Særlige avancementstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige avancementstillinger"

Transkript

1 Særlige avancementstillinger Vejledning i lønindplacering af særlige avancementstillinger

2 INDHOLD BAGGRUND 3 AFGRÆNSNING 5 Stillingsindholdet 5 Konsulentstillinger 6 Forskningsstillinger 7 Udviklings- og uddannelsesopgaver 7 Koordinerende og administrative opgaver 8 KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER 9 Basisstillinger med tillæg eller særlig avancementsstilling? 11 VÆRKTØJER OG PROCEDURER 12 Nyoprettede stillinger 12 Konvertering af eksisterende stillinger 13 Lønspredning: 16 Finansiering 17 Procedure

3 VEJLEDNING TIL LØNINDPLACERING I SÆRLIGE AVANCEMENTSTILLINGER Ved overenskomstfornyelsen 2002 indgik Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen aftale med de centrale arbejdsgivere om indførelsen en ny og højere grundløn i basisoverenskomsterne for stillinger med et anderledes/ særligt fagligt indhold. Ordlyden i overenskomsten siger: Parterne er enige om at indføre en valgfri grundløn på løntrin 34, hvor kommunen/amtet kan træffe beslutning om oprettelse af særlige avancementsstillinger for ergoterapeuter og fysioterapeuter. I overvejelserne om anvendelse af denne grundløn kan blandt andet indgå om stillingen har et tungtvejende fagligt indhold, kræver specialistviden og/eller indeholder konsulent-funktioner m.m. Bestemmelsen træder i kraft i alle de kommunale og amtskommunale overenskomster. 2

4 Baggrund Det har længe været et ønske for med en højere grundlønsindplacering, og det var været fremsat som krav ved flere overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne i 97 og 99 hvor kravet ligeledes var fremsat, vandt det meget lidt genklang hos arbejdsgiverne. De havde primært 2 indvendinger: den første var, at gruppen var så uhomogen, at der var svært at definere, hvor mange der egentlig var tale om, den anden var at man med Ny Løn jo sagtens kunne skabe den løndifferentiering, man måtte mene at have behov for. Ved kravsindsamlingen ved kredsmøderne forud for overenskomstforhandlingerne denne gang var det tydeligt at fysioterapeuterne vægtede en højere indplaceringsmulighed for fysioterapeuter i særlige stillinger som et af hovedkravene til OK02. Ganske vist var der forskel på begrundelserne for kravet og indholdet i forslagene. Nogle ønskede bedre indplacering af fysioterapeuter i konsulentstillinger, nogle ønskede mere i løn til fysioterapeuter med en videregående uddannelse, og andre igen ønskede højere grundløn til stillinger på et højere fagligt niveau end sædvanlige basisstillinger. Fælles for kravene var dog, at der var tale om stillinger uden ledelsesopgaver men med fokus på et særligt fagligt indhold. Den noget uhomogene gruppe fik navnet særlige avancementsstillinger 3

5 Det afspejler foreningens holdning om, at der skal være mulighed for karriereveje både af ledelsesmæssig og af den faglige vej. Ved OK 2002 var der som sagt grundlag for at indgå en aftale. Aftalen kom i hus på baggrund af bl.a. grundigt forarbejde og god argumentation fra organisationerne, men også fordi det blev en valgfri mulighed, hvor det er op til de lokale parter at drøfte, hvorvidt der er stillinger og fysioterapeuter, der skal indplaceres på en højere grundløn. Dette falder meget godt i tråd med arbejdsgivernes eget ønske om en lokal og fleksibel løndannelse og lønudvikling Teksten i overenskomsten er meget elastisk og kan være vanskelig at afgrænse, men den rummer af samme grund også mange muligheder. har udarbejdet denne vejledning for at understøtte det lokale arbejde med anvendelse af den nye grundlønsindplacering. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters Forhandlingsafdeling og Forhandlingsudvalget på det offentlige område. Den er udarbejdet på baggrund af bl.a. det materiale og de drøftelser, der indgik i OK Endvidere har vores erfaringer fra Ny Løn forhandlingerne indgået. Vejledningsmaterialet må ikke opfattes som udtømmende for anvendelse af grundløn 34, da der ikke findes en facitliste for hvor, hvad og for hvem indplaceringsmuligheden kan anvendes. Vejledningsmaterialet skal endvidere ses i sammenhæng med- og i forlængelse af, hvad der foreligger af vejledningsmateriale om Ny Løn. 4

6 Afgrænsning Med den nye grundløn er der etableret en lønindplaceringsmulighed, der dels kan anvendes til stillinger, der oprettes fremadrettet, dels til at få indplaceret en lang række stillinger, som vi allerede kender, med en mere dækkende lønsammensætning. Overenskomstforhandlingerne drejede sig hovedsageligt om 2 hovedpunkter, nemlig stillingsindholdet og forudsætningerne for varetagelsen af stillingerne: kvalifikationer og kompetence. Dette er baggrunden for nedenstående beskrivelse af afgrænsninger af stillinger og forudsætninger for varetagelse af stillingerne. Stillingsindholdet Der blev om stillingsindholdet lagt vægt på, at der er tale om stillinger, hvor ikke bare enkeltfunktioner, men det samlede stillingsindhold adskiller sig væsentligt fra forudsætningerne for indplacering på grundløn 22 eller 24. Grundlønsbeskrivelsen for grundløn 22 og 24 retter sig primært mod behandlings- og træningsopgaver i forhold til patienter og borgere, rådgivning og vejledning i forbindelse med behandlingsopgaverne samt mindre hjælpemiddelsager. Enkeltfunktioner udover grundlønsbeskrivelsen kan honoreres med Ny Løn. Grundløn 34 kan og bør anvendes der, hvor der yderligere er brug for både lønmæssigt og indholdsmæssigt at signalere, 5

7 at grundløn 22 og 24 ikke er tilstrækkeligt dækkende for stillingens indhold. Ved overenskomstforhandlingerne kom drøftelserne om stillingsindhold primært til at dreje sig om følgende hovedpunkter: konsulentstillinger forskningsstillinger udviklings- og uddannelsesstillinger koordinerende og administrative stillinger Varetagelsen af sådanne stillinger fordrer ofte kompetence udover grunduddannelsen, enten i form af formaliseret efter-/videreuddannelse og/eller specialiseret viden og erfaring inden for et særligt område. (Se herom senere). Konsulentstillinger I mange fysioterapeutstillinger er der konsulentfunktioner i forhold til egen eller andre faggrupper, eller måske i forhold til patienternes/klienternes pårørende. Det er en velkendt problematik for mange, der har beskæftiget sig med forhandling af Ny Løn at det er vanskeligt at sætte en egentlig grænse for, hvad der er almindelig rådgivning og vejledning ( og dermed omfattet af den almindelige basisgrundløn), og hvad der er konsulentopgaver, der burde udmønte funktionsløn efter Ny Løn. 6

8 Når der tales om konsulentstillinger i forhold til grundløn 34 vil der være tale om stillinger, hvor hele- eller hovedindholdet af stillingen består i udførelse af konsulentopgaver. I mange tilfælde vil titlen i sig selv signalere, at der er tale om en konsulentstilling: Som eksempler kan nævnes: arbejdsmiljøkonsulent, sundhedsfremmekonsulent, ergonomisk konsulent, udviklingskonsulent, kvalitetsudviklingskonsulent, uddannelseskonsulent, etc. En del børnekonsulentstillinger vil også være relevante i denne sammenhæng. Forskningsstillinger Fysioterapeuter, der primært er ansat til og/eller har særlig kompetence indenfor forskning vil også skulle overvejes i forhold til grundløn 34. Sondringen vil gå på, om den primære opgave er at forske eller understøtte forskning. Der skal ligge et egentligt ansvar for og et beskrevet formål med forskningen, fx i stillingsbeskrivelsen. Det vil typisk ikke være tilstrækkeligt, at der midlertidig leveres data til fx. et forskningsprojekt. Udviklings- og uddannelsesopgaver Denne gruppe er meget bredt defineret. Der vil typisk være tale om fysioterapeuter, der som primær opgave har at udvikle et særligt område, og/eller udvikle, 7

9 uddanne eller supervisere kollegaer/medarbejdere indenfor et klinisk felt. Som eksempler kan nævnes: Faglige vejledere, udviklingsfysioterapeuter, uddannelsesansvarlige mv. Koordinerende og administrative opgaver Her er tale om en gruppe, der koordinerer et indsatsområde, har et særligt ansvar for at koordinere arbejdet i en gruppe af medarbejdere eller at koordinere planlægningen indenfor et særligt område. Der vil typisk være knyttet administrative forpligtelser til stillingen, men der vil ikke være tale om ledelsesopgaver eller - kompetence. Der ville også kunne være tale om visitationskompetence vedrørende serviceydelser. Denne definition vil særligt være relevant for den række af visitatorstillinger, der i henhold til lovgivningen oprettes i kommunerne, og hvor vi allerede ser grundløn 34 taget i anvendelse som udgangspunkt flere steder. Som eksempler kan nævnes uddannelseskoordinatorer, teamkoordinatorer, visitatorer. 8

10 Sammenfattende for eksemplerne nævnt under de 4 områder er, at de har stillingsindholdet som udgangspunkt. Og der er tale om eksempler på stillinger, hvor ikke bare enkeltfunktioner men det samlede stillingsindhold adskiller sig fra forudsætninger for indplacering på grundløn 22 eller 24. Det er også karakteristisk for de fleste eksemplers vedkommende, at der forudsættes særlige kvalifikationer og/eller kompetencer der er tale om et tungtvejende fagligt indhold og / eller der kræves specialistviden. Kvalifikationer og kompetencer Vi ved fra vores erfaringer med ny løn, at mange arbejdsgiverne vægter kvalifikationer højt når der drøftes løn. Og afledt heraf indgås aftaler om løn i stigende grad med begrundelse i anvendte kvalifikationer. Formentligt vil den tendens også gøre sig gældende, når der skal drøftes indplacering på grundløn 34. Der er på flere områder sammenfald med beskrivelserne af stillingsindholdet, men det kan også anbefales at tage udgangspunkt i selve beskrivelsen af kompetenceniveauet i de lokale drøftelser om lønindplacering Der er ingen tvivl om, at begrebet specialistviden vil få en yderligere dimension, når s Specialistordning i fremtiden kommer i fuld anvendelse. 9

11 Her vil med sikkerhed kunne findes grundlag for drøftelser for lønmæssig indplacering på grundløn 34 for en del af de specialistgodkendte. Men det skal samtidigt understreges at ordet specialistviden i overenskomstmæssig forstand ikke nødvendigvis kan knyttes op på Specialistordningens definitioner. Men de kan supplere hinanden. På baggrund af ovenstående har vi derfor også valgt at kigge på en kompetencemæssige indgangsvinkel til tungtvejende fagligt indhold og / eller kræver specialistviden i relation til faglig ressourceperson / specialeansvarlig. s Faglig Forum ( FAFO) har udarbejdet en kompetencerapport der beskriver forskellige kompetenceniveauer for fysioterapeuter. Relevant for drøftelserne om kriterier for indplacering på grundløn 34 i faglig avancementsstilling er beskrivelsen af kompetenceniveauet for faglige ressourceperson / den specialeansvarlige : Hun/han defineres som en fysioterapeut, der gennem videreuddannelse, projekter, kvalitetsudvikling o.a. har opnået særlige kompetencer inden for et fagligt speciale Hun/han har kompetencer til at løse opgaver, der er sammensatte og komplekse inden for et speciale anlægge en analyserende og vurderende tilgang til eget arbejde anvende ny viden og nye kliniske metoder opsøge ny viden, herunder evidenssøgning 10

12 initiere og gennemfører forskning projektlede, projektvejlede undervise, vejlede, supervisere evaluere og revidere kliniske procedurer og retningslinier dokumentere og evidensbasere specialeområdet løse konsulent og formidlingsopgaver publicere artikler, holder konferenceindlæg Basisstillinger med tillæg eller særlig avancementsstilling? Der vil være mange gråzonefelter mellem særlige avancementsstillinger på grundløn 34 og basisstillinger på grundløn 22 og 24 med funktions- og eller kvalifikationsløn. I gråzonefeltet kan bl.a. være stillinger med et primært indhold af undersøgelses- og/eller behandlingsopgaver, men af en helt særlig målgruppe, der fordrer specialiseret viden og kompetence. Det er ikke s opfattelse at målgruppen fx alders- eller diagnosegrupper m.v. - for den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling i sig selv vil være en begrundelse for at der er tale om en faglig avancementsstilling. Det vil forsat også her være afgørende at inddrage elementer nævnt ovenfor under kompetencer. På samme måde vil varetagelse af undersøgelses- og behandlingsopgaver på et særligt kvalificeret niveau oftest ikke i sig selv begrunde indplacering i faglig avancementsstilling uden inddragelse af elementer kompetenceområdet nævnt ovenfor. 11

13 anbefaler at varetagelse af funktioner i forhold til særlige målgrupper, eller undersøgelse / behandling på et højt kvalificeret niveau foreslås aflønnet med funktions- og/eller kvalifikationsløn udover grundløn 22/24. Værktøjer og procedurer Nyoprettede stillinger Oprettes der en ny stilling med et indhold, der kunne svare til de førnævnte beskrivelser, vil det være hensigtsmæssigt fra starten at forsøge at få den aftalt med grundløn løntrin 34. Nemmest vil naturligvis være, hvis der forud for at stillingen opslås ligger en funktions-/stillingsbeskrivelse eller jobprofil, der klart beskriver stillingsindholdet eller kompetenceniveau. Ellers må stillingsopslag, stillingens titel samt evt. kvalifikationskrav give det første fingerpraj om grundlønsniveau. I vurderingen af om stillingen skal indplaceres på grundløn 22/24 eller 34 vil typisk indgå, om hele stillingsindholdet eller væsentlige dele heraf adskiller sig fra en traditionel basisstilling (jf. grundlønsbeskrivelsen for disse stillinger). Det vil også være væsentligt at bemærke, om der efterspørges særlig videreuddannelse eller kompetence som forudsætning. Selv om der er tale en nyoprettet stilling, vil det være fornuftigt at undersøge, om der er sammenlignelige stillinger indenfor andre faggrupper eller om stillingen skal indgå i et 12

14 tværfagligt samarbejde med andre stillinger af samme type. Disse stillingers lønniveau kan være vejledende i forhold til den nye stilling,også selvom de ikke er besat med en fysioterapeuter. Det skal naturligvis også vurderes, om der er funktioner eller kvalifikationer der yderligere skal aftales tillæg for. Grundløn 34 er ikke nødvendigvis den samlede løn for stillingens indhold, men udgangspunktet for lønnens opbygning. Fordelen ved at indplacere relevante stillinger på grundløn 34 fra starten er, at der således er budgetteret med en grundløn svarende til løntrin 34 i stedet for løntrin 22/24 + evt. erfaringsbaseret kvalifikationsløn. Konvertering af eksisterende stillinger At vi har fået en ny og højere grundløn betyder ikke at vi har fået en ny og hidtil ukendt stillingstype. Mange af de stillinger, der kunne være aktuelle i forhold til en indplacering på grundløn 34, kender vi allerede og mange af dem har også et lønniveau, der matcher grundløn 34. De er bare bygget op af tillæg efter Aftale om Ny løn, altså funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn. anbefaler, at der ved de ordinære årlige Ny Løn forhandlinger drøftes, om der er eksisterende stillinger, der kan konverteres til grundløn 34. Selvom det ikke umiddelbart vil betyde en stor lønstigning for de konkrete stillinger, vil der være nogle indholdsmæssige og principielle fordele ved det. 13

15 Det kan være indgangsvinklen til at få drøftet behovet for mere formelle faglige avancementsstillinger på arbejdspladsen. Og i bekræftende fald, hvilke. Det kan være anledningen til at bringe fokus på arbejde med kompetenceudvikling Det kan give de konkrete stillinger en mere hensigtsmæssig lønsammensætning og derfor på sigt en bedre lønudviklingsmulighed. Der vil muligvis kunne flyttes dele af lønnen væk fra midlerne til Ny Løn forhandling ( afhængig af budgetteringsform) Det vil give nogle erfaringer, der kan være med til at optimere og udvikle bestemmelsen ved næste overenskomstfornyelse. Der ligger en faglig signalværdi i, at der opereres med faglige avancementsmuligheder og ikke kun ledelsesmæssige. Eksempler på konvertering: Nedenstående eksempler tager udgangspunkt i, at tillæggene er udmøntet i form af løntrin. Fremgangsmåden er naturligvis den samme, såfremt tillæggene er udmøntet i kronetillæg. Løn- og overenskomstmagasinets oplysninger kan med fordel anvendes ved beregning af lønniveau. 14

16 Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 3 løntrin i funktionsløn + 3 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 2 løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 33. Ny lønopbygning: Der suppleres med 1 løntrin til en samlet grundløn 34. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 4 løntrin funktionsløn + 2 løntrin kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 35. Ny lønopbygning: Der suppleres med 1 løntrin, således at den nye lønopbygning bliver Grundløn 34 + de 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 36. Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 7 løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 38 Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i funktionsløn + 2 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin

17 Nuværende lønindplacering: Grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn = løntrin 29 ( ) + 9 løntrin i funktionsløn + 6 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 44. Ny lønopbygning: Grundløn løntrin i funktionsløn + 6 løntrin i kvalifikationsløn. Samlet løn løntrin 44. I de nævnte eksempler er der ingen eller begrænset lønstigning. Der vil imidlertid være et bedre grundlag for en tidssvarende lønudvikling, ligesom et eller flere af formålene under punktopstillingen side 14, formentligt vil være opfyldt. Lønspredning: Lønindplacering med udgangspunkt i ovennævnte definitioner og med udgangspunkt i grundløn 34, vil med sikkerhed giver en stor spredning i den samlede løn. Nogle vil placere sig tæt på grundlønniveau, altså omkring løntrin 34-36, vi vil se en gruppering ligge omkring i spændet løntrin 38-43, og så vil der være enkelte der vil placerer sig op omkring løntrin Denne differentiering ser vi allerede. Så husk, at grundløn 34 er et nyt og godt udgangspunkt for lønindplacering afspejlende bl.a. stillingsindholdet, men Aftalen om Ny løn er fortsat gældende, ligesom de vejledende kriterier (idekataloget) for funktions- og kvalifikationsløn stadig kan anvendes. 16

18 Finansiering De lokale lønbudgetter er ikke identiske. Men mange steder budgetteres der med en lønsum til overenskomstens indplacering (grundløn + erfaringsbaseret kvalifikationsløn) samt en lønsum til lokal forhandling (Ny Løn). I de tilfælde vil det være en fordel for råderummet til Ny Løn, at anvende en højere grundløn. Andre steder er der et samlet lønbudget til såvel overenskomstbestemte stigninger og Ny Løn. Der vil lønsammensætningen have mindre betydning rent finansieringsmæssigt. anbefaler, at det primært er den faglige og indholdsmæssige del der lægges vægt på i en vurdering af, om en stilling skal indplaceres/konverteres til en faglig avancementsstilling, og i mindre grad finansieringsspørgsmålet, om, hvor pengene kommer fra. opfordrer til at der optages lokale drøftelser om anvendelse af den nye grundløn. Procedure Den nye grundløn er en kan-bestemmelse i overenskomsten. Det er således op til de lokale parter at vurdere, om den skal anvendes eller ej. I lighed med forhandlinger om funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Det har naturligvis den ulempe, at der ikke er definerede stillingstyper, der kan gøre krav på grundløn 34. Omvendt er der heller ingen formelle begrænsninger i anvendelsen, og den forpligter også de lokale arbejdsgivere til at drøfte mu- 17

19 ligheden, når der er stillinger, der kunne falder ind under overenskomstens tekst fagligt tungtvejende indhold, kræver specialistviden og/eller indeholder konsulentfunktioner mv. Kompetencen til at forhandle i henhold til bestemmelsen - samt stille forslag om indplacering på grundløn 34 - følger s delegering af forhandlingskompetence til Ny Løn. Det vil sige, at de, der har kompetence til at varetage de lokale Ny Løn forhandlinger også har kompetence til at forhandle ny grundløn. Naturligvis med mulighed for rådgivning, vejledning og bistand fra Forhandlingsafdelingen. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen for råd og vejledning i særlige avancementstillinger. Opstår der uenighed lokalt om bestemmelsens anvendelse, træder i første omgang tvisteløsningssystemet iht. Aftale om Ny Løn i kraft. Det vil i praksis sige, at de lokale parter kontakter forhandlingsafdelingen centralt, der har kompetencen til at afgøre om en sag evt. skal videreføres i det fagretslige system. 18

20 Det er s håb, at denne vejledning kan inspirere til at komme i gang med at drøfte særlige avancementstillinger, både det faglige indhold og den lønmæssige sammensætning. Ligesom med Ny Løn forhandlinger, er det ikke sikkert at alt går glat igennem ved første forhandling. Forhandlingsafdelingen vil samle erfaringerne, både de gode og de mindre gode, således vi kan følge processen frem til næste overenskomstforhandling. Vejledningen kan downloades fra s hjemmeside, hvor vi også løbende vil orientere om særlige avancementstillinger. På hjemmesiden kan du også finde adresser, telefonnumre og adresser på kredskontorerne og Forhandlingsafdelingen. 19

21 Nr. Voldgade København K Tlf: Fax:

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere