Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB"

Transkript

1 Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. 1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller ved fremsendelse af almindelige samhandelsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse eller modificering af nedenstående vilkår, medmindre Bossard skriftligt og udtrykkeligt har accepteret disse. 2. Tekniske Oplysninger, Produktinformationer m.v. 2.1 Oplysninger i Bossards brochurer, kataloger og andet salgs- og udbudsmateriale, herunder skriftlig produktionsinformation, tekniske tegninger og specifikationer, er kun vejledende. De tekniske oplysninger der måtte fremgå af Bossards gyldigt accepterede tilbud eller ordrebekræftelse kan derimod anses for bindende for Bossard. 2.2 Specialvarer: 3. Priser Ekspedition af ordrer som omhandler nye varer efter Købers tegning/ specifikationer sker på baggrund af Købers skriftlige godkendelse af tegninger samt eventuel prøveleverance. Såfremt prøverne ikke godkendes, er sælger frigjort fra yderligere leveringsforpligtelser med hensyn til det pågældende emne. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende emner eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene eller anden part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, tekniske informationer kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet formål. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Værktøjer som er konstrueret til fremstilling af specialemner er såfremt intet andet er aftalt sælgers ejendom. 3.1 Købers ordre optages til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 3.2 Priserne i den til enhver tid gældende prisliste er angivet i DKK og er eksklusiv moms, told, fragt, andre afgifter, tillæg m.v. Den til enhver tid gældende prisliste kan ændres af Bossard uden forudgående varsel. 3.3 Bossard vil pålægge Køber et ekspeditionstillæg på hver ordre som er under DKK Gebyret er variabelt og bliver fastsat således at hver ordre opnår en samlet værdi på DKK Bossard vil pålægge Køber et miljøtillæg for udstedelsen af hver enkelt faktura. 3.5 Bossard vil pålægge Køber et pakketillæg på hver ordre. Tillægget er punktvis degressivt variabelt i forhold til antal kilo på hver ordre. 3.6 Bossard vil pålægge Køber et palleramme tillæg/depositum på DKK 80 pr. palleramme, såfremt der ved levering er anvendt en sådan. Dette bliver krediteret såfremt pallerammen returneres senest 12 måneder fra levering. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 1 of 10

2 4. Betaling og Rente 4.1 Købesummen forfalden til betaling senest 30 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling beregner Bossard fra forfaldsdagen sig rente på 1,5 % af den forsinkede betaling pr. påbegyndt kalendermåned. Ved udstedelse af rykkerskrivelser til Køber beregnes et gebyr på DKK 100 inkl. moms, der tillægges den forsinkede betaling. 4.2 Køber er forpligtet til at erlægge effektiv betaling og er således uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, eller at foretage modregning for sådanne krav. En sådan tilbageholdelse eller modregning vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 5. Ejendomsforbehold Bossard forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, og Køber er forpligtet til at holde leverancerne adskilt fra øvrige leverancer og påføre leverancerne mærket Bossard, indtil betaling er sket. 6. Leveringstid og -sted 6.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt skriftligt. 6.2 Bossard kan om nødvendigt, ved forudgående skriftlig underretning af Køber, forlænge en eventuelt aftalt leveringstid med indtil 30 dage. Køber kan ikke hæve aftalen på baggrund af Bossards forsinkelse, førend den forlængede leveringstid er udløbet. 6.3 Bossard har intet ansvar for forsinkelser, uanset om Køber er berettiget til at hæve købet eller ej, medmindre Bossards forsinkelse kan bebrejdes denne som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Dette gælder ethvert tab, forsinkelsen måtte forårsage herunder tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab. 6.4 Levering til Køber sker Ex Works (Incoterms 2010) Bossard, medmindre andet er skriftligt aftalt. Med Ex Works menes i denne forbindelse, at Køber betaler fragten af varerne, og at risikoen for varernes beskadigelse, bortkomst og/eller hændelige undergang overgår til Køber fra det tidspunkt, hvor varerne stilles til Købers disposition hos Bossard, uanset om varerne efter dette tidspunkt måtte blive opbevaret hos Bossard, eller om Bossard måtte forestå den faktiske fragt af varerne til Købers adresse. I tilfælde af varernes beskadigelse, bortkomst og/eller hændelige undergang i forbindelse med varernes opbevaring hos Bossard eller i forbindelse med, at Bossard forestår den faktiske fragt til Købers adresse, er Køber fortsat forpligtet til at betale det fulde aftalte beløb, og Bossard vil i intet tilfælde være ansvarlig for skader for varer i Bossards varetægt. Bossard vil, såfremt dette aftales skriftligt med Køber, på vegne af Køber og mod betaling forsikre Købers varer. Køber er forpligtet til at friholde Bossard for samtlige udgifter som følge af, at forsikringsgiveren måtte rejse regreskrav mod Bossard. 7. Produktkvalitet 7.1 Købers ordre vil blive leveret i henhold til ISO 3269, medmindre andet er skriftligt aftalt. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 2 of 10

3 7.2 Bossard er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer. 8. Over- / underlevering For alle leverancer skal Køber acceptere afvigelser i forhold til det bestilte kvantum på +/- 15 %. 9. Immaterielle Rettigheder Alle Bossards immaterielle rettigheder og rettigheder i tilknytning hertil, herunder til mønsterrettigheder og rettigheder til teknisk eller anden dokumentation samt software-programmer, forbliver Bossards eksklusive ejendom. Licens aftales udtrykkeligt og skriftligt med henblik på nærmere bestemt udnyttelse. 10. Returnering 10.1 Der kan ikke ske hel eller delvis returnering af det leverede, medmindre dette er aftalt skriftligt med Bossard En eventuel returnering vil ske mod refundering af den for det returnerede betalte købesum fradraget 15 %, dog minimum DKK 200, til dækning af Bossards omkostninger i forbindelse med returneringen. Returfragten påhviler Køberen. Varer modtages kun retur i original uåbnet emballage. 11. Reklamation 11.1 Køber forpligter sig til straks efter modtagelsen at kontrollere leverancen. En eventuel reklamation skal ske skriftligt senest 3 dage efter modtagelsen og skal indeholde en specifikation af manglen. I tilfælde af en skjult mangel skal reklamation ske skriftligt straks efter, at Køber blev eller burde være blevet bekendt med manglen og under alle omstændigheder senest 6 måneder fra modtagelsen Har Køber reklameret over det leverede, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Bossard bærer ansvaret for, har Bossard ret til godtgørelse fra Køber for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Bossard. 12. Begrænset Ansvar for Mangler 12.1 Bossards ansvar for mangler, herunder ansvar for rådgivning om produkter, deres anvendelse m.v., er begrænset til omlevering eller afhjælpning, jf. dog pkt Købers rettigheder efter denne bestemmelse er betinget af, at Køber reklamerer i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 11 ovenfor Såfremt Bossard ikke inden rimelig tid har foretaget omlevering eller afhjælpning i overensstemmelse med ovenstående, skal Køber skriftligt give Bossard en sidste frist på minimum 90 dage for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Bossard. Bossard kan, uanset om Køber har fastsat en sidste frist, afvise omlevering og/eller afhjælpning og annullere aftalen Annulleres aftalen af Bossard eller hæves den af Køber som følge af manglende opfyldelse, jf. pkt. 12.1, har Køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Bossards disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet direkte eller indirekte tab og/eller krav fra tredjemand som følge af den mangelfulde leverance kan ikke gøres gældende mod Bossard, medmindre manglen kan bebrejdes Bossard som grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 3 of 10

4 12.4 Der er en uundgåelig risiko for efterfølgende brud ved anvendelsen af produkter hærdet til 320 HV eller mere, især for galvaniseret klasse Denne risiko er dokumenteret i ISO Bossard fralægger sig ethvert ansvar, såfremt Køber vælger at købe dele, hvis egenskaber, karakteristika og fremstillingsprocesser resulterer i en høj risiko for brintskørhed. Et sådant køb er således for Købers egen risiko, og de omtalte dele er undtaget fra ethvert ansvar som Bossard måtte have for produktkvalitet i relation til brud som følge af brintskørhed, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for erstatningsansvar, udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder også indirekte garantier eller indeståelse for egnet salgbarhed til et bestemt formål. 13. Ansvarsbegrænsning Bossards ansvar for tab eller skade vil i ethvert tilfælde være begrænset beløbsmæssigt til 25 % af den købesum, Køber har erlagt for den vare, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af købesummen, er Bossards samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til DKK Varernes Anvendelse Bossard påtager sig intet ansvar for, at det leverede produkt lovligt må anvendes til det påtænkte formål. Køber har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af varen og Bossard påtager sig ikke ansvaret for teknik, teknisk rådgivning eller anden service, medmindre andet er skriftligt aftalt. 15. Produktansvar 15.1 For produktansvar er Bossard ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Bossard fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Bossards produktansvarsforsikring Køber er forpligtet til straks skriftligt at meddele Bossard, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade I den udstrækning Bossard måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Bossard skadesløs i samme omfang, som ansvaret for Bossard er begrænset i henhold til denne bestemmelse Køber er i ethvert tilfælde forpligtet til at holde Bossard skadesløs for produktansvar, som Bossard måtte blive pålagt over for tredjemand, som følge af en skade eller tab forårsaget af et produkt som beskrevet under Pkt Bossard er ikke ansvarlig for tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab. 16. Force Majeure 16.1 Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt den manglende opfyldelse skyldes force majeure Force majeure foreligger blandt andet, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 4 of 10

5 arbejdskonflikt, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, brand, edb-vira, hackerangreb, forstyrrelser på internettet eller andre omstændigheder, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for aftalens indgåelse. 17. Lovvalg og Værneting 17.1 Enhver uenighed eller tvist mellem Bossard og Køber vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes retsforhold i øvrigt skal afgøres ved Københavns byret Disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes retsforhold i øvrigt er underlagt dansk ret. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 5 of 10

6 Terms of sale and delivery for Bossard Denmark A/S and Bossard Sweden AB (Hereinafter called «Bossard») 1. Application and validity 1.1 Any delivery shall take place in accordance with the present Terms of Sale and Delivery, unless deviated from or amended by other written agreement. 1.2 The Buyer's stipulation of special terms in tender documents, orders or by submitting general terms of trade etc. shall not be regarded as a deviation from or an amendment of the terms below, unless expressly accepted in writing by Bossard. 2. Technical information, product information etc. 2.1 All information stated in Bossard's brochures, catalogues and other sales material and tender documents, including written production information, technical drawings and specifications, shall be indicative only. However, technical information stated in Bossard's duly accepted quotation or order confirmation shall be regarded as binding on Bossard. 2.2 Special Items: 3. Prices Execution of orders regarding new items according to the Buyer s drawing/specifications is subject to the Buyer's written acceptance of drawings and possible sample delivery. In the event that the samples are not approved, the Seller considers himself as released for further delivery obligation with respect to that item. All drawings and technical documents relating to items or manufacturing of the item, which are handed over from one or the other party to another party before or after the conclusion of the agreement, belong to the party who has handed them out. Received drawings, technical information cannot be used for other purposes without consent from the other party. Without consent from the other party, the mentioned material cannot be used, copied or otherwise communicated to a third party unless otherwise agreed. Tools designed for producing special items shall remain the property of the Seller unless otherwise agreed. 3.1 The Buyer's order shall be taken at the price stipulated in the price list applicable from time to time. 3.2 The prices in the price list applicable from time to time shall be stated in DKK and be exclusive of VAT, customs duty, freight, other duties, fees etc. Bossard shall be entitled to change the price list applicable from time to time without prior notice. 3.3 Bossard will charge the Buyer with an administration fee for each single order with a value of less than DKK 1,000. The fee is variable and shall be so determined that every order totally amounts to a value of DKK 1, Bossard will charge the Buyer with an environmental fee for each invoice submitted to the Buyer. 3.5 Bossard will charge the Buyer with a packaging fee for every single order. The fee is variable degressive in proportion to the number of kilos for each single order. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 6 of 10

7 3.6 Bossard will charge the Buyer with a pallet frame fee of DKK 80 per pallet frame, if those have been used by delivery. Bossard will credit the amount if the pallet frame is to be returned 12 months from delivery at the latest. 4. Payment and interest 4.1 The purchase price shall fall due for payment thirty (30) days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing. In the event of late payment, Bossard will charge interest at a rate of 1.5 per cent of the late payment per calendar month or fraction thereof from the due date. Submission of reminders to the Buyer shall be subject to a fee of DKK , including VAT, which amount shall be added to the late payment. 4.2 The Buyer shall be obliged to pay the entire amount due and shall, thus, not be entitled to withhold any part of the purchase price as security for the settlement of any counterclaims regarding other deliveries or to set off for such claims. Such withholding or setoff shall be regarded as material breach of agreement. 5. Retention of title All deliveries shall be the property of Bossard, and the Buyer shall be obliged to keep the deliveries separate from other deliveries and mark them "Bossard" until such time as payment is effected. 6. Time and place of delivery 6.1 The times of delivery shall be approximate and nonbinding, unless otherwise agreed separately in writing. 6.2 If necessary, Bossard shall be entitled to extend any agreed time of delivery by up to thirty (30) days, subject to prior written notification of the Buyer. The Buyer shall only be entitled to terminate the agreement due to Bossard's delay when such extended delivery time has expired. 6.3 Bossard shall not be liable for delays, regardless of whether the Buyer is entitled to rescind the agreement, unless Bossard's delay is attributable to Bossard's gross negligence or wilful acts. This shall apply to any losses caused by such delay, including loss of profit, operating loss, loss of income, third-party claims and other direct or indirect losses. 6.4 Delivery to the Buyer shall be Ex Works (Incoterms 2000) Bossard, unless otherwise agreed in writing. In this respect, Ex Works shall mean that the Buyer shall pay for the transport of the goods, and that the risk of damage to, loss of and/or fortuitous destruction of the goods shall pass to the Buyer from the time when the goods are made available to the Buyer in Bossard's premises, regardless of whether the goods are stored by Bossard after such time or whether Bossard undertakes the actual transport of the goods to the Buyer's address. In the event that the goods are damaged, lost and/or destructed fortuitously in connection with the storage thereof in Bossard's premises or in connection with Bossard undertaking the actual transport to the Buyer's address, the Buyer shall still be obliged to pay the full amount agreed, and Bossard shall in no event be liable for damage to goods in Bossard's care. If agreed in writing with the Buyer, Bossard shall take out insurance for the Buyer's goods on behalf of the Buyer and against payment. The Buyer shall be obliged to indemnify Bossard for any expenses incidental to any recourse claims from the insurer against Bossard. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 7 of 10

8 7. Product quality 7.1 The Buyer's order shall be delivered in accordance with ISO 3269, unless otherwise agreed in writing. 7.2 Bossard shall at any time be entitled to change the choice of materials and design of the product offered, provided that the product continues to meet the usual standards and any specifications stipulated by the Buyer. 8. Over/Underdeliveries The Buyer shall accept deviations of +/- fifteen (15) per cent relative to the ordered quantity for all deliveries. 9. Intellectual property rights 10. Return All Bossard's intellectual property rights and rights related thereto, including design rights and rights to technical or other documentation as well as software, shall remain the exclusive property of Bossard. Licenses shall be subject to express agreement in writing with regard to specific use The goods delivered shall not be returned, fully or partly, unless agreed in writing with Bossard Any return shall be subject to refund of the purchase price for the returned goods less fifteen (15) per cent, but never less than DKK , to cover Bossard's costs incidental to the return. The return freight shall be paid by the Buyer. Returned goods shall only be accepted in their original unopened packaging. 11. Complaints 11.1 The Buyer shall be obliged to inspect the goods delivered immediately following receipt thereof. Any complaints shall be made in writing within three (3) days of receipt and shall contain a specification of the defect. In the event of latent defects, complaints shall be made in writing immediately after the time when the Buyer discovers or should have discovered the defect and in no event later than six (6) months after receipt If the Buyer has complained of the goods delivered and it later appears that Bossard cannot be held liable for the defect in question, Bossard shall be entitled to receive compensation from the Buyer for the work and the costs connected with such complaint. 12. Limited liability for defects 12.1 Bossard's liability for defects, including liability for advice on products, their use etc. shall be limited to replacement delivery or remedial work, cf. Clause The Buyer's rights under this provision shall be conditional upon the Buyer submitting a complaint in accordance with the provisions contained in Clause 11 above If Bossard fails to carry out replacement delivery or remedial work within reasonable time in accordance with the above, the Buyer shall stipulate a final deadline for performance of a minimum of ninety (90) days in writing. If Bossard fails to fulfil its obligations within the deadline stipulated, the Buyer shall be entitled to terminate the agreement by written notice to Bossard. Regardless of whether Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 8 of 10

9 the Buyer has stipulated a final deadline, Bossard shall be entitled to refuse replacement delivery and/or remedial work and cancel the agreement If the agreement is cancelled by Bossard or terminated by the Buyer due to nonfulfilment, cf. Clause 12.1, the Buyer shall be entitled to repayment of the purchase price paid, provided that the goods delivered are made available to Bossard. Other claims, including additional costs, operating loss and loss of profit or other direct or indirect loss and/or third-party claim due to the defective delivery, shall not be set up against Bossard, unless the defect is attributable to Bossard's gross negligence or wilful acts There is inherent risk of delayed catastrophic failure involved in using fasteners hardened to 320 HV and above, especially electroplating class Evidence of this risk is documented in ISO In particular Bossard do disclaim any warranty, if Buyer makes the decision to select and purchase parts, whose properties, characteristics, and manufacturing processes result in a high susceptibility to hydrogen assisted cracking, it is at Buyers own risk and parts will be excluded from any and all product quality responsibilities related to hydrogen cracking, of Bossard to Buyer including but not limited to all of Buyers indemnities, express or implied warranty including implied warranty or merchantability of fitness for a particular purpose. 13. Limitation of liability Bossard's liability for loss or damage shall in any event be limited to 25 per cent of the purchase price paid by the Buyer for the product to which the claim is related. Regardless of the amount of the purchase price, Bossard's total liability shall never exceed DKK 250, Use of the products Bossard shall accept no responsibility for the usability of the product delivered for the intended purpose. The Buyer shall be fully responsible for the usability and use of the product, and Bossard shall accept no responsibility for technology, technical advice or other service, unless otherwise agreed in writing. 15. Product liability 15.1 With regard to product liability, Bossard shall be liable pursuant to the provisions in the Danish Product Liability Act (produktansvarsloven) from which the Parties may not derogate by contract. Bossard shall assume no liability for product damage on any other basis. The amount of the product liability shall not exceed the amount covered by Bossard's product liability insurance The Buyer shall be obliged to notify Bossard in writing immediately if the Buyer discovers damage attributable to the products purchased, that a third party has claimed such damage or that there is a risk of such damage occurring To the extent that Bossard incurs product liability vis-à-vis a third party, the Buyer shall be obliged to indemnify Bossard to the same extent as the liability is limited for Bossard under the present provisions The Buyer shall be obliged to indemnify Bossard from any and all product liability that Bossard may incur towards a third party as a consequence of damage or loss caused by a product as described under Clause Bossard shall not be liable for loss of profit, operating loss, loss of income, thirdparty claims or other direct or indirect losses. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 9 of 10

10 16. Force majeure 16.1 Neither Party shall be entitled to compensation or to terminate the agreement in the event of non-performance if such non-performance is attributable to force majeure Force majeure shall include a situation where a Party or its sub-supplier is prevented from fulfilling its obligations due to war and mobilisation, riots and civil unrest, acts of terror, public restrictions, import or export bans, natural disasters, including but not limited to earthquake, flood, extensive flooding, waterspout and volcanic eruption, as well as industrial disputes, scarcity of goods, defects or delays in deliveries from sub-suppliers, lack of means of transportation, currency restrictions, import and export restrictions, death, illness or resignation of key employees, fire, computer viruses, hacker attacks, Internet disruptions or other circumstances which should or could not be foreseen by the Parties at the time of the conclusion of the agreement. 17. Governing law and venue 17.1 Any disagreements or disputes between Bossard and the Buyer regarding the present Terms of Sale and Delivery and/or the Parties' legal relationship shall be settled by the City Court in Copenhagen The present Terms of Sale and Delivery and/or the Parties' legal relationship shall be governed by Danish law. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 10 of 10

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 700 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA.

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. NORSK TILLITSMANN ASA www. i: rus fee. no Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO001 033994.8

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere