Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser"

Transkript

1 Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem Bunker 43 I/S, CVR-nr , Rantzausgade 41, 9000 Aalborg og køber, uanset hvor køber er hjemmehørende, og samtlige anskaffelser kategoriseres som Handelskøb, hvorfor Købelovens deklaratoriske bestemmelser er fraveget som følge af nærværende betingelser. For visse kontrakttyper kan gælde supplerende betingelser, sådanne betingelser skal have forrang, såfremt disse afviger fra nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og købers almindelige betingelser er nedennævnte betingelser gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Bunker43 er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjepart. 1. AFTALEGRUNDLAG OG BESKRIVELSER 1.1. En afgiven ordre er først bindende for Bunker43, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for Bunker43 s ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber inden 8 dage meddele dette til Bunker43. I modsat fald gælder Bunker43 s ordrebekræftelse Tilbud afgivet af Bunker43 er kun bindende for Bunker43, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos Bunker43 inden 8 dage efter, at tilbuddet er afgivet til køber Et tilbud/en ordrebekræftelse fra Bunker43 vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan Bunker43 tilbagekalde/annullere det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger køberen til at rejse krav af nogen art Oplysninger fra Bunker43 eller en af Bunker43 s forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og Bunker43 bærer ikke ansvaret for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål. Bunker43 bærer alene ansvaret herfor, hvis køber har krævet dette, og det er accepteret af Bunker43. Bunker43 tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer Kræver produkter særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, kan Bunker43 foreskrive, at sådan beskrivelse behandles fortroligt. Bunker43 er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder Bunker43 forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindelig aftalte, såfremt køber skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om

2 leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for køber, om produktet er fra den ene eller anden producent. Bunker43 er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt. 2. OMFANG AF YDELSER 2.1. Såfremt aftalen omfatter standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af Bunker43 specifikt til køber, opnår køber en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Køber må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Bunker43. Såfremt køberen foretager eller lader foretage ændringer i softwaren, bærer køber selv det fulde ansvar for ændringerne For installation beregnes de af Bunker43 til enhver tid gældende timesatser. Bunker43 s installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra Bunker43 til køber, beregnes de hos Bunker43 til enhver tid gældende timesatser. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må køber kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Bunker43. I modsat fald beregner Bunker43 serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster. 3. PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG BUNKER43 S EJENDOMSFORBEHOLD 3.1. Bunker43 s priser er fastsat inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms og eventuelle andre afgifter. Bunker43 er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, forsendelse, installation og levering Bunker43 er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Bunker43 s kontrol. Forøges Bunker43 s omkostninger som følge af købers forhold, kan Bunker43 kræve godtgørelse herfor Forfaldsdagen indtræder ved levering, medmindre anden forfaldsdag er accepteret af Bunker43. Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver Bunker43 renter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Bunker43 kan kræve godtgørelse for udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres

3 over. Køber er ikke berettiget til at modregne. Skal betaling præsteres i rater, forfalder den fulde restgæld til indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med en rate Såfremt køber ikke betaler rettidigt, eller Bunker43 ikke modtager tilfredsstillende kreditoplysninger om køber, er Bunker43 berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Bunker43 fastsat frist, er Bunker43 berettiget til at hæve aftalen I tilfælde af, at Bunker43 vælger at hæve aftalen som følge af købers misligholdelse, er Bunker43 som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne, medmindre større skade er lidt Bunker43 forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. Ved tilbagetagelse skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Bunker43 måtte blive påført. 4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 4.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Bunker43 s udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Bunker Bunker43 er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Bunker43 måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Bunker43, medmindre krænkelsen er forsætlig. 5. FORTROLIGHED 5.1. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Bunker43 s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Bunker43 s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab Parternes forpligtelser efter pkt gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret. 6. OVERGANG, LEVERINGSTID, FORSINKELSE OG KØBERS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER 6.1. Det solgte leveres ab Bunker43 s lager eller Bunker43 s leverandørs lager i Danmark efter Bunker43 s afgørelse.

4 6.2. Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Bunker43 s underleverandører. Bunker43 er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når Bunker43 forinden udløbet har afsendt det leverede, eller dette står til rådighed for Kunden. Såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger Foreligger der forsinkelse fra Bunker43 s side, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden to dage efter forsinkelsen er indtrådt, give Bunker43 et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel uden, at levering er foretaget, kan køber hæve aftalen. Har køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet Bunker43 et rimeligt varsel, foreligger der ikke forsinkelse, idet Bunker43 skal foretage levering snarest muligt. Med hensyn til Bunker43 s begrænsede ansvar ved forsinket levering henvises til bestemmelsen i pkt REKLAMATION, MANGLER, PRODUKTANSVAR OG BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR 7.1. Det leverede er alene undergivet Bunker43 s underleverandør eller producenternes garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. Bunker43 giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for det leverede Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal køber straks og inden 15 dage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser mv En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Bunker43 eller Bunker43 s underleverandører, eller såfremt køber eller tredjemand uden Bunker43 s samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede Ved begrundet og rettidig reklamation er Bunker43 efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Såfremt Bunker43 foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Bunker43 er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer i overensstemmelse med punkt 7.1. Konstaterer Bunker43, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Bunker43 berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Bunker43 i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag. Med hensyn til Bunker43 s begrænsede ansvar ved forsinket levering og mangler henvises til bestemmelsen i pkt Køber kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler Bunker43 er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Bunker43 er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori Bunker43 s produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. Ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne i pkt. 8 gælder også Bunker43 s eventuelle produktansvar og

5 ansvar som mellemhandler. I den udstrækning Bunker43 måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Bunker43 skadesløs i samme omfang, som Bunker43 s ansvar er begrænset. 8. BUNKER43 S ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER 8.1. Bunker43 er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at Bunker43 s leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. Bunker43 s erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed Bunker43 s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre DKK Bunker43 er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Bunker43 er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, og hvori Bunker43 s produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af kundens produkter indgår. Bunker43 fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og mellemhandlers ansvar Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Bunker43 ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Bunker43 s kontrol, og som Bunker43 ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 9. TVISTER 9.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af køber mod Bunker43 er Bunker43 s hjemting. Værneting for retssag anlagt af Bunker43 mod køber er Bunker43 s hjemting eller købers almindelige hjemting, efter Bunker43 s valg.

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Professionelle skabe

Professionelle skabe Professionelle skabe 2professionelle skabe Professionelle skabe garderobeskab til specialbehov LOS Forkortelsen LOS blev oprindeligt brugt i forbindelse med militærskabe, men det er ikke nødvendigvis kun

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere