MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Prisliste Compact. Priser inkl. moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms"

Transkript

1 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms

2 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg 3 Basic inventar, 19 mm 4 Bagbeklædninger 4 Basic tilbehør, 19 mm 5-6 Salgs- og leveringsbetingelser Mogensen Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale bekræftet af Mogensen A/S, i det efterfølgende kaldet Mogensen. 1. Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Mogensen, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. De opgivne priser er nettopriser, ab fabrik (Ex. Works), eksklusive emballage og afgifter. 2. Mogensen s ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele. Eventuelle tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger m.v. er vejledende, og Mogensen kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale. Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er Mogensen s. Disse må ikke uden Mogensen s tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. 3. Priser Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud. Priser beregnes ab fabrik og gælder i den valuta og for de varer og ydelser ordrebekræftelsen anfører. Priserne er inklusiv moms og emballage, og er baseret på de på ordrebekræftelsesdagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder Mogensen sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. Mogensen forbeholder sig ret til at pålægge mindre leverancer ekspeditions- eller omstillingsgebyr. Såfremt køber ønsker foretaget ændringer i den/de afgivne ordrer/ specifikationer, skal dette skriftligt meddeles Mogensen og omkostningerne herved belastes køber efter opgørelse fra Mogensen. 4. Betaling Betalingsforpligtelsen fremgår af ordrebekræftelsen. Såfremt betalingsfristen overskrides, beregner Mogensen sig fra betalingsfristens udløb morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned samt der opkræves et rykkegebyr på kr. 100,00 per fremsendt rykker. Modtager køber ikke leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Såfremt køber undlader at give ordre til forsendelse, er Mogensen berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente varen, er Mogensen berettiget til at sælge varen bedst muligt for købers regning. Såfremt dette ikke er muligt, er hele købesummen med tillæg af afholdte omkostninger forfalden til betaling straks og uden påkrav. Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er Mogensen berettiget til at betragte købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer er hver leverance betalbar, og ved overskridelse af betalingsfristen for en enkelt leverance er Mogensen berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, uden at miste retten til at kræve handelen gennemført. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt af Mogensen. 5. Levering Levering sker ab fabrik (Ex. Works) iht. Incoterms Forsendelse foretages af Mogensen og sker for købers regning og risiko. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Mogensen, såfremt dette er skriftligt aftalt. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter Mogensen s anvisning. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 3 dage før eller 8 dage efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. Mogensen kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, jfr. pkt. 10, samt i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlige pålæg. Da leverancen er tilvirket efter købers anvisning, og er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Mogensen, kan aftalen ikke hæves, uanset den opståede forsinkelse. Ligeledes kan køber ikke kræve erstatning for en opstået forsinkelse. Såfremt køber kræver emballering, eller såfremt Mogensen skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette køber. Emballagen tages ikke retur. Mogensen s opbevaringsforskrifter, der fremsendes med ordrebekræftelsen, er gældende. Levering i købelovens forstand sker ved overgivelse til fragtfører, idet overgivelse til speditør til videreforsendelse anses levering. 6. Mangler Mogensen s mangelansvar gælder i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen og i det som lovgivningen pålagte omfang. Mogensen s mangelansvar har en udstrækning som nedenfor anført: - Indenfor den ovenfor nævnte periode forpligter Mogensen sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller om levering efter Mogensen s valg indenfor en rimelig frist. - Mogensen s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, monteret, ibrugtaget, anvendt og vedligeholdt korrekt i overensstemmelse med den af Mogensen leverede Produktvejledning. - Mogensen s forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af Mogensen leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Mogensen. Forpligtelsen gælder endvidere ikke for følger af uegnet og/eller forkert anvendelse af det leverede, herunder afvigelser i henhold til de aftalte specifikationer. - Mogensen s forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved bortskaffelse eller tilintetgørelse af defekte dele, er Mogensen uvedkommende. Herunder påtager Mogensen sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. - Mogensen er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkelig og/ eller passende til løsning af købers opgave i enhver henseende, idet omfang det er Mogensen, der har foretaget bidrag til dokumentationen, og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende og godkendte af Mogensen, samt at de af Mogensen evt. leverede tegninger m.v. er anvendt i overensstemmelse med de derpå givne oplysninger. - Mogensen påtager sig i øvrigt kun ansvar for meddelte oplysninger om specificering, materialevalg m.v., herunder også tegningsarbejde eller bidrag hertil, såfremt levering af sådan er en udtrykkelig del af aftalen. - Såfremt det påvises fejl i konstruktion, materiale eller udførelse på nogen del fabrikeret af Mogensen, og den pågældende fejl dokumenteres af køber som ikke værende udtryk for almindelig slid, dårlig vedligeholdelse eller urigtig behandling, foretager Mogensen indenfor normal arbejdstid reparation og fornyelse i fornødent omfang efter Mogensen s valg. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i Mogensen s leverance, ydes alene samme garanti, som ydes af de pågældende underleverandører. - Herunder gives der ikke køber ret til erstatning for skade på produkt eller andet materiel, der ikke er leveret af Mogensen, ej heller erstatning for driftstab, mistet avance, tab som følge af forsinket levering eller lignende. Mogensen er ikke forpligtet til at dække udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af fejl ved, eller reparation af leveret materiel, medmindre dette er tiltrådt af Mogensen. 7. Reklamation Reklamationer over mangler ved en leverance skal ske skriftligt uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. Det påhviler Forhandleren at undersøge Produkterne samt andet tilbehør ved modtagelsen, og reklamationer over fejl og mangler, som derved kunne konstateres, skal straks og senest på modtagelsesdagen afgives overfor både transportør og Mogensen. Konstaterer Forhandleren under montage (produktionen) og/eller ved den færdige enhed/element fejl/mangler skal reklamation ske straks eller senest indenfor 8 dage efter modtagelse overfor Mogensen. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af manglens karakter. 8. Produktansvar Mogensen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Mogensen eller andre personer, som Mogensen har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau, dog maximalt den assurerede produktansvarsskadesum. Mogensen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. Mogensen er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. Mogensen er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige det til enhver tid gældende maximumsbeløb i den af Mogensen tegnede produktansvarsforsikring. Mogensen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab. I den udstrækning Mogensen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Mogensen skadesløs i samme omfang, som Mogensen s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Disse begrænsninger i Mogensen s ansvar gælder ikke, hvis Mogensen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Mogensen og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder ikke i det omfang, det strider mod ufravigelig produktansvarslovgivning. 9. Ansvarsbegrænsning Mogensen er i enhver henseende uden ansvar for at indirekte skader og tab, så som driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab. 10. Force majeure Mogensen er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Mogensen s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare mere end 10 uger, er Mogensen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse. 11. Annullering og returvare Ordrer, der helt eller delvist er tilvirket efter købers anvisning kan ikke annulleres. Returvare kan ved forudgående aftale returneres, hvor standardvarer krediteres med et fradrag på 25% og måltilpassede varer krediteres med et fradrag på 75% ved franko returnering. 12. Oplysninger, konstruktionstegninger, instruktionsmateriale, attester Mogensen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, forudsat at disse ændringer ikke forringer det købte produkt. Dette gælder også for allerede bestilte produkter. Mogensen forpligter sig til ved leverance af produkterne at fremsende instruktionsmateriale til sikring af forskriftsmæssige installation, opbevaring og vedligeholdelse. Attester, godkendelser og certifikater, der ikke er myndighedskrav, betales særskilt af køber. 13. Lovvalg og værneting Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og skal pådømmes af Sø- og Handelsretten i København som første instans eller af den danske domstol, som Sø- og Handelsretten måtte henvise sagen til. Mogensen er endvidere berettiget til at sagsøge køber ved en domstol, der har jurisdiktion over køber. Skovlund, august 2013 Mogensen A/S CVR.nr Vi forbeholder os ret til produktoptimeringer og konstruktive ændringer uden advisering, samt der tages forbehold for pris- & trykfejl. Denne prisliste annullerer herved alle tidligere prislister. Prislisten er gældende fra 1. august 2013 og til ny prisliste udsendes. Priserne er vejledende udsalgspriser inkl. moms.

3 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Compact skydedøre Ved udregning af dørbredde, beregnes 3 cm pr. overlapning, som tillægges totalbredden. Priserne er inkl. gulv- og loftskinne, selvklæbende tape til montering af gulvskinne, 1 stk. dørstop pr. skydedør samt 6 meter selvklæbende anslagsbørste. Komplet dør med 1 fyldning højde op til 280 cm Dørbredde Varenr. Melamin Ekskl. melamin Alm. spejl Malet glas cm K2511xx 1.429, , , , cm K2521xx 1.663, , , , cm K2531xx 1.914, , , , cm K2541xx 2.094, , , , cm K2551xx 2.514, , , ,- Compact korpus, 16 mm i lagerfarver og 19 mm i specialfarver Udvendige gavle kantet med ABS på 1 lang side og anslag kantet med melamin på 2 langsider leveres i melamin frontfarver. Gavle og anslag leveres kun i fuld længde og bredde, skal derfor tilpasses ved montering. Tagplade leveres med melaminkant på 1 lang side længde over 270 cm med fisksamling. Tilkøb korpus Varenr. Betegnelse Mål i cm (D x H) Melamin Ekskl. melamin K2051xx Udvendig gavl følger frontfarver 68,0 x 280,0 Pr. stk. 477,- 620,- K2050xx Udvendig gavl tilpasset 68,0 x 280,0 Pr. stk. 705,- 917,- K2011xx Anslag følger frontfarver 10,0 x 280,0 Pr. stk. 233,- 303,- K2055xx Tagplade følger frontfarver. Inkl. snit 68,0 x L Pr. meter 333,- 433,- Frontfarver, standard lagerprogram XX Melamin XX Spejl 04 glat sort 16 akacie 71 alm. spejl 09 hvid 17 hvid struktur 10 antracit grå 18 hvid ask XX Malet glas 11 sort struktur 20 valnød 70 sort 76 diamanthvid XX Eksklusiv Melamin 78 alugrå 30 hvid højglans 79 ferrarirød Specialtillæg: Skydedøre, korpus og inventar Specialfarver/strukturer, ikke lagervare Frontfarver jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram (melamin) +16 % Udvendige skabsdele jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram (melamin) +16 % Inventar jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram +16 % Specialfarver/strukturer er uden merpris hvis mere end 30 arrangementer (svarende til 120 m 2 eller mere) pr. samlet ordre For specialfarver skal der påregnes yderligere 14 dages leveringstid udover normal Tilkøb skydedøre Varenr. Kr. Soft-close til skydedøre. Fabriksmonteret. Sæt venstre/højre K ,- Løs pyntesprosse m/tape 1 meter K ,- Pålimede pyntesprosser 1 meter K ,- Fradrag pr. dør Dørhøjde under 130 cm -30% Dørhøjde under 70 cm -50% Levering - med egen bil i Danmark og kun til brofaste øer Varenr. Kr. Pris pr. leveringstop og levering ved gadedør/port Y ,- Indbæring til stueplan pr. ordre Y ,- Indbæring pr. etage tillæg pr. ordre Y ,- OBS! Ved dimensioner større end 1,27 x 2,8 m eller areal > 3,0 m 2 tilbydes kun indbæring med assistance eller mod nettookostpris

4 4 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Basic inventar, 19 mm melamin Betegnelse Hvid Farve Mål i cm Varenr. Kr. pr. stk. Varenr. Kr. pr. stk. (D x H) Indvendig gavl Indvendig gavl dybde 51,0 cm K ,- K6000xx 521,- 51,0 x 200,8 Indvendig gavl dybde 51,0 cm K ,- K6002xx 361,- 51,0 x 98,4 Flex gavl dybde 51,0 cm K ,- K6001xx 760,- 51,0 x 274,4 Inkl. 1 snit for tilpasning af højde Betegnelse Hvid Farve Mål i cm Varenr. Kr. pr. stk. Varenr. Kr. pr. stk. (D x B) Hylde 36,8 cm K ,- K6210xx 153,- 50,8 x 36,8 46,8 cm K ,- K6220xx 171,- 50,8 x 46,8 56,8 cm K ,- K6230xx 185,- 50,8 x 56,8 76,8 cm K ,- K6240xx 236,- 50,8 x 76,8 Flex K ,- pr. mtr. K6251xx 373,- pr. mtr. 50,8 x L Betegnelse Kr. pr. Varenr. Kr. Bøjlestang Alu inkl. endebeslag meter K ,- Endebeslag tilkøb (2 stk) sæt K ,- Midtholder Midtholder til bøjlestang stk. K ,- Anbefales ved bøjlestang over 100,0 cm Inventarfarver, standard lagerprogram XX Melamin 08 sort hacienda 27 pinie, champagne 12 hvid hacienda Bagbeklædninger: Melamin og finér Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Bagbeklædning 8-10 mm 04 glat sort 2800 x 2070 R ,- 18 hvid ask 2800 x 2070 R ,- 05 sand struktur 2800 x 2070 R ,- 20 valnød 2800 x 2070 R ,- 06 lys struktur 2800 x 2070 R ,- 25 eg natur 2800 x 2070 R ,- 07 mørk struktur 2800 x 2070 R ,- 26 eg hvidtonet 2800 x 2070 R ,- 08 sort hacienda 2800 x 2070 R ,- 30 hvid højglans 2800 x 2070 R ,- 09 hvid 2800 x 2070 R ,- 31 sort matex 2800 x 2070 R ,- 10 antracit grå 2800 x 2070 R ,- 32 autentisk eg lys 2800 x 2070 R ,- 11 sort struktur 2800 x 2070 R ,- 33 autentisk eg mørk 2800 x 2070 R ,- 16 akacie 2800 x 2070 R ,- 34 wengé 2800 x 2070 R ,- 17 hvid struktur 2800 x 2070 R ,- 56 valnød finér 2430 x 1210 R ,- Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Bagbeklædning mm 04 glat sort 2800 x 1030 R ,- 18 hvid ask 2800 x 1030 R ,- 05 sand struktur 2800 x 1030 R ,- 20 valnød 2800 x 1030 R ,- 06 lys struktur 2800 x 1030 R ,- 25 eg natur 2800 x 1030 R ,- 07 mørk struktur 2800 x 1030 R ,- 26 eg hvidtonet 2800 x 1030 R ,- 08 sort hacienda 2800 x 1030 R ,- 30 hvid højglans 2800 x 1030 R ,- 09 hvid 2800 x 1030 R ,- 31 sort matex 2800 x 1030 R ,- 10 antracit grå 2800 x 1030 R ,- 32 autentisk eg lys 2800 x 1030 R ,- 11 sort struktur 2800 x 1030 R ,- 33 autentisk eg mørk 2800 x 1030 R ,- 16 akacie 2800 x 1030 R ,- 34 wengé 2800 x 1030 R ,- 17 hvid struktur 2800 x 1030 R ,- 56 valnød finér 2430 x 680 R ,- Kantbånd Pris pr. Varenr. Kr. Påsætning af ABS kantbånd Inkl. bånd. Oplys farve kr./m K ,- Dog ej farve 30, 35,

5 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Basic tilbehør Skoudtræk push (ingen soft-close) Omkredsgitter M-box m/deludtræk og soft-close Lav skuffe Høj skuffe Trådkurv - let Vasketøjskurv Flexramme m/fuldt udtræk & soft-close Betegnelse Varenr. 36,8 Varenr. 46,8 Varenr. 56,8 Varenr. 76,8 Varenr. Max. 100,0 Bæreevne: 25 kg inkl. tilpasning Hvid K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- Farve K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- Tillæg specialbredde Y ,- Y ,- Y ,- Y ,- Højde: > 18,0 cm Bæreevne: 25 kg Hvid K ,- K ,- K ,- K ,- Farve K ,- K ,- K ,- K ,- Højde: 14,0 cm Bæreevne: 25 kg Hvid K6411x 491,- K6421x 594,- K6431x 697,- K6441x 799,- Farve XX* K6413x 560,- K6423x 677,- K6433x 794,- K6443x 911,- * Farve: Følger front- eller inventarfarve. (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 15,6 cm Dybde: 55,0 cm m/greb Bæreevne: 32 kg Hvid K6414x 893,- K6424x 939,- K6434x 965,- K6444x 1.137,- Farve K6417x 1.016,- K6427x 1.066,- K6437x 1.097,- K6447x 1.292,- (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 12,4 cm Ovenstående leveres kun i standarddybde Dybde: 55,0 cm m/greb Bæreevne: 32 kg Hvid K6415x 912,- K6425x 958,- K6435x 985,- K6445x 1.159,- Farve K6418x 1.036,- K6428x 1.088,- K6438x 1.119,- K6448x 1.317,- (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 22,0 cm Sidestykke til høj skuffe i plast (2 stk.) K ,- Ovenstående leveres kun i standarddybde Højde: 10,0 cm K ,- K ,- K ,- Højde: 48,5 cm K ,- Betegnelse Varenr. 56,8 Flexramme K ,- Skoophæng, enkelt Til flexramme, 3 rækker K ,- Skoophæng, dobbelt Til flexramme 3 rækker K ,- Støvleophæng Til flexramme, 2 rækker K ,-

6 6 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Basic tilbehør Betegnelse Pris pr. Varenr. Kr. Skostativ Nedtræksbøjlestang Udtræksbøjlestang Bukseudtræk - chrom Slipse- og bælteudtræk Slangeholder Sidehængt med fuldt udtræk, 4 hylder til sko - højde 62,0 cm stk. K ,- (passer i min. 46,8 cm sektion) Dybde 50,8 cm Variabel bredde 63,0-102,0 cm - bæreevne max. 10 kg stk. K ,- Afstandsstykke - 2,0 cm stk. K ,- Forlængerarm til nedtræksbøjlestang stk. K ,- På glideskinne til montering under hylde - bæreevne max. 25 kg 33,0 cm stk. K ,- 38,0 cm stk. K ,- Dybde 50,8 cm Til 10 par bukser - chrom - bredde 46,5 cm stk. K ,- Slipseudtræk - alu/sort, beregnet til 30 slips stk. K ,- Bælteudtræk - alu/sort stk. K ,- Til støvsuger stk. K ,- Strygebræt Udtræksspejl Bøjlespot Til montering i lysmål 36,8 cm til 56,8 cm. Dybde på hylde 50,8 cm og lysmålshøjde 15,6 cm stk. K ,- Udfoldet: L: 96,0 x B: 31,0 cm Spejl for montering på indvendig gavl Drejbart udtræksspejl 30 x 115,5 cm stk. K ,- 2 stk. bøjlespot inkl. transformer til montering over loftsskinne sæt K ,- Kvadratisk LED lys LED batterilys til montering under hylde med sensor stk. K ,- Nedfældet LED lys LED batterilys indfræset i tagplade eller hylde stk. K ,- Lysbånd til indfræsning Lysbånd til indfræsning i udvendig gavl, anslag og tagplade. Inkl. indfræsning meter K ,- Min. totaldybde på skab 66,0 cm Transformer m/sensor og 6 udtag stk. K ,- Specialtilpasninger Nedskæring af højde eller dybde på indvendig gavl (min. dybde 30,0 cm) kr./snit Y ,- Nedskæring af dybde på indvendig gavl inkl. boring af ny hulrække (dybde 15,6-29,9 cm) kr./stk. Y ,- Nedskæring af dybde på hylde kr./snit Y ,- Boring af hylde for hjørnemontering kr./stk. Y ,-

7 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Måleskema Opmåling foretages altid 68 cm fra bagvæg. HUSK at kontrollere vater og lod. 1. Længde ved loft mm 2. Længde ved gulv mm 3. Højde venstre side mm 4. Højde midte mm 5. Højde højre side mm 6. Længde skråvæg mm Frontfarver XX Melamin XX Spejl 04 glat sort 16 akacie 71 alm. spejl 09 hvid 17 hvid struktur XX Malet glas 10 antracit grå 18 hvid ask 70 sort glas 11 sort struktur 20 valnød 76 diamanthvid 78 alugrå 79 ferrarirød Skriv antal skydedøre og farvekode Anslag, 270 x 10 cm Gavl, 270 x 68 cm Tagplade, længde x dybde 68 cm Pynteprofil m/tape Ønsket stk./m. Stk. Stk. Stk. Ønsket farve Forhandler Korrekt leveringsadresse VIGTIGT! MRK.: Mobil: Tlf.: Tlf.: Fax: Ønsket leveringsuge: Kunden træffes bedst på tlf. (skal udfyldes): Ring til kunden ½ time før Må stilles i garage/carport Indbæring + tillæg Kunden er hjemme

8 8 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Den ultimative skydedørsløsning skræddersyet til dine behov. En skydedør der lever op til ethvert krav om komfort, kvalitet og fleksibilitet. En skydedør, der ikke blot er en praktisk løsning, men som også er et elegant og dekorativt element i indretningen. DEVISION Den væsentligste bestanddel i alle produkter fra Mogensen er restprodukter fra den træbearbejdende industri, som ellers ville blive afbrændt til skade for miljøet. Alle udvendige flader består af rengøringsvenlige, tungmetalfri folier med naturlig træstruktur, og der anvendes ikke formaldehydholdige lime. En løsning fra Mogensen tager således størst mulig hensyn til miljøet ved produktion, anvendelse og bortskaffelse. MOGENSEN as Nørremarken 13-15, Skovlund Tel: DK Ansager Fax:

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Professionelle skabe

Professionelle skabe Professionelle skabe 2professionelle skabe Professionelle skabe garderobeskab til specialbehov LOS Forkortelsen LOS blev oprindeligt brugt i forbindelse med militærskabe, men det er ikke nødvendigvis kun

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk

www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk PROFILER AFVANDING UDLUFTNING konsolsystemer STANDARD SORTIMENT APRIL 2013 liste april 2013 JUAL

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

PRISLISTE l GØR-DET-SELV

PRISLISTE l GØR-DET-SELV 2015 PRISLISTE l GØRDETSELV ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Residenz dørgreb GDS GørDetSelv Yale Leveringsbetingelser, Register Alle priser er angivet i kroner ekskl. moms og der

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG TAGBRANCHENS SIKRE VALG www.mul10metal.dk PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT Konsolsystem Afvandning Inddækning Profiler Sikkerhed Tagtrin Udluftning Specialløsninger. Om Mul10 Metal A/S: Mul10 Metal A/S

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere