MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Prisliste Compact. Priser inkl. moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms"

Transkript

1 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms

2 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg 3 Basic inventar, 19 mm 4 Bagbeklædninger 4 Basic tilbehør, 19 mm 5-6 Salgs- og leveringsbetingelser Mogensen Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale bekræftet af Mogensen A/S, i det efterfølgende kaldet Mogensen. 1. Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Mogensen, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. De opgivne priser er nettopriser, ab fabrik (Ex. Works), eksklusive emballage og afgifter. 2. Mogensen s ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele. Eventuelle tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger m.v. er vejledende, og Mogensen kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale. Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er Mogensen s. Disse må ikke uden Mogensen s tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. 3. Priser Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud. Priser beregnes ab fabrik og gælder i den valuta og for de varer og ydelser ordrebekræftelsen anfører. Priserne er inklusiv moms og emballage, og er baseret på de på ordrebekræftelsesdagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder Mogensen sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. Mogensen forbeholder sig ret til at pålægge mindre leverancer ekspeditions- eller omstillingsgebyr. Såfremt køber ønsker foretaget ændringer i den/de afgivne ordrer/ specifikationer, skal dette skriftligt meddeles Mogensen og omkostningerne herved belastes køber efter opgørelse fra Mogensen. 4. Betaling Betalingsforpligtelsen fremgår af ordrebekræftelsen. Såfremt betalingsfristen overskrides, beregner Mogensen sig fra betalingsfristens udløb morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned samt der opkræves et rykkegebyr på kr. 100,00 per fremsendt rykker. Modtager køber ikke leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Såfremt køber undlader at give ordre til forsendelse, er Mogensen berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente varen, er Mogensen berettiget til at sælge varen bedst muligt for købers regning. Såfremt dette ikke er muligt, er hele købesummen med tillæg af afholdte omkostninger forfalden til betaling straks og uden påkrav. Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er Mogensen berettiget til at betragte købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer er hver leverance betalbar, og ved overskridelse af betalingsfristen for en enkelt leverance er Mogensen berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, uden at miste retten til at kræve handelen gennemført. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt af Mogensen. 5. Levering Levering sker ab fabrik (Ex. Works) iht. Incoterms Forsendelse foretages af Mogensen og sker for købers regning og risiko. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Mogensen, såfremt dette er skriftligt aftalt. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter Mogensen s anvisning. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 3 dage før eller 8 dage efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. Mogensen kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, jfr. pkt. 10, samt i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlige pålæg. Da leverancen er tilvirket efter købers anvisning, og er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Mogensen, kan aftalen ikke hæves, uanset den opståede forsinkelse. Ligeledes kan køber ikke kræve erstatning for en opstået forsinkelse. Såfremt køber kræver emballering, eller såfremt Mogensen skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette køber. Emballagen tages ikke retur. Mogensen s opbevaringsforskrifter, der fremsendes med ordrebekræftelsen, er gældende. Levering i købelovens forstand sker ved overgivelse til fragtfører, idet overgivelse til speditør til videreforsendelse anses levering. 6. Mangler Mogensen s mangelansvar gælder i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen og i det som lovgivningen pålagte omfang. Mogensen s mangelansvar har en udstrækning som nedenfor anført: - Indenfor den ovenfor nævnte periode forpligter Mogensen sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller om levering efter Mogensen s valg indenfor en rimelig frist. - Mogensen s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, monteret, ibrugtaget, anvendt og vedligeholdt korrekt i overensstemmelse med den af Mogensen leverede Produktvejledning. - Mogensen s forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af Mogensen leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Mogensen. Forpligtelsen gælder endvidere ikke for følger af uegnet og/eller forkert anvendelse af det leverede, herunder afvigelser i henhold til de aftalte specifikationer. - Mogensen s forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved bortskaffelse eller tilintetgørelse af defekte dele, er Mogensen uvedkommende. Herunder påtager Mogensen sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. - Mogensen er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkelig og/ eller passende til løsning af købers opgave i enhver henseende, idet omfang det er Mogensen, der har foretaget bidrag til dokumentationen, og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende og godkendte af Mogensen, samt at de af Mogensen evt. leverede tegninger m.v. er anvendt i overensstemmelse med de derpå givne oplysninger. - Mogensen påtager sig i øvrigt kun ansvar for meddelte oplysninger om specificering, materialevalg m.v., herunder også tegningsarbejde eller bidrag hertil, såfremt levering af sådan er en udtrykkelig del af aftalen. - Såfremt det påvises fejl i konstruktion, materiale eller udførelse på nogen del fabrikeret af Mogensen, og den pågældende fejl dokumenteres af køber som ikke værende udtryk for almindelig slid, dårlig vedligeholdelse eller urigtig behandling, foretager Mogensen indenfor normal arbejdstid reparation og fornyelse i fornødent omfang efter Mogensen s valg. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i Mogensen s leverance, ydes alene samme garanti, som ydes af de pågældende underleverandører. - Herunder gives der ikke køber ret til erstatning for skade på produkt eller andet materiel, der ikke er leveret af Mogensen, ej heller erstatning for driftstab, mistet avance, tab som følge af forsinket levering eller lignende. Mogensen er ikke forpligtet til at dække udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af fejl ved, eller reparation af leveret materiel, medmindre dette er tiltrådt af Mogensen. 7. Reklamation Reklamationer over mangler ved en leverance skal ske skriftligt uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. Det påhviler Forhandleren at undersøge Produkterne samt andet tilbehør ved modtagelsen, og reklamationer over fejl og mangler, som derved kunne konstateres, skal straks og senest på modtagelsesdagen afgives overfor både transportør og Mogensen. Konstaterer Forhandleren under montage (produktionen) og/eller ved den færdige enhed/element fejl/mangler skal reklamation ske straks eller senest indenfor 8 dage efter modtagelse overfor Mogensen. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af manglens karakter. 8. Produktansvar Mogensen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Mogensen eller andre personer, som Mogensen har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau, dog maximalt den assurerede produktansvarsskadesum. Mogensen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. Mogensen er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. Mogensen er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige det til enhver tid gældende maximumsbeløb i den af Mogensen tegnede produktansvarsforsikring. Mogensen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab. I den udstrækning Mogensen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Mogensen skadesløs i samme omfang, som Mogensen s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Disse begrænsninger i Mogensen s ansvar gælder ikke, hvis Mogensen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Mogensen og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder ikke i det omfang, det strider mod ufravigelig produktansvarslovgivning. 9. Ansvarsbegrænsning Mogensen er i enhver henseende uden ansvar for at indirekte skader og tab, så som driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab. 10. Force majeure Mogensen er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Mogensen s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare mere end 10 uger, er Mogensen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse. 11. Annullering og returvare Ordrer, der helt eller delvist er tilvirket efter købers anvisning kan ikke annulleres. Returvare kan ved forudgående aftale returneres, hvor standardvarer krediteres med et fradrag på 25% og måltilpassede varer krediteres med et fradrag på 75% ved franko returnering. 12. Oplysninger, konstruktionstegninger, instruktionsmateriale, attester Mogensen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, forudsat at disse ændringer ikke forringer det købte produkt. Dette gælder også for allerede bestilte produkter. Mogensen forpligter sig til ved leverance af produkterne at fremsende instruktionsmateriale til sikring af forskriftsmæssige installation, opbevaring og vedligeholdelse. Attester, godkendelser og certifikater, der ikke er myndighedskrav, betales særskilt af køber. 13. Lovvalg og værneting Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og skal pådømmes af Sø- og Handelsretten i København som første instans eller af den danske domstol, som Sø- og Handelsretten måtte henvise sagen til. Mogensen er endvidere berettiget til at sagsøge køber ved en domstol, der har jurisdiktion over køber. Skovlund, august 2013 Mogensen A/S CVR.nr Vi forbeholder os ret til produktoptimeringer og konstruktive ændringer uden advisering, samt der tages forbehold for pris- & trykfejl. Denne prisliste annullerer herved alle tidligere prislister. Prislisten er gældende fra 1. august 2013 og til ny prisliste udsendes. Priserne er vejledende udsalgspriser inkl. moms.

3 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Compact skydedøre Ved udregning af dørbredde, beregnes 3 cm pr. overlapning, som tillægges totalbredden. Priserne er inkl. gulv- og loftskinne, selvklæbende tape til montering af gulvskinne, 1 stk. dørstop pr. skydedør samt 6 meter selvklæbende anslagsbørste. Komplet dør med 1 fyldning højde op til 280 cm Dørbredde Varenr. Melamin Ekskl. melamin Alm. spejl Malet glas cm K2511xx 1.429, , , , cm K2521xx 1.663, , , , cm K2531xx 1.914, , , , cm K2541xx 2.094, , , , cm K2551xx 2.514, , , ,- Compact korpus, 16 mm i lagerfarver og 19 mm i specialfarver Udvendige gavle kantet med ABS på 1 lang side og anslag kantet med melamin på 2 langsider leveres i melamin frontfarver. Gavle og anslag leveres kun i fuld længde og bredde, skal derfor tilpasses ved montering. Tagplade leveres med melaminkant på 1 lang side længde over 270 cm med fisksamling. Tilkøb korpus Varenr. Betegnelse Mål i cm (D x H) Melamin Ekskl. melamin K2051xx Udvendig gavl følger frontfarver 68,0 x 280,0 Pr. stk. 477,- 620,- K2050xx Udvendig gavl tilpasset 68,0 x 280,0 Pr. stk. 705,- 917,- K2011xx Anslag følger frontfarver 10,0 x 280,0 Pr. stk. 233,- 303,- K2055xx Tagplade følger frontfarver. Inkl. snit 68,0 x L Pr. meter 333,- 433,- Frontfarver, standard lagerprogram XX Melamin XX Spejl 04 glat sort 16 akacie 71 alm. spejl 09 hvid 17 hvid struktur 10 antracit grå 18 hvid ask XX Malet glas 11 sort struktur 20 valnød 70 sort 76 diamanthvid XX Eksklusiv Melamin 78 alugrå 30 hvid højglans 79 ferrarirød Specialtillæg: Skydedøre, korpus og inventar Specialfarver/strukturer, ikke lagervare Frontfarver jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram (melamin) +16 % Udvendige skabsdele jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram (melamin) +16 % Inventar jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram +16 % Specialfarver/strukturer er uden merpris hvis mere end 30 arrangementer (svarende til 120 m 2 eller mere) pr. samlet ordre For specialfarver skal der påregnes yderligere 14 dages leveringstid udover normal Tilkøb skydedøre Varenr. Kr. Soft-close til skydedøre. Fabriksmonteret. Sæt venstre/højre K ,- Løs pyntesprosse m/tape 1 meter K ,- Pålimede pyntesprosser 1 meter K ,- Fradrag pr. dør Dørhøjde under 130 cm -30% Dørhøjde under 70 cm -50% Levering - med egen bil i Danmark og kun til brofaste øer Varenr. Kr. Pris pr. leveringstop og levering ved gadedør/port Y ,- Indbæring til stueplan pr. ordre Y ,- Indbæring pr. etage tillæg pr. ordre Y ,- OBS! Ved dimensioner større end 1,27 x 2,8 m eller areal > 3,0 m 2 tilbydes kun indbæring med assistance eller mod nettookostpris

4 4 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Basic inventar, 19 mm melamin Betegnelse Hvid Farve Mål i cm Varenr. Kr. pr. stk. Varenr. Kr. pr. stk. (D x H) Indvendig gavl Indvendig gavl dybde 51,0 cm K ,- K6000xx 521,- 51,0 x 200,8 Indvendig gavl dybde 51,0 cm K ,- K6002xx 361,- 51,0 x 98,4 Flex gavl dybde 51,0 cm K ,- K6001xx 760,- 51,0 x 274,4 Inkl. 1 snit for tilpasning af højde Betegnelse Hvid Farve Mål i cm Varenr. Kr. pr. stk. Varenr. Kr. pr. stk. (D x B) Hylde 36,8 cm K ,- K6210xx 153,- 50,8 x 36,8 46,8 cm K ,- K6220xx 171,- 50,8 x 46,8 56,8 cm K ,- K6230xx 185,- 50,8 x 56,8 76,8 cm K ,- K6240xx 236,- 50,8 x 76,8 Flex K ,- pr. mtr. K6251xx 373,- pr. mtr. 50,8 x L Betegnelse Kr. pr. Varenr. Kr. Bøjlestang Alu inkl. endebeslag meter K ,- Endebeslag tilkøb (2 stk) sæt K ,- Midtholder Midtholder til bøjlestang stk. K ,- Anbefales ved bøjlestang over 100,0 cm Inventarfarver, standard lagerprogram XX Melamin 08 sort hacienda 27 pinie, champagne 12 hvid hacienda Bagbeklædninger: Melamin og finér Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Bagbeklædning 8-10 mm 04 glat sort 2800 x 2070 R ,- 18 hvid ask 2800 x 2070 R ,- 05 sand struktur 2800 x 2070 R ,- 20 valnød 2800 x 2070 R ,- 06 lys struktur 2800 x 2070 R ,- 25 eg natur 2800 x 2070 R ,- 07 mørk struktur 2800 x 2070 R ,- 26 eg hvidtonet 2800 x 2070 R ,- 08 sort hacienda 2800 x 2070 R ,- 30 hvid højglans 2800 x 2070 R ,- 09 hvid 2800 x 2070 R ,- 31 sort matex 2800 x 2070 R ,- 10 antracit grå 2800 x 2070 R ,- 32 autentisk eg lys 2800 x 2070 R ,- 11 sort struktur 2800 x 2070 R ,- 33 autentisk eg mørk 2800 x 2070 R ,- 16 akacie 2800 x 2070 R ,- 34 wengé 2800 x 2070 R ,- 17 hvid struktur 2800 x 2070 R ,- 56 valnød finér 2430 x 1210 R ,- Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Bagbeklædning mm 04 glat sort 2800 x 1030 R ,- 18 hvid ask 2800 x 1030 R ,- 05 sand struktur 2800 x 1030 R ,- 20 valnød 2800 x 1030 R ,- 06 lys struktur 2800 x 1030 R ,- 25 eg natur 2800 x 1030 R ,- 07 mørk struktur 2800 x 1030 R ,- 26 eg hvidtonet 2800 x 1030 R ,- 08 sort hacienda 2800 x 1030 R ,- 30 hvid højglans 2800 x 1030 R ,- 09 hvid 2800 x 1030 R ,- 31 sort matex 2800 x 1030 R ,- 10 antracit grå 2800 x 1030 R ,- 32 autentisk eg lys 2800 x 1030 R ,- 11 sort struktur 2800 x 1030 R ,- 33 autentisk eg mørk 2800 x 1030 R ,- 16 akacie 2800 x 1030 R ,- 34 wengé 2800 x 1030 R ,- 17 hvid struktur 2800 x 1030 R ,- 56 valnød finér 2430 x 680 R ,- Kantbånd Pris pr. Varenr. Kr. Påsætning af ABS kantbånd Inkl. bånd. Oplys farve kr./m K ,- Dog ej farve 30, 35,

5 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Basic tilbehør Skoudtræk push (ingen soft-close) Omkredsgitter M-box m/deludtræk og soft-close Lav skuffe Høj skuffe Trådkurv - let Vasketøjskurv Flexramme m/fuldt udtræk & soft-close Betegnelse Varenr. 36,8 Varenr. 46,8 Varenr. 56,8 Varenr. 76,8 Varenr. Max. 100,0 Bæreevne: 25 kg inkl. tilpasning Hvid K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- Farve K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- Tillæg specialbredde Y ,- Y ,- Y ,- Y ,- Højde: > 18,0 cm Bæreevne: 25 kg Hvid K ,- K ,- K ,- K ,- Farve K ,- K ,- K ,- K ,- Højde: 14,0 cm Bæreevne: 25 kg Hvid K6411x 491,- K6421x 594,- K6431x 697,- K6441x 799,- Farve XX* K6413x 560,- K6423x 677,- K6433x 794,- K6443x 911,- * Farve: Følger front- eller inventarfarve. (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 15,6 cm Dybde: 55,0 cm m/greb Bæreevne: 32 kg Hvid K6414x 893,- K6424x 939,- K6434x 965,- K6444x 1.137,- Farve K6417x 1.016,- K6427x 1.066,- K6437x 1.097,- K6447x 1.292,- (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 12,4 cm Ovenstående leveres kun i standarddybde Dybde: 55,0 cm m/greb Bæreevne: 32 kg Hvid K6415x 912,- K6425x 958,- K6435x 985,- K6445x 1.159,- Farve K6418x 1.036,- K6428x 1.088,- K6438x 1.119,- K6448x 1.317,- (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 22,0 cm Sidestykke til høj skuffe i plast (2 stk.) K ,- Ovenstående leveres kun i standarddybde Højde: 10,0 cm K ,- K ,- K ,- Højde: 48,5 cm K ,- Betegnelse Varenr. 56,8 Flexramme K ,- Skoophæng, enkelt Til flexramme, 3 rækker K ,- Skoophæng, dobbelt Til flexramme 3 rækker K ,- Støvleophæng Til flexramme, 2 rækker K ,-

6 6 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Basic tilbehør Betegnelse Pris pr. Varenr. Kr. Skostativ Nedtræksbøjlestang Udtræksbøjlestang Bukseudtræk - chrom Slipse- og bælteudtræk Slangeholder Sidehængt med fuldt udtræk, 4 hylder til sko - højde 62,0 cm stk. K ,- (passer i min. 46,8 cm sektion) Dybde 50,8 cm Variabel bredde 63,0-102,0 cm - bæreevne max. 10 kg stk. K ,- Afstandsstykke - 2,0 cm stk. K ,- Forlængerarm til nedtræksbøjlestang stk. K ,- På glideskinne til montering under hylde - bæreevne max. 25 kg 33,0 cm stk. K ,- 38,0 cm stk. K ,- Dybde 50,8 cm Til 10 par bukser - chrom - bredde 46,5 cm stk. K ,- Slipseudtræk - alu/sort, beregnet til 30 slips stk. K ,- Bælteudtræk - alu/sort stk. K ,- Til støvsuger stk. K ,- Strygebræt Udtræksspejl Bøjlespot Til montering i lysmål 36,8 cm til 56,8 cm. Dybde på hylde 50,8 cm og lysmålshøjde 15,6 cm stk. K ,- Udfoldet: L: 96,0 x B: 31,0 cm Spejl for montering på indvendig gavl Drejbart udtræksspejl 30 x 115,5 cm stk. K ,- 2 stk. bøjlespot inkl. transformer til montering over loftsskinne sæt K ,- Kvadratisk LED lys LED batterilys til montering under hylde med sensor stk. K ,- Nedfældet LED lys LED batterilys indfræset i tagplade eller hylde stk. K ,- Lysbånd til indfræsning Lysbånd til indfræsning i udvendig gavl, anslag og tagplade. Inkl. indfræsning meter K ,- Min. totaldybde på skab 66,0 cm Transformer m/sensor og 6 udtag stk. K ,- Specialtilpasninger Nedskæring af højde eller dybde på indvendig gavl (min. dybde 30,0 cm) kr./snit Y ,- Nedskæring af dybde på indvendig gavl inkl. boring af ny hulrække (dybde 15,6-29,9 cm) kr./stk. Y ,- Nedskæring af dybde på hylde kr./snit Y ,- Boring af hylde for hjørnemontering kr./stk. Y ,-

7 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Måleskema Opmåling foretages altid 68 cm fra bagvæg. HUSK at kontrollere vater og lod. 1. Længde ved loft mm 2. Længde ved gulv mm 3. Højde venstre side mm 4. Højde midte mm 5. Højde højre side mm 6. Længde skråvæg mm Frontfarver XX Melamin XX Spejl 04 glat sort 16 akacie 71 alm. spejl 09 hvid 17 hvid struktur XX Malet glas 10 antracit grå 18 hvid ask 70 sort glas 11 sort struktur 20 valnød 76 diamanthvid 78 alugrå 79 ferrarirød Skriv antal skydedøre og farvekode Anslag, 270 x 10 cm Gavl, 270 x 68 cm Tagplade, længde x dybde 68 cm Pynteprofil m/tape Ønsket stk./m. Stk. Stk. Stk. Ønsket farve Forhandler Korrekt leveringsadresse VIGTIGT! MRK.: Mobil: Tlf.: Tlf.: Fax: Ønsket leveringsuge: Kunden træffes bedst på tlf. (skal udfyldes): Ring til kunden ½ time før Må stilles i garage/carport Indbæring + tillæg Kunden er hjemme

8 8 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Den ultimative skydedørsløsning skræddersyet til dine behov. En skydedør der lever op til ethvert krav om komfort, kvalitet og fleksibilitet. En skydedør, der ikke blot er en praktisk løsning, men som også er et elegant og dekorativt element i indretningen. DEVISION Den væsentligste bestanddel i alle produkter fra Mogensen er restprodukter fra den træbearbejdende industri, som ellers ville blive afbrændt til skade for miljøet. Alle udvendige flader består af rengøringsvenlige, tungmetalfri folier med naturlig træstruktur, og der anvendes ikke formaldehydholdige lime. En løsning fra Mogensen tager således størst mulig hensyn til miljøet ved produktion, anvendelse og bortskaffelse. MOGENSEN as Nørremarken 13-15, Skovlund Tel: DK Ansager Fax:

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste In-Door AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse In-Door skydedøre 3 Libitum korpus, 16 mm 3 Libitum

Læs mere

MOGENSEN IDEAL TILBEHØR. Ideal tilbehør. mogensen.dk. tilbehør til din garderobe der indfrier dine drømme og samtidig skaber orden

MOGENSEN IDEAL TILBEHØR. Ideal tilbehør. mogensen.dk. tilbehør til din garderobe der indfrier dine drømme og samtidig skaber orden Ideal tilbehør mogensen.dk tilbehør til din garderobe der indfrier dine drømme og samtidig skaber orden 1 Tilbehør Støvleophæng Skoophæng Skoudtræk Udtræksbøjlestang Nedtræksbøjlestang Slipseudtræk Bælteudtræk

Læs mere

MOGENSEN BASIC TILBEHØR. Basic tilbehør. mogensen.dk. tilbehør til din garderobe der indfrier dine drømme og samtidig skaber orden

MOGENSEN BASIC TILBEHØR. Basic tilbehør. mogensen.dk. tilbehør til din garderobe der indfrier dine drømme og samtidig skaber orden Basic tilbehør mogensen.dk tilbehør til din garderobe der indfrier dine drømme og samtidig skaber orden 1 Tilbehør Støvleophæng Skoophæng Skostativ Skoudtræk Nedtræksbøjlestang Udtræksbøjlestang Slipseudtræk

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

MOGENSEN FASHION PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Fashion AUGUST 2013. Priser inkl. moms

MOGENSEN FASHION PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Fashion AUGUST 2013. Priser inkl. moms MOGENSEN FASHION PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Fashion AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN FASHION PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Skydedøre Profilo: Slimline 3 Skydedøre Profilo: Ideal

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Fashion. mogensen.dk. en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni

Fashion. mogensen.dk. en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 1 Fashion mogensen.dk en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Fashion Fashion fra Mogensen sikrer den ultimative, individuelle skydedørsløsning til ethvert hjem,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

TREND. smarter. create. space. Den fritstående og flytbare skabe. Nem at samle (14 skruer og uden lim) og kan skilles ad igen og flyttes med

TREND. smarter. create. space. Den fritstående og flytbare skabe. Nem at samle (14 skruer og uden lim) og kan skilles ad igen og flyttes med TREND Den fritstående og flytbare skabe create smarter space Nem at samle (14 skruer og uden lim) og kan skilles ad igen og flyttes med Op til 3 kombiner med flere farver, spejl og glas Flytbare hylder

Læs mere

Prisliste / Elementer / 12.2015. vejl. incl. moms

Prisliste / Elementer / 12.2015. vejl. incl. moms Prisliste / Elementer / 2.205 vejl. incl. moms Multi-Living af 204 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordrebehandling,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt - køleborde, kolde jomfruer og pizzakøleborde PRISKATALOG GYLDIGT FRA FEBRUAR 2014 www.daencker.dk 1 Køleborde er en serie rustfri

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Tvis skydedøre holder...

Tvis skydedøre holder... Tvis skydedøre holder TVIS 1 Bredde 40-60,9 61-80,9 81-100,9 101-121,9 122-150 Prisgr cm cm cm cm cm Design tilbehør 40-60,9 61-80,9 81-100,9 101-121,9 122-150 cm cm cm cm cm 1 1807 2165 2435 2739 3651

Læs mere

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26...

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26... STUKSVEJSEPARAMETRE INDHOLDSFORTEGNELSE Stuksvejsning... 2 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr11... 4 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr17... Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr2... Salgs og leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

MULPRISLISTE TISHADE 2013

MULPRISLISTE TISHADE 2013 PRISLISTE MULTISHADE 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Skydedørsskabe. Prisliste 2013

Skydedørsskabe. Prisliste 2013 Skydedørsskabe Prisliste 2013 In-Bau inventar 16 mm Alle priser er inkl. moms. Alt inventar leveres i 16 mm hvid melamin. Alle udtræk er i sølv fuldudtræk. Inventardybde: 56 cm. 40 cm 60 cm 80 cm Modulpakke

Læs mere

Pris- & elementoversigt August 2006 Priseksempler. Ydre skønhed Indre orden

Pris- & elementoversigt August 2006 Priseksempler. Ydre skønhed Indre orden Pris- & elementoversigt August 2006 Priseksempler Ydre skønhed Indre orden Priseksempel 1 Bredde op til 120 cm med 2 skydedøre incl. inventar fra kr. 6.688,- med 2 skydedøre incl. inventar fra kr. 8.148,-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo repræsenterer følgende brands: CandyCard, Ganda skinke & Angus, chokoladefontæner JM Posner og Sephra, Chocolate World, Exclusive Belgian Chocolates, Happy

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere