Samhandelsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samhandelsbetingelser"

Transkript

1 Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside. 1.2 WebWordSystem er et oversættelsesværktøj, ejet af DEJS Holding ApS, overgivet til WWS på licensbasis. 1.3 Når kunden tilmelder sig WebWordSystem, erklærer kunden sig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og den aftale bekræfter kunden, hver gang kunden anvender WebWordSystem. 2 Betingelser, der er gældende for brug af WebWordSystem 2.1 Kunden forpligter sig til at tilmelde sig WebWordSystem med sit korrekte navn, adresse samt øvrige oplysninger. 2.2 Virksomheder, der køber en gruppelicens, skal udnævne en gruppeadministrator, der skal oprette samtlige brugere i den pågældende virksomhed og tildele dem adgangskoder og bruger-id. Ligeledes kan kun gruppeadministratoren overføre termer og segmenter til Public area. 2.3 En gruppelicens tilhører én juridisk enhed. Der kan ikke tilknyttes brugere fra andre juridiske enheder. Dog kan eksterne oversættere (freelancere) kortvarigt tilknyttes gruppen. 3 Registreringspolitik 3.1 WWS gemmer kundens stamoplysninger i forbindelse med, at kunden bliver oprettet hos selskabet. Ved stamoplysninger forstås navn, adresse, e- mail og kontonummer. Disse oplysninger gemmes, så længe der består et kundeforhold hos WWS. 3.2 WWS har ifølge bogføringsloven pligt til at bevare dokumentation for samtlige køb af varer og tjenesteydelser i fem år. Kunden har som kunde hos WWS til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger, WebWordSystem ApS Fredericiagade 23 DK-6000 Kolding - Tel.: Fax:

2 dog forbeholder WWS sig ret til i denne forbindelse at opkræve et administrationsgebyr. 3.3 Alle oplysninger, som kunden opgiver hos WWS, bliver behandlet fortroligt og vil ikke blive overgivet til tredjemand. 4 Kundens misligholdelse 4.1 WWS forbeholder sig ret til uden varsel at indstille eller ophæve aftalen, hvis det må antages, at der er sket et brud på bestemmelserne i nærværende aftale, herunder at der er givet falske registreringsoplysninger eller på anden måde sket misbrug af WebWordSystem. Personer eller firmaer, hvis konto er indstillet som følge af væsentlig misligholdelse, kan ikke tilmelde sig WebWordSystem på ny uden WWS forudgående samtykke. 4.2 I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er WWS berettiget til uden varsel at afbryde kundens adgang til WebWordSystem. Blandt andet følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse: Saldoen på kundens personlige betalingskonto hos WWS er negativ, og forbrugsafgifter og øvrige afgifter mv. betales ikke efter WWS fremsendelse af påkrav til kunden herom, eller såfremt kunden kommer under konkurs, anmelder betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om akkord med kreditorer eller lignende. 5 Ansvar 5.1 Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder vedrørende WebWordSystem ejes af DEJS Holding ApS og er givet i licens til WWS. Kunden erhverver ikke som bruger nogle ophavsrettigheder til WebWordSystem og må ikke anvende WebWordSystem, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre de aktiviteter, som er aftalt mellem parterne. 5.2 WWS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab med nedenfor anførte begrænsninger: 1. WWS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og andre tab. 2. WWS påtager sig intet økonomisk ansvar for fejlagtige oversættelser. 2

3 3. WWS fralægger sig ethvert ansvar vedrørende ophavsret på de termer og segmenter, der befinder sig i WebWordSystem. Den enkelte bruger, der opretter termer og segmenter, påtager sig dette ansvar. 4. WWS erstatningsansvar kan i henhold til nærværende aftale, hvad enten det måtte opstå af uagtsomhed eller på anden vis, ikke overstige et beløb svarende til det beløb, der er betalt for den pågældende opgave. 5.3 WWS forbeholder sig ret til løbende at implementere nye versioner af WebWordSystem. 6 Sikkerhed 6.1 WWS er forpligtet til at tage sig af sikkerheden omkring kundeoplysningerne og har en sikkerhedsprocedure til at beskytte misbrug eller ændringer af oplysninger, som WWS administrerer. WebWordSystem er hosted hos DanDomain. Deres sikkerhedsforanstaltninger kan ses på Det er imidlertid stadig vigtigt, at kunden beskytter sig mod uberettiget adgang til WebWordSystem ved at hemmeligholde sin adgangskode og logge af WebWordSystem, når kunden ikke bruger det. 7 Indtjeningsret til termer og segmenter 7.1 Den bruger, der først uploader en term eller et segment til Public area uanset oprettelsesdato, modtager betaling, når andre anvender termen eller segmentet. 7.2 Udvalgte brugere inden for uddannelsessektoren vil kunne anvende systemet uden at betale, hvis brugen er en del af undervisningen i uddannelsen. 7.3 Indtjeningsretten ophører, når kunden opsiger nærværende aftale. 8 Køb og salg af termer og segmenter 8.1 WebWordSystem opretter automatisk en afregningskonto, når kunden tilmelder sig som bruger. 3

4 8.2 Brugeren skal indbetale et acontobeløb på afregningskontoen for at kunne anvende WebWordSystem. Efter hver indbetaling modtages en faktura svarende til det indbetalte beløb. Systemet beregner automatisk værdien af forbruget af termer og segmenter efter gældende prisliste, og forbruget fratrækkes løbende saldoen. Skulle saldoen gå i nul, lukker systemet automatisk ned for den pågældende bruger. Efter ny indbetaling kan systemet igen anvendes. 8.3 Afregningskontoen tillægges løbende værdien af de termer og segmenter, som andre brugere køber af dine indtjeningsberettigede termer og segmenter. Beregningen foretages på grundlag af gældende prisliste. Når saldoen overstiger DKK 1.200, overføres DKK til brugerens konto. Er saldoen under DKK 1.000, kan beløbet udbetales mod et gebyr på DKK Indbetaling af acontobeløb kan foretages som en bankoverførsel. Eventuelle gebyrer, som pålægges WWS ved indbetalinger, debiteres afregningskontoen. 8.5 Skulle andre anvende WebWordSystem via kundens bruger-id, hæfter kunden for betalingen. 8.6 Ønsker kunden at ophøre som licenstager af WebWordSystem, kan kunden anmode om at få udbetalt restbeløbet på kundens afregningskonto. WWS påregner sig et gebyr på DKK 100 for denne transaktion. 9 Kvalitet 9.1 Termer og segmenter, der overføres til Public area, skal overholde de retningslinjer, der foreligger vedrørende kvalitet. 9.2 WWS forbeholder sig retten til at tilbageføre termer og segmenter, der ikke lever op til kvalitetskravene. 9.3 Overfører en bruger gang på gang termer og segmenter, der ikke lever op til kvalitetskravene, forbeholder WWS sig retten til at blokere for yderligere overførsel til Public area. 10 Transaktionsoplysninger 10.1 WebWordSystem gemmer kundens transaktionsoplysninger til brug for afregning. Transaktionsoplysninger vil på anfordring kunne udleveres til kunden. 4

5 10.2 Transaktionsoplysningerne indeholder kun antal ord pr. transaktionstype. 11 Ejerskab af termer og segmenter 11.1 Alle termer og segmenter i WebWordSystem ejes af den pågældende kunde. Ønsker kunden at stoppe som bruger af WebWordSystem og ikke har trukket sine termer og segmenter ud af systemet, overgår ejerskabet til WWS. 12 Support 12.1 Alle brugere med fuld licens har adgang til WebWordSystem Support. 13 Nyudvikling 13.1 WWS vil løbende udvikle WebWordSystem. Visse nye funktioner vil være inkluderet i Support & Upgrade, andre vil være moduler, der særskilt kan tilkøbes Det er WWS, der til enhver tid vurderer, hvilke nye funktioner, der er en del af Support & Upgrade, og hvilke, der er selvstændige moduler. 14. Priser 14.1 WWS vil løbende tilpasse priserne. Den pris, der er aftalt på tidspunktet for den underskrevne ordrebekræftelse, vil ikke kunne ændres WWS forbeholder sig retten til løbende at hæve prisen på Support & Upgrade svarende til den normale prisudvikling Ønsker en kunde at udvide sit system med nye moduler, flere licenser etc., vil priserne jfr. vores prisliste være dem, der er gældende på tidspunktet for udvidelsen. 15 Opsigelse 15.1 Kunden kan med et varsel på senest 14 dage før udløb af en periode opsige aftalen med WWS. Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til WWS, hvorefter WWS skriftligt bekræfter kundens opsigelse. Kunden vil ved opsigelse få returneret eventuelt forudbetalt acontobeløb. 5

6 15.2 WWS kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med en måneds varsel. 16 Force majeure 16.1 WWS er ikke forpligtet til at yde erstatning, jfr. pkt. 5, såfremt den manglende levering eller afbrydelse skyldes forhold uden for WWS kontrol, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud af server, nedbrud af internetforbindelse, lynnedslag, oversvømmelse, brand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt WWS egne medarbejdere. 17 Overdragelse af abonnementsaftalen 17.1 WWS kan overdrage abonnementsaftalen, eller dele heraf, til et med WWS koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af WWS aktiviteter til tredjemand Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale. 18 Tvister 18.1 Tvister, som udspringer af denne kontrakt, afgøres af dansk ret med Retten i Kolding som værneting., den Kolding, den Licenstager f. WebWordSystem ApS Opdateret: Juni

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere