SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93"

Transkript

1 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 Opgavens økonomiske rammer ABR 89, pkt SYNOPSIS 1123 KØBENHAVN K TLF: WEB: ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN Hvad skal der til for at der er taget stilling til opgavens økonomiske rammer? rammen skal være oplyst over for rådgiveren BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93 Bevirker den manglende overholdelse af rammer, at der kan rejses krav over for rådgiveren? Ja, forudsat at det er oplyst over for rådgiveren, at overholdelse af rammen var væsentlig for klienten rammen overskrides væsentligt overskridelsen ikke skyldes forhold, for hvilke rådgiveren ikke hæfter. Den 25. september

2 Hvilke krav vil kunne rejses? honorarnedsættelse erstatning eksempelvis til bygherrens forgæves udgifter til andre rådgivere, undersøgelser mv. Rådgiveren kan afværge krav ved at omprojektere Særlig aftale om styrende budget Der er typisk aftalt omprojekteringsforpligtelse for rådgiveren Danske Ark og FRI ydelsesbeskrivelsen, december 2009, pkt : Hvis det samlede ajourførte budget efter indhentning af tilbud på samme tidspunkt viser sig at overskride det aftalte udsving i forhold til det godkendte budget, kan klienten forlange projektet revideret i samarbejde med rådgiveren efter nærmere aftalte vilkår. Såfremt overskridelsen af det godkendte budget skyldes enten aftalt prisregulering ændring i projektet aftalt med klienten ændring i angivne forudsætninger for budget forhold som rådgiveren ikke havde eller ikke burde have haft kendskab til på tidspunktet for budgettets ajourføring, gennemføres eventuel projektrevision med fuldt vederlag til rådgiveren

3 for Såfremt en aftale om omprioritering berører en anden rådgivers ansvarsområde og medfører omprojekteringsudgifter for denne, er klienten forpligtet til at honorere den anden rådgiver direkte med eventuel regres over den rådgiver, som har ansvaret for overskridelsen. Totalrådgivning / delt rådgivning totalrådgivning: totalrådgiveren hæfter for alle rådgivere NB: Ydelsesbeskrivelsen forudsætter, at den styrende økonomiske ramme først fastlægges sammen med projektforslaget Hvem bestemmer inden for hvilken del af opgaven, der ske omprojektering? kan delt rådgivning: hvis omprojekteringen medfører, at rådgivere, der ikke har overskredet budgettet, også skal om-projektere, skal bygherren honorere den projekterendes indsats i henhold til ABR 89,pkt som udgangspunkt rådgiveren (medmindre andet er aftalt) 5 6 3

4 Er manglende overholdelse af et budget ansvarspådragende? Som udgangspunkt: natur Nej budgetrammen må i sagens bero på et skøn Retsvirkning af et ansvarspådragende fejlskøn En individuelt udarbejdet omprojekteringsklausul må antages endelig at gøre op med retsvirkningen af en budgetover-skridelse, dvs. det skal specifikt være aftalt, såfremt ompro-jekteringsforpligtelsen tillige udløser erstatning (ansvarspå-dragende adfærd forudsat) Dette er eksempelvis gældende, hvis ydelsesbeskrivelsen er en del af aftalegrundlaget, jf. ovenfor ad 4. Budgetoverskridelsen viser sig efter licitationen, dvs. først under arbejdets udførelse omprojektering erstatning / tab afslag Ved omprojekteringsklausul skal der være taget stilling til hvilke udgifter / ydelser rammen skal indeholde hvornår rammen skal være gældende (licitationen, byggeriets tyngdepunkt, byggeriets afslutning) 7 8 4

5 om rammen skal indekseres / hvorledes rammen skal indekseres hvorledes entreprisearbejderne skal udbydes (hovedeller fagentreprise) om rammen kan overskrides inden for visse grænser uden pligt til omprojektering om det skal have retsvirkning og da hvilken, såfremt rammen ikke udnyttes om omprojektering giver ret til fristforlængelse eventuelt specifikke forudsætninger, der måtte være af betydning for parterne, herunder eventuelt erstatningsansvar UDSKYDELSE OG STANDSNING AF OPGAVER ABR 89, pkt. 7 Udskydelse Bygherren har en diskretionær ret hertil (der dog ikke må skyldes, at bygherren ikke kan overholde aftalte frister, jf. ABR 89, pkt. 5.5) Rådgiveren har krav på at få dækket de udgifter (men ikke mistet fortjeneste), der er en følge af udskydelsen. Standsning Bygherren har en diskretionær ret hertil Retsvirkning

6 rådgiveren skal have honorar for det indtil standsningen udførte arbejde Hvorledes opgives værdien af det udførte arbejde? Regningsarbejder honorarfordelingen dækning af rådgiverens omkostninger i forbindelse med standsning af arbejdet Dækningen omfatter alene rådgiverens udgifter, d.v.s. ikke egentlig fortjenester. (eventuel) kompensation for rådgiverens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre opgaven Som udgangspunkt ikke (fuld) erstatning. (eventuel) godtgørelse for bygherrens fremtidige brug af det materiale, der er udarbejdet inden opgavens standsning. Hvis projekteringen ikke er påbegyndt, jf. ABR 89, pkt , er der for bygherren fri anvendelse af analyser, beregninger mv. udarbejdet af rådgiveren, hvor forudsætningerne for opgavens løsning indeholdes, men ikke yderligere materiale, herunder specielt ikke de af rådgiverne udarbejdede skitser. Hvis projekteringen er påbegyndt, kan bygherren, jf. ABR 89, pkt.7.2.3, frit anvende det af rådgiveren udarbejdede materiale mod en rimelig godtgørelse

7 2. AB 92/ABT93 Sikkerhedsstillelse - 6 Hvorledes opgøres værdien af det udførte arbejde? regningsarbejde? honorarfordeling? Dækningen omfatter her alene rådgiverens udgifter, dvs. ikke egentlig fortjeneste Som udgangspunkt ikke (fuld) erstatning. Entreprenørens sikkerhedsstillelse ( 6) Etablering/sanktioner Symmetri mellem kontraktens garantikrav og garantidokumentet Betingelse for kontraktunderskrivelse Ophævelse af kontrakt Tilbagehold i entreprisesummen Størrelse/nedskrivning/ophør Forhøjelse ved ekstraarbejder Fremgangsmåden ved træk på garantien/sagkyndig beslutning ( 46)

8 Aflevering (AB ) Garantiens dækningsomfang Bygherrens sikkerhedsstillelse ( 7) Etablering Størrelse Fremgangsmåden ved udbetaling/sagkyndig beslutning ( 46) Ophør Garantiens dækningsomfang Afleveringens juridiske konsekvenser Risikoen for entreprisen går over til bygherren ( 12 stk. 1) Vedligeholdelsespligten går over til bygherren ( 12 stk. 3) Forsikringspligten (medsikring af entreprenøren) ophører (efter evt. mangelsafhjælpning) ( 8 stk. 1) Forsinkelsesansvaret (dagbod) ophører endeligt Bygherrens ændringsret ophører ( 14 stk. 1) Mangelsansvaret bedømmes ( 30 stk. 4)/aktivering af bygher-rens reklamationspligt Ansvarsperioden aktiveres ( 36 stk. 1) Entreprenørens sikkerhedsstillelse nedskrives ( 6 stk. 4 og stk. 5) Beregning af frister for 1-års og 5-års eftersyn ( 37-38) Frister for entreprenørens slutopgørelse ( 22 stk. 8-9)

9 Aflevering Kravene til aflevering Bygherrens indkaldelsespligt efter entreprenørens færdigmelding Suspension af afleveringsforretning ved væsentlige mangler Eventuel skærpelse af kravene til aflevering ved fravigelse af AB 92 28, stk. 2 ("væsentlige mangler") f.eks. ændret til "fuld-stændig mangelfri entreprise" el.lign. Eventuelle incitamentsklausuler/bonus for performance Nul eller få mangler ved afleveringen/kvantificeret mindstemål Hurtig (konkrete tidsfrister) afhjælpning af ikke-væsentlige mangler "Nøgletalsbekendtgørelsens" 5 Digital aflevering af driftsrelevante data (IKTbekendtgørelsen) 17 Entreprenørens ansvar for mangler (AB ) Generelt Definition af mangler ( 30 stk. 1-2) Objektiveret vurdering, jf. dog "byggetidens viden" Ikke nødvendigt at påvise, hvor entreprenøren har fejlet. Objektivt ansvar ved aflevering og derefter culpabedømmelse Projektets krav, jf. dog forpligtelsen til at gøre opmærksom på eventuel projektfejl Bygherrens efterfølgende anvisninger ("efterprojektering") Offentlige forskrifter (bygningsreglement mv.), leverandørforskrifter, almen teknisk fælleseje og "sædvanlige normer" (god byggeskik) for god håndværksmæssig udførelse, holdbarhed mv. (Principielt) samme ansvar ved aflevering og indtil 5 år efter aflevering. Modifikationer o.l. Kassation før aflevering ( 11 stk. 4)/reklamation. Afskrivning (fradrag for "nyt for gammelt") D/V-problematik 18 9

10 Substansmangler ( 30-34) ctr. følgeskader ( 35) og produkt-skader Projektansvar Totalentreprise (ABT 93 1, stk. 8) Traditionel entreprise Entreprenørprojektering. Bygherre/byggeledelsen gør klogt i at få ført til referat, at entreprenøren overtager ansvar, især hvis besparelser af tvivlsom karakter Projektgennemgang (KfE og KfE ) Udførelsesmangler ( 30 stk. 1) Bevisbyrde De faktiske forhold/bygherrens bevissikring De juridiske konsekvenser/entreprenørens omvendte bevisbyrde Entreprenørens ansvarsfrihed Projektfejl/tilsynssvigt. Tilsynssvigt fritager som udgangs-punkt ikke for ansvar, jf. AB 92 17, stk. 4 Udviklingsskader D/V

11 Materialemangler ( 30 stk. 2) Den historiske udvikling AB 92: Tilnærmelse til de køberetlige regler om genus og species og iflg. AB 92-udvalget kodificering af hidtidig praksis! Entreprenørens ansvarsfrihed Frit materialevalg udviklingsskader fradrag for billigere løsninger/besparelser ønsket af bygherren uden tilvejebringelse af revideret projekt-materiale eller ved grove tilsynssvigt "krig, indførelsesforbud o.l. Navngivne materialer udviklingsskader generelt uegnede materialer/konstruktionsfejl konkret uegnede materialer/fabrikationsfejl Referenceprodukter. Garantiansvar ( 30 stk. 3) Procesgarantier (se f.eks. KfE ) Funktionsgarantier (se f.eks. KfE , cfr. U H) Standardforbeholdenes "back-to-back"-klausul

12 Bygherrens misligholdelsesbeføjelser Mangler påvist ved aflevering ( 31) Entreprenørens afhjælpningsret og -pligt Bygherrens udbedring for entreprenørens regning ("udbedrings-godtgørelse") Afslag i entreprisesummen Naturalopfyldelse? (Ophævelse) Mangler påvist efter aflevering ( 32) Se ovenfor Krav fremsat inden rimelig tid og senest 5 år efter afleveringen Udskydelse af afhjælpning (ikke af reklamation!) til 1- års eftersyn Uopsættelig afhjælpning "Offergrænse" krav om afhjælpning/udbedringsgodtgørelse (men ikke afslag) bortfalder ( 33) Hvilke tilfælde? entreprenøren undlader afhjælpning, og bygherren ønsker ikke udbedring foretaget entreprenørens afhjælpningspligt bortfaldet på grund af "offergrænsen" især "kosmetiske mangler" afhjælpning umulig Beregning af afslaget entreprenørens besparelse rimelighedsbedømmelse/forøgede vedligeholdelsesomkostninger reparationsomkostninger

13 Følgeskader ( 35) Ansvarets ophør Direkte tab = fysisk skade på bygherrens person eller ejendom, inkl. andre dele af bygværket eller bygherrens inventar (cfr. "indgrebsomkostninger" = substansmangel) Indirekte tab Produktskader (lov om produktansvar/almindelige erstatnings-regler) AB (absolut reklamationsfrist) Fortsat gyldig efter den nye forældelseslov, når bygherre ikke er forbruger HR: 5 år efter aflevering U1: Længere tids garanti U2: Manglende kvalitetssikring U3: Groft uforsvarligt forhold U4: "Rene" anlægsarbejder Afbrydelse: Simpelt påkrav AB 92 32, stk. 2 (relativ reklamationsfrist) Fortsat gyldig efter den nye forældelseslov, uanset om bygherre er forbruger eller ej

14 Forældelsesloven (forældelse) Kravet om afbrydelse af 3-års fristen (fra bygherrens viden/burde-viden om krav) gælder, selvom AB 92 er vedtaget (uanset om bygherre er forbruger eller ej) I forbrugeraftaler er AB 92 36's 5-års frist ikke gyldig "forbrugerbygherres" krav ad skjule fejl og mangler forældes dog også efter 10-års fristen i forældelsesloven (regnet fra mislig-holdelsen = aflevering) Foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen ved begæring om syn og skøn (1 års "tillægsfrist") Hvis AB 92 ikke er vedtaget De almindelige regler om reklamation/passivitet Forældelsesloven Den nye entreprenør? Konflikten mellem 5-års fristen i AB og forældelseslovens 26 stk. 2 ("forbrugerbygherre") Hovedentreprenør skal sikre sig back-to-back-vilkår i aftaler med underentreprenører mv., når bygherre er forbruger 1-års og 5-års eftersyn ( 37-39) Initiativ og fremgangsmåde Konsekvenserne af manglende/mangelfuldt eftersyn Passivitet "Forældelse" efter 5 år (evt. allerede efter 3 år!) Automatisk garantinedskrivning og -ophør

15 Byggeleveranceklausul springende regres Reguleringen i AB 92 ( 5, stk. 5, og 10, stk. 4) Formål Indhold Rækkevidde Entreprenørens ansvar for forsinkelse ( 24-25) Fastlæggelse af tidsfrister Udbudstidsplan ( 2, stk. 3) Arbejdsplan ( 9, stk. 1) Tidsplanrevisioner Tidsfristforlængelse ( 24) Betydningen heraf? (bygherren afskåret fra at hæve kontrakten og kræve erstatning/bod) Hvilke tilfælde? Bygherrens krav om ændringer Bygherrens forhold eller anden entreprenørens forsinkelse Force majeure Usædvanligt vejrlig Offentligt påbud eller forbud

16 Entreprenørens pligt til at søge forsinkelser undgået Kritisk vej? Ændret aktivitetsrækkefølge? Entreprenørens reklamationspligt Fastlæggelse af forsinkelsesansvaret ( 25) Fordele og ulemper ved bod Bygherrens synsvinkel Entreprenørens synsvinkel Bod eller erstatning? Bod og erstatning? Bodens størrelse (o/oo af entreprisesummen ekskl. moms) og beregning (arbejds- eller kalenderdage/løbetid indtil færdigmelding) Underentrepriser Håndværksrådets standardforbehold pkt. 13 Sluttermin og/eller mellemfrister (indhentelse/"kumulation" af refleksforsinkelser) Risiko for "censur" af bodens størrelse og bod for mellemfrister ("Margarinedronningen") Bygherrens reklamationspligt

17 Bygherrens ansvar for forsinkelse ( 26-27) Bygherrens tidsfristforlængelse ( 26) Betydningen heraf? Entreprenøren afskåret fra at hæve, men efter omstændighederne berettiget til erstatning eller godtgørelse Bør forstås ud fra fagentreprise: Bygherren kan kræve tidsfristfor-længelse ved de andre fagentreprenørers forsinkelse Hvilke tilfælde? Force majeure Usædvanligt vejrlig Offentligt påbud eller forbud Bygherrens ændringer efter 14 ændringsretten er fundamental i entreprise både tidsfristforlængelse over for den udførende entreprenør og over for de efterfølgende Bygherrens pligt til at søge forsinkelser undgået ( 26 stk. 2) Bygherrens reklamationspligt opfyldes ved registrering af vejrlig mv. og løbende revision af tidsplanen Bygherrens erstatningsansvar ( 27) Princip: Jo mere der er at bebrejde bygherren og de andre entreprenører, desto større krav Erstatning også mistet fortjeneste tommelfingerregel: Fortjeneste pr. dag x forsinkelse også her næsten umuligt at dokumentere Godtgørelse ikke avance, men eksterne omkostninger (prisstigninger, udgifter til underentreprenører, stilstandsudgifter for materiel og mandskab, herunder op- og nedmanding, de- og remobilisering, øgede vinterbyggeudgifter, rentetab og alm. produktivitetstab) betydelige bevisproblemer må forudses skønsmæssig godtgørelse Ingen pligt til at betale erstatning/godtgørelse Erstatning eller godtgørelse? (se skema)

18 Entreprenørens ret efter AB til erstatning og godtgørelse hos bygherren i tilfælde af forsinkelse af de i AB stk. 1 nævnte tilfælde Forsinkelse som følge af: Stk. 1 nr Bygherrens ændringer (nr. 1) Stk. 1 nr. 2 Stk. 2 nr. 1 Godtg. Stk. 2 nr. 2 Stk HLH 2A. Bygherrens forhold (nr. 2): fejl eller ja forsømmelse nej Erstatn. Godtg. 2B. Anden entreprenørs eller an- den aftaleparts forsinkelse (nr. 2): Ansvarspådragende ikke ansvarspådragende (jf. dog 3-5 nedenfor) Erstatn. Godtg. 3. Force majeure rammer bygherren, anden entreprenør eller anden aftalepart (nr. 3) Intet 4. Vejrlig rammer bygherren, anden entreprenør eller anden aftalepart (nr. 4) Intet 5. Offentligt påbud eller forbud rammer bygherren, anden entreprenør eller anden aftalepart (nr. 5) Godtg

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere