VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse."

Transkript

1

2 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Kan gratis downloades på ISBN Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark Thomas Thessen cand.polit Chefkonsulent i VisitDenmark VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 2

3 Forord Turismens Økonomiske Betydning i Danmark 2008 er en omfattende strukturanalyse, der placerer turismen i Danmark i en samfunds- og nationaløkonomisk kontekst. Både turismeerhvervet, turismefremmeorganisationer, medier, forskere og studerende, der ønsker at få et overblik over turismens samlede økonomiske betydning og sammensætning nationalt, regionalt og lokalt i Danmark, vil kunne få glæde af denne rapport. Rapportens hovedformål er at dokumentere den samlede turismeomsætning i landet. Opgørelsen er afstemt med Danmarks Statistiks nationalregnskab i henhold til internationale anbefalinger fra UNWTO (verdensturismeorganisationen), OECD og Eurostat, og opfylder kriterierne for et regionalt turismesatellitregnskab (RTSA). Et turismesatellitregnskab indebærer, at turismens omsætning beregnes fra efterspørgselssiden på basis af estimater for turistmængder og turisternes forbrugsmønster. Dermed sammenregnes turismeforbruget i alle brancher, der påvirkes af turismen og ikke bare i de traditionelle turisterhverv. Udover opgørelsen af turismeomsætningen indeholder rapporten beregninger af turismens afledte effekter for beskæftigelse, værditilvækst og bidrag til offentlige provenuer. Beregningerne er foretaget ved hjælp af et turismemodul i den generelle ligevægtsmodel LINE. Såvel RTSA som turismemodulet i LINE er udviklet for VisitDenmark af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) ved seniorforsker ph.d. Jie Zhang. I forhold til VisitDenmarks tidligere rapporter om turismens økonomiske betydning er rapporten udvidet betydeligt. Inspireret af retningslinjerne for turismesatellitregnskaber indeholder rapporten også et overblik over den offentlige sektors investeringer i turismen samt beskæftigelsesstatistik for selve turismeerhvervene. Endelig indeholder rapporten oversigter over turisters døgnforbrug, antal og opholdslængder, idet denne information er vigtige grundsten i beregningen af turismeomsætningen. VisitDenmark vil gerne takke alle personer og organisationer, som har bidraget med data og gode råd til rapporten. Disse omfatter bl.a. Bjarne Madsen fra CRT, Ole Ravnholt Sørensen fra Danske Regioner og Susanne Nørlund Munk fra Kommunernes Landsforening. VisitDenmark, januar

4 Hovedresultater Turismens hovedtal I alt købte turisterne i Danmark i 2008 for 75,4 mia. kr. Heraf blev de 29,2 mia. kr. brugt af udlændinge og 46,2 mia. kr. af danskere. Dermed står de udenlandske turister for 39 pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark. Udenlandske turister brugte 29 mia. kr. i Danmark, hvilket gør turismen til et væsentligt eksporterhverv. Indtægten svarer til 3,1 pct. af alle varer og tjenester på indtægtssiden af betalingsbalancens løbende poster. Ferierejsende stod for 50 mia. kr. af det samlede turismeforbrug, svarende til to tredjedele af det samlede forbrug, mens forretningsrejsende stod for de resterende 26 mia. kr. Turisternes forbrug skabte en direkte værditilvækst på 26 mia. kr. i 2008, svarende til 1,8 pct. af landets samlede værditilvækst. Hvis de afledte effekter, der opstår som følge af køb hos leverandører og udbetaling af løn mv. medtages, skaber turismen en samlet værditilvækst på 47 mia. kr. svarende til 3,2 pct. af landets samlede værditilvækst. Turismen skaber, inklusiv de afledte effekter, årsværk, svarende til 3,5 pct. af det samlede antal beskæftigede i Danmark. Dermed er turismen en væsentlig beskæftigelsesskabende økonomisk aktivitet i Danmark. Kendetegn ved turismeforbruget Turisternes forbrug spreder sig over en lang række produktgrupper. Udgifter til overnatning og transport står for den største del af forbruget med hver 18 pct. Også rejseservice (16 pct.), restaurant (11 pct.) og føde- og drikkevarer (11 pct.) står hver for store andele af turisternes forbrug. Hovedstadsregionen har den største andel af turismeforbruget i Danmark 29,7 mia. kr., svarende til 39 pct. af hele landets turismeforbrug. Af de 29,7 mia. kr. repræsenterer Københavns kommune alene 15,9 mia. kr., og dermed har København det største turismeforbrug af alle kommuner. Turister fra nærmarkederne Tyskland, Sverige og Norge udgør med hhv. 8,4, 5,7 og 5,1 mia. kr. i turismeforbrug i alt to tredjedele af det udenlandske turismeforbrug i Danmark. Med et gennemsnitligt forbrug pr. person pr. dag på kr. har forretningsrejsende på hoteller det højeste døgnforbrug sammenlignet med turister på andre overnatningsformer, mens gruppedagsforbruget, som medregner størrelsen af rejsegruppen, er højst for feriegæster på hoteller. Det samlede forbrug pr. ophold pr. rejsegruppe, som indregner både opholdslængde og gruppestørrelse er højst for feriegæster i lejede feriehuse. Forbruget pr. ophold når op på kr. 4

5 Den offentlige sektors investeringer i turismen På det nationale, regionale og kommunale niveau investerede den offentlige sektor i 2008 samlet for godt en halv milliard kroner i rene turismespecifikke aktiviteter. Dette dækker turismemarkedsføring, turistinformation, destinationsudvikling, udviklingsprojekter, analyser o.l. Det kommunale niveau investerer mest med 262 mio. kr., hvoraf de 177 mio. går til turistinformation (turistbureauer mv.). Indkomst, uddannelse mv. for beskæftigede i turismeerhvervene Som noget nyt er denne publikation suppleret med en beskrivelse af de beskæftigede i turismeerhvervene. Turismeerhvervene er her forstået som brancher, der har en væsentlig andel turister blandt deres kunder. Det drejer sig om ansatte i overnatningssteder, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice, forlystelsesparker, museer mv. Turismeerhvervene har, bortset fra transporterhvervene, flere kvinder og flere lavt uddannede ansat. De ansatte i turismeerhvervene får i gennemsnit en indkomst, som er 11 pct. lavere end den gennemsnitlige indkomst i hele erhvervslivet. Som naturlig konsekvens af den lavere gennemsnitlige indkomst er værditilvæksten pr. medarbejder i turismeerhvervet 16 pct. lavere end i det øvrige erhvervsliv. 5

6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Turismesatellitregnskabet som metode Udviklingen siden Læsevejledning Turisternes forbrug i Danmark Turismeforbrug efter produktgrupper, marked og formål Turismeforbrug efter turistens bopælsland Turismeforbrug efter overnatningsform Turismeforbrug efter region Turismens andel af samfundsøkonomien Turismens andel af værditilvæksten Turismen sammenlignet med andre erhverv Turismen som eksporterhverv Turismeforbrugets andel af udbuddet Turismeforbrugets andel af regionaløkonomien Turismeforbrugets andel af kommunaløkonomien Direkte og afledte effekter af turismen Beskæftigelse Værditilvækst Skatteprovenu Multiplikatorer Døgnforbrug, rejsegruppeforbrug mv De beskæftigede i turismeerhvervene Den offentlige sektors investeringer i turismen Nationalt Regionalt Kommunalt Appendiks 1. Kommunefordelt turismeforbrug og turismeandel Appendiks 2. Kommunefordelte overnatninger og døgnforbrug Appendiks 3. Antal overnatninger Appendiks 4. Gennemsnitlig opholdslængde Appendiks 5. Antal ankomster Appendiks 6. Gennemsnitlig gruppestørrelse Appendiks 7. Gennemsnitligt døgnforbrug Appendiks 8. Gennemsnitligt døgnforbrug 2008 fordelt på produkter Appendiks 9. Gennemsnitligt gruppedøgnforbrug Appendiks 10. Gennemsnitligt rejsegruppeforbrug Appendiks 11. Gennemsnitligt døgnforbrug fordelt på målgrupper Appendiks 12. Gennemsnitligt gruppedøgnforbrug fordelt på målgrupper Appendiks 13. Gennemsnitligt gruppeforbrug fordelt på målgrupper Appendiks 14. Officielle TSA tabeller Appendiks 15. Definitioner på turismeerhverv og detailhandelsbrancher Appendiks 16. Turismeprodukter og detailhandels produkter Appendiks 17. Overblik over datakilder samt usikkerheder Referencer

7 1. Introduktion Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 er en strukturrapport, hvor vægten ligger på at få vist et komplet øjebliksbillede af turismens samlede anatomi i Danmark. I og med at rapporten beskriver strukturer i turismens økonomi, har rapporten ikke til formål at belyse udviklingen i dansk turisme. Hvis behovet er at få indblik i mere aktuelle udviklingstendenser i turismen henvises til Danmarks Statistiks overnatningsstatistik samt VisitDenmarks løbende konjunkturbeskrivelser. Struktur Konjunktur År 0 Tid Rapporten afløser VisitDenmarks seneste opgørelse af turismens økonomiske betydning (2006), udgivet i Da nærværende udgave bygger på nye undersøgelser af turismeforbruget i Danmark, og da der siden 2006 er gennemført ændringer i beregningsmetoder for turismens effekter, er en direkte sammenligning mellem niveauerne i 2006-rapporten og 2008-rapporten ikke mulig. For alligevel at skabe grundlag for en vurdering af den reelle udvikling i turismen mellem 2006 og 2008 indeholder rapporten sidst i kapitel 1 en genberegning af udvalgte nøgletal for Turismesatellitregnskabet som metode Forecast Traditionelt belyses en branches økonomiske betydning ved at benytte de erhvervsstatistiske registre. I disse registre har man givet alle virksomheder en branchekode på basis af deres aktivitet, og man kan efterfølgende udvælge de brancher, der er relevant for analysen. Hvis hele dansk turisme som en sektor skal belyses, kan man udvælge de brancher, der er relevante for sektoren. Det kan være hoteller, campingpladser, restauranter osv. Problemet med denne fremgangsmåde er, at turister bruger penge i en lang række brancher uden for disse turismebrancher, og den lokale befolkning bruger penge i turismebrancher, som fx restauranter. Man kan sige, at turisme i højere grad er et fænomen end en branche. Denne erkendelse gjorde, at man i løbet af 1990 erne introducerede nye metoder til at beregne det totale turismeforbrug. I Danmark blev den såkaldte TØBBE-rapport (Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning) introduceret af Danmarks Turistråd (det nuværende VisitDenmark) i Grundlaget var bl.a. den første dækkende forbrugsundersøgelse blandt turister i Danmark. Fremgangsmåden var at multiplicere de gennemsnitlige døgnforbrug med antallet af overnatninger oplyst via de officielle overnatningsstatistikker, suppleret med særundersøgelser af overnatningsformer, der ikke blev registreret. Samlet gav dette et estimat af den totale turismeomsætning. 7

8 Metoden fra dengang har ikke ændret sig markant i forhold til det satellitregnskab, der udarbejdes i dag. Den væsentligste ændring er den bredere definition af turisme. Den aktuelle opgørelse af turismen i Danmark inkluderer danske forretningsrejser uden overnatning samt danskernes før-rejse forbrug. Dermed er niveauet hævet med mellem 10 og 20 mia. kr. i forhold til tidligere. Den overordnede ide med et turismesatellitregnskab Et turismesatellitregnskab (TSA) kan ses som en udvidelse af den type undersøgelser, som TØBBE -rapporten repræsenterede. Satellitregnskab er en metode til at belyse et emne inden for rammerne af nationalregnskabet. I Danmark er der fx lavet satellitregnskaber for forskning/udvikling og for miljø. Ideen med turismesatellitregnskabet er overordnet at sørge for, at resultaterne er i overensstemmelse med de officielle tal for et lands økonomi, som findes i nationalregnskabet. Fx må det totale hotelforbrug, der beregnes ved at gange det beregnede hoteldøgnforbrug med antallet af overnatninger på hoteller, ikke overstige hotellernes totale omsætning i nationalregnskabet. I givet fald må det beregnede døgnforbrug være for højt, og dette vil ifølge metoden blive nedskrevet. Man sammenligner altså efterspørgslen med udbuddet. TSA metoden indebærer flere fordele: Metoden er baseret på internationale retningslinjer, og det bliver dermed teoretisk set muligt at sammenligne resultater på tværs af lande. Der er defineret en række standardtabeller, som kan sammenlignes mellem lande. Sammenhængen mellem efterspørgsels- og udbudssiden af turismen bliver beskrevet bl.a. ved hjælp af turismeandele (andelen af et produkts omsætning, der bliver købt af turister). Et land behøver ikke selv at udvikle sine egne metoder. 8

9 I det officielle turismesatellitregnskab er der defineret en række standard tabeller: Tabel Beskrivelse Note Udarbejdes pt. i DK 1 Indgående turisme (udlændinge En del af den samlede efterspørgsel Ja i Danmark) en del af eksporten 2 Indenlandsk turisme En del af danskernes private forbrug Ja (danskere i Danmark) 3 Udgående turisme Ikke knyttet til andre TSA tabeller Delvist (danskere i udlandet) en del af importen 4 Internt turismeforbrug Sammenlægning af tabel 1 og 2, og Ja tilføjelse af indenlandske forretningsrejser 5 Produktion af turismevarer Fx produkter og serviceydelser af turismespecifikke brancher, men også andre. Ja 6 Internt udbud og turismeforbrug pr. produkt Sammenlægning af tabel 4 og 5. Hjertet i et turismesatellitregnskab. 7 Beskæftigelse Antal beskæftigede i turismespecifikke brancher altså set fra udbudssiden 8 Investeringer Investeringer i turismespecifik fast realkapital - fx hoteller, restauranter m.v. 9 Offentligt turismeforbrug 10 Ikke-monetære indikatorer Offentligt forbrug til turismespecifikke formål fx markedsføring, turistinformation, markedsresearch osv. Antal ankomster, overnatninger, og overnatningssteder Resultaterne fra turismesatellitregnskabet, opstillet på denne måde, kan ses i appendiks 14. Meningen med turismesatellitregnskabet er ikke alene at dække hele turistens forbrug. Det er også formålet, at få alle turismeformer med i regnskabet. Derfor følger den aktuelle opgørelse af turismen i Danmark den officielle, internationale definition af turismen. Turister defineres som den delmængde af rejsende, hvor rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet. Datakilder Som beskrevet forsøger et turismesatellitregnskab at sammenstille udbud og efterspørgselssiden af turismen. Herunder er det beskrevet, hvilke kilder, der er anvendt: Efterspørgselsside: På efterspørgselssiden beregner man turismeforbruget set fra turistens side. Dette gøres ved at tage turismevolumen i form af overnatninger og gange disse med et gennemsnitligt døgnforbrug. Overnatningerne kommer fra en række kilder alt efter typen. De kommercielle overnatningsformer er bedst belyst. Appendiks 17 indeholder en oversigt over kilderne til de forskellige overnatningsformer. Ja Ja Nej Ja Ja 9

10 Turismeforbruget i form af et døgnforbrug er i overvejende grad indsamlet ved hjælp af VisitDenmarks turistundersøgelse. I denne undersøgelse har interviewere fundet turister på overnatningsstederne og stillet dem en række spørgsmål. En del af spørgsmålene er omkring forbrug, og på baggrund af turisternes svar beregnes de gennemsnitlige døgnforbrug. Udbudsside: Oplysningerne fra udbudssiden dvs. set fra virksomhedernes side stammer primært fra nationalregnskabet. Nationalregnskabet udarbejder en række såkaldte input/output tabeller, der beskriver, hvordan penge bevæger sig rundt mellem brancher, private, det offentlige mv. Den regionale og kommunale nedbrydning af nationalregnskabstal, beskæftigelsestal mv. i turismesatellitregnskabet er sket på basis af CRTs samfundsøkonomiske model, SAM-K. Problemet med data fra nationalregnskabet er, at de på produktniveau stort set ikke er geografisk opdelt. Derfor fordeler CRT bl.a. omsætningen på kommuner efter forskellige estimeringsmetoder. En af metoderne er at anvende lønsummen på arbejdsstederne til at fordele en branches tal. Alt i alt er der en række usikkerheder forbundet med at udarbejde kommuneopdelte tal. En kommuneopdeling må også siges at være meget detaljeret, og når man sammenligner med store lande, har de fleste ikke engang lavet regionale turismesatellitregnskaber, selv om deres regioner er større end hele Danmark. På grund af de nævnte usikkerheder er det nødvendigt at foretage en række korrektioner og antagelser. Fx antages det, at hele en turists omsætning ligger i den kommune, hvor han/hun overnatter. Dette er naturligvis ikke korrekt, men det er meget kompliceret at skulle fordele omsætning på andre kommuner. Ikke desto mindre prøver den tidligere nævnte økonomiske model LINE i et vist omfang at tage højde for dette. 10

11 Beregning af turismens afledte effekter I denne rapport anvendes begrebet afledte effekter som en betegnelse for de samlede både indirekte, inducerede og import effekter. Turismens afledte effekter er ikke en del af den internationale TSA standard, men et valg gjort i Danmark. Således er der kun få internationale sammenligningsmuligheder for netop denne måde at anskue turismens effekter. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan og hvor de forskellige effekter opstår. Turisten Direkte turismeforbrug Import Virksomheder, som sælger direkte til turisten Løn Udland Medarbejder Indirekte effekt Import Induceret effekt Andre virksomheder i landet Det starter med, at turisten forbruger penge i diverse virksomheder. Disse virksomheder tilhører en lang række brancher, som har en større eller mindre andel af deres samlede omsætning, der bliver købt af turister. Fx vil hoteller have en stor del, mens detailhandelen vil have en meget mindre. De virksomheder, som turisten har købt hos, vil også købe ind hos andre virksomheder, som således også er påvirket af, at den turismedrevne omsætning sker. Dette kaldes den indirekte effekt. Desuden udbetaler virksomhederne løn til deres medarbejdere, som anvender en del af denne til forbrug. Dette kaldes den inducerede effekt. Endelig er der også en del af omsætningen, som bliver anvendt til import, og som derfor forsvinder ud af den danske økonomi. På engelsk kaldes dette leakage lækage. Alle effekterne kan kobles sammen, og den såkaldte turismemultiplikator kan beregnes: Multiplikator Direkte indirekte induceret import Direkte Denne multiplikator viser, hvor meget turismeomsætningen bliver ganget op, når den siver ind i økonomien. For at kunne beregne disse effekter skal der anvendes en økonomisk model. I turismesammenhænge er det i Danmark besluttet at anvende den såkaldte LINE model. Grunden til dette valg er, at den er regionaliseret og dermed bedre anvendelig end fx ADAM modellen, som er national. 11

12 1.2 Udviklingen siden 2006 I forhold til forrige opgørelse af turismens økonomiske betydning for 2006 er en række metoder og datakilder ændret. Derfor er en direkte sammenligning med resultaterne i VisitDenmarks forrige rapport vanskelig. For væsentlige variable har VisitDenmark revideret niveauet i 2006 med udgangspunkt i den nye viden og de metoder, der er anvendt i 2008-regnskabet. Herved skabes grundlag for en vurdering af den reelle udvikling siden Tabel 1.1 Årets priser: Turismeforbrug og turismeandel 2008-metode Revideret Ændring fra 2006 til 2008 mio. kr. pct. Turismeforbrug i alt Heraf: Danske turister Udenlandske turister Samlet udbud i Danmark pct. Turismeandel 1,7 1,6 Faste priser (2000 priser): mio. kr. pct. Turismeforbrug i alt Heraf: Danske turister Udenlandske turister Samlet udbud i Danmark pct. Turismeandel 1,8 1,6 Som det fremgår af tabel 1.1 er turismeforbruget i løbende priser nogenlunde uændret fra 2006 til Da det generelle udbud i Danmark imidlertid er steget med 10 pct. i samme periode betyder det, at turismeandelen af det samlede udbud er faldet fra 1,7 til 1,6 pct. Hvis man ser på de tilsvarende tal i faste priser, kan det ses, at turismeforbruget reelt er faldet med 5 pct. fra 2006 til Da det samlede udbud er steget med 8 pct. betyder det, at turismeandelen tilsvarende er faldet. Det reelle fald i turismeforbruget hænger sammen med en ændret sammensætning af turismen i lyset af den begyndende krise i Antallet af overnatninger var på næsten samme niveau i 2008 som i Det faldende turismeforbrug har naturligt påvirket de afledte effekter af turismen. Således er antallet af årsværk estimeret til at være faldet reelt med ca årsværk. Den afledte værditilvækst og det offentlige provenu skabt af turismen er ligeledes faldet tilsvarende i omsætning, men dog steget en smule i løbende priser. Dette fremgår af tabellen nedenfor. 12

13 Tabel 1.2 Direkte og afledte effekter efter 2008-metoden (årets priser) Revideret Ændring fra 2006 til 2008 Pct. Direkte og afledt beskæftigelse (årsværk) - andel af hele økonomien ,8 pct ,5 pct. -5 Direkte og afledt værdtilvækst - andel af hele økonomien 46,6 mia. kr. 3,4 pct. 47,0 mia. kr. 3,2 pct. 0 Direkte og afledt offentligt provenu 30,8 mia. kr. 31,0 mia. kr. 0 Metodeændringer I forbindelse med opgørelsen af turismens økonomiske betydning i 2008 er gennemført en række ændringer af metoden. Ændringerne omfatter både ændringer i oplysninger om turismens forbrug som følge af nye undersøgelser og forbedring af kildegrundlaget og ændringer af mere metodisk karakter i modellen til beregning af turismens effekter. I det følgende opsummeres de væsentligste justeringer: Nye oplysninger om turismens forbrug Den udenlandske turismeomsætning for 2008 indeholder ikke indtægter fra ambassadedrift, transport af militærpersonel, pendlere, udenlandske studerende over 12 mdr. mm., som formelt ikke er kategoriseret som turisme. Tidligere opgørelser af turismens økonomiske betydning medregnede denne post, da den er en del af nationalregnskabsposten turistindtægter. Posten udgjorde i 2006 ca. 5 mia. kr. I 2008 versionen er det valgt at trække denne del ud. I 2008 opgørelsen er henregnet en større andel af rejseservice til turismesatellitregnskabets omsætning. Jf. principperne i TSA skal også rejseselskabers avancer ved køb af udlandsrejser i Danmark medtages i Danmarks turismeomsætning. Ændringen er foretaget for at tilnærme sig niveauet og principperne for satellitregnskaberne i de andre nordiske lande. Alt andet lige har denne ændring tilført turismeomsætningen ca. 5 mia. kr. I 2008 baseres turismeomsætningen fra ferie- og forretningsrejsende på hoteller og vandrerhjem, campingpladser, feriecentre og i lejede feriehus på nyberegnede døgnforbrug fra VisitDenmarks turistundersøgelse Disse afviger i nogle tilfælde fra døgnforbrug, der lå til grund for 2006-regnskabet. Endelig har VisitDenmark i 2008 opgørelsen foretaget en betydelig opjustering af danskernes forbrug ved ferieophold i eget sommerhus. Forbruget udgør nu ca. 5 mia. kr. mod ca. 1 mia. i Ændringen skyldes, at VisitDenmark har skiftet kildegrundlag for estimatet af omsætningen. Tidligere blev estimatet foretaget på grundlag af en generel interviewundersøgelse, Ferie og Forretningsrejsende. Efter dialog med en kommune med egne undersøgelser om sommerhus-turismen, anvender VisitDenmark nu en anden og mere realistisk undersøgelse også gennemført af Danmarks Statistik om ejeres brug af eget sommerhus. Metodiske ændringer vedr. turismens afledte effekter I LINE modellen, der beregner turismeomsætningens afledte samfundsøkonomiske effekter målt i beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu, er der fra 2006 til 2008 sket en række justeringer, som har haft som konsekvens, at turismeomsætningen har lavere ef- 13

14 fekter, herunder i særdeleshed en lavere beskæftigelseseffekt. Konkret er der nu gennemsnitligt 1,3 årsværk beskæftigede pr. mio. mod 1,7 årsværk i 2006 modellen. Mindre afledt værditilvækst og beskæftigelse pr. omsætningskrone er et generelt træk ved modellen og dansk erhvervsliv og ikke specifikt for turismebrancherne. Netop de afledte effekter omfatter hovedsagelig effekter uden for de definerede turismebrancher. Den metodiske ændring i LINE modellen er sket som led i en løbende videreudvikling af modellen, gennemført af Center for Regional og Turismeforskning i et samarbejde med brugerne af modellen, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen, regionerne og beskæftigelsesregionerne. Metodeændringen bygger på en ændring i opfattelsen af, at det er mere korrekt at forudsætte en konstant arbejdsløshed i et område frem for en konstant arbejdsstyrke Læsevejledning Kapitel 1 er næsten overstået her blev metoden til et turismesatellitregnskab introduceret og udviklingen siden 2006 beskrevet. Kapitel 2, 3 og 4 er kernen i VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning. Kapitel 2 redegør for den samlede turismeomsætning i Danmark 2008 set fra efterspørgselssiden. Omsætningen fordeles på brancher, formål, overnatningstyper, nationaliteter og regioner. Turismeomsætningen er afstemt i forhold til det kommunale udbud af varer og tjenesteydelser jf. en kommunal version af Danmarks Statistiks nationalregnskab. Opgørelserne svarer i indhold til de internationale TSA tabeller 1-6. Kapitel 3 gennemgår turismeomsætningens andel af det samlede salg over diskene nationalt, regionalt og kommunalt i Danmark og inden for specifikke brancher. Kapitlet gennemgår også turismens andel af den samlede værditilvækst i de erhverv, som afsætter til turisterne og sammenligner med Danmarks samlede værditilvækst. Derudover belyses turismens bidrag til eksportindtægterne. Kapitel 4 beskriver turismens samlede afledte effekter på værditilvækst, beskæftigelse og offentlige provenuer i Turismeomsætningen skaber værdi direkte i detailhandlen og turismeerhvervet, men også værdi indirekte hos underleverandører og endelig induceret værdi, der hvor de beskæftigede anvender deres lønindkomst. Til at beregne de afledte effekter på fordelt på produkter og regionalt, anvendes den regionaløkonomiske model LINE. Kapitel 5 beskriver døgnforbrug for hovedparten af de turismeformer, som indgår i den samlede turismeomsætning. 1 Når modellen beregner effekten af en given omsætning (fx turismeforbruget) sker det praktisk ved, at man nulstiller omsætningen. Man beregner således, hvad en fjernelse af omsætningen har af effekt på de variable, man er interesseret i - fx beskæftigelse eller skatteprovenu. I forrige version af modellen blev det forudsat, at befolkningen og arbejdsstyrken forbliver uændret, og dermed vil en modelkørsel med fx turismeforbruget betyde at arbejdsløsheden forandres. I den nye version af modellen forudsættes det, at arbejdsløsheden forbliver uændret, mens arbejdsstyrken forandres. Dette sker ved flytning og pendling mellem regionale områder, og ved at der er personer udenfor arbejdsstyrken, der bliver erhvervsaktive. Herved bliver effekterne af et tabt turismeforbrug betydeligt mindre. 14

15 I kapitel 6 beskrives kendetegn for de beskæftigede i turismeerhvervene for så vidt angår køn, uddannelse og alder. Dette er gjort for at belyse de specifikke turismebrancher nærmere og dermed opfylde den internationale TSA tabel 7. Kilden for dette kapitel er erhvervsstatistik, hvorved perspektivet her i modsætning til de øvrige kapitler er udbudssiden. Endelig opgør kapitel 7 de samlede direkte offentlige investeringer i turisme forsøgt opgjort på nationalt, regionalt og kommunalt niveau i 2008, ud fra oplysninger fra aktører i det offentlige turismefremmesystem. Opgørelserne svarer i indhold til den internationale TSA tabel 9. Til rapporten hører et omfattende bilagsmateriale. Her findes oversigter over turismeomsætningen i kommuner, oversigter over turisters døgnforbrug, forbrug pr. rejsegruppe og ophold, antal ankomster og opholdslængde foruden de obligatoriske tabeller for et turismesatellitregnskab. Endelig findes i bilag supplerende oplysninger om datakilder for rapporten. 15

16 2. Turisternes forbrug i Danmark Dette kapitel beskriver turisternes forbrug i Danmark. Forbruget inkluderer både ferie- og forretningsrejser, og omfatter alt forbrug turisten måtte have inden for landets grænser inkl. overførsler for forudbetalte ydelser med henblik på en rejse i og til Danmark. Transportudgiften udenfor Danmarks grænser for udenlandske turister medtages ikke. Den del af danskernes forbrug til rejser i udlandet købt i Danmark, og som bliver i Danmark i form af løn og profit til rejsebureauer, er også medregnet i denne opgørelse Turismeforbrug efter produktgrupper, marked og formål Turismeforbruget kan opdeles på produktgrupper. Produktgrupperne består af både varer og tjenesteydelser. Bemærk at produktgrupper er forskellige fra branchegrupper, idet brancher godt kan omfatte flere produktgrupper. Produktgrupperne kan underopdeles i tre kategorier: turismeprodukter, detailhandel og andre produkter. Turismeprodukterne er: overnatning, restaurant, transport, rejseservice og attraktioner/forlystelser. Tabel 2.1 Turismeforbruget fordelt på forretnings-/ferierejser og produkter 2008 I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt Turismeprodukter Heraf: Overnatning Restaurant Lokal transport Rejseservice Kultur og forlystelser Detailhandel Heraf: Benzin og andet brændstof Føde- og drikkevarer samt tobak Andet Andre produkter Note: Oversigt over produkter findes i appendiks Udgiften til transport udenfor Danmark for udenlandske turister er ikke medregnet. Det samlede forbrug i 2008 af turister i Danmark var 75,4 mia. kr. Heraf blev de 51,1 mia. kr. eller 68 pct. brugt på turismeprodukter og 18,2 mia. kr. eller 24 pct. i detailhandelen. 2 Dette er en metodeændring i forhold til sidste opgørelse. Nærmere forklaring kan ses i afsnit

17 Som det fremgår af figur 1 er overnatning den største produktgruppe i turismeforbruget efterfulgt af transport. Figur 1 Turismeforbrug fordelt på produkter mio. kr

18 2.2 Turismeforbrug efter turistens bopælsland Det største udenlandske marked for dansk turisme er det tyske med 8,4 mia. kr. eller 11 pct. af det samlede turismeforbrug. Derefter kommer det svenske og norske marked med hhv. 5,7 mia. kr. (8 pct.) og 5,1 mia. kr. (7 pct.). Disse tre største udenlandske markeder repræsenterer to tredjedele af det samlede udenlandske turismeforbrug i Danmark. Tabel 2.2 Turismeforbruget fordelt på forretnings-/ferierejser og bopælsland 2008 I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt Danmark , , ,1 Udlændinge i alt , , ,9 Heraf: Belgien og Luxemborg 237 0,3 38 0, ,4 Finland 153 0,2 55 0,2 98 0,2 Frankrig 600 0, , ,0 Holland 916 1, , ,5 Italien 529 0, , ,8 Norge , , ,2 Polen 251 0,3 39 0, ,4 Schweiz 201 0,3 42 0, ,3 Spanien 393 0,5 92 0, ,6 Storbritannien , , ,2 Sverige , , ,1 Tyskland , , ,5 Østrig 97 0,1 15 0,1 83 0,2 Øvrige Østeuropa 260 0, , ,3 Øvrige Europa , , ,9 Japan 93 0,1 51 0,2 42 0,1 Øvrige Asien 339 0,4 80 0, ,5 Canada 167 0,2 22 0, ,3 USA , , ,0 Øvrige Amerika 249 0,3 99 0, ,3 Øvrige lande ,1 56 0, ,0 Note: For udlændinge er det kun forretningsrejsende på hotel, der er inkluderet i forretningsrejser. For danskere er det hoteller og en andel af endagsturister. Den indbyrdes rangering mellem nationaliteter skal fortolkes med forsigtighed, hvis deres turismeforbrug ligger tæt på hinanden. 29,2 mia. kr. blev brugt af udlændinge 3, mens 46,2 mia. kr. blev brugt af danskere. Danskernes højere forbrug skyldes flere forretningsrejsende. Blandt ferieturister har udlændingene samlet et lidt større forbrug end danskerne. 3 Med udlændinge menes personer, der er bosat i det pågældende land og ikke nødvendigvis statsborgere. 18

19 I figur 2 er det samlede turismeforbrug i Danmark opdelt efter turistens bopælsland. Bemærk at små lande for dansk turisme, som der ikke findes eget turismeforbrug for, blot bliver vist med hvid farve. Figur 2 Turismeforbrug fordelt på turisternes bopælsland 2008 Nedenstående figur viser, at de ferierejsende står for ca. to tredjedele af det samlede turismeforbrug. De forretningsrejsende er domineret af danskere. Figur 3 Fordeling af turismeomsætning fordelt på bopælsland og formål 2008 Danske ferierejsende 32% Danske forretningsrejsende 30% Udenlandske ferierejsende 34% Udenlandske forretningsrejsende 5% 19

20 2.3 Turismeforbrug efter overnatningsform Turisternes samlede forbrug kan opdeles, efter hvilken overnatningsform turisten anvender. Bemærk, at turismeforbruget omfatter alle udgifter inden for landets grænser ikke alene overnatningsudgiften. Tabel 2.3 Turismeforbruget fordelt på overnatningsform og udlændinge/danskere 2008 I alt Udlændinge Danskere mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. Alle overnatningsformer Kommercielle overnatningsformer: Heraf: Hotel - ferie Hotel - forretning Feriecentre Camping Vandrerhjem Lejet feriehus Lystbåde Festival Bondegårde Krydstogt Ikke-kommercielle overnatningsformer: Heraf: Eget feriehus Lånt sommerhus Familie/venner Endagsturister - ferie Endagsturister - forretning Udgifter til campingvogne o. lign. er ikke medtaget i turismeforbruget. 2 Overnattende på skibet. I tabel 2.3 kan det ses, at turismeforbruget fordeler sig næsten ligeligt mellem dem som overnatter i kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer. Ca. halvdelen af forbruget for de ikke-kommercielle overnatningsformer er endagsrejsende. Men rejsende til familie og venner bidrager også betydeligt til turismeforbruget med 11 mia. kr. Blandt turisterne, som overnatter på kommercielle overnatningsformer, er det hotelgæster, som står for den største del af turismeforbruget med i alt 22 mia. kr. De forretningsrejsende står for tre fjerdedele af dette forbrug. Lejet feriehus er den største overnatningsform blandt ferieturisterne. 20

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark

Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark Turismesatellitregnskab og turisters forbrugsmønstre i Danmark Jie Zhang og Anders Hedetoft, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Nexø, jie@crt.dk, hedetoft@crt.dk Formålet med denne artikel

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere