchmark for kontor- og detailshandelsejendomme. I 2015 forventer et resultat i niveauet 205 mio. kr. før værdireguleringer og eventuelle avancer ved ejendomssalg. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet væsentlige eller usædvanlige begivenheder siden regnskabsårets afslutning. Prisforskellen mellem de sekundære segmenter af erhvervsejendomsmarkedet og prime ejendomme vil fortsat være markant. Efterspørgslen efter erhvervsejendomme med lav risikoprofil forventes forsat at være stor i både Danmark og udlandet, primært drevet af institutionelle investorer. I Danmark forventes fortsat en stigende interesse fra udenlandske investorer for investeringsejendomme. ATP Ejendomme vil fortsat i 2015 aktivt screene markederne i Danmark og udlandet for attraktive investeringsmuligheder inden for kontor- og detailhandelsejendomme, med fokus på investeringer med stabile afkastprofiler og gode beliggenheder. 9

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hillerød, den 27. januar 2015 Direktion Michael Nielsen Bestyrelse Henrik Gade Jepsen Fredrik Martinsson formand 10

11 Revisionspåtegninger Intern revisions erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Hillerød, den 27. januar 2015 Peter Jochimsen revisionschef 11

12 Revisionspåtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 27. januar 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kasper Bruhn Udam statsautoriseret revisor r 12

13 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt i regnskabsåret, herunder afskrivninger. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders reviderede årsregnskaber, der alle er aflagt i overensstemmelse med ATP Ejendomme A/S regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages indtil salgstidspunktet. Anvendt regnskabspraksis i øvrigt Resultatopgørelsen Lejeindtægter Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme. Udgifter vedrørende lejemål Udgifter vedrørende lejemål indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. Indtægter ved administration Indtægter ved administration omfatter administrationsindtægter for Selskabets ydelser til ATP og ATP Real Estate Partners K/S. I samt indtægter ved salg af forvalter- og ejendomsinspektørydelser. Herudover administrerer Selskabet på markedsvilkår fem ejendomme ejet sammen med andre pensionskasser. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale og ledelsen, kontoromkostninger mv. samt udgifter vedrørende salg af forvalter- og ejendomsinspektørydelser. Resultat af datterselskaber I moderselskabets resultatopgørelse resultatføres den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders overskud eller underskud efter regulering af intern avance/tab. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter. Skat Selskabet er, under visse betingelser, fritaget for at betale selskabsskat. Betingelserne er, at Selskabet skal være ejet af en pensionsafkastskattepligtig, og at mindst 90 pct. af Selskabets aktiver skal bestå af fast ejendom. Betingelserne er opfyldt for 2014 og forventes opfyldt i fremtiden. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den vurderede økonomiske brugstid. De forventede brugstider er: IT-systemer år 13

14 Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Ved opgørelse af ejendommenes dagsværdi anvendes en afkastbaseret model. Ved opgørelse af afkastet for de enkelte ejendomme tages udgangspunkt i forventede lejeindtægter ved fuld udlejning af ejendommene. Forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Den herefter beregnede værdi korrigeres for indregnet tomgangsleje for en passende periode samt forventede omkostninger til aptering og større vedligeholdelsesarbejder m.m. ligesom deposita og forudbetalt leje tillægges. Afkastsatserne er fastsat på baggrund af eksterne mægleres bedømmelser af markedsniveauet. Afholdte omkostninger, der tilfører en ejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til det tidspunkt, hvor ejendommen blev indregnet som aktiv, og som medfører en forøgelse af dagsværdien opgjort umiddelbart før afholdelse af omkostningerne, tillægges anskaffelsesprisen som forbedringer. Selskabet har domicil i en ejendom, der væsentligst anvendes til ekstern udlejning. Ejendommen er værdiansat til dagsværdi efter samme principper som Selskabets øvrige ejendomme. Der er ikke foretaget vurdering af ekstern vurderingsmand på koncernens ejendomme. Til brug for værdiansættelserne indhenter Selskabet en ekstern vurdering af markedsleje samt afkastkrav. Disse segmenteres både på ejendommenes beliggenhed og kvalitetsniveau. Reguleringer af investeringsejendommenes værdi indregnes netto under posten værdiregulering af investeringsejendomme i resultatopgørelsen. Indtægtsførte værdireguleringer overføres til reserve for dagsværdi på investeringsaktiver under egenkapitalen. Driftsmateriel og inventar Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid. De forventede brugstider er: IT-udstyr år Øvrige driftsmidler og inventar år Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets regnskab efter indre værdis metode. Kapitalandelene måles til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhederne reguleret for koncerninterne fortjenester og tab. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til egenkapitalens reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Gældsforpligtelser Anden gæld, som omfatter skyldig moms, deposita og andre skyldige omkostninger, måles til amortiseret kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i det efterfølgende år. Skat Udskudte skatteforpligtelser indregnes ikke i balancen, idet Selskabet i henhold til Pensionsafkastbeskatningsloven ikke er skattepligtigt. Beregnet udskudt skat, såfremt Selskabet og dets datterselskaber var skattepligtige, oplyses i en note. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt Selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af Selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter alene likvide beholdninger. 14

15 Resultatopgørelse Moderselskab Koncern Note Lejeindtægter (38) (36) Udgifter vedrørende lejemål (40) (42) Avance ved salg af investeringsejendomme Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat af ejendomme Indtægter ved administration (52) (63) 3 Administrationsomkostninger (63) (52) Resultat før finansielle poster mv (4) Resultat af dattervirksomheder Finansielle indtægter Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført overskud pr. 1. januar Overskud til fordeling Foreslået udbytte - - Overført til reserve for dagsværdi på (106) investeringsaktiver Overført til reserve for nettoopskrivning efter (11) (79) indre værdis metode Overført til næste år Fordelt overskud/resultat

16 Balance pr. 31. december Moderselskab Koncern Note AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt 1 1 Materielle anlægsaktiver Driftsmidler Investeringsejendomme Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 Balance pr. 31. december Moderselskab Koncern Note PASSIVER 6 Egenkapital Aktiekapital Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis (2) (81) metode Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser 3 3 Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser m.v. 10 Nærtstående parter 17

18 Egenkapitalopgørelse Moderselskab Reserve Netto for opskrivning dagsværdi efter på investe- indre Aktie- rings- værdis Overført Foreslået kapital aktiver metode overskud udbytte I alt Egenkapital 1. januar (2) Ekstraordinært udloddet udbytte (480) Betalt udbytte til aktionærer (570) (570) Værdiregulering af investeringsejendomme (106) (106) Årets resultat (79) Foreslået udbytte til aktionærer Egenkapital 31. december (81) Reserve Netto for opskrivning dagsværdi efter på investe- indre Aktie- rings- værdis Overført Foreslået kapital aktiver metode overskud udbytte I alt Egenkapital 1. januar Betalt udbytte til aktionærer (280) (280) Værdiregulering af investeringsejendomme Årets resultat (11) Foreslået udbytte til aktionærer Egenkapital 31. december (2) Koncern Reserve for dagsværdi på investe- Aktie- rings- Overført Foreslået kapital aktiver overskud udbytte I alt Egenkapital 1. januar Ekstraordinært udloddet udbytte (480) Betalt udbytte til aktionærer (570) (570) Værdiregulering af investeringsejendomme (106) (106) Årets resultat Foreslået udbytte til aktionærer Egenkapital 31. december Reserve for dagsværdi på investe- Aktie- rings- Overført Foreslået kapital aktiver overskud udbytte I alt Egenkapital 1. januar Betalt udbytte til aktionærer (280) (280) Værdiregulering af investeringsejendomme Årets resultat Foreslået udbytte til aktionærer Egenkapital 31. december

19 Pengestrømsopgørelse Koncern Indbetalinger fra lejere Indbetalinger vedrørende administration Udbetalt til medarbejdere og leverandører (90) (114) Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger 0 1 Renteudbetalinger 0 0 Pengestrømme fra ordinær drift Afregnet selskabsskat, netto 0 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i grunde og bygninger 400 (95) Investering i driftsmidler (1) (1) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 399 (96) Udbetalt udbytte (570) (280) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (570) (280) Årets pengestrøm 50 (187) Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december

20 Noter Moderselskab 1 Lejeindtægter Lejeindtægterne hidrører fra investeringsejendomme beliggende i Danmark. Koncern Note Immaterielle og materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 9 10 Anskaffelsessum pr. 1. januar Årets tilgang Anskaffelsessum pr. 31. december (9) (9) Ned- og afskrivninger pr. 1. januar (9) (9) (0) (1) Årets afskrivninger (1) (0) (9) (10) Ned- og afskrivninger pr. 31. december (10) (9) 1 1 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1 1 Afskrives over 3 år Materielle anlægsaktiver Driftsmidler 4 5 Anskaffelsessum pr. 1. januar Årets tilgang (1) Årets afgang (1) Anskaffelsessum pr. 31. december 5 5 (2) (4) Ned- og afskrivninger pr. 1. januar (4) (2) (2) (1) Årets afskrivninger (1) (2) 0 1 Årets afgang 1 0 (4) (4) Ned- og afskrivninger pr. 31. december (4) (4) 1 1 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1 1 Afskrives over 3 år Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Anskaffelsessum pr. 1. januar Årets tilgang (161) Årets afgang (161) Anskaffelsessum pr. 31. december Opskrivninger Opskrivninger pr. 1. januar Årets opskrivninger (45) (14) Tilbageførte opskrivninger som følge af værdiregulering (14) (44) 0 (165) Opløste opskrivninger ved salg (165) Opskrivninger pr. 31. december

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere