Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi"

Transkript

1 Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne fra energiforbruget en høj politisk prioritet. Afregningsordninger og skatteregler er med til at gøre det attraktivt for husejere at overveje, om de skal anskaffe et solcelleanlæg til privatboligen. Solcelleanlæg er med i gruppen af VE-anlæg (vedvarende energi). Hvis den samlede effekt af disse anlæg (vindkraft, vandkraft, biomasse, solenergi, geotermisk varme m.m.) udgør maks. 6 kw kan nettomålerordningen anvendes. Vi har skitseret de væsentligste skattemæssige forhold, som er gældende pr. september 2012, for anlæg med en effekt på maks. 6 kw til privatboliger. Erhverv og Landbrug er ikke behandlet. Skatten kan med fordel være med til at betale investeringen tilbage. Den regnskabsmæssige opgørelse giver umiddelbart den bedste økonomi. Hvis du har yderligere spørgsmål til investering i solcelleanlæg, er du meget velkomme til at kontakte os for en uforpligtende snak. Du kan beregne økonomien for din solcelleinvestering på solceller.deloitte.dk. Vigtige faktorer i forhold til økonomien for dit solcelleanlæg er tagets hældning og placering i forhold til syd, samt antallet af solskinstimer, hvor anlægget er placeret. Det tager vores solcelleberegner højde for.

2 Nettomålerordningen El fra små solcelleanlæg på maks. 6 kw støttes med en særlig ordning, hvor den producerede strøm inden for et kalenderår kan trækkes fra husstandens årsforbrug af el (nettomålerordning gruppe 6 årsaflæsning). El fra større anlæg end 6 kw støttes også med nettoafregning, ikke på årsbasis, men på timebasis. Den installerede effekt ses i forhold til den effektbegrænsende komponent dvs. egenproducenten kan godt installere f.eks. solcellepaneler med en større kwp end de 6 kw, f.eks. 7,2 kw, hvis inverteren er dimensioneret til maks. 6 kw. Udnyttelse af nettomålerordningen kræver registrering og godkendelse både hos dit el-selskab og hos Energinet.dk. Dette kan tage lidt tid, og man kan ikke benytte el-nettet til opbevaring af overskudsproduktion, før registrering og godkendelse er tilendebragt. El fremstillet af VE-anlæg uanset størrelse er fastsat til en fast afregningspris på 60 øre de første 10 år og 40 øre de næste 10 år. Herefter afregnes til markedspris. Private husstande Husstandsinstallerede solcelleanlæg på max. 6 kw pr. husstand støttes ved, at produktionen kan lagres på el-nettet. Leverancer af el fra et solcelleanlæg giver ret til at hente en tilsvarende mængde el på et andet tidspunkt inden for samme år uden at betale for det. Overskudsproduktion opbevares på nettet til senere anvendelse, og dette er indtil videre gratis, selvom el-selskaber er berettigede til at opkræve et beløb herfor. Dette betyder, at el-forbrugeren sparer elprisen inkl. afgifter, tariffer og moms for den mængde el, solcellerne producerer. Værdien af solcellernes el-produktion bliver således ca. 2,20 kr./kwh. Samtidig er afregningen enkel at håndtere for ejeren af solcelleanlægget. Hvis en husstand installerer el-producerende anlæg, der tilsammen kan yde en effekt på mere end 6 kw, må forbrug og produktion ikke opgøres på årsbasis. Husstanden vil i stedet være omfattet af reglerne for erhvervsbygninger med afregning på timebasis. For at gøre brug af nettoafregning skal følgende være opfyldt: Solanlægget producerer elektricitet med henblik på at dække eget elforbrug (egenproducenter) El-produktionsanlægget skal ligge på forbrugsstedet Solcelleanlægget skal være tilsluttet det offentlige net El-producenten skal eje anlægget eller andel heraf El-producenten skal være en fysisk person Ifølge Energinet.dk kan reglerne også anvendes for fritidshuse, og fritidshuse regnes for en særskilt husstand, hvorfor der kan installeres maks. 6 kw både på privatboligen og fritidshuset. Solcelleanlæg og skatten Skattemæssigt resultat på solcelleanlæg Den skattemæssige behandling af selve energiproduktionen afhænger af, om anlægget er tilsluttet et energinet (el-net, varmenet). Er anlægget ikke tilsluttet et energinet, er anlægget rent privat. Indtægter og udgifter på anlægget er da indkomstopgørelsen uvedkommende. For solcelleanlæg, der er tilsluttet et energinet, kan der vælges mellem to metoder: 1) En regnskabsmæssig opgørelse 2) En skematisk opgørelse med et skattefrit bundgrænsebeløb og et fast procentuelt fradrag Uanset hvilken af de to ordninger, der anvendes, beskattes overskud som personlig indkomst. Regnskabsmæssig opgørelse Ved den regnskabsmæssige metode behandles anlægget som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv. Skattemæssigt anses ejeren af solcelleanlægget for at være erhvervsdrivende.

3 Det medfører, at bruttoindtægten fra anlægget (altså inkl. eget forbrug) er skattepligtigt. Bruttoindtægten på el fra solcelleanlæg skal opgøres med 60 øre pr. kwh i de første 10 år og herefter 40 øre pr. kwh svarende til afregningsprisen i Lov om vedvarende energi. I indtægterne kan foretages fradrag for samtlige driftsudgifter og afskrivninger på anlægget. Købesummen for anlægget kan ikke fratrækkes direkte i den skattepligtige indkomst. Der er i stedet mulighed for at afskrive på anlægget, og de skattemæssige afskrivninger kan fratrækkes i den personlige indkomst. For anlæg anskaffet i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 er disse anlæg undergivet reglerne for forhøjet afskrivningsgrundlag, således at afskrivningsgrundlaget forhøjes med 15% ift. den faktiske anskaffelsessum. Der kan kun afskrives på anlægget, hvis det er et driftsmiddel - efter praksis er solcelleanlæg kun et driftsmiddel, når det står på jorden eller er monteret på stativer på taget. Driftsmidler afskrives efter en såkaldt saldometode med op til 25% årligt. Solcelleanlæg på en privat bolig, som anses for en integreret del af tagkonstruktionen eller bygningen i øvrigt, anses skattemæssig for en installation, og købesummen kan ikke afskrives. Eksempel på saldometoden Købesum år Tillæg til afskrivningsgrundlag, 15% Afskrivning år 1, 25% af kr. (fradrag) (28.750) Saldoværdi ultimo år Afskrivning år 2, 25% af kr. (fradrag) (21.563) Saldoværdi ultimo år Man kan ikke opnå servicefradrag/boligjobfradrag, hvis man anvender den regnskabsmæssige ordning. Eksempel på en regnskabsmæssig opgørelse År 1 Bruttoindtægt el inkl. eget forbrug, kwh x 0,60 kr driftsomkostninger (1.000) Afskrivning på anlæg, kr. x 25% (28.750) Skattemæssigt resultat (26.510) Fradragsværdi, 52% (ved modregning i løn mv.) SKAT har i et bindende svar bekræftet, at underskud kan fratrækkes, selv om anlægget de første mange år vil give skattemæssige underskud, ved valg af den regnskabsmæssige opgørelse. De skattemæssige afskrivninger vil normalt medføre, at der i en årrække er skattemæssige underskud, som giver skattefradrag (fordi de kan modregnes i løn mv.). Den regnskabsmæssige metode kan derved bidrage til en hurtigere afvikling af lånet til købet af anlægget. Når anlægget er afskrevet, vil ejeren normalt opnå en mindre årlig skattepligtig indtægt på eget el-forbrug. Afståelse af anlægget/huset og principskifte Hvis huset sælges, skal salgssummen fordeles på hus og solcelleanlægget, og fortjeneste/tab på anlægget skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Bemærk, hvis der er anvendt den forhøjede afskrivningsmulighed med et tillæg på 15%, skal salgssummen tilsvarende forøges med 15% ved salg af anlægget i perioden indtil 31. december 2017 (indkomståret 2017). Er den regnskabsmæssige opgørelse valgt, kan man senere vælge at skifte til den skematiske opgørelse. Dette vil i skattemæssig henseende blive betragtet som en afståelse af solcelleanlægget, og der skal foretages en avanceopgørelse, som er forskellen mellem anlæggets værdi og den skattemæssigt nedskrevne værdi. Den opgjorte avance eller tab skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i overgangsåret.

4 Skematisk opgørelse Som alternativ til den regnskabsmæssige opgørelse er der indført en forenklet model, den skematiske opgørelse. Ved anvendelse af denne metode betragtes solcelleanlægget som et udelukkende privat anlæg, hvorfor der ikke er fradrag for driftsomkostninger, og der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger på anskaffelsessummen for anlægget. Ved den skematiske opgørelse er de første kr. af bruttoindtægten skattefritaget, og af den resterende del er det kun 60%, der skal beskattes og selvangives. Indkomsten er personlig indkomst og uden AM-bidrag. Der skal alene medregnes indtægt af den el, der sælges, dvs. af anlæggets overproduktion i forhold til husstandens el-forbrug, fordi anlægget anses for privat. Der vil derfor i praksis ikke være nogen skattepligtig indkomst under den skematiske ordning, hvis man kun ejer et solcelleanlæg og ikke andre VE-anlæg. Det skal bemærkes, at såfremt man har flere VEanlæg, gives kun et bundfradrag på kr. Renteudgifter forbundet med købet af solcelleanlægget kan dog fratrækkes i kapitalindkomsten. Eksempel på skematisk metode År 1 Bruttoindtægt produceret el udover eget forbrug f.eks. 500 kwh x 0,60 kr. 300 Bundgrænsebeløb, maks kr./bruttoindtægt (300) Skattepligtigt resultat 0 Når den skematiske metode anvendes, er det muligt at benytte servicefradraget, og dette vil altid være relevant. For 2012 kan der opnås servicefradrag på op til kr. pr. person i husstanden, som er fyldt 18 år, for udgifter til arbejdsløn ved installation af solcelleanlæg. Fradraget har en skatteværdi på ca. 33%. Denne ordning udløber med Bemærk, at der ikke kan opnås servicefradrag på sommerhuse, medmindre de har helårsstatus. Har man valgt den skematiske metode, anses anlægget for udelukkende privat, og der skal ikke opgøres nogen skattepligtig fortjeneste eller tab, hvis anlægget senere afhændes. Er den skematiske opgørelse valgt, kan dette valg ikke efterfølgende ændres til den regnskabsmæssige metode, og dette gælder hele anlæggets ejer- eller levetid. Dertil kommer, at valg af den skematiske ordning er bindende for samtlige VE-anlæg, hvilket også vil sige husstandsvindmøller, investeringer i vindmøllelaug og andre investeringer i vedvarende energi. Man kan ikke ændre dette valg, så længe man har et VE-anlæg under den skematiske ordning. Det er fast skattemæssig praksis, at der ikke dispenseres herfor. Optimeringsmuligheder SKAT har i et bindende svar bekræftet, at når den regnskabsmæssige opgørelse anvendes, er det muligt at anvende enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Ved at anvende en af disse ordninger opnås en højere skatteværdi af renteudgifterne til investeringen i solcelleanlægget. De fleste vil have brug for assistance fra en revisor, hvis virksomhedsordningen skal anvendes, mens det må antages, at de fleste kan anvende kapitalafkastordningen med noget mindre bistand fra en revisor. Det vil bero på en konkret beregning, om udgifterne til en revisor er mindre end skattebesparelsen ved at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Der er skattemæssigt fradrag for omkostningen til revisor under den regnskabsmæssige metode. Det skal bemærkes, at såfremt man anvender virksomhedsordningen på andre erhvervsmæssige aktiviteter, er man tvunget til også at anvende virksomhedsordningen på solcelleanlægget, hvis man anvender den regnskabsmæssige ordning for solcelleanlægget.

5 Valg af model Skattemæssigt skal der foretages et valg mellem den regnskabsmæssige og den skematiske metode. Selv om ejeren i anden relation er erhvervsdrivende, kan der for solcelleanlægget stadig vælges mellem den skematiske opgørelse og den regnskabsmæssige opgørelse. Fortolkning af begrebet selvstændig økonomisk enhed er indbragt for EU. Ud fra afgiftslovningen skal der ikke betales energiafgifter ved anvendelse af nettomålerordningen. Den ene ægtefælles valg af opgørelsesmetode binder ikke den anden ægtefælle. Dette gælder også, selv om den ejendom, hvor en skatteyder opfører et anlæg på, er ejet både af skatteyderen og dennes ægtefælle. Den endelige beslutning om valg af model beror på den enkeltes konkrete vilkår og afhænger af flere forhold. De væsentligste forhold er: Kontaktoplysninger Lars Riise Partner Økonomien i solcelleinvesteringen Standardmetode er meget enkelt Hvor længe man forventer at blive boende Telefon: Weidekampsgade København S Ud fra en økonomisk betragtning vil den regnskabsmæssige metode umiddelbart være den mest fordelagtige metode og giver således den korteste tilbagebetalingsperiode på investeringen typisk 6-9 år. Nogle vil sikkert foretrække standardmetoden, da den er enkel og overskuelig, og man undgår at skulle foretage en fordeling af salgssummen på huset i forbindelse med med et efterfølgende salg i solcelleanlæggets levetid. Beregn økonomien for din egen investering på Solcelleanlæg og moms/afgifter Momsmæssigt betragtes salg af el fremstillet af et solcelleanlæg tilknyttet en bolig med en kapacitet på maks. 6 kw, der er tilmeldt nettomålerordningen, ikke som en selvstændig økonomisk virksomhed. El-salget kan derfor ikke frivilligt momsregistreres, uanset om man forventer et nettosalg af el eller ej, og uanset om man allerede er momsregistret.

6 Bilag 1 - Regnskabsmæssig metode og selvangivelse kwh Kr. Kr. Indtægter + aflæst produktion ultimo produktion primo året = produktion for året, indtægtsføres med 60 øre (de første 10 år) x 0,60 = Omkostninger - revisor inkl. moms - øvrige omkostninger vedrørende anlægget (reparation og vedligeholdelse m.m.) = driftsudgifter Afskrivninger Afskrivningsberettiget saldoværdi (se skema fra sidste år, saldoværdi ) + købspris for anlæg købt i året + 15% tillæg til anskaffelsessum, 15% af købspris (kun i perioden ) Afskrivningsberettiget værdi - afskrivning mellem 0 og 25%. Såfremt over topskat vælges 25% = Skattemæssig saldoværdi solcelleanlæg (overføres til næste år) Rubrik 112 (side 3) indsættes følgende tal Vælges regnskabsmæssig metode uden valg af virksomhedsordningen, fratrækkes renteudgifter under kapitalindkomst. Virksomhedsordning eller kapitalafkastordning kan vælges. Det giver ekstra arbejde med selvangivelsen. Særligt for virksomhedsordningen vil hjælp til opstart i de fleste tilfælde være nødvendig. Kapitalafkastsatsen reguleres årligt. Satsen 2012 er 1%. Købesummen kan i perioden forhøjes med 15%. Såfremt kapitalafkastordningen er valgt Rubrik 141 (side 3) Sæt kryds i "Ja" Rubrik 142 (side 3) Saldoværdi for anlægget (i første regnskabsår anvendes købspris) kapitalafkast 1% af saldoværdi (købspris i opstartsår), indsættes i rubrik 142 Når anlægget er anskaffet i løbet af indkomståret, beregnes kapitalafkast forholdsmæssigt for hele driftsmåneder (dvs. ved køb i marts, drift 9/12 hele måneder) Rubrik 300 (side 4) cpr.nr. indsættes Rubrik 301 (side 4) Sæt kryds i "Ja" Rubrik 302 (side 4) Sæt kryds i "3" Rubrik 303 (side 4) Sæt kryds i "Ja" Rubrik 303 (side 4) Sæt kryds i "3" 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere