MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Prisliste Compact. Priser inkl. moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms"

Transkript

1 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms

2 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg 3 Basic inventar, 19 mm 4 Bagbeklædninger 4 Basic tilbehør, 19 mm 5-6 Salgs- og leveringsbetingelser Mogensen Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale bekræftet af Mogensen A/S, i det efterfølgende kaldet Mogensen. 1. Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Mogensen, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. De opgivne priser er nettopriser, ab fabrik (Ex. Works), eksklusive emballage og afgifter. 2. Mogensen s ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele. Eventuelle tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger m.v. er vejledende, og Mogensen kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale. Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er Mogensen s. Disse må ikke uden Mogensen s tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. 3. Priser Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud. Priser beregnes ab fabrik og gælder i den valuta og for de varer og ydelser ordrebekræftelsen anfører. Priserne er inklusiv moms og emballage, og er baseret på de på ordrebekræftelsesdagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder Mogensen sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. Mogensen forbeholder sig ret til at pålægge mindre leverancer ekspeditions- eller omstillingsgebyr. Såfremt køber ønsker foretaget ændringer i den/de afgivne ordrer/ specifikationer, skal dette skriftligt meddeles Mogensen og omkostningerne herved belastes køber efter opgørelse fra Mogensen. 4. Betaling Betalingsforpligtelsen fremgår af ordrebekræftelsen. Såfremt betalingsfristen overskrides, beregner Mogensen sig fra betalingsfristens udløb morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned samt der opkræves et rykkegebyr på kr. 100,00 per fremsendt rykker. Modtager køber ikke leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Såfremt køber undlader at give ordre til forsendelse, er Mogensen berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente varen, er Mogensen berettiget til at sælge varen bedst muligt for købers regning. Såfremt dette ikke er muligt, er hele købesummen med tillæg af afholdte omkostninger forfalden til betaling straks og uden påkrav. Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er Mogensen berettiget til at betragte købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer er hver leverance betalbar, og ved overskridelse af betalingsfristen for en enkelt leverance er Mogensen berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, uden at miste retten til at kræve handelen gennemført. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt af Mogensen. 5. Levering Levering sker ab fabrik (Ex. Works) iht. Incoterms Forsendelse foretages af Mogensen og sker for købers regning og risiko. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Mogensen, såfremt dette er skriftligt aftalt. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter Mogensen s anvisning. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 3 dage før eller 8 dage efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. Mogensen kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, jfr. pkt. 10, samt i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlige pålæg. Da leverancen er tilvirket efter købers anvisning, og er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Mogensen, kan aftalen ikke hæves, uanset den opståede forsinkelse. Ligeledes kan køber ikke kræve erstatning for en opstået forsinkelse. Såfremt køber kræver emballering, eller såfremt Mogensen skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette køber. Emballagen tages ikke retur. Mogensen s opbevaringsforskrifter, der fremsendes med ordrebekræftelsen, er gældende. Levering i købelovens forstand sker ved overgivelse til fragtfører, idet overgivelse til speditør til videreforsendelse anses levering. 6. Mangler Mogensen s mangelansvar gælder i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen og i det som lovgivningen pålagte omfang. Mogensen s mangelansvar har en udstrækning som nedenfor anført: - Indenfor den ovenfor nævnte periode forpligter Mogensen sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller om levering efter Mogensen s valg indenfor en rimelig frist. - Mogensen s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, monteret, ibrugtaget, anvendt og vedligeholdt korrekt i overensstemmelse med den af Mogensen leverede Produktvejledning. - Mogensen s forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af Mogensen leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Mogensen. Forpligtelsen gælder endvidere ikke for følger af uegnet og/eller forkert anvendelse af det leverede, herunder afvigelser i henhold til de aftalte specifikationer. - Mogensen s forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved bortskaffelse eller tilintetgørelse af defekte dele, er Mogensen uvedkommende. Herunder påtager Mogensen sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. - Mogensen er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkelig og/ eller passende til løsning af købers opgave i enhver henseende, idet omfang det er Mogensen, der har foretaget bidrag til dokumentationen, og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende og godkendte af Mogensen, samt at de af Mogensen evt. leverede tegninger m.v. er anvendt i overensstemmelse med de derpå givne oplysninger. - Mogensen påtager sig i øvrigt kun ansvar for meddelte oplysninger om specificering, materialevalg m.v., herunder også tegningsarbejde eller bidrag hertil, såfremt levering af sådan er en udtrykkelig del af aftalen. - Såfremt det påvises fejl i konstruktion, materiale eller udførelse på nogen del fabrikeret af Mogensen, og den pågældende fejl dokumenteres af køber som ikke værende udtryk for almindelig slid, dårlig vedligeholdelse eller urigtig behandling, foretager Mogensen indenfor normal arbejdstid reparation og fornyelse i fornødent omfang efter Mogensen s valg. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i Mogensen s leverance, ydes alene samme garanti, som ydes af de pågældende underleverandører. - Herunder gives der ikke køber ret til erstatning for skade på produkt eller andet materiel, der ikke er leveret af Mogensen, ej heller erstatning for driftstab, mistet avance, tab som følge af forsinket levering eller lignende. Mogensen er ikke forpligtet til at dække udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af fejl ved, eller reparation af leveret materiel, medmindre dette er tiltrådt af Mogensen. 7. Reklamation Reklamationer over mangler ved en leverance skal ske skriftligt uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. Det påhviler Forhandleren at undersøge Produkterne samt andet tilbehør ved modtagelsen, og reklamationer over fejl og mangler, som derved kunne konstateres, skal straks og senest på modtagelsesdagen afgives overfor både transportør og Mogensen. Konstaterer Forhandleren under montage (produktionen) og/eller ved den færdige enhed/element fejl/mangler skal reklamation ske straks eller senest indenfor 8 dage efter modtagelse overfor Mogensen. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af manglens karakter. 8. Produktansvar Mogensen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Mogensen eller andre personer, som Mogensen har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau, dog maximalt den assurerede produktansvarsskadesum. Mogensen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. Mogensen er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. Mogensen er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige det til enhver tid gældende maximumsbeløb i den af Mogensen tegnede produktansvarsforsikring. Mogensen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab. I den udstrækning Mogensen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Mogensen skadesløs i samme omfang, som Mogensen s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Disse begrænsninger i Mogensen s ansvar gælder ikke, hvis Mogensen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Mogensen og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder ikke i det omfang, det strider mod ufravigelig produktansvarslovgivning. 9. Ansvarsbegrænsning Mogensen er i enhver henseende uden ansvar for at indirekte skader og tab, så som driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab. 10. Force majeure Mogensen er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Mogensen s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare mere end 10 uger, er Mogensen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse. 11. Annullering og returvare Ordrer, der helt eller delvist er tilvirket efter købers anvisning kan ikke annulleres. Returvare kan ved forudgående aftale returneres, hvor standardvarer krediteres med et fradrag på 25% og måltilpassede varer krediteres med et fradrag på 75% ved franko returnering. 12. Oplysninger, konstruktionstegninger, instruktionsmateriale, attester Mogensen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, forudsat at disse ændringer ikke forringer det købte produkt. Dette gælder også for allerede bestilte produkter. Mogensen forpligter sig til ved leverance af produkterne at fremsende instruktionsmateriale til sikring af forskriftsmæssige installation, opbevaring og vedligeholdelse. Attester, godkendelser og certifikater, der ikke er myndighedskrav, betales særskilt af køber. 13. Lovvalg og værneting Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og skal pådømmes af Sø- og Handelsretten i København som første instans eller af den danske domstol, som Sø- og Handelsretten måtte henvise sagen til. Mogensen er endvidere berettiget til at sagsøge køber ved en domstol, der har jurisdiktion over køber. Skovlund, august 2013 Mogensen A/S CVR.nr Vi forbeholder os ret til produktoptimeringer og konstruktive ændringer uden advisering, samt der tages forbehold for pris- & trykfejl. Denne prisliste annullerer herved alle tidligere prislister. Prislisten er gældende fra 1. august 2013 og til ny prisliste udsendes. Priserne er vejledende udsalgspriser inkl. moms.

3 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Compact skydedøre Ved udregning af dørbredde, beregnes 3 cm pr. overlapning, som tillægges totalbredden. Priserne er inkl. gulv- og loftskinne, selvklæbende tape til montering af gulvskinne, 1 stk. dørstop pr. skydedør samt 6 meter selvklæbende anslagsbørste. Komplet dør med 1 fyldning højde op til 280 cm Dørbredde Varenr. Melamin Ekskl. melamin Alm. spejl Malet glas cm K2511xx 1.429, , , , cm K2521xx 1.663, , , , cm K2531xx 1.914, , , , cm K2541xx 2.094, , , , cm K2551xx 2.514, , , ,- Compact korpus, 16 mm i lagerfarver og 19 mm i specialfarver Udvendige gavle kantet med ABS på 1 lang side og anslag kantet med melamin på 2 langsider leveres i melamin frontfarver. Gavle og anslag leveres kun i fuld længde og bredde, skal derfor tilpasses ved montering. Tagplade leveres med melaminkant på 1 lang side længde over 270 cm med fisksamling. Tilkøb korpus Varenr. Betegnelse Mål i cm (D x H) Melamin Ekskl. melamin K2051xx Udvendig gavl følger frontfarver 68,0 x 280,0 Pr. stk. 477,- 620,- K2050xx Udvendig gavl tilpasset 68,0 x 280,0 Pr. stk. 705,- 917,- K2011xx Anslag følger frontfarver 10,0 x 280,0 Pr. stk. 233,- 303,- K2055xx Tagplade følger frontfarver. Inkl. snit 68,0 x L Pr. meter 333,- 433,- Frontfarver, standard lagerprogram XX Melamin XX Spejl 04 glat sort 16 akacie 71 alm. spejl 09 hvid 17 hvid struktur 10 antracit grå 18 hvid ask XX Malet glas 11 sort struktur 20 valnød 70 sort 76 diamanthvid XX Eksklusiv Melamin 78 alugrå 30 hvid højglans 79 ferrarirød Specialtillæg: Skydedøre, korpus og inventar Specialfarver/strukturer, ikke lagervare Frontfarver jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram (melamin) +16 % Udvendige skabsdele jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram (melamin) +16 % Inventar jfr. leverandørprogram udover standard lagerprogram +16 % Specialfarver/strukturer er uden merpris hvis mere end 30 arrangementer (svarende til 120 m 2 eller mere) pr. samlet ordre For specialfarver skal der påregnes yderligere 14 dages leveringstid udover normal Tilkøb skydedøre Varenr. Kr. Soft-close til skydedøre. Fabriksmonteret. Sæt venstre/højre K ,- Løs pyntesprosse m/tape 1 meter K ,- Pålimede pyntesprosser 1 meter K ,- Fradrag pr. dør Dørhøjde under 130 cm -30% Dørhøjde under 70 cm -50% Levering - med egen bil i Danmark og kun til brofaste øer Varenr. Kr. Pris pr. leveringstop og levering ved gadedør/port Y ,- Indbæring til stueplan pr. ordre Y ,- Indbæring pr. etage tillæg pr. ordre Y ,- OBS! Ved dimensioner større end 1,27 x 2,8 m eller areal > 3,0 m 2 tilbydes kun indbæring med assistance eller mod nettookostpris

4 4 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Basic inventar, 19 mm melamin Betegnelse Hvid Farve Mål i cm Varenr. Kr. pr. stk. Varenr. Kr. pr. stk. (D x H) Indvendig gavl Indvendig gavl dybde 51,0 cm K ,- K6000xx 521,- 51,0 x 200,8 Indvendig gavl dybde 51,0 cm K ,- K6002xx 361,- 51,0 x 98,4 Flex gavl dybde 51,0 cm K ,- K6001xx 760,- 51,0 x 274,4 Inkl. 1 snit for tilpasning af højde Betegnelse Hvid Farve Mål i cm Varenr. Kr. pr. stk. Varenr. Kr. pr. stk. (D x B) Hylde 36,8 cm K ,- K6210xx 153,- 50,8 x 36,8 46,8 cm K ,- K6220xx 171,- 50,8 x 46,8 56,8 cm K ,- K6230xx 185,- 50,8 x 56,8 76,8 cm K ,- K6240xx 236,- 50,8 x 76,8 Flex K ,- pr. mtr. K6251xx 373,- pr. mtr. 50,8 x L Betegnelse Kr. pr. Varenr. Kr. Bøjlestang Alu inkl. endebeslag meter K ,- Endebeslag tilkøb (2 stk) sæt K ,- Midtholder Midtholder til bøjlestang stk. K ,- Anbefales ved bøjlestang over 100,0 cm Inventarfarver, standard lagerprogram XX Melamin 08 sort hacienda 27 pinie, champagne 12 hvid hacienda Bagbeklædninger: Melamin og finér Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Bagbeklædning 8-10 mm 04 glat sort 2800 x 2070 R ,- 18 hvid ask 2800 x 2070 R ,- 05 sand struktur 2800 x 2070 R ,- 20 valnød 2800 x 2070 R ,- 06 lys struktur 2800 x 2070 R ,- 25 eg natur 2800 x 2070 R ,- 07 mørk struktur 2800 x 2070 R ,- 26 eg hvidtonet 2800 x 2070 R ,- 08 sort hacienda 2800 x 2070 R ,- 30 hvid højglans 2800 x 2070 R ,- 09 hvid 2800 x 2070 R ,- 31 sort matex 2800 x 2070 R ,- 10 antracit grå 2800 x 2070 R ,- 32 autentisk eg lys 2800 x 2070 R ,- 11 sort struktur 2800 x 2070 R ,- 33 autentisk eg mørk 2800 x 2070 R ,- 16 akacie 2800 x 2070 R ,- 34 wengé 2800 x 2070 R ,- 17 hvid struktur 2800 x 2070 R ,- 56 valnød finér 2430 x 1210 R ,- Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Farve Max. mål i mm Varenr. Pris kr./m² Bagbeklædning mm 04 glat sort 2800 x 1030 R ,- 18 hvid ask 2800 x 1030 R ,- 05 sand struktur 2800 x 1030 R ,- 20 valnød 2800 x 1030 R ,- 06 lys struktur 2800 x 1030 R ,- 25 eg natur 2800 x 1030 R ,- 07 mørk struktur 2800 x 1030 R ,- 26 eg hvidtonet 2800 x 1030 R ,- 08 sort hacienda 2800 x 1030 R ,- 30 hvid højglans 2800 x 1030 R ,- 09 hvid 2800 x 1030 R ,- 31 sort matex 2800 x 1030 R ,- 10 antracit grå 2800 x 1030 R ,- 32 autentisk eg lys 2800 x 1030 R ,- 11 sort struktur 2800 x 1030 R ,- 33 autentisk eg mørk 2800 x 1030 R ,- 16 akacie 2800 x 1030 R ,- 34 wengé 2800 x 1030 R ,- 17 hvid struktur 2800 x 1030 R ,- 56 valnød finér 2430 x 680 R ,- Kantbånd Pris pr. Varenr. Kr. Påsætning af ABS kantbånd Inkl. bånd. Oplys farve kr./m K ,- Dog ej farve 30, 35,

5 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Basic tilbehør Skoudtræk push (ingen soft-close) Omkredsgitter M-box m/deludtræk og soft-close Lav skuffe Høj skuffe Trådkurv - let Vasketøjskurv Flexramme m/fuldt udtræk & soft-close Betegnelse Varenr. 36,8 Varenr. 46,8 Varenr. 56,8 Varenr. 76,8 Varenr. Max. 100,0 Bæreevne: 25 kg inkl. tilpasning Hvid K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- Farve K ,- K ,- K ,- K ,- K ,- Tillæg specialbredde Y ,- Y ,- Y ,- Y ,- Højde: > 18,0 cm Bæreevne: 25 kg Hvid K ,- K ,- K ,- K ,- Farve K ,- K ,- K ,- K ,- Højde: 14,0 cm Bæreevne: 25 kg Hvid K6411x 491,- K6421x 594,- K6431x 697,- K6441x 799,- Farve XX* K6413x 560,- K6423x 677,- K6433x 794,- K6443x 911,- * Farve: Følger front- eller inventarfarve. (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 15,6 cm Dybde: 55,0 cm m/greb Bæreevne: 32 kg Hvid K6414x 893,- K6424x 939,- K6434x 965,- K6444x 1.137,- Farve K6417x 1.016,- K6427x 1.066,- K6437x 1.097,- K6447x 1.292,- (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 12,4 cm Ovenstående leveres kun i standarddybde Dybde: 55,0 cm m/greb Bæreevne: 32 kg Hvid K6415x 912,- K6425x 958,- K6435x 985,- K6445x 1.159,- Farve K6418x 1.036,- K6428x 1.088,- K6438x 1.119,- K6448x 1.317,- (x = B (Bakke) eller S (skuffe/udepålægger)) Højde: 22,0 cm Sidestykke til høj skuffe i plast (2 stk.) K ,- Ovenstående leveres kun i standarddybde Højde: 10,0 cm K ,- K ,- K ,- Højde: 48,5 cm K ,- Betegnelse Varenr. 56,8 Flexramme K ,- Skoophæng, enkelt Til flexramme, 3 rækker K ,- Skoophæng, dobbelt Til flexramme 3 rækker K ,- Støvleophæng Til flexramme, 2 rækker K ,-

6 6 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Basic tilbehør Betegnelse Pris pr. Varenr. Kr. Skostativ Nedtræksbøjlestang Udtræksbøjlestang Bukseudtræk - chrom Slipse- og bælteudtræk Slangeholder Sidehængt med fuldt udtræk, 4 hylder til sko - højde 62,0 cm stk. K ,- (passer i min. 46,8 cm sektion) Dybde 50,8 cm Variabel bredde 63,0-102,0 cm - bæreevne max. 10 kg stk. K ,- Afstandsstykke - 2,0 cm stk. K ,- Forlængerarm til nedtræksbøjlestang stk. K ,- På glideskinne til montering under hylde - bæreevne max. 25 kg 33,0 cm stk. K ,- 38,0 cm stk. K ,- Dybde 50,8 cm Til 10 par bukser - chrom - bredde 46,5 cm stk. K ,- Slipseudtræk - alu/sort, beregnet til 30 slips stk. K ,- Bælteudtræk - alu/sort stk. K ,- Til støvsuger stk. K ,- Strygebræt Udtræksspejl Bøjlespot Til montering i lysmål 36,8 cm til 56,8 cm. Dybde på hylde 50,8 cm og lysmålshøjde 15,6 cm stk. K ,- Udfoldet: L: 96,0 x B: 31,0 cm Spejl for montering på indvendig gavl Drejbart udtræksspejl 30 x 115,5 cm stk. K ,- 2 stk. bøjlespot inkl. transformer til montering over loftsskinne sæt K ,- Kvadratisk LED lys LED batterilys til montering under hylde med sensor stk. K ,- Nedfældet LED lys LED batterilys indfræset i tagplade eller hylde stk. K ,- Lysbånd til indfræsning Lysbånd til indfræsning i udvendig gavl, anslag og tagplade. Inkl. indfræsning meter K ,- Min. totaldybde på skab 66,0 cm Transformer m/sensor og 6 udtag stk. K ,- Specialtilpasninger Nedskæring af højde eller dybde på indvendig gavl (min. dybde 30,0 cm) kr./snit Y ,- Nedskæring af dybde på indvendig gavl inkl. boring af ny hulrække (dybde 15,6-29,9 cm) kr./stk. Y ,- Nedskæring af dybde på hylde kr./snit Y ,- Boring af hylde for hjørnemontering kr./stk. Y ,-

7 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST Måleskema Opmåling foretages altid 68 cm fra bagvæg. HUSK at kontrollere vater og lod. 1. Længde ved loft mm 2. Længde ved gulv mm 3. Højde venstre side mm 4. Højde midte mm 5. Højde højre side mm 6. Længde skråvæg mm Frontfarver XX Melamin XX Spejl 04 glat sort 16 akacie 71 alm. spejl 09 hvid 17 hvid struktur XX Malet glas 10 antracit grå 18 hvid ask 70 sort glas 11 sort struktur 20 valnød 76 diamanthvid 78 alugrå 79 ferrarirød Skriv antal skydedøre og farvekode Anslag, 270 x 10 cm Gavl, 270 x 68 cm Tagplade, længde x dybde 68 cm Pynteprofil m/tape Ønsket stk./m. Stk. Stk. Stk. Ønsket farve Forhandler Korrekt leveringsadresse VIGTIGT! MRK.: Mobil: Tlf.: Tlf.: Fax: Ønsket leveringsuge: Kunden træffes bedst på tlf. (skal udfyldes): Ring til kunden ½ time før Må stilles i garage/carport Indbæring + tillæg Kunden er hjemme

8 8 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Den ultimative skydedørsløsning skræddersyet til dine behov. En skydedør der lever op til ethvert krav om komfort, kvalitet og fleksibilitet. En skydedør, der ikke blot er en praktisk løsning, men som også er et elegant og dekorativt element i indretningen. DEVISION Den væsentligste bestanddel i alle produkter fra Mogensen er restprodukter fra den træbearbejdende industri, som ellers ville blive afbrændt til skade for miljøet. Alle udvendige flader består af rengøringsvenlige, tungmetalfri folier med naturlig træstruktur, og der anvendes ikke formaldehydholdige lime. En løsning fra Mogensen tager således størst mulig hensyn til miljøet ved produktion, anvendelse og bortskaffelse. MOGENSEN as Nørremarken 13-15, Skovlund Tel: DK Ansager Fax:

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Pris- & elementoversigt August 2006 Priseksempler. Ydre skønhed Indre orden

Pris- & elementoversigt August 2006 Priseksempler. Ydre skønhed Indre orden Pris- & elementoversigt August 2006 Priseksempler Ydre skønhed Indre orden Priseksempel 1 Bredde op til 120 cm med 2 skydedøre incl. inventar fra kr. 6.688,- med 2 skydedøre incl. inventar fra kr. 8.148,-

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Ansagervej 23 Skovlund DK - 6823 Ansager Tlf. +45 75 29 20 92 Fax +45 75 29 28 14

Ansagervej 23 Skovlund DK - 6823 Ansager Tlf. +45 75 29 20 92 Fax +45 75 29 28 14 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SEALING SYSTEM A/S - ver. 1.0 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere