: PBS A/S BasisPakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005-06-22: PBS A/S BasisPakke"

Transkript

1 : PBS A/S BasisPakke 3/ /ISA/FAB Rådsmødet den 22. juni 2005 Resumé 1. Denne sag drejer sig om PBS A/S (PBS) såkaldte BasisPakke, der i perioden 1. januar - 1. marts 2005 indeholdt en vejledende takst på 50 øre for pengeinstitutternes opkrævning af dankortgebyr over for forretningerne. 2. Konkurrencestyrelsen har efter anmodning fra økonomi- og erhvervsministeriet foretaget en undersøgelse af dankortgebyret på 50 øre. Denne undersøgelse blev offentliggjort den 28. februar Konkurrencestyrelsen har i dankortundersøgelsen vurderet, at PBS BasisPakke kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk Konkurrencestyrelsen besluttede på den baggrund at forelægge spørgsmålet om PBS BasisPakke for Konkurrencerådet efter sædvanlig procedure i henhold til konkurrenceloven. 5. Konkurrencestyrelsen har i sagen for Konkurrencerådet afgrænset det relevante marked til markedet for benyttelse af debetkort ved betaling i danske kroner (markedet for Dankort). Dette marked kan afgrænses geografisk til Danmark. 6. Konkurrencestyrelsen vurderer, at PBS BasisPakke, der er en del af en aftale mellem PBS og pengeinstitutterne om administration af dankortindløsningsaftaler, ikke indeholder konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens 6, stk Konkurrencestyrelsen vurderer således, at det i BasisPakken på forhånd fastsatte dankortgebyr på 50 øre, samlet set ikke kan antages at have til følge (virkning) at begrænse konkurrencen og derfor ikke udgør en konkurrencebegrænsning i konkurrencelovens forstand. Konkurrencestyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at det efter en konkret vurdering ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at konkurrencen på dankortgebyret ville have formet sig anderledes, såfremt PBS ikke på forhånd havde fastsat et 50 øre gebyr et enkelt sted i BasisPakken. Afgørelse 8. PBS' BasisPakke er ikke i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsninger i konkurrencelovens 6, stk. 1. Sagsfremstilling Indledning 9. Denne sag drejer sig om PBS såkaldte BasisPakke, der generelt består af en elektronisk produktpakke til pengeinstitutterne til brug for administrationen af indløsningsaftaler mellem indløser (pengeinstitutterne) og betalingsmodtager (forretningerne). 10. PBS udviklede BasisPakken i henhold til aftale med pengeinstitutterne, der ønskede et IT-system til håndtering af opkrævningen af gebyrer fra de nye chip-dankort. 11. Som en del af BasisPakken udvikledes som én af flere muligheder en række standardopsætninger. I disse standardopsætninger var dankortgebyret over for forretningerne for en dankorttransaktion på forhånd fastsat til 50 øre. 12. Siden den 1. januar 2005 har pengeinstitutterne haft adgang til at opkræve gebyr på maksimalt 50 øre af forretningerne, når der anvendes chip-dankort i den fysiske handel, jf. betalingsmiddellovens 14. Pengeinstitutterne kan dog ikke opkræve gebyr af forretningerne for de første transaktioner pr. forretning, medmindre forretningen er en del af en såkaldt kapitalkæde. 13. Pengeinstitutterne er imidlertid ikke forpligtet til at opkræve gebyr af forretningerne, når der gennemføres en betalingstransaktion med et chip-dankort. Pengeinstitutterne kan således vælge at afholde omkostningerne selv, eller kun at opkræve et mindre beløb end de 50 øre, og således inddrage dankortgebyret som en parameter i konkurrencen.

2 14. Økonomi- og erhvervsministeren anmodede den 11. januar 2005 Konkurrencestyrelsen om at undersøge forholdene vedrørende dankortgebyret. Konkurrencestyrelsen blev bl.a. bedt om at undersøge, om der var indgået ulovlige aftaler mellem pengeinstitutterne og/eller mellem detailhandlen om fastsættelsen af dankortgebyret. 15. Konkurrencestyrelsen offentliggjorde sin undersøgelse den 28. februar 2005.[1]Konkurrencestyrelsen vurderede bl.a. i undersøgelsen, at PBS BasisPakke kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk Konkurrencestyrelsen besluttede på den baggrund at forelægge spørgsmålet om PBS BasisPakke for Konkurrencerådet efter sædvanlig procedure i henhold til konkurrenceloven. Formålet hermed var at lade Konkurrencerådet træffe afgørelse om, hvorvidt der var sket en overtrædelse af konkurrenceloven. Samtidig fik PBS adgang til kontradiktion. 17. Den 25. februar 2005 tilsluttede et bredt flertal i Folketinget sig en ny dankortmodel. Efter denne model må forretningerne ikke opkræve dankortgebyr af kunderne, mens pengeinstitutterne fortsat skal have mulighed for at opkræve gebyr af forretningerne. 18. Samtidig tilkendegav Finansrådet på vegne af pengeinstitutterne, at de med virkning fra den 1. marts 2005 ikke ville opkræve gebyr af forretningerne. PBS BasisPakke blev ændret i overensstemmelse hermed, således at der ikke længere er fastsat et dankortgebyr. 19. På baggrund af den nye dankortmodel har økonomi- og erhvervsministeren fremsat lovforslag til ændring af betalingsmiddelloven. I henhold til dette lovforslag kan forretningerne ikke længere opkræve gebyr på dankorttransaktioner i den fysiske handel. Pengeinstitutterne kan derimod fortsat opkræve betaling af forretningerne for betalingstransaktioner foretaget med et Dankort. Høring 20. Sagen har været sendt i høring hos PBS [2]. 21. PBS har i sit høringssvar beskrevet BasisPakken på følgende måde (fodnoter udeladt): PBS har udviklet en IT løsning, betegnet BasisPakken, som hjælper pengeinstitutterne med administration af Dankortindløsningsaftaler samt beregning og afregning af Dankort-gebyrer. Med BasisPakken har pengeinstitutterne mulighed for at definere forskellige rammer, når de skal administrere deres forskellige kundegrupper med forskellige typer af indløsningsaftaler. De enkelte standardopsætninger kan af pengeinstitutterne opsættes med forskellige gebyrer og afregningsperioder for gebyrer alt afhængig af de anvendte indløsningsaftaler for kundegruppen. Der er desuden - udover at oprette forskellige standardopsætninger for forskellige kundegrupper - mulighed for at lave helt individuelle opsætninger for enkeltforretninger. De forskellige standardopsætninger har prisfelter tilknyttet, hvor pengeinstitutternes priser for indløsning over for forretningerne kan indtastes/vælges i administrationssystemet. Ved den praktiske anvendelse af administrationssystemet har pengeinstituttet mulighed at vælge mellem følgende fem løsninger: 1. Anvende én af de 6 forud definerede standardopsætninger (løsning 1) 2. Selv definere én eller flere standardopsætninger for alle forretninger eller en gruppe af forretninger (løsning 2) 3. Indsende en fysisk blanket (papirform) til PBS, som herefter opretter den af pengeinstituttet ønskede standardopsætning (løsning 3) 4. Bede PBS foretage ændringer/justeringer i de under 1) angivne standardopsætninger (løsning 4) 5. Individuelle opsætninger af enkeltforretninger (løsning 5) Ad. løsning 1 (Anvendelse af én af 6 standardopsætninger)

3 Løsning 1 gav to muligheder for gebyrfastsættelse. Den første mulighed var at indtaste gebyrstørrelsen i prisfelt, hvor alle værdier kunne indtastes uden begrænsninger. Den anden mulighed var at vælge gebyrstørrelsen via et gebyrskaleringsfelt, hvor der i feltets rullegardin kunne vælges et indløsningsgebyr på enten 0 øre eller i intervallet øre. Standardopsætning i gebyrskaleringsfeltet startede ved værdien 50 øre. I begge tilfælde ville beløbet på 50 øre gælde, hvis pengeinstituttet valgte ikke at indtaste nogen værdi i prisfeltet eller ændre værdien i gebyrskaleringsfeltet. Ad. løsning 2 (Skabe egen standardopsætning) Denne løsning gav pengeinstitutterne mulighed for at skabe deres egne standardopsætninger, der kunne anvendes i relation til alle deres kunder eller en gruppe heraf. I feltet for indløsningsgebyret ( prisfeltet ) var der mulighed for frit at indtaste en hvilken som helst værdi. Gebyrfeltet var ikke på forhånd udfyldt med nogen værdi. Ad. løsning 3 (Blanketløsningen) Denne løsning gav pengeinstitutterne mulighed for at udfylde en blanket, der indsendtes til PBS. Blanketten var blank, også i gebyrfeltet. Ad. løsning 4 (Henvendelse til PBS) Pengeinstitutterne havde også mulighed for at bede PBS tilpasse løsning 1, således at det omtalte rullegardin i gebyrskaleringsfeltet blev udvidet med andre værdier/intervaller (herunder 1-29 øre). Ad. løsning 5 (Enkeltforretninger) Pengeinstitutterne kunne frit opsætte enkeltforretninger med de gebyrer de ønskede. I prisfeltet kopieredes/overførtes prisen fra pengeinstituttets standardopsætning automatisk, men kunne frit ændres til alle værdier. Som det fremgår af ovennævnte beskrivelse, var der kun i én ud af fem løsninger (nemlig løsning 1 ) tale om, at en værdi (50 øre) ville blive valgt, hvis brugeren undlod selv at foretage noget andet valg. Hvad angår denne løsning skal det dog understreges, at der ikke var tale om, at BasisPakken rummede noget fortrykt beløb i gebyrfelterne, og at brugeren frit kunne indtaste et hvilket som helst andet beløb. Der var alene tale om en IT-løsning, der - som en af flere mulige løsninger - gav brugeren mulighed for at vælge en på forhånd defineret standardopsætning. Det var et bevidst valg fra PBS side at tilbyde brugerne muligheden for - blandt en række andre muligheder - at vælge en række standardopsætninger uden tomme felter. Det er PBS erfaring som IT-leverandør, at man herved giver brugerne mulighed for at undgå de problemer, der som oftest følger af fejlindtastninger. I værste fald vil en fejlindtastning i relation til en forretning (fx angivelse af forkerte tal i datofelter) kunne føre til, at denne forretning hos den pågældende indløser ikke ville kunne modtage Dankortindbetalinger, indtil fejlen blev rettet. 22. PBS har i sit høringssvar endvidere anført, at Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning har været for unuanceret. Konkurrencestyrelsen burde således efter PBS opfattelse have foretaget en sondring mellem på den ene side markedet for processing af betalingskorttransaktioner og på den anden side markedet for indløsning af betalingskort. 23. PBS anfører endvidere, at PBS ikke udgør en sammenslutning af virksomheder eller en brancheorganisation, at PBS ikke har vedtaget eller aftalt nogen konkurrencebegrænsende adfærd, at konkurrencen ikke er begrænset som følge af BasisPakken, og at en eventuel begrænsning i givet fald ikke er mærkbar.

4 24. PBS anfører i tilknytning hertil bl.a., at pengeinstitutternes beslutning om gebyrfastsættelse er af stor kommerciel vigtighed, og at beslutningerne herom derfor træffes på ledelsesniveau. PBS finder det derfor utænkeligt, at en ledelses beslutning skulle blive påvirket af BasisPakken, som ledelsen formodningsvist næppe har fået forevist. 25. PBS fremhæver endvidere, at der efter PBS opfattelse er en række plausible forklaringer på, at pengeinstitutterne uafhængigt af hinanden fastsatte dankortgebyret til 50 øre. 26. PBS henviser i den forbindelse til, at de samlede omkostninger ved driften af dankortsystemet overstiger de samlede indtægter ved dankortgebyret, og at der derfor er tale om rationel økonomisk adfærd, såfremt gebyret fastsættes til 50 øre. Endvidere henviser PBS bl.a. til, at markedet er mere gennemsigtet end andre markeder som følge af den ved lov fastsatte maksimale gebyrsats på 50 øre. 27. Endelig påpeger PBS, at ikke alle dankortlicenshavere (indløsnings- og/eller udstedelsesbanker) er aktionærer i PBS. PBS har således 132 aktionærer, mens der findes 150 dankortlicenshavere og 160 deltagere i PBS infrastruktur. PBS A/S 28. PBS er et dansk registreret aktieselskab, der ejes 100 % af PBS Holding A/S. PBS Holding A/S, der ikke har aktiviteter ud over at være moderselskab for datterselskabet PBS A/S, ejes pr. den 2. maj 2005 af 131 danske pengeinstitutter samt Nationalbanken.[3] 29. PBS har til formål at udvikle, sælge og driftsafvikle systemer og services på markedet for betalingskort og betalingsformidling. PBS ejer endvidere og har udviklet centrale dele af den danske betalingsinfrastruktur og fungerer som pengeinstitutternes selskab for kortinfrastruktur. 30. Det er således PBS infrastruktur der benyttes, når pengeinstitutterne indløser forretningernes dankorttransaktioner. 31. PBS kan endvidere indgå aftaler med pengeinstitutterne på almindelige forretningsmæssige vilkår vedrørende særlig udvikling af udvalgte produkter. 32. I 2001 blev PBS aktiviteter vedrørende administrationen af rettighederne til Dankortet udspaltet i Dankort A/S. PBS varetager således ikke længere f.eks. udstedelse og administration af regler, herunder tildeling af licens til Dankortudstedelse og indløsning. 33. PBS leverer derimod ydelser til dankortlicenshaverne indenfor følgende kategorier: Kortbestilling og kortadministration transaktionsbehandling kundeservice risk management forretningsadministration forretningsservice 34. PBS største aktionær er Danske Bank, der ved tilsagn i forbindelse med fusionen med RealDanmark nedbragte sine aktiebesiddelse til 25,9 %. PBS bestyrelse udgøres af repræsentanter fra de danske pengeinstitutter. Formandsposten betrædes for tiden af en bankdirektør fra Danske Bank, mens næstformandsposterne betrædes af en bankdirektør fra henholdsvis Nordea Bank og Jyske Bank. 35. Pengeinstitutterne behøver ikke at være dankortlicenshaver (eller kunde hos PBS) for at eje aktier i PBS. Omvendt behøver dankortlicenshavere ikke at benytte PBS til processing og indløsning. PBS BasisPakke 36. Konkurrencestyrelsen modtog i forbindelse med styrelsens undersøgelse af dankortgebyret oplysninger om PBS BasisPakke fra Finansrådet. Konkurrencestyrelsen rettede herefter henvendelse til PBS med anmodning om at modtage kopi af BasisPakken.

5 37. Konkurrencestyrelsen har herudover været til møde hos PBS og fået forevist BasisPakken. Endvidere har PBS beskrevet BasisPakken i sit høringssvar af 2. maj 2005, jf. det citerede afsnit ovenfor, som Konkurrencestyrelsen også henviser til. 38. PBS BasisPakke kan bedst beskrives som et elektronisk indberetningssystem til PBS, hvor pengeinstitutterne indberetter data om deres indløsningsaftaler med forretningerne. På baggrund af disse indberetninger kan PBS på vegne af pengeinstitutterne foretage daglig afregning af betalingstransaktionerne samt beregning og afregning af kortgebyrer. 39. BasisPakken giver således pengeinstitutterne en let adgang til elektronisk at administrere dankortindløsningsaftalerne og opkræve dankortgebyr fra forretningerne.[4] 40. PBS BasisPakke, der indregnes i dankortøkonomien og ikke faktureres særskilt over for pengeinstitutterne, består af to elektroniske hovedydelser til pengeinstitutterne: Ydelser til indløser i forbindelse med dankortindløsning (CAPS). Ydelser til kortindløsere- og udstedere vedrørende dankort-interchange fee. 41. BasisPakken giver pengeinstitutterne 5 alternative løsningsmodeller til administration af dankorttransaktionerne, jf. PBS høringssvar af 2. maj 2005 (citeret ovenfor). Konkurrencestyrelsen finder kun, at løsningsmodel 1 kan være problematisk i forhold til konkurrenceloven. 42. Som en del af BasisPakken tilbyder PBS som løsningsmodel 1 en række elektroniske standardopsætninger (benævnt standardaftaler), som pengeinstitutterne kan benytte ved indberetningerne af indløsningsaftalerne med de enkelte forretninger. Standardopsætningerne (standardaftalerne) tager bl.a. hensyn til typen af betalingskort (Dankort, MasterCard etc.), typen af virksomhed (er der f.eks. tale om en kapitalkæde) samt typen af køb (fysisk handel/ikke-fysisk handel). 43. For løsningsmodel 1 indeholder PBS BasisPakke følgende på forhånd fastsatte gebyrindberetning: Transaktionsafgift: 0,50 kr. pr. transaktion, som bliver trukket fra transaktion nr Det fremgår af PBS BasisPakke, at et pengeinstitut kan vælge at ændre i eller oprette nye standardopsætninger (standardaftaler) og knytte disse til pengeinstituttets egen dankortindløsningsaftale. Det fremgår endvidere af BasisPakken, at pengeinstituttet kan ændre indløsningsgebyrsatsen fra en fast sats til en anden fast sats pr. Dankort-transaktion for et givent forretningsnummer. 45. Pengeinstitutterne er således ikke bundet af det i BasisPakken på forhånd indberettede og fastsatte dankortgebyr på 50 øre over for forretningerne. 46. I forbindelse med BasisPakkens på forhånd indberettede gebyr på 50 øre er endvidere knyttet et ikon. Ved tryk på dette ikon kan pengeinstitutterne ændre det på forhånd indberettede dankortgebyr på 50 øre og i stedet vælge alternative gebyrer i intervallet 30 øre til 49 øre samt på 0 øre. Pengeinstituttet kan endvidere i et særskilt felt frit vælge gebyrsatsen og således også vælge gebyrer mellem 1 og 29 øre. 47. Hvis et pengeinstitut således benytter løsningsmodel 1 i PBS BasisPakke, vil pengeinstituttet samlet blive præsenteret for en nem måde at administrere dets indløsningsaftaler på, herunder en nem måde at indberette og opkræve dankortgebyr fra forretningerne på. Pengeinstituttet vil samtidig opkræve et dankortgebyr på 50 øre over for forretningerne, medmindre pengeinstitutterne aktuelt går ind i BasisPakken og ændrer opsætningen. 48. Som løsningsmodel 2 giver BasisPakken pengeinstitutterne mulighed for selv at sammensætte elektroniske standardopsætninger, som pengeinstitutterne ønsker at benytte i indløsningen af dankorttransaktioner. Pengeinstitutterne gives dermed mulighed for at definere forskellige standardopsætninger for den administrative håndtering af forskellige kundegrupper med forskellige typer af indløsningsaftaler. 49. Ved pengeinstitutternes benyttelse af løsningsmodel 2 er der ikke på forhånd fastsat et gebyr, og det er derfor nødvendigt for pengeinstitutterne selv at indtaste en gebyrstørrelse. 50. Som løsningsmodel 3 kan pengeinstitutterne anvende en fysisk blanket, hvorefter PBS opretter pengeinstituttets ønskede standardopsætning. Der er ikke forhåndsindtastet et gebyrbeløb på de fysiske blanketter.

6 51. Som løsningsmodel 4 kan pengeinstituttet rette henvendelse til PBS og anmode om at få ændret gebyrbeløbet i én af standardopsætningerne under løsningsmodel Som løsningsmodel 5 kan pengeinstitutterne frit opsætte enkeltforretninger med den gebyrfastsættelse, som pengeinstituttet måtte ønske for så vidt angår den konkrete forretning. Gebyret for pengeinstituttets standardopsætning kopieres i dette tilfælde automatisk. Har pengeinstituttet således ikke aktivt ændret gebyret ved én af standardopsætningerne under løsningsmodel 1, vil de 50 øre automatisk overføres som gebyrfastsættelse under løsningsmodel 5, medmindre pengeinstituttet aktivt ændrer opsætningen og indsætter sit eget gebyr. 53. I henhold til PBS oplysninger har formentligt alle pengeinstitutter taget udgangspunkt i en eller flere af de 6 standardopsætninger under løsningsmodel PBS har ikke kunne oplyse, hvor mange transaktioner, der knytter sig til de enkelte løsningsmodeller. PBS anslår imidlertid, at ca. 90 % af alle dankorttransaktioner administreres på grundlag af individuelt tilpassede opsætninger under løsningsmodel 1. PBS har endvidere oplyst, at mere end 98 % af de afregnede dankortgebyrer i januar 2005 blev afregnet efter en anden frekvens end opsat af PBS under løsningsmodel 1, hvilket vil sige at pengeinstituttet aktuelt har været inde og ændre i opsætningen af løsningsmodel Ved siden af dette har nogle pengeinstitutter supplerende benyttet de andre løsningsmodeller end løsningsmodel 1. PBS har i den forbindelse fremlagt en udtømmende liste over de pengeinstitutter, der (også) anvender løsningsmodel 3. Vurdering Konkurrencelovens 2, stk I henhold til 14 i betalingsmiddelloven kan pengeinstitutterne opkræve dankortgebyr af forretningerne på maksimalt 50 øre. 57. Pengeinstitutterne er endvidere ikke forpligtet til at opkræve gebyr. Tilsvarende er pengeinstitutterne ikke forpligtet til at maksimere gebyret til 50 øre, såfremt de ønsker at opkræve gebyr. Det er således muligt for pengeinstitutterne - inden for rammerne af betalingsmiddelloven - at konkurrere på dankortgebyret. 58. Konkurrencestyrelsen konkluderer på den baggrund, at eventuelle konkurrencebegrænsninger mellem pengeinstitutterne og forretningerne, som måtte udspringe sig af PBS BasisPakke, ikke er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering i konkurrencelovens 2, stk. 2 s, forstand.[5] 59. Eventuelle konkurrencebegrænsninger, som måtte udspringe sig af PBS BasisPakke, kan derfor ikke med henvisning til konkurrencelovens 2, stk. 2, undtages fra forbudet i lovens 6, stk. 1, om ulovlige aftaler. Det relevante marked 60. Det på forhånd fastsatte maksimale gebyr på 50 øre i PBS BasisPakke berører markedet for benyttelse af debetkort ved betaling i danske kroner (Dankortmarkedet). Det fastsatte dankortgebyr i BasisPakken mellem pengeinstitutterne og PBS kan således indebære, at der ikke konkurreres mellem pengeinstitutterne over for forretningerne på dankortmarkedet. 61. Dankortmarkedet omfatter bl.a. både processing og indløsning af dankorttransaktioner. 62. I Visa-sagen[6] vurderede Kommissionen spørgsmålet om markedsafgrænsning i forbindelse med Visas regler for internationale betalingskort. Kommissionen sondrede i den forbindelse mellem to typer af konkurrence. Den første type af konkurrence optræder efter Kommissionens opfattelse mellem forskellige betalingskortsystemer og udgør det såkaldte system/netværksmarked. Den anden type af konkurrence optræder mellem finansielle institutter og udgør det systeminterne marked. 63. Kommissionen fandt ikke i Visa-sagen, at hverken kontanter eller checks kunne substitueres med betalingskort. Kommissionen fandt det endvidere ikke konkret nødvendigt at sondre mellem forskellige typer af betalingskort. Kommissionen bemærkede og anerkendte imidlertid, at forskellen mellem kortene kan være så betydningsfulde for kunderne, at de kan danne særskilte produktmarkeder.[7]

7 64. Konkurrencestyrelsen har ved markedsafgrænsningen lagt vægt på Kommissionens bemærkning i Visa-sagen om, at der kan tænkes at være særskilte produktmarkeder for enkelte kort. Konkurrencestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at Dankortet er det eneste nationale debetkort på det danske marked. Dette er i sig selv en indikation for, at Dankortet udgør et særskilt produktmarked. Dette skyldes for det første, at debetkorttransaktioner cleares med det samme, således at der ikke gives kortholder nogen kredit. For det andet indebærer den umiddelbare clearing, at debetkort nødvendigvis vil være tilknyttet en konto i et pengeinstitut. 65. Endelig har Konkurrencestyrelsen lagt vægt på, at Dankortet har en unik position på det danske marked med mere end 3,3 mio. kort, samtidig med at Dankortet kan modtages af ca forretninger. 66. Heroverfor findes der to dansk udstedte internationale debetkort. Det drejer sig om Maestro-kortet og Visa Electronkortet. Disse kort har imidlertid langt fra samme udbredelse som Dankortet og accepteres heller ikke i samme omfang af forretningerne. 67. Endvidere findes der en række kreditkort. Det drejer sig bl.a. om Eurocard, MasterCard og Diners. Ved betaling med kreditkort sker clearingen efter et stykke tid, således at kortholder gives kredit. Endvidere er kortene ikke nødvendigvis knyttet op på en konto. Endelig har kreditkortene ikke samme udbredelse i Danmark som Dankortet, ligesom væsentligt færre butikker accepterer kreditkortene sammenlignet med Dankortet. 68. For de dansk udstedte internationale debetkort og for kreditkortene gælder der andre regler for gebyropkrævning end Dankortet. Således kan der opkræves op til 4 kr. i gebyr for dansk udstedte internationale debetkort, mens der for danske internationale kort kan opkræves op til 0,75 pct. af transaktionsbeløbet pr. transaktion. 69. Konkurrencestyrelsen vurderer på baggrund af disse forskellige forhold, at egenskaberne ved Dankortet er så særegne, at Dankortet i konkurrenceretlig forstand - i hvert fald på nuværende tidspunkt - ikke kan substitueres af andre betalingskort af hverken de handlende eller kunderne. Dankortet udgør derfor et særskilt produkt, og markedet kan derfor afgrænses til dankortmarkedet, der som nævnt bl.a. omfatter både processing og indløsning af Dankort.[8] 70. Den geografiske afgrænsning af markedet for Dankort er Danmark. Dette begrundes med, at Dankortet er et nationalt kort, der som altovervejende hovedregel kun kan anvendes i Danmark.[9] Endvidere er indløserne, der opkræver dankortgebyr af forretningerne alene hjemmehørende i Danmark, ligesom PBS er det eneste processing-selskab.[10] 71. Konkurrencestyrelsen konkluderer derfor samlet, at forhåndsfastsættelsen af dankortgebyret i PBS BasisPakke vedrører markedet for Dankort, og at dette marked skal afgrænses geografisk til Danmark. 72. PBS har heroverfor anført, at Konkurrencestyrelsen skal sondre mellem på den ene side markedet for processing af betalingstransaktioner og på den anden side markedet for indløsning af betalingskort. 73. PBS argumenterer med, at der eksisterer et rent vertikalt forhold mellem PBS og pengeinstitutterne, at PBS og pengeinstitutterne ikke opererer på samme marked, og at PBS således ikke er i konkurrence med pengeinstitutterne. 74. Konkurrencestyrelsen bestrider ikke, at PBS og pengeinstitutterne ikke for nærværende er i konkurrence med hinanden. Konkurrencestyrelsen finder imidlertid ikke, at der er noget til hinder for, at PBS begynder at indløse fysiske transaktioner, som det er tilfældet med ikke-fysiske transaktioner (handler over internettet). 75. Selv om PBS og pengeinstitutterne således ikke i dag er konkurrenter, er PBS og pengeinstitutterne imidlertid potentielle konkurrenter. 76. Konkurrencestyrelsen finder endvidere ikke, at det i nærværende sag er nødvendigt at undersøge nærmere, om dankortmarkedet bl.a. kan opdeles i et særskilt marked for processing og indløsning. Dette skyldes, at BasisPakken selv på de snævrest afgrænsede markeder ikke har til følge at begrænse konkurrencen, jf. nedenfor. Konkurrencelovens Konkurrencelovens 6 vedrører aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder.

8 78. Der er som udgangspunkt tre forudsætninger, der skal opfyldes for at kunne anvende konkurrencelovens 6. Der skal være tale om (i) erhvervsvirksomheder, der (ii) indgår en aftale/indgår en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder/udøver samordnet praksis, som (iii) har til formål eller følge at begrænse konkurrencen mærkbart. Ad (i) Er PBS og pengeinstitutterne en erhvervsvirksomhed? 79. Konkurrenceloven omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed, jf. 2, stk. 1. Begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås bredt, således at enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester, er omfattet af loven. Det er ikke afgørende, om virksomheden opnår en økonomisk gevinst. Et non-profit foretagende er også omfattet af loven. 80. Konkurrencestyrelsen finder det utvivlsomt, at PBS[11] og pengeinstitutterne udøver økonomisk aktivitet og således er omfattet af konkurrenceloven. Endvidere har PBS nogle brancheorganisationslignende træk, da PBS er ejet af pengeinstitutterne og disse er repræsenteret i PBS bestyrelse. Ad (ii) Er BasisPakken en aftale? 81. Konkurrencelovens aftalebegreb skal forstås bredt. Konkurrencelovens aftalebegreb stiller således for det første ikke krav om, at en aftale skal være juridisk bindende, idet også stiltiende aftaler, som f.eks. såkaldte gentleman s agreements er omfattet. For det andet omfatter aftalebegrebet såvel vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder, herunder brancheorganisationer, som samordnet praksis mellem virksomheder, jf. konkurrencelovens 6, stk Konkurrencerådet har i sagen Byg Data A/S malerkalkulationsprogram[12] fundet, at et kalkulationsprogram tilbudt af Byg Data til en række malermestre udgjorde en aftale i konkurrencelovens forstand, der kunne påvirke adfærden mellem malermestrene. Byg Data var et aktieselskab ligesom PBS. 83. Senest har Københavns Byret fundet, at en fra en brancheorganisation til organisationens medlemmer om et priskalkulationssystem udgjorde en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, og at en således faldt ind under konkurrencelovens aftalebegreb.[13] 84. Konkurrencestyrelsen vurderer, at PBS BasisPakke udgør en aftale i konkurrencelovens forstand. 85. Konkurrencestyrelsen henviser for det første til, at PBS og pengeinstitutterne har indgået aftale om, at pengeinstitutterne kan tilslutte sig BasisPakken. 86. PBS har heroverfor på den ene side anført, at BasisPakken ikke kan anses for at udgøre en aftale eller en aftale mellem virksomheder, men at BasisPakken derimod alene udgør en IT-løsning. PBS bestrider dog på den anden side ikke, at der er indgået en aftale mellem PBS og pengeinstitutterne om udvikling af BasisPakken, og at PBS har indgået aftale med de enkelte pengeinstitutter om at håndtere administrationen af indløsningsaftalerne. 87. Konkurrencestyrelsen bemærker hertil, at BasisPakken ikke kan afsondres fra aftalen mellem PBS og pengeinstitutterne om håndteringen af indløsningsaftalerne. BasisPakken udgør en del af aftalen mellem PBS og pengeinstitutterne om administration af indløsningsaftaler, og BasisPakken udgør derfor efter Konkurrencestyrelsens opfattelse en aftale i konkurrencelovens forstand. 88. Hvis BasisPakken ikke skulle anses for en (del af en) aftale i konkurrencelovens forstand, ville dette betyde, at virksomheder kunne indgå aftaler, der i sig selv overholdt konkurrenceloven, samtidig med at virksomhederne efterfølgende frit kunne udfylde disse aftaler med konkurrencebegrænsende tekniske løsninger (så som f.eks. BasisPakken). 89. Konkurrencestyrelsen henviser for det andet til, at et aftalt indberetningsskema som BasisPakken kan sidestilles med kalkulationsprogrammer og andre regneeksempler, der i praksis er anset for at udgøre en konkurrencebegrænsende aftale, fordi de kan påvirke det underliggende marked.[14] 90. Der findes således ikke ved vurderingen af aftalebegrebet efter konkurrenceloven at være forskel på, om en virksomhed indberetter oplysninger til en part, hvor der på forhånd er fastsat f.eks. nogle prisoplysninger, eller om virksomheden i stedet præsenteres for et kalkulationseksempel, hvor prisfastsættelsen også fremgår.

9 91. Konkurrencestyrelsen henviser for det tredje til, at PBS brancheorganisationslignende træk ligeledes taler for at den eksisterende praksis vedrørende brancheorganisationers anvendelse af kalkulationsprogrammer er af relevans ved vurderingen af BasisPakken i forhold til konkurrencelovens 6, stk. 1.[15] 92. PBS har heroverfor anført, at PBS ikke kan antages at være en brancheorganisation eller en sammenslutning af virksomheder i konkurrencelovens forstand. 93. Denne vurdering er Konkurrencestyrelsen som sådan enig med PBS i. Konkurrencestyrelsen finder imidlertid, at der ved spørgsmålet om, hvorvidt BasisPakken skal sidestilles med andre kalkulationsprogrammer, som nævnt også bør tages hensyn til PBS særlige ejerforhold, hvorefter PBS ejes af hovedparten af de danske pengeinstitutter. 94. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor samlet, at PBS BasisPakke udgør en aftale mellem virksomheder i konkurrencelovens forstand. Ad (iii) Har aftalen direkte eller indirekte til formål eller følge at begrænse konkurrencen mærkbart? 95. Konkurrencestyrelsens vurdering af, om aftalen har til formål eller følge at begrænse konkurrencen, skal ske på grundlag af en objektiv vurdering af aftalens indhold i lyset af den retlige og økonomiske sammenhæng, hvori aftalen indgår.[16] Til formål eller til følge? 96. Konkurrencestyrelsen finder ikke, at PBS BasisPakke udgør en hard core overtrædelse. BasisPakken har således ikke direkte eller indirekte til formål at begrænse konkurrencen.[17] 97. Spørgsmålet er herefter om BasisPakken har til følge at begrænse konkurrencen. 98. Konkurrencestyrelsen bemærker indledningsvist, at BasisPakken adskiller sig fra traditionelle vejledende priser fra leverandører til detailhandlen. Dette skyldes, at det på forhånd fastsatte gebyr på 50 øre i BasisPakken ikke udgør en pris på en ydelse, der leveres af PBS. 50 øre gebyret over for forretningerne er således pengeinstitutternes pris på en særskilt ydelse leveret af pengeinstitutterne til forretningerne. 99. Prisen på denne ydelse vedkommer - modsat en traditionel vejledende pris - ikke PBS. Gebyrfastsættelsen i PBS BasisPakke kan derfor ikke sidestilles med en leverandørs vejledende priser til detailleddet Konkurrencestyrelsen bemærker herefter, at BasisPakken principielt - ud fra en teoretisk abstrakt vurdering - kan have til følge at begrænse konkurrencen direkte eller indirekte Konkurrencestyrelsen vurderer imidlertid samtidig, at det ikke konkret er godtgjort, at BasisPakken faktisk har haft til følge direkte eller indirekte at begrænse konkurrencen. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke, at PBS BasisPakke indeholder en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrenceloven Der er således efter Konkurrencestyrelsens konkrete vurdering ikke godtgjort tilstrækkelig kausalitet mellem PBS BasisPakke og det forhold, at langt hovedparten af pengeinstitutterne opkrævede et gebyr på 50 øre.[18] 103. Konkurrencestyrelsen henviser for det første til, at BasisPakken kun i ét (ud af fem) tilfælde indeholdt en løsningsmodel, hvor gebyret var fastsat til 50 øre, samt til, at pengeinstitutterne i dette tilfælde på flere måder frit og relativt enkelt kunne ændre gebyrets størrelse Konkurrencestyrelsen henviser for det andet til, at næsten alle (98 %) af de afregnede dankortindløsningsgebyrer i januar 2005 blev afregnet efter en tilpasset (eller en anden) opsætning i forhold til løsningsmodel 1. Pengeinstitutterne har således konkret været inde i opsætningen af løsningsmodel 1 og ændret i denne, hvilket indikerer, at opsætningen ikke automatisk blev fulgt af pengeinstitutterne For det tredje lægger Konkurrencestyrelsen vægt på de særlige lovmæssige forhold vedrørende dankortgebyret. Konkurrencestyrelsen finder det således sandsynligt, at betalingsmiddellovens maksimumssats på 50 øre alt andet lige har

10 haft større betydning for pengeinstitutternes gebyrfastsættelse, end det forhold at BasisPakkens løsningsmodel 1 var opsat således, at gebyret som udgangspunkt var 50 øre Dette må navnlig antages at være tilfældet, når pengeinstitutternes samlede omkostninger på ca. 600 mio. kr. til driften af dankortsystemet ikke dækkes af indtægterne ved dankortgebyret på maksimalt ca. 180 mio. kr.[19] 107. Konkurrencestyrelsen har endelig lagt vægt på, at pengeinstitutternes gebyrfastsættelse sker på baggrund af en række faktorer, herunder de enkelte pengeinstitutters øvrige gebyrpolitik. Det har derfor efter Konkurrencestyrelsens opfattelse formodningen imod sig, at et IT-system med flere mulige løsninger, men med kun et enkelt fortrykt gebyr, skulle have påvirket pengeinstitutternes gebyrfastsættelse på Dankortet Samlet er det herefter Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at konkurrencen på dankortgebyret ville have formet sig anderledes, såfremt PBS ikke på forhånd havde fastsat et 50 øre gebyr i BasisPakken under løsningsmodel 1.[20] 109. PBS Basispakke, der udgør en aftale mellem virksomheder, har derfor hverken direkte eller indirekte til følge at begrænse konkurrencen. Afgørelse 110. På baggrund af ovenstående meddeles det PBS, at selskabets BasisPakke ikke er i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsninger i konkurrencelovens 6, stk. 1. [1] Jf. Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret af februar 2005, der er offentliggjort på [2] PBS afgav høringssvar den 2. maj [3] PBS Holding A/S årsrapport Danske Bank, Nordea Bank og Nationalbanken besidder hver især 5 % eller mere af aktiekapitalen. [4] Pengeinstitutterne kan i stedet for BasisPakken vælge at administrere indløsningsaftalerne og de dertil knyttede gebyrer ved indsendelse af blanketter til PBS. Pengeinstitutterne skal dog pr. den 1. januar 2005 betale særskilt for administrationen af indløsningsaftalerne, såfremt disse administreres gennem indsendelse af blanketter. [5] Sml. forenede sager C-359/95 P og C-379/95 P, Ladbroke Racing Ltd. [6] Kommissionens beslutning af 24. juli 2002, Visa International. [7] Kommissionens beslutning af 24. juli 2002, Visa International, pr [8] Sml. Rådsmødet den 29. august 2001, Vedtægterne i PBS Holding A/S, hvor Konkurrencerådet indikerede, jf. punkt 36, at der kunne afgrænses et særskilt kortmarked. [9] Visse enkelte grænsehandelsbutikker i Tyskland og Sverige tager dog også imod Dankort. [10] Sml. COMP/D-1/37.860, Morgan Stanley Dean Witter/Visa International, hvor Kommissionen i Statement og Objections af 30. juli 2004 afgrænsede det geografiske marked til UK. [11] Sml. også f.eks. Rådsmødet den 19. juni 2002 og Rådsmødet den 29. november [12] Rådsmødet den 19. december 2001, Byg Data A/S malerkalkulationsprogram. [13] Jf. København Byrets afgørelse af 28. februar 2005 i sag nr /04,Anklagemyndigheden mod DAG Dansk Autogenbrug. [14] Jf. f.eks. Københavns Byrets afgørelse af 28. februar 2005 i sag nr /04,Anklagemyndigheden mod DAG Dansk Autogenbrug, og Rådsmødet den 19. december 2001, Byg Data A/S malerkalkulationsprogram. [15] Jf. f.eks. Københavns Byrets afgørelse af 28. februar 2005 i sag nr /04,Anklagemyndigheden mod DAG Dansk Autogenbrug, og Rådsmødet den 19. december 2001, Byg Data A/S malerkalkulationsprogram. [16] Jf. f.eks. Domstolens afgørelse i sag 45/85, Verband der Sachversicherer. [17] Sml. artikel 4 a) i Kommissions forordning nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, som inkorporeret ved bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj [18] Jf. Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret af februar 2005, der er offentliggjort på [19] Jf. Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret af februar 2005, pkt. 1.6 og 8. Undersøgelsen er offentliggjort på [20] Sml. Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. maj 2000, Aalborg Stiftstidende ctr. Konkurrencerådet.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

DSK' koordinerende adfærd - undersøgelse af dankortgebyret

DSK' koordinerende adfærd - undersøgelse af dankortgebyret DSK' koordinerende adfærd - undersøgelse af dankortgebyret Journal nr. 3/1120-0204-0207/FAB/ISA Rådsmødet den 25. maj 2005 Resumé 1. Denne sag drejer sig om De Samvirkende Købmænds (DSK) tilkendegivelser

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Februar 2005 2/38 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning s. 3 2. Kommissorium for undersøgelsen s. 7 3. Forretningernes fastsættelse af dankortgebyret

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrencestyrelsens rapport af 1. januar 2006 1 1. Sammenfatning... 2 1.1. Forholdene på markedet for Internet-betalinger... 2 1.1.1. Gebyret for Internet-betalinger

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Journal nr. 3:1120-0301-139/Fødevarer og Finans/bjs Rådsmødet den 27. februar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling 1 af 9 21-06-2012 11:53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2:8032-196/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler Erhvervsudvalget L 154 - Bilag 1 O 11. april 2005 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler 1. Indledning Lovforslaget er sendt i høring den 17. marts 2005 hos

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet 2001-04-30: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. april 2001 i sag j.nr. 00-81.646 Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Mette Breslau)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL K E N D E L S E angående opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Anders Kjærsgaard Dybro)

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere