Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard"

Transkript

1 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply chain management Informationsteknologi og videnøkonomi Produktion under miljøhensyn Priskalkulation Innovation Fremstillingen er illustreret med mange eksempler. Driftsøkonomi Peter Lynggaard Bogen giver en indføring i centrale dele af driftsøkonomien og indeholder bl.a. følgende emner: Peter Lynggaard Driftsøkonomi 7. udgave Ø SH ISBN H AN D EL JS KO LE N S FO R LA G 7. udgave ps G:\HHF\0341\Omslag\ cdr 11. august :02:37

2 Cases 1 FUNKI Dækningsbidragsanalyser. Udvikling af forretningsgrundlag ANKER PEDERSENS HYNDEFABRIK Optimering ved knap kapacitet KEMIFABRIKKEN Substitution. Offeromkostninger. Laveste tilbudspris METALLICA Partielle tilpasningsformer LICITATIONSTILBUDDET Offeromkostninger.»Komme-til«kalkule MIMOSA Priskalkulation og prispolitik KØKKENFABRIKKEN Balanced Scorecard. Lønsomhedsanalyse. Effekt af prisændring TRIPODAN Flervareproduktion. Falde-bort analyse DANELYST FLØDEIS Porters model, anvendt på et investeringsprojekt

3

4 481 Case 1 Funki Møbelfabrikken FUNKI er et gammelt, velrenommeret firma inden for møbelbranchen. Virksomheden fremstiller to produktgrupper, boligmøbler og kontormøbler. Produktionen foregår på to adskilte fabrikker. Omsætningen er nogenlunde ligelig fordelt på de to produktgrupper, og kvaliteten er høj. Som det ses af nedenstående oversigt, har udviklingen i de sidste års regnskabstal dog været utilfredsstillende. År Omsætning, mill. kr Overskud, mill. kr. 2,0 1,8 1,5 0,5 Markedsandel, % 5,0 4,8 4,5 3,0 Aftagerstruktur, %-fordeling: Kontorforsyningsvirksomheder Møbelforretninger Møbelkæder Lavprisvarehuse og møbelvarehuse med lavprisprofil Dækningsbidrag i % af omsætningen: Kontorforsyningsvirksomheder Møbelforretninger Møbelkæder Lavprisforretninger Virksomheden ledes af en administrerende direktør samt af en marketingdirektør, en økonomidirektør og en teknisk direktør med ansvar for produktionen. Salget varetages af 5 firmaansatte sælgere samt 3 agenter. Sælgerne har en årsindtægt på ca kr. Agenterne, der er rent provisionslønnede og selv skal afholde alle rejseudgifter, har en bruttoindtægt, der varierer mellem kr. og kr. Virksomhedens varer er repræsenteret i næsten alle møbelfor-

5 482 Funki retninger. Virksomhedens produkter ligger pris- og kvalitetsmæssigt i top, jfr. at Funki er et gammelt, velanskrevet firma med mange designermøbler i sit program. Der udarbejdes vejledende udsalgspriser, men på grund af konkurrencevilkårene må man acceptere, at samme vare sælges til forskellig pris i forskellige forretninger. Aftagere med en grossistlignende funktion får individuelle rabatter, hvis størrelse fastsættes af sælgerne. I erkendelse af, at en stor del af virksomhedens problemer ligger på afsætningssiden, blev marketingdirektøren udskiftet for et halvt år siden. Den nye mand, der er branchefremmed, men meget dynamisk, vurderes kritisk af sine to sideordnede kolleger. Økonomidirektøren er således træt af marketingafdelingens mange forslag, hvis økonomiske og finansielle konsekvenser slet ikke er gennemtænkte. Den tekniske direktør er træt af, at marketingsdirektøren ønsker et bredt sortiment, fordi dette sammen med sælgernes accept af korte leveringstider ødelægger muligheden for en rationel produktionstilrettelæggelse, og dermed bidrager salgsafdelingen til at fordyre produktionen. Til gengæld synes marketingdirektøren ikke, at der i produktionen er nogen forståelse for nødvendigheden af at kunne tilfredsstille individuelle kundeønsker. Da der således langtfra er enighed i ledergruppen om, hvorledes problemerne skal løses, blev det på et ledergruppemøde besluttet at lade en udefra kommende person analysere situationen igennem samt opstille en plan for ønsket udvikling de næste 4-5 år frem i tiden. Spørgsmål 1 Foretag en analyse af svagheder og af årsager til den uheldige udvikling. Spørgsmål 2 Hvilke forbedringsforslag har du til at løse problemerne og til at vende udviklingen?

6 Løsningsforslag til Funki Svagheder Faldende omsætning. Faldende overskud. Faldende markedsandel. 2. Årsagsanalyse 2.1. Salget til kontoretableringsvirksomheder er steget fra 20% til 43%, skønt dækningsbidraget pr. salgskrone (dækningsgraden) er lavest her. Noget tilsvarende gælder for salget til lavprisvarehuse Salget til møbelspecialforretninger er gået tilbage fra 60% til 38%. Det er meget uheldigt, da det er her, man har det højeste dækningsbidrag Virksomhedens produkter findes i de fleste forretninger. Det er nok for meget, når varernes kvalitet og pris ligger i den øverste ende. Markedsføringsmæssigt må der træffes et valg mellem at være repræsenteret bredt eller være repræsenteret mere snævert i»førende specialforretninger« Parallelle afsætningskanaler med anvendelse af både sælgere og agenter giver ofte gnidninger i salgsleddet. De betydelige indkomstforskelle forstærker denne effekt Funktionsrabatterne bør ikke fastsættes decentralt, men centralt i salgsafdelingen. Desuden bør de ikke fastsættes forlods, men efterfølgende, efter den faktisk præsterede omsætning/ydelse. Eller i det mindste løbende kontrolleres for at vurdere relevansen Når virksomheden er funktionsinddelt, bliver det vanskeligt at realisere profit-center-idéen. 3. Anbefalinger 3.1. Divisionalisering: Boligmøbel division Kontormøbel division

7 484 Funki 3.2. Opprioritering af salget til specialforretninger og varehuse. Ophør af salg til discountforretninger. Udrensning i kundegruppen kontoretableringsvirksomheder, således at kun de mest profitable aftagere beholdes Omstilling fra agenter til sælgere. Her må man gå varsomt frem Inddeling af kunderne i rabatklasser efter objektive kriterier. 4. Budgetteret udvikling Fortid Fremtid År Omsætning, mill. kr Overskud mill. kr. 2 1,8 1,5 0,5 1,5 0,4 1,8 5,2 10,4 Markedsandel, % 5 4,8 4,5 3,0 3,0 2,9 3,1 5 8 Aftagerstruktur, % Kontoretablering Møbelforretninger Møbelkæder Lavprisforretninger Dækningsbidrag, % Kontoretablering Møbelforretninger Møbelkæder Lavprisforretninger Udvikling af forretningsgrundlaget Direktøren har som tidligere nævnt ikke tillid til, at man er i stand til at vende udviklingen alene ved egen hjælp. Han har derfor bedt et konsulentfirma analysere situationen og komme med forbedringsforslag. Dette firma er kommet med følgende forslag Fastholde og udbygge markeder med høj indtjening Virksomheden må være sig bevidst hvad der er dens kundegrundlag/kundesegment hvad kunderne forstår ved kvalitet, og hvorledes kvaliteten sikres hvad den tjener på sine kunder (lønsomhedsanalyser på kunder) hvad der er dens afsætningskanaler

8 hvad den tjener i hver afsætningskanal (lønsomhedsanlyser på salgskanaler) hvad varerne forbruger af ressourcer hvad varerne koster at fremstille hvad der tjenes på de enkelte varer (lønsomhedsanalyser på varer) hvad der er af reklamationer og returvarer hvad der er af utilsigtede lagerændringer hvorledes likviditeten udvikler sig, og hvorledes ændringsforslag påvirker likviditeten Virksomheden må sætte sig nogle mål angående kundegrupper afsætningskanaler omkostningsreduktioner Case Disse mål skal tidsfastsættes, og der skal følges op på dem. Kvalitet er p.t. ikke noget problem. Virksomhedens kvalitetsimage skal fastholdes. Nyudvikling af produkter, herunder design, skal primært tage udgangspunkt i kundebehov og ikke i foreliggende produktionsmuligheder (teknikken) Tid skal have en stærkere placering, og forsyningskædeledelse (Supply Chain Management) skal opprioriteres Virksomheden skal anlægge en helhedsorienteret synsvinkel på dens forsyningskæde rækkende fra leverandører til produktion og videre til kunderne. Virksomheden kan forbedre sin position gennem kortere produktudviklingstider kortere gennemløbstider kortere leveringstider tættere informationskobling (f.eks. via internettet) mellem sælgere og produktion, så man sikrer overholdelse af leveringstilsagn, og så man ikke producerer varer, man ikke får solgt tættere informationsudveksling med leverandører øget vægt på hurtig kundeinformation og på service 5.3. Tilbyde totalløsninger Tæt kontakt med nøglekunder Fra at være leverandør af møbler bør virksomheden overveje at

9 486 Funki udvikle sig til på visse områder at blive leverandør af komplette indretningsløsninger, f. eks. på kontorområdet. Nøglekunder bør fastholdes gennem tæt kontakt og god service Øget specialisering og øget vægt på stordriftsfordele Virksomheden har haft tradition for et bredt produktionsprogram. Ved i øget omfang at koncentrere sig om bestemte kundesegmenter kan der opnås specialiseringsfordele Erkende og udnytte internationaliseringen Fabrikker i Østeuropa og i fjernøsten har fået lettere adgang til det europæiske marked. Disse lande har en omkostningsfordel i deres markant lavere lønniveau. Virksomheden bør analysere, om nogle af deres produkter berøres af denne udvikling, eller om den måske kan bruge nogle af disse fabrikker som underleverandører. Salgsudvidelse gennem eksport kunne også inddrages som en mulighed Øget udnyttelse af IT Moderne informationsteknologi kan anvendes til at opnå hurtigere leverancer, større fleksibilitet, bedre lagerstyring, og til hurtigere informationsudveksling mellem salgsstederne og produktionen hjemme på fabrikken Produktudvikling og medarbejderudvikling Sats på design, kreativitet, kvalitet, gode medarbejdere og på investering i nye maskiner med fleksibilitet.

10 487 Case 2 Anker Pedersens hyndefabrik Anker Pedersen startede i sine unge dage en hyndefabrik. Denne produktidé har han holdt fast ved, og i dag leverer han hynder til en række forskellige møbelfabrikker. Virksomheden indkøber selv både hyndernes indvendige bestanddele og betrækket. Kernen i virksomheden er systuen, hvor hyndernes betræk syes. Her er man i gang med produktionsplanlægningen for næste periode, og denne planlægning er allerede for en stor del på plads. Dog mangler man at fastlægge, hvorledes de sidste 400 timer skal anvendes. Man har mulighed for at afsætte 6 forskellige hyndetyper, nedenfor betegnet H1, H2 osv. Problemet er som nævnt, hvorledes man skal disponere de sidste 400 produktionstimer. Til brug for denne afgørelse foreligger der følgende data. Afsætn. Salgs- Egen- Variable Heraf Kapacitetsmulighed pris pris omk. syomk. krav Type Enheder Kr/enh. Kr/enh. Kr/enh. Kr/enh. Timer/enh. H ,85 308,55 255,75 33,50 0,25 H ,90 497,10 332,40 30,80 0,23 H , , ,00 60,30 0,45 H ,80 563,90 459,75 53,60 0,40 H ,95 322,95 242,10 40,20 0,30 H ,95 308,40 231,30 16,10 0,12 De nævnte afsætningsmuligheder skal fortolkes således, at de er overgrænser, og at man ikke nødvendigvis behøver at tilfredsstille hele efterspørgselen. Egenprisen er de beregnede, totale enhedsomkostninger. Forskellen mellem salgspris og egenpris anses for at være fortjeneste. Med undtagelse af H2 giver alle produkter positiv fortjeneste. Tallene for variable omkostninger er de samlede variable omkostninger. Næste kolonne er syomkostningernes andel af de variable omkostninger ved egenproduktion.

11 488 Anker Pedersens hyndefabrik Spørgsmål 1 Bestem optimal kapacitetsudnyttelse, produktion og dækningsbidrag. Illustrer endvidere løsningsmetoden grafisk. Spørgsmål 2 Opstil en matematisk LP-model til løsning af problemet.

12 489 Case 3 Kemifabrikken Brandts Kemiske Fabrik ligger med en lagerbeholdning på 150 kg af et bestemt hjælpemateriale, som er indkøbt for ca. 2 år siden til en pris på kr. pr. kg. Materialet kan anvendes til fremstilling af en vare, der i det følgende benævnes X. Virksomheden har imidlertid for godt et års tid siden indstillet produktionen af vare X og har derefter forgæves forsøgt at afhænde hjælpematerialet til indkøbsprisen. Det fordelagtigste tilbud, der foreligger i dag, er kun på 228 kr. pr. kg, og der er ingen grund til at antage, at det vil være muligt at opnå et bedre tilbud i fremtiden. For at slippe af med det omtalte lager overvejes en midlertidig genoptagelse af X-produktionen. Denne produktion skal i givet fald foregå på et anlæg, hvis kapacitet inden for normal arbejdstid er fuldt udnyttet til en anden vareproduktion, Y. Hvis X skal produceres, må der derfor enten anvendes overarbejde, hvorved der fremkommer et tillæg til lønomkostningerne på 50%, eller produktionen af Y må reduceres, hvorved der mistes et dækningsbidrag, som er beregnet til 85 kr. pr. produktionstime på anlægget. Produktionen af X må nærmest betegnes som serieproduktion. Den maksimale seriestørrelse, der kan behandles på anlægget, er 100 stk. X pr. gang, men der er ingen undergrænse for seriestørrelsen. En mindre seriestørrelse end 100 stk. X giver imidlertid en ringere udnyttelse af anlægget, idet der ved produktion af X sker en kemisk proces, og tidsforbruget til denne proces er uafhængig af seriestørrelsen. Endvidere er omkostningerne ved at forberede og igangsætte en serie uafhængige af seriestørrelsen. Derfor er det billigst at fylde anlægget helt op og producere 100 stk. X pr. gang. Erfaringer fra tidligere viser, at der ved fremstillingen af en given mængde X kan anvendes varierende mængder af det tidligere omtalte hjælpemateriale, idet der foreligger mulighed for at spare på hjælpematerialet mod til gengæld at øge produktionstiden. Forklaringen herpå er, at spildprocenten reduceres, når produktionstiden pr. serie forøges. I den følgende tabel er der for en seriestørrelse på 100 stk. X vist nogle af de i princippet uendelig mange kombinationsmuligheder

13 490 Kemifabrikken mellem forbruget af hjælpematerialet og forbruget af produktionstimer. Seriestørrelse på 100 stk. X Produktionstid (timer) Hjælpemateriale (kg) 10 20, , , , , , , , , , , , ,30 I virksomhedens arkiver har man fundet den gamle kalkulation for vare X ved en seriestørrelse på 100 stk. X. Denne omkostningsberegning samt kommentarer til nogle af posterne er anført i følgende opstilling: Omkostningsberegning ved fremstilling af 100 stk. X: Omkostninger til hjælpemateriale: 10,80 kg a kr. = kr. Øvrige materialeomkostninger: 5 kr. pr. stk. X 1) = 500 kr. Produktionsforberedelsesomkostninger: Variable omk. ved serieopstart 2) = 660 kr. Omkostninger ved anlægget: 20 timer a 240 kr. 3) = kr. Ialt = kr. Kommentarer til kalkulationen: 1) Proportional variabel omkostning. 2) Det koster 660 kr. at igangsætte en serie, uanset seriestørrelsen. 3) Den anførte timesats på 240 kr. pr. time indeholder dels faste omkostninger, dels variable omkostninger. De faste omkostninger til afskrivning og forrentning af anlægget udgør kr.

14 Case pr. år og er fordelt på 1500 timer, svarende til sidste års udnyttelse af anlægget. Hertil kommer lønomkostningerne til anlæggets bemanding. Disse omkostninger varierer med produktionstiden på anlægget. I den anførte beregning foregår produktionen inden for normal arbejdstid til en timeløn på 200 kr. Anvendes overarbejde, øges timelønnen til 300 kr. På basis af disse oplysninger ønskes følgende spørgsmål besvaret: 1. Indtegn substitutionskurven for en seriestørrelse på 100 stk. X. Afsæt maskintid i timer ud af x-aksen og lad 1 centimeter svare til 2 timer. Afsæt materialeforbrug i kg ud af y-aksen og lad 1 cm svare til 2 kg. 2. Undersøg med brug af grafisk optimering, om den gamle omkostningsberegning var omkostningsoptimal ud fra de daværende priser på produktionsfaktorer. (Produktionen foregik inden for normal arbejdstid). 3. Hvis virksomheden i dag skal producere vare X, skal denne produktion da ske ved at anvende overarbejde eller ved at fortrænge en del af Y-produktionen? 4. Hvad er i den nuværende situation det omkostningsoptimale kombinationsforhold mellem materialeforbruget og forbruget af produktionstimer ved en produktion på 100 stk. X? Spørgsmålet ønskes læst ved grafisk optimering på basis af figuren til spørgsmål Hvad er i den nuværende situation den lavest acceptable salgspris for vare X? Den tidligere anførte tabel for faktorkombinationer ved en seriestørrelse på 100 stk. X viser, at øges produktionstiden, nedsættes materialeforbruget, og omvendt. Den totale produktion af X, der kan komme ud af restpartiet, afhænger således af kombinationsforholdet. Virksomhedens sælger har kontakt med to aftagere, som begge er interesseret i at aftage så mange enheder af vare X, at hele restlageret på 150 kg materiale bliver forbrugt. Aftager A har givet bindende tilsagn om at aftage 1000 stk. X til en fast pris på 125 kr. pr. stk. Aftager B vil aftage 1200 stk. X, men har ikke opgivet nogen pris endnu, dvs. prisen skal forhandles. En mængde på 1000 stk. X skal produceres som 10 serier a 100 stk. og med et forbrug af hjælpemateriale på 0,15 kg. pr. stk. X. En mængde på 1200 stk. X skal produceres som 12 serier a 100 stk. og med et forbrug af hjælpemateriale på 0,125 kg. pr. stk. X for at kunne producere alle 1200 stk.

15 492 Kemifabrikken Man har i virksomheden regnet på disse kombinationsmuligheder og er kommet frem til, at ved produktion af 1200 stk. er de variable enhedsomkostninger større end ved produktion på 1000 stk., fordi man ved en produktion på 1200 stk. er nødt til at fravige minimalomkostningskombinationen. Der er bred enighed om, at skal aftager B have færdigvarepartiet, skal han betale en pris, så de større produktionsomkostninger dækkes ind, og så dækningsbidraget ikke bliver lavere end ved salg til A. Sælgeren skal om kort tid til møde med aftager B for at forhandle pris. Som oplæg til dette møde vil han gerne kende den mindstepris til aftager B, som gør det mere fordelagtigt at sælge 1200 stk. til B frem for 1000 stk. til A. 6. Beregn denne mindstepris, anført i kr. pr. stk. X.

16 493 Case 4 Metallica A. Udgangssituationen Industrivirksomheden METALLICA har en afdeling, hvor der produceres to varer, Alfa og Beta. Til produktion af Alfa råder den over 4 ens specialmaskiner. I øjeblikket er der en vis afmatning i efterspørgselen, og derfor udnyttes de fire maskiner ikke fuldt ud. For hele maskingruppen er der således i øjeblikket på månedsbasis en uudnyttet restkapacitet på 60 timer. Hver af de fire maskiner betjenes af en faglært arbejder, og af overenskomstmæssige grunde får hver af de fire arbejdere fuld løn, selvom der er ledig kapacitet. Der er ikke mulighed for at overflytte dem til andet arbejde i den ledige tid. Produktionen af Beta foregår på en speciel maskine. Denne maskine er fuld belagt med at producere Beta, men den kan også anvendes til at producere Alfa. Af Beta skal der i næste planlægningsperiode produceres en bestemt mængde, men man kan frigøre kapacitet ved at øge produktionshastigheden. B. Problemet I virksomheden er man ved at planlægge for næste måned, og her regner man med, at der skal produceres mindst 100 stk. Alfa mere end i denne måned, og der er endda dem, der mener, at man må forvente en stigning på henimod 150 stk. Denne produktionsforøgelse kan ske på følgende måder, der kan kombineres: Udnyttelse af restkapaciteten på de fire specialmaskiner. Anvendelse af overarbejde på de fire specialmaskiner. Produktion af Alfa på den maskine, der anvendes til produktion af Beta. Man vil derfor gerne vide: Hvorledes en forøget produktion af Alfa skal foretages, når den skal gennemføres billigst muligt. Hvorledes omkostningerne varierer med produktionsforøgelsen.

17 494 Metallica C. Konkretisering af data Antal forhåndenværende specialmaskiner: 4 stk. Kapacitet pr. maskine: 148 timer/måned Planlægningsperiode: 1 måned = 4 uger a 37 timer Endnu ikke disponeret kapacitet i næste måned : 60 timer svarende til gennemsnitlig 15 timer pr. maskine. Maskintimeforbrug: 1 time pr. stk. Alfa. Materialeomkostninger: 50 kr. pr. stk. Alfa. Der er ansat 1 arbejder pr. maskine. Lønomkostninger pr. arbejder: kr/måned Løn pr. overarbejdstime: 200 kr. Maksimal overarbejde: 10 timer pr. arbejder pr. måned. Som nævnt er der også mulighed for at produceres Alfa på den maskine, der ellers normalt anvendes til at producere Beta. Det kan ske ved at øge produktionshastigheden for Beta-produktionen og dermed frigøre kapacitet. Der er ikke mulighed for at anvende overarbejde på denne maskine. Beta-maskinen passes af en arbejder, der ene og alene er ansat til at producere på denne maskine, og han får en fast løn på kr. pr måned. For næste måned er der indgået kontrakt om levering af 500 stk. Beta, og denne kontraktproduktion skal gennemføres. Beta-maskinen har 3 produktionshastigheder. Øges produktionshastigheden, stiger spildprocenten og dermed også materialeforbrug og materialeomkostninger, jfr. nedenstående tabel: Mulige produktionshastigheder ved produktion af Beta I II III Produktionstid pr. stk. Timer/stk 0,296 0,246 0,196 Materialeomkostninger Kr/stk 60,00 71,50 89,00 Også på denne maskine tager det 1 time at producere 1 stk. Alfa, og ved produktion af Alfa er der kun denne ene produktionshastighed. Materialeomkostningerne er uforandret 50 kr. pr. stk. Alfa. Omstillingstiden fra Beta til Alfa og tilbage igen er så lille, at vi kan se bort fra den.

18 Case D. Opgaverne På basis af disse oplysninger er det nu din opgave: At beregne grænseomkostninger ved udnyttelse af restkapaciten på specialmaskinerne. At beregne grænseomkostninger ved anvendelse af overarbejde på specialmaskinerne. At beregne grænseomkostninger for Alfa, når produktionskapacitet skaffes til veje ved gradvis forøgelse af produktionshastigheden på Beta-maskinen. At sammenfatte beregningerne i en tabel, der viser meromkostningerne ved en produktionsforøgelse næste måned på stk. Alfa. At vise omkostningskurven grafisk. At forklare, hvorledes produktionsforøgelsen ved varierende produktionsomfang gennemføres billigst muligt.

19 496 Case 5 Licitationstilbuddet Et entreprenørfirma er i gang med en større anlægsopgave i forbindelse med et motorvejsbyggeri, og entreprenørens andel af dette arbejde vil vare tre år endnu. For at anvende den know-how, der findes i firmaet, samt for at opnå en bedre udnyttelse af de maskinelle og personelle ressourcer, overvejes det at afgive et licitationstilbud på opførelse af et rensningsanlæg. Opførelsen af rensningsanlægget skal i givet fald startes om nøjagtig er halvt år fra dags dato og vil løbe over en periode på nøjagtig 2 år. Firmaet vil afgive et tilbud ved licitationen på 37,0 mill. kr. Dette beløb er dels fastsat ud fra en afsætningsmæssig vurdering af, hvor højt tilbuddet må være, for at sandsynligheden for at vinde licitationen er rimelig stor, og dels fastsat ud fra nedenstående omkostningsberegning, udarbejdet af planlægnings- og projekteringsafdelingen: 1. Lønomkostninger: Løn til arbejdere tkr. Løn til arbejdsledere tkr. 2. Planlægnings- og projekteringsomk tkr. 3. Materiale- og råvareomkostninger tkr. 4. Maskiners driftsomkostninger tkr. 5. Afskrivninger på maskiner tkr. 6. Forrentning af investeret kapital tkr. 7. Avance- og risikotillæg tkr. Tilbud ialt tkr. Til denne opstilling, som er fremsendt til entreprenørfirmaets direktion, er der tilføjet følgende uddybende noter: 1. Ad lønomkostninger: Arbejderne ansættes udelukkende med henblik på opførelse af rensningsanlægget, og de kan afskediges, når projektet er færdigt. Antallet af arbejdsledere i firmaet forventes forøget med 2 mand på grund af det nævnte projekt. Firmaet vil dermed beskæf-

20 Case tige 14 arbejdsledere, der hver aflønnes med kr. pr. år. Opførelsen af rensningsanlægget forventes tidsmæssigt at lægge beslag på, hvad der svarer til 4 arbejdslederes fuldtidsindsats. Lønomkostningerne til arbejdslederne er derfor ansat til 2,0 mill. kr. for de 2 år. Såfremt man ikke får arbejdet med at opføre rensningsanlægget, vil antallet af arbejdsledere ikke kunne nedskæres, da alle nuværende 12 ansatte er nødvendige i forbindelse med vejarbejdet. Men uden projektet med rensningsanlægget vil der være en vis ledig kapacitet i arbejdsledergruppen. 2. Ad planlægnings- og projekteringsomkostninger: Planlægnings- og projekteringsafdelingen har opstillet følgende totalbudget for de kommende 3 år under den forudsætning, at man vinder licitationen angående opførelse af rensningsanlægget: Lønninger Materialer Ialt tkr tkr tkr. Ved gennemførelsen af projektet forventes dette såvel personalemæssigt som ved forbruget af materialer at lægge beslag på 1/3 af afdelingens budgetterede ressourceforbrug svarende til 2,0 mill. kr. Hertil kommer, at der allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud på rensningsanlægget har været et forbrug af afdelingens ressourcer, vurderet til kr. Personalemæssigt vil gennemførelse af bygning af rensningsanlægget kun have den konsekvens, at afgivelse af opsigelsesvarsel til en af afdelingens ingeniører, som er ved at blive overflødig, vil blive udskudt 3/4 år fra dags dato. Denne ingeniør aflønnes på årsbasis med kr. 3. Ad materiale- og råvareomkostninger: Ved projektet anvendes kun standardmaterialer. Følgende budget er opstillet: Beton: m 3 a 900 kr tkr. Armering: 400 tons a kr tkr. 200 tons a kr tkr. Forskalling tkr. Ialt tkr.

21 498 Licitationstilbuddet Forskellen i tonprisen på armering beror på, at de 400 tons til kr. pr. ton er indkøbt til gammel pris og forefindes på firmaets lagerplads, mens resten indkøbes sideløbende med projektet, og derfor er dette forbrug ansat til forventede indkøbspriser. Forbruget af armering til dette projekt vil udgøre ca. 10% af virksomhedens årsforbrug. 4. Ad maskinernes driftsomkostninger: Denne post omfatter omkostninger til brændstof og vedligeholdelse af maskiner og er vurderet til 2,0 mill. kr. Disse omkostninger er projektafhængige og belaster kun virksomheden, hvis licitationen vindes. 5. Ad afskrivninger på maskiner: Den samlede afskrivning på maskinerne for hele 2-års perioden er beregnet til 1,8 mill. kr. Dette beløb fremkommer som summen af en brugsmæssig værdiforringelse som følge af slitage på 1,0 mill. kr. og en tidsmæssig værdiforringelse som følge af teknisk forældelse på 0,8 mill. kr. 6. Ad forrentning af den investerede kapital: Opførelse af rensningsanlægget vil medføre en investering i form af kapital bundet i projektet på gennemsnitlig 4,0 mill. kr i hele den 2-års periode, projektet løber. Forrentningen af denne kapital er sat til 15% p.a. eller 1,2 mill. kr. ialt for 2-års perioden. Virksomhedens økonomiske situation er så god, at man har rigelig med likvide midler, og anvendes kapitalen ikke til dette projekt, skal den alternativt anbringes i værdipapirer. Her forventer man at kunne opnå en forrentning på 10% p.a. 7. Ad avance- og risikotillæg: Traditionelt avancetillæg, fastsat ud fra en vurdering af konkurrencesituationen. I forbindelse med afsendelsen af tilbuddet har man i ledelsen forespurgt, hvad der er egentlig er lavest acceptable tilbudspris. Derfor ønskes svar på følgende spørgsmål:

22 Case Spørgsmål 1. Beregn særomkostningerne (=»komme-til«omkostningerne, ud fra en offerbetragtning) ved at vinde licitationen. Spørgsmål 2. Hvilket merdækningsbidrag opnår virksomheden ved at vinde licitationen? Vinder man ikke licitationen, har man ikke selv brug for maskinerne i den betragtede periode. En af ingeniørerne gør nu opmærksom på, at man så kan leje dem ud til et andet firma i branchen. Derved kan man opnå en lejeindtægt på 2,0 mill. kr. Maskinernes udnyttelse i det andet entreprenørfirma forventes at svare til den eventuelle udnyttelse ved opførelse af rensningsanlægget, dvs. afskrivningerne bliver de samme som ved egen brug af maskinellet. Det andet firma skal i givet fald selv afholde de løbende udgifter til brændstof mv. Spørgsmål 3. Hvad er dækningsbidraget ved udleje af maskinerne? Spørgsmål 4. Vil de nye oplysninger om udlejemuligheden påvirke licitationsarbejdets særomkostningsberegning, dvs. vil den påvirke den lavest acceptable tilbudspris?

23 500 Case 6 Mimosa Stoftrykkeriet MIMOSA indkøber metervarer, som den påtrykker farvede mønstre. Størstedelen af produktionen videreforarbejder man selv til en række færdigvarer, deriblandt duge. Disse duge er en populær gaveartikel. En del af de trykte metervarer bliver dog også solgt til andre tekstilvirksomheder, fortrinsvis i udlandet. Hvis man trykker på hele varen, dvs. dækker hele varen med farve, får man en farvedækning på 100%. Det gør man aldrig, bl.a. fordi det er for dyrt. I stedet påtrykkker man mønstre, f.eks. et bladmønster, der dækker 25%. Der farvebelægges 1000 m stof ad gangen. Efter trykningen sker der en efterbehandling, så hele overfladen står smukt. Trykhastigheden afhænger dels af mønstret, dels af farvedækningen, og den ligger normalt i intervallet meter pr. minut. Farvetrykkeriet har en bemanding på 6 personer, der alle er på timeløn. Før hver ny produktion skal maskinen gøres klar. Der anvendes én skabelon pr. farve, og ved hver skabelon er der et farvetab på ca. 5 kg., dels spild, dels uudnyttet rest. Nedenfor er vist, hvorledes virksomheden har opbygget sit kalkulationssystem. Som eksempel er valgt et stof, der påtrykkes et mønster i tre farver. Der trykkes 1000 meter pr. gang. Omkostningsbeskrivelse Råvare: 1000 meter stof. Bredde 1,55 m. Indkøbspris for stof Antal farver: 3 Farve 1 dækker 2%. Pris pr. kg. farve Farve 2 dækker 3%. Pris pr. kg farve Farve 3 dækker 25%. Pris pr. kg. farve Farvetab pr. opstart: 5 kg. pr. farve Farveoptag ved 100% dækning Timeløn for trykkeriarbejdere Feriepenge, ATP, forsikringer mv. Bemanding: 6 trykkeriarbejdere Hver trykker anvender ved opstart 14,74 kr./meter 14,92 kr. 14,92 kr. 42,00 kr. 100 g/meter 140 kr. 25% på løn 12 min./skabelon

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig.

2. Angiv den optimale pris, hvis der reklameres. Undersøg dernæst, om den nævnte reklameindsats er fordelagtig. Sommereksamen 1995 it pgave 1 (Vægt 80%) Virksomheden ARINC producerer en vare X, der udelukkende afsættes på hjemmemarkedet. Da virksomheden i sin tid lancerede denne vare, var den alene på markedet,

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser

Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser Tillæg til lærebogen Erhvervsøkonomi videregående voksenuddannelser Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Erhvervsøkonomi - videregående voksenuddannelse af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere