Særlige avancementstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige avancementstillinger"

Transkript

1 Særlige avancementstillinger Vejledning i lønindplacering af særlige avancementstillinger

2 INDHOLD BAGGRUND 3 AFGRÆNSNING 5 Stillingsindholdet 5 Konsulentstillinger 6 Forskningsstillinger 7 Udviklings- og uddannelsesopgaver 7 Koordinerende og administrative opgaver 8 KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER 9 Basisstillinger med tillæg eller særlig avancementsstilling? 11 VÆRKTØJER OG PROCEDURER 12 Nyoprettede stillinger 12 Konvertering af eksisterende stillinger 13 Lønspredning: 16 Finansiering 17 Procedure

3 VEJLEDNING TIL LØNINDPLACERING I SÆRLIGE AVANCEMENTSTILLINGER Ved overenskomstfornyelsen 2002 indgik Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen aftale med de centrale arbejdsgivere om indførelsen en ny og højere grundløn i basisoverenskomsterne for stillinger med et anderledes/ særligt fagligt indhold. Ordlyden i overenskomsten siger: Parterne er enige om at indføre en valgfri grundløn på løntrin 34, hvor kommunen/amtet kan træffe beslutning om oprettelse af særlige avancementsstillinger for ergoterapeuter og fysioterapeuter. I overvejelserne om anvendelse af denne grundløn kan blandt andet indgå om stillingen har et tungtvejende fagligt indhold, kræver specialistviden og/eller indeholder konsulent-funktioner m.m. Bestemmelsen træder i kraft i alle de kommunale og amtskommunale overenskomster. 2

4 Baggrund Det har længe været et ønske for med en højere grundlønsindplacering, og det var været fremsat som krav ved flere overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne i 97 og 99 hvor kravet ligeledes var fremsat, vandt det meget lidt genklang hos arbejdsgiverne. De havde primært 2 indvendinger: den første var, at gruppen var så uhomogen, at der var svært at definere, hvor mange der egentlig var tale om, den anden var at man med Ny Løn jo sagtens kunne skabe den løndifferentiering, man måtte mene at have behov for. Ved kravsindsamlingen ved kredsmøderne forud for overenskomstforhandlingerne denne gang var det tydeligt at fysioterapeuterne vægtede en højere indplaceringsmulighed for fysioterapeuter i særlige stillinger som et af hovedkravene til OK02. Ganske vist var der forskel på begrundelserne for kravet og indholdet i forslagene. Nogle ønskede bedre indplacering af fysioterapeuter i konsulentstillinger, nogle ønskede mere i løn til fysioterapeuter med en videregående uddannelse, og andre igen ønskede højere grundløn til stillinger på et højere fagligt niveau end sædvanlige basisstillinger. Fælles for kravene var dog, at der var tale om stillinger uden ledelsesopgaver men med fokus på et særligt fagligt indhold. Den noget uhomogene gruppe fik navnet særlige avancementsstillinger 3

5 Det afspejler foreningens holdning om, at der skal være mulighed for karriereveje både af ledelsesmæssig og af den faglige vej. Ved OK 2002 var der som sagt grundlag for at indgå en aftale. Aftalen kom i hus på baggrund af bl.a. grundigt forarbejde og god argumentation fra organisationerne, men også fordi det blev en valgfri mulighed, hvor det er op til de lokale parter at drøfte, hvorvidt der er stillinger og fysioterapeuter, der skal indplaceres på en højere grundløn. Dette falder meget godt i tråd med arbejdsgivernes eget ønske om en lokal og fleksibel løndannelse og lønudvikling Teksten i overenskomsten er meget elastisk og kan være vanskelig at afgrænse, men den rummer af samme grund også mange muligheder. har udarbejdet denne vejledning for at understøtte det lokale arbejde med anvendelse af den nye grundlønsindplacering. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters Forhandlingsafdeling og Forhandlingsudvalget på det offentlige område. Den er udarbejdet på baggrund af bl.a. det materiale og de drøftelser, der indgik i OK Endvidere har vores erfaringer fra Ny Løn forhandlingerne indgået. Vejledningsmaterialet må ikke opfattes som udtømmende for anvendelse af grundløn 34, da der ikke findes en facitliste for hvor, hvad og for hvem indplaceringsmuligheden kan anvendes. Vejledningsmaterialet skal endvidere ses i sammenhæng med- og i forlængelse af, hvad der foreligger af vejledningsmateriale om Ny Løn. 4

6 Afgrænsning Med den nye grundløn er der etableret en lønindplaceringsmulighed, der dels kan anvendes til stillinger, der oprettes fremadrettet, dels til at få indplaceret en lang række stillinger, som vi allerede kender, med en mere dækkende lønsammensætning. Overenskomstforhandlingerne drejede sig hovedsageligt om 2 hovedpunkter, nemlig stillingsindholdet og forudsætningerne for varetagelsen af stillingerne: kvalifikationer og kompetence. Dette er baggrunden for nedenstående beskrivelse af afgrænsninger af stillinger og forudsætninger for varetagelse af stillingerne. Stillingsindholdet Der blev om stillingsindholdet lagt vægt på, at der er tale om stillinger, hvor ikke bare enkeltfunktioner, men det samlede stillingsindhold adskiller sig væsentligt fra forudsætningerne for indplacering på grundløn 22 eller 24. Grundlønsbeskrivelsen for grundløn 22 og 24 retter sig primært mod behandlings- og træningsopgaver i forhold til patienter og borgere, rådgivning og vejledning i forbindelse med behandlingsopgaverne samt mindre hjælpemiddelsager. Enkeltfunktioner udover grundlønsbeskrivelsen kan honoreres med Ny Løn. Grundløn 34 kan og bør anvendes der, hvor der yderligere er brug for både lønmæssigt og indholdsmæssigt at signalere, 5

7 at grundløn 22 og 24 ikke er tilstrækkeligt dækkende for stillingens indhold. Ved overenskomstforhandlingerne kom drøftelserne om stillingsindhold primært til at dreje sig om følgende hovedpunkter: konsulentstillinger forskningsstillinger udviklings- og uddannelsesstillinger koordinerende og administrative stillinger Varetagelsen af sådanne stillinger fordrer ofte kompetence udover grunduddannelsen, enten i form af formaliseret efter-/videreuddannelse og/eller specialiseret viden og erfaring inden for et særligt område. (Se herom senere). Konsulentstillinger I mange fysioterapeutstillinger er der konsulentfunktioner i forhold til egen eller andre faggrupper, eller måske i forhold til patienternes/klienternes pårørende. Det er en velkendt problematik for mange, der har beskæftiget sig med forhandling af Ny Løn at det er vanskeligt at sætte en egentlig grænse for, hvad der er almindelig rådgivning og vejledning ( og dermed omfattet af den almindelige basisgrundløn), og hvad der er konsulentopgaver, der burde udmønte funktionsløn efter Ny Løn. 6

8 Når der tales om konsulentstillinger i forhold til grundløn 34 vil der være tale om stillinger, hvor hele- eller hovedindholdet af stillingen består i udførelse af konsulentopgaver. I mange tilfælde vil titlen i sig selv signalere, at der er tale om en konsulentstilling: Som eksempler kan nævnes: arbejdsmiljøkonsulent, sundhedsfremmekonsulent, ergonomisk konsulent, udviklingskonsulent, kvalitetsudviklingskonsulent, uddannelseskonsulent, etc. En del børnekonsulentstillinger vil også være relevante i denne sammenhæng. Forskningsstillinger Fysioterapeuter, der primært er ansat til og/eller har særlig kompetence indenfor forskning vil også skulle overvejes i forhold til grundløn 34. Sondringen vil gå på, om den primære opgave er at forske eller understøtte forskning. Der skal ligge et egentligt ansvar for og et beskrevet formål med forskningen, fx i stillingsbeskrivelsen. Det vil typisk ikke være tilstrækkeligt, at der midlertidig leveres data til fx. et forskningsprojekt. Udviklings- og uddannelsesopgaver Denne gruppe er meget bredt defineret. Der vil typisk være tale om fysioterapeuter, der som primær opgave har at udvikle et særligt område, og/eller udvikle, 7

9 uddanne eller supervisere kollegaer/medarbejdere indenfor et klinisk felt. Som eksempler kan nævnes: Faglige vejledere, udviklingsfysioterapeuter, uddannelsesansvarlige mv. Koordinerende og administrative opgaver Her er tale om en gruppe, der koordinerer et indsatsområde, har et særligt ansvar for at koordinere arbejdet i en gruppe af medarbejdere eller at koordinere planlægningen indenfor et særligt område. Der vil typisk være knyttet administrative forpligtelser til stillingen, men der vil ikke være tale om ledelsesopgaver eller - kompetence. Der ville også kunne være tale om visitationskompetence vedrørende serviceydelser. Denne definition vil særligt være relevant for den række af visitatorstillinger, der i henhold til lovgivningen oprettes i kommunerne, og hvor vi allerede ser grundløn 34 taget i anvendelse som udgangspunkt flere steder. Som eksempler kan nævnes uddannelseskoordinatorer, teamkoordinatorer, visitatorer. 8

10 Sammenfattende for eksemplerne nævnt under de 4 områder er, at de har stillingsindholdet som udgangspunkt. Og der er tale om eksempler på stillinger, hvor ikke bare enkeltfunktioner men det samlede stillingsindhold adskiller sig fra forudsætninger for indplacering på grundløn 22 eller 24. Det er også karakteristisk for de fleste eksemplers vedkommende, at der forudsættes særlige kvalifikationer og/eller kompetencer der er tale om et tungtvejende fagligt indhold og / eller der kræves specialistviden. Kvalifikationer og kompetencer Vi ved fra vores erfaringer med ny løn, at mange arbejdsgiverne vægter kvalifikationer højt når der drøftes løn. Og afledt heraf indgås aftaler om løn i stigende grad med begrundelse i anvendte kvalifikationer. Formentligt vil den tendens også gøre sig gældende, når der skal drøftes indplacering på grundløn 34. Der er på flere områder sammenfald med beskrivelserne af stillingsindholdet, men det kan også anbefales at tage udgangspunkt i selve beskrivelsen af kompetenceniveauet i de lokale drøftelser om lønindplacering Der er ingen tvivl om, at begrebet specialistviden vil få en yderligere dimension, når s Specialistordning i fremtiden kommer i fuld anvendelse. 9

11 Her vil med sikkerhed kunne findes grundlag for drøftelser for lønmæssig indplacering på grundløn 34 for en del af de specialistgodkendte. Men det skal samtidigt understreges at ordet specialistviden i overenskomstmæssig forstand ikke nødvendigvis kan knyttes op på Specialistordningens definitioner. Men de kan supplere hinanden. På baggrund af ovenstående har vi derfor også valgt at kigge på en kompetencemæssige indgangsvinkel til tungtvejende fagligt indhold og / eller kræver specialistviden i relation til faglig ressourceperson / specialeansvarlig. s Faglig Forum ( FAFO) har udarbejdet en kompetencerapport der beskriver forskellige kompetenceniveauer for fysioterapeuter. Relevant for drøftelserne om kriterier for indplacering på grundløn 34 i faglig avancementsstilling er beskrivelsen af kompetenceniveauet for faglige ressourceperson / den specialeansvarlige : Hun/han defineres som en fysioterapeut, der gennem videreuddannelse, projekter, kvalitetsudvikling o.a. har opnået særlige kompetencer inden for et fagligt speciale Hun/han har kompetencer til at løse opgaver, der er sammensatte og komplekse inden for et speciale anlægge en analyserende og vurderende tilgang til eget arbejde anvende ny viden og nye kliniske metoder opsøge ny viden, herunder evidenssøgning 10

12 initiere og gennemfører forskning projektlede, projektvejlede undervise, vejlede, supervisere evaluere og revidere kliniske procedurer og retningslinier dokumentere og evidensbasere specialeområdet løse konsulent og formidlingsopgaver publicere artikler, holder konferenceindlæg Basisstillinger med tillæg eller særlig avancementsstilling? Der vil være mange gråzonefelter mellem særlige avancementsstillinger på grundløn 34 og basisstillinger på grundløn 22 og 24 med funktions- og eller kvalifikationsløn. I gråzonefeltet kan bl.a. være stillinger med et primært indhold af undersøgelses- og/eller behandlingsopgaver, men af en helt særlig målgruppe, der fordrer specialiseret viden og kompetence. Det er ikke s opfattelse at målgruppen fx alders- eller diagnosegrupper m.v. - for den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling i sig selv vil være en begrundelse for at der er tale om en faglig avancementsstilling. Det vil forsat også her være afgørende at inddrage elementer nævnt ovenfor under kompetencer. På samme måde vil varetagelse af undersøgelses- og behandlingsopgaver på et særligt kvalificeret niveau oftest ikke i sig selv begrunde indplacering i faglig avancementsstilling uden inddragelse af elementer kompetenceområdet nævnt ovenfor. 11

13 anbefaler at varetagelse af funktioner i forhold til særlige målgrupper, eller undersøgelse / behandling på et højt kvalificeret niveau foreslås aflønnet med funktions- og/eller kvalifikationsløn udover grundløn 22/24. Værktøjer og procedurer Nyoprettede stillinger Oprettes der en ny stilling med et indhold, der kunne svare til de førnævnte beskrivelser, vil det være hensigtsmæssigt fra starten at forsøge at få den aftalt med grundløn løntrin 34. Nemmest vil naturligvis være, hvis der forud for at stillingen opslås ligger en funktions-/stillingsbeskrivelse eller jobprofil, der klart beskriver stillingsindholdet eller kompetenceniveau. Ellers må stillingsopslag, stillingens titel samt evt. kvalifikationskrav give det første fingerpraj om grundlønsniveau. I vurderingen af om stillingen skal indplaceres på grundløn 22/24 eller 34 vil typisk indgå, om hele stillingsindholdet eller væsentlige dele heraf adskiller sig fra en traditionel basisstilling (jf. grundlønsbeskrivelsen for disse stillinger). Det vil også være væsentligt at bemærke, om der efterspørges særlig videreuddannelse eller kompetence som forudsætning. Selv om der er tale en nyoprettet stilling, vil det være fornuftigt at undersøge, om der er sammenlignelige stillinger indenfor andre faggrupper eller om stillingen skal indgå i et 12

14 tværfagligt samarbejde med andre stillinger af samme type. Disse stillingers lønniveau kan være vejledende i forhold til den nye stilling,også selvom de ikke er besat med en fysioterapeuter. Det skal naturligvis også vurderes, om der er funktioner eller kvalifikationer der yderligere skal aftales tillæg for. Grundløn 34 er ikke nødvendigvis den samlede løn for stillingens indhold, men udgangspunktet for lønnens opbygning. Fordelen ved at indplacere relevante stillinger på grundløn 34 fra starten er, at der således er budgetteret med en grundløn svarende til løntrin 34 i stedet for løntrin 22/24 + evt. erfaringsbaseret kvalifikationsløn. Konvertering af eksisterende stillinger At vi har fået en ny og højere grundløn betyder ikke at vi har fået en ny og hidtil ukendt stillingstype. Mange af de stillinger, der kunne være aktuelle i forhold til en indplacering på grundløn 34, kender vi allerede og mange af dem har også et lønniveau, der matcher grundløn 34. De er bare bygget op af tillæg efter Aftale om Ny løn, altså funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn. anbefaler, at der ved de ordinære årlige Ny Løn forhandlinger drøftes, om der er eksisterende stillinger, der kan konverteres til grundløn 34. Selvom det ikke umiddelbart vil betyde en stor lønstigning for de konkrete stillinger, vil der være nogle indholdsmæssige og principielle fordele ved det. 13

15 Det kan være indgangsvinklen til at få drøftet behovet for mere formelle faglige avancementsstillinger på arbejdspladsen. Og i bekræftende fald, hvilke. Det kan være anledningen til at bringe fokus på arbejde med kompetenceudvikling Det kan give de konkrete stillinger en mere hensigtsmæssig lønsammensætning og derfor på sigt en bedre lønudviklingsmulighed. Der vil muligvis kunne flyttes dele af lønnen væk fra midlerne til Ny Løn forhandling ( afhængig af budgetteringsform) Det vil give nogle erfaringer, der kan være med til at optimere og udvikle bestemmelsen ved næste overenskomstfornyelse. Der ligger en faglig signalværdi i, at der opereres med faglige avancementsmuligheder og ikke kun ledelsesmæssige. Eksempler på konvertering: Nedenstående eksempler tager udgangspunkt i, at tillæggene er udmøntet i form af løntrin. Fremgangsmåden er naturligvis den samme, såfremt tillæggene er udmøntet i kronetillæg. Løn- og overenskomstmagasinets oplysninger kan med fordel anvendes ved beregning af lønniveau. 14

16 Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 3 løntrin i funktionsløn + 3 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 2 løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 33. Ny lønopbygning: Der suppleres med 1 løntrin til en samlet grundløn 34. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 4 løntrin funktionsløn + 2 løntrin kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Ny lønopbygning: Der suppleres med 1 løntrin, således at den nye lønopbygning bliver Grundløn 34 + de 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 36. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 7 løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 38 Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin

17 Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 9 løntrin i funktionsløn + 6 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 44. Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i funktionsløn + 6 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 44. I de nævnte eksempler er der ingen eller begrænset lønstigning. Der vil imidlertid være et bedre grundlag for en tidssvarende lønudvikling, ligesom et eller flere af formålene under punktopstillingen side 14, formentligt vil være opfyldt. Lønspredning: Lønindplacering med udgangspunkt i ovennævnte definitioner og med udgangspunkt i grundløn 34, vil med sikkerhed giver en stor spredning i den samlede løn. Nogle vil placere sig tæt på grundlønniveau, altså omkring løntrin 34-36, vi vil se en gruppering ligge omkring i spændet løntrin 38-43, og så vil der være enkelte der vil placerer sig op omkring løntrin Denne differentiering ser vi allerede. Så husk, at grundløn 34 er et nyt og godt udgangspunkt for lønindplacering afspejlende bl.a. stillingsindholdet, men Aftalen om Ny løn er fortsat gældende, ligesom de vejledende kriterier (idekataloget) for funktions- og kvalifikationsløn stadig kan anvendes. 16

18 Finansiering De lokale lønbudgetter er ikke identiske. Men mange steder budgetteres der med en lønsum til overenskomstens indplacering (grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn) samt en lønsum til lokal forhandling (Ny Løn). I de tilfælde vil det være en fordel for råderummet til Ny Løn, at anvende en højere grundløn. Andre steder er der et samlet lønbudget til såvel overenskomstbestemte stigninger og Ny Løn. Der vil lønsammensætningen have mindre betydning rent finansieringsmæssigt. anbefaler, at det primært er den faglige og indholdsmæssige del der lægges vægt på i en vurdering af, om en stilling skal indplaceres/konverteres til en faglig avancementsstilling, og i mindre grad finansieringsspørgsmålet, om, hvor pengene kommer fra. opfordrer til at der optages lokale drøftelser om anvendelse af den nye grundløn. Procedure Den nye grundløn er en kan-bestemmelse i overenskomsten. Det er således op til de lokale parter at vurdere, om den skal anvendes eller ej. I lighed med forhandlinger om funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Det har naturligvis den ulempe, at der ikke er definerede stillingstyper, der kan gøre krav på grundløn 34. Omvendt er der heller ingen formelle begrænsninger i anvendelsen, og den forpligter også de lokale arbejdsgivere til at drøfte mu- 17

19 ligheden, når der er stillinger, der kunne falder ind under overenskomstens tekst fagligt tungtvejende indhold, kræver specialistviden og/eller indeholder konsulentfunktioner mv. Kompetencen til at forhandle i henhold til bestemmelsen - samt stille forslag om indplacering på grundløn 34 - følger s delegering af forhandlingskompetence til Ny Løn. Det vil sige, at de, der har kompetence til at varetage de lokale Ny Løn forhandlinger også har kompetence til at forhandle ny grundløn. Naturligvis med mulighed for rådgivning, vejledning og bistand fra Forhandlingsafdelingen. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen for råd og vejledning i særlige avancementstillinger. Opstår der uenighed lokalt om bestemmelsens anvendelse, træder i første omgang tvisteløsningssystemet iht. Aftale om Ny Løn i kraft. Det vil i praksis sige, at de lokale parter kontakter forhandlingsafdelingen centralt, der har kompetencen til at afgøre om en sag evt. skal videreføres i det fagretslige system. 18

20 Det er s håb, at denne vejledning kan inspirere til at komme i gang med at drøfte særlige avancementstillinger, både det faglige indhold og den lønmæssige sammensætning. Ligesom med Ny Løn forhandlinger, er det ikke sikkert at alt går glat igennem ved første forhandling. Forhandlingsafdelingen vil samle erfaringerne, både de gode og de mindre gode, således vi kan følge processen frem til næste overenskomstforhandling. Vejledningen kan downloades fra s hjemmeside, hvor vi også løbende vil orientere om særlige avancementstillinger. På hjemmesiden kan du også finde adresser, telefonnumre og adresser på kredskontorerne og Forhandlingsafdelingen. 19

21 Nr. Voldgade København K Tlf: Fax:

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

De Offentlige Tandlægers. Vejledning. lokal løn

De Offentlige Tandlægers. Vejledning. lokal løn De Offentlige Tandlægers Vejledning om lokal løn Indholdsfortegnelse Hvad vil vi med lokal løn?... 3 Forhandlingssystemet... 3 Lokal løn betyder ikke fri løndannelse for den enkelte... 3 Grundløn, garantiløn

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Regionale/kommunale område

Løn- og ansættelsesvejledning. Regionale/kommunale område Løn- og ansættelsesvejledning Regionale/kommunale område Fra. 1.4.2015 Løntabeller pr. 1.4.2015, 1.10.2015, 1.1.2016 og 1.4.2016 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2015

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere