Finanstilsynet 14. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet 14. marts 2012"

Transkript

1 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (skemaer CS 01-63/CK 01-62) Når der henvises til ES- eller AS-skemaerne, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås EK- eller AK-skemaerne. Der indberettes ikke ES- og EK-skemaer pr. ultimo december. Når der henvises til poster på ES- og EK-skemaer, skal der pr. ultimo december forstås de tilsvarende poster på AS- og AK-skemaerne. De enkelte poster skal udfyldes med fortegn, således at beløb, der øger basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et positivt beløb, mens poster, der reducerer basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et negativt beløb. Hvor betegnelsen for en post er efterfulgt af et negativt tegn (-) betyder dette, at der ikke forventes anført et positivt beløb under den pågældende post. I vejledningen nævnes kun virksomhedsindberetningsskemaerne CS, vejledningen gælder dog tilsvarende for koncernindberetningsskemaerne CK. Skema CS01: Opgørelse af solvens Post 1. Basiskapital efter fradrag Overføres fra CS03, post 12. Post 2. Vægtede poster i alt Overføres fra CS06, post 8. Post 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Solvensprocenten i henhold til 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed beregnes som: basiskapital efter fradrag (CS01, post 1) *100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal.

2 2 Post 4. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag i procent af vægtede poster i alt Denne post beregnes som: kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (CS02, post 7) * 100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. Post 5. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1. Solvensbehovet skal opgøres som den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1 og 125, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i procent af de vægtede poster. Solvensbehovet kan ikke være mindre end solvenskravet efter 124, stk. 2, nr. 1, eller 125, stk. 2, nr. 1, og minimumskapitalkravet i 124, stk. 2, nr. 2, eller 125, stk. 2 nr. 1-2 og 4, og stk. 3, eller kravet til basiskapitalen i 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Posten anføres med 1 decimal. Post 6. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, 125, stk. 3 og 5, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, hvis solvensbehovet er beregnet som mindre end solvenskravet (8 pct.) eller minimumskapitalkravet. Her ses der bort fra kravet om, at det indberettede solvensbehov skal være større end solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Er det opgjorte solvensbehov uden hensyntagen 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opgjort til at være større end solvenskravet (8 pct.) og minimumskapitalkravet, anføres samme procent som ved post 5. Posten anføres med 1 decimal. Post 7. Solvenskrav, jf. 124, stk. 5, eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette et eventuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 5, og 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Ved indberetning af solvenskravet skal virksomheden anføre et solvenskrav på 8 pct., medmindre virksomheden har fået fastsat et højere solvenskrav af Finanstilsynet.

3 31 Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset eksponeringer omfattet af CS14, CS15 og CS16. Posten anvendes på eksponeringer i form af finansielle sikkerheder under den enkle metode, der er omfattet af bestemmelsen i pkt. 52 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, hvorefter risikovægten på sådanne eksponeringer mindst skal være 20 pct., uanset at det pågældende finansielle aktiv måtte kvalificere til en lavere vægt, jf. dog pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7. Post 8.4. Vægt 35 % Denne post anvendes for lån med pant i beboelsesejendomme og er medtaget i CS15. Post 8.5. Vægt 50 % Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra eksponeringer mod internationale organisationer (CS11), detaileksponeringer (CS14) samt andre eksponeringer, herunder uden modparter (CS20). Post 8.6. Vægt 75 % Denne post anvendes kun for detaileksponeringer (CS14). Post 8.7. Vægt 100 % Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra detaileksponeringer (CS14) og eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (CS15). Posten anvendes for visse eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk (CS16.) i henhold til pkt. 24, litra b, og pkt. 26, litra a og c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, samt eksponeringer med leveringsrisiko i henhold til 51, stk. 3, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Post 8.8. Vægt 125 % Denne post udfyldes kun af realkreditinstitutter. Posten anvendes for visse eksponeringer med pant i erhvervsejendomme, jf. pkt. 18, litra a-c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten er kun medtaget i CS15. Post 8.9. Vægt 150 % Denne post anvendes for eksponeringer med laveste kreditkvalitetstrin i alle eksponeringskategorier, bortset fra eksponeringer mod internationale organisationer (CS11), detaileksponeringer (CS14), eksponeringer med pant i fast ejendom (CS15), dækkede obligationer (CS17) samt andre eksponeringer, herunder uden modparter (CS20). Post Vægt 200 % Denne post udfyldes kun af realkreditinstitutter. Posten anvendes for visse eksponeringer med pant i erhvervsejendomme hos realkreditinstitutter, jf. pkt. 18, litra d-e, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten er kun medtaget i CS15. Post Anden risikovægt

4 32 Denne post anvendes for eksponeringer mod kollektive investeringsordninger (CS19), hvor vægtningen foretages efter metoden i pkt. 32, litra b eller c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Post 9. Risikovægtet beløb. Her anføres det samlede risikovægtede beløb for den pågældende eksponeringskategori. Denne post udgør summen af de vægtede eksponeringer under post 8.1 til Skemaer CS22 og CS23: Securitisering (standardmetoden for kreditrisiko) CS22 og CS23 skal udfyldes af virksomheder, der benytter standardmetoden for kreditrisiko, og som medregner effekten af securitisering af virksomhedens eksponeringer, eller som har securitiseringspositioner uden for handelsbeholdningen, jf. 11 i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Securitiseringspositioner i handelsbeholdningen medtages i indberetningsskemaerne for markedsrisiko (CS62 og CS63). Skemaerne omfatter både traditionelle og syntetiske securitiseringer. Medmindre andet fremgår, skal skemaerne udfyldes af såvel eksponeringsleverende virksomheder, organiserende virksomheder og virksomheder, der alene har positioner i securitiseringer som investor. For de enkelte poster gælder følgende: Post 1. Securitiserede eksponeringer Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Securitiserede eksponeringer opgøres som summen af posterne 1.1 og 1.2. Eksponeringer omfattet af denne post indgår ikke samtidigt i skemaerne for standardmetoden for kreditrisiko (CS07- CS21). Post 1.1. Traditionel securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo efter værdiregulering på de securitiserede eksponeringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der som led i en securitisering er overført til en securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE). For securitiseringer af revolverende eksponeringer i securitiseringer med mulighed for førtidsindfrielse anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 64 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 1.2. Syntetisk securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo efter værdiregulering på securitiserede eksponeringer i syntetiske securitiseringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der er securitiserede ved anvendelse af kreditderivater eller garantier. Ved securitiseringer af revolverende eksponeringer i

5 51 I denne post anføres den del af post 7.7, der omfatter eksponeringer sikret med pant i fast ejendom i restance, bortset fra de under post nævnte, jf. pkt. 26, litra a og c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, samt visse usikrede eksponeringer i restance, hvorpå der er nedskrevet, jf. pkt. 24, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Post 7.8. Vægt 125 % Denne post udfyldes kun af realkreditinstitutter. Posten kan anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra detaileksponeringer (CS52). Posten anvendes på visse eksponeringer sikret med pant i erhvervsejendomme, jf. pkt. 18, litra a-c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Post 7.9. Vægt 150 % Denne post anvendes for alle eksponeringskategorier. For andele i kollektive investeringsordninger anvendes posten for visse eksponeringer, der normalt ville tildeles en risikovægt på 100 pct., jf. pkt. 110, litra b, nr. i, eller pkt. 112 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. For detaileksponeringer anvendes posten kun for visse eksponeringer i restance, jf. post Post Heraf eksponeringer i restance I denne post anføres den del af post 7.9, der omfatter visse eksponeringer i restance, jf. pkt. 24, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. For detaileksponeringer er post identisk med 7.9. Post Vægt 200 % Denne post anvendes for visse andele i kollektive investeringsordninger, der normalt ville tildeles en risikovægt på 150 pct., jf. pkt. 110, litra b, nr. ii, eller pkt. 112, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Endvidere anvendes posten af realkreditinstitutter for visse eksponeringer sikret med pant i erhvervsejendomme, jf. pkt. 18, litra d-e, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten kan anvendes for alle eksponeringskategorier, bortset fra detaileksponeringer (CS52). Post Anden risikovægt Denne post kan anvendes for visse andele i kollektive investeringsordninger, hvor vægtningen sker i henhold til i pkt. 110, litra b, nr. i, eller pkt. 112, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, men som ikke skal vægtes med en vægt som angivet under post Dette omfatter andele i kollektive investeringsordninger, hvor vægtningen i henhold til standardmetoden for kreditrisiko foretages efter metoden i pkt. 32, litra b eller c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3. Posten er kun medtaget i CS51 og CS53. Post 8. Risikovægtet beløb Her anføres det samlede risikovægtede beløb for den pågældende eksponeringskategori. Denne post udgør summen af de vægtede eksponeringer under post 7.

6 52 Skemaer CS54-CS55: Securitisering: IRB-metoden for kreditrisiko Skemaerne skal udfyldes af virksomheder, der benytter IRB-metoden for kreditrisiko, og som medregner effekten af securitisering af virksomhedens eksponeringer, eller som har securitiseringspositioner uden for handelsbeholdningen, jf. 30 i kapitaldækningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositioner i handelsbeholdningen medtages i indberetningsskemaerne for markedsrisiko (CS62 - CS63). Skemaerne omfatter både traditionelle og syntetiske securitiseringer. Medmindre andet fremgår, skal skemaerne udfyldes af både eksponeringsleverende virksomheder, organiserende virksomheder og virksomheder, der alene har positioner i securitiseringer som investor. For de enkelte poster gælder følgende: Post 1. Securitiserede eksponeringer Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Securitiserede eksponeringer opgøres som summen af post 1.1 og post 1.2. Eksponeringer omfattet af denne post indgår ikke samtidigt i skemaerne for IRB-metoden for kreditrisiko (CS24- CS53). Post 1.1. Traditionel securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo på de securitiserede eksponeringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der som led i en securitisering er overført til en securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE). For securitiseringer af revolverende eksponeringer i securitiseringer med mulighed for førtidsindfrielse anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 1.2. Syntetisk securitisering Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder. Posten omfatter den aktuelle saldo på securitiserede eksponeringer i syntetiske securitiseringer, dvs. det aktuelle trukne beløb på eksponeringer, der er securitiserede ved anvendelse af kreditderivater eller garantier. Ved securitiseringer af revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 2. Securitiseringspositioner Securitiseringspositioner opgøres som summen af posterne Post 2.1. Balanceførte poster Her anføres eksponeringens størrelse for balanceførte securitiseringspositioner til deres værdi før nedskrivning eller anden værdiregulering, herunder erhvervede obligationer udstedt af et SSPE samt tilbageholdte trancher i en syntetisk securitisering.

7 53 Post 2.2. Ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter Denne post omfatter ikke-balanceførte securitiseringspositioner, herunder ikke trukne faciliteter, garantier og likviditetsfaciliteter m.v., der ydes til en securitisering, og afledte finansielle instrumenter med en securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE) som modpart. Ikke trukne faciliteter, garantier og likviditetsfaciliteter medtages med det nominelle, ikketrukne beløb, og afledte finansielle instrumenter medtages med eksponeringens størrelse opgjort i henhold til 42 i kapitaldækningsbekendtgørelsen eller, hvor relevant, for afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, der er indgået med en securitisering som modpart, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 2.3 Investors kapitalinteresse Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder, der har foretaget securitisering af revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse. Under posten anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 3.1. Garantier og kreditderivater (-) Under denne post anføres summen af securitiseringspositioner overført til andre eksponeringskategorier som følge af garantier og kreditderivater, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 9. Posten omfatter ikke securitiseringspositioner, der som følge af garantier og kreditderivater overføres til en anden securitiseringsposition. Posten anføres som et negativt beløb. Post 3.2. Anden kreditrisikoafdækning (-) Under denne post anføres summen af securitiseringspositioner overført til andre eksponeringskategorier som følge af kreditrisikoreducerende metoder i form af anden kreditrisikoafdækning, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Posten anføres som et negativt beløb. Post 3.3. Samlet afgang (-) Her anføres den samlede værdi af securitiseringspositioner, der overføres til andre eksponeringskategorier som følge af kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt i henhold til post 3.1 og post 3.2. Posten anføres som et negativt beløb. Post 4. Securitiseringspositioner efter substitutionseffekter Her anføres størrelsen af securitiseringspositioner, efter at der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt i henhold til post 3.3. Post 5. Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder (-) Her anføres den justerede værdi af sikkerhedernes dækning i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7. Det anførte beløb skal være C VAM som beregnet i henhold til pkt. 68 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7. Posten anføres som et negativt beløb.

8 54 Post 6. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder Her anføres værdien af securitiseringspositioner efter effekten af garantier, kreditderivater og sikkerheder m.m. i henhold til posterne 4 og 5, men før der tages højde for konverteringsfaktorer. Post 6.1. Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter Her anføres summen af de nominelle beløb for ikke-balanceførte securitiseringspositioner og afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17 med en securitisering som modpart, jf. post 2.2, efter der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder, men før der tages højde for konverteringsfaktorer. Post 6.2. Heraf investors kapitalinteresse Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder, der har securitiseret revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse. Under posten anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt.109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, efter der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder, men før der tages højde for konverteringsfaktorer. Post 7.1 til post 7.4. Ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter samt investors virksomheds kapitalinteresse fordelt på konverteringsfaktorer Securitiseringspositioner i form ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17 og investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, fordeles på posterne efter den konverteringsfaktor, der skal anvendes på positionen i henhold til pkt og 68-73, jf. pkt. 107, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. I søjlen med uvægtet beløb angives for hvert interval summen af de securitiseringspositioner, der er omfattet af konverteringsfaktorer i intervallet. Summen af de uvægtede beløb svarer til summen af posterne 6.1 og 6.2. De vægtede beløb fremkommer ved at summere de enkelte vægtede securitiseringspositioner inden for de respektive intervaller. De enkelte securitiseringspositioner vægtes med den relevante konverteringsfaktor i henhold til pkt og 66-71, jf. pkt. 107 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 8. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer Her anføres værdien af de samlede securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder og efter anvendelse af konverteringsfaktorer. Posten svarer til post 6 fratrukket posterne 6.1 og 6.2 og tillagt summen af de vægtede beløb under posterne Post 8.1. Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter Her anføres summen af securitiseringspositioner i form af ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter omfattet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17 efter kreditrisikoreducerende metoder og efter anvendelse af konverteringsfaktorer. Post 8.2. Heraf investors kapitalinteresse Denne post skal alene udfyldes af eksponeringsleverende virksomheder, der har securitiseret revolverende eksponeringer i en securitisering med mulighed for førtidsindfrielse. Un-

9 55 der posten anføres investors kapitalinteresse, jf. pkt. 109 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, efter der er taget højde for kreditrisikoreducerende metoder og efter anvendelse af konverteringsfaktorer. Post 9. Securitiseringspositioner fordelt på risikovægte Her fordeles den samlede værdi af securitiseringspositionerne som opgjort i post 8 på posterne efter den risikovægt eller metode til opgørelse af risikovægten, der skal benyttes for de respektive securitiseringspositioner. Posterne indeholder to søjler, henholdsvis en søjle for det uvægtede beløb og en søjle for det vægtede beløb. Post 9.1. Ratingbaserede metode, kreditkvalitetstrin 1-11 Posterne anvendes for securitiseringspositioner med en rating, jf. tabel 4 i pkt. 95 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, samt positioner med en afledt ekstern rating, jf. pkt. 92 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositioner i ABCP-programmer, jf. pkt. 3, litra g, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, med en overført ekstern rating, jf. pkt. 93 og 94 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, medtages under post 9.4. Securitiseringspositionerne fordeles på posterne efter den risikovægt, som positionernes rating indebærer i henhold af tabel 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Det risikovægtede beløb, der anføres i søjlen med vægtede beløb i posterne , fremkommer ved for hver post at summere de risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, der indgår i den pågældende post. Det risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med den risikovægt, der knytter sig til det kreditkvalitetstrin, som securitiseringspositionen tilhører, jf. tabel 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, og gange dette med faktoren 1,06, jf. pkt. 95 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositioner, der vægtes med pct., skal ikke ganges med faktoren 1,06. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der indgår i posterne , i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post anvendes for securitiseringspositioner uden en kreditvurdering, en afledt ekstern rating, jf. pkt. 92 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, eller en overført rating, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, og som ikke tildeles en risikovægt i henhold til tilsynsformelmetoden som beskrevet i pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Securitiseringspositionerne i denne post skal risikovægtes med pct. I post anføres de poster, der i henhold til Finanstilsynets anvisning pålægges en supplerende risikovægtning i henhold til 30, stk. 2. Virksomheden skal vægte securitiseringspositionen med den af Finanstilsynet angivne risikovægt i felt nummer 41. I felt 19 angives det uvægtede beløb. Post 9.2. Tilsynsformelmetoden Her anføres værdien af securitiseringspositioner, hvor tilsynsformelmetoden anvendes til opgørelse af det risikovægtede beløb, jf. pkt. 100 og i kapitaldækningsbekendtgø-

10 56 relsens bilag 11. Det risikovægtede beløb, der anføres i søjlen med vægtet beløb, fremkommer ved at summere de risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, der indgår under tilsynsformelmetoden. De enkelte securitiseringspositioner risikovægtes i henhold til pkt. 98 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der ikke risikovægtes pct., i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 9.3. Look through Denne post omfatter securitiseringspositioner i form af likviditetsfaciliteter, der er omfattet af pkt. 99 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Det risikovægtede beløb fremkommer ved at summere det risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, der indgår under denne post. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der ikke risikovægtes pct., i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 9.4. Overførte eksterne ratings Denne post udfyldes for securitiseringspositioner i ABCP-programmer, jf. pkt. 3, litra g, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, hvor der anvendes overførte eksterne ratings, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Det risikovægtede beløb, der anføres i søjlen med vægtede beløb, fremkommer ved at summere de risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner, hvor der benyttes overførte ratings. Det risikovægtede beløb for de enkelte securitiseringspositioner fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med den risikovægt, der knytter sig til det kreditkvalitetstrin, som den overførte rating svarer til, jf. pkt. 101 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Eksponeringsleverende virksomheder skal for syntetiske securitiseringer med løbetids-mismatch, jf. pkt. 20 og 21 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, justere risikovægten for securitiseringspositioner, der ikke risikovægtes pct., i henhold til pkt. 22 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Post 10. Reduktion i risikovægtet beløb ved nedskrivning eller anden værdiregulering (-) Her anføres det samlede beløb, som de risikovægtede poster kan reduceres med i medfør af pkt. 79 og 80 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11 i forbindelse med nedskrivninger eller anden værdiregulering. Beløbet opgøres som summen af de beløb, som de risikovægtede poster for de enkelte securitiseringspositioner kan reduceres med i medfør af pkt. 79 og 80. Posten anføres som et negativt beløb. Post 11. Justering af risikovægtet beløb som følge af løbetids mismatch Denne post udfyldes kun for syntetiske securitiseringer, hvor der er løbetids mismatch mellem de kreditrisikoreducerende metoder og de securitiserede eksponeringer. I posten anføres et beløb svarende til justeringen af det risikovægtede beløb som følge af eventuel løbetidsmismatch, dvs. RW*- RW(SP), som defineret i pkt. 22 i bilag 11 til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Dette omfatter dog ikke trancher med en risikovægt på %, som indgår med nul i post 10. RW(SP) omfatter ikke alene det risikovægtede beløb, som er rapporteret

11 57 under posterne , men også det risikovægtede beløb for eksponeringer, der er overført til andre eksponeringskategorier, jf. post 3.3. Post 12. Risikovægtet beløb før loft Her anføres summen af de risikovægtede beløb for securitiseringspositioner anført under posterne fratrukket det risikovægtede beløb under post 10 og tillagt post 11. Post 13. Risikovægtet beløb efter loft Er virksomheden ikke en eksponeringsleverende virksomhed eller organiserende virksomhed, og kan virksomheden ikke opgøre Kirb, jf. pkt. 3, litra p, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, overføres det risikovægtede beløb fra post 12. Er virksomheden en eksponeringsleverende virksomhed eller en organiserende virksomhed, eller kan virksomheden opgøre Kirb, jf. pkt. 3, litra p, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, anføres summen af de risikovægtede securitiseringspositioner, hvor virksomheden ikke er eksponeringsleverende eller organiserende virksomhed, som opgjort efter post 12, som denne ville være, hvis posten var opgjort særskilt for de pågældende securitiseringspositioner, tillagt summen af de risikovægtede poster for securitiseringspositioner, der indgår i securitiseringer, hvor virksomheden er eksponeringsleverende eller organiserende virksomhed. De risikovægtede poster for securitiseringspositioner, der indgår i securitiseringer, hvor virksomheden er eksponeringsleverende eller organiserende virksomhed, opgøres for de enkelte securitiseringer til det mindste beløb af henholdsvis post 12, som denne ville være, hvis posten var opgjort særskilt for den pågældende securitisering, og beløbet som opgjort i henhold til pkt. 81 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Skemaer CS56-CS58: Positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen Skemaer CS56-CS58 omfatter positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen, jf. henholdsvis pkt. 11 og 12 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Virksomhedens indirekte positioner via kollektive investeringsordninger kan være omfattet, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Gældsinstrumenter i handelsbeholdningen som er securitiseringspositioner skal behandles i skema CS63/CK62. Der skal i skema CS56-58 skelnes mellem positioner med intern og ekstern rating. For de enkelte poster gælder følgende: Post 1. Specifik risiko Denne post omfatter summen af beløbene i posterne Den specifikke risiko opgøres i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. I posterne udgør det uvægtede beløb summen af nettopositioner, opgjort i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12, for poster, der er omfattet af den pågældende vægt. Ved opgørelsen af summen af nettopositioner indgår både lange og korte

12 58 nettopositioner med et positivt beløb. Det vægtede beløb fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med den anførte vægt. Post 1.1. Vægt 0 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 44 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der i henhold til pkt. 43 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12 vægtes med 0 pct., medtages ikke. Post 1.2. Vægt 1,5625 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.3. Vægt 3,125 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster med en vægt på 3,125 pct. ifølge pkt. 45 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.4. Vægt 6,25 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.5. Vægt 10 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra c, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.6. Vægt 12,5 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster med en vægt på 12,5 pct. ifølge pkt. 45 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.7. Vægt 20 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster med en vægt på 20 pct. ifølge pkt. 45 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.8. Vægt 50 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 49, litra d, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.9. Vægt 100 % Denne posts uvægtede beløb omfatter summen af poster, der fremgår af pkt. 46 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12, og poster, der fremgår af pkt. 49, litra e, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post Vægt 150 % Denne posts uvægtede beløb omfatter poster, der fremgår af pkt. 47 samt pkt. 51 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12.

13 59 Post Vægt % Denne post omfatter securitiseringer i handelsbeholdningen, jf. pkt. 50 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 2. Positioner fordelt på varighedszoner I posterne fordeles nettopositioner i gældsinstrumenter opgjort i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12 på tre varighedszoner. Zone 1, 2 og 3 er defineret i pkt. 76 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 2.1. Summen af lange positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på højst 1 år. Post 2.2. Summen af korte positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på højst 1 år. Post 2.3. Summen af lange positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 3,6 år. Post 2.4. Summen af korte positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 3,6 år. Post 2.5. Summen af lange positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år. Post 2.6. Summen af korte positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år. Post 3. Generel risiko ved opgørelse efter varighed Her anføres summen af de vægtede beløb i post Post 3.1. Matchede positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i varighedszone 1, jf. pkt. 86 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 2 pct. Post 3.2. Matchede positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i varighedszone 2, jf. pkt. 86 og 87 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positio-

14 60 ner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 2 pct. Post 3.3. Matchede positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i varighedszone 3, jf. pkt. 86 og 87 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 2 pct. Post 3.4. Matchede positioner mellem zone 1 og 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis varighedszone 1 og 2, jf. pkt. 88 og 90 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 3.5. Matchede positioner mellem zone 2 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis varighedszone 2 og 3, jf. pkt. 89 og 90 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 3.6. Matchede positioner mellem zone 1 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis varighedszone 1 og 3, efter matchningen af positioner i post 3.4 mellem varighedszone 1 og 2 og i post 3.5 mellem varighedszone 2 og 3, jf. pkt. 91 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 150 pct. Post 3.7. Umatchede positioner Denne post omfatter summen af lange og korte nettopositioner i hver valuta, som forbliver umatchede efter matchningen som anført under post , jf. pkt. 92 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 100 pct. Post 4. Positioner fordelt på løbetidsbånd I posterne fordeles nettopositioner i gældsinstrumenter opgjort i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12 på løbetidsbånd. Zone 1, 2 og 3 og de tilhørende løbetidsbånd er defineret i pkt. 95 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 4.1. Lange positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en løbetid på højst 1 år, fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente.

15 61 Post 4.2. Korte positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en løbetid på højst 1 år, fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente. Post 4.3. Lange positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 4 år henholdsvis 3,6 år afhængigt af om pålydende rente er over eller under 3 % og fordelt efter løbetidsbånd. Post 4.4. Korte positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 1 år og højst 4 år henholdsvis 3,6 år afhængigt af om pålydende rente er over eller under 3 % og fordelt efter løbetidsbånd. Post 4.5. Lange positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af lange nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente. Post 4.6. Korte positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af korte nettopositioner med en modificeret varighed på over 3,6 år fordelt efter løbetidsbånd og pålydende rente. Post 5. Generel risiko ved opgørelse efter løbetid Her anføres summen af de vægtede beløb i post Post 5.1. Matchede positioner i alle løbetidsbånd Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i alle løbetidsbånd, jf. pkt. 93 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 10 pct. Post 5.1. Matchede positioner i zone 1 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i zone 1, jf. pkt. 83, jf. pkt. 94 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 5.2. Matchede positioner i zone 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i zone 2, jf. pkt. 86 og 87, jf. pkt. 94 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 30 pct.

16 62 Post 5.3. Matchede positioner i zone 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta i zone 3, jf. pkt. 86 og 87, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 30 pct. Post 5.4. Matchede positioner mellem zone 1 og 2 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis zone 1 og 2, jf. pkt. 88 og 90, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 5.5. Matchede positioner mellem zone 2 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis zone 2 og 3, jf. pkt. 89 og 90, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 40 pct. Post 5.6. Matchede positioner mellem zone 1 og 3 Denne post omfatter summen af de matchede positioner i hver valuta mellem eventuelle korte og lange umatchede positioner i henholdsvis zone 1 og 3, efter matchningen af positioner i post 3.4 mellem varighedszone 1 og 2 og i post 3.5 mellem zone 2 og 3, jf. pkt. 91, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 150 pct. Post 5.7. Umatchede positioner Denne post omfatter summen af lange og korte nettopositioner i hver valuta, som forbliver umatchede efter matchningen som anført under post , jf. pkt. 92, jf. pkt. 97 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Opgørelsen af matchede og umatchede positioner foretages i henhold til pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at vægte det matchede beløb med 100 pct. Post 6. Poster med positionsrisiko for gældsinstrumenter i alt Her anføres summen af de vægtede beløb i post 1, samt summen af skema CS63, post 1, (vægtet beløb, felt 23 og 67) og 3 hvis instituttet opgør positioner efter varighed, eller summen af de vægtede beløb i post 1, samt summen af skema CS63, post 1, (vægtet beløb, felt 23 og 67) og 5, hvis instituttet opgør positioner efter løbetid.

17 63 Skema CS59: Aktier og kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, valutakursrisiko og råvarerisiko Post 1. Positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen Posterne i CS59 omfatter positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen, jf. henholdsvis pkt. 97 og 98 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Post 1.1. Summen af lange nettopositioner Denne post omfatter summen af lange nettopositioner i aktier. Opgørelse af nettopositioner for aktier fremgår af pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Virksomhedens indirekte lange nettopositioner via kollektive investeringsordninger kan være omfattet, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post Heraf aktieindeks uden specifik risiko Denne post omfatter summen af lange nettopositioner omfattet af post 1.1, som opfylder betingelserne i pkt. 113 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.2. Summen af korte nettopositioner Denne post omfatter summen af korte nettopositioner i aktier. Opgørelse af nettopositioner for aktier fremgår af pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Virksomhedens indirekte korte nettopositioner via kollektive investeringsordninger kan være omfattet, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post Heraf aktieindeks uden specifik risiko Denne post omfatter summen af korte nettopositioner omfattet af post 1.2, som opfylder betingelserne i pkt. 113 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Post 1.3. Samlet bruttoposition (specifik risiko) Den samlede bruttoposition opgøres som summen af posterne 1.1 og 1.2 fratrukket summen af posterne og Det vægtede beløb fremkommer ved at gange det uvægtede beløb med 100 pct. Det vægtede beløb udgør virksomhedens risikovægtede poster for specifik risiko for aktier. Post 1.4. Samlet nettoposition (generel risiko) Den samlede nettoposition opgøres som summen af de numeriske værdier af forskellen mellem lange og korte nettopositioner for hver valuta, jf. pkt. 116 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Det vægtede beløb fremkommer ved at gange de uvægtede beløb med 100 pct. Det vægtede beløb udgør virksomhedens risikovægtede poster for generel risiko for aktier. Post 1.5. Risikovægtet beløb Her anføres summen af de vægtede beløb i post 1.3 og 1.4.

18 64 Post 2. Positionsrisiko for kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen Post 2.1. Position/risikovægtet beløb før loft Post 2.1 omfatter positioner i kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, der ikke er omfattet af opgørelsen af positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen i post 1 eller af opgørelsen af positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen i CS56- CS58, jf. pkt. 118 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Valutakursrisiko, der skyldes positioner i kollektive investeringsordninger, medtages under post 3. I post 2.1 anføres summen af lange nettopositioner i kollektive investeringsordninger tillagt summen af de numeriske værdier af korte nettopositioner i kollektive investeringsordninger. Det risikovægtede beløb fremkommer ved at gange med 400 pct. Post 2.2. Risikovægtet beløb efter loft Her anføres det risikovægtede beløb for positionsrisiko, efter at der tages højde for loftet for risikovægten for positionsrisiko (specifik risiko og generel risiko) og valutarisiko på tilsammen 500 pct., jf. pkt. 118, sidste pkt., i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12. Hvis det risikovægtede beløb i post 2.1 indebærer, at loftet overskrides, reduceres det risikovægtede beløb for positionsrisiko, således at den samlede risikovægt for positionsrisiko og valutarisiko, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14, svarer til en risikovægt på 500 pct. Det derved reducerede risikovægtede beløb anføres i post 2.2. Hvis det risikovægtede beløb i post 2.1 ikke indebærer en overskridelse af loftet, overføres det risikovægtede beløb fra post 2.1 til post 2.2. Post 3. Valutakursrisiko Post omfatter valutakurspositioner i og uden for handelsbeholdningen. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller) medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Post 3.1. Sum af lange nettopositioner Denne post omfatter summen af lange nettopositioner i de enkelte valutaer, jf. pkt. 29, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14. Post 3.2. Sum af korte nettopositioner Denne post omfatter summen af korte nettopositioner i de enkelte valutaer, jf. pkt. 29, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14. Post 3.3. Indikator 1/risikovægtet beløb Denne post omfatter indikator 1, som er det største af tallet i post 3.1 og tallet i post 3.2, jf. pkt. 29 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 14. Indikator 1 vægtes med 100 pct. Valutaindikator 1 skal alene indgå i de risikovægtede poster hvis virksomhedens positioner i fremmed valuta, herunder guldbaserede derivater, overstiger 2 % af virksomhedens basiskapital.

19 65 Post 4. Råvarerisiko Post omfatter positioner med råvarerisiko i og uden for handelsbeholdningen. Positioner, der er omfattet af interne modeller (VaR-modeller), medtages dog ikke. Disse fremgår i stedet af CS60. Post 4.1. Summen af nettopositioner for de enkelte råvarer Denne post omfatter summen af de samlede nettopositioner i hver råvare, jf. pkt. 11 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 13. Positionen vægtes med 187,5 pct. Post 4.2. Summen af bruttopositioner for de enkelte råvarer Denne post omfatter summen af de samlede bruttopositioner i hver råvare, jf. pkt. 12 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 13. Positionen vægtes med 37,5 pct. Post 4.3. Risikovægtet beløb Denne post omfatter summen af de vægtede beløb i post 4.1 og 4.2. Skema CS60: Interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller) Post 1. Positioner i alt Denne post omfatter alle positioner, som er omfattet af en tilladelse til at anvende interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller). Der må tages højde for korrelationseffekter, hvis virksomheden har tilladelse til det, jf. pkt. 15 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Virksomheden skal for denne post anføre følgende tre oplysninger: Søjle 1: Foregående dags VaR-tal: Her anføres VaR-tallet beregnet for gårsdagens positioner, jf. pkt. 38, litra a, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Beløbet skal i denne post ikke ganges med 12,5. Et eventuelt tillæg, jf. pkt. 18 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, medtages ikke her, men under søjle 3. Søjle 2: Vægtet gennemsnitligt VaR-tal: Her anføres gennemsnittet af VaR-tallet beregnet de sidste 60 arbejdsdage ganget med summen af multiplikationsfaktoren og plusfaktoren, jf. pkt. 38, litra b, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Beløbet skal i denne post ikke ganges med 12,5. Et eventuelt tillæg, jf. pkt. 18 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, medtages ikke her, men under søjle 3. Søjle 3: Tillæg: Her anføres et eventuelt tillæg, jf. pkt. 18 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Post 1.1. Gældsinstrumenter Denne post omfatter alle gældsinstrumenter, som er omfattet af en tilladelse til VaRmodeller. Virksomheden skal i de tre søjler anføre de samme typer af oplysninger som i forbindelse med post 1. I tallet for gældsinstrumenter må ikke tages højde for korrelationen mellem gældsinstrumenter og andre risikokategorier. Post Generel risiko Denne post omfatter den generelle risiko for de omfattede gældsinstrumenter. Hvis virksomheden ikke har tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af specifik risiko

20 66 for gældsinstrumenter, svarer beløbene i søjle 1 og 2 til beløbene i søjle 1 og 2 under post 1.1. Post Specifik risiko Denne post omfatter den specifikke risiko for de omfattede gældsinstrumenter, hvis virksomheden har tilladelse til at anvende interne modeller til dette, jf. 40, stk., 4, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Hvis virksomheden ikke har en sådan tilladelse, indgår den specifikke risiko i opgørelserne i CS56. Post 1.2. Aktier Post Generel risiko Post Specifik risiko Disse poster opgøres efter de samme principper som de tilsvarende poster for gældsinstrumenter. Post 1.3. Valutakursrisiko Post 1.4. Råvarerisiko Disse poster opgøres efter de samme principper som post 1.1. Gældsinstrumenter. Søjle 3 er dog ikke relevant for post 1.3 og 1.4. Post 2. Generel risiko i alt Posten omfatter generel risiko fra gældsinstrumenter og aktier samt den samlede valutakursrisiko og råvarerisiko. Der må tages højde for korrelationseffekter, hvis virksomheden har tilladelse til det, jf. pkt. 15 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Hvis der ikke tages højde for korrelationseffekter, udgør posten summen af posterne 1.1.1, 1.2.1, 1.3 og 1.4. Post 3. Specifik risiko i alt Posten omfatter specifik risiko for gældsinstrumenter og/eller aktier, hvis virksomheden har tilladelse til at anvende interne modeller til dette, jf. pkt. 40, stk. 4, i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Der må tages højde for eventuelle korrelationseffekter, hvis virksomheden har tilladelse til det, jf. pkt. 15 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15. Hvis der ikke tages højde for korrelationseffekter, udgør posten summen af posterne og Post 4. Stresset VaR (svar) Denne post omfatter alle positioner, som er omfattet af en tilladelse til at anvende interne modeller for markedsrisiko i en af Finanstilsynet godkendt stressperiode (svar-modeller), jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, pkt. 38, litra b. Post 5. Hypotetisk antal overskridelser Her anføres antallet af hypotetiske backtest overskridelser for kvartalet, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 15, pkt. 39. Post 6. Faktisk antal overskridelser

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr. 122-0009 /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr. 10.113

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-2, 3, 5 og 7, og stk. 35, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

7. Modelbeskrivelse... 46 7.1 Tilgangsvinkel... 46 7.2 Merton s model... 48 7.2.1 Konkursafstand og konkurssandsynlighed... 52 7.2.1.

7. Modelbeskrivelse... 46 7.1 Tilgangsvinkel... 46 7.2 Merton s model... 48 7.2.1 Konkursafstand og konkurssandsynlighed... 52 7.2.1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Problemstilling... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Afgrænsning... 4 1.4 Kildekritik... 5 1.5 Opbygning og struktur... 5 1.6 Metode... 7 2. Pengeinstitutterne...

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

Henset til tidspunktet og de mange øvrige opgaver for Finanstilsynet, kan dette dog udsættes til førstkommende revision af bekendtgørelsen.

Henset til tidspunktet og de mange øvrige opgaver for Finanstilsynet, kan dette dog udsættes til førstkommende revision af bekendtgørelsen. Finanstilsynet 21. marts 2007 J.nr. 122-0003 jbj/mfr Finansrådets høringssvar til Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning samt bilag Generelle bemærkninger til bekendtgørelsen og bilag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer: Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love 1) (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere