VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015"

Transkript

1 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015 Trine Kirkegaard Petersen Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Geriatri torsdag den 03. december 2015 kl Regionshuset i Viborg, Skottenborg, Viborg, F8. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden - godkendt 2. Inspektorrapport fra geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital 26. marts 2015 Baggrund 26.marts 2015 var der inspektorbesøg på Geriatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Besøget affødte en inspektorrapport, både med ros og med behov for forbedring. PKL og Ausra Cleemann fra Aalborg Universitetshospital vil redegøre kort for resultatet og den følgende proces, der har fundet sted. Inspektorrapporten drøftes desuden på mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelsen (DDRLV) d. 10.dec. 2015, hvor Ledende overlæge Stig Andersen og PKL Marianne Metz Mørch vil være til stede. Udvalget bedes drøfte og tage rapporten til efterretning Referat Ausra fra Aalborg Universitetshospital (AaUH) beretter, at der den 26.marts 2015 var besøg fra inspektorerne på Geriatrisk Afdeling. Der er tale om et opfølgende besøg efter seneste besøg d. 18. marts Rapporten blev fremsendt d. 23. juni 2015, efter den var blevet efterspurgt fra afdelingen flere gange. Siden inspektorens besøg den 18.marts 2014 har afdelingen iværksat en række indsatser, hvilket har betydet, at inspektorens rapport efter besøget 26. mats 2015 er markant forbedret. Bl.a. nævnes bedre mulighed for supervision, og bedre læringsværdi på konferencerne efter afdelingen er samlet på én matrikel. Inspektorerne er dog fortsat bekymret over mulighederne for at opnå kompetencer inde for rollen Medicinsk ekspert, bl.a. grundet den lave patientvolumen. 1

2 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR For at imødegå disse udfordringer har man, for de to nuværende HU-læger, udarbejdet et længerevarende fokuseret ophold på Klinik Medicin på Sygehus Vendsyssel, hvor de vil have fokus på en række geriatriske kompetencer. Man har valgt, at de fokuserede ophold blev placeret på Sygehus Vendsyssel (Sgh Vendsyssel) da de allerede er ansat i Region Nordjylland, og der mangler læger i Region Nordjylland. Behovet var mere volumen, hvilke blev vurderet at være til stede på Sgh. Vendsyssel. Desuden har man fået mulighed for at udvide patientgrundlaget ved at etablere nye funktioner med stuegang på Ortopædkirurgisk afdeling (orto-geriatrisk stuegang) og på akut modtageafsnit (AMA stuegang). Disse funktioner har givet betydeligt øget geriatrisk patientvolumen, udmøntet ved flere patientkontakter trods reduktion i antal senge i det faste sengeafsnit. For derved at give bedre muligheder for at opnå kompetencer inden for rollen Medicinsk ekspert. Hertil er man i gang med brygge tværfaglige teams op, hvor der bl.a. forsøges at få egne sygeplejersker med. Funktioner er under etablering. Der desuden indført daglig middagskonference, hvor man har ansat en geriatrisk speciallæge i en 10 % stilling, der kun har til opgave at håndtere middagskonferencen. Dette er en stor gevinst for afdelingen og give en øget fleksibilitet. Generelt har inspektorrapporterne været med til at få afdelingen på dagsordenen og man mærker, at der er ledelsesbevågenhed fra hospitalsledelsen. PKL supplere med at, udfordringen som bekendt ligger i volumen bl.a. skyldes, at der er blevet sparet på geriatrien på hospitalet. Dette kan blandt andet skyldes, at det har været begrænset, hvor mange speciallæger i geriatri, der har været på afdelingen. Konklusion Udvalget har taget beretningen til orientering. 3. Ny fordeling af hoveduddannelsesstillinger Baggrund På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) 17. september 2015 behandlede Rådet vedhæftede lægefaglige indstilling i Intern medicin (IM): geriatri, hvor PKL i samarbejde med uddannelsesudvalget indstillede en ny fordeling af hoveduddannelsesforløb. Regionshospital Randers (RH Randers) blev foreslået sidestillet vedr. antal årlige hoveduddannelsesstillinger i IM: geriatri med Hospitalsenhed Vest (HE Vest) og Hospitalsenhed Horsens (HE Horsens). Der var på mødet d. 18.maj 2015 enstemmighed i udvalget vedr. omfordelingen (referat fra 18.maj er vedhæftet som bilag) Grundet dissens fra HE Vest og RH Randes, og da PKL desværre ikke kunne være til stede på mødet i Rådet, blev den lægefaglige indstilling ikke godkendt. Der er derfor, såfremt udvalget fortsat ønsker en ny fordeling, mellem HE Horsens, HE Vest og RH Randers, behov for en ny drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i IM: geriatri. Dissens fra Hospitalsenheden Vest Dissensen fra HE Vest vedr. den lægefaglige indstilling havde fokus på, at der samlet set ændres ved fordelingen af hoveduddannelsesforløb i IM. Herunder blev der samlet set, færre hoveduddannelsesstillinger i IM på HE Vest. 2

3 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Der er tidligere indgået aftale hospitalsenhederne imellem om, at man tager den samlede fordeling af hoveduddannelsesforløb i IM med i overvejelserne, når man laver ændringer i de enkelte specialer. Der foreligger dog ikke en aftale om, der ved ændringer i de enkelte specialer skal ske en samlet omfordeling i Internmedicin. Herunder fremgår den aktuelle samlet fordeling af hoveduddannelsesstillinger i IM i Videreuddannelsesregion Nord Tabel 1: Aktuel fordeling af hoveduddannelsesstillinger i Intern Medicin blandt regionshospitalerne 2015* HE Horsens HE Vest, Herning HE Vest, Holstebro HE Randers HE Midt, Viborg HE Midt Silkeborg Endokrinologi Geriatri 6** *** 0 Gastroenterologi og Hepatologi Hæmatologi Infektionsmedicin 0 1, Lungesygdomme Kardiologi 3 4, ,5 2 Nefrologi 0 0 2, Reumatologi 1,63 0 1,63 1,63 1,63 9,75 Total 16,63 16,25 11,13 11,63 14,13 16,75 Noter: * Tallene er taget fra gældende lægefaglige indstillinger og afspejler derfor den aktuelt godkendte fordeling når alle aktuelle lægefaglige indstillinger er fuldt implementeret i år 2022 **For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinsk afdeling og Akutafdelingen. De 6 hoveduddannelsesstillinger er samlet for hele HE Horsens. *** For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinsk afdeling og Akutafdelingen.. Hoveduddannelsesstillingen er samlet for hele HE Midt, Viborg. Herunder fremgår fordelingen såfremt den foreslåede fordeling i IM gennemføres: Tabel 2: Fremtidig fordeling af hoveduddannelsesstillinger i Intern Medicin blandt regionshospitalerne, hvis denne lægefaglige indstilling i IM: geriatri godkendes* HE Horsens HE Vest, Herning HE Vest, Holstebro HE Randers HE Midt, Viborg HE Midt Silkeborg Endokrinologi Geriatri 4,5** 4,5 0 4,5 1*** 0 Gastroenterologi og Hepatologi Hæmatologi Infektionsmedicin 0 1, Lungesygdomme Kardiologi 3 4, ,5 2 Nefrologi 0 0 2, Reumatologi 1,63 0 1,63 1,63 1,63 9,75 Total 15,13 14,75 11,13 15,13 14,13 16,75 Noter *Fordelingen gælder for gældende lægefaglige indstillinger og denne lægefaglige indstilling for IM: geriatri, når alle aktuelle lægefaglige indstillinger er fuldt implementeret i år 2022 ** For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinsk afdeling og Akutafdelingen. De 4,5 hoveduddannelsesstillinger er samlet for hele HE Horsens. *** For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinskafdeling og Akutafdelingen. Hoveduddannelsesstillingen er samlet for hele HE Midt, Viborg. Dissens fra Regionshospital Randers RH Randers godkendte den nye lægefaglige indstilling, men ikke implementeringsplanen, 3

4 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR da den ikke ville give tilstrækkeligt med hoveduddannelseslæger på afdelingen i implementeringsperioden bl.a. grundet barsler. DRRLV anser det for værende meget svært at imødekomme barsler som argument for dissenser. Hoveduddannelsesforløb på tværs af de to politiske regioner På mødet i uddannelsesudvalget 18.maj 2015, blev drøftet muligheden for hoveduddannelsesforløb på tværs af de to politiske regioner. Konkret blev der foreslået forløb, der går på tværs er Aalborg og Randers og/eller Aalborg og HE Midt, Viborg. Hvis disse forløb fortsat har interesse, kan de overvejes at indgå i den fremtidige fordeling af hoveduddannelsesforløb. Indstilling Der er behov for, at udvalget drøfter og om muligt opnår enighed om den fremtidige fordeling af hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri. NB: Forud for mødet er det vigtigt, at samtlige medlemmer i uddannelsesudvalget har drøftet emnet med eget ledelsessystem. Hvis udvalget ikke kan nå til enighed om fordelingen af hoveduddannelsesforløbene, kan der blive behov for et møde, hvor de ledende overlæger deltager. Såfremt de ledende overlæger herefter ikke kan nå til enighed, vil der være behov for at fordelingen drøftes i Klinikforum i Region Midtjylland. Referat Forud for mødet er indkommet mail fra Ledende overlæge Lene Mortensen på Medicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers (RH Randers), hvor der fortsat bakkes op om den foreslåede fordeling. Desuden gøres der opmærksom på, at indsigelsen fra RH Randers ikke skulle anses som en dissens men en opfordring til at se på den konkrete implementeringsmodel. Karoline fra Hospitalsenheden Vest (HE Vest) beretter, at hun først efter mødet d. 18.maj 2015 af hospitalsledelsen blev gjort bekendt med en regel, der foreskriver, at man ikke kan lave om på fordelingen af hoveduddannelsesforløb i Intern medicin medmindre man omfordeler i alle intern medicinske specialer. Desuden er der fra hospitalsledelsen på HE Vest fortsat ikke opbakning til den foreslået fordeling. Trine fra Videreuddannelsessekretariatet påpeger herefter, at der ikke findes en sådan regel. Der er i stedet en aftale der betyder, at man skal skele til den eksisterende fordeling, når man ønsker at lave om fordelingen i de enkelte specialer. Den eksisterende fordeling er ikke absolut. I uddannelsesudvalget er der fortsat opbakning til den hidtil foreslået model, da denne udnytter uddannelseskompetencerne bedst på de uddannende afdelinger. Marianne Ø. fra Aarhus Universitetshospital (AUH) foreslår, at uddannelsesudvalget, arbejder på at udnytte tidligere ubesatte forløb til forløb, der inddrager RH Randers, som vi også har gjort i forbindelse med 1. halvår Bag forslaget ligger, at det ikke har lykkedes udvalget at få den hidtil foreslået fordeling godkendt. Desuden bør udvalget arbejdet på at få alle hoveduddannelsesforløb i Geriatri besat, da der ikke kan gives udvidelser permanente såvel som midlertidige i dimensioneringen, førend alle hidtil dimensioneret forløb er besat. 4

5 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Forslaget vil kræve, at alle afdelinger, der oprindeligt var med i pågældende forløb og fremadrettet vil være med i forløbet, godkender denne ændring. PKL Marianne M.M. bemærker, at vi skal være forsigtige med at lave alle ubesatte forløb om til forløb, der er større efterspørgsel efter, da det kan give de uddannelsessøgende oplevelsen af, at de blot kan vente til de attraktive forløb bliver slået op og derved undlade at søge de mindre attraktive forløb. Desuden bemærker PKL Marianne M.M. at der ikke kan fjernes forløb fra Region Nordjylland permanent, da dette vil skævvride fordelingsnøglen mellem de to politiske regioner. I forlængelse af drøftelsen vedrørende brug af tidligere ubesatte forløb til forløb, der inddrager RH Randers foreslås igen at oprette forløb på tværs af RH Randers og AaUH. Sådanne forløb vil kræve en godkendt lægefaglig indstilling og et godkendt uddannelsesprogram. Dette vil som tidligere anført kræve, at alle afdelinger der oprindeligt var med i pågældende forløb og fremadrettet vil være med i forløbet, godkender denne ændring. Et sådan forløb vil se ud som vist herunder: 1 år Medicinsk afd., Randers 2 år Geriatrisk AaUH 2 år Medicinsk afd., Randers Pernille der repræsenterer yngre læger i specialet bemærker, at uddannelsesudvalget ikke skal forvente af få ansøgere til forløb mellem AaUH og Sgh. Vendsyssel så længe ansøgerne bor syd for Aalborg. Ausra fra AaUH bemærker, at hun gerne vil styrke geriatrien i Region Nordjylland. På nuværende tidspunkt ser det dog ikke ud til, at vi kan få besat forløbene, hvorfor hun bakker op, om en midlertidig løsning, hvor enkelte ubesatte forløb mellem Sgh. Vendsyssel og AaUH omlægges til forløb mellem RH Randers og AaUH. Sammensætningen har hidtil ikke været forsøgt, og med de rekrutteringsvanskeligheder geriatrien er i, må der tænkes i alternative baner. RH Randers er kun interesseret i et ad hoc forløb med AaUH og dermed ikke et permanent forløb. Konklusion Udvalget indstiller forsat den tidligere indstillede omfordeling jf. den tidligere behandlet lægefaglige indstilling fra 17. september 2015, hvilken beskriver, at der fremadrettet skal være lige mange hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri på HE Vest, He Horsens og RH Randers. Udvalget indstiller derudover, at fordelingen tages op på et højere niveau, hvor ledelserne må drøfte sagen. Som en midlertidig løsning indstillinger udvalget desuden, at der udarbejdes en lægefaglig indstilling og et uddannelsesprogram for et uddannelsesforløb mellem Randers og Aalborg, som vil kunne tages i brug ad hoc. Derved menes ved ansættelsesrunder, hvor vi ikke har ansøgere til de opslåede ordinære forløb, kan vi lave genopslag med et sådant forløb. Seham fra RH Randers, Ausra fra AaUH og Marianne M.M. fra Sgh. Vendsyssel vender 5

6 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR dette forslag med deres respektive ledelser og giver en tilbagemelding umiddelbart efter mødet. Trine fra VUS udarbejder herefter et udkast til en lægefaglig indstilling, og rundsender til udvalget. Samtidig udarbejder Seham fra RH Randers og Ausra fra AaUH et udkast til et uddannelsesprogram. Tilføjelse pr. 4. december og 7. december 2015: Seham fra RH Randers har fået grønt lys fra ledende overlæge Lene Mortensen fra Medicinsk afd. på RH Randers til. Desuden har Ledende overlæge Stig Andersen fra Geriatrisk afdeling på AaUH givet grønt lys for kombinationen. Sgh. Vendsyssel anerkender ligeledes at forløb mellem RH Randers og AaUH i situationer kan være aktuelt og bakker op om, at kombinationen kan anvendes efter aftale. Tilføjelse pr. 10. december 2015: Sagen vedr. en permanent omfordeling af hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri i Region Midtjylland vil blive drøftet på et møde mellem de ledende overlæger på de involveret afdeling og det specialespecifikke uddannelsesudvalg i IM: geriatri. Afhængig mødets resultat vil sagen blive bragt til Klinikforum. Det forventes ikke at sagen kan afgøres således en ny fordeling af hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri kan træde i kraft med 2. ansættelsesrunde i VUS indkalder i samarbejde med PKL til et møde i den omtalte kreds. 4. Kombinationsforløb mellem Geriatri og akutmedicin Baggrund Siden 2. december 2014 har udvalget arbejdet på at oprette særlige pilotforløb, hvor hoveduddannelsen i IM: geriatri kombineres med akutuddannelsen for speciallæger. Dertil ligger beslutningen i Klinikforum i Region Midtjylland d. 27.februar fortsat fast vedr. oprettelse af to særlige pilotforløb der kombinerer hoveduddannelsen i IM: geriatri med akutuddannelsen for speciallæger. Ydermere har DRRLV d. 5. marts 2015 principgodkendt oprettelse af de særlige pilotforløb. Der foreligger nu positive tilbagemeldinger fra både AUH og HE Midt, Viborg vedr. deltagelse i disse særlige pilotforløb. Oprettelsen af de særlige forløb i Region Midtjylland ligger derfor fast, og der er nu behov for at uddannelsesudvalget bliver enigt om sammensætningen af ansættelserne i forløbet. Den foreslåede model ser ud som vist herunder. Overvej hertil om det er hensigtsmæssigt for kvaliteten af uddannelsen, at der er så relativt mange ansættelsesskift. 1 år Medicinsk - 2 år Geriatrisk 1 år Akutafdelingen 1 år Medicinsk 6 mdr. Akut afd. 6 mdr. Akut afd. 6

7 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Horsens AUH Horsens Horsens Viborg Horsens Afhængig af resultatet af den igangværende ansættelsesrunde er der et antal ubesatte hoveduddannelsesforløb i IM: Geriatri i Videreuddannelsesregion Nord. Ved at inddrage to af disse forløb, kan disse særlige pilotforløb holdes indenfor rammerne af den gældende dimensioneringsplan. Udvalget skal drøfte og tage stilling til, hvordan disse særlige pilotforløb, der kombinerer hoveduddannelsen i IM: geriatri med akutuddannelsen for speciallæger, skal sammensættes. Referat udvalget anerkender, at der er tale om en bunden opgave og er indstillet på at finde den bedst mulige uddannelsesmæssige løsning. AUH ser hellere at der satses på at få uddannet flere rene geriatere. Dog anerkender AUH, at der er truffet en beslutning, hvilken vil blive fulgt. AUH kommer dog ikke til at være den drivende kræft bag forløbene. Marianne Ø. fra AUH kan desuden godt se mulige kandidater til sådanne kombineret forløb. Marianne Ø fra AUH spørger desuden til det principielle: Hvis vi kan uddanne uddannelseslægerne i IM: Geriatri på 4,5 år, som det er opstillet i den hidtil forslået model, hvorfor forkorter vi så ikke alle ordinære hoveduddannelsesforløb til 4,5 år? Hertil besvarer PKL, at der er en hel del akut intern medicin og akut geriatri, som så ligger i akut-tiden, hvormed IM: geriatri kan reduceres til 4, 5 år i de særlige forløb. Der kan være bekymring vedrørende uddannelseslægernes mulighed for at afbryde forløbet midtvejs, når de har deres akutuddannelse. Det er dog begrænset, hvad de kan bruge akutuddannelsen til uden en yderligere speciallægeanerkendelse, hvorfor det ikke forventes af blive en udfordring. Udvalget drøfter sammensætningen af forløbet og blive enige om fordelingen som vist herunder. Denne sammensætning vil give færrest skift ift. matrikel for uddannelseslægerne. 1 år Medicinsk - Horsens 1 år Akutafdelingen Horsens 2 år Geriatrisk Afdeling AUH 6 mdr. Akut afd. Viborg 1 år Medicinsk Horsens 6 mdr. Akut afd. Horsens Konklusion: Udvalget indstiller, at der udarbejdes to forløb med sammensætningen som vist herover. PKL Marianne M.M. inviterer involverede parter til møde vedr. et uddannelsesprogram. Udvalget indstiller, at disse to særlig pilotforløb ekstraordinært skal finansieres ved vanlig medfinansiering, da der ikke er ubesatte forløb på HE Horsens. Tilføjelse pr. 14. december 2015.: Region Midtjylland har truffet beslutning om at giver en ekstraordinær medfinansiering fra midler særligt dedikeret til akutområdet de to pågældende særlige pilotforløb. 7

8 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Medfinansieringen sker jf. principperne i Finansieringsmodel for fælles medfinansiering af lægelige uddannelsesstillinger. Tilføjelse pr. 16. december 2015: Den nyindstillet forløbssammensætning vil blive sendt rundt til kommentering til samtlige involveret afdelinger, herunder de to akutafdelinger, der indgår i forløbene. Dette skyldes, at der er usikkerhed om, hvorvidt akutafdelingerne vil godkende sammensætningen. Afhængig af resultatet heraf, kan der være behov for en ny revidering af sammensætningen. 5. Lukning af Gerontopyskiatrisk afdeling i Aarhus Baggrund Gerontopyskiatrisk afdeling i på Aarhus Universitetshospital lukkes ned pr. 1. december Dette udgør en udfordring for hoveduddannelse i IM: geriatri, eftersom der hidtil har været planlagt fokuseret ophold på afdelingen for at opnå Kompetencen i psykiske lidelser (geriatrisk kompetence nr. 19). Der er behov for, at udvalget drøfter, hvordan man fremadrettet skal sikre opnåelse af kompetence 19 psykiske lidelser Referat PKL sætter rammen: Vi er nødt til at finde en løsning på, hvordan man lærer vores hoveduddannelseslæger de psykiatriske kompetencer, efter Gerontopsykiatrisk afdeling i Aarhus nedlægges. Dette gælder både for AUH, HE Horsens, RH Randers og HE Vest Marianne Ø. fra AUH har talt med den forrige UAO på Gerontopsykiatriska afdeling. Det anbefales, at der tages kontakt til PKL i Psykiatri Ulla Bartels. Per Jørgensen har anbefalet PKL at kontakte de ledende overlæger på afd. P og Q for at finde en løsning. Konklusion PKL tager kontakt til ledende overlæger på afd. P og Q, hvorefter PKL og Marianne Ø. fra AUH holder møde med disse for at finde en løsning. Repræsentanterne fra de øvrige afdelinger, har accepteret, at PKL og Marianne Ø. fra AUH, håndtere situationen. Tilføjelse pr. 16. december 2015 Eftersom PKL i Psykiatri Ulla Bartels først fratræder sin PKL stilling sommeren 2016, planlægges et møde med PKL i stedet for de ledende overlæger. Til mødet deltager UAO fra afd. G, AUH Marianne Ø og UAO fra Psykiatrisk afd. også. 6. Ny fra afdelingerne: Hver afdeling bedes komme med en status på afdelingen uddannelsesmæssige situation. Hvad går godt og hvor er der udfordringer? AaUH: Kan se at der er flere yngre læger, der er interesseret i IM: Geriatri, hvormed der er håb forude. 8

9 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Desuden blev der den 30. oktober afhold specialernes dag i Aalborg, hvilket var en succes. Der var bl.a. nogle dygtige og engagerede yngre læger med på dagen til at hive de uddannelsessøgende hen til standen. HR Horsens: Der er ikke påbegyndt nye projekter eller funktioner, hvormed det kører som det plejer. AUH: Det er dejligt at få HU-læger tilbage til afdelingen, hvilket giver lidt mere luft. Da de akutte patienter nu er samlet i akutafdelingen, både medicinske og ortopædkirurgiske, har de samlet den visiterende funktion i ét geriatrisk team i akutafdelingen, der både tager sig af ortopædkirurgiske og medicinske patienter. De er dermed ikke længere delt op i Geriatrisk/Ortopædkirurgisk team og Medicinsk team i akutafdelingen. Da al rehabilitering i Aarhus kommune er samlet på Vikærgården, og da afdelingen ofte har mange patienter der, som kræver vores tilsyn, har de i et forsøg på at forenkle og rationalisere med kræfterne oprettet ugentlige stuegangsdage på Vikærgården. Ordningen evalueres og tilpasses løbende. Der forsøges desuden med en beredskabsvagt at undgå mange akutte indlæggelser. Ift. senge forventes det, at de 32 sange pladser fastholdes når der rykkes til Skejby Vendsyssel: Der er flyttet sengepladser fra Dronninglund til Hjørring, hvoraf en del af blevet til geriatriske senge, mens andre er almindelige medicinske senge. Fordelingen passer geriatrien godt, da man ikke ønsker flere senge, end der er geriatrisk mandskab til at passe. 1. januar 2016 sammenlægges Klinik Akut og Klinik Medicn og det kan øge input, også i den akutte visitation. I samme samarbejde arbejdes der også på, at øge det tværsektorielle og udadgående akutte geriatri. Randers: Pr. 1. december 2015 får afdelingen en AP-læge, en Intro og en HU-læge, der skal være i geriatrisk afsnit, hvilket der er tilfredshed med. Pr. 1.oktober er indført målsamtaler med patienter, hvilket mindsker liggetid på afdelingen. Dette har resulteret i at det geriatriske team har den laveste liggetid i afdelingen. I samarbejde med AUH har RH Randers udviklet et projekt (AGNES) vedr. kompetenceløft til personalet på geriatrisk afsnit på RH Randers. Under projektet har både personalet i Randers og Århus har fået undervisning i de geriatriske kompetencer. Siden projektet sluttede, med succes, i juni 2015, er personalet på geriatrisk afsnit på RH Randers begyndt at sprede undervisningen ud på forskellige afdelinger på RH Randers. Afdelingen fastholder 24 sengepladser. Vest 9

10 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR I februar blev der etableret et geriatrisk dagafsnit 1 dag i ugen. Der var en del børnesygdomme, men efter sommerferien kører det godt. Patienter kommer ind om formiddagen og gennemgår de nødvendige test og tager hjem, når der er lagt en plan, samme dag. Planen er at dette skal mindske antal gange de skal ind på afdelingen Det geriatriske team har forelsket sig i ørestens patienter og behandler nu også disse. Det sker også at de behandler patienter under 65 år. Bemandingsmæssigt er der en geriater i henholdsvis Holstebro og Herning og pr. 1. januar 2016 tre HU læger. Til maj 2016 kommer endnu en HU-læge. Der arbejdes på at HU-lægerne skal gå mere stuegang end de får lov til nu. Samtidig skal de mere i akutafdelingen. 7. Nyt fra VUS: Referat - Ny finansieringsmodel til videreuddannelse i Region Midtjylland, som konsekvens af sparerunden. Der medfølger en lavere medfinansiering fremadrettet til KBU, Introduktionsstillinger og Hoveduddannelsesstillinger. - Der foreligger en ny opgørelse over opslået og besatte uddannelsesforløb i VUR Nord Denne viser at der i Videreuddannelsesregion Nord i 2015 var 66 ubesatte forløb, hvilket svarer til 21 %. Opgørelsen findes på videreuddannelsen-nord.dk. -I forbindelse med DRRLV den er det blevet afklaret, at afdelinger som er involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe det har af en uddannelsesmæssig karakter. - App en Vejledning : En rigtig god app til både iphone og Android, der linker til de centrale dokumenter for uddannelseslæger og giver input til bl.a. vejledersamtaler. BOGERD modellen præsenteres blandt andet i app en - Pr vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne får konsekvenser for alle uddannelsesforløb, da det er forventningen, at alle der afslutter en delansættelse efter den vil skulle evaluere efter den nye spørgeramme. Tilføjelse pr. 14. dec.: Der vil kun i meget begrænset grad være mulighed for at sammenligne på tværs af de to spørgerammer. Kun to spørgsmål fra den gamle spørgeramme vedbliver, noget nær identisk form, i den ny spørgeramme, hvormed sammenligning begrænser sig til disse. - Der er fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST- Vedhæftet referatet - Opfrisker vedr. 2-stedskrav og 6-måneders reglen. Generel opmærksomhed og reminder vedr. 2.stedskrave og 6-måneders reglen - 2-stedskrav: minimum ansættelse på 2 forskellige matrikler og minimum 2 forløb på to afdelinger der, hver især er 12 sammenhængende måneder. 10

11 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR - 6-måneders reglen: Alle delansættelser skal minimum være af 6 måneders varighed. - I forlængelse af mødet i det DRRLV den er notaterne vedr. udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb blevet godkendt. Vedhæftet referatet 8. Næste møde: 2. juni 2016 umiddelbart efter ansættelsesudvalgsmøde. Regionshuset i Viborg mødelokale F9. 9. Eventuelt: BEMÆRK Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 11

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 18.03.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-100-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i IM:

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 04. December 2015 Jesper Piculell

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler  Sagsnr. 04. December 2015 Jesper Piculell DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD 1 Det specialespecifikke Uddannelsesudvalg for Radiologi Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 04. December 2015

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 19. februar 2015

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. . Sagsnr. 13. november 2014 Stine W. Bukdahl

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET.  . Sagsnr. 13. november 2014 Stine W. Bukdahl DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Intern

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI SREGI Uddannelsesudvalg i neurologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 25. august 2015 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-113-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi Tirsdag

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET SREGI Uddannelsesudvalget for Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 24. august 2017 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-111-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde Kirurgi Torsdag 24. august

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

ET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

ET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE ET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Gynækologi og obstetrik Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 31. maj 2016 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Referat Møde i Kontaktforum onsdag d. 21. januar kl

Referat Møde i Kontaktforum onsdag d. 21. januar kl Regionshuset Viborg Kontaktforum for Lægelig Videreuddannelse i Region Midtjylland Koncern HR Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Referat Møde i Kontaktforum onsdag d.

Læs mere

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14-16 Olof Palmes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001467 Afdelingsnavn Klinisk Biokemsik Afdeling Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Neurologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23.2.2015 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-113-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Neurologi Mandag den 23.

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Carsten Rytter Overlæge og Postgraduat Klinisk Lektor for specialet Klinisk Onkologi Onkologisk Afdeling D Nørrebrogade 44 8000 C. E-mail: carsrytt@rm.dk Tlf.:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 30. juni 2016 Jesper Piculell jespic@rm.dk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNE. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. juni 2015 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNE. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. juni 2015 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNE IDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for Psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. juni 2015 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere