Finanstilsynet 14. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet 14. marts 2012"

Transkript

1 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (skemaer CS 01-63/CK 01-62) Når der henvises til ES- eller AS-skemaerne, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås EK- eller AK-skemaerne. Der indberettes ikke ES- og EK-skemaer pr. ultimo december. Når der henvises til poster på ES- og EK-skemaer, skal der pr. ultimo december forstås de tilsvarende poster på AS- og AK-skemaerne. De enkelte poster skal udfyldes med fortegn, således at beløb, der øger basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et positivt beløb, mens poster, der reducerer basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et negativt beløb. Hvor betegnelsen for en post er efterfulgt af et negativt tegn (-) betyder dette, at der ikke forventes anført et positivt beløb under den pågældende post. I vejledningen nævnes kun virksomhedsindberetningsskemaerne CS, vejledningen gælder dog tilsvarende for koncernindberetningsskemaerne CK. Skema CS01: Opgørelse af solvens Post 1. Basiskapital efter fradrag Overføres fra CS03, post 12. Post 2. Vægtede poster i alt Overføres fra CS06, post 8. Post 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Solvensprocenten i henhold til 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed beregnes som: basiskapital efter fradrag (CS01, post 1) *100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal.

2 2 Post 4. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag i procent af vægtede poster i alt Denne post beregnes som: kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (CS02, post 7) * 100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. Post 5. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1. Solvensbehovet skal opgøres som den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1 og 125, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i procent af de vægtede poster. Solvensbehovet kan ikke være mindre end solvenskravet efter 124, stk. 2, nr. 1, eller 125, stk. 2, nr. 1, og minimumskapitalkravet i 124, stk. 2, nr. 2, eller 125, stk. 2 nr. 1-2 og 4, og stk. 3, eller kravet til basiskapitalen i 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Posten anføres med 1 decimal. Post 6. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, 125, stk. 3 og 5, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, hvis solvensbehovet er beregnet som mindre end solvenskravet (8 pct.) eller minimumskapitalkravet. Her ses der bort fra kravet om, at det indberettede solvensbehov skal være større end solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Er det opgjorte solvensbehov uden hensyntagen 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opgjort til at være større end solvenskravet (8 pct.) og minimumskapitalkravet, anføres samme procent som ved post 5. Posten anføres med 1 decimal. Post 7. Solvenskrav, jf. 124, stk. 5, eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette et eventuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 5, og 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Ved indberetning af solvenskravet skal virksomheden anføre et solvenskrav på 8 pct., medmindre virksomheden har fået fastsat et højere solvenskrav af Finanstilsynet.

3 31 Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset eksponeringer omfattet af CS14, CS15 og CS16. Posten anvendes på eksponeringer i form af finansielle sikkerheder under den enkle metode, der er omfattet af bestemmelsen i pkt. 52 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, hvorefter risikovægten på sådanne eksponeringer mindst skal være 20 pct., uanset at det pågældende finansielle aktiv måtte kvalificere til en lavere vægt, jf. dog pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7. Post 8.4. Vægt 35 % Denne post anvendes for lån med pant i beboelsesejendomme og er medtaget i CS15. Post 8.5. Vægt 50 % Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra eksponeringer mod internationale organisationer (CS11), detaileksponeringer (CS14) samt andre eksponeringer, herunder uden modparter (CS20). Post 8.6. Vægt 75 % Denne post anvendes kun for detaileksponeringer (CS14). Post 8.7. Vægt 100 % Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra detaileksponeringer (CS14) og eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (CS15). Posten anvendes for visse eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk (CS16.) i henhold til pkt. 24, litra b, og pkt. 26, litra a og c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, samt eksponeringer med leveringsrisiko i henhold til 51, stk. 3, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Post 8.8. Vægt 125 % Denne post udfyldes kun af realkreditinstitutter. Posten anvendes for visse eksponeringer med pant i erhvervsejendomme, jf. pkt. 18, litra a-c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten er kun medtaget i CS15. Post 8.9. Vægt 150 % Denne post anvendes for eksponeringer med laveste kreditkvalitetstrin i alle eksponeringskategorier, bortset fra eksponeringer mod internationale organisationer (CS11), detaileksponeringer (CS14), eksponeringer med pant i fast ejendom (CS15), dækkede obligationer (CS17) samt andre eksponeringer, herunder uden modparter (CS20). Post Vægt 200 % Denne post udfyldes kun af realkreditinstitutter. Posten anvendes for visse eksponeringer med pant i erhvervsejendomme hos realkreditinstitutter, jf. pkt. 18, litra d-e, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten er kun medtaget i CS15. Post Anden risikovægt

4 32 Denne post anvendes for eksponeringer mod kollektive investeringsordninger (CS19), hvor vægtningen foretages efter metoden i pkt. 32, litra b eller c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Post 9. Risikovægtet beløb. Her anføres det samlede risikovægtede beløb for den pågældende eksponeringskategori. Denne post udgør summen af de vægtede eksponeringer under post 8.1 til Skemaer CS22 og CS23: Securitisering (standardmetoden for kreditrisiko) CS22 og CS23 skal udfyldes af virksomheder, der benytter standardmetoden for kreditrisiko, og som medregner effekten af securitisering af virksomhedens eksponeringer, eller som har securitiseringspositioner uden for handelsbeholdningen, jf. 11 i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Securitiseringspositioner i handelsbeholdningen medtages i indberetningsskemaerne for markedsrisiko (CS62 og CS63). Skemaerne omfatter både traditionelle og syntetiske securitiseringer. Medmindre andet fremgår, skal skemaerne udfyldes af såvel eksponeringsleverende virksomheder, organiserende virksomheder og virksomheder, der alene har positioner i securitiseringer som investor. For de enkelte poster gælder følgende: Post 1. Securitiserede eksponeringer Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Securitiserede eksponeringer opgøres som summen af posterne 1.1 og 1.2. Eksponeringer omfattet af denne post indgår ikke samtidigt i skemaerne for standardmetoden for kreditrisiko (CS07- CS21). Post 1.1. Traditionel securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo efter værdiregulering på de securitiserede eksponeringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der som led i en securitisering er overført til en securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE). For securitiseringer af revolverende eksponeringer i securitiseringer med mulighed for førtidsindfrielse anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 64 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 1.2. Syntetisk securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo efter værdiregulering på securitiserede eksponeringer i syntetiske securitiseringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der er securitiserede ved anvendelse af kreditderivater eller garantier. Ved securitiseringer af revolverende eksponeringer i

5 51 I denne post anføres den del af post 7.7, der omfatter eksponeringer sikret med pant i fast ejendom i restance, bortset fra de under post nævnte, jf. pkt. 26, litra a og c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, samt visse usikrede eksponeringer i restance, hvorpå der er nedskrevet, jf. pkt. 24, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Post 7.8. Vægt 125 % Denne post udfyldes kun af realkreditinstitutter. Posten kan anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra detaileksponeringer (CS52). Posten anvendes på visse eksponeringer sikret med pant i erhvervsejendomme, jf. pkt. 18, litra a-c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Post 7.9. Vægt 150 % Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier. For andele i kollektive investeringsordninger anvendes posten for visse eksponeringer, der normalt ville tildeles en risikovægt på 100 pct., jf. pkt. 110, litra b, nr. i, eller pkt. 112 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. For detaileksponeringer anvendes posten kun for visse eksponeringer i restance, jf. post Post Heraf eksponeringer i restance I denne post anføres den del af post 7.9, der omfatter visse eksponeringer i restance, jf. pkt. 24, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. For detaileksponeringer er post identisk med 7.9. Post Vægt 200 % Denne post anvendes for visse andele i kollektive investeringsordninger, der normalt ville tildeles en risikovægt på 150 pct., jf. pkt. 110, litra b, nr. ii, eller pkt. 112, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Endvidere anvendes posten af realkreditinstitutter for visse eksponeringer sikret med pant i erhvervsejendomme, jf. pkt. 18, litra d-e, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten kan anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra detaileksponeringer (CS52). Post Anden risikovægt Denne post kan anvendes for visse andele i kollektive investeringsordninger, hvor vægtningen sker i henhold til i pkt. 110, litra b, nr. i, eller pkt. 112, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, men som ikke skal vægtes med en vægt som angivet under post Dette omfatter andele i kollektive investeringsordninger, hvor vægtningen i henhold til standardmetoden for kreditrisiko foretages efter metoden i pkt. 32, litra b eller c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten er kun medtaget i CS51 og CS53. Post 8. Risikovægtet beløb Her anføres det samlede risikovægtede beløb for den pågældende eksponeringskategori. Denne post udgør summen af de vægtede eksponeringer under post 7.

6 52 Skemaer CS54-CS55: Securitisering: IRB-metoden for kreditrisiko Skemaerne skal udfyldes af virksomheder, der benytter IRB-metoden for kreditrisiko, og som medregner effekten af securitisering af virksomhedens eksponeringer, eller som har securitiseringspositioner uden for handelsbeholdningen, jf. 30 i kapitaldækningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositioner i handelsbeholdningen medtages i indberetningsskemaerne for markedsrisiko (CS62 - CS63). Skemaerne omfatter både traditionelle og syntetiske securitiseringer. Medmindre andet fremgår, skal skemaerne udfyldes af både eksponeringsleverende virksomheder, organiserende virksomheder og virksomheder, der alene har positioner i securitiseringer som investor. For de enkelte poster gælder følgende: Post 1. Securitiserede eksponeringer Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Securitiserede eksponeringer opgøres som summen af post 1.1 og post 1.2. Eksponeringer omfattet af denne post indgår ikke samtidigt i skemaerne for IRB-metoden for kreditrisiko (CS24- CS53). Post 1.1. Traditionel securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo på de securitiserede eksponeringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der som led i en securitisering er overført til en securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE). For securitiseringer af revolverende eksponeringer i securitiseringer med mulighed for førtidsindfrielse anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 1.2. Syntetisk securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo på securitiserede eksponeringer i syntetiske securitiseringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der er securitiserede ved anvendelse af kreditderivater eller garantier. Ved securitiseringer af revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 2. Securitiseringspositioner Securitiseringspositioner opgøres som summen af posterne Post 2.1. Balanceførte poster Her anføres eksponeringens størrelse for balanceførte securitiseringspositioner til deres værdi før nedskrivning eller anden værdiregulering, herunder erhvervede obligationer udstedt af et SSPE samt tilbageholdte trancher i en syntetisk securitisering.

7 53 Post 2.2. Ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter Denne post omfatter ikke-balanceførte securitiseringspositioner, herunder ikke trukne faciliteter, garantier og likviditetsfaciliteter m.v., der ydes til en securitisering, og afledte finansielle instrumenter med en securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE) som modpart. Ikke trukne faciliteter, garantier og likviditetsfaciliteter medtages med det nominelle, ikketrukne beløb, og afledte finansielle instrumenter medtages med eksponeringens størrelse opgjort i henhold til 42 i kapitaldækningsbekendtgørelsen eller, hvor relevant, for afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, der er indgået med en securitisering som modpart, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 2.3 Investors kapitalinteresse Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder, der har foretaget securitisering af revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse. Under posten anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 3.1. Garantier og kreditderivater (-) Under denne post anføres summen af securitiseringspositioner overført til andre eksponeringskategorier som følge af garantier og kreditderivater, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 9. Posten omfatter ikke securitiseringspositioner, der som følge af garantier og kreditderivater overføres til en anden securitiseringsposition. Posten anføres som et negativt beløb. Post 3.2. Anden kreditrisikoafdækning (-) Under denne post anføres summen af securitiseringspositioner overført til andre eksponeringskategorier som følge af kreditrisikoreducerende metoder i form af anden kreditrisikoafdækning, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Posten anføres som et negativt beløb. Post 3.3. Samlet afgang (-) Her anføres den samlede værdi af securitiseringspositioner, der overføres til andre eksponeringskategorier som følge af kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt i henhold til post 3.1 og post 3.2. Posten anføres som et negativt beløb. Post 4. Securitiseringspositioner efter substitutionseffekter Her anføres størrelsen af securitiseringspositioner, efter at der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt i henhold til post 3.3. Post 5. Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder (-) Her anføres den justerede værdi af sikkerhedernes dækning i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7. Det anførte beløb skal være C VAM som beregnet i henhold til pkt. 68 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7. Posten anføres som et negativt beløb.

8 54 Post 6. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder Her anføres værdien af securitiseringspositioner efter effekten af garantier, kreditderivater og sikkerheder m.m. i henhold til posterne 4 og 5, men før der tages højde for konverteringsfaktorer. Post 6.1. Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter Her anføres summen af de nominelle beløb for ikke-balanceførte securitiseringspositioner og afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17 med en securitisering som modpart, jf. post 2.2, efter der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder, men før der tages højde for konverteringsfaktorer. Post 6.2. Heraf investors kapitalinteresse Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder, der har securitiseret revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse. Under posten anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt.109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, efter der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder, men før der tages højde for konverteringsfaktorer. Post 7.1 til post 7.4. Ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter samt investors virksomheds kapitalinteresse fordelt på konverteringsfaktorer Securitiseringspositioner i form ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17 og investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, fordeles på posterne efter den konverteringsfaktor, der skal anvendes på positionen i henhold til pkt og 68-73, jf. pkt. 107, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. I søjlen med uvægtet beløb angives for hvert interval summen af de securitiseringspositioner, der er omfattet af konverteringsfaktorer i intervallet. Summen af de uvægtede beløb svarer til summen af posterne 6.1 og 6.2. De vægtede beløb fremkommer ved at summere de enkelte vægtede securitiseringspositioner inden for de respektive intervaller. De enkelte securitiseringspositioner vægtes med den relevante konverteringsfaktor i henhold til pkt og 66-71, jf. pkt. 107 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 8. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer Her anføres værdien af de samlede securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder og efter anvendelse af konverteringsfaktorer. Posten svarer til post 6 fratrukket posterne 6.1 og 6.2 og tillagt summen af de vægtede beløb under posterne Post 8.1. Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter Her anføres summen af securitiseringspositioner i form af ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17 efter kreditrisikoreducerende metoder og efter anvendelse af konverteringsfaktorer. Post 8.2. Heraf investors kapitalinteresse Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder, der har securitiseret revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse. Un-

9 55 der posten anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, efter der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder og efter anvendelse af konverteringsfaktorer. Post 9. Securitiseringspositioner fordelt på risikovægte Her fordeles den samlede værdi af securitiseringspositionerne som opgjort i post 8 på posterne efter den risikovægt eller metode til opgørelse af risikovægten, der skal benyttes for de respektive securitiseringspositioner. Posterne indeholder to søjler, henholdsvis en søjle for det uvægtede beløb og en søjle for det vægtede beløb. Post 9.1. Ratingbaserede metode, kreditkvalitetstrin 1-11 Posterne anvendes for securitiseringspositioner med en rating, jf. tabel 4 i pkt. 95 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, samt positioner med en afledt ekstern rating, jf. pkt. 92 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositioner i ABCP-programmer, jf. pkt. 3, litra g, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, med en overført ekstern rating, jf. pkt. 93 og 94 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, medtages under post 9.4. Securitiseringspositionerne fordeles på posterne efter den risikovægt, som positionernes rating indebærer i henhold af tabel 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Det risikovægtede beløb, der anføres i søjlen med vægtede beløb i posterne , fremkommer ved for hver post at summere de risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, der indgår i den pågældende post. Det risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med den risikovægt, der knytter sig til det kreditkvalitetstrin, som securitiseringspositionen tilhører, jf. tabel 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, og gange dette med faktoren 1,06, jf. pkt. 95 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositioner, der vægtes med pct., skal ikke ganges med faktoren 1,06. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der indgår i posterne , i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post anvendes for securitiseringspositioner uden en kreditvurdering, en afledt ekstern rating, jf. pkt. 92 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, eller en overført rating, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, og som ikke tildeles en risikovægt i henhold til tilsynsformelmetoden som beskrevet i pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositionerne i denne post skal risikovægtes med pct. I post anføres de poster, der i henhold til Finanstilsynets anvisning pålægges en supplerende risikovægtning i henhold til 30, stk. 2. Virksomheden skal vægte securitiseringspositionen med den af Finanstilsynet angivne risikovægt i felt nummer 41. I felt 19 angives det uvægtede beløb. Post 9.2. Tilsynsformelmetoden Her anføres værdien af securitiseringspositioner, hvor tilsynsformelmetoden anvendes til opgørelse af det risikovægtede beløb, jf. pkt. 100 og i kapitaldækningsbekendtgø-

10 56 relsens bilag 11. Det risikovægtede beløb, der anføres i søjlen med vægtet beløb, fremkommer ved at summere de risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, der indgår under tilsynsformelmetoden. De enkelte securitiseringspositioner risikovægtes i henhold til pkt. 98 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der ikke risikovægtes pct., i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 9.3. Look through Denne post omfatter securitiseringspositioner i form af likviditetsfaciliteter, der er omfattet af pkt. 99 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Det risikovægtede beløb fremkommer ved at summere det risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, der indgår under denne post. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der ikke risikovægtes pct., i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 9.4. Overførte eksterne ratings Denne post udfyldes for securitiseringspositioner i ABCP-programmer, jf. pkt. 3, litra g, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, hvor der anvendes overførte eksterne ratings, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Det risikovægtede beløb, der anføres i søjlen med vægtede beløb, fremkommer ved at summere de risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, hvor der benyttes overførte ratings. Det risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med den risikovægt, der knytter sig til det kreditkvalitetstrin, som den overførte rating svarer til, jf. pkt. 101 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der ikke risikovægtes pct., i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 10. Reduktion i risikovægtet beløb ved nedskrivning eller anden værdiregulering (-) Her anføres det samlede beløb, som de risikovægtede poster kan reduceres med i medfør af pkt. 79 og 80 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11 i forbindelse med nedskrivninger eller anden værdiregulering. Beløbet opgøres som summen af de beløb, som de risikovægtede poster for de enkelte securitiseringspositioner kan reduceres med i medfør af pkt. 79 og 80. Posten anføres som et negativt beløb. Post 11. Justering af risikovægtet beløb som følge af løbetids mismatch Denne post udfyldes kun for syntetiske securitiseringer, hvor der er løbetids mismatch mellem de kreditrisikoreducerende metoder og de securitiserede eksponeringer. I posten anføres et beløb svarende til justeringen af det risikovægtede beløb som følge af eventuel løbetidsmismatch, dvs. RW*- RW(SP), som defineret i pkt. 22 i bilag 11 til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Dette omfatter dog ikke trancher med en risikovægt på %, som indgår med nul i post 10. RW(SP) omfatter ikke alene det risikovægtede beløb, som er rapporteret

11 57 under posterne , men også det risikovægtede beløb for eksponeringer, der er overført til andre eksponeringskategorier, jf. post 3.3. Post 12. Risikovægtet beløb før loft Her anføres summen af de risikovægtede beløb for securitiseringspositioner anført under posterne fratrukket det risikovægtede beløb under post 10 og tillagt post 11. Post 13. Risikovægtet beløb efter loft Er virksomheden ikke en eksponeringsleverende virksomhed eller organiserende virksomhed, og kan virksomheden ikke opgøre Kirb, jf. pkt. 3, litra p, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, overføres det risikovægtede beløb fra post 12. Er virksomheden en eksponeringsleverende virksomhed eller en organiserende virksomhed, eller kan virksomheden opgøre Kirb, jf. pkt. 3, litra p, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, anføres summen af de risikovægtede securitiseringspositioner, hvor virksomheden ikke er eksponeringsleverende eller organiserende virksomhed, som opgjort efter post 12, som denne ville være, hvis posten var opgjort særskilt for de pågældende securitiseringspositioner, tillagt summen af de risikovægtede poster for securitiseringspositioner, der indgår i securitiseringer, hvor virksomheden er eksponeringsleverende eller organiserende virksomhed. De risikovægtede poster for securitiseringspositioner, der indgår i securitiseringer, hvor virksomheden er eksponeringsleverende eller organiserende virksomhed, opgøres for de enkelte securitiseringer til det mindste beløb af henholdsvis post 12, som denne ville være, hvis posten var opgjort særskilt for den pågældende securitisering, og beløbet som opgjort i henhold til pkt. 81 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Skemaer CS56-CS58: Positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen Skemaer CS56-CS58 omfatter positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen, jf. henholdsvis pkt. 11 og 12 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Virksomhedens indirekte positioner via kollektive investeringsordninger kan være omfattet, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Gældsinstrumenter i handelsbeholdningen som er securitiseringspositioner skal behandles i skema CS63/CK62. Der skal i skema CS56-58 skelnes mellem positioner med intern og ekstern rating. For de enkelte poster gælder følgende: Post 1. Specifik risiko Denne post omfatter summen af beløbene i posterne Den specifikke risiko opgøres i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. I posterne udgør det uvægtede beløb summen af nettopositioner, opgjort i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12, for poster, der er omfattet af den pågældende vægt. Ved opgørelsen af summen af nettopositioner indgår både lange og korte

12 58 nettopositioner med et positivt beløb. Det vægtede beløb fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med den anførte vægt. Post 1.1. Vægt 0 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 44 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der i henhold til pkt. 43 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12 vægtes med 0 pct., medtages ikke. Post 1.2. Vægt 1,5625 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.3. Vægt 3,125 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster med en vægt på 3,125 pct. ifølge pkt. 45 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.4. Vægt 6,25 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.5. Vægt 10 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.6. Vægt 12,5 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster med en vægt på 12,5 pct. ifølge pkt. 45 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.7. Vægt 20 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster med en vægt på 20 pct. ifølge pkt. 45 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.8. Vægt 50 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra d, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.9. Vægt 100 % Denne posts uvægtede beløb omfatter summen af poster, der fremgår af pkt. 46 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12, og poster, der fremgår af pkt. 49, litra e, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post Vægt 150 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 47 samt pkt. 51 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12.

13 59 Post Vægt % Denne post omfatter securitiseringer i handelsbeholdningen, jf. pkt. 50 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 2. Positioner fordelt på varighedszoner I posterne fordeles nettopositioner i gældsinstrumenter opgjort i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12 på tre varighedszoner. Zone 1, 2 og 3 er defineret i pkt. 76 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 2.1. Summen af lange positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på højst 1 år. Post 2.2. Summen af korte positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på højst 1 år. Post 2.3. Summen af lange positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 3,6 år. Post 2.4. Summen af korte positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 3,6 år. Post 2.5. Summen af lange positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år. Post 2.6. Summen af korte positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år. Post 3. Generel risiko ved opgørelse efter varighed Her anføres summen af de vægtede beløb i post Post 3.1. Matchede positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i varighedszone 1, jf. pkt. 86 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 2 pct. Post 3.2. Matchede positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i varighedszone 2, jf. pkt. 86 og 87 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positio-

14 60 ner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 2 pct. Post 3.3. Matchede positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i varighedszone 3, jf. pkt. 86 og 87 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 2 pct. Post 3.4. Matchede positioner mellem zone 1 og 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis varighedszone 1 og 2, jf. pkt. 88 og 90 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 3.5. Matchede positioner mellem zone 2 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis varighedszone 2 og 3, jf. pkt. 89 og 90 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 3.6. Matchede positioner mellem zone 1 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis varighedszone 1 og 3, efter matchningen af positioner i post 3.4 mellem varighedszone 1 og 2 og i post 3.5 mellem varighedszone 2 og 3, jf. pkt. 91 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 150 pct. Post 3.7. Umatchede positioner Denne post omfatter summen af lange og korte nettopositioner i hver valuta, som forbliver umatchede efter matchningen som anført under post , jf. pkt. 92 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 100 pct. Post 4. Positioner fordelt på løbetidsbånd I posterne fordeles nettopositioner i gældsinstrumenter opgjort i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12 på løbetidsbånd. Zone 1, 2 og 3 og de tilhørende løbetidsbånd er defineret i pkt. 95 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 4.1. Lange positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en løbetid på højst 1 år, fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente.

15 61 Post 4.2. Korte positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en løbetid på højst 1 år, fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente. Post 4.3. Lange positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 4 år henholdsvis 3,6 år afhængigt af om pålydende rente er over eller under 3 % og fordelt efter løbetidsbånd. Post 4.4. Korte positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 4 år henholdsvis 3,6 år afhængigt af om pålydende rente er over eller under 3 % og fordelt efter løbetidsbånd. Post 4.5. Lange positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente. Post 4.6. Korte positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente. Post 5. Generel risiko ved opgørelse efter løbetid Her anføres summen af de vægtede beløb i post Post 5.1. Matchede positioner i alle løbetidsbånd Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i alle løbetidsbånd, jf. pkt. 93 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 10 pct. Post 5.1. Matchede positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i zone 1, jf. pkt. 83, jf. pkt. 94 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 5.2. Matchede positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i zone 2, jf. pkt. 86 og 87, jf. pkt. 94 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 30 pct.

16 62 Post 5.3. Matchede positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i zone 3, jf. pkt. 86 og 87, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 30 pct. Post 5.4. Matchede positioner mellem zone 1 og 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis zone 1 og 2, jf. pkt. 88 og 90, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 5.5. Matchede positioner mellem zone 2 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis zone 2 og 3, jf. pkt. 89 og 90, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 5.6. Matchede positioner mellem zone 1 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis zone 1 og 3, efter matchningen af positioner i post 3.4 mellem varighedszone 1 og 2 og i post 3.5 mellem zone 2 og 3, jf. pkt. 91, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 150 pct. Post 5.7. Umatchede positioner Denne post omfatter summen af lange og korte nettopositioner i hver valuta, som forbliver umatchede efter matchningen som anført under post , jf. pkt. 92, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 100 pct. Post 6. Poster med positionsrisiko for gældsinstrumenter i alt Her anføres summen af de vægtede beløb i post 1, samt summen af skema CS63, post 1, (vægtet beløb, felt 23 og 67) og 3 hvis instituttet opgør positioner efter varighed, eller summen af de vægtede beløb i post 1, samt summen af skema CS63, post 1, (vægtet beløb, felt 23 og 67) og 5, hvis instituttet opgør positioner efter løbetid.

17 63 Skema CS59: Aktier og kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, valutakursrisiko og råvarerisiko Post 1. Positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen Posterne i CS59 omfatter positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen, jf. henholdsvis pkt. 97 og 98 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Post 1.1. Summen af lange nettopositioner Denne post omfatter summen af lange nettopositioner i aktier. Opgørelse af nettopositioner for aktier fremgår af pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Virksomhedens indirekte lange nettopositioner via kollektive investeringsordninger kan være omfattet, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post Heraf aktieindeks uden specifik risiko Denne post omfatter summen af lange nettopositioner omfattet af post 1.1, som opfylder betingelserne i pkt. 113 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.2. Summen af korte nettopositioner Denne post omfatter summen af korte nettopositioner i aktier. Opgørelse af nettopositioner for aktier fremgår af pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Virksomhedens indirekte korte nettopositioner via kollektive investeringsordninger kan være omfattet, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post Heraf aktieindeks uden specifik risiko Denne post omfatter summen af korte nettopositioner omfattet af post 1.2, som opfylder betingelserne i pkt. 113 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.3. Samlet bruttoposition (specifik risiko) Den samlede bruttoposition opgøres som summen af posterne 1.1 og 1.2 fratrukket summen af posterne og Det vægtede beløb fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med 100 pct. Det vægtede beløb udgør virksomhedens risikovægtede poster for specifik risiko for aktier. Post 1.4. Samlet nettoposition (generel risiko) Den samlede nettoposition opgøres som summen af de numeriske værdier af forskellen mellem lange og korte nettopositioner for hver valuta, jf. pkt. 116 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at gange de uvægtede beløb med 100 pct. Det vægtede beløb udgør virksomhedens risikovægtede poster for generel risiko for aktier. Post 1.5. Risikovægtet beløb Her anføres summen af de vægtede beløb i post 1.3 og 1.4.

18 64 Post 2. Positionsrisiko for kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen Post 2.1. Position/risikovægtet beløb før loft Post 2.1 omfatter positioner i kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, der ikke er omfattet af opgørelsen af positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen i post 1 eller af opgørelsen af positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen i CS56- CS58, jf. pkt. 118 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Valutakursrisiko, der skyldes positioner i kollektive investeringsordninger, medtages under post 3. I post 2.1 anføres summen af lange nettopositioner i kollektive investeringsordninger tillagt summen af de numeriske værdier af korte nettopositioner i kollektive investeringsordninger. Det risikovægtede beløb fremkommer ved at gange med 400 pct. Post 2.2. Risikovægtet beløb efter loft Her anføres det risikovægtede beløb for positionsrisiko, efter at der tages højde for loftet for risikovægten for positionsrisiko (specifik risiko og generel risiko) og valutarisiko på tilsammen 500 pct., jf. pkt. 118, sidste pkt., i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Hvis det risikovægtede beløb i post 2.1 indebærer, at loftet overskrides, reduceres det risikovægtede beløb for positionsrisiko, således at den samlede risikovægt for positionsrisiko og valutarisiko, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14, svarer til en risikovægt på 500 pct. Det derved reducerede risikovægtede beløb anføres i post 2.2. Hvis det risikovægtede beløb i post 2.1 ikke indebærer en overskridelse af loftet, overføres det risikovægtede beløb fra post 2.1 til post 2.2. Post 3. Valutakursrisiko Post omfatter valutakurspositioner i og uden for handelsbeholdningen. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller) medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Post 3.1. Sum af lange nettopositioner Denne post omfatter summen af lange nettopositioner i de enkelte valutaer, jf. pkt. 29, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14. Post 3.2. Sum af korte nettopositioner Denne post omfatter summen af korte nettopositioner i de enkelte valutaer, jf. pkt. 29, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14. Post 3.3. Indikator 1/risikovægtet beløb Denne post omfatter indikator 1, som er det største af tallet i post 3.1 og tallet i post 3.2, jf. pkt. 29 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14. Indikator 1 vægtes med 100 pct. Valutaindikator 1 skal alene indgå i de risikovægtede poster hvis virksomhedens positioner i fremmed valuta, herunder guldbaserede derivater, overstiger 2 % af virksomhedens basiskapital.

19 65 Post 4. Råvarerisiko Post omfatter positioner med råvarerisiko i og uden for handelsbeholdningen. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Post 4.1. Summen af nettopositioner for de enkelte råvarer Denne post omfatter summen af de samlede nettopositioner i hver råvare, jf. pkt. 11 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 13. Positionen vægtes med 187,5 pct. Post 4.2. Summen af bruttopositioner for de enkelte råvarer Denne post omfatter summen af de samlede bruttopositioner i hver råvare, jf. pkt. 12 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 13. Positionen vægtes med 37,5 pct. Post 4.3. Risikovægtet beløb Denne post omfatter summen af de vægtede beløb i post 4.1 og 4.2. Skema CS60: Interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller) Post 1. Positioner i alt Denne post omfatter alle positioner, som er omfattet af en tilladelse til at anvende interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller). Der må tages højde for korrelationseffekter, hvis virksomheden har tilladelse til det, jf. pkt. 15 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Virksomheden skal for denne post anføre følgende tre oplysninger: Søjle 1: Foregående dags VaR-tal: Her anføres VaR-tallet beregnet for gårsdagens positioner, jf. pkt. 38, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Beløbet skal i denne post ikke ganges med 12,5. Et eventuelt tillæg, jf. pkt. 18 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, medtages ikke her, men under søjle 3. Søjle 2: Vægtet gennemsnitligt VaR-tal: Her anføres gennemsnittet af VaR-tallet beregnet de sidste 60 arbejdsdage ganget med summen af multiplikationsfaktoren og plusfaktoren, jf. pkt. 38, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Beløbet skal i denne post ikke ganges med 12,5. Et eventuelt tillæg, jf. pkt. 18 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, medtages ikke her, men under søjle 3. Søjle 3: Tillæg: Her anføres et eventuelt tillæg, jf. pkt. 18 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Post 1.1. Gældsinstrumenter Denne post omfatter alle gældsinstrumenter, som er omfattet af en tilladelse til VaRmodeller. Virksomheden skal i de tre søjler anføre de samme typer af oplysninger som i forbindelse med post 1. I tallet for gældsinstrumenter må ikke tages højde for korrelationen mellem gældsinstrumenter og andre risikokategorier. Post Generel risiko Denne post omfatter den generelle risiko for de omfattede gældsinstrumenter. Hvis virksomheden ikke har tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af specifik risiko

20 66 for gældsinstrumenter, svarer beløbene i søjle 1 og 2 til beløbene i søjle 1 og 2 under post 1.1. Post Specifik risiko Denne post omfatter den specifikke risiko for de omfattede gældsinstrumenter, hvis virksomheden har tilladelse til at anvende interne modeller til dette, jf. 40, stk., 4, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Hvis virksomheden ikke har en sådan tilladelse, indgår den specifikke risiko i opgørelserne i CS56. Post 1.2. Aktier Post Generel risiko Post Specifik risiko Disse poster opgøres efter de samme principper som de tilsvarende poster for gældsinstrumenter. Post 1.3. Valutakursrisiko Post 1.4. Råvarerisiko Disse poster opgøres efter de samme principper som post 1.1. Gældsinstrumenter. Søjle 3 er dog ikke relevant for post 1.3 og 1.4. Post 2. Generel risiko i alt Posten omfatter generel risiko fra gældsinstrumenter og aktier samt den samlede valutakursrisiko og råvarerisiko. Der må tages højde for korrelationseffekter, hvis virksomheden har tilladelse til det, jf. pkt. 15 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Hvis der ikke tages højde for korrelationseffekter, udgør posten summen af posterne 1.1.1, 1.2.1, 1.3 og 1.4. Post 3. Specifik risiko i alt Posten omfatter specifik risiko for gældsinstrumenter og/eller aktier, hvis virksomheden har tilladelse til at anvende interne modeller til dette, jf. pkt. 40, stk. 4, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Der må tages højde for eventuelle korrelationseffekter, hvis virksomheden har tilladelse til det, jf. pkt. 15 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Hvis der ikke tages højde for korrelationseffekter, udgør posten summen af posterne og Post 4. Stresset VaR (svar) Denne post omfatter alle positioner, som er omfattet af en tilladelse til at anvende interne modeller for markedsrisiko i en af Finanstilsynet godkendt stressperiode (svar-modeller), jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, pkt. 38, litra b. Post 5. Hypotetisk antal overskridelser Her anføres antallet af hypotetiske backtest overskridelser for kvartalet, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, pkt. 39. Post 6. Faktisk antal overskridelser

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr. 122-0009 /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr. 10.113

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere