Eksamensregler Og Eksamensvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensregler Og Eksamensvejledning"

Transkript

1 Eksamensregler Og Eksamensvejledning ved AFSLUTTENDE EKSAMEN (Svendeprøve) for TJENERELEVER (selskabstjener og tjener) Til brug for eksaminator og eksaminand Silkeborg Tekniske Skole Hotel- og restaurantskolen Januar

2 Indholdsfortegnelse 2

3 Forord For elever, der afslutter tjeneruddannelsen afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve. Eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse. Eksamen består af en skriftlig projektopgave, en mundtlig prøve og en praktisk prøve. 1 Den afsluttende eksamen finder normalt tidligst sted tre måneder før og allertidligst seks måneder før uddannelsesaftalens ophør. 2 Skolen tilrettelægger forløbet af eksamen efter samråd med det faglige udvalg. Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver. 3 Prøverne aflægges på dansk. Prøverne kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk. 4 Prøver i erhvervsuddannelser kan ikke afholdes i udlandet. 5 Opgaverne stilles af skolen i samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for skuemestrene (censorerne). Skolen skal have kopi af censorvejledningen til brug for eksaminator. 6 Skolen tilsikrer, at lærere og elever har adgang til censorvejledningen. 1 BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, 23 2 BEK nr. 1243, bkg. om erhvervsuddannelser, 29 3 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 10 4 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 17 5 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 20 6 BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, 23 3

4 Generelt Det faglige udvalg udpeger to skuemestre (censorer). Der udpeges en skuemester fra arbejdsgiverside og en skuemester fra arbejdstagerside. Skuemestrene skal have den fornødne fagkundskab og opfylde habilitetskravene i henhold til eksamensbekendtgørelsen. Det faglige udvalg giver skolen meddelelse om de udpegede skuemestre (censorer). Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af eksaminandens lærer (eksaminator) og to skuemestre (censorer). Eksamen begynder med udlevering af en projektopgave i 2. sidste skoleuge i hovedforløbet. I sidste skoleuge afsættes en dag til den praktiske og den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve afholdes normalt efter den praktiske prøve. 7 Detaljeret tidsplan udleveres af læreren til eleverne. Skolen tildeler hver elev et eksamensnummer, der skal anvendes ved både projektopgave, den praktiske prøve og den mundtlige prøve. 8 Projektopgaven og den mundtlige prøve Den skriftlige projektopgave udarbejdes med afsæt i et helhedsorienteret projekt, der tager udgangspunkt i områdefag og specialefag. Opgaven gennemføres normalt som en gruppeopgave. Grupperne kan maksimalt bestå af fire elever. Eleverne skal ved besvarelsen vise evne til at indgå i et team og til at kombinere teori og praksis. Projektopgaven skal besvares skriftligt og skal afleveres senest fire skoledage efter udleveringen. 9 Den enkelte skole fastsætter tidspunkt og sted for aflevering. Projektopgaven afleveres i form af en skriftlig, IT-baseret rapport omfattende et brev, et kontraktforslag og et menu- og udflugtsforslag. Supplerende menu/vinkort, billedmateriale og brochurer med videre skal være af begrænset omfang. Opgaven inklusiv bilag må maksimalt være på 20 sider. Kildemateriale i form af billeder, turistbrochurer og lignende bedømmes ikke på indhold eller form, men alene på relevans for opgaven. Den udleverede projektopgave skal vedlægges besvarelserne som bilag 1. Reference til vinleverandør/importør skal vedlægges besvarelserne som bilag 2. 7 BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, 23 8 VEJ nr. 9625, vejl. til bkg. nr. 456 om udd. til tjener, kap. 4 9 BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, 24 4

5 Projektrapporten skal indeholde elevens eksamensnummer og skolens navn. Projektrapporten udarbejdes i fire enslydende eksemplarer. De tre afleveres til skolen til brug ved bedømmelse, det sidste eksemplar beholder eleven. Den mundtlige prøve afholdes normalt efter den praktiske prøve. Hvis der er to hold elever til eksamen samme dag, kan skolen af praktiske årsager vælge at fravige rækkefølgen for det ene holds vedkommende. Den mundtlige prøve består af to delprøver. Den 1. delprøve består af fremlæggelse af projektopgaven, og den 2. delprøve består af dialog om projektopgaven. Under 1. delprøve gennemgår eleven kortfattet projektrapporten og har i den forbindelse mulighed for at give supplerende kommentarer til projektrapporten samt fremføre eventuelle fejl og mangler. 2. delprøve har karakter af en salgssituation, hvor det er elevens opgave at præsentere og sælge det tilbud, som er indarbejdet i projektopgaven. Skuemestrene virker som potentielle kunder, men kan ikke påtage sig eksaminators rolle i forbindelse med eksaminering af eleven. Delprøverne afholdes i forlængelse af hinanden, gennemføres individuelt og varer i alt 20 minutter. 10 De praktiske prøver Den praktiske prøve består af to opgaver, opgave A og opgave B. Opgave A består af en delopgave i menu- og drikkevaresammensætning, der varer en time, og en delopgave i borddækning, der varer to timer og 15 minutter. Opgave B består enten af flambering, tranchering af kød, filetering af fisk, servering af ost, åbning af vin eller mixning af drinks. Prøven varer cirka 15 minutter. 11 Bedømmelse Bedømmelsen sker efter reglerne i bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse, 12 det vil sige at 7-trinsskalaen anvendes (se bilag 1). Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der fungerer som eksaminator, og to skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde, prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved institutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver eller 10 VEJ nr. 9625, vejl. til bkg. nr. 456 om udd. til tjener, kap VEJ nr. 9625, vejl. til bkg. nr. 456 om udd. til tjener, kap BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 37 5

6 være beslægtet med eleven. Ved praktiske prøver skal censorerne være tilstede under hele prøven. 13 Ved bedømmelsen af eksamen gives en karakter for projektopgaven, en karakter for hver af de mundtlige delprøver, en karakter for den praktiske prøve A og en karakter for den praktiske prøve B, i alt fem karakterer. For at bestå eksamen skal eleven opnå minimum karaktersummen 10, dog skal karaktersummen for de to praktiske opgaver være mindst 4. Karaktererne meddeles eleven umiddelbart efter prøvens afslutning 14 i henhold til skolens nærmere bestemmelser herom. Hvis eleven efter reglerne har opnået karaktersummen: 1) 10-35, anføres Bestået på uddannelsesbeviset (svendebrevet). 2) 36-50, anføres Ros på uddannelsesbeviset (svendebrevet). 3) 51-57, anføres Bronze på uddannelsesbeviset (svendebrevet). 4) 58-60, anføres Sølv på uddannelsesbeviset (svendebrevet). Beståede prøver kan ikke tages om. Er en prøve sammensat af flere delprøver, kan delprøver med karakteren 0 eller derunder ikke tages om, når den samlede prøve er bestået. 15 Censor og eksaminator Censorerne skal: Påse at uddannelsernes prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser. Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Medvirke til og påse at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år efter eksamen. 16 Konstaterer censor, at ovennævnte forhold ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i institutionens varetagelse af en uddannelse, afgiver 13 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 25 6

7 censor indberetning herom til institutionen. Institutionen videresender indberetningen til Undervisningsministeriet med sine egne bemærkninger. 17 Eksaminator ved den enkelte prøve er den eller de lærere, der har undervist eksaminanden. Foreligger der særlige omstændigheder, herunder eksaminators fravær på grund af sygdom, kan institutionen udpege en anden til eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden, efter aftale med eksaminator. 18 Ved prøvernes begyndelse instruerer eksaminator eleverne. Ved en censors pludselige fravær udpeger institutionen en anden censor, som opfylder kravene BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 24 7

8 Afmelding og for sent møde Afmelding kan finde sted, indtil prøven begynder. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven som påbegyndt og tæller som et eksamensforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis eleven bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Institutionen kan dispensere fra den fastsatte tidsfrist, når det er begrundet i usædvanlige forhold. 20 En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, og når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet (trækkortet). En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. 21 Forhold ved ikke bestået eksamen Bestås dele af eksamen ikke, skal kun disse dele tages om. Eleven skal dog have mulighed for at udarbejde en ny projektopgave og tage hele eksamen om, hvis skolen, efter samråd med eleven og dennes arbejdsgiver, vurderer at det er mest hensigtsmæssigt. 22 Er en prøve ikke bestået efter reglerne om uddannelsen, kan eksaminanden på ny indstille sig til eller deltage i samme prøve. Et eksamensforsøg er brugt, når prøven er påbegyndt. Eksaminanden kan deltage i samme prøve to gange. Skolen kan tillade deltagelse i en prøvegang mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Skolen træffer afgørelse efter samråd med det faglige udvalg. Ny prøve skal afholdes hurtigst muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afholdes ved skolen, eventuelt som sygeprøve. 23 Skolen tilrettelægger omprøven med udgangspunkt i den enkelte elevs situation i samråd med eleven og dennes eventuelle praktikplads. Tidsrammen for opgavens løsning fastsættes af skolen. Er den mundtlige opgave ikke bestået, tilrettelægger skolen omprøven med udgangspunkt i den enkelte elevs situation i samråd med eleven og dennes eventuelle praktikplads. Eleven kan vælge at fastholde sin projektopgave, forbedre den oprindelige projektopgave eller udarbejde en helt ny projektopgave. 20 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 5 21 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 6 8

9 Sygeprøve Sygeprøve gennemføres efter samråd med det faglige udvalg. Eksaminanden aflægger kun sygeprøve i den eller de dele, der ikke er gennemført. Dette gælder også, hvor de enkelte karakterer regnes sammen til én karakter for den samlede prøve. Andre særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, kan efter skolens konkrete vurdering behandles som ovenfor anført. 24 Sygdom skal være dokumenteret med en erklæring fra en læge. 25 Bortvisning En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af institutionen bortvises fra prøven. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, bortviser institutionen eksaminanden fra prøven. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan institutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. Institutionen kan under skærpede omstændigheder beslutte, at eksaminanden bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt et eksamensforsøg. 26 Skolebevis og uddannelsesbevis Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 2 som gennemsnit af alle fag i hovedforløbet samt have bestået den afsluttende eksamen på det pågældende trin. 27 Det faglige udvalg og praktikvirksomheden underrettes om skolebeviset. 28 Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 24 BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 7 25 VEJ nr. 9625, vejl. til bkg. nr. 456 om udd. til tjener, kap BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, BEK nr. 1243, bkg. om erhvervsuddannelser, 70 9

10 Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende eksamen. For elever, der afslutter uddannelsen som tjener påføres uddannelsesbeviset (svendebrevet) dog tillige betegnelsen efter som angivet i afsnit Ophavsret Eksaminanden har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve i henhold til reglerne om ophavsret. Eksaminanden har tillige ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven. Hvis eksaminanden ikke gør ejendomsretten gældende inden for to måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til institutionen. Inddrager prøveforløbet parter uden for institutionen, aftales det forudgående mellem institutionen, eksaminanden og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres. 30 Offentlighed Prøver med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige, medmindre de omhandler en ekstern part, som der da skal indgås aftale med. Ønsker eksterne adgang til eksamen, skal dette godkendes af skolen senest en uge inden, prøven afholdes. Skolen kan afvise ønsket, jf. BEK nr. 356 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 13. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved de praktiske og den mundtlige prøve. Skolen kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. 31 Klager Klager over forhold ved prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er bekendtgjort. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret en kopi af den stillede opgave, men i erhvervsuddannelser ikke en kopi af egen besvarelse BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 44 10

11 Eksaminanden kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling. 33 Klagen kan vedrøre Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav. Prøveforløbet. Bedømmelsen. Institutionen forelægger straks klagen for de oprindelige bedømmere. Udtalelsen fra bedømmerne skal danne grundlag for institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Institutionen fastsætter en frist på normalt to uger for afgivelse af udtalelserne. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt en uge. 34 Afgørelse af klager træffes af institutionen. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentar til udtalelsen. 35 Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på: En ny bedømmelse (ombedømmelse) Tilbud om ny prøve (omprøve) At klageren ikke får medhold i klagen. Kun når bedømmerne er enige om det, kan institutionens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. Institutionen skal straks give klageren og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. 36 Institutionen udpeger en ny censor og eventuelt ny eksaminator til ombedømmelsen eller omprøven. Ny bedømmelse eller omprøve gælder alle de eksaminander, hvis eksamen lider af samme mangel. Ombedømmelse eller omprøve skal ske snarest muligt. Omprøve kan resultere i en lavere karakter, mens ombedømmelse ikke kan resultere i en lavere karakter. Accepteres tilbud om omprøve som resultat af klagen, og bevis er udstedt, skal institutionen inddrage beviset, indtil prøven er gennemført og eventuelt udstede et nyt. 37 Klager over afgørelser, der er truffet af institutionen kan indbringes for undervisningsministeriet, når klagen vedrører juridiske spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klage til institutionen er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766, bkg. om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, 55 11

12 Bilag 1: Uddrag af bekendtgørelse om karakterskala 1 Uddannelsessøgende skal ved prøver, der indgår i eksaminer, bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen: 12: For den fremragende præstation. 10:For den fortrinlige præstation. 7: For den gode præstation. 4: For den jævne præstation. 2: For den tilstrækkelige præstation. 0: For den utilstrækkelige præstation. -3: For den ringe præstation. 39 Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen. Stk. 3. Karakterskalaen finder anvendelse ved afgivelse af årskarakterer og lignende standpunktsbedømmelser. 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Præstationen eller standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen form for fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Når en prøve er påbegyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, som berettiger til sygeeksamen. 40 Karakteren fastsættes af censor og eksaminator efter drøftelse mellem dem. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er den 39 BEK nr. 262, bkg. om karakterskala og anden bedømmelse, 1 40 BEK nr. 262, bkg. om karakterskala og anden bedømmelse, 11 12

13 endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Hvis der medvirker flere censorer ved bedømmelsen, har de under ét censorkompetencen. Inden for censorgruppen fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer. Karaktererne 12 og -3 kan ikke gives ved afrunding. 41 Hvis der er beståkrav, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 2. Indgår der flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2. Kravet om et gennemsnit på 2 kan ikke opnås ved afrunding BEK nr. 262, bkg. om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262, bkg. om karakterskala og anden bedømmelse, 17 13

14 Bilag 2: Eksamensvejledning 43 Denne vejledning er baseret på input fra opgavekommissionen nedsat af fagligt udvalg for tjeneruddannelsen. Vejledningen har til formål at skabe ensartede vilkår for eksaminanderne og at præcisere de krav, der ligger til grund for bedømmelsen af præstationerne ved en afsluttende eksamen. Opgave A og projektopgaven Det er vigtigt, at projektopgaven gennemarbejdes grundigt af skuemestrene inden eksamensdagen, og at den enkelte skuemester har noteret sig spørgsmål / kommentarer til opgaven, således at eventuelle uddybende spørgsmål kan varieres ved eksaminationen af den enkelte elev. Senest aftenen før svendeprøven afholder skuemestrene og skolen et telefonmøde, hvorunder læreren og skuemesteren aftaler bedømmelsen af og karakteren for den skriftlige del af den enkelte elevs projektopgave. Alternativt kan der - efter skolens afgørelse - afholdes et egentligt møde om morgenen samme dag, som svendeprøven afvikles. Skolen har ansvaret for telefonmødets / mødets afholdelse. Der tages udgangspunkt i nedenstående emner: Gastronomi Drikkevarer Banquet- og turistlære Menu- og vinlære Branchelære Servering Praktisk tjenerarbejde Kriterierne, som lægges til grund for svendeprøvebedømmelsen, er de mål for uddannelsen, der er nævnt i uddannelsesbekendtgørelsens 2. Gives en elev karakteren 0 eller derunder, skal skuemestrene i umiddelbar forlængelse af svendeprøven udfærdige en skriftlig begrundelse for den givne karakter. Elevnavn eller CPR-nummer ikke må fremgå hverken af menu- og drikkevaresammensætningsopgaven eller af projektopgaven. Derimod skal det nummer, som skolen tildeler den enkelte elev, fremgå på forsiden af enhver opgave. På forsiden af projektopgaven skal samtlige projektgruppens elevnumre fremgå. Opgave A, første del I henhold til 23 i bekendtgørelsen om uddannelse til tjener indgår der i svendeprøven en praktisk prøve, der afholdes i sidste skoleuge. Den praktiske prøve består af to opgaver: 43 Udarbejdet af Køkken-, Hotel-, og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat. 14

15 Opgave A og opgave B. Første del af opgave A afvikles dog allerede i skoleperiodens næstsidste uge. Første del af opgave A består af en menu- og drikkevaresammensætningsopgave, der varer en time. Umiddelbart herefter påbegyndes projektopgaven. Mandag i skoleperiodens 9. Uge Kl trækkes menu- og drikkevaresammensætningsopgaverne med given anledning. (De forseglede opgaver brydes af skolens ansvarlige i overværelse af eleverne). Eleven sammensætter en fem retters menu med drikkevarer. Kladdepapir udleveres af skolen. Opgaven renskrives i hånden på opgavearket. Af hensyn til kopieringskvaliteten skal der anvendes kuglepen eller lignende med blå farve. Bøger, notater eller andre hjælpemidler må ikke benyttes ved udarbejdelse af opgaven. Tilsynsførende skal være til stede ved udarbejdelsen. Opgaven afleveres kl Skolen sender kopi af besvarelserne af opgaverne anbefalet til skuemestrene, og uddannelsessekretariatet samme dag. Skolen opbevarer i øvrigt originalbesvarelserne indtil afviklingen af andel del af opgave A i skoleperiodens 10. uge. Projektopgaven Projektopgaven gennemføres normalt som en gruppeopgave, således at eleverne ved besvarelsen viser evne til at indgå i et team og til at kombinere teori og praksis. Grupperne kan maksimalt bestå af fire elever. Skolen kan undtagelsesvis godkende at opgaven gennemføres som enkeltopgave. Eleverne vælger/sammensætter selv deres grupper senest fire uger før skoleopholdets afslutning. I researchfasen samarbejder gruppen om de elementer, som er fælles for opgaverne i gruppen: Målgruppe, landsdel og årstid. Derefter udarbejder eleverne i gruppen hver sin individuelle projektrapport. 15

16 Bedømmelsesskema til den skriftlige del af projektopgaven Kildemateriale i form af billeder, turistbrochurer og lignende bedømmes ikke på indhold eller form, men alene på relevans for opgaven. Vurderingsparameter: Max. Vurdering: Point: Viden om gastronomi 15 Viden om drikkevarer 15 Sammensætning af menuer ud fra sæson, farve, tilberedning, smag, konsistens og anledning 10 Sammensætning af selskabsmenuer og drikkevarer 10 Sammensætning af kursus- og konferencemenuer med drikkevarer Hensyntagen til forskellige kulturers sædvaner, spise- og drikkevaner og religioner Kommunikation med gæsten forud for arrangementet, dvs. om tilbudet er forståeligt og fyldestgørende Anvendelse af IT 5 Vejledning og servicering af gæsten med hensyn til overnatnings- 15, bespisnings-, transport- og oplevelsesmuligheder Kalkulation af vinforbruget ved den afsluttende middag 5 Viden om love og bookingbetingelser 5 Points i alt: Den mundtlige prøve, individuel fremlæggelse af- og dialog om projektopgaven Den mundtlige prøve består af to delprøver. Den 1. delprøve består af fremlæggelse af projektopgaven, og den 2. delprøve består af dialog om projektopgaven. Delprøverne afholdes i forlængelse af hinanden torsdag - om fornødent inddrages onsdag - i sidste skoleuge, delprøverne gennemføres individuelt og varer i alt 20 minutter. Delprøverne afholdes efter afviklingen og bedømmelsen af de praktiske opgaver A og B. 1. delprøve 16

17 Eleven gennemgår kortfattet projektrapporten og har i den forbindelse mulighed for at give supplerende kommentarer til projektrapporten samt fremføre eventuelle fejl og mangler. 2. delprøve Prøven har karakter af en salgssituation, hvor det er elevens opgave at præsentere og sælge det tilbud, som er indarbejdet i projektopgaven. Skuemestrene virker som potentielle kunder, men kan ikke påtage sig eksaminators rolle i forbindelse med eksaminering af eleven. Ved den mundtlige, individuelle fremlæggelse af og dialog om projektopgaven, skal følgende vurderes: Forklaring af tilbud. Begrundelse for valg af aktiviteter, menu og vine. Forstår eleven at sælge varen, og hvordan er elevens personlige fremtræden. Sætter eleven sig ind i gæstens situation og kommer med forbedringer eller ændringer for at komme gæstens eventuelle betænkeligheder i møde. Ved eventuelle mangler i opgaven har eleven da forslag til forbedringer/tilføjelser eller måske en god begrundelse. Bedømmelse af den mundtlige, individuelle fremlæggelse af og dialog om projektrapporten Der gives en karakter (fra 7-trinsskalaen) for hver af delprøverne: en for fremlæggelsen, hvor elevens teknisk-faglige kvalifikationer bedømmes, og en for dialogen, hvor elevens personlige kvalifikationer bedømmes. Karaktererne gives ud fra nedenstående skemaer. Skema til brug for bedømmelse af elevens teknisk-faglige kvalifikationer ved fremlæggelse af projektrapporten Udmærket Middel Acceptabel Usikker Elevens gæsteforklaring af menu og vine Fagsprog. Elevens brug af fagudtryk Økonomi. elevens forklaring af tilbud Turisme. Elevens forklaringer vedrørende lokalområdet, attraktioner med videre Elevens alternative forslag, ændringer, forbedringer med videre på foranledning af lærerens og skuemesterens spørgsmål 17

18 Skema til brug for bedømmelse af elevens personlige kvalifikationer under dialogen om projektrapporten Udmærket Middel Acceptabel Usikker Elevens evne til at sælge varen Elevens personlige fremtræden: Verbalt Påklædning Personlig hygiejne Kropssprog Elevens vilje/evne til at opfylde gæstens behov Eksaminationen foregår således, at én gruppe eksamineres færdig. Gruppen må ikke have mulighed for at tale sammen før alle er færdigeksaminerede. De praktiske prøver Den praktiske prøve består af 2 opgaver: Opgave A og opgave B. Første del af opgave A afvikles dog allerede i skoleperiodens næstsidste uge. Opgave A, anden del Anden del af opgave A består af en borddækningsopgave, der sammen med elevens præsentation af bordet/opgaven varer to timer og 15 minutter. Denne del af opgave A afvikles ved eksamens afslutning i skoleperiodens 10. uge. Eleven dækker op efter given anledning ud fra den håndskrevne menu med drikkevarer og præsenterer herefter menu, drikkevarer og bord. Eleven kan, hvis vedkommende ønsker det, byde skuemestrene til bords. Underviseren bør foreslå eleven denne mulighed. Af samme årsag skal der være stole til stede i lokalet. Der er to timer og 15 minutter til opgaven. Opgaven skal udføres efter følgende kriterier: Opdækning til 4-6 kuverter Anledning Farvevalg/sæson Dekoration/udsmykning/anledning 18

19 Der må kun anvendes den service og øvrigt borddækningsmateriale, der forefindes på stedet. Der må anvendes både stofduge og papirduge. Der må ikke benyttes handsker under opdækningen. Ved fejl og mangler, som eleven ikke har mulighed for at rette op på (for eksempel krøllet dug, manglende fiskebestik eller lignende), udfylder eleven en mankoliste. Bedømmelse af praktisk opgave A Bedømmelsen foregår umiddelbart efter endt bordopdækning, når eleven har præsenteret bordet og redegjort for følgende punkter: Drikkevarer Menu/gastronomi Teknisk faglig præstation Endvidere bedømmes elevens personlige kvalifikationer i forbindelse med fremlæggelsen Bedømmelsen varer cirka 5-10 minutter, se nedenstående bedømmelses- og karakterskema. 19

20 Opgave B Praktisk opgave B, består enten af flambering, tranchering, filetering af fisk, servering af ost, åbning af vin eller mixning af drinks (mixologi). Eleven trækker opgavekortet ved påbegyndelsen af anden del af opgave A. Opgave B afvikles i forbindelse med anden del af opgave A og varer 15 minutter. De ingredienser, der skal anvendes til opgaven, skal være til stede i lokalet ved prøvens begyndelse. Emnet anrettes på tallerken uden garniture og præsenteres for læreren og skuemestrene. Servering forekommer ikke. Ved flambering af ferskner, kan benyttes dåseferskner eller friske ferskner. Ved benyttelse af friske ferskner, skal skolen fjerne skind og sten og pochere fersknerne. Ved mixologi er det tilladt eleverne at bruge lærebog til opslag. Skuemestrene får ved begyndelsen af dagen for de praktiske prøver udleveret orientering om, hvilke mål skolen anvender. Ved servering af ost skal skolen forsyne de enkelte oste med navneskilt forud for prøven. Bedømmelse af praktisk opgave B Læreren stiller spørgsmål, skuemestrene stiller eventuelle uddybende spørgsmål, og læreren og skuemestrene bedømmer opgaven og giver karakter i henhold til nedenstående spørge-, bedømmelses- og karakterskema. Spørge-, bedømmelses- og karakterskema til praktisk opgave B Eventuelle bemærkninger anføres under den opgavetype, eleven har trukket. 20

21 Generelt om afvikling af de praktiske prøver Inden prøvens begyndelse gør læreren eleverne bekendt med prøvens forløb og regler. Læreren og skuemestrene gemmer de udfyldte skemaer med kommentarer og underskrift i et år i tilfælde af en senere evaluering. Karaktererne sendes af skolen til Det faglige udvalg for Tjeneruddannelsen/Uddannelsessekretariatet snarest muligt efter svendeprøvens afslutning. 21

22 Bilag 3: Uddannelsernes mål Den uddannede skal i forhold til de enkelte trin have et grundlæggende kendskab til tjenerarbejde og skal kunne vejlede og betjene gæster. Desuden skal den uddannede have grundlæggende kendskab til køkken-, restaurant- og hotelbranchen samt grundlæggende viden om serviceydelser. Dette indebærer, at den uddannede skal erhverve følgende, generelle fagligt erhvervsrettede kompetencer: 1) Have kendskab til virksomhedens råvareanvendelse og kunne anvende de korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave. 2) Kunne forestå klargøring til servering, opdækning, forskellige serveringsformer og afrydning. 3) Kunne forestå salg, herunder modtagelse af betalingsmidler. 4) Kunne udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet. 5) Kunne tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i restauranter i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling. Stk.2. Den uddannede selskabstjener skal tillige kunne modtage selskabsbestilling og udføre selskabsservering samt deltage i afviklingen af større selskaber. Stk.3. Den uddannede tjener skal tillige have kendskab til salg og gæstebetjening samt kunne arbejde i såvel a la carte som selskabsvirksomhed med selvstændighed og rutine. Stk.4. Den uddannede skal i forhold til de enkelte trins varighed erhverve følgende almene og personlige kompetencer: 1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. 2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund. 4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. 3. Uddannelsen er henført til fællesindgangen Fra jord til bord. Uddannelsen indgår i Uddannelsesfamilie 1. Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det faglige Udvalg for tjeneruddannelsen. 44 BEK nr. 456, bkg. om uddannelsen til tjener, 2 22

EKSAMENSVEJLEDNING VED AFSLUTTENDE EKSAMEN (SVENDEPRØVE) FOR TJENERELEVER TIL BRUG FOR EKSAMINATORER OG EKSAMINANDER

EKSAMENSVEJLEDNING VED AFSLUTTENDE EKSAMEN (SVENDEPRØVE) FOR TJENERELEVER TIL BRUG FOR EKSAMINATORER OG EKSAMINANDER EKSAMENSVEJLEDNING VED AFSLUTTENDE EKSAMEN (SVENDEPRØVE) FOR TJENERELEVER TIL BRUG FOR EKSAMINATORER OG EKSAMINANDER Vers. 12, Kold college 12. februar 2009 Indholdsfortegnelse: Forord... 1. Generelt...

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og eksamensreglement for tjeneruddannelsens afsluttende eksamen.

Bedømmelsesplan og eksamensreglement for tjeneruddannelsens afsluttende eksamen. Bedømmelsesplan og eksamensreglement for tjeneruddannelsens afsluttende eksamen. Senest redigeret August 2016 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Praktisk opgave A Projektopgave

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamen i tjeneruddannelsen

Eksamen i tjeneruddannelsen Eksamen i tjeneruddannelsen Eksamensregler og Eksamensvejledning Ved AFSLUTTENDE EKSAMEN for TJENERELEVER Til brug for eksaminator og eksaminand TSS Hotel & Restaurant Oktober 2009 Revideret 2014 1 Indhold

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 462 af 14/04/2015 om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Grafisk Uddannelsesudvalg Censorvejledning,

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 378 af 08/04/2015 om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistent Formål Prøven har til formål at give mulighed for at dokumentere og vurdere elevens tilegnelse af de faglige mål, som er fastsat for grundfaget. Prøvens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Seminar for censorer Svendeprøven i Tjeneruddannelsen

Seminar for censorer Svendeprøven i Tjeneruddannelsen Seminar for censorer Svendeprøven i Tjeneruddannelsen 9. september 2014 Kold College 12-09-2014 1 12-09-2014 2 Fornyelse af tjeneruddannelsen Struktur De 2 skoleperiode på hver 10 uger på hovedforløbet

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 9 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) 038-01 Procedure for afvikling af 1. Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge retningslinier for afvikling af den afsluttende

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere