19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N Udbudsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 0. Forord 7 1. Udbudsmaterialet 7 2. Retsgrundlaget 7 3. Hvem kan byde 8 4. Tilbuddets form 8 5. Prisniveau 9 6. Aflevering og åbning af tilbud 9 7. Vedståelsesfrist 9 8. Henvendelser 9 9. Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Virksomhedsbeskrivelse Personaleforhold Rutebilstationer og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftalekørsel) Kvalitetskrav Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Forbehold Alternative tilbud Garantistillelse Aktindsigt Offentliggørelse Reduktion i den udbudte kørsel Valg af tilbud Indgåelse af kontrakt Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Rejsekortet Billettering og billetteringsudstyr Ny lovgivning Beredskabsplan Annulation Pladsbestilling Stillezone Anvendelse af busser til anden kørsel end kørsel for Midttrafik Trådløst internet og infotainment 18 Bilag til udbudsvilkår A-kontrakt Bilag A: Tilbudsblanket 20 Bilag B: Garantierklæring 21 Bilag D: Virksomhedsbeskrivelse - revideret 22 Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

3 A-kontrakt 0. Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang Kørslens udførelse, kundebetjening Kvalitetssikring Takst, kontrol og tælling Reklamer og information Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse og misligholdelse Modregning i betalingen Voldgift 41 Bilag til A-kontrakt Bilag 1: Køreplansamarbejdet 42 Bilag 2: Opsætning af køreplantavler 43 Bilag 3: Opgørelse af køreplantimer og regulering af chaufførbetaling 44 Bilag 4: Kvalitetssikring 47 Bilag 5: Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr 50 Bilag 5.2: Forskrifter vedr. landevejsbussers indretning og udstyr 52 Bilag 5.3: IT-udstyr i busser 59 Bilag 5.4: Supplerende forskrifter vedr. X Bussers indretning og udstyr 63 Bilag 6: Oversigt over kontraktbusser 66 Bilag 7: Busoplysningsskema 67 Bilag 8: Regulering for pris og lønudvikling 68 Bilag 9: Kørselsindberetning 69 Bilag 10: Afgivelse af opl. om personaleforhold ved kontraktudløb 74 Bilag 11: Udgået (der er ikke busovertagelse ved kontraktophør) 77 Bilag 12: kørsel med ikke-kontraktbusser (Dubleringsaftalekørsel) 78 Bilag 13: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 80 Bilag 14: Krav til chaufførernes uddannelse 81 Bilag 15: Oplysninger om andre forhold på ruterne ved kontraktudløb 83 Bilag 16: Rejsekortet 84 Bilag 17: Beredskabsplan 85 Bilag 18: Design af stillezone 87 Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

4 Oversigt over den udbudte kørsel Udbydes på A-kontraktvilkår Køre- Antal Afregnings- Rute Strækning plantimer kontrakt- mæssig forudsat pr. år busser busstationering 901X Silkeborg - Århus Nord - Universitet Silkeborg St. / Drewsensvej (Silkeborg Jernbanestation) Krav til busser med videre Kontraktbusser - type Emne Krav X Bus. (Komfortbus). Mindst 13,7 m Kontraktbusser - siddepladser Mindst 49 Kontraktbusser - maks. alder Kontraktbusser - farve 8 år X bus blå jf. X Bus designmanual. RAL Det hvide X på siden kan udelades. Kontraktbusser - miljøkrav Minimum EURO 4 Kontraktbusser - døre Reservebusser - type Reservebusser - siddepladser Reservebusser - alder Reservebus - farve Begge brede enkeltdøre Minimum landevejsbus i høj standard Mindst 49. Bus med færre siddepladser må anvendes såfremt der er siddeplads til alle. Maksimalt 8 år Midttrafik blå eller X bus blå Busser ved driftsstart Hvis leveringstid på busser forhindrer levering af bestilte busser til driftsstart, kan der aftales anvendelse af busser, som ikke fuldt ud opfylder kravene de første måneder. Takstsystem Postkassetømning Opsætning af stoppestedstavler Midttrafiks takstsystem. Ingen. Busselskabet opsætter stoppestedstavler. I alt ca. 20. Der skal opsættes stoppestedstavler dagen før første kørselsdag. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

5 Oversigt over vigtige datoer: Emne Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Dato Onsdag den 12. maj 2010 Onsdag den 19. maj 2010 Første tilbudsfrist Onsdag den 26. maj 2010, kl. 12:00 Forhandling Uge 23 og uge 24 Tilrettet udbudsmateriale udsendes Senest tirsdag den 29. juni 2010 Anden tilbudsfrist Tirsdag den 13. juli 2010, kl. 12:00 Forventet beslutning om tildeling af kørsel Fredag den 13. august 2010 Frist for garantistillelse Fredag den 27. august 2010 Vedståelsesfrist Fredag den 10. september 2010 Driftsstart Forventet driftsstart den 3. januar 2011 Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder 7 ½ år Midttrafik kan ensidigt forlænge kontrakten med op til et år. Herefter kan aftalen forlænges yderligere efter aftale. Tidligste ordinære kontraktudløb Sommerkøreplanskiftet 2018 Midttrafik forbeholder sig ret til at ændre på ovenstående frister Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

6 Udbudsbetingelser A-kontrakt Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

7 Forord Bydernes opmærksomhed henledes på at dette udbud omhandler X Busser. Udbuddet foretages som et udbud efter forhandling. Materialet vil derfor indeholde flere og anderledes krav end normalt vedrørende Midttrafiks udbud. Der vil de kommende år være fokus på udvikling af X Bus konceptet. Midttrafik forventer at busselskaberne deltager aktivt i denne udvikling. Såfremt nogle af udviklingstiltagene medfører bevislige meromkostninger for busselskaberne vil busselskaberne blive kompenseret. I forbindelse med udarbejdelse af tilbud og de dertil hørende bilag bedes byderne være opmærksomme på, at der er tale om en pendlerrute, hvis formål er at bringe pendlere til og fra arbejde. Formålet med rutens oprettelse er at tiltrække nye kundegrupper til den kollektive trafik ved at give pendlere et hurtigt og direkte transportalternativ af høj kvalitet, med bus uden omstigninger mellem hjem og arbejde. 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag A-kontrakt med tilhørende bilag Pakkebeskrivelse Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledninger og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Pakkebeskrivelsen indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, rutekort og oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der i beskrivelsen oplysning om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et udbud med forhandling i henhold til EU-direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004, forsyningsvirksomhedsdirektivet. 3. Hvem kan byde Bydere skal være prækvalificeret af Midttrafik for at afgive tilbud. (Prækvalifikationskravene skal fortsat være opfyldt på tilbudstidspunktet). Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

8 Midttrafik kan anmode om oplysninger til dokumentation for byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Byderen kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag A. Tilbuddet afleveres i en særlig tilbudskuvert. Den særlige tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuvertens forside det materiale, der skal afleveres. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato (afleveringsfrist). Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, ligesom efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under kontraktforhandlingerne samt under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Tilbuddet afgives inkl. eventuel moms og afgifter. Se nærmere i afsnit 5, der blandt andet vedrører cross border leasing. Der kan ikke afgives tilbud på en del af den udbudte kørsel. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og pr. køreplantime i gennemsnit. De specificerede priser angives som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. kontraktbus til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Tilbudsblanketten skal ligeledes indeholde en optionspris på etablering af en stillezone i bussen. Se nærmere vilkårene pkt. 38. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Køreplantimer pr. år og det antal kontraktbusser, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktiske udførte kørsel. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

9 5. Prisniveau og cross border leasing Reguleringen sker som anført i bilag 8. Bemærk, at reguleringsmåden er ændret. Bl.a. reguleres der fremover for prisudviklingen hver måned på grundlag af et mere aktuelt pristal. Udgangsniveauet for reguleringen i dette udbud er omkostningsindekset for februar 2010 på 101,3. De tilbudte priser skal afspejle, at reglerne om cross border leasing er ændret fra 1. januar 2010, og at dette ikke berettiger til genforhandling af betalingssatserne, jf. kontraktens Aflevering af tilbud og procedure for forhandlingerne Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i receptionen. Tilbudsfristerne og tidsplanen for forhandlingsforløbet fremgår af skemaet oversigt over vigtige datoer. Midttrafik forbeholder sig ret til at ændre på fristerne i tidsplanen. Tidsplanen skal derfor betragtes som vejledende. 7. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer, hvor lang tid byderen skal vedstå sit tilbud. 8. Henvendelser Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes til en af nedenstående personer: Maria Lotte Christensen Jan Ingebrigtsen Fremsendte s skal sendes med kopi til Ved skriftlig henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes byder oplyse udbudsnummer og udbuddets geografiske placering. Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Midttrafik. Dette vedrører også henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet. Alle spørgsmål, som Midttrafik vurderer, kan have generel interesse for øvrige tilbudsgivere, besvares skriftligt. Spørgsmål og svar sendes pr. til samtlige prækvalificerede busselskaber, idet det ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål skal stilles senest 14 dage før tilbudsfristens udløb. Der Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

10 vil ikke blive udsendt svar senere end 7 dage før tilbudsfristens udløb. Fristerne fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Ved henvendelse til Midttrafik kan bydere få fremsendt køreplaner og vognløb elektronisk. Fremsendelse kan ske i Trapezeformat eller Excelformat. 9. Køreplanændringer Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne, inden kontrakten træder i kraft. Tilbuddet skal baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelt fremsendte ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. 10. Virksomhedsoverdragelse Det vindende selskab skal ikke ved kontraktstart overtage noget personale, idet der er tale om en nystartet rute. 11. Overtagelse af hidtil anvendte busser Der skal ikke overtages busser fra andet busselskab. 12. Krav til busser Bemærk de særlige krav til busserne i skemaet Krav til busser med videre og i bilag 5.4 med supplerende krav til busserne. Bemærk endvidere at tilbuddet skal vedlægges et forslag til indretning af kontraktbusser jf. virksomhedsbeskrivelsen. Busselskabet skal i henhold til 15 stk. 3 råde over det tilstrækkelige antal reservebusser. Reservebusser skal opfylde busforskrifterne på linje med kontraktbusserne, dog kan mindre - af Midttrafik godkendte afvigelser accepteres. Reservebus skal som minimum være en nyere landevejsbus af høj standard. Bussen skal være skiltet korrekt, herunder med meget tydelig angivelse af, at det er en X Bus. Der er ikke krav om, at tilbuddet skal vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal udarbejdes for pakken og der benyttes det samme skema Oversigt over kontraktbusser som ved kontraktstart, jf. bilag 6 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og være Midttrafik i hænde senest d. 1. februar. Samtidig med udskiftning af en bus skal busselskabet ligeledes sende et busoplysningsskema for den indsatte bus til Midttrafik, jf. bilag 7 i kontrakten. Kopi af registreringsattesten skal medsendes. Busselskabet skal i forbindelse med udskiftning af en bus også indsende et ajourført busoversigtsskema til Midttrafik, jf. bilag 6. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

11 Hvis kontrakten ensidigt forlænges af Midttrafik, jf. punkt 15, gælder følgende i forlængelsesperioden: For både kontraktbusser og reservebusser må den maksimale alder overskrides med længden af forlængelsesperioden. Hvis kontrakten forlænges efter aftale mellem busselskabet og Midttrafik, er spørgsmålet om bussernes maksimale alder et aftalepunkt. 13. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb Busselskabet har ikke ved kontraktens ophør ret til at kræve busserne overdraget. 14. Kontraktløbetid Tidspunktet for kontraktens start, driftsstart og kontraktudløb fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. 15. Forlængelsesmuligheder Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med op til et år. Kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløb. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges yderligere. Se Virksomhedsbeskrivelse I forbindelse med prækvalifikationen har byderne fremsendt en virksomhedsbeskrivelse. Af punkt 28 omkring valg af tilbud fremgår det, at byderne i forbindelse med tilbudsafgivelsen skal aflevere en revideret virksomhedsbeskrivelse for, at opnå point i samtlige kategorier i tildelingsmodellen. Den virksomhedsbeskrivelse, der afleveres sammen med det vindende tilbud vil blive optaget som bilag til kontrakten og er dermed bindende for byderne. 17. Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet skal redegøre for arbejdsmiljøet i virksomheden. Ifølge A-kontraktens 2 afgøres ethvert personaleanliggende af busselskabet, ligesom busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende overenskomster - jf. endvidere A-kontraktens 29 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Busselskabet skal endvidere sikre, at køre og hviletidsbestemmelser overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre og hviletidsbestemmelser i vejtransport). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

12 18. Rutebilstationer og chaufførfaciliteter. Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og busterminaler påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. På Jernbanestationen i Stationsbygningen i Silkeborg har chaufførerne tilknyttet ruten adgang til et chaufførrum, toilet og koldt og varmt vand. 19. Opsætning af køreplantavler og postbefordring Busselskabet står for udskiftning af køreplantavler. Opgaven er nærmere beskrevet i skemaet Krav til busser med videre og i bilag 2. Bemærk, at der ved driftsstart skal opsættes køreplantavler dagen før første kørselsdag. 20. Kørsel med ikke-kontraktbusser (Dubleringsaftale) Kørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale, jf. kontraktens 6, stk. 8. Aftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen over for kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og efteruddannelse af chauffører, virksomhedens miljøforanstaltninger, kørslens udførelse og betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti, herunder blandt andet chaufførhåndbogen for X Bus. Håndbøgerne kan rekvireres hos Midttrafik. Se endvidere særlige krav til chauffører i bilag 14. I dette udbud skal busserne være til stede og åbne for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangstid. 22. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskabet, baseret på dialog. Busselskabet skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg. Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængelig for og kendt af personalet (for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse). Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet skal redegøre for, hvordan de ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at underrette Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

13 krav om elektronisk indberetning/afregning fra busselskabet. Vedr. indberetning af driftsforstyrrelser se bilag Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven, overtagelsespriser, eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddet. Sådanne forbehold betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 24. Alternative tilbud Byderne er berettiget til at afgive alternative tilbud. Alternative tilbud skal opfylde samtlige mindstekrav, samt tilbyde Midttrafik noget mere end hvad der fremgår af mindstekravene. Midttrafik accepterer kun alternative tilbud vedrørende nedenstående forhold: - Bussernes indretning og udstyr - Fysisk miljø 25. Garantistillelse Der er i dette udbud nye skærpede krav vedrørende garantistillelse. Det betyder blandt andet, at Midttrafik senest 14 dage efter at have givet meddelelse om betinget tildeling af kontrakt skal have modtaget gyldig garanti. Se nærmere skemaet oversigt over vigtige datoer. Såfremt en gyldig garanti ikke foreligger i rette tid, vil Midttrafik søge at indgå kontrakt på basis af næstbilligste, konditionsmæssige tilbud. Det skal i denne forbindelse præciseres, at alle busselskaber er bundet af deres tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb. Se nærmere vedrørende garantistillelse i A-kontraktens 1, stk Midttrafik kan endvidere stille krav om, at det dokumenteres, om nødvendigt ved sikkerhedsstillelse, at byderen har rådighed over den nødvendige kapital til indkøb af det nødvendige antal busser. Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. De bydende opfordres derfor til, inden de afgiver tilbud, at få afklaret med deres pengeinstitut, hvorvidt der er mulighed for garantistillelse. 26. Aktindsigt - offentliggørelse Midttrafik kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henholdt til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder eksempelvis den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europakommissionen. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

14 Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EU's udbudsprocedure blandt andet blive afgivet følgende oplysninger til EU: - Ordregivers navn og adresse - Kontraktens art - Beskrivelse af tjenesteydelsens art - Udbudsprocedure - Dato for tildeling af ordren - Navn og adresse på busselskaberne - Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underleverandør samt værdien af denne del - Kriterier for tildeling af kontrakt Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Derudover vil Midttrafik efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: - Navn på tilbudsgivere - Den gennemsnitlige køreplantimepris for de indgåede kontrakter Der gøres opmærksom på at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet, der af tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 13. Midttrafik er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne kan indgå som et element i Midttrafiks vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 27. Reduktion i den udbudte kørsel Region Midtjyllands forretningsudvalg vedtog den 13. april 2010 følgende indstilling Region Midtjylland godkender etablering af en pendlerbus mellem Silkeborg og Århus Nord, foreløbig for en 3 årig periode, idet det forudsættes, at Trafikstyrelsen medfinansierer med det ansøgte beløb. Regionsrådet træffer endelig beslutning vedrørende pendlerruten den 21. april 2010, såfremt Regionsrådet kommer til en anden beslutning end den af forretningsudvalget vedtagne, vil Midttrafik oplyse byderne om dette. Med baggrund i ovennævnte vurderes usikkerheden om rutens fortsatte eksistens ikke at være større en for enhver anden rute. Derfor gælder de normale reduktionsbestemmelser i dette udbud jf. A-kontraktens 4. Se også pkt. 36 i udbudsvilkårene vedrørende annullation. 28. Valg af tilbud For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Midttrafik vil se bort fra urealistiske bud eller bud fra busselskaber, som skønnes ikke at kunne udføre opgaven. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

15 Alle tilbudsgivere, der har indsendt tilbud, som opfylder kravene i udbudsmaterialet, vil enkeltvis blive indbudt til mindst ét forhandlingsmøde. På forhandlingsmødet vil Midttrafik oplyse om stærke og svage sider ved de modtagne tilbud i forhold til tildelingsmodellen, jf. nedenfor. Tilbudsgiverne vil ligeledes få mulighed for at komme med input til udbudsmaterialet. Hver forhandling afsluttes med, at tilbudsgiveren får mulighed for at afgive nyt tilbud. Der vil som udgangspunkt kun blive afholdt én forhandlingsrunde. Men Midttrafik forbeholder sig ret til at afholde flere forhandlingsrunder, såfremt dette findes formålstjenligt. Dette tager Midttrafik stilling til senest umiddelbart efter afholdelsen af den foregående forhandlingsrunde - og før fristen for aflevering af tilrettede tilbud. Såfremt Midttrafik vælger at afholde flere forhandlingsrunder, kan der løbende ske en udskillelse af tilbudsgivere på baggrund af en evaluering af tilbuddene i henhold til tildelingsmodellen, indtil et tilbud bliver valgt. Tilbudsgivere, der bliver fravalgt, vil modtage skriftlig meddelelse herom, så snart beslutningen om fravalg er truffet. På baggrund af det, der kommer frem i en forhandlingsrunde, vil Midttrafik vurdere, om der er behov for præciseringer eller tilpasninger af udbudsmaterialet. Hvis dette er tilfældet, vil Midttrafik udsende det reviderede udbudsmateriale til tilbudsgiverne som grundlag for afgivelse af tilrettede tilbud. Tildelingsmodel Midttrafik vil foretage tildeling af kontrakt efter tildelingskriteriet: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor følgende underkriterier indgår med de anførte vægte: - Tilbudspris 65 % - Kvalitet af busser og fysisk miljø 15 % - Kvalitet af drift og arbejdsmiljø 20 % Tilbudsprisen fremgår af tilbudsblanketten. De to andre underkriterier vil blive bedømt ud fra oplysningerne i en virksomhedsbeskrivelse, som tilbudsgiveren anmodes om at revidere i forhold til den, der blev afleveret i forbindelse med prækvalifikationen. For så vidt angår buskvalitet og miljø, anmodes tilbudsgiveren om at supplere virksomhedsbeskrivelsen med: - Punkt 3.6 Oplysning om bussernes indretning og udstyr - Punkt 3.7 Oplysning om bussernes emissioner (EURO-norm mv.) og brændstofforbrug (SORT-norm eller lignende). Da tildelingskriterierne endnu ikke var fastlagt ved udarbejdelsen af den allerede afleverede virksomhedsbeskrivelse, får tilbudsgiveren også mulighed for at revidere virksomhedsbeskrivelsen på andre punkter. Det gælder ved hver tilbudsafgivelse. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

16 Den reviderede virksomhedsbeskrivelse må maksimalt fylde 25 sider, inklusive bilag. Pris (65 %) Den samlede tilbudspris pr. år danner grundlag for Midttrafiks vurdering af de enkelte tilbud efter dette underkriterium. Ved vurderingen anvendes en skala, hvor karakteren 100 gives til tilbuddet med den laveste pris. De øvrige tilbud får karakterer efter, hvor meget de afviger i procent fra det laveste tilbud. For hver procent, et tilbud afviger fra det billigste tilbud, gives 1 point mindre. Der kan gives negativ karakter. Af tilbudsblanketten fremgår det, at der skal afgives optionstilbud (engangsbeløb) på etablering af en stillezone i de to kontraktbusser. Beløbet indregnes i den samlede tilbudspris ved valg af tilbud. Kvalitet af busser og fysisk miljø (15 %) Midttrafik vil vurdere dette ud fra oplysningerne i punkterne og delvis 4.1 i den reviderede virksomhedsbeskrivelse. Kvalitet af drift og arbejdsmiljø (20 %) Midttrafik vil vurdere dette ud fra de øvrige oplysninger i den reviderede virksomhedsbeskrivelse. Karakterskala Midttrafik vil ved vurderingen af de to underkriterier for kvalitet og miljø anvende følgende karakterskala: Vurdering: Karakter: Fremragende 100 Meget tilfredsstillende 95 Tilfredsstillende 90 Mindre god 85 Dårlig 80 Der anvendes alene de anførte karakterer ikke mellemliggende tal. Ved karaktergivningen vil Midttrafik lægge vægt på, om oplysningerne i virksomhedsbeskrivelsen er formuleret i generelle, uforpligtende vendinger eller som forpligtende løfter. De to topkarakterer vil kun blive givet, hvis der er tale om forpligtende løfter. Manglende oplysninger vil medføre karakteren dårlig. Eksempel Byder Tilbudspris Kvalitet af busser mv. Kvalitet af drift mv. Karakter i alt Vægt % Kr. Karakter Vurdering Karakter Vurdering Karakter ,67 Fremragende 100 Meget tilfredsst , ,33 Tilfredsstillende 90 Mindre god 85 84, ,00 Tilfredsstillende 90 Tilfredsstillende 90 96,50 Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

17 I eksemplet ville tilbuddet fra byder nr. 1 blive valgt, idet dette tilbud har opnået den højeste samlede karakter efter tildelingsmodellen. 29. Indgåelse af kontrakt Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Midttrafik og et af busselskabet. Det tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 30. Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i 20, stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling. 31. Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Disse oplysninger findes i pakkebeskrivelsen. De skal være med til at sikre, at der tages hensyn til chaufførernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med den buskørsel, der udbydes i dette udbud, jf. arbejdsmiljølovens 33 a. Det skal understreges at oversigten er baseret på de oplysninger, som Midttrafik aktuelt er i besiddelse af, og oversigten kan derfor være ufuldstændig. Byderne opfordres til at gennemkøre ruterne for herigennem at få et opdateret billede over vejforholdene. 32. Rejsekortet Midttrafik overvejer en tilslutning til det landsdækkende rejsekort. Det er endnu ikke afklaret, om Midttrafik indfører rejsekortet. Hvis rejsekortet indføres, vil det som udgangspunkt ske mod betaling af busselskabets meromkostninger efter forhandling. En beskrivelse af rejsekortet og de eventuelle forpligtelser, rejsekortet medfører for busselskabet, er vedlagt som bilag 16 til A-kontrakten. 33. Billetteringssystem og billetteringsudstyr i busserne Der skal billetteres i alle busser i dette udbud. Midttrafik stiller billetteringsudstyr til rådighed for busselskabet. Midttrafik forventer, at billetteringsudstyret bliver Scanpoint billetmaskiner og printer. Busselskabet skal uden beregning tømme Scanpoint-maskinerne for data månedligt. Hvis Midttrafik stiller reserve billetudstyr til rådighed for busselskabet, er det busselskabet selv, der skal udskifte defekt udstyr. 34. Ny lovgivning - Børneattester Midttrafik henleder tilbudsgivernes opmærksomhed på, at der er kommet ny lovgivning vedrørende indhentelse af børneattester. Reglerne kan findes i Bekendt- Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

18 gørelse om indhentelse af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. Bekendtgørelsen uddybes nærmere i Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. 35. Beredskabsplan Busselskabet er i hele kontraktperioden forpligtet til at have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som minimum forholde sig til de punkter, der fremgår af bilag 17 i kontrakten. 36. Annullation Midttrafik forbeholder sig, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, ret til at annullere udbuddet, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for at annullere. Den endelige oprettelse af ruten afhænger af, hvorvidt Trafikstyrelsen bevilliger penge til finansiering af driften. Midttrafik får først den 1. juni 2010 besked om, hvorvidt pengene bevilliges til projektet. Såfremt Trafikstyrelsen ikke bevilliger penge til idriftsættelse af ruten, forbeholder Midttrafik sig ret til at annullere udbuddet. 37. Pladsbestilling Se nærmere i A-kontraktens 12, stk Stillezone Byderne skal på tilbudsblanketten give optionstilbud på etablering af en stillezone i de to kontraktbusser. Der er tale om et engangsbeløb, hvilket også fremgår af tilbudsblanketten. Stillezonen skal overholde de krav der stilles til en bus, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Byderne vil senest i forbindelse med kontraktindgåelsen blive informeret om, hvorvidt Midttrafik vil gøre brug af optionen vedrørende etablering af stillezonen. Stillezonen skal indrettes ud fra de overordnede retningslinjer, der fremgår af bilag 18 i A-kontrakten. 39. Anvendelse af busser til anden kørsel end kørsel for Midttrafik Kontraktbusserne i dette udbud må anvendes til anden kørsel end kørsel for Midttrafik. Det vil sige tidspunkter, hvor kontraktbusserne ikke anvendes til kontraktkørsel, herunder køreplanlagt kørsel, ekstrakørsel og evt. dubleringskørsel. Hvis bussen anvendes til anden kørsel end kørsel for Midttrafik skal Midttrafiks bomærke tildækkes og X bus skiltningen skal fjernes. Se også bilag Trådløst internet og infotainment Midttrafik stiller krav om trådløst internet og infotainment i kontraktbusserne. Midttrafik udpeger leverandøren af systemerne. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

19 Busselskabet skal påregne en engangsudgift på ,- ekskl. moms til installation og køb af udstyr vedr. det trådløse internet. Endvidere skal entreprenøren påregne en månedlig udgift til datatrafik på ca. 450,- ekskl. moms. Busselskabet har ejendomsretten til udstyret til det trådløse netværk. Infotainment forventes at være reklamefinansieret og installeres uden udgifter for busselskabet. Leverandøren af infotainmentsystemet har ejendomsretten til det installerede infotainmentudstyr. Busselskabet skal vederlagsfrit stille kontraktbusserne til rådighed til installation af udstyret. Installationen sker på busselskabets værksted og kan, hvis busselskabet ønsker det, foregå udenfor almindelig arbejdstid. En normal installation tager 3-4 timer pr. bus. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

20 Midttrafik. Tilbudsblanket for A-kontraktkørsel Bilag A 1. Byder Firmanavn: Postadresse: Ansvarlig leder: Kontaktperson: Telefon: 2. Tilbuddet omfatter Midttrafiks udbudsnummer 19 Kontraktløbetid 7½ år Køreplantimer pr. år timer Antal kontraktbusser 2 busser 3. Tilbudspris (ekskl. eventuelle forbehold) Betaling til dækning af chaufføromk kr. pr køreplantime Betaling til dækning af variable omk kr. pr køreplantime Betaling til dækning af busafhængige omk kr. pr. bus pr. måned Gennemsnitlig timepris 0,00 kr. Samlet pris pr. år 0,00 kr. Det er byders ansvar, at den samlede pris er korrekt 4. Option vedrørende stillezone Merpris for etablering af stillezone i 2 kontraktbusser Det anførte beløb er tilsammen for begge busser. Ikke pr. bus. Der skal afgives optionstilbud på stillezone kr. (engangsbeløb) Beløbet udbetales ved 1. afregning efter etableringen. 5. Eventuelle forbehold (herunder evt. prissættelse heraf) 6. Bilag (sæt kryds) Revideret virksomhedsbeskrivelse Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af kontrakten om buskørsel jvf. kontraktens 1 stk. 1. Tilbuddet sendes/afleveres til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Hølbjerg Tilbudsfrist: Se oversigt over vigtige datoer. Dato Underskrift Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

21 Bilag B Garantierklæring Garantidebitor: Busselskab Garantikreditor: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Garantikontonummer: Arbejde: Udførelse af kontraktkørsel i perioden Kontraktdato: Garantien vedrører Midttrafiks: Udbudsnr.: Pakkenr.: På foranledning af garantidebitor holder (pengeinstitut) til rådighed for Midttrafik et beløb af Dkr. : Skriver: der skal tjene som sikkerhed for Midttrafik i tilfælde af, at busselskabet misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Midttrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Midttrafik forinden skriftligt meddeler busselskabet, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Midttrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give busselskabet udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af busselskabets forpligtelser. Garantien skal på anfordring af Midttrafik frigives til Midttrafik, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Midttrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage efter en skriftlig anfordring er modtaget. Garantien er med maskinstempling eller 2 underskrifter gyldig jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (pengeinstitut). Underskrift: Pengeinstitut: Hvis dette garantiforhold er stempelpligtigt, er regarantien stemplet. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

22 Bilag D Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelsen skal indeholde konkrete oplysninger om nedenstående emner og forventet resurseforbrug hertil, hvor det er relevant. Den skitserede disposition skal så vidt muligt følges. 1. Beskrivelse af busselskabets organisation 1.1 Beskrivelse af virksomhedsform og ejerforhold. 1.2 Den udførende enheds nuværende organisation beskrives. Evt. organisationsplan vedlægges. 1.3 Det beskrives, hvordan driftsledelsen konkret vil blive organiseret, hvis byderen får den kørsel, der er afgivet tilbud på. 1.4 Det beskrives, hvordan det daglige samarbejde med Midttrafik tilvejebringes. 2. Driftsledelse og driftsovervågning 2.1 Beskrivelse af, hvordan driftsovervågningen vil blive varetaget, såvel inden for normal kontortid som uden for. Der ønskes specielt en beskrivelse af, hvordan chaufførfremmøde uden for normal kontortid overvåges. 2.2 Beskrivelse af beredskabet i tilfælde af sygdom hos chauffører eller andet personale. 2.3 Beskrivelse af hvordan kommunikationen mellem driftsledelse og chaufførerne i busserne vil foregå, både i og uden for kontortiden. 2.4 Beskrivelse af hvordan glemte sager og kundehenvendelser vil blive håndteret. 2.5 Åbningstider for kundehenvendelser. 2.6 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til sikring af stabil drift. 3. Busmateriellet 3.1 Oplysning om forventede garageringssteder og hvilke faciliteter der forventes etableret de pågældende steder. 3.2 Udgår. 3.3 Oplysning om antal reservebusser m.v. og beskrivelse af beredskab ved nedbrud af bus. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

23 3.4 Oplysning om vedligeholdelses- og rengøringsprogram for busparken. 3.5 Oplysning om evt. planlagt anvendelse af kontraktbusser til andre kørselsopgaver. 3.6 Oplysning om bussernes indretning og udstyr. Det kan gøres ved hjælp af tegninger, billeder, skitser eller tekst. 3.7 Oplysning om bussernes emissioner (EURO-norm mv.) og brændstofforbrug (SORT-norm eller lignende). 4. Miljøforhold og arbejdsmiljø 4.1 Beskrivelse af virksomhedens miljøpolitik, herunder særlige miljøforanstaltninger. 4.2 Beskrivelse af virksomhedens planer og løbende opfølgning for at sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. 4.3 Oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder om virksomheden er certificeret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, samt hvilken klassificering virksomheden har opnået i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn. 4.4 Beskrivelse af virksomhedens forebyggende indsats i forbindelse med vold og trusler. 4.5 Beskrivelse af kriseberedskab i forbindelse med voldsepisoder. 4.6 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til fremme af godt arbejdsmiljø. 5. Uddannelse 5.1 Beskrivelse af hvordan nye chauffører oplæres. 5.2 Beskrivelse af hvordan efteruddannelse af chaufførerne vil blive håndteret. 5.3 Beskrivelse af i hvilket omfang der vil blive benyttet faglærte chauffører. 6. Kvalitet 6.1 Oplysning om virksomhedens uniformsprogram. 6.2 Beskrivelse af, hvordan kvaliteten vil blive sikret i forbindelse med udførelsen af kørslen, herunder af et evt. kvalitetssikringssystem. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

24 6.3 Beskrivelse af hvordan det vil blive sikret, at medarbejderne yder god kundeservice. 6.4 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til sikring af god kundeservice. 7. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet og busselskabets personale 7.1 Beskrivelse af hvordan det sikres, at information fra Midttrafik bliver tilgængelig og kendt af personalet. 8. Andre oplysninger 8.1 Andet som byderen finder relevant for Midttrafiks vurdering af selskabets tilbud. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

25 Nøgleoplysninger om kontrakten (Udfyldes ved kontraktindgåelse) Busselskab Udbudsnavn Pendlerrute Silkeborg Århus N Udbudsnummer 19. Pakkenummer 1 Kontrakttype Køreplantimer ved kontraktens indgåelse, se 4, stk. 1 Ruter ved kontraktens indgåelse Sats for chaufføromkostninger, se 19, stk. 2 Sats for øvrige timeafhængige omkostninger, se 19, stk. 3 Sats for busafhængige omkostninger, se 19, stk. 4 A Rute 901X Strækning Silkeborg - Århus Nord - Universitet Omkostningsindeks Udgangsniveau, se 21 og bilag 8 Se flere nøgleoplysninger på næste side Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

26 Nøgleoplysninger om kontrakten Antal kontraktbusser ved kontraktens indgåelse Afregningsmæssigt forudsat busstationering Bustype Passagerkapacitet Kontraktbusser, maksimal alder Reservebusser, maksimal alder Busfarve - Fortsat - 2 Silkeborg St. / Drewsensvej Komfortbus Mindst 49 siddepladser 8 år 8 år X Bus blå Trådløst internet Miljøkrav til busserne Minimum EURO 4 Takstsystem ved kontraktens indgåelse Postkassetømning ved kontraktens indgåelse Opsætning af stoppestedstavler ved kontraktens indgåelse Midttrafiks Ingen tømning Ca. 20 stoppestedstavler Kontraktstart 3. januar 2011 Driftsstart 3. januar 2011 Tidligste ordinære kontraktudløb Forlængelsesmulighed, Se 26, stk. 2 Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

27 (i det følgende kaldet busselskabet) og Midttrafik indgår følgende aftale om rutebilkørsel: 1. Generelt 1 Kontraktgrundlaget består af de tre nedenfor nævnte dele og er prioriteret på følgende måde: - Kontrakten med bilag - Det øvrige udbudsmateriale, herunder eventuelle rettelsesblade - Det vindende busselskabs tilbud med tilhørende bilag Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk.3 Stk.4 Stk.5 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. Midttrafik skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til Midttrafik. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaber senest 14 dage efter regnskabernes underskrivelse med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravet i aktieselskabsloven. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Midttrafik har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Busselskabet kan klage over afgørelsen, jf. 30, stk. 3. Stk. 6 Busselskabet udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for busselskabet kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl i Danmark. Kontaktpersonen skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med Midttrafik foregår på dansk. Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

28 Stk. 7 Busselskabet skal oplyse om eventuelle underentreprenører og om omfanget af deres kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel skal godkendes af Midttrafik. Busselskabet er eneansvarlig over for Midttrafik og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Herunder at underentreprenører er i besiddelse af de krævede tilladelser til udførsel af buskørsel efter busloven. Stk. 8 Til sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus. Garantien skal stilles gennem et anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil tre måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Stk. 9 Forlænges kontrakten, jf. 26, stk. 2, er busselskabet forpligtet til uopfordret at stille en ny garanti i hele forlængelsesperioden. Busselskabet er forpligtet til at sende den nye, originale garanti til Midttrafik. Midttrafik kan, indtil den nye garanti modtages, tilbageholde betaling vedrørende den til garantien hørende kontrakt. Stk. 10 Den i Bilag B i udbudsvilkårene fortrykte garantierklæring er en skabelon. Vælger busselskabet ikke at anvende Midttrafiks skabelon i forbindelse med sikkerhedsstillelse, skal Midttrafik have samme retsstilling som efter den i Bilag B fortrykte skabelon. 2 Busselskabet leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af busselskabet. Stk. 2 Busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. buslovens 18, stk. 3. Stk. 3 Busselskabet er i hele kontraktperioden forpligtet til at have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal i hvert fald opfylde og forholde sig til de i bilag 17 nævnte punkter. 2. Køreplanlægning 3 Midttrafik fastlægger linjeføring og køreplan. Stk. 2 Midttrafik fastlægger de vognløbsplaner, der anvendes som grundlag for beregningen af kontraktbetalingen. Midttrafik fastlægger, hvilke vognløb de enkelte bustyper skal benyttes på. Stk. 3 Påtænkte ændringer af linjeføring, køreplan og vognløb drøftes mellem Midttrafik og busselskabet, inden Midttrafik træffer beslutning herom, jf. bilag 1. Busselskabets skal deltage aktivt i dette samarbejde og via prøvekørsler og drift medvirke til at sikre, at tiderne kan overholdes. Busselskabet skal sikre, at forslag og kommentarer fra kunder kommer videre til Midttrafik. Busselskabet skal ligeledes sikre, at chaufførernes synspunkter indgår i busselskabets forslag til ændringer. Den endelige Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

29 køreplan sendes sædvanligvis senest tre måneder inden ikrafttræden til busselskabet. Hvis væsentlige ændringer gennemføres med kortere varsel end tre måneder, drøftes konsekvenserne heraf mellem parterne. Stk. 4 Busselskabet er forpligtet til af egen drift at give Midttrafik oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true busselskabets opfyldelse af den indgåede kørselskontrakt. Busselskabet har pligt til at orientere Midttrafik om forhold, der kan have eller vil få betydning for valg af ruteføring og/eller køreplanlægning. Midttrafik har pligt til tidligst muligt at orientere busselskabet om ændringer for dennes arbejdstilrettelæggelse. Stk. 5 Busselskabet udskifter køreplantavler uden ekstra betaling. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 2 og i skemaet Krav til busser med videre. Stk. 6 Busselskabet skal sikre, at fejl og mangler ved køreplantavler og stoppestedsstandere og læhuse straks indberettes til Midttrafik. 3. Kørselsomfang 4 Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten, er opgjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. rettelsesblade. Antallet fremgår af skemaet med Nøgleoplysninger om kontrakten. Køreplantimer opgøres som angivet i bilag 3. Antallet af køreplantimer, der fremgår af skemaet med Nøgleoplysninger om kontrakten, kan i kontraktperioden af Midttrafik ændres med op til 20 % i både op- og nedadgående retning med bibeholdelse af de kontraktlige enhedspriser. Stk. 2 Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20 % betaler Midttrafik en godtgørelse til busselskabet. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: 60 % af timebetalingen efter 19,stk. 3, for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20 %. 50 % af den faste betaling efter 19, stk. 4 for de kontraktbusser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20 %. Godtgørelsen betales for kontraktens restperiode, dog maksimalt for et år. Betalingen sker med et engangsbeløb. Busselskabet kan herudover ikke rejse noget krav. 4. Kørslens udførelse, kundebetjening 5 Busselskabet er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som busselskabet ikke kan afværge eller afhjælpe, og Midttrafiks 19. udbud - Pendlerrute Silkeborg-Århus N

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Informationsmøde. Den 6. januar 2010, kl Vedrørende udbud med forhandling. Århus Billund Lufthavn (16. udbud)

Informationsmøde. Den 6. januar 2010, kl Vedrørende udbud med forhandling. Århus Billund Lufthavn (16. udbud) Informationsmøde Den 6. januar 2010, kl. 10.00 Vedrørende udbud med forhandling af Århus Billund Lufthavn (16. udbud) og Pendlerruten Silkeborg Århus Nord (19. udbud) Dagsorden - Den udbudte kørsel - Tidsplan:

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser 23. Udbud Ruter i Lemvig Kommune Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 03.01.2011 Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 8 Forord

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår for A- og B-kontrakt Væsentlige

Læs mere

Buskørsel i Århus Kommune

Buskørsel i Århus Kommune 3. udbud Buskørsel i Århus Kommune Udbudsbetingelser November 2007 UDBUDSVILKÅR Indholdsfortegnelse Udbudsvilkår Side Oversigt over den udbudte kørsel... 3 1. Udbudsgrundlag...... 4 2. Den udbudte kørsel.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

9. udbud af buskørsel

9. udbud af buskørsel 9. udbud af buskørsel EU-Udbud nr. 2015/S 245-446077 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Marts 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser 17. udbud Skive Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel 4 Oversigt over budmuligheder 5 Krav til busser med videre 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 FYNBUS... 6 HOVEDOPGAVER... 6 DEN UDBUDTE BUSKØRSEL... 7 SEKRETARIATET... 7 SAGSNUMMER... 7 KOMMUNIKATION... 7 UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser 15. udbud Herning Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 5 Oversigt over vigtige datoer 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 7 0. Forord om miljøtiltag

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune 2009

Syddjurs Kommune 2009 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser 30. Udbud Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere