Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB"

Transkript

1 Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. 1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller ved fremsendelse af almindelige samhandelsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse eller modificering af nedenstående vilkår, medmindre Bossard skriftligt og udtrykkeligt har accepteret disse. 2. Tekniske Oplysninger, Produktinformationer m.v. 2.1 Oplysninger i Bossards brochurer, kataloger og andet salgs- og udbudsmateriale, herunder skriftlig produktionsinformation, tekniske tegninger og specifikationer, er kun vejledende. De tekniske oplysninger der måtte fremgå af Bossards gyldigt accepterede tilbud eller ordrebekræftelse kan derimod anses for bindende for Bossard. 2.2 Specialvarer: 3. Priser Ekspedition af ordrer som omhandler nye varer efter Købers tegning/ specifikationer sker på baggrund af Købers skriftlige godkendelse af tegninger samt eventuel prøveleverance. Såfremt prøverne ikke godkendes, er sælger frigjort fra yderligere leveringsforpligtelser med hensyn til det pågældende emne. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende emner eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene eller anden part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, tekniske informationer kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet formål. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Værktøjer som er konstrueret til fremstilling af specialemner er såfremt intet andet er aftalt sælgers ejendom. 3.1 Købers ordre optages til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 3.2 Priserne i den til enhver tid gældende prisliste er angivet i DKK og er eksklusiv moms, told, fragt, andre afgifter, tillæg m.v. Den til enhver tid gældende prisliste kan ændres af Bossard uden forudgående varsel. 3.3 Bossard vil pålægge Køber et ekspeditionstillæg på hver ordre som er under DKK Gebyret er variabelt og bliver fastsat således at hver ordre opnår en samlet værdi på DKK Bossard vil pålægge Køber et miljøtillæg for udstedelsen af hver enkelt faktura. 3.5 Bossard vil pålægge Køber et pakketillæg på hver ordre. Tillægget er punktvis degressivt variabelt i forhold til antal kilo på hver ordre. 3.6 Bossard vil pålægge Køber et palleramme tillæg/depositum på DKK 80 pr. palleramme, såfremt der ved levering er anvendt en sådan. Dette bliver krediteret såfremt pallerammen returneres senest 12 måneder fra levering. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 1 of 10

2 4. Betaling og Rente 4.1 Købesummen forfalden til betaling senest 30 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling beregner Bossard fra forfaldsdagen sig rente på 1,5 % af den forsinkede betaling pr. påbegyndt kalendermåned. Ved udstedelse af rykkerskrivelser til Køber beregnes et gebyr på DKK 100 inkl. moms, der tillægges den forsinkede betaling. 4.2 Køber er forpligtet til at erlægge effektiv betaling og er således uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, eller at foretage modregning for sådanne krav. En sådan tilbageholdelse eller modregning vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 5. Ejendomsforbehold Bossard forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, og Køber er forpligtet til at holde leverancerne adskilt fra øvrige leverancer og påføre leverancerne mærket Bossard, indtil betaling er sket. 6. Leveringstid og -sted 6.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt skriftligt. 6.2 Bossard kan om nødvendigt, ved forudgående skriftlig underretning af Køber, forlænge en eventuelt aftalt leveringstid med indtil 30 dage. Køber kan ikke hæve aftalen på baggrund af Bossards forsinkelse, førend den forlængede leveringstid er udløbet. 6.3 Bossard har intet ansvar for forsinkelser, uanset om Køber er berettiget til at hæve købet eller ej, medmindre Bossards forsinkelse kan bebrejdes denne som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Dette gælder ethvert tab, forsinkelsen måtte forårsage herunder tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab. 6.4 Levering til Køber sker Ex Works (Incoterms 2010) Bossard, medmindre andet er skriftligt aftalt. Med Ex Works menes i denne forbindelse, at Køber betaler fragten af varerne, og at risikoen for varernes beskadigelse, bortkomst og/eller hændelige undergang overgår til Køber fra det tidspunkt, hvor varerne stilles til Købers disposition hos Bossard, uanset om varerne efter dette tidspunkt måtte blive opbevaret hos Bossard, eller om Bossard måtte forestå den faktiske fragt af varerne til Købers adresse. I tilfælde af varernes beskadigelse, bortkomst og/eller hændelige undergang i forbindelse med varernes opbevaring hos Bossard eller i forbindelse med, at Bossard forestår den faktiske fragt til Købers adresse, er Køber fortsat forpligtet til at betale det fulde aftalte beløb, og Bossard vil i intet tilfælde være ansvarlig for skader for varer i Bossards varetægt. Bossard vil, såfremt dette aftales skriftligt med Køber, på vegne af Køber og mod betaling forsikre Købers varer. Køber er forpligtet til at friholde Bossard for samtlige udgifter som følge af, at forsikringsgiveren måtte rejse regreskrav mod Bossard. 7. Produktkvalitet 7.1 Købers ordre vil blive leveret i henhold til ISO 3269, medmindre andet er skriftligt aftalt. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 2 of 10

3 7.2 Bossard er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer. 8. Over- / underlevering For alle leverancer skal Køber acceptere afvigelser i forhold til det bestilte kvantum på +/- 15 %. 9. Immaterielle Rettigheder Alle Bossards immaterielle rettigheder og rettigheder i tilknytning hertil, herunder til mønsterrettigheder og rettigheder til teknisk eller anden dokumentation samt software-programmer, forbliver Bossards eksklusive ejendom. Licens aftales udtrykkeligt og skriftligt med henblik på nærmere bestemt udnyttelse. 10. Returnering 10.1 Der kan ikke ske hel eller delvis returnering af det leverede, medmindre dette er aftalt skriftligt med Bossard En eventuel returnering vil ske mod refundering af den for det returnerede betalte købesum fradraget 15 %, dog minimum DKK 200, til dækning af Bossards omkostninger i forbindelse med returneringen. Returfragten påhviler Køberen. Varer modtages kun retur i original uåbnet emballage. 11. Reklamation 11.1 Køber forpligter sig til straks efter modtagelsen at kontrollere leverancen. En eventuel reklamation skal ske skriftligt senest 3 dage efter modtagelsen og skal indeholde en specifikation af manglen. I tilfælde af en skjult mangel skal reklamation ske skriftligt straks efter, at Køber blev eller burde være blevet bekendt med manglen og under alle omstændigheder senest 6 måneder fra modtagelsen Har Køber reklameret over det leverede, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Bossard bærer ansvaret for, har Bossard ret til godtgørelse fra Køber for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Bossard. 12. Begrænset Ansvar for Mangler 12.1 Bossards ansvar for mangler, herunder ansvar for rådgivning om produkter, deres anvendelse m.v., er begrænset til omlevering eller afhjælpning, jf. dog pkt Købers rettigheder efter denne bestemmelse er betinget af, at Køber reklamerer i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 11 ovenfor Såfremt Bossard ikke inden rimelig tid har foretaget omlevering eller afhjælpning i overensstemmelse med ovenstående, skal Køber skriftligt give Bossard en sidste frist på minimum 90 dage for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Bossard. Bossard kan, uanset om Køber har fastsat en sidste frist, afvise omlevering og/eller afhjælpning og annullere aftalen Annulleres aftalen af Bossard eller hæves den af Køber som følge af manglende opfyldelse, jf. pkt. 12.1, har Køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Bossards disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet direkte eller indirekte tab og/eller krav fra tredjemand som følge af den mangelfulde leverance kan ikke gøres gældende mod Bossard, medmindre manglen kan bebrejdes Bossard som grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 3 of 10

4 12.4 Der er en uundgåelig risiko for efterfølgende brud ved anvendelsen af produkter hærdet til 320 HV eller mere, især for galvaniseret klasse Denne risiko er dokumenteret i ISO Bossard fralægger sig ethvert ansvar, såfremt Køber vælger at købe dele, hvis egenskaber, karakteristika og fremstillingsprocesser resulterer i en høj risiko for brintskørhed. Et sådant køb er således for Købers egen risiko, og de omtalte dele er undtaget fra ethvert ansvar som Bossard måtte have for produktkvalitet i relation til brud som følge af brintskørhed, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for erstatningsansvar, udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder også indirekte garantier eller indeståelse for egnet salgbarhed til et bestemt formål. 13. Ansvarsbegrænsning Bossards ansvar for tab eller skade vil i ethvert tilfælde være begrænset beløbsmæssigt til 25 % af den købesum, Køber har erlagt for den vare, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af købesummen, er Bossards samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til DKK Varernes Anvendelse Bossard påtager sig intet ansvar for, at det leverede produkt lovligt må anvendes til det påtænkte formål. Køber har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af varen og Bossard påtager sig ikke ansvaret for teknik, teknisk rådgivning eller anden service, medmindre andet er skriftligt aftalt. 15. Produktansvar 15.1 For produktansvar er Bossard ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Bossard fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Bossards produktansvarsforsikring Køber er forpligtet til straks skriftligt at meddele Bossard, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade I den udstrækning Bossard måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Bossard skadesløs i samme omfang, som ansvaret for Bossard er begrænset i henhold til denne bestemmelse Køber er i ethvert tilfælde forpligtet til at holde Bossard skadesløs for produktansvar, som Bossard måtte blive pålagt over for tredjemand, som følge af en skade eller tab forårsaget af et produkt som beskrevet under Pkt Bossard er ikke ansvarlig for tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab. 16. Force Majeure 16.1 Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt den manglende opfyldelse skyldes force majeure Force majeure foreligger blandt andet, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 4 of 10

5 arbejdskonflikt, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, brand, edb-vira, hackerangreb, forstyrrelser på internettet eller andre omstændigheder, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for aftalens indgåelse. 17. Lovvalg og Værneting 17.1 Enhver uenighed eller tvist mellem Bossard og Køber vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes retsforhold i øvrigt skal afgøres ved Københavns byret Disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes retsforhold i øvrigt er underlagt dansk ret. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 5 of 10

6 Terms of sale and delivery for Bossard Denmark A/S and Bossard Sweden AB (Hereinafter called «Bossard») 1. Application and validity 1.1 Any delivery shall take place in accordance with the present Terms of Sale and Delivery, unless deviated from or amended by other written agreement. 1.2 The Buyer's stipulation of special terms in tender documents, orders or by submitting general terms of trade etc. shall not be regarded as a deviation from or an amendment of the terms below, unless expressly accepted in writing by Bossard. 2. Technical information, product information etc. 2.1 All information stated in Bossard's brochures, catalogues and other sales material and tender documents, including written production information, technical drawings and specifications, shall be indicative only. However, technical information stated in Bossard's duly accepted quotation or order confirmation shall be regarded as binding on Bossard. 2.2 Special Items: 3. Prices Execution of orders regarding new items according to the Buyer s drawing/specifications is subject to the Buyer's written acceptance of drawings and possible sample delivery. In the event that the samples are not approved, the Seller considers himself as released for further delivery obligation with respect to that item. All drawings and technical documents relating to items or manufacturing of the item, which are handed over from one or the other party to another party before or after the conclusion of the agreement, belong to the party who has handed them out. Received drawings, technical information cannot be used for other purposes without consent from the other party. Without consent from the other party, the mentioned material cannot be used, copied or otherwise communicated to a third party unless otherwise agreed. Tools designed for producing special items shall remain the property of the Seller unless otherwise agreed. 3.1 The Buyer's order shall be taken at the price stipulated in the price list applicable from time to time. 3.2 The prices in the price list applicable from time to time shall be stated in DKK and be exclusive of VAT, customs duty, freight, other duties, fees etc. Bossard shall be entitled to change the price list applicable from time to time without prior notice. 3.3 Bossard will charge the Buyer with an administration fee for each single order with a value of less than DKK 1,000. The fee is variable and shall be so determined that every order totally amounts to a value of DKK 1, Bossard will charge the Buyer with an environmental fee for each invoice submitted to the Buyer. 3.5 Bossard will charge the Buyer with a packaging fee for every single order. The fee is variable degressive in proportion to the number of kilos for each single order. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 6 of 10

7 3.6 Bossard will charge the Buyer with a pallet frame fee of DKK 80 per pallet frame, if those have been used by delivery. Bossard will credit the amount if the pallet frame is to be returned 12 months from delivery at the latest. 4. Payment and interest 4.1 The purchase price shall fall due for payment thirty (30) days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing. In the event of late payment, Bossard will charge interest at a rate of 1.5 per cent of the late payment per calendar month or fraction thereof from the due date. Submission of reminders to the Buyer shall be subject to a fee of DKK , including VAT, which amount shall be added to the late payment. 4.2 The Buyer shall be obliged to pay the entire amount due and shall, thus, not be entitled to withhold any part of the purchase price as security for the settlement of any counterclaims regarding other deliveries or to set off for such claims. Such withholding or setoff shall be regarded as material breach of agreement. 5. Retention of title All deliveries shall be the property of Bossard, and the Buyer shall be obliged to keep the deliveries separate from other deliveries and mark them "Bossard" until such time as payment is effected. 6. Time and place of delivery 6.1 The times of delivery shall be approximate and nonbinding, unless otherwise agreed separately in writing. 6.2 If necessary, Bossard shall be entitled to extend any agreed time of delivery by up to thirty (30) days, subject to prior written notification of the Buyer. The Buyer shall only be entitled to terminate the agreement due to Bossard's delay when such extended delivery time has expired. 6.3 Bossard shall not be liable for delays, regardless of whether the Buyer is entitled to rescind the agreement, unless Bossard's delay is attributable to Bossard's gross negligence or wilful acts. This shall apply to any losses caused by such delay, including loss of profit, operating loss, loss of income, third-party claims and other direct or indirect losses. 6.4 Delivery to the Buyer shall be Ex Works (Incoterms 2000) Bossard, unless otherwise agreed in writing. In this respect, Ex Works shall mean that the Buyer shall pay for the transport of the goods, and that the risk of damage to, loss of and/or fortuitous destruction of the goods shall pass to the Buyer from the time when the goods are made available to the Buyer in Bossard's premises, regardless of whether the goods are stored by Bossard after such time or whether Bossard undertakes the actual transport of the goods to the Buyer's address. In the event that the goods are damaged, lost and/or destructed fortuitously in connection with the storage thereof in Bossard's premises or in connection with Bossard undertaking the actual transport to the Buyer's address, the Buyer shall still be obliged to pay the full amount agreed, and Bossard shall in no event be liable for damage to goods in Bossard's care. If agreed in writing with the Buyer, Bossard shall take out insurance for the Buyer's goods on behalf of the Buyer and against payment. The Buyer shall be obliged to indemnify Bossard for any expenses incidental to any recourse claims from the insurer against Bossard. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 7 of 10

8 7. Product quality 7.1 The Buyer's order shall be delivered in accordance with ISO 3269, unless otherwise agreed in writing. 7.2 Bossard shall at any time be entitled to change the choice of materials and design of the product offered, provided that the product continues to meet the usual standards and any specifications stipulated by the Buyer. 8. Over/Underdeliveries The Buyer shall accept deviations of +/- fifteen (15) per cent relative to the ordered quantity for all deliveries. 9. Intellectual property rights 10. Return All Bossard's intellectual property rights and rights related thereto, including design rights and rights to technical or other documentation as well as software, shall remain the exclusive property of Bossard. Licenses shall be subject to express agreement in writing with regard to specific use The goods delivered shall not be returned, fully or partly, unless agreed in writing with Bossard Any return shall be subject to refund of the purchase price for the returned goods less fifteen (15) per cent, but never less than DKK , to cover Bossard's costs incidental to the return. The return freight shall be paid by the Buyer. Returned goods shall only be accepted in their original unopened packaging. 11. Complaints 11.1 The Buyer shall be obliged to inspect the goods delivered immediately following receipt thereof. Any complaints shall be made in writing within three (3) days of receipt and shall contain a specification of the defect. In the event of latent defects, complaints shall be made in writing immediately after the time when the Buyer discovers or should have discovered the defect and in no event later than six (6) months after receipt If the Buyer has complained of the goods delivered and it later appears that Bossard cannot be held liable for the defect in question, Bossard shall be entitled to receive compensation from the Buyer for the work and the costs connected with such complaint. 12. Limited liability for defects 12.1 Bossard's liability for defects, including liability for advice on products, their use etc. shall be limited to replacement delivery or remedial work, cf. Clause The Buyer's rights under this provision shall be conditional upon the Buyer submitting a complaint in accordance with the provisions contained in Clause 11 above If Bossard fails to carry out replacement delivery or remedial work within reasonable time in accordance with the above, the Buyer shall stipulate a final deadline for performance of a minimum of ninety (90) days in writing. If Bossard fails to fulfil its obligations within the deadline stipulated, the Buyer shall be entitled to terminate the agreement by written notice to Bossard. Regardless of whether Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 8 of 10

9 the Buyer has stipulated a final deadline, Bossard shall be entitled to refuse replacement delivery and/or remedial work and cancel the agreement If the agreement is cancelled by Bossard or terminated by the Buyer due to nonfulfilment, cf. Clause 12.1, the Buyer shall be entitled to repayment of the purchase price paid, provided that the goods delivered are made available to Bossard. Other claims, including additional costs, operating loss and loss of profit or other direct or indirect loss and/or third-party claim due to the defective delivery, shall not be set up against Bossard, unless the defect is attributable to Bossard's gross negligence or wilful acts There is inherent risk of delayed catastrophic failure involved in using fasteners hardened to 320 HV and above, especially electroplating class Evidence of this risk is documented in ISO In particular Bossard do disclaim any warranty, if Buyer makes the decision to select and purchase parts, whose properties, characteristics, and manufacturing processes result in a high susceptibility to hydrogen assisted cracking, it is at Buyers own risk and parts will be excluded from any and all product quality responsibilities related to hydrogen cracking, of Bossard to Buyer including but not limited to all of Buyers indemnities, express or implied warranty including implied warranty or merchantability of fitness for a particular purpose. 13. Limitation of liability Bossard's liability for loss or damage shall in any event be limited to 25 per cent of the purchase price paid by the Buyer for the product to which the claim is related. Regardless of the amount of the purchase price, Bossard's total liability shall never exceed DKK 250, Use of the products Bossard shall accept no responsibility for the usability of the product delivered for the intended purpose. The Buyer shall be fully responsible for the usability and use of the product, and Bossard shall accept no responsibility for technology, technical advice or other service, unless otherwise agreed in writing. 15. Product liability 15.1 With regard to product liability, Bossard shall be liable pursuant to the provisions in the Danish Product Liability Act (produktansvarsloven) from which the Parties may not derogate by contract. Bossard shall assume no liability for product damage on any other basis. The amount of the product liability shall not exceed the amount covered by Bossard's product liability insurance The Buyer shall be obliged to notify Bossard in writing immediately if the Buyer discovers damage attributable to the products purchased, that a third party has claimed such damage or that there is a risk of such damage occurring To the extent that Bossard incurs product liability vis-à-vis a third party, the Buyer shall be obliged to indemnify Bossard to the same extent as the liability is limited for Bossard under the present provisions The Buyer shall be obliged to indemnify Bossard from any and all product liability that Bossard may incur towards a third party as a consequence of damage or loss caused by a product as described under Clause Bossard shall not be liable for loss of profit, operating loss, loss of income, thirdparty claims or other direct or indirect losses. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 9 of 10

10 16. Force majeure 16.1 Neither Party shall be entitled to compensation or to terminate the agreement in the event of non-performance if such non-performance is attributable to force majeure Force majeure shall include a situation where a Party or its sub-supplier is prevented from fulfilling its obligations due to war and mobilisation, riots and civil unrest, acts of terror, public restrictions, import or export bans, natural disasters, including but not limited to earthquake, flood, extensive flooding, waterspout and volcanic eruption, as well as industrial disputes, scarcity of goods, defects or delays in deliveries from sub-suppliers, lack of means of transportation, currency restrictions, import and export restrictions, death, illness or resignation of key employees, fire, computer viruses, hacker attacks, Internet disruptions or other circumstances which should or could not be foreseen by the Parties at the time of the conclusion of the agreement. 17. Governing law and venue 17.1 Any disagreements or disputes between Bossard and the Buyer regarding the present Terms of Sale and Delivery and/or the Parties' legal relationship shall be settled by the City Court in Copenhagen The present Terms of Sale and Delivery and/or the Parties' legal relationship shall be governed by Danish law. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 10 of 10

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

3.5. The Customer s payment obligations shall not be affected by his approval or otherwise of the delivery test.

3.5. The Customer s payment obligations shall not be affected by his approval or otherwise of the delivery test. English version Page 1-4 Dansk version Side 5-8 Insatech, General Terms and Conditions Components, solutions and Services 1. Purview 1.1. These General Terms and Conditions shall govern the delivery of

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Lundberg. Lundberg Data A/S Sjælland Jylland/Fyn

Lundberg. Lundberg Data A/S Sjælland Jylland/Fyn Almindelige salgs- og leveringbetingelser for salg 1. Anvendelse Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Lundberg Data A/S (herefter benævnt LD ) er gældende for salg af enhver ydelse/leverance

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

GENERAL SALES AND SUPPLY CONDITIONS OF LOGSTOR Version SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LOGSTOR Version

GENERAL SALES AND SUPPLY CONDITIONS OF LOGSTOR Version SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LOGSTOR Version GENERAL SALES AND SUPPLY CONDITIONS OF LOGSTOR Version 01.07.2016 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LOGSTOR Version 01.07.2016 These General Sales and Supply Conditions (the Conditions ) shall, unless

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Generelle salgs- og leverancevilkår

Generelle salgs- og leverancevilkår Vi mener en aftale er en aftale - begge veje... Anvendelsesområde: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Højgaard IT fastsætter vilkårene for Højgaard IT levering af ydelser og varer til kunden.

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1/1-2017 og finder anvendelse mellem kunden og leverandøren (WebmindIT) i det omfang, de ikke fraviges

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere