Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T 2003

2 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning 17 Organisation og medarbejdere 20 Corporate Governance 21 Ledelsens påtegning 22 Revisionspåtegninger 23 Anvendt regnskabspraksis 24 Regnskab Resultatopgørelse 27 Balance 28 Koncern- og virksomhedsoversigt 29 Pengestrømsopgørelse 30 Nøgletal 31 Koncernens kvartalsvise hovedtal 32 Noter 33 Ledelse, organisation mv. Repræsentantskab 55 Lokalråd 57 Bestyrelse og direktion 61 Organisation 62 Fondsbørsmeddelelser 63 Generalforsamling 64 Aktionærmøder Afdelinger 67 Sydbank årsrapport

3 K O N C E R N E N S H O V E D T A L Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Bankudlån 27,1 31,5 32,7 33,9 34,9 Udlån, reverseforretninger 3,8 3,5 4,6 4,7 4,7 Indlån 27,5 29,0 31,6 33,4 37,8 Udstedte obligationer - - 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 Egenkapital 2,9 3,2 3,4 3,6 4,3 Balance 53,8 59,8 66,0 66,8 73,5 Garantier mv. 6,0 6,5 7,5 8,6 9,3 Nøgletal Sydbank-aktien (kr. pr. aktie) Årets resultat 39,2 70,7 59,3 55,1 89,6 Udbytte Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,87 0,76 0,94 1,03 1,39 Sydbank-koncernen Solvensprocent 10,3 10,0 10,4 11,4 11,1 Kernekapitalprocent 7,9 7,9 7,8 8,3 8,9 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 16,9 22,1 18,4 17,8 25,7 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 11,7 18,6 13,7 12,1 16,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,31 1,42 1,35 1,32 1,53 Renterisiko 3,5 4,4 4,2 5,9 4,8 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hensættelsesprocent 3,1 2,8 2,7 2,8 2,9 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året Sydbank årsrapport 2003

4 H O V E D T R Æ K Særdeles tilfredsstillende resultat på mio. kr. før skat Sydbank har i 2003 realiseret et resultat før skat på mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 26 pct. før skat. Resultatopgørelsen er bl.a. karakteriseret ved stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 1 pct. til mio. kr. stigning i handelsindtjening på 24 pct. til 638 mio. kr. omkostningsstigning på 5 pct. uændrede tab og hensættelser på 300 mio. kr. stigning i basisresultatet på 12 pct. til 549 mio. kr. beholdningsresultat på 217 mio. kr. avance ved salg af Totalkredit på 282 mio. kr. Sammendrag af resultatopgørelse mio. kr Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab og hensættelser Tab og hensættelser Efter skat på 376 mio. kr. er resultatet 672 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 16 pct. Regnskabet lever op til de forventninger, der er offentliggjort i løbet af Vedrørende koncernens balance mv. fremhæves, at bankudlån er steget med 3 pct. til 34,9 mia. kr. indlån er steget med 13 pct. til 37,8 mia. kr. garantier er steget med 9 pct. til 9,3 mia. kr. Banken har i 2003 videreført de senere års meget positive forretningsudvikling. Uanset konjunkturafmatningen er koncernens kreditnøgletal yderligere styrket i Saldoen for uforrentede udlån er 161 mio. kr., og de samlede hensættelser udgør nu 896 pct. af uforrentede udlån mod 812 pct. ultimo Banken forventer et basisresultat i niveauet mio. kr. i Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Årets resultat Sydbank årsrapport

5 R E G N S K A B S B E R E T N I N G Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 19 mio. kr. til mio. kr. Udviklingen i forhold til 2002 er vist herunder. Udvikling i basisindtjening ekskl. handelsindtjening mio. kr Rentemarginal mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre ordinære indtægter I alt Rentemarginalindtjeningen er reduceret med 65 mio. kr. i forhold til Heraf vedrører 23 mio. kr. renter i 4. kvartal 2003 i forbindelse med en skatteafgørelse, der er anket til Landsskatteretten. Væksten i udlån og indlån har i øvrigt ikke kunnet opveje den reducerede indtjening fra en vigende rentemarginal. De senere års vækst i realkreditaktiviteten har sammen med den i 2003 påbegyndte indregning af afkast på unoterede kapitalandele i Totalkredit og DLR Kredit medført en stigning i indtjeningen fra dette segment på 52 mio. kr. til 125 mio. kr. Gebyrindtjeningen fra omprioriterings- og lånesager er steget med 12 pct. til 97 mio. kr., og øvrige provisioner er steget med 34 mio. kr. til 110 mio. kr. Andre ordinære indtægter er faldet med 14 mio. kr. til 21 mio. kr., hvilket kan henføres til fald i nettoresultat af fast ejendom. Handelsindtjening Handelsindtjeningen vedrørende obligationer, aktier, valuta og pengemarked hidrører fra marketmaking af og kundehandel med de enkelte instrumenter samt avance/tab på de tilhørende handelsbeholdninger. In d- tjeningen vedrørende kapitalforvaltning hidrører fra provisioner og gebyrer fra investeringsforeninger, porteføljemanagementaftaler, bankens puljer og depotgebyrer. Udvikling i handelsindtjening mio. kr Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt En stigende kundeaktivitet har medført, at handelsindtjeningen er steget fra 515 mio. kr. i 2002 til 638 mio. kr. Basisindtjening i alt Basisindtjeningen i alt udgør mio. kr. mod mio. kr. i Omkostninger og afskrivninger Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. en stigning på 5 pct. I omkostningerne indgår medarbejderaktier med en udgift på ca. 16 mio. kr. Medarbejderantallet er ved udgangen af 2003 opgjort til mod ultimo Der er ekstraordinært foretaget nedskrivninger på ejendomme med 20 mio. kr. I løbet af året er der lukket 4 mindre filialer, og der er åbnet en ny filial i Holstebro. Herefter er antallet af filialer 115. Omkostninger og afskrivninger mio. kr Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter 3 0 I alt Heraf vedrørende beholdningsresultat 8 10 Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgør 300 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Tab og hensættelser udgør uændret 0,7 pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. 6 Sydbank årsrapport 2003

6 Koncernens samlede hensættelser til imødegåelse af tab på bankudlån og garantier var ved årsskiftet mio. kr. (2002: mio. kr.), svarende til 3,2 pct. (2002: 3,1 pct.) af bankudlån, garantier og hensættelser. Uforrentede bankudlån udgjorde 161 mio. kr. (2002: 169 mio. kr.), svarende til uændret 0,4 pct. Af de samlede hensættelser er mio. kr. (2002: mio. kr.) A-hensættelser, der uændret udgør 2,9 pct. af de samlede bankudlån, garantier og hensættelser. De samlede hensættelser udgør 896 pct. af de rentenulstillede udlån (2002: 812 pct.). Basisresultat Det samlede basisresultat udgør 549 mio. kr. en stigning på 60 mio. kr. i forhold til Beholdningsresultat Efter afholdte finansieringsomkostninger og efter henførbare omkostninger på 10 mio. kr. har beholdningsr e- sultatet i 2003 været 217 mio. kr. (2002: 120 mio. kr.). Indtjeningsniveauet er bl.a. en konsekvens af et rentefald på især korte obligationer og de generelt stigende aktiekurser samt et afkast på egne aktier på 47 mio. Resultat før Totalkredit avance Det samlede resultat før salg af aktier i Totalkredit er steget med 157 mio. kr. til 766 mio. kr., en resultatfremgang på 26 pct. Avance ved salg af Totalkredit I 4. kvartal 2003 solgte Sydbank 58 pct. af bankens aktier i Totalkredit til Nykredit. Salget medførte en avance på 282 mio. kr. Endvidere har banken udstedt køberetter til Nykredit på salget af de resterende aktier pr. 1. oktober 2004 og 2. oktober Hvis køberetterne udnyttes, medfører det en avance i 2004 på 88 mio. kr. og i 2006 på 120 mio. kr. Årets resultat Resultat før skat inkl. den ekstraordinære Totalkredit avance på 282 mio. kr. udgør mio. kr. mod 609 mio. kr. i Beregnet skat udgør 376 mio. kr. (2002: 195 mio. kr.). Den beregnede skat indeholder en risikoafdækning på 115 mio. kr. vedrørende en afgørelse, hvor Told og Skat har nægtet fradrag for tab på næringsaktier i forbindelse med bankens kapitalnedskrivninger i 1999, 2000 og Det er bankens opfattelse, at tabet er fradragsberettiget, hvorfor afgørelsen er anket til Landsskatteretten. Endvidere indeholder den beregnede skat en udgift på 16 mio. kr. i tilknytning til salget af Totalkredit. Årets resultat er 672 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 16 pct. (2002: 12 pct.). Dattervirksomheder Dattervirksomhederne DMK-Holding og SBK-Invest bidrager samlet med et resultat før skat på 43 mio. kr. (2002: 40 mio. kr.). De væsentligste aktiviteter i DMK- Holding og SBK-Invest er udlån i form af leasing og factoring samt selskabsadministration. Selskabernes udlån er steget med 140 mio. kr. og udgør ultimo mio. kr. Resultatet før skat i Ejendomsselskabet udgør -14 mio. kr. (2002: 1 mio. kr.) og er bl.a. udløst af en række ekstraordinære ejendomsnedskrivninger. Sydbank Schweiz har i det første egentlige driftsår i overensstemmelse med forventningerne haft et resultat før skat på -15 mio. kr. (2002: -24 mio. kr.). Alle dattervirksomhedsresultater indgår i basisresult a- tet. Sydbank årsrapport

7 Balance Koncernens balance er steget med 6,7 mia. kr. i forhold til 2002 og udgør 73,5 mia. kr. pr. 31. december Aktiver Ultimo mia. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 5,6 9,0 Bankudlån 33,9 34,9 Udlån, reverseforretninger 4,7 4,7 Værdipapirer og kapitalandele mv. 17,6 20,8 Andre aktiver 5,0 4,1 I alt 66,8 73,5 Bankudlån udgør 34,9 mia. kr. en stigning på 3 pct. Udlån i forbindelse med reverseforretninger udgør uændret 4,7 mia. kr. Beholdningen af værdipapirer og kapitalandele udgør 20,8 mia. kr. (2002: 17,6 mia. kr.). Puljernes beholdninger udgør 4,2 mia. kr., mens bankens treasury- og handelsbeholdning inklusive egne kapitalandele består af 1,2 mia. kr. aktier og kapitalandele og 15,4 mia. kr. obligationer. Den samlede ejendomsportefølje udgør 814 mio. kr. (2002: 844 mio. kr.). Indlån udgør 37,8 mia. kr. mod 33,4 mia. kr. ultimo Stigningen på 13 pct. kan hovedsagelig henf ø- res til indlån på anfordring og aftaleindlån. Passiver Ultimo mia. kr Gæld til kreditinstitutter 19,5 21,5 Indlån 33,4 37,8 Udstedte obligationer 1,9 1,9 Øvrige passiver 7,1 6,7 Efterstillede kapitalindskud 1,3 1,3 Egenkapital 3,6 4,3 Kapitalgrundlag De samlede efterstillede kapitalindskud udgør ultimo mio. kr. (2002: mio. kr.). I årets løb er der indfriet 200 mio. kr. og 100 mio. euro supplerende kapital. I 2003 er der under GMTN-programmet nyoptaget 115 mio. euro supplerende kapital. Pr. 1. januar 2003 blev regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter ændret, hvilket bl.a. medførte, at unoterede værdipapirer skulle værdiansættes til dagsværdi mod hidtil almindeligvis til anskaffelsesværdi. Ændringen i den anvendte regnskabspraksis medførte en positiv regulering af egenkapitalen på 237 mio. kr. Den samlede egenkapital udgjorde herefter mio. kr. Ved udgangen af 2003 udgør egenkapitalen mio. kr. og er forøget med 517 mio. kr., efter at der er afsat 150 mio. kr. af årets overskud til udbytte og anvendt 5 mio. kr. til udlodning til Sydbank Sønderjyllands Fond. Koncernens solvens ved udgangen af året er 11,1 pct. (2002: 11,4 pct.), heraf kernekapital 8,9 pct. (2002: 8,3 pct.). Solvens Ultimo mia. kr Kernekapital efter fradrag 3,5 4,1 Ansvarlig kapital efter fradrag 4,8 5,2 Vægtede poster uden for handelsbeholdningen 37,1 40,7 Vægtede poster med markedsrisiko 5,4 5,9 Vægtede poster i alt 42,5 46,6 Solvensprocent 11,4 11,1 Kernekapitalprocent 8,3 8,9 I alt 66,8 73,5 8 Sydbank årsrapport 2003

8 Ikke-balanceførte poster Garantierne er steget med 9 pct. og udgør 9,3 mia. kr. (2002: 8,6 mia. kr.), hvoraf realkreditgarantierne udgør 6,4 mia. kr. (2002: 6,0 mia. kr.). Rating Moody s rating vedrørende langfristet, kortfristet henholdsvis finansiel styrke er uændret A2, P-1 og C+. Forslag til generalforsamlingen Til generalforsamlingen indstilles at der for 2003 udbetales udbytte på 15 kr. og ekstraordinært udbytte på 5 kr. pr. aktie at der udloddes 5 mio. kr. til Sydbank Sønderjy llands Fond at bankens aktiekapital nedsættes med nom. 25 mio. kr. fra nom. 750 mio. kr. til nom. 725 mio. kr. Kapitalnedsættelsen sker ved, at nom. 25 mio. kr. af bankens beholdning af egne kapitalandele annulleres. Den foreslåede kapitalnedsættelse har den 16. februar 2004 medført en nedskrivning af beholdningen af egne kapitalandele direkte på egenkapitalen svarende til den aktuelle kursværdi af nom. 25 mio. kr. Hvis forslaget vedtages på generalforsamlingen, vil det, efter endelig registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medføre, at nedskrivningen af beholdningen af egne kapitalandele er permanent. Den foreslåede nedsættelse, der modsvarer et yderligere udbytte på kr. pr. aktie, kommer aktionærerne til gode i form af en større relativ andel af den fremtidige indtjening. Under en alt andet lige forudsætning påvirkes hverken koncernens kernekapital- eller solvensprocent ved kapitalnedskrivningen, da beholdningen af egne kapitalandele er fratrukket kernekapitalen inden kapitalberegningen. Der vil naturligvis ske påvirkning, i det omfang beholdningen af egne kapitalandele forøges eller børskursen ændrer sig. Overgang til IAS/IFRS Banken skal i 2005 aflægge koncernregnskab efter IAS/IFSR. Dette vil påvirke koncernens regnskab på flere områder. Den mest markante påvirkning forventes at opstå i forbindelse med værdiansættelsen af koncernens udlån. Værdiansættelsen af koncernens udlån sker i dag til nominel værdi med tillæg af tilgodehavende renter og fradrag af hensættelser. Grundlaget for og metoden til opgørelse af hensættelser fremgår af afsnittet om kreditris iko på side 12. Ved overgangen til IAS/IFSR skal udlånene optages til enten amortiseret kostpris eller dagsværdi. Beregningen af disse værdier kræver yderligere datagrundlag, bl.a. rentesatser og -marginaler ved indgåelse, forventet tab, fremtidig indtjening og fremtidige administrations- og håndteringsomkostninger. En del af disse data kan leveres af bankens nye kreditmodeller, som er omtalt nærmere på side 14. Værdiansættelsen af værdipapirer skal som hovedregel fortsat ske til dagsværdi. På nuværende tidspunkt kan koncernens eventuelle resultat- og balancepåvirkning ved overgangen til IAS/IFSR ikke beregnes. I øvrigt er der internt påbegyndt et udredningsarbejde med henblik på overgangen til IAS/IFRS. Forventninger til 2004 Koncernens budget for 2004 er baseret på forventninger om en svag vækst i dansk økonomi. Koncernen budgetterer med en beskeden vækst i udlån og uændrede tab og hensættelser. Der budgetteres med en uændret bemanding og en omkostningsstigning i niveauet 2-3 pct. inklusive den besluttede filialetablering i Viborg medio 2004, men eksklusive eventuel udgift til medarbejderaktier. Samlet forventer koncernen et basisresultat i niveauet mio. kr. i Endelig forventer Sydbank, at Nykredit udnytter den køberet til Totalkredit, der udløber pr. 1. oktober Det forventede salg vil medføre en skattefri avance på 88 mio. kr. Sydbank årsrapport

9 M A R K E D S R I S I K O Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta- og aktierisiko. Indgåelse af markedsrisiko er en del af bankens kernevirksomhed med stor betydning for den samlede indtjening. Markedsrisiko styres i Treasury efter politikker og ra m- mer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse. Den markedsrisiko, der knytter sig til de handels- og kundevendte forretninger, styres i Sydbank Markets. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens Controllerafdeling, og bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering herom. Renterisiko Renterisiko omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved opgørelsen af renterisikoen på fastforrentede fordringer (obligationer mv.) anvender Sydbank en cashflow-model. I note 37 er anvendelsen nærmere omtalt. Renterisikoen på konverterbare danske realkr e- ditobligationer opgøres i bankens egen varigheds model. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af koncernens samlede markedsrisiko. Renterisikoen, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 pct.-point i samtlige valutaer, udgør ved årets udgang 199 mio. kr. eller 4,8 pct. (2002: 5,9 pct.) af koncernens kernekapital efter fradrag. Heraf hidrører 214 mio. kr. (2002: 181 mio. kr.) fra fordringer i danske kroner og netto -15 mio. kr. (2002: 27 mio. kr.) fra fordringer i udenlandsk valuta. Renterisiko fordelt efter varighed og valuta mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3 år >3 år I alt 2003 I alt 2002 DKK EUR USD CHF SEK NOK Øvrige I alt I alt Valutarisiko Sydbank-koncernens samlede valutarisici har i 2003 i lighed med tidligere år ligget på et meget beskedent niveau. Ved udgangen af 2003 udgør risikoen på den udækkede valutaposition 3 mio. kr. (2002: 4 mio. kr.), uændret svarende til 0,1 pct. af kernekapitalen efter fradrag. Aktierisiko Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier, dvs. ekskl. puljekundernes beholdninger og egne kapitalandele, udgør ved udgangen af mio. kr. (2002: 111 mio. kr.). Beholdningen af unoterede aktier udgør ultimo mio. kr. (2002: 240 mio. kr.). Ultimo 2003 udgør beholdningen af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 185 mio. kr. (2002: 195 mio. kr.). 10 Sydbank årsrapport 2003

10 Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes såvel af bankens kunder som af banken til afdækning og styring af markedsrisiko. Sydbank er aktiv deltager i handelen med afledte finansielle instrumenter. Af note 7 fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2002 og Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisiko, idet de kan henføres til hver af de tre underliggende risikotyper. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændig markedsrisiko for koncernen. En opdeling af de afledte finansielle instrumenter på valuta-, rente- og aktiekontrakter ultimo 2002 og 2003 er vist nedenstående. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er en del af koncernens markedsr i- siko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af likviditetsberedskabet. Koncernen har i løbet af 2003 elimineret det tidligere indlånsunderskud målt som forskellen mellem udlån og indlån/udstedte obligationer. En del af bankens likviditetsberedskab består af et GMTN-program på 1 mia. euro. Dette er ved udgangen af 2003 udnyttet til optagelse af supplerende kapital på 155 mio. euro og 10 mio. pund, samt udstedelse af obligationslån på 250 mio. euro. Herefter udgør bankens uudnyttede likviditetsberedskab under GMTN-programmet 581 mio. euro. Afledte finansielle instrumen ter Ultimo mio. kr. nominelle beløb Valutakontrakter Terminer/futures Swaps Optioner Rentekontrakter Terminer/futures Forward Rate Agreements Swaps Optioner Aktiekontrakter Terminer/futures 8 2 Optioner Bankens likviditet målt i relation til 10 pct.-kravet i BSL 28 for årene fremgår af nedenstående graf Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sydbank Lovkrav Sep Dec Likviditet Sydbank årsrapport

11 K R E D I T R I S I K O Kreditrisiko er risikoen for, at et engagement ikke skønnes at kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Engage - menter omfatter udlån, garantier og tilgodehavender hos kreditinstitutter. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handelen med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instru menter. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, vedtaget og fastlagt af bankens ledelse. Afskrivninger Konstateres det, at kundens betalingsevne er ophørt, afskrives engagementet. Der foretages delafskrivning af et engagement, når en del af engagementet uden tvivl må forventes tabt. Branchefordeling/risikospredning Koncernen tilstræber en branchekonform fordeling af kreditgivning mellem privat og erhverv og inden for de forskellige erhvervsgrupper. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt i Kreditområdet. Alle engagementer større end 1 mio. kr. revurderes, risikoklassificeres og rebevilges årligt. Kritiske engagementer Såfremt en kundes kreditværdighed drages i tvivl, og betalingsevnen eller -muligheden skønnes usikker, klassificeres engagementet som kritisk, og overvågningen skærpes, samtidig med at der foretages en vurdering af hensættelsesbehovet. Hensættelser Ud over individuelle hensættelser foretager banken en årlig regulering af blokhensættelser baseret på statistisk grundlag af den forventede tabsrisiko. Individuelle hensættelser foretages, hvis et engagement skønnes at indebære risiko for tab som følge af kundens nuværende og forventede økonomiske situat i- on sammenholdt med realisationsværdien af potentielle sikkerheder. Hensættelsesbehovet vurderes løbende og forhøjes eller nedsættes i det omfang, ændringer i kundens økonomiske forhold giver anledning hertil. Hensættelserne opdeles i A- og B-hensættelser. A- hensættelser markerer, at der er en sandsynliggjort risiko for tab på engagementet. B-hensættelser angiver, at tabet anses for uundgåeligt. Koncernens udlåns- og garantistruktur er overordnet kendetegnet ved, at 57 pct. er til erhverv, 30 pct. til pr i- vate kunder og 3 pct. til offentlige myndigheder, mens 10 pct. er erhvervsmæssige reverseforretninger. Koncernens udlån og garantier fordelt på brancher Bankudlån og garantier: mio. kr. pct. mio. kr. pct. Landbrug mv Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport mv Finansiering, forsikring mv Ejendomsadministration og -handel samt diverse service Øvrige erhvervsmæssige udlån Erhvervsmæssige bankudlån og garantier i alt Offentlige myndigheder Private Bankudlån og garantier i alt Reverseforretninger (erhvervsmæssige): Finansiering, forsikring mv I alt Som branchefordeling er anvendt den til Finanstilsynet indberettede. 12 Sydbank årsrapport 2003

12 Bankens udlån og garantier fordelt efter størrelse Engagementer Antal pct. mio. kr. pct. Antal pct. mio. kr. pct. Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. og derover I alt Summen af engagementer opgjort efter BSL 23, der overstiger 10 pct. af den ansvarlige kapital, udgør 79 pct. Tab og hensættelser Nedenstående er vist specifikationen af årets tab og hensættelser. Koncernens tab og hensættelser mio. kr Årets nettohensættelser Direkte tabsbogført uden tidligere hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Driftsbelastning Koncernens driftsbelastning er uændret fra 2002 til I nedenstående skema er vist udviklingen fra 2002 til 2003 i koncernens hensættelser på bankudlån og garantier samt i rentenulstillede bankudlån. Endvidere fremgår hensættelser henholdsvis rentenulstillede bankudlån i pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. Koncernens hensættelser mio. kr Hensættelser bankudlån og garantier Rentenulstillede bankudlån Hensættelser bankudlån og garantier fratrukket rentenulstillede banku dlån I pct. af bankudlån, garantier og hensættelser: Hensættelser 3,1 3,2 Rentenulstillede bankudlån 0,4 0,4 Koncernens udlån og garantier mio. kr Pct. ændr. Bankudlån ,1 Udlån vedr. reverseforretninger ,5 Garantier ,3 Hensættelser ,9 Af de samlede hensættelser er mio. kr. (2002: mio. kr.) A-hensættelser, der uændret udgør 2,9 pct. af bankudlån, garantier og hensættelser. De samlede hensættelser udgør 896 pct. af de rentenulstillede udlån (2002: 812 pct.). Udlån, garantier og hensættel ser ,9 Heraf bankudlån, garantier og hensættelser ,3 Sydbank årsrapport

13 Kreditmodeller Koncernen arbejder løbende på at videreudvikle de klassifikations- og ratingmodeller, som anvendes til kreditvurdering og klassifikation af såvel bestående som potentielle privat- og erhvervskunder. Modeludviklingen tager afsæt i de af Basel-komiteen fremsatte anbefalinger til opbygning og anvendelse af interne modeller i forbindelse med kreditrisiko, som forventes indarbejdet i et kommende kapitaldækningsdirektiv pr. 1. januar Målet er at leve op til de stillede krav til anvendelse af modellerne i forbindelse med opgørelsen af koncernens solvens. Ratingmodellen til erhverv skal anvendes til store og mellemstore erhvervskunder, medens ratingmodellen til privat skal anvendes til private kunder og mindre erhverv. Grænserne mellem de enkelte grupper er endnu ikke fastsat, men vil tage afsæt i engagementernes kredithåndtering og kompleksitet. Modellerne vil ligeledes levere en del af de nødvendige input til opgørelse af værdien af koncernens udlån i forbindelse med overgangen til IAS/IFRS, jf. side 9. De nye modeller vil blive implementeret successivt i løbet af 1. halvår Med henblik på at styrke koncernens håndtering af kr e- ditrisiko implementeres ligeledes i løbet af 2004 en kreditmodel. Kreditmodellen kan på baggrund af uddata fra ratingmodellerne, branche- og landedata samt egne forudsætninger om f.eks. konjunktur og korrelation illustrere og simulere på de risici, der knytter sig til koncernens samlede kreditportefølje. Juridisk risiko Sydbank er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. 14 Sydbank årsrapport 2003

14 S A M F U N D S Ø K O N O M I Den globale afmatning ramte for alvor dansk økonomi i 2003, hvor væksten var meget tæt på 0. Specielt inv e- steringerne og nettoeksporten trak væksten ned, mens det private forbrug steg med ca. 1,5 pct. Den lave økonomiske aktivitet betød, at arbejdsløsheden steg fra 5,5 pct. i begyndelsen af året til ca. 6,5 pct. ved årets afslutning. Samtidig blev inflationen presset ned fra knap 3 pct. til ca. 1,5 pct. Trods de svage konjunkturer er dansk økonomi sund med overskud på både de offentlige finanser og betalingsbalancen. Der er efter bankens vurdering ikke udsigt til en længerevarende lavvækstperiode i dansk økonomi. Skattelettelserne fra 1. januar giver sammen med lave renter og fortsat reallønsfremgang grundlag for stigende privatforbrug i Samtidig er der tegn på et opsving i specielt USA og Asien og i mindre grad i Europa. Svækkelsen af den amerikanske dollar gennem de seneste år betyder dog, at danske virksomheder mister konkurrenceevne, og Danmark vil derfor kun i begrænset omfang få gavn af det internationale opsving. Banken forventer, at BNP-væksten i 2004 vil nå op omkring 2 pct. med det private forbrug som den største vækstmotor. I 1. halvår vil arbejdsløsheden antageligt stige yderligere, og banken forventer kun et svagt fald i slutningen af året. Inflationen ventes at falde svagt i foråret og derefter stige op mod 2 pct. Der er samtidig udsigt til fortsatte overskud på både betalingsbalancen og de offentlige finanser dog lidt lavere end i ,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Den lange rente 2003 pct. p.a. 10-årig statsobligation Den 10-årige danske statsobligationsrente faldt i begyndelsen af 2003 primært som følge af usikkerhed om konflikten i Irak. Efter krigen faldt renterne igen, da strømmen af svage nøgletal tog til, og den 10-årige danske rente nåede i juni bunden omkring 3,65 pct. I løbet af sommeren kom der tegn på, at et internationalt opsving var på vej. Renten steg derfor til ca. 4,5 pct. og Sep Okt Nov Dec har siden svinget omkring dette niveau. Banken forventer relativt stabile lange renter i 1. halvår 2004, men i 2. halvår forventes et fald til ca. 4 pct., da opsvinget efter bankens vurdering vil begynde at tabe pusten hen mod slutningen af året. 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 De korte renter faldt i 2003 som følge af rentenedsættelser fra Den Europæiske Centralbank på i alt 0,75 procentpoint, som Nationalbanken fulgte op. Desuden nedsatte Nationalbanken selvstændigt udlånsrenten med 0,05 procentpoint for at undgå en yderligere styrkelse af den danske krone over for euro. 3-måneders renten nåede dermed ned på 2,15 pct. Banken forventer, at de korte renter vil forblive uændrede i hovedparten af 2004, men stige svagt mod slutningen af året Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr Maj Maj Juni Juni Juli Juli Aug Aug KFX-Indeks 2003 Den korte rente 2003 Aktierne steg i 2003 efter tre års fald. Vendingen skyldtes en kombination af afklaring om konflikten i Irak, rimelig indtjening i mange virksomheder og begyndende tegn på et internationalt økonomisk opsving. Samlet steg KFX-indekset med 22 pct. Banken forventer, at det internationale opsving vil trække aktierne yderligere op i 1. halvår 2004, men i 2. halvår forventes kurserne igen at stagnere i forlængelse af forventningen om, at opsvinget vil gå lidt i stå. Samlet forventes KFX-indekset at være steget til omkring ved udgangen af Sep Sep Okt Okt Nov Nov Dec Dec Sydbank årsrapport

15 F O R R E T N I N G S G R U N D L A G Værdigrundlag og profil Sydbank er og vil fortsat være en selvstændig, kundeog aktionærmæssigt bredt forankret, dansk allround bank til gavn for kunder, lokalsamfund, aktionærer og medarbejdere. Bankens virke tilsigter at dække kundernes behov for finansielle produkter kompetent, troværdigt, imødekommende og konkurrencedygtigt. Bankens organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kunde- og dermed forretningsbehov og baserer sig på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enkelte kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en mest mulig rationel administration. Bankens vigtigste ressource og konkurrenceparameter er vidensøgende, engagerede, fleksible og effektive me d- arbejdere. Økonomiske mål Sydbank vil være velindtjenende og solid. Med afsæt i bankens værdigrundlag og profil har banken som økonomisk målsætning over tid at præstere resultater, der indebærer en forrentning af egenkapit a- len, som tilfredsstiller aktionærernes langsigtede af - kastforventninger, og som overstiger gennemsnittet af sammenlignelige danske pengeinstitutter. Det er bankens målsætning at opretholde en solvens i niveauet 10 pct. og en kernekapitaldækning i niveauet 8 pct. Sydbank er Danmarks fjerdestørste pengeinstitut. Bankens kerneområder er Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter, Århus- og Odense-områderne samt Sydfyn. Banken er i Danmark yderligere repræsenteret i større byer i Midt- og Nordjylland samt i København, og uden for landets grænser i Nordtyskland samt i Schweiz. Banken kombinerer den mindre banks kvaliteter nærhed, lokalkendskab, fleksibilitet og handlekraft i relation til de mange kunder med den store banks muligheder for, effektivt og lønsomt, at levere specialiserede og kompetencekrævende bankydelser til bl.a. erhvervs- og investeringskunder. Banken er tilgængelig for kunderne med personlig betj e- ning i et bredt afdelingsnet og med en fortsat udviklet vifte af elektroniske selvbetjeningsløsninger for både erhvervs- og privatkunder. Sydbanks servicekoncept tager sigte på at optimere nytteværdien i det enkelte kundeforhold, således at forholdet kunde/bank gensidigt afspejler lønsomhed og loyalitet. Sydbank er bank for sine kunder ud fra devisen: Hvad kan vi gøre for dig. 16 Sydbank årsrapport 2003

16 K U N D E R O G F O R R E T N I N G Kunder og afdelinger Sydbank har ca kunder, hvoraf godt er erhvervskunder. Bankens kundeudvikling er meget tilfredsstillende også set i lyset af, at banken fokuserer på helkundeforhold og gensidig lønsomhed og loyalitet i forholdet mellem kunde og bank og et udtryk for, at Sydbank evner at tiltrække og fastholde kunder i et meget konkurrencepræget marked. Banken har 112 danske afdelinger og derudover afdelinger i Flensborg og i Hamborg. Hertil kommer Private Banking International (PBI) i Gråsten og datterbanken Sydbank (Schweiz) AG i St. Gallen, der begge tilbyder kapitalforvaltning og formuepleje for kunder med domicil uden for landets grænser. Efter vellykkede etableringer i Silkeborg i 2001, i Skanderborg i 2002 og i Holstebro i eftersommeren 2003 åbnes en ny afdeling i Viborg medio Via disse udbygninger af distributionsnettet understøttes og ekspanderes Sydbanks forretning i det midtjyske område. Egnsbank Fyn fusionerede med Sydbank i Samkøringen er tilendebragt i 2003 og afsluttet med en ombygning af regionshovedkontoret i Vestergade. Sydbank markerer sig nu som en betydelig aktør i Odenseområdet på såvel privat- som på erhvervskundesiden. I årets løb har Sydbank lukket 4 mindre filialer og tilpasset åbnings- og betjeningstiderne i yderligere 3. Banken tilstræber i kerneområderne at videreføre et bredt afdelingsnet, der selvsagt på rentabel vis muliggør fortsat tilstedeværelse også i mindre bysamfund. Med henblik på bedst mulig sikring mod bankrøverier har Sydbank i første halvdel af 2003 installeret tidsforsinkels eslåse i alle bankens afdelinger. Selvbetjening Med udgangspunkt i bankens omfattende hjemmesider på internettet har Sydbanks kunder mulighed for at søge nyttige økonomiske informationer, etablere økono - misk beslutningsgrundlag på en række områder samt foretage gængse bankforretninger, herunder handle værdipapirer. Sydbank har i 2003 lanceret en helt ny NetBank på en teknisk platform, der sikrer høj driftsstabilitet, hurtige svartider og et dynamisk udviklingsmiljø. Blandt nyhederne i NetBanken er: Finansielt overblik, Reuterskurser og -nyheder, investeringsoverblik, EUbetalinger, integration til Totalkredit samt mulighed for fravalg af kontoudskrifter på papir. Antallet af NetBank-kunder og disses brug af NetBanken til betalinger, overførsler, værdipapirhandel m.v. har gennem 2003 været i kraftig vækst. Sydbanks Online Banking-systemer til erhvervskunder er i årets løb nyinstalleret hos over virksomheder og anvendes i dag i ca virksomheder. Alle Online Banking-kunderne er i 2003 blevet opdateret til nyeste teknologi, og samtlige brugere er indrulleret i et standard certifikat sikkerhedssystem. Alle ebanking-løsninger serviceres af Hotline afdeli n- gen, der også har åbent om aftenen. Hotline betjente i 2003 knap kundehenvendelser. Knap 80% af alle bankens betalingstransaktioner såvel nationale som internationale foregår via bankens ebanking-systemer. Sydbank har udstedt Dankort til bankens kunder. Heraf er kombineret med den internationale Visa-funktionalitet og ca med den ekstra kreditfacilitet, som Sydbanks BlueCard leverer. Sidst på året lancerede Sydbank debetkortet Visa Electron. I løbet af den første måned tog unge kunder mod tilbuddet om dette fleksible betalings- og hævekort med saldokontrol. Samtidig med lanceringen af Visa Electron igangsatte banken et nyt og fremtidssikret kortsystem, der gør det enkelt at etablere og administrere nye kortprogrammer. Banken er således velforberedt på bl.a. udskiftningen af alle Dankort til chip Dankort i Alle Sydbank afdelinger har en pengeautomat, og i alt er der opstillet 140 pengeautomater, hvoraf 125 er åbne for kontanthævninger den største del af døgnet alle årets dage. I 2003 er der som noget nyt etableret pengeautomater i butiksmiljøer. Bankens pengeautomater har i 2003 håndteret 4,5 mio. udbetalinger, hvilket svarer til ca. 70 pct. af alle kontanthævninger i/via banken. Sydbank årsrapport

17 Forretningsområder Sydbank har et konkurrencedygtigt produktsortiment og leverancesystem, der matcher kundernes behov. Sy d- bank lægger i sit virke over for såvel privat-, erhvervssom investeringskunder vægt på at udøve professionel rådgivning, at være en proaktiv sparringspartner samt at levere smidig betjening. Det sker med baggrund i bankens kendskab til den enkelte kundes behov og baseret på medarbejdernes specialviden og kompetence inden for de respektive fagområder, herunder finansiering/realkredit og pensionsopsparing. Banken har valgt at drive bank med vægt på egenpr o- duktion af bankprodukter og -ydelser. Derudover har Sydbank indgået samarbejdsaftaler med underleverandører uden for den klassiske vifte af bankprodukter. På realkreditområdet er Sydbanks primære samarbejdspartnere Totalkredit/Nykredit og DLR og på livsforsikringsområdet Topdanmark og PFA. Investering og private banking De forretningsmæssige vækstområder investeringsrådgivning og kapitalforvaltning er blandt Sydbanks fremtrædende kompetenceområder. Sydbank forvalter ved udgangen af 2003 en samlet værdipapirbaseret opsparing på 26,4 mia. kr. Det sker bl.a. i et tæt samarbejde med investeringsforeningerne Sydinvest og BankInvest. Bankens kundevendte ekspertise inden for investeringsrådgivning og formuepleje er tilgængelig i 16 lokale investeringscentre og -afdelinger. Investeringscentrenes og -afdelingernes løsninger til kunderne bygger på personligt kendskab og opmærksomhed samt på kundebehovsorienterede værktøjer og anal y- ser og afspejles i branchens måske bedste forhold mellem decentral investeringskompetence og depotvolumen. Herved står Sydbank stærkt i relation til efterspørgslen fra formuende private banking-kunder. Via Private Banking International-afdelingen i Gråsten har Sydbank i en årrække, med baggrund i bankens investeringsrådgivningskompetence, med betydelig succes tilbudt udenlandske primært tyske kunder formuepleje og inv esteringsrådgivning. Aktiviteten er fra primo 2003 udbygget med datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der fra St. Gallen i Schweiz henvender sig til investeringskunder med domicil uden for Danmarks grænser, herunder udlandsdanskere. De to private banking international-afdelinger beskæftiger sammenlagt godt 30 medarbejdere. Erhverv Sydbank er og vil være en konkurrencedygtig allround bank for erhvervskunder. Sydbank besidder særlig kompetence, bl.a. når erhvervskunderne efterspørger effektive betalingsformi d- lings- og cash management-løsninger såvel nationalt som internationalt. Sidstnævnte understreges ikke blot af egne afdelinger i Tyskland, men også af, at Sydbank er aktiv deltager i de nyeste systemer for grænseoverskridende betalinger i euro, samt at banken deltager i det internationale Connector-samarbejde. Herigennem kan banken, som overbygning til øvrige betalingsformidlingsløsninger, tilbyde international cash manage - ment-løsninger i mere end 20 lande. Et andet særligt kompetenceområde er afdækning af erhvervskunders rente- og valutarisici. Banken tilbyder således rentesikring af såvel korte som lange kreditter samt en bred vifte af instrumenter fra almindelige terminskontrakter til strukturerede optionsprodukter til afdækning af valutarisici. Banken tilbyder også professionelle ebanking-løsninger til erhvervskunder på specialområderne valutahandel og rembursforretninger. Sydbank deltager løbende i undersøgelser af erhvervskundernes tilfredshed med deres primære pengeinstitut undersøgelsen fra Aalund Research viste, at Sydbank for tredje år i træk har landets mest tilfredse og loyale erhvervskunder, at banken har færrest erhvervskunder, der planlægger skift fra banken, og at Sydbank i bankens geografiske kerneområde oftest bliver peget på som det pengeinstitut, erhvervsvirksomheder ville vælge i en skiftesituation. I 2004 vil Sydbank videreføre fokuseringen på erhvervsområdet. 18 Sydbank årsrapport 2003

18 Sydbank-aktien Sydbank havde ved udgangen af aktionærer. Fidelity Investments og Silchester International Investors Ltd. ejer hver mere end 10 pct. af Sydbanks aktiekapital og Nykredit mere end 5 pct Sydbank Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Bankindeks Okt Nov Dec Aktiekursudvikling 2003 Sydbank-aktiekursen var 803 ved årets udgang mod 490 primo året og 430 primo Sydbank årsrapport

19 O R G A N I S A T I O N O G M E D A R B E J D E R E Banken er fysisk kundevendt via 15 danske regioner, Sydbank Tyskland, Private Banking Internationalafdelingerne, selskaberne i SBK-gruppen samt specialistfunktionerne i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa, herunder Sydbank Markets, Storkundeområdet samt Inden- og Udenlandsk Betalingsformidling. De danske regioner leverer full service-betjening af alle kunder. Regionerne er på den kundevendte side organiseret i erhvervsafdeling, investeringsafdeling og privatkundeafdeling, hvortil bankens mindre filialer refer e- rer. De administrative opgaver udføres i videst muligt omfang i kundesekretariater i regionshovedkontorerne understøttet af specialiserede afdelinger i hovedsædet. Sydbank Tyskland Sydbank Tyskland henvender sig såvel til danske erhvervskunder, der har samhandel med Tyskland, som til tyske erhvervs- og privatkunder. Derudover har Sy d- bank i Flensborg specialiseret sig i at være bank for privatkunder, der dagligt pendler over den dansk-tyske grænse. SBK/DMK/Sydleasing/Sydfactoring Selskaberne beskæftiger sig primært med leasing og factoring i regi Sydleasing og Sydfactoring, finansiering af lystbåde samt med anpartsadministration. Sydbank Markets Sydbank Markets varetager bankens handels- og kundevendte aktiviteter på værdipapir-, rente- og valuta - markederne. Sydbank Markets er endvidere fagligt ansvarlig for bankens decentrale investeringscentre og -afdelinger, hvor der er beskæftiget i alt ca. 80 medarbejdere. Sydbank Markets er organiseret i Handel, Kapitalforvaltning og -rådgivning samt Handelsadministration, og beskæftiger i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa ca. 145 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i de ad - ministrative funktioner. Medarbejdere Antallet af medarbejdere i Sydbank er omregnet til heltidsbeskæftigede ultimo 2003 i alt mod ved årets begyndelse. I koncernbemandingen indgår 45 unge mennesker bankelever og finansøkonomer under uddannelse. Banken planlægger at ansætte 25 nye elever i Banken rekrutterer i disse år et betydeligt antal nye medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. It Bankdata er primær it-leverandør til Sydbank og til en lille snes andre danske pengeinstitutter. Via samarbejdet med Bankdata kan Sydbank bygge på en driftssikker, moderne og fremtidsorienteret itleverance og -platform. Sideløbende med driftsafvikli n- gen videreudvikles på bl.a. grundsystemer, valuta- og fondshandelssystemer, selvbetjenings- og ebankingsystemer samt på bankens intranet og workflowløsninger. Regionale Bankers Forening Sydbank deltager i Regionale Bankers Forening sammen med Amagerbanken, Amtssparekassen Fyn, Jyske Bank og Spar Nord Bank og med Arbejdernes Landsbank som associeret medlem. Foreningen har som hovedformål at styrke medlemmernes sektorpolitiske position, bl.a. på infrastrukturområdet. Samarbejdet koordineres via et sekretariat beliggende i København. 20 Sydbank årsrapport 2003

20 C O R P O R A T E G O V E R N A N C E Bestyrelsen i Sydbank har forholdt sig til Nørbyudvalgets anbefalinger om Corporate Governance. Det er bestyrelsens opfattelse, at banken i vid udstrækning efterlever Nørby-udvalgets anbefalinger. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Det er bankens mål at forblive en selvstændig, uafhængig kunde- og aktionærmæssigt bredt forankret dansk allround bank samt over tid at præstere økono - miske resultater, der tilfredsstiller aktionærernes lan g- sigtede afkastforventninger, og som overstiger gennemsnittet af sammenlignelige danske pengeinstitutter. Sydbank har i sine vedtægter stemmeretsbegrænsninger. Bankens bestyrelse er af den opfattelse, at disse stemmeretsbegrænsninger uden at konflikte med bankens langsigtede økonomiske målsætning understøtter bankens mål om selvstændighed og forretningsmæssig udvikling til gavn for kunder, lokalsamfund, aktionærer og medarbejdere. Interessenternes rolle og betydning I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger op e- rerer banken med formulerede, offentligt tilgængelige politikker over for de væsentligste interessegrupper. Åbenhed og gennemsigtighed Banken efterlever udvalgets anbefalinger om åbenhed og gennemsigtighed. Banken opererer således i overensstemmelse med de af Københavns Fondsbørs fastlagte generelle oplysningsforpligtelser såvel som med informationsbetingelserne for deltagelse i fondsbørsens MidCap+ selskabsgruppe. Banken har bl.a. udarbejdet interne regler for efterlevelse af oplysningsforpligtelserne og har etableret en Investor Relations-funktion samt en politik for funktionens virke, ligesom banken offentliggør kvartalsrapporter. Bestyrelse og direktion Nørby-udvalgets anbefalinger vedrørende bestyrelsen, f.eks. om opgaver og ansvar samt uafhængighed og aldersgrænser, er i al væsentlighed opfyldt. Bankens bestyrelse består af 12 medlemmer, heraf 8 aktionærvalgte. Bestyrelsen afholder ordinært 11 møder om året. Hertil kommer deltagelse i 2 årlige repræsentantskabsmøder samt i en årlig kreditgennemgang. Bestyrelsen får et fast honorar om året. Direktionen er kontraktansat og fast aflønnet. Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser offentliggøres kvartalsvis. Risikostyring I bankens årsrapport redegøres for væsentlige dele af bankens risikostyring. Sydbank årsrapport

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening i alt. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser

Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening i alt. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser R E G N S K A B S B E R E T N I N G Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 19 mio. kr. til 1.865 mio. kr. Udviklingen i forhold til

Læs mere

REGNSKABSBERETNING. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser

REGNSKABSBERETNING. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening. Omkostninger og afskrivninger. Handelsindtjening. Tab og hensættelser REGNSKABSBERETNING Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 51 mio. kr. til 1.846 mio. kr. Udviklingen i forhold til 2001 er vist herunder.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening

Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Regnskabsberetning Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 112 mio. kr. til 1.977 mio. kr. Rentemarginalindtjeningen er steget med 53

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Regnskabsberetning 6. Kreditrisici mv. 12. Samfundsøkonomi 14. Forretningsgrundlag 15. Kunder og forretning 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Regnskabsberetning 6. Kreditrisici mv. 12. Samfundsøkonomi 14. Forretningsgrundlag 15. Kunder og forretning 16 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisici 10 Kreditrisici mv. 12 Samfundsøkonomi 14 Forretningsgrundlag 15 Kunder og forretning 16 Organisation og

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct.

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct. Årets resultat Hovedtræk Sydbank har i 2005 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 1.313 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 28 pct. før

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Årets resultat 5 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 12 Kreditrisiko 14 Operationel risiko 17 Idé- og forretningsgrundlag 18 Kunder

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere