Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem"

Transkript

1 Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København Ø CVR: EAN: (i det følgende kaldet Kunden ) og [leverandør] [adresse] CVR nr (i det følgende kaldet Konsulenten ) (i fællesskab kaldet Parterne ) Side 1 af 8

2 1. Opgaven 1.1 Denne kontrakt (herefter Kontrakten ) omfatter konsulentbistand vedrørende følgende opgaver (herefter Opgaverne ): 1.2 Til brug for kampflytypevalgsprocessen er der for Kunden udviklet en avanceret simuleringsmodel, som er baseret på System Dynamics -tankegangen og programmeret i Powersim. Simuleringsmodellen skal bistå Kunden med at skabe et grundlag for at sammenligne kampflykandidaterne i typevalgsprocessen under forskellige forudsætninger. På baggrund af en specificeret opgaveportefølje beregner modellen størrelsen på kampflykapaciteten og beregner med udgangspunkt heri levetidsomkostningerne for kampflykapaciteten. Modellen kan således operere med forskellige scenarier som baseres på de informationer, som modtages fra kandidaterne. 1.3 Hovedopgaven, som Konsulenten under denne kontrakt skal løse, omfatter den tilpasning, der skal foretages af den nævnte økonomiske simuleringsmodel, når Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program påbegynder behandlingen af informationer fra de kampflykandidater, der indgår i typevalgsprocessen. Opgaven består således af en tilpasning af den økonomiske simuleringsmodel med udgangspunkt i de modtagne kandidatinformationer, herunder på baggrund af de strukturanalyser (operative og logistiske), som kampflyprogrammet udarbejder med udgangspunkt i de svar, som programmet har modtaget ved informationsindhentning hos kampflykandidaterne. Tilpasningen består mere konkret i at operationalisere kandidatinformationer og strukturanalyser i simuleringsmodellen, så disse indgår i modellens dimensionering af en kommende kampflykapacitet. Opgaven betegnes herefter Tilpasningsopgaven ). 1.4 Endvidere vil der kunne forekomme opgaver vedrørende den egentlige drift af modellen i samarbejde med de øvrige medarbejdere i økonomikontoret (herefter Driftsopgaverne ). 2. Bemanding 2.1 Konsulenten har ved afgivelse af tilbud på udførelse af opgaven, jf. pkt. 1, allokeret de medarbejdere, der er angivet i Bilag 2. Konsulenten er forpligtet til at anvende disse og kun disse medarbejdere til udførelsen af opgaven. 2.2 Konsulenten må kun udskifte medarbejdere efter Kundens forudgående accept. Kunden skal have en saglig begrundelse for ikke at afgive sin accept. En saglig begrundelse kan være, at udskiftning af en medarbejder vil forsinke opgavens udførelse eller påvirke kvaliteten og kontinuiteten heraf. Dette gælder henset til opgavens hastende karakter og vigtighed også selv mindre forsinkelser og/eller mindre påvirkninger af kvalitet og kontinuitet. 2.3 Såfremt Kunden afgiver accept, jf. pkt. 2.2, må udskiftningen ikke påføre Kunden omkostninger. Kunden skal således eksempelvis ikke betale for, at en ny medarbejder opnår indsigt i opgaverne svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder har. Side 2 af 8

3 3. Underleverandører 3.1 Konsulenten er kun efter Kundens forudgående accept berettiget til at anvende underleverandører. 3.2 Konsulenten er ansvarlig for eventuelle underleverandørers leverancer på samme vis, som hvis de pågældende leverancer var leveret af Konsulenten selv. 3.3 Medmindre andet udtrykkeligt aftales, kan Kunden i enhver henseende rette henvendelse til Konsulenten, også vedrørende leverancer fra underleverandører. 4. Konsulentens ydelser 4.1 Konsulenten leverer alle nødvendige konsulentydelser krævet til udførelsen af Opgaverne. 4.2 Konsulenten leverer alt personale, programmel, materiale og udstyr, som er nødvendigt for at udføre Opgaverne, medmindre andet fremgår af pkt Konsulentens levering af ovennævnte ydelser, programmel, materiale, udstyr m.v. er omfattet af den faste pris for Opgavernes udførelse angivet i pkt Dokumentation 5.1 Resultater og delresultater af Konsulentens ydelser skal kvalitetssikres og udformes i overensstemmelse med god praksis for konsulentbistand. 5.2 Såfremt Kunden kræver dette, skal resultater og delresultater af Konsulentens ydelser dokumenteres. Konsulenten har det fulde ansvar for udarbejdelse af dokumentation af de ydelser, der leveres. 5.3 Konsulentens levering af ovennævnte dokumentation m.v. er omfattet af de priser for Opgavernes udførelse, som er angivet i pkt Underretning 6.1 Såfremt Konsulenten får kendskab til forhold, der kan medføre, at Opgaverne forsinkes eller på anden måde indvirker væsentligt negativt på Opgaverne, er Konsulenten forpligtet til omgående at give Kunden meddelelse herom. Såfremt der er risiko for forsinkelse, skal Konsulenten om muligt tilbyde yderligere indsats fra de allokerede medarbejdere eller indsættelse af yderligere medarbejdere. 7. Tidsfrister og tidsplan 7.1 Konsulenten skal gennemføre Tilpasningsopgaven inden for 14 uger med 1. august 2014 som startdato. Side 3 af 8

4 7.2 Forinden skal Konsulenten have gjort sig fortrolig med simuleringsmodellen og opnået kendskab til ændringsbehovet ud fra de oplysninger, som Nyt Kampfly Program stiller til rådighed. Konsulenten skal således kunne arbejde effektivt med tilpasningen fra startdatoen, jf Til brug herfor giver Kunden i perioden juli 2014 Konsulenten adgang til simuleringsmodellen samt øvrige relevante informationer, jf. pkt Tilpasningsopgavens eksakte indhold og omfang afhænger af de besvarelser, som Kunden den 21. juli 2014 modtager fra deltagerne i kampflytypevalgsprocessen. Efter modtagelse af besvarelserne skal Konsulenten efter drøftelse med Kunden fremkomme med et forslag til det timeantal, som skal afsættes til Tilpasningsopgaven, jf. pkt Forslaget til timeantal skal fremsendes til Kundens godkendelse senest den 29. juli I forbindelse med fastsættelsen af timeantallet for Tilpasningsopgaven, jf. pkt. 7.3, fastsættes også relevante milepæle for arbejdet. 7.5 Tidsfrister for Driftsopgaverne fastsættes af Kunden i forbindelse med Kundens eventuelle bestilling heraf. 8. Kundens ydelser 8.1 Kunden skal give Konsulenten adgang til simuleringsmodellen samt øvrige informationer, kontorfaciliteter m.v. i det omfang, det rimeligvis er nødvendigt for, at Konsulenten kan udføre opgaven. 9. Vederlag for udførelse af Opgaverne 9.1 Som vederlag for Konsulentens udførelse af Tilpasningsopgaven betaler Kunden en fast pris til Konsulenten. Den faste pris fastsættes på grundlag af timepriserne i Bilag 1 samt det timeantal, som vurderes at være nødvendigt til at udføre Tilpasningsopgaven. Timeantallet fastsættes på forslag fra Konsulenten og skal godkendes af Kunden, jf. pkt Den faste pris, jf. pkt. 9.1, betragtes som et prisloft. Såfremt tidsforbruget forbundet med Tilpasningsopgaven viser sig at være mindre end det afsatte timeantal, jf. pkt. 9.1, reduceres den faste pris forholdsmæssigt. Såfremt tidsforbruget forbundet med Tilpasningsopgaven viser sig at være større end det afsatte timeantal, ydes der ikke betaling for det overskydende tidsforbrug. 9.3 Som vederlag for Konsulentens udførelse af Driftsopgaverne betaler Kunden Konsulenten efter medgået tid i henhold til de faste timepriser i Bilag 1. Alternativt kan Kunden bestemme, at vederlaget fastsættes på samme måde som for Tilpasningsopgaven, jf. pkt Priserne i Bilag 1 er angivet i danske kroner (DKK), inkl. alle gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne reguleres ikke. Side 4 af 8

5 9.5 I priserne i Bilag 1 er indregnet samtlige de med udførelse af Opgaverne forbundne udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til kontorhold, omkostninger til efteruddannelse, udarbejdelse af dokumentation, mangfoldiggørelse m.v. 9.6 Udover det i dette pkt. 9 anførte kan Konsulenten alene kræve godtgørelse, kompensation, erstatning m.v., såfremt dette udtrykkeligt er angivet i andre punkter i Kontrakten. 10. Udbetaling af vederlag 10.1 Vederlag for udført arbejde faktureres månedligt bagud til betaling 30 dage efter afsendelse af fyldestgørende faktura Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007). 11. Garantier 11.1 Konsulenten indestår for, at Opgaverne udføres i henhold til Kontraktens krav og i øvrigt fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med god skik for konsulentbistand Konsulenten garanterer, at de i Bilag 2 allokerede medarbejdere er til rådighed for Opgavernes løsning. 12. Ansvar 12.1 Hver part er erstatningspligtig overfor den anden part efter dansk rets almindelige regler, dog er parterne ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab Hver parts samlede erstatningsansvar kan maksimalt udgøre kr. 10 mio Ovennævnte erstatningsbegrænsning gælder ikke ved krænkelse af tredjemandsrettigheder, der skyldes forhold, Konsulenten er ansvarlig for, eller ved parternes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger Konsulenten er ansvarlig for medarbejderes overtrædelse af bestemmelserne i Kontrakten Konsulenten er ansvarlig for eventuelle underleverandørers ydelser og/eller leverancer på samme vis, som hvis pågældende ydelser og/eller leverancer var leveret af Konsulenten. 13. Misligholdelse 13.1 I tilfælde af udeblevet eller mangelfuld levering, der skyldes forhold, Konsulenten er ansvarlig for, gælder dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. Side 5 af 8

6 14. Forsikring 14.1 Konsulenten skal tegne professionel ansvarsforsikring i et forsikringsselskab, der kan godkendes af Kunden. Konsulenten er indtil mindst 3 år efter Kontraktens ophør forpligtet til at opretholde denne eller en tilsvarende ansvarsforsikring hos et forsikringsselskab, som kan godkendes af Kunden. Eventuelle ændringer i forsikringsdækningen kan kun ske med Kundens forudgående samtykke. 15. Tavshedspligt 15.1 Konsulenten og dennes medarbejdere samt underleverandører og disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forbehold, som de får kendskab til i forbindelse med Kontrakten. Kunden kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer For Kunden gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning Denne tavshedspligt er også gældende efter Kontraktens ophør uanset ophørsgrunden. 16. Sikkerhedsgodkendelse 16.1 Det bemærkes, at de anvendte konsulenter/medarbejdere henset til opgavens og emnets natur skal være eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, jf. Statsministeriets Sikkerhedscirkulære CIR nr. 204 af 07/12/ Interessekonflikt 17.1 Konsulenten garanterer, at Konsulenten ikke har og ikke vil få nogen interesse, direkte eller indirekte, som er eller kan være i konflikt med udførelsen af Opgaverne. Konsulenten garanterer yderligere, at Konsulenten ikke vil bruge nogen medarbejdere eller underleverandør ved udførelsen af Opgaverne, det måtte have sådan konfliktende interesse. 18. Rettigheder 18.1 Kunden har fuld ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til elektronisk og papirbaseret dokumentation, rapporter, specifikationer, indsamlet data og andet materiale, der udarbejdes af Konsulenten til levering til Kunden i forbindelse med opfyldelsen af Kontrakten Konsulenten er på ingen måde berettiget til uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kunden at benytte eller bruge resultaterne eller dele heraf fra en for Kunden udført opgave under Kontrakten. Alle resultater af udførte opgaver er underlagt den i pkt. 15 anførte tavshedspligt Kunden opnår rettighederne i medfør af dette punkt, uanset om aftalen opsiges, jf. punkt 22. Side 6 af 8

7 19. Tredjemandsrettigheder 19.1 Konsulenten indestår for, at ydelser leveret i relation til Opgaverne ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Såfremt Kunden bliver mødt med erstatningskrav fra tredjemand som følge af en krænkelse og uanset øvrige bestemmelser i nærværende aftale, påhviler det Konsulenten i enhver henseende at holde Kunden skadesløs Alt materiale, der er udleveret til Konsulenten, tilbageleveres, når Kontrakten er udført eller ophørt, medmindre Konsulenten er forpligtet til at beholde kopi af materiale ifølge love eller regler. 20. Ændringer til Kontrakten 20.1 Kontrakten udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne. Kontrakten kan kun ændres ved et skriftligt tillæg, som underskrives af personer, der har beføjelse hertil. Hvis en part giver afkald på en bestemmelse i Kontrakten, indebærer det ikke, at parten samtidig giver afkald på andre bestemmelser i Kontrakten eller på den samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Hvis en part undlader at håndhæve en bestemmelse i Kontrakten, indebærer det ikke, at parten giver afkald på bestemmelsen eller andre bestemmelser i Kontrakten. 21. Lovvalg og værneting 21.1 Kontrakten er underlagt dansk ret Ved tvister mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i Parternes organisationer Såfremt sådanne forhandlinger ikke har ført til et resultat inden for 10 arbejdsdage, står det hver af Parterne frit for at anlægge sag ved domstolene. 22. Kontraktens ophør 22.1 Kontrakten ophører senest den 31. december Kontrakten kan opsiges af Kunden med en måneds skriftligt varsel. I tilfælde af opsigelse er Konsulenten berettiget til et vederlag efter medgået tid for dokumenteret udført arbejde Følgende bestemmelser i Kontrakten skal overleve Kontrakten ophør: Pkt. 14, pkt. 15 og pkt. 19 og alle andre bestemmelser, som efter deres beskaffenhed vedvarer ud over Kontrakten ophør. Side 7 af 8

8 23. Underskrifter For Kunden: For Konsulenten: Dato: Dato: Underskrift: Underskrift: [Navn og titel] [Navn og titel] Side 8 af 8

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere