VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

2 VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE

3 FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne specialbrochure, som beskriver nogle af de muligheder, der kan være specielt relevante for Dem og Deres virksomhed. De øvrige specialbrochurer i serien er følgende: 1. Generationsskifte af personligt drevne virksomheder. 3. Generationsskifte af selskaber. 4. Omstrukturering som led i generationsskifte. 5. Pensionsordninger som led i generationsskifte. De er naturligvis velkommen til at rekvirere yderligere specialbrochurer. Specialbrochurerne bør læses i sammenhæng med hovedbrochuren Generationsskifte. Et generationsskifte kan ikke løses ved blot at læse i en brochure. Det kræver stor planlægning og er som regel en kombination af både civilretlige, arveretlige, selskabsretlige og skatteretlige regler. Vi anbefaler derfor, at De planlægger Deres generationsskifte i tæt samarbejde med en statsautoriseret revisor og en advokat. Redaktionen er afsluttet den 20. januar

4 VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Denne brochure beskriver, hvordan en personligt drevet virksomhed kan omdannes til et aktieselskab. Hvorvidt en virksomhedsomdannelse giver specielle skattemæssige fordele, afhænger helt af de nærmere omstændigheder. En omdannelse kan dog medføre nogle øgede muligheder for skattefrie omstruktureringer, som senere i forløbet kan lette generationsskiftet. Se nærmere herom i specialbrochure nr. 4: Omstrukturering som led i generationsskifte. Endvidere kan mulighederne for indbetaling på pensionsordninger være mere fleksible. Se nærmere herom i specialbrochure nr. 5: Pensionsordninger som led i generationsskifte. De generelle overvejelser i forbindelse med et generationsskifte er beskrevet i hovedbrochuren Generationsskifte. Selskabsretlige konsekvenser og betingelser Ved omdannelse af en personligt drevet virksomhed (eventuelt et interessentskab) vil den personlige ejer overgå til at blive aktionær i et selskab. Selskabstyper Omdannelsen kan enten ske til et anpartsselskab (ApS) eller til et aktieselskab (A/S). Forskellen på de to selskabstyper er først og fremmest kravet til ledelsen og kapitalens størrelse. Et aktieselskab skal have en kapital på mindst kr., hvor et anpartsselskab kun skal have en kapital på kr. Vi har valgt kun at beskrive konsekvenserne ved en omdannelse til et aktieselskab. Stiftelse til nyt eller eksisterende selskab Ved en omdannelse kan man vælge mellem at nystifte et selskab eller at anvende et skuffeselskab. I praksis er der ikke den store forskel, idet der i begge tilfælde skal indskydes værdier til selskabet, hvilket kræver en vurderingsberetning. Der kan dog være en lille tidsmæssig gevinst ved at anvende et skuffeselskab. Vedtægter Et selskab skal have et sæt vedtægter, som definerer selskabets navn, kapital, formål, ledelse og spilleregler for generalforsamling og opløsning mv. Der skal vælges regnskabsår og revisor og endelig kan vedtægterne indeholde specielle regler om særlige rettigheder for enkelte aktionærer og særlige indløsningsregler mv. Vurderingsberetning og revideret åbningsbalance Ved omdannelsen til et selskab vil der fra virksomheden blive indskudt værdier i form af f.eks. driftsmidler og goodwill mv. Af hensyn til virksomhedens kreditorer, ansatte og øvrige interesseparter kræver en omdannelse en vurderingsberetning, hvor en vurderingsmand (revisor) skal udtale sig om værdien af de indskudte nettoaktiver. Da der indskydes en bestående virksomhed, skal der også udarbejdes en åbningsbalance forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Når selskabet er stiftet, skal stiftelsesdokumenterne indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 6 måneder. Ved skattefrie omdannelser er fristen dog i praksis kun 1 måned på grund af de skattemæssige regler. Skattepligtig omdannelse Som udgangspunkt er en virksomhedsomdannelse skattepligtig. Det medfører, at den hidtidige personlige ejer af virksomheden beskattes som om han havde afstået samtlige aktiver og passiver til markedsværdien. Til gengæld får han en skattemæssig anskaffelsessum for aktierne, der svarer til markedsværdien af de indskudte aktiver og passiver. Skattefri omdannelse Hvis betingelserne er opfyldt, kan ejeren omdanne virksomheden skattefrit. En skattefri omdannelse betyder, at selskabet overtager den hidtidige ejers skattemæssige af- 4 Revitax

5 skrivningssaldi og dermed også den latente skattebyrde. Virksomheden kan med andre ord omdannes, uden at selve overdragelsen udløser beskatning hos ejeren. Ved en skattefri omdannelse vil de udskudte skatter, der knytter sig til virksomhedens aktiver, først blive udløst, når selskabet afstår hele eller en del af virksomheden. Betingelser For at anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse skal en række betingelser være opfyldt. De væsentligste er: 1. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Ejendomme, som anvendes i virksomheden, kan dog holdes udenfor. 2. Hele vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier. Der kan altså ikke oprettes et stiftertilgodehavende ved omdannelsen. 3. Pålydendet af de aktier, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare til den samlede aktiekapital. Det betyder, at man ikke kan have fremmede aktionærer i åbningsbalancen. 4. Den beregnede skattemæssige anskaffelsessum må kun være negativ, hvis overdrageren har anvendt virksomhedsordningen og omdanner samtlige sine virksomheder. 5. Omdannelsen skal ske med virkning fra den første dag i overdragerens indkomstår (typisk den 1. januar) og med højst 6 måneders tilbagevirkende kraft. 6. Der skal afsættes fuld udskudt skat i åbningsbalancen. Ved omdannelse af et interessentskab gælder endvidere følgende betingelser: 7. Samtlige interessenter skal indgå i omdannelsen. 8. Samtlige interessenter skal have haft samme indkomstår. 9. Interessenterne skal vederlægges i forhold til deres ejerandele i den personligt drevne virksomhed. 10. Forskelle i kapitalkonti skal udlignes inden den stiftende generalforsamling. 11. Forskelle i interessenternes udskudte skat skal udlignes ved kontant indbetaling inden den stiftende generalforsamling. Betingelserne kan opfyldes i langt de fleste tilfælde. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse er det endvidere muligt at modregne en del af konto for opsparet overskud i den skattemæssige anskaffelsessum, således at beskatningen heraf udskydes, indtil selskabet likvideres eller afstås. EKSEMPEL De økonomiske konsekvenser af en omdannelse er illustreret ved en modelvirksomhed i det efterfølgende. Modelvirksomheden er Malerfirmaet JH. Virksomheden har i 25 år været drevet af Jørgen Hansen, som er 58 år og gift med Ulla Hansen. Ægteparret overvejer, om sønnen Ole skal overtage virksomheden. Virksomheden, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, har følgende balance: Skema 1: Balance (t. kr.) Aktiver Handels- Skattemæssig værdi værdi Goodwill Driftsmidler Debitorer Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Handels- Skattemæssig værdi værdi Egenkapital Gæld Passiver i alt Revitax 5

6 Virksomheden har en god og stigende indtjening med et stabilt overskud. Der er et opsparet overskud på 2.942,3 t. kr. i virksomhedsordningen (netto efter betalt virksomhedsskat). Det opsparede overskud er opgjort som følger: Skema 2: Opsparet overskud (t. kr.) Opsparing ,5 Virksomhedsskat 34% -316,0 613,5 Opsparing ,5 Virksomhedsskat 32% -329,4 700,1 Opsparing ,5 Virksomhedsskat 32% -361,4 768,1 Opsparing ,5 Virksomhedsskat 30% -368,9 860,6 I alt 4.318, , ,3 Bemærk, at det opsparede overskud er en skattemæssigt opgjort saldo som kun sjældent svarer til virksomhedens regnskabsmæssige egenkapital. Den udskudte skat af det opsparede overskud udgør 1.331,7 t. kr. (4.318,0 x 62,7% minus 1.375,7). Virksomhedens goodwill kan beregnes til t. kr. efter skattemyndighedernes vejledende beregningsregel for goodwill. Skattepligtig omdannelse Ved omdannelsen vil Jørgen Hansen blive beskattet af avancerne på goodwill og driftsmidler. Disse avancer kan opgøres som følger: Skema 3: Avancer (t. kr.) Salgssum, goodwill Skattemæssig værdi 0 Avance Salgssum, driftsmidler Skattemæssig værdi Avance Nedslag, 10% Skattepligtig avance i alt Da Jørgen Hansen anvender virksomhedsordningen, beskattes avancen først med virksomhedsskatteprocenten på 30. Der skal derfor i første omgang betales en skat på t. kr. (30% af t. kr.). I året efter overdragelsen skal der endvidere betales en yderligere skat på 3.162,9 t. kr. beregnet som følger: Skema 4: Avancebeskatning (t. kr.) Opsparing , brutto 4.318,0 Opsparing 2002, brutto 5.600,0 Bruttoopsparing i alt 9.918,0 Skat og AM- og SP-bidrag (62,7%) 6.218,6 Betalt virksomhedsskat ,7 Betalt virksomhedsskat ,0 Yderligere skat 3.162,9 Skat i alt ved skattepligtig omdannelse 4.842,9 Hele værdien af virksomheden behøver ikke at blive vederlagt med aktier (modsat en skattefri omdannelse). I eksemplet skal der betales en hel del skatter, som formodes at skulle betales fra selskabet. Dette kan f.eks. muliggøres ved, at Jørgen Hansen ved stiftelsen får et stiftertilgodehavende på 4.842,9 t. kr., hvorved selskabets kapital reduceres fra t. kr. til 3.157,1 t. kr. Jørgen Hansen kan udskyde beskatningen af konto for opsparet overskud ved senest året efter afståelsen at etablere en ny virksomhed under virksomhedsordningen. Dette kan eksempelvis være en udlejningsejendom. Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil Jørgen Hansen få en skattemæssig anskaffelsessum for aktierne på 3.157,1 t. kr. svarende til markedsværdien af virksomheden. Skattefri omdannelse Hvis betingelserne er opfyldt, kan Jørgen Hansen omdanne virksomheden skattefrit. Konsekvenser af omdannelsen Konsekvenserne af en skattefri omdannelse af modelvirksomheden kan illustreres som følger: 1. Ingen beskatning hos Jørgen Hansen. 2. Selskabet overtager Jørgen Hansens skattemæssige anskaffelsessum for goodwill (0 kr.) og den skattemæssigt nedskrevne værdi for driftsmidler (5.000 t. kr.). 3. I åbningsbalancen afsættes der udskudt skat på driftsmidler og goodwill på t. kr. (30% af forskellen mellem markedsværdien på t. kr. og den skattemæssigt nedskrevne værdi på t. kr.). 6 Revitax

7 Selskabets åbningsbalance vil herefter være som følger: Skema 5: Åbningsbalance for Malerfirmaet JH A/S (t. kr.) Aktiver Den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne opgøres som markedsværdien af aktiver og passiver med fradrag af den fortjeneste, der ville fremkomme ved et normalt salg. Der ses i den forbindelse bort fra udskudt skat. Endvidere kan Jørgen Hansen vælge mellem at blive beskattet af konto for opsparet overskud (skatten udgør 1.331,7 t. kr.) eller lade konto for opsparet overskud helt eller delvist modregne i aktiernes skattemæssige anskaffelsessum. Dette kan illustreres som følger: Skema 6: Anskaffelsessum (t. kr.) Handelsværdi Goodwill Driftsmidler Debitorer Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Aktiekapital 500 Reserver Egenkapital i alt (markedsværdi) Udskudt skat Gæld Passiver i alt Markeds- Skatteværdi mæssig Avance værdi Goodwill Driftsmidler Debitorer Likvide midler Nedslag vedr. driftsmidler Subtotal Gæld Markedsværdi af aktiver og passiver Avance Anskaffelsessum konto for opsparet overskud Anskaffelsessum herefter Konsekvenser ved salg af aktierne Efter omdannelsen vil selskabet have en markedsværdi på t. kr. (8.000 t. kr. minus udskudt skat på t. kr.). Hvis selskabet sælges for t. kr., vil der være en skattepligtig avance på t. kr. (salgspris på t. kr. plus den negative anskaffelsessum på 542 t. kr.). Hvis selskabet sælges for t. kr., inden der er gået 3 år, vil avancen blive beskattet som kapitalindkomst med en skatteprocent på op til 59, hvilket medfører en skat på op til t. kr. Hvis selskabet sælges for t. kr. efter en ejertid på mindst 3 år, vil avancen blive beskattet som aktieindkomst med en skat på 43% (de første 39,7 t. kr. beskattes dog kun med 28%). Dermed vil skatten udgøre t. kr. Umiddelbart bliver der tale om en mindre skat ved en skattefri virksomhedsomdannelse end ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Men der skal samtidig tages højde for den udskudte skat inde i selskabet på t. kr. Dermed bliver den samlede skat henholdsvis t. kr. og t. kr., som skal sammenlignes med skatten på t. kr. ved en skattepligtig omdannelse. KONKLUSION Udtrykket skattefri virksomhedsomdannelse er lidt misvisende, fordi det giver indtryk af, at skatten forsvinder ved omdannelsen. Dette er ikke tilfældet og i det viste eksempel vil de samlede skatter rent faktisk stige en smule. Det egentlige indhold af en skattefri virksomhedsomdannelse er i stedet, at skatterne udskydes og at en del af skatterne bogføres som udskudt skat inde i selskabet. I relation til generationsskifte er en skattefri virksomhedsomdannelse et mellemstadie, som åbner mulighed for efterfølgende skattefrie omstruktureringer af selskabet. Revitax 7

8

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere