Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB"

Transkript

1 Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. 1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller ved fremsendelse af almindelige samhandelsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse eller modificering af nedenstående vilkår, medmindre Bossard skriftligt og udtrykkeligt har accepteret disse. 2. Tekniske Oplysninger, Produktinformationer m.v. 2.1 Oplysninger i Bossards brochurer, kataloger og andet salgs- og udbudsmateriale, herunder skriftlig produktionsinformation, tekniske tegninger og specifikationer, er kun vejledende. De tekniske oplysninger der måtte fremgå af Bossards gyldigt accepterede tilbud eller ordrebekræftelse kan derimod anses for bindende for Bossard. 2.2 Specialvarer: 3. Priser Ekspedition af ordrer som omhandler nye varer efter Købers tegning/ specifikationer sker på baggrund af Købers skriftlige godkendelse af tegninger samt eventuel prøveleverance. Såfremt prøverne ikke godkendes, er sælger frigjort fra yderligere leveringsforpligtelser med hensyn til det pågældende emne. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende emner eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene eller anden part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, tekniske informationer kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet formål. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Værktøjer som er konstrueret til fremstilling af specialemner er såfremt intet andet er aftalt sælgers ejendom. 3.1 Købers ordre optages til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 3.2 Priserne i den til enhver tid gældende prisliste er angivet i DKK og er eksklusiv moms, told, fragt, andre afgifter, tillæg m.v. Den til enhver tid gældende prisliste kan ændres af Bossard uden forudgående varsel. 3.3 Bossard vil pålægge Køber et ekspeditionstillæg på hver ordre som er under DKK Gebyret er variabelt og bliver fastsat således at hver ordre opnår en samlet værdi på DKK Bossard vil pålægge Køber et miljøtillæg for udstedelsen af hver enkelt faktura. 3.5 Bossard vil pålægge Køber et pakketillæg på hver ordre. Tillægget er punktvis degressivt variabelt i forhold til antal kilo på hver ordre. 3.6 Bossard vil pålægge Køber et palleramme tillæg/depositum på DKK 80 pr. palleramme, såfremt der ved levering er anvendt en sådan. Dette bliver krediteret såfremt pallerammen returneres senest 12 måneder fra levering. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 1 of 10

2 4. Betaling og Rente 4.1 Købesummen forfalden til betaling senest 30 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling beregner Bossard fra forfaldsdagen sig rente på 1,5 % af den forsinkede betaling pr. påbegyndt kalendermåned. Ved udstedelse af rykkerskrivelser til Køber beregnes et gebyr på DKK 100 inkl. moms, der tillægges den forsinkede betaling. 4.2 Køber er forpligtet til at erlægge effektiv betaling og er således uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, eller at foretage modregning for sådanne krav. En sådan tilbageholdelse eller modregning vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 5. Ejendomsforbehold Bossard forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, og Køber er forpligtet til at holde leverancerne adskilt fra øvrige leverancer og påføre leverancerne mærket Bossard, indtil betaling er sket. 6. Leveringstid og -sted 6.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt skriftligt. 6.2 Bossard kan om nødvendigt, ved forudgående skriftlig underretning af Køber, forlænge en eventuelt aftalt leveringstid med indtil 30 dage. Køber kan ikke hæve aftalen på baggrund af Bossards forsinkelse, førend den forlængede leveringstid er udløbet. 6.3 Bossard har intet ansvar for forsinkelser, uanset om Køber er berettiget til at hæve købet eller ej, medmindre Bossards forsinkelse kan bebrejdes denne som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Dette gælder ethvert tab, forsinkelsen måtte forårsage herunder tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab. 6.4 Levering til Køber sker Ex Works (Incoterms 2010) Bossard, medmindre andet er skriftligt aftalt. Med Ex Works menes i denne forbindelse, at Køber betaler fragten af varerne, og at risikoen for varernes beskadigelse, bortkomst og/eller hændelige undergang overgår til Køber fra det tidspunkt, hvor varerne stilles til Købers disposition hos Bossard, uanset om varerne efter dette tidspunkt måtte blive opbevaret hos Bossard, eller om Bossard måtte forestå den faktiske fragt af varerne til Købers adresse. I tilfælde af varernes beskadigelse, bortkomst og/eller hændelige undergang i forbindelse med varernes opbevaring hos Bossard eller i forbindelse med, at Bossard forestår den faktiske fragt til Købers adresse, er Køber fortsat forpligtet til at betale det fulde aftalte beløb, og Bossard vil i intet tilfælde være ansvarlig for skader for varer i Bossards varetægt. Bossard vil, såfremt dette aftales skriftligt med Køber, på vegne af Køber og mod betaling forsikre Købers varer. Køber er forpligtet til at friholde Bossard for samtlige udgifter som følge af, at forsikringsgiveren måtte rejse regreskrav mod Bossard. 7. Produktkvalitet 7.1 Købers ordre vil blive leveret i henhold til ISO 3269, medmindre andet er skriftligt aftalt. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 2 of 10

3 7.2 Bossard er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer. 8. Over- / underlevering For alle leverancer skal Køber acceptere afvigelser i forhold til det bestilte kvantum på +/- 15 %. 9. Immaterielle Rettigheder Alle Bossards immaterielle rettigheder og rettigheder i tilknytning hertil, herunder til mønsterrettigheder og rettigheder til teknisk eller anden dokumentation samt software-programmer, forbliver Bossards eksklusive ejendom. Licens aftales udtrykkeligt og skriftligt med henblik på nærmere bestemt udnyttelse. 10. Returnering 10.1 Der kan ikke ske hel eller delvis returnering af det leverede, medmindre dette er aftalt skriftligt med Bossard En eventuel returnering vil ske mod refundering af den for det returnerede betalte købesum fradraget 15 %, dog minimum DKK 200, til dækning af Bossards omkostninger i forbindelse med returneringen. Returfragten påhviler Køberen. Varer modtages kun retur i original uåbnet emballage. 11. Reklamation 11.1 Køber forpligter sig til straks efter modtagelsen at kontrollere leverancen. En eventuel reklamation skal ske skriftligt senest 3 dage efter modtagelsen og skal indeholde en specifikation af manglen. I tilfælde af en skjult mangel skal reklamation ske skriftligt straks efter, at Køber blev eller burde være blevet bekendt med manglen og under alle omstændigheder senest 6 måneder fra modtagelsen Har Køber reklameret over det leverede, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Bossard bærer ansvaret for, har Bossard ret til godtgørelse fra Køber for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Bossard. 12. Begrænset Ansvar for Mangler 12.1 Bossards ansvar for mangler, herunder ansvar for rådgivning om produkter, deres anvendelse m.v., er begrænset til omlevering eller afhjælpning, jf. dog pkt Købers rettigheder efter denne bestemmelse er betinget af, at Køber reklamerer i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 11 ovenfor Såfremt Bossard ikke inden rimelig tid har foretaget omlevering eller afhjælpning i overensstemmelse med ovenstående, skal Køber skriftligt give Bossard en sidste frist på minimum 90 dage for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Bossard. Bossard kan, uanset om Køber har fastsat en sidste frist, afvise omlevering og/eller afhjælpning og annullere aftalen Annulleres aftalen af Bossard eller hæves den af Køber som følge af manglende opfyldelse, jf. pkt. 12.1, har Køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Bossards disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet direkte eller indirekte tab og/eller krav fra tredjemand som følge af den mangelfulde leverance kan ikke gøres gældende mod Bossard, medmindre manglen kan bebrejdes Bossard som grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 3 of 10

4 12.4 Der er en uundgåelig risiko for efterfølgende brud ved anvendelsen af produkter hærdet til 320 HV eller mere, især for galvaniseret klasse Denne risiko er dokumenteret i ISO Bossard fralægger sig ethvert ansvar, såfremt Køber vælger at købe dele, hvis egenskaber, karakteristika og fremstillingsprocesser resulterer i en høj risiko for brintskørhed. Et sådant køb er således for Købers egen risiko, og de omtalte dele er undtaget fra ethvert ansvar som Bossard måtte have for produktkvalitet i relation til brud som følge af brintskørhed, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for erstatningsansvar, udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder også indirekte garantier eller indeståelse for egnet salgbarhed til et bestemt formål. 13. Ansvarsbegrænsning Bossards ansvar for tab eller skade vil i ethvert tilfælde være begrænset beløbsmæssigt til 25 % af den købesum, Køber har erlagt for den vare, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af købesummen, er Bossards samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til DKK Varernes Anvendelse Bossard påtager sig intet ansvar for, at det leverede produkt lovligt må anvendes til det påtænkte formål. Køber har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af varen og Bossard påtager sig ikke ansvaret for teknik, teknisk rådgivning eller anden service, medmindre andet er skriftligt aftalt. 15. Produktansvar 15.1 For produktansvar er Bossard ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Bossard fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Bossards produktansvarsforsikring Køber er forpligtet til straks skriftligt at meddele Bossard, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade I den udstrækning Bossard måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Bossard skadesløs i samme omfang, som ansvaret for Bossard er begrænset i henhold til denne bestemmelse Køber er i ethvert tilfælde forpligtet til at holde Bossard skadesløs for produktansvar, som Bossard måtte blive pålagt over for tredjemand, som følge af en skade eller tab forårsaget af et produkt som beskrevet under Pkt Bossard er ikke ansvarlig for tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab. 16. Force Majeure 16.1 Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt den manglende opfyldelse skyldes force majeure Force majeure foreligger blandt andet, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 4 of 10

5 arbejdskonflikt, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, brand, edb-vira, hackerangreb, forstyrrelser på internettet eller andre omstændigheder, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for aftalens indgåelse. 17. Lovvalg og Værneting 17.1 Enhver uenighed eller tvist mellem Bossard og Køber vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes retsforhold i øvrigt skal afgøres ved Københavns byret Disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller parternes retsforhold i øvrigt er underlagt dansk ret. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 5 of 10

6 Terms of sale and delivery for Bossard Denmark A/S and Bossard Sweden AB (Hereinafter called «Bossard») 1. Application and validity 1.1 Any delivery shall take place in accordance with the present Terms of Sale and Delivery, unless deviated from or amended by other written agreement. 1.2 The Buyer's stipulation of special terms in tender documents, orders or by submitting general terms of trade etc. shall not be regarded as a deviation from or an amendment of the terms below, unless expressly accepted in writing by Bossard. 2. Technical information, product information etc. 2.1 All information stated in Bossard's brochures, catalogues and other sales material and tender documents, including written production information, technical drawings and specifications, shall be indicative only. However, technical information stated in Bossard's duly accepted quotation or order confirmation shall be regarded as binding on Bossard. 2.2 Special Items: 3. Prices Execution of orders regarding new items according to the Buyer s drawing/specifications is subject to the Buyer's written acceptance of drawings and possible sample delivery. In the event that the samples are not approved, the Seller considers himself as released for further delivery obligation with respect to that item. All drawings and technical documents relating to items or manufacturing of the item, which are handed over from one or the other party to another party before or after the conclusion of the agreement, belong to the party who has handed them out. Received drawings, technical information cannot be used for other purposes without consent from the other party. Without consent from the other party, the mentioned material cannot be used, copied or otherwise communicated to a third party unless otherwise agreed. Tools designed for producing special items shall remain the property of the Seller unless otherwise agreed. 3.1 The Buyer's order shall be taken at the price stipulated in the price list applicable from time to time. 3.2 The prices in the price list applicable from time to time shall be stated in DKK and be exclusive of VAT, customs duty, freight, other duties, fees etc. Bossard shall be entitled to change the price list applicable from time to time without prior notice. 3.3 Bossard will charge the Buyer with an administration fee for each single order with a value of less than DKK 1,000. The fee is variable and shall be so determined that every order totally amounts to a value of DKK 1, Bossard will charge the Buyer with an environmental fee for each invoice submitted to the Buyer. 3.5 Bossard will charge the Buyer with a packaging fee for every single order. The fee is variable degressive in proportion to the number of kilos for each single order. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 6 of 10

7 3.6 Bossard will charge the Buyer with a pallet frame fee of DKK 80 per pallet frame, if those have been used by delivery. Bossard will credit the amount if the pallet frame is to be returned 12 months from delivery at the latest. 4. Payment and interest 4.1 The purchase price shall fall due for payment thirty (30) days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing. In the event of late payment, Bossard will charge interest at a rate of 1.5 per cent of the late payment per calendar month or fraction thereof from the due date. Submission of reminders to the Buyer shall be subject to a fee of DKK , including VAT, which amount shall be added to the late payment. 4.2 The Buyer shall be obliged to pay the entire amount due and shall, thus, not be entitled to withhold any part of the purchase price as security for the settlement of any counterclaims regarding other deliveries or to set off for such claims. Such withholding or setoff shall be regarded as material breach of agreement. 5. Retention of title All deliveries shall be the property of Bossard, and the Buyer shall be obliged to keep the deliveries separate from other deliveries and mark them "Bossard" until such time as payment is effected. 6. Time and place of delivery 6.1 The times of delivery shall be approximate and nonbinding, unless otherwise agreed separately in writing. 6.2 If necessary, Bossard shall be entitled to extend any agreed time of delivery by up to thirty (30) days, subject to prior written notification of the Buyer. The Buyer shall only be entitled to terminate the agreement due to Bossard's delay when such extended delivery time has expired. 6.3 Bossard shall not be liable for delays, regardless of whether the Buyer is entitled to rescind the agreement, unless Bossard's delay is attributable to Bossard's gross negligence or wilful acts. This shall apply to any losses caused by such delay, including loss of profit, operating loss, loss of income, third-party claims and other direct or indirect losses. 6.4 Delivery to the Buyer shall be Ex Works (Incoterms 2000) Bossard, unless otherwise agreed in writing. In this respect, Ex Works shall mean that the Buyer shall pay for the transport of the goods, and that the risk of damage to, loss of and/or fortuitous destruction of the goods shall pass to the Buyer from the time when the goods are made available to the Buyer in Bossard's premises, regardless of whether the goods are stored by Bossard after such time or whether Bossard undertakes the actual transport of the goods to the Buyer's address. In the event that the goods are damaged, lost and/or destructed fortuitously in connection with the storage thereof in Bossard's premises or in connection with Bossard undertaking the actual transport to the Buyer's address, the Buyer shall still be obliged to pay the full amount agreed, and Bossard shall in no event be liable for damage to goods in Bossard's care. If agreed in writing with the Buyer, Bossard shall take out insurance for the Buyer's goods on behalf of the Buyer and against payment. The Buyer shall be obliged to indemnify Bossard for any expenses incidental to any recourse claims from the insurer against Bossard. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 7 of 10

8 7. Product quality 7.1 The Buyer's order shall be delivered in accordance with ISO 3269, unless otherwise agreed in writing. 7.2 Bossard shall at any time be entitled to change the choice of materials and design of the product offered, provided that the product continues to meet the usual standards and any specifications stipulated by the Buyer. 8. Over/Underdeliveries The Buyer shall accept deviations of +/- fifteen (15) per cent relative to the ordered quantity for all deliveries. 9. Intellectual property rights 10. Return All Bossard's intellectual property rights and rights related thereto, including design rights and rights to technical or other documentation as well as software, shall remain the exclusive property of Bossard. Licenses shall be subject to express agreement in writing with regard to specific use The goods delivered shall not be returned, fully or partly, unless agreed in writing with Bossard Any return shall be subject to refund of the purchase price for the returned goods less fifteen (15) per cent, but never less than DKK , to cover Bossard's costs incidental to the return. The return freight shall be paid by the Buyer. Returned goods shall only be accepted in their original unopened packaging. 11. Complaints 11.1 The Buyer shall be obliged to inspect the goods delivered immediately following receipt thereof. Any complaints shall be made in writing within three (3) days of receipt and shall contain a specification of the defect. In the event of latent defects, complaints shall be made in writing immediately after the time when the Buyer discovers or should have discovered the defect and in no event later than six (6) months after receipt If the Buyer has complained of the goods delivered and it later appears that Bossard cannot be held liable for the defect in question, Bossard shall be entitled to receive compensation from the Buyer for the work and the costs connected with such complaint. 12. Limited liability for defects 12.1 Bossard's liability for defects, including liability for advice on products, their use etc. shall be limited to replacement delivery or remedial work, cf. Clause The Buyer's rights under this provision shall be conditional upon the Buyer submitting a complaint in accordance with the provisions contained in Clause 11 above If Bossard fails to carry out replacement delivery or remedial work within reasonable time in accordance with the above, the Buyer shall stipulate a final deadline for performance of a minimum of ninety (90) days in writing. If Bossard fails to fulfil its obligations within the deadline stipulated, the Buyer shall be entitled to terminate the agreement by written notice to Bossard. Regardless of whether Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 8 of 10

9 the Buyer has stipulated a final deadline, Bossard shall be entitled to refuse replacement delivery and/or remedial work and cancel the agreement If the agreement is cancelled by Bossard or terminated by the Buyer due to nonfulfilment, cf. Clause 12.1, the Buyer shall be entitled to repayment of the purchase price paid, provided that the goods delivered are made available to Bossard. Other claims, including additional costs, operating loss and loss of profit or other direct or indirect loss and/or third-party claim due to the defective delivery, shall not be set up against Bossard, unless the defect is attributable to Bossard's gross negligence or wilful acts There is inherent risk of delayed catastrophic failure involved in using fasteners hardened to 320 HV and above, especially electroplating class Evidence of this risk is documented in ISO In particular Bossard do disclaim any warranty, if Buyer makes the decision to select and purchase parts, whose properties, characteristics, and manufacturing processes result in a high susceptibility to hydrogen assisted cracking, it is at Buyers own risk and parts will be excluded from any and all product quality responsibilities related to hydrogen cracking, of Bossard to Buyer including but not limited to all of Buyers indemnities, express or implied warranty including implied warranty or merchantability of fitness for a particular purpose. 13. Limitation of liability Bossard's liability for loss or damage shall in any event be limited to 25 per cent of the purchase price paid by the Buyer for the product to which the claim is related. Regardless of the amount of the purchase price, Bossard's total liability shall never exceed DKK 250, Use of the products Bossard shall accept no responsibility for the usability of the product delivered for the intended purpose. The Buyer shall be fully responsible for the usability and use of the product, and Bossard shall accept no responsibility for technology, technical advice or other service, unless otherwise agreed in writing. 15. Product liability 15.1 With regard to product liability, Bossard shall be liable pursuant to the provisions in the Danish Product Liability Act (produktansvarsloven) from which the Parties may not derogate by contract. Bossard shall assume no liability for product damage on any other basis. The amount of the product liability shall not exceed the amount covered by Bossard's product liability insurance The Buyer shall be obliged to notify Bossard in writing immediately if the Buyer discovers damage attributable to the products purchased, that a third party has claimed such damage or that there is a risk of such damage occurring To the extent that Bossard incurs product liability vis-à-vis a third party, the Buyer shall be obliged to indemnify Bossard to the same extent as the liability is limited for Bossard under the present provisions The Buyer shall be obliged to indemnify Bossard from any and all product liability that Bossard may incur towards a third party as a consequence of damage or loss caused by a product as described under Clause Bossard shall not be liable for loss of profit, operating loss, loss of income, thirdparty claims or other direct or indirect losses. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 9 of 10

10 16. Force majeure 16.1 Neither Party shall be entitled to compensation or to terminate the agreement in the event of non-performance if such non-performance is attributable to force majeure Force majeure shall include a situation where a Party or its sub-supplier is prevented from fulfilling its obligations due to war and mobilisation, riots and civil unrest, acts of terror, public restrictions, import or export bans, natural disasters, including but not limited to earthquake, flood, extensive flooding, waterspout and volcanic eruption, as well as industrial disputes, scarcity of goods, defects or delays in deliveries from sub-suppliers, lack of means of transportation, currency restrictions, import and export restrictions, death, illness or resignation of key employees, fire, computer viruses, hacker attacks, Internet disruptions or other circumstances which should or could not be foreseen by the Parties at the time of the conclusion of the agreement. 17. Governing law and venue 17.1 Any disagreements or disputes between Bossard and the Buyer regarding the present Terms of Sale and Delivery and/or the Parties' legal relationship shall be settled by the City Court in Copenhagen The present Terms of Sale and Delivery and/or the Parties' legal relationship shall be governed by Danish law. Edition: October 2012 Replaced: October 2010 AGB Bossard Denmark AS.doc Page 10 of 10

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser

g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser s- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser lser Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser A AFTALEGRUNDLAG Ethvert

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere