Særlige avancementstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige avancementstillinger"

Transkript

1 Særlige avancementstillinger Vejledning i lønindplacering af særlige avancementstillinger

2 INDHOLD BAGGRUND 3 AFGRÆNSNING 5 Stillingsindholdet 5 Konsulentstillinger 6 Forskningsstillinger 7 Udviklings- og uddannelsesopgaver 7 Koordinerende og administrative opgaver 8 KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER 9 Basisstillinger med tillæg eller særlig avancementsstilling? 11 VÆRKTØJER OG PROCEDURER 12 Nyoprettede stillinger 12 Konvertering af eksisterende stillinger 13 Lønspredning: 16 Finansiering 17 Procedure

3 VEJLEDNING TIL LØNINDPLACERING I SÆRLIGE AVANCEMENTSTILLINGER Ved overenskomstfornyelsen 2002 indgik Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen aftale med de centrale arbejdsgivere om indførelsen en ny og højere grundløn i basisoverenskomsterne for stillinger med et anderledes/ særligt fagligt indhold. Ordlyden i overenskomsten siger: Parterne er enige om at indføre en valgfri grundløn på løntrin 34, hvor kommunen/amtet kan træffe beslutning om oprettelse af særlige avancementsstillinger for ergoterapeuter og fysioterapeuter. I overvejelserne om anvendelse af denne grundløn kan blandt andet indgå om stillingen har et tungtvejende fagligt indhold, kræver specialistviden og/eller indeholder konsulent-funktioner m.m. Bestemmelsen træder i kraft i alle de kommunale og amtskommunale overenskomster. 2

4 Baggrund Det har længe været et ønske for med en højere grundlønsindplacering, og det var været fremsat som krav ved flere overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne i 97 og 99 hvor kravet ligeledes var fremsat, vandt det meget lidt genklang hos arbejdsgiverne. De havde primært 2 indvendinger: den første var, at gruppen var så uhomogen, at der var svært at definere, hvor mange der egentlig var tale om, den anden var at man med Ny Løn jo sagtens kunne skabe den løndifferentiering, man måtte mene at have behov for. Ved kravsindsamlingen ved kredsmøderne forud for overenskomstforhandlingerne denne gang var det tydeligt at fysioterapeuterne vægtede en højere indplaceringsmulighed for fysioterapeuter i særlige stillinger som et af hovedkravene til OK02. Ganske vist var der forskel på begrundelserne for kravet og indholdet i forslagene. Nogle ønskede bedre indplacering af fysioterapeuter i konsulentstillinger, nogle ønskede mere i løn til fysioterapeuter med en videregående uddannelse, og andre igen ønskede højere grundløn til stillinger på et højere fagligt niveau end sædvanlige basisstillinger. Fælles for kravene var dog, at der var tale om stillinger uden ledelsesopgaver men med fokus på et særligt fagligt indhold. Den noget uhomogene gruppe fik navnet særlige avancementsstillinger 3

5 Det afspejler foreningens holdning om, at der skal være mulighed for karriereveje både af ledelsesmæssig og af den faglige vej. Ved OK 2002 var der som sagt grundlag for at indgå en aftale. Aftalen kom i hus på baggrund af bl.a. grundigt forarbejde og god argumentation fra organisationerne, men også fordi det blev en valgfri mulighed, hvor det er op til de lokale parter at drøfte, hvorvidt der er stillinger og fysioterapeuter, der skal indplaceres på en højere grundløn. Dette falder meget godt i tråd med arbejdsgivernes eget ønske om en lokal og fleksibel løndannelse og lønudvikling Teksten i overenskomsten er meget elastisk og kan være vanskelig at afgrænse, men den rummer af samme grund også mange muligheder. har udarbejdet denne vejledning for at understøtte det lokale arbejde med anvendelse af den nye grundlønsindplacering. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters Forhandlingsafdeling og Forhandlingsudvalget på det offentlige område. Den er udarbejdet på baggrund af bl.a. det materiale og de drøftelser, der indgik i OK Endvidere har vores erfaringer fra Ny Løn forhandlingerne indgået. Vejledningsmaterialet må ikke opfattes som udtømmende for anvendelse af grundløn 34, da der ikke findes en facitliste for hvor, hvad og for hvem indplaceringsmuligheden kan anvendes. Vejledningsmaterialet skal endvidere ses i sammenhæng med- og i forlængelse af, hvad der foreligger af vejledningsmateriale om Ny Løn. 4

6 Afgrænsning Med den nye grundløn er der etableret en lønindplaceringsmulighed, der dels kan anvendes til stillinger, der oprettes fremadrettet, dels til at få indplaceret en lang række stillinger, som vi allerede kender, med en mere dækkende lønsammensætning. Overenskomstforhandlingerne drejede sig hovedsageligt om 2 hovedpunkter, nemlig stillingsindholdet og forudsætningerne for varetagelsen af stillingerne: kvalifikationer og kompetence. Dette er baggrunden for nedenstående beskrivelse af afgrænsninger af stillinger og forudsætninger for varetagelse af stillingerne. Stillingsindholdet Der blev om stillingsindholdet lagt vægt på, at der er tale om stillinger, hvor ikke bare enkeltfunktioner, men det samlede stillingsindhold adskiller sig væsentligt fra forudsætningerne for indplacering på grundløn 22 eller 24. Grundlønsbeskrivelsen for grundløn 22 og 24 retter sig primært mod behandlings- og træningsopgaver i forhold til patienter og borgere, rådgivning og vejledning i forbindelse med behandlingsopgaverne samt mindre hjælpemiddelsager. Enkeltfunktioner udover grundlønsbeskrivelsen kan honoreres med Ny Løn. Grundløn 34 kan og bør anvendes der, hvor der yderligere er brug for både lønmæssigt og indholdsmæssigt at signalere, 5

7 at grundløn 22 og 24 ikke er tilstrækkeligt dækkende for stillingens indhold. Ved overenskomstforhandlingerne kom drøftelserne om stillingsindhold primært til at dreje sig om følgende hovedpunkter: konsulentstillinger forskningsstillinger udviklings- og uddannelsesstillinger koordinerende og administrative stillinger Varetagelsen af sådanne stillinger fordrer ofte kompetence udover grunduddannelsen, enten i form af formaliseret efter-/videreuddannelse og/eller specialiseret viden og erfaring inden for et særligt område. (Se herom senere). Konsulentstillinger I mange fysioterapeutstillinger er der konsulentfunktioner i forhold til egen eller andre faggrupper, eller måske i forhold til patienternes/klienternes pårørende. Det er en velkendt problematik for mange, der har beskæftiget sig med forhandling af Ny Løn at det er vanskeligt at sætte en egentlig grænse for, hvad der er almindelig rådgivning og vejledning ( og dermed omfattet af den almindelige basisgrundløn), og hvad der er konsulentopgaver, der burde udmønte funktionsløn efter Ny Løn. 6

8 Når der tales om konsulentstillinger i forhold til grundløn 34 vil der være tale om stillinger, hvor hele- eller hovedindholdet af stillingen består i udførelse af konsulentopgaver. I mange tilfælde vil titlen i sig selv signalere, at der er tale om en konsulentstilling: Som eksempler kan nævnes: arbejdsmiljøkonsulent, sundhedsfremmekonsulent, ergonomisk konsulent, udviklingskonsulent, kvalitetsudviklingskonsulent, uddannelseskonsulent, etc. En del børnekonsulentstillinger vil også være relevante i denne sammenhæng. Forskningsstillinger Fysioterapeuter, der primært er ansat til og/eller har særlig kompetence indenfor forskning vil også skulle overvejes i forhold til grundløn 34. Sondringen vil gå på, om den primære opgave er at forske eller understøtte forskning. Der skal ligge et egentligt ansvar for og et beskrevet formål med forskningen, fx i stillingsbeskrivelsen. Det vil typisk ikke være tilstrækkeligt, at der midlertidig leveres data til fx. et forskningsprojekt. Udviklings- og uddannelsesopgaver Denne gruppe er meget bredt defineret. Der vil typisk være tale om fysioterapeuter, der som primær opgave har at udvikle et særligt område, og/eller udvikle, 7

9 uddanne eller supervisere kollegaer/medarbejdere indenfor et klinisk felt. Som eksempler kan nævnes: Faglige vejledere, udviklingsfysioterapeuter, uddannelsesansvarlige mv. Koordinerende og administrative opgaver Her er tale om en gruppe, der koordinerer et indsatsområde, har et særligt ansvar for at koordinere arbejdet i en gruppe af medarbejdere eller at koordinere planlægningen indenfor et særligt område. Der vil typisk være knyttet administrative forpligtelser til stillingen, men der vil ikke være tale om ledelsesopgaver eller - kompetence. Der ville også kunne være tale om visitationskompetence vedrørende serviceydelser. Denne definition vil særligt være relevant for den række af visitatorstillinger, der i henhold til lovgivningen oprettes i kommunerne, og hvor vi allerede ser grundløn 34 taget i anvendelse som udgangspunkt flere steder. Som eksempler kan nævnes uddannelseskoordinatorer, teamkoordinatorer, visitatorer. 8

10 Sammenfattende for eksemplerne nævnt under de 4 områder er, at de har stillingsindholdet som udgangspunkt. Og der er tale om eksempler på stillinger, hvor ikke bare enkeltfunktioner men det samlede stillingsindhold adskiller sig fra forudsætninger for indplacering på grundløn 22 eller 24. Det er også karakteristisk for de fleste eksemplers vedkommende, at der forudsættes særlige kvalifikationer og/eller kompetencer der er tale om et tungtvejende fagligt indhold og / eller der kræves specialistviden. Kvalifikationer og kompetencer Vi ved fra vores erfaringer med ny løn, at mange arbejdsgiverne vægter kvalifikationer højt når der drøftes løn. Og afledt heraf indgås aftaler om løn i stigende grad med begrundelse i anvendte kvalifikationer. Formentligt vil den tendens også gøre sig gældende, når der skal drøftes indplacering på grundløn 34. Der er på flere områder sammenfald med beskrivelserne af stillingsindholdet, men det kan også anbefales at tage udgangspunkt i selve beskrivelsen af kompetenceniveauet i de lokale drøftelser om lønindplacering Der er ingen tvivl om, at begrebet specialistviden vil få en yderligere dimension, når s Specialistordning i fremtiden kommer i fuld anvendelse. 9

11 Her vil med sikkerhed kunne findes grundlag for drøftelser for lønmæssig indplacering på grundløn 34 for en del af de specialistgodkendte. Men det skal samtidigt understreges at ordet specialistviden i overenskomstmæssig forstand ikke nødvendigvis kan knyttes op på Specialistordningens definitioner. Men de kan supplere hinanden. På baggrund af ovenstående har vi derfor også valgt at kigge på en kompetencemæssige indgangsvinkel til tungtvejende fagligt indhold og / eller kræver specialistviden i relation til faglig ressourceperson / specialeansvarlig. s Faglig Forum ( FAFO) har udarbejdet en kompetencerapport der beskriver forskellige kompetenceniveauer for fysioterapeuter. Relevant for drøftelserne om kriterier for indplacering på grundløn 34 i faglig avancementsstilling er beskrivelsen af kompetenceniveauet for faglige ressourceperson / den specialeansvarlige : Hun/han defineres som en fysioterapeut, der gennem videreuddannelse, projekter, kvalitetsudvikling o.a. har opnået særlige kompetencer inden for et fagligt speciale Hun/han har kompetencer til at løse opgaver, der er sammensatte og komplekse inden for et speciale anlægge en analyserende og vurderende tilgang til eget arbejde anvende ny viden og nye kliniske metoder opsøge ny viden, herunder evidenssøgning 10

12 initiere og gennemfører forskning projektlede, projektvejlede undervise, vejlede, supervisere evaluere og revidere kliniske procedurer og retningslinier dokumentere og evidensbasere specialeområdet løse konsulent og formidlingsopgaver publicere artikler, holder konferenceindlæg Basisstillinger med tillæg eller særlig avancementsstilling? Der vil være mange gråzonefelter mellem særlige avancementsstillinger på grundløn 34 og basisstillinger på grundløn 22 og 24 med funktions- og eller kvalifikationsløn. I gråzonefeltet kan bl.a. være stillinger med et primært indhold af undersøgelses- og/eller behandlingsopgaver, men af en helt særlig målgruppe, der fordrer specialiseret viden og kompetence. Det er ikke s opfattelse at målgruppen fx alders- eller diagnosegrupper m.v. - for den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling i sig selv vil være en begrundelse for at der er tale om en faglig avancementsstilling. Det vil forsat også her være afgørende at inddrage elementer nævnt ovenfor under kompetencer. På samme måde vil varetagelse af undersøgelses- og behandlingsopgaver på et særligt kvalificeret niveau oftest ikke i sig selv begrunde indplacering i faglig avancementsstilling uden inddragelse af elementer kompetenceområdet nævnt ovenfor. 11

13 anbefaler at varetagelse af funktioner i forhold til særlige målgrupper, eller undersøgelse / behandling på et højt kvalificeret niveau foreslås aflønnet med funktions- og/eller kvalifikationsløn udover grundløn 22/24. Værktøjer og procedurer Nyoprettede stillinger Oprettes der en ny stilling med et indhold, der kunne svare til de førnævnte beskrivelser, vil det være hensigtsmæssigt fra starten at forsøge at få den aftalt med grundløn løntrin 34. Nemmest vil naturligvis være, hvis der forud for at stillingen opslås ligger en funktions-/stillingsbeskrivelse eller jobprofil, der klart beskriver stillingsindholdet eller kompetenceniveau. Ellers må stillingsopslag, stillingens titel samt evt. kvalifikationskrav give det første fingerpraj om grundlønsniveau. I vurderingen af om stillingen skal indplaceres på grundløn 22/24 eller 34 vil typisk indgå, om hele stillingsindholdet eller væsentlige dele heraf adskiller sig fra en traditionel basisstilling (jf. grundlønsbeskrivelsen for disse stillinger). Det vil også være væsentligt at bemærke, om der efterspørges særlig videreuddannelse eller kompetence som forudsætning. Selv om der er tale en nyoprettet stilling, vil det være fornuftigt at undersøge, om der er sammenlignelige stillinger indenfor andre faggrupper eller om stillingen skal indgå i et 12

14 tværfagligt samarbejde med andre stillinger af samme type. Disse stillingers lønniveau kan være vejledende i forhold til den nye stilling,også selvom de ikke er besat med en fysioterapeuter. Det skal naturligvis også vurderes, om der er funktioner eller kvalifikationer der yderligere skal aftales tillæg for. Grundløn 34 er ikke nødvendigvis den samlede løn for stillingens indhold, men udgangspunktet for lønnens opbygning. Fordelen ved at indplacere relevante stillinger på grundløn 34 fra starten er, at der således er budgetteret med en grundløn svarende til løntrin 34 i stedet for løntrin 22/24 + evt. erfaringsbaseret kvalifikationsløn. Konvertering af eksisterende stillinger At vi har fået en ny og højere grundløn betyder ikke at vi har fået en ny og hidtil ukendt stillingstype. Mange af de stillinger, der kunne være aktuelle i forhold til en indplacering på grundløn 34, kender vi allerede og mange af dem har også et lønniveau, der matcher grundløn 34. De er bare bygget op af tillæg efter Aftale om Ny løn, altså funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn. anbefaler, at der ved de ordinære årlige Ny Løn forhandlinger drøftes, om der er eksisterende stillinger, der kan konverteres til grundløn 34. Selvom det ikke umiddelbart vil betyde en stor lønstigning for de konkrete stillinger, vil der være nogle indholdsmæssige og principielle fordele ved det. 13

15 Det kan være indgangsvinklen til at få drøftet behovet for mere formelle faglige avancementsstillinger på arbejdspladsen. Og i bekræftende fald, hvilke. Det kan være anledningen til at bringe fokus på arbejde med kompetenceudvikling Det kan give de konkrete stillinger en mere hensigtsmæssig lønsammensætning og derfor på sigt en bedre lønudviklingsmulighed. Der vil muligvis kunne flyttes dele af lønnen væk fra midlerne til Ny Løn forhandling ( afhængig af budgetteringsform) Det vil give nogle erfaringer, der kan være med til at optimere og udvikle bestemmelsen ved næste overenskomstfornyelse. Der ligger en faglig signalværdi i, at der opereres med faglige avancementsmuligheder og ikke kun ledelsesmæssige. Eksempler på konvertering: Nedenstående eksempler tager udgangspunkt i, at tillæggene er udmøntet i form af løntrin. Fremgangsmåden er naturligvis den samme, såfremt tillæggene er udmøntet i kronetillæg. Løn- og overenskomstmagasinets oplysninger kan med fordel anvendes ved beregning af lønniveau. 14

16 Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 3 løntrin i funktionsløn + 3 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 2 løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 33. Ny lønopbygning: Der suppleres med 1 løntrin til en samlet grundløn 34. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 4 løntrin funktionsløn + 2 løntrin kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Ny lønopbygning: Der suppleres med 1 løntrin, således at den nye lønopbygning bliver Grundløn 34 + de 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 36. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 7 løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 38 Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin

17 Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 9 løntrin i funktionsløn + 6 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 44. Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i funktionsløn + 6 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 44. I de nævnte eksempler er der ingen eller begrænset lønstigning. Der vil imidlertid være et bedre grundlag for en tidssvarende lønudvikling, ligesom et eller flere af formålene under punktopstillingen side 14, formentligt vil være opfyldt. Lønspredning: Lønindplacering med udgangspunkt i ovennævnte definitioner og med udgangspunkt i grundløn 34, vil med sikkerhed giver en stor spredning i den samlede løn. Nogle vil placere sig tæt på grundlønniveau, altså omkring løntrin 34-36, vi vil se en gruppering ligge omkring i spændet løntrin 38-43, og så vil der være enkelte der vil placerer sig op omkring løntrin Denne differentiering ser vi allerede. Så husk, at grundløn 34 er et nyt og godt udgangspunkt for lønindplacering afspejlende bl.a. stillingsindholdet, men Aftalen om Ny løn er fortsat gældende, ligesom de vejledende kriterier (idekataloget) for funktions- og kvalifikationsløn stadig kan anvendes. 16

18 Finansiering De lokale lønbudgetter er ikke identiske. Men mange steder budgetteres der med en lønsum til overenskomstens indplacering (grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn) samt en lønsum til lokal forhandling (Ny Løn). I de tilfælde vil det være en fordel for råderummet til Ny Løn, at anvende en højere grundløn. Andre steder er der et samlet lønbudget til såvel overenskomstbestemte stigninger og Ny Løn. Der vil lønsammensætningen have mindre betydning rent finansieringsmæssigt. anbefaler, at det primært er den faglige og indholdsmæssige del der lægges vægt på i en vurdering af, om en stilling skal indplaceres/konverteres til en faglig avancementsstilling, og i mindre grad finansieringsspørgsmålet, om, hvor pengene kommer fra. opfordrer til at der optages lokale drøftelser om anvendelse af den nye grundløn. Procedure Den nye grundløn er en kan-bestemmelse i overenskomsten. Det er således op til de lokale parter at vurdere, om den skal anvendes eller ej. I lighed med forhandlinger om funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Det har naturligvis den ulempe, at der ikke er definerede stillingstyper, der kan gøre krav på grundløn 34. Omvendt er der heller ingen formelle begrænsninger i anvendelsen, og den forpligter også de lokale arbejdsgivere til at drøfte mu- 17

19 ligheden, når der er stillinger, der kunne falder ind under overenskomstens tekst fagligt tungtvejende indhold, kræver specialistviden og/eller indeholder konsulentfunktioner mv. Kompetencen til at forhandle i henhold til bestemmelsen - samt stille forslag om indplacering på grundløn 34 - følger s delegering af forhandlingskompetence til Ny Løn. Det vil sige, at de, der har kompetence til at varetage de lokale Ny Løn forhandlinger også har kompetence til at forhandle ny grundløn. Naturligvis med mulighed for rådgivning, vejledning og bistand fra Forhandlingsafdelingen. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen for råd og vejledning i særlige avancementstillinger. Opstår der uenighed lokalt om bestemmelsens anvendelse, træder i første omgang tvisteløsningssystemet iht. Aftale om Ny Løn i kraft. Det vil i praksis sige, at de lokale parter kontakter forhandlingsafdelingen centralt, der har kompetencen til at afgøre om en sag evt. skal videreføres i det fagretslige system. 18

20 Det er s håb, at denne vejledning kan inspirere til at komme i gang med at drøfte særlige avancementstillinger, både det faglige indhold og den lønmæssige sammensætning. Ligesom med Ny Løn forhandlinger, er det ikke sikkert at alt går glat igennem ved første forhandling. Forhandlingsafdelingen vil samle erfaringerne, både de gode og de mindre gode, således vi kan følge processen frem til næste overenskomstforhandling. Vejledningen kan downloades fra s hjemmeside, hvor vi også løbende vil orientere om særlige avancementstillinger. På hjemmesiden kan du også finde adresser, telefonnumre og adresser på kredskontorerne og Forhandlingsafdelingen. 19

21 Nr. Voldgade København K Tlf: Fax:

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

Notat Dato 12. september 2016 DGN. Side 1 af 5. Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere

Notat Dato 12. september 2016 DGN. Side 1 af 5. Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere Notat Dato 12. september 2016 DGN Side 1 af 5 Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere Indledning Der er i størrelsesorden 250 socialrådgivere som er medlem af faggruppen for

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER

OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER OK 11 STATEN Debatoplæg Redaktion: Danske Fysioterapeuter Layout: Kirsten Sonne/baghus Tryk: Elbo Grafi sk Copyright Danske Fysioterapeuter 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser september 2011 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K Vejledning om lokal løndannelse

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer

Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Marts 2012 / MB Journalnummer: 1-13-7-10-10 Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Aftalen gælder fra 1. april 2010 og indeholder generelle bestemmelser og følgende aftaler om tillæg:

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Rammer for den decentrale forhandlingskompetence. Revideret 1. januar 2017

Rammer for den decentrale forhandlingskompetence. Revideret 1. januar 2017 Rammer for den decentrale forhandlingskompetence Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 www.regionmidtjylland.dk Revideret 1. januar 2017 På baggrund af en forholdsmæssig

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Lokal løn. Lokal løn - baggrund

Lokal løn. Lokal løn - baggrund Lokal løn Lokal løn baggrund og krav ved OK 15 Projekt i OK 15 perioden om lokal løndannelse Nyt bilag om økonomisk råderum Løn- og personaleudvikling i perioden med lokal løn dbio s regneark til lokal

Læs mere

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt.

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Ergoterapeutforeningen Forhandling af lokal løn Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Her kan du finde svar på typiske spørgsmål i relation

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Håndværkervej Roskilde Tlf.: Fax: Strategi, kompetenceudvikling og løn

Håndværkervej Roskilde Tlf.: Fax: Strategi, kompetenceudvikling og løn Håndværkervej 70 4000 Roskilde Tlf.: 4634 7500 Fax: 4634 7510 www.karanoveren.dk Strategi, kompetenceudvikling og løn Lønpolitik for virksomheden Lønpolitikken og løndannelsen skal bidrage til At Kara/Noveren

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. december 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny Løn 1. april 2005 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer.

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere