HD 1. del. Grupperapport. Erhvervsøkonomi. (Opgaven skal løses gruppevis)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 1. del. Grupperapport. Erhvervsøkonomi. (Opgaven skal løses gruppevis)"

Transkript

1 HD 1. del Grupperapport i Erhvervsøkonomi (Opgaven skal løses gruppevis) Dette opgavesæt består af 1 projektopgave inkl. forside i alt 12 sider inkl. bilag Opgaven offentliggøres på Blackboard onsdag den kl Seneste frist for aflevering af besvarelse: onsdag den kl Besvarelsen afleveres i 3 eksemplarer (2 papirudgaver og 1 CD-ROM). Grupperapporten er udgangspunkt for den individuelle mundtlige eksamen. Husk at anføre navne og studienumre på gruppens medlemmer på opgaven.

2 2 Navnet på nærværende case er Lübker Golf. Casen er baseret på fiktive data dog er det tilstræbt at gøre casen så virkelighedsnær som muligt ved at indhente offentligt tilgængelige data fra Lübker Golf A/S på følgende sites: 5_Bilag_7.pdf samt børsinformation på: https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=34717&marketid=14 Ved besvarelse af casen vil det være nødvendigt at opstille supplerende forudsætninger. Disse skal klart fremgå af opgavebesvarelsen. Litteraturens begrebsapparat og modeller skal anvendes ved besvarelse af casen. Der må ikke rettes henvendelse til de i casen nævnte virksomheder. Besvarelsen af casen skal foretages efter retningslinjerne, som er beskrevet i Opgave- og eksamensforhold, der er vedlagt som bilag.

3 3 Baggrundsmateriale for de første 3 opgaver er ovenstående links og vedlagte bilag. Opgave 1 I forbindelse med evalueringen af nuværende strategi skal følgende udarbejdes: En identifikation af Lübker Golf s ressourcer En vurdering af de interne processer i Lübker Golf En samlet analyse af Lübker Golf s kernekompetencer En vurdering af markedsturbulens indenfor mindst to af de markedsområder, hvor Lübker Golf agerer på. Evalueringen skal give svar på, om strategien passer til kompetencer og mål, og om strategien virker og støttes af dominerende interessenter. Opgave 2 Opstil et forslag til målinger, som ledelsen i Lübker Golf kan anvende og dermed sikre sig, at performance fører til opfyldelse af strategien Opgave 3 Lübker Golf sælger produkter og ydelser, som må forventes at have en relativ høj indkomstelasticitet, hvilket betyder, at virksomheden har stor risiko for at blive ramt af den igangværende finanskrise. Ledelsen i Lübker Golf ønsker derfor udarbejdet en analyse af hvilke nye SBU er, der kan indgå i produktporteføljen i fremtiden, således at virksomhedens markedsrisiko mindskes. Der skal herunder også udarbejdes en vurdering af, hvorledes de nye SBU er skal indgå som en del af et konglomerat, eller om de organisatorisk skal indplaceres i den nuværende virksomhedsstruktur. Opgave 4 SPA centret udbyder en række forskellige SPA- og fitness produkter. I den forbindelse sælger man i foyeren til centret en specielt fremstillet badekåbe med centrets logo påtrykt. Badekåben fremstilles i Kina, men færdiggøres i et lokale, som endnu ikke er anvendt i forbindelse med centrets gårdbutik, idet der her er ledig plads. Færdiggørelsen af badekåben sker ved hjælp af en lille specialmaskine med tilhørende bemanding. Forrentning og afskrivning på denne maskine udgør kr ,- pr. år. Maskinen kan give badekåberne den sidste finish samt påtrykke logoet. De variable omkostninger til maskinens bemanding udgør kr. 210,- pr. time. Omkostningerne varierer proportionalt med det antal timer, som maskinen benyttes. Maskinen har en kapacitet på 1800 timer pr. år. Ved fremstilling af badekåberne er det teknisk muligt at aflaste den omtalte specialmaskine, inklusiv dennes bemanding. Badekåberne kan således færdiggøres ved håndarbejde. Her skal der anvendes en medarbejder, som aflønnes med kr. 150,- pr. time. Der er ikke nogen kapacitetsbegrænsning her, idet der er stor arbejdsløshed inden for det pågældende fagområde på egnen. I nedenstående tabel er angivet mulige kombinationsforhold mellem maskintid og håndarbejdstid ved fremstilling af 100 badekåber. Tid er angivet i timer. Maskintid Håndtid En given % - vis ændring i forbruget af begge variable produktionsfaktorer medfører en lige så stor %-vis ændring i den fremstillede mængde.

4 4 Opgave 4 (fortsat) Materialeomkostningerne udgør kr. 200,- pr. enhed. Virksomheden producerer nu ved anvendelse af 25 maskintimer og 100 håndtimer. 1. Er det ovenfor angivne produktionsforhold optimalt? 2. Såfremt I mener, dette ikke er tilfældet, bedes I grafisk angive det optimale produktionsforhold og vise ekspansionsvejen. 3. Bestem de variable gennemsnitsomkostninger i optimalsituationen. 4. Bestem de variable gennemsnitsomkostninger ved en produktion på 7200 stk. 5. Hvis punktet (30,76) skal være optimalt, hvilken pris skal der så gælde for håndarbejde? 6. Med udgangspunkt i beskrivelsen i denne opgave bedes I forklare begrebet the marginal rate of technical substitution (MRTS). Forklaringen skal gives, således at en ikke-økonom kan forstå det. Opgave 5 På grund af finanskrisen er salget af grunde til golfhuse næsten gået i stå. Dette har betydet, at der fortsat er et stort areal, som endnu ikke er byggemodnet, og som derfor henligger som uopdyrket landbrugsjord. Da der ikke er udsigt til, at salget af grunde kommer i gang igen lige med det samme, har man besluttet at dyrke kartofler på det ikke anvendte areal. Det forventes, at 1 kg kartofler kan sælges til kr. 6,-. Denne pris er fast inden for kapacitetsgrænsen, som er på kg. Omkostningerne ved dyrkningen kan beskrives på følgende måde: MC = 2 + 1/12500X Hvor MC er de marginale omkostninger (marginal cost) og X er antal kilo kartofler. 1. Bestem den optimale mængde og det årlige dækningsbidrag grafisk og matematisk. 2. Hvorledes vil I karakterisere markedet for kartofler (prisdannelse, elasticitet m.v)? Ved et besøg i den lokale Super Brugs er XXX blevet opmærksom på et kartoffelprodukt, som benævnes Minikartofler. En nærmere undersøgelse overbeviser XXX om, at dette produkt kan sælges som en mærkevare med en afsætningsfunktion, som kan beskrives således: P =12 1/10000X Hvor p er prisen pr. kg og X er antal kilo pr. år. For at sælge Minikartofler kræves, at man lejer en pakkemaskine til kr ,- for en sæson. De variable enhedsomkostninger til pakning m.v. udgør kr. 1,-. 3. Vil dette være fordelagtigt?

5 5 Opgave 6 I centrets Spa- og Fitnessafdeling kan man købe eksklusive tasker indeholdende diverse spa- og fitness-udstyr. Dette kan f.eks. være diverse cremer, voks, badesæber m.v. Taskerne pakkes af studerende, som samlet set kan arbejde i alt 920 timer pr. kvartal. Nedenfor er vist en oversigt over produkterne: Polter Abend Romance Happy Birthday Pris Kr./stk VC Kr./stk FC Kr./stk Profit Kr./stk Maksimal afsætning Stk Pakning varighed Timer/stk. 0,3 0,4 0,6 1. Forudsat ovennævnte prognoser holder stik, hvorledes skal man så planlægge i det kommende kvartal. Hvor stor bliver gevinsten? Salget af Happy Birthday viser sig nu at slå helt fejl. Det virker som om produktet er forkert prissat. I den forbindelse ønsker man vurderet, hvorledes produktet eventuelt kan prissættes. 2. Hvad er den laveste pris, hvortil man vil udbyde Happy Birthday? Man har nu fået en henvendelse fra en større virksomhed, som er interesseret i at købe netop 750 tasker, idet man ønsker at disponere over disse i forbindelse med en ordning for medarbejderne. Ved besvarelsen forudsættes, at salget af Happy Birthday for øjeblikket udgør 0 enheder. 3. Hvad er den laveste pris, hvortil man vil acceptere en ordre på netop 750 tasker? Opgave 7 Golfshoppen er netop fra USA blevet tilbudt agenturet for den verdenskendte golfbold Callaway. Man vurderer, at ved en pris på kr. 140,- pr. pakke med 6 bolde, kan der i Danmark afsættes 3000 pakker, mens afsætningen ved en pris på kr. 200,- falder til 0 pakker. Der forudsættes en lineær afsætningsfunktion. De variable omkostninger er proportionale og udgør kr. 60,- pr. pakke. 1. Bestem dækningsbidraget i optimalsituationen 2. Bestem priselasticiteten i optimalpunktet. Hvilken information får I ved at beregne priselasticitet? Det efterhånden store antal golfbaner udgør et miljøproblem, idet mange golfbolde bliver slået ud af banerne. Disse bolde bliver aldrig fundet og belaster på denne måde naturen. Miljømyndighederne ønsker derfor at pålægge hver golfbold en miljøafgift på kr. 2, Hvilken betydning vil dette få for virksomheden? 4. Hvor stort bliver dækningsbidraget? 5. Vurder prisen før og efter indførelsen af afgiften set i relation til afgiftens størrelse. De danske myndigheder er meget opmærksomme på problemet med de vildfarne golfbolde og deres forurening af naturen. Prøver af boldenes overfladebehandling viser, at denne ikke lever op til de danske bestemmelser. En forudsætning for agenturet er således, at man giver boldene en ny overfladebelægning.

6 6 Opgave 7 (fortsat) Efter forhandlinger med producenten aftales et prisafslag på kr. 4,- pr. bold, mod at man selv giver boldene en ny overfladebehandling. Der skal derfor anskaffes et mindre antal maskiner, som kan udføre den nødvendige behandling. Disse maskiner kan anskaffes til kr ,- pr stk. De har en levetid på 4 år hvorefter scrapværdien udgør kr De variable enhedsomkostninger er på kr. 6,- pr. pakke. Maskinernes kapacitet er pakker pr. år, idet stoffet til overfladebehandling kræver en vis tørre- og hærdningstid i maskinen. 6. Bestem det gevinstoptimale salg og vurder dette i forhold til besvarelsen af spørgsmål 1. I fastlægger selv kalkulationsrentefoden, idet I argumenterer for valget Opgave 8 Kontakten til den amerikanske producent af golfudstyr betyder muligheder for et mere omfangsrigt sortiment af golfudstyr i golfshoppen. Dette rejser spørgsmålet om, hvorledes distributionen af golfprodukterne skal finde sted. Disse overvejelser er for øjeblikket på det indledende stade. Overvejelserne og beregningerne kan anskueliggøres på følgende måde: Der tages udgangspunkt i et konkret produkt nemlig en Driver. Denne kan ifølge de foreløbige overvejelser distribueres på følgende måder: 1. Salg via grossist inden for sportsudstyr 2. Salg direkte til detailforretninger 3. Salg via internettet Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3 Salgspris 2.200, , ,- Indkøbspris 1.200, , ,- Salgsomkostninger 60,- 80,- 100,- Faste omkostninger/år Salgspris, indkøbspris og salgsomkostninger er angivet pr. enhed. Salgspriserne er afhængige af distributionsformen og kravet om efterfølgende avance. 1. Beregn for hver distributionsform Break Even punktet. 2. Beregn i hvilke afsætningsintervaller du vil benytte de viste distributionsformer Der er nu gået 2 år siden agenturet blev startet. Dengang valgte man at distribuere via mulighed 3. Salget det første år har ligget på stk. til prisen kr ,-. Salget det andet år har udgjort stk. til prisen kr ,- Det antages, at golfspillernes indkomst er steget 5 %, samt at golfudstyr har en indkomstelasticitet på +1,4. 1. Beregn priselasticiteten 2. Vurder hvorvidt den fundne priselasticitet er realistisk.

7 7 Opgave 9 Hr. NN har arvet 2 mio. kr. placeret i 6 % realkreditobligationer. I konsekvens heraf overvejer NN at investere i et sommerhus i Lübker. Sommerhuset er på 140 m2 og indrettet til 7 personer. Efter langvarige forhandlinger har sælger fået tilbudt: 3.7 mio. kr. kontant for huset nøglefærdigt incl. grund, inventar til 7 personer og div. handelsomkostninger. Endvidere kan det oplyses, at sommerhuset er beliggende på en af de billigste grunde i Lübker nemlig kr. De dyreste grunde koster ca. 2 mio. kr. Da sommerhuset tænkes erhvervet i investeringsøjemed, har NN undersøgt udlejningsmulighederne nøje. Det bedste tilbud mht. udlejning synes afgivet af et udlejningsbureau i Lübeck, Tyskland. Bureauet vurderer med udgangspunkt i Lübkers udlejningspriser for ferieboliger (7 personer), at følgende udlejning vil være realistisk: - sommerhalvåret uger, og - vinterhalvåret 13 uger. Bureauet beregner sig en formidlingsprovision på 22 %, hvis ejer afregnes i euro og yderligere 10 % hvis afregning skal ske i danske kroner. Tillige forudsættes, at Lübkers udlejningspriser er ekskl. forbrug (el til opvarmning etc.). Dette betales særskilt af lejer. 1. Opstil projektets betalingsrækker med en investeringshorisont på 10 år. 2. Vurder om projektet er fordelagtigt. 3. Hvad skal husets salgspris være om 10 år, for at NN som investor får en forrentning af den investerede kapital på 6 %. Den investerede kapital udgør 20 % af købsprisen, og resten finansieres efter aftale med kreditforening via et realkreditforeningslån. 4. Bestem værdien af skattebesparelserne ifølge de specielle skatteregler, der findes for beskatning af lejeindtægt fra sommerhusudlejning. De første kr. af lejeindtægten er skattefri og dernæst er 40 % af resten skattefri. Lejers elforbrug betragtes også som en lejeindtægt. Lejers årlige elforbrug er anslået til kr. 5. Tidligere i researchforløbet har et sommerhus i Blåvand været overvejet, og NN havde faktisk afgivet et købstilbud på sommerhuset på 5 mio. kr. kontant. Købstilbuddet blev accepteret af sælger, men afslået af sælgers bank, bl.a. fordi udbudsprisen var 7.9 mio. kr. Ejendomsmægleren, som har huset i kommission, vender nu tilbage og oplyser, at sælgers bank nu har fået mulighed for at deltage i bankpakke II. Derfor vil banken acceptere et tab på sælger og en salgspris på 5 mio. kr. kan accepteres. Om sommerhuset kan det oplyses, at det er beliggende i 1. klitrække mod Vesterhavet, og grunden går faktisk helt ned til vandkanten, idet grunden tillige omfatter en klitfredet strand på 12 tønder land. Sommerhuset er nærmest identisk med huset i Lübker mht. arkitektur, årgang, størrelse etc. Lejeindtægt til ejer vurderes til kr. pr. år ekskl. forbrug. (dvs. provision til udlejningsbureau er afregnet). Vurder om projektet er fordelagtigt. 6. Vurder investeringsalternativerne ud fra fundamentalprincip II og inddrag 1-2 ikke monetære kriterier for hvert alternativ i den samlede konklusion.

8 8 Bilag 1 Spil til halv pris på over 200 baner Golfhäftet kan nu benyttes i 52 klubber i Danmark samt i Sverige og Tyskland. Éngangsudgiften på 450 kroner er tjent hjem efter tre runder Af SØREN THORUP Set med forbrugerøjne - i dette tilfælde golfspillernes - er idéen fortrinlig, mens golfklubberne formentlig overvejer, om de graver deres egen grav i forhold til i hvert fald greenfeeindtægter eller netop øger dem takket være en billig markedsføring. "Spil til halv pris" er jo sød musik i enhver golfers ører, og det er lige, hvad folkene bag Golfhäftet - ja, de er svenskere - tilbyder. Ikke kun i Sverige, men også Danmark og Tyskland. Man køber Golfhäftet til 450 kroner, og så kan man spille til halv greenfee på 170 baner i Sverige, 52 i Danmark og 13 i Tyskland, hvoraf mange ligger i ret kort køreafstand fra den dansk-tyske grænse. Og ikke uvæsentligt: De fleste steder gælder ordningen også i weekender og på helligdage. Hæftet gælder et kalenderår, og man kan kun spille hver af de tilknyttede baner én gang. Fire fynske klubber med Hæftet er selvfølgelig kun attraktivt for golfere, som spiller på mange forskellige baner, idet éngangsudgiften på de 450 kr. pr. år jo skal fordeles på greenfeerunderne, men allerede efter tre runder har hæftet tjent sig hjem. Golfhäftet blev første gang udgivet i Sverige i 2006, og det har siden fået en repræsentant her i landet. På Fyn og øerne har Gyldensteen Golf, Proark Golf Odense Eventyr, Svendborg Golf Klub og Ærø Golf Klub indgået aftale med Golfhäftet. De er alle med i den fynske greenfeeordning, hvor medlemmer af andre fynske klubber spiller til halv greenfee på hverdage, men bortset fra Odense Eventyr accepterer de tre øvrige Golfhäftet alle dage, så det kan altså med fordel udnyttes i lokalområdet i weekender. De nærmeste i Jylland Blandt de nærmeste jyske klubber, der tilbyder halv greenfee, er Brundtland Golf & Hotel, Royal Oak og Comwell Kellers Park Golfklub. Det vil nok interessere en del, at også den meget roste Lübker Golf Resort er gået med i ordningen - dog " kun" på hverdage. På Sjælland er de for fynboer nærmeste baner med Golfhäfte-aftale Trelleborg Golfklub ved Slagelse og Skjoldenæsholm Golf Center. Golfhäftet kan købes på og i nogle golfklubber og -butikker.

9 9 Bilag 2 Lübker vært for Europa Tour-skolen Jp.dk (Jyllands-Posten) ord artikel-id: e171b43e Det højt respekterede Golf Magazine i USA har i sin januarudgave 2009 udnævnt den nye Robert Trent Jones-bane på Djursland til "Best New International Golf Course 2008". Næppe havde hovedaktionær Poul Anker Lübker fordøjet den fornemme hæder, før samme bane som den første i Danmark er blevet udpeget til den såkaldte stage 1 af Europa Tourens kvalifikationsskole, der spilles fra den 15. til den 18. september. Aftalen mellem tour-skolen og Lübker Golf Resort er treårig og er indgået af GolfPromote. Bilag 3 Danmarks bedste kok og tjener kåret København. Efter måneders hård træning og seks timers konkurrence kan Kenneth Hansen fra Restaurant Liga i Lübker Golf Resort i Nimtofte nu kalde sig Danmarks bedste kok. Han vandt med en menu af let saltede havtaskekæber, lammekrone med kryddersmør og citruscreme til dessert, da brancheorganisationen Horesta og 3F seneste weekend afviklede DM for kokke og tjenere i Bella Center i København. Med førstepladsen fulgte en præmie på kroner. Fødevareminister Eva Kjer Hansen stod for præmieoverrækkelsen og uddelte andenpræmien til Tommy Friis fra Molskroen i Ebeltoft og tredjepræmien til sidste års gulvvinder Allan Poulsen fra Henne Kirkeby Kro i Henne. Søren Appel Hansen er årets tjener Årets Kok blev afviklet samtidig med Årets Tjener, og her kunne fødevareministeren hænge guldmedaljen om halsen på Søren Appel Hansen fra Restaurant Frederikshøj i Århus, der også kunne gå hjem med en check på kr. Sølvmedaljen gik til Anita Kajhøj Ibsen fra Molskroen i Ebeltoft, mens Thilde Maarbjerg fra Kong Hans Kælder i København fik bronze. (FlA) Bilag 4 Arkitektens nye hus ved golfbanen Arkitekt og adm. direktør i arkitektfirmaet Årstidernes Arkitekter Torben Klausen blev så begejstret for de fritidshuse, hans eget firma havde været med til at tegne til Lübker Golf Resort, at han selv købte et af husene. Side 6-8 (Dette er et uddrag)

10 10 Bilag 5 Lübker Golf resort Ligger ved Nimtofte på Djursland - ca. 90 minutters kørsel fra Aalborg. Er en resort med 450 luksus ferieboliger - huse og lejligheder - og den første af sin art i Danmark. Hovedparten af boligejerne er fra Jylland - en mindre del af husene ejes af udlandsdanskere. Området er på 200 hektar - og bygget op om henholdsvis en ni- og en 27-hullers golfbane tegnet af den amerikanske golfbanearkitekt Robert Trent Jones II. Resortet er netop blevet kåret som verdens bedste nye golfbane i 2008 af det amerikanske blad Golf Magazine. Ud over golf er der også 3500 m2 med blandt andet subtropisk bad, café, spa, wellness, gourmetrestaurant og brasserie. Gourmetrestauranten LIGA har kokken Kenneth Hansen tilknyttet. Han blev sidste år nummer to ved DM for kokke. Idémand og hovedaktionær i golf - og livsstilsprojektet er Poul Anker Lübker, som netop har offentliggjort planer om et nyt golfprojekt ved Kolding til tre mia. kroner Bilag 6 Jyske rigmænd bygger golfparadis for 3 mia. kr. To finansfolk fra vindmølleindustrien negligerer økonomisk krise og lancerer nyt milliardprojekt med international topgolf, helårshuse og feriehuse tæt på Koldings centrum. Nogle mener, at det er i krisetider, man skal støbe de helt store planer.... I stedet har Poul Anker Lübker skabt Nordeuropas største og mest roste golfanlæg nogensinde med det børsnoterede Lübker Golf A/S på Djursland.... Planen er, at det nye golfprojekt skal etableres i samme unikke, internationale standard som Lübker Golf Resort, der efter blot et par måneders drift opnåede internationale hæderstitler som "Best New International Golf Course", "Danmarks Bedste Golfbane" og en finaleplads i "Development of the Year".... Flere mennesker vil få rigere naturoplevelser, og dyrene vil frit kunne bevæge sig på resortet uden blokerende barrierer," siger Poul Anker Lübker, der har fået ros af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Golf Union for de bæredygtige løsninger i resortet på Djursland.

11 11 Bilag 6 Eksamen gennemføres ved besvarelse af et case-oplæg, som løses i 3-4-mandsgrupper - efterfulgt af en individuel mundtlig eksamination på ca. 20 minutter, dels i casen og dels i hele pensum. Eksaminationen bedømmes med en individuel karakter. Opgave- og eksamensforhold 1. Eksamensgrupper Casen løses på gruppebasis. Hver gruppe består som hovedregel af 3-4 studerende. 2. Opgavebesvarelsen Ved besvarelse af de enkelte spørgsmål eller emneområder bør der indledes med diskussion og identifikation af emnets model- og metodemæssige placering. Af diskussionen bør det klart fremgå, hvilke modeller eller metoder, der vil blive anvendt ved besvarelse af opgaven eller emnet. Supplerende forudsætninger under de enkelte opgaver eller emner skal klart fremgå af besvarelsen. I besvarelsen redegøres der i alle tilfælde for de nødvendige forudsætninger, ligesom det vurderes hvorvidt forudsætningerne synes opfyldt. I det omfang grafiske afbildninger kan understøtte analysen af datamaterialet, bringes disse som en del af teksten og/eller som bilag. Tabeller, grafik og uddata fra edb-kørsler udstyres på sædvanlig måde med overskrifter m.m. med sigte på en god visuel præsentation. Teoretiske overvejelser, som er omtalt i pensummet eller i uddelte noter, bør ikke indgå i besvarelsen. Det er tilstrækkeligt at henvise til sidetal og eventuelt anføre formel- nummer. I forbindelse med vurdering af besvarelserne vil der blive lagt vægt på, at de i pensummet anvendte modeller, metoder og begreber er anvendt ved udarbejdelse af besvarelsen. 2.1 Form Besvarelsen udformes som en tekstbehandlet rapport på maksimalt 20 sider. Besvarelsen udstyres med en forside, hvor gruppenummeret, holdnummer, forfatternes navne, studium, fag, eksamenstermin og titel klart fremgår. 2.2 Kildehenvisninger Referater af kildemateriale, lånte eller mindre redigerede figurer, tabeller og lignende skal tydeligt fremstå som sådanne og med nøjagtig kildeangivelse. Citater er tilladt i begrænset omfang og skal anføres indrykket i citationstegn. Endvidere skal kilden klart fremgå. Direkte afskrift eller referater i ubehandlet form, som ikke er ledsaget af kildehenvisninger, kan medføre afvisning af opgaven, og dermed udelukkelse fra eksamen. 2.3 Kildefortegnelse Sidste side i rapporten reserveres til oplysning af de benyttede kilder. Følgende hovedpunkter skal medtages: Anvendte bøger med angivelse af forfatter, titel, trykkested og trykkeår. For håndbøger må yderligere anføres, hvilke afsnit der er benyttet. Anvendte tidsskriftsartikler med angivelse af forfatter, artiklens titel, skriftets navn, årgang, nr. og sidetal.

12 12 Personer, virksomheder eller institutioner, hvor der er indhentet oplysninger. Dette gælder også for personer, der har vejledt uofficielt. Forfatterne bør desuden være opmærksomme på, at kun den litteratur, der er direkte anvendt i opgaven, skal opføres i kildefortegnelsen, idet det skal være muligt for læserne at se hvilken litteratur, der direkte har haft indflydelse på rapportens indhold. Alternativt kan en supplerende litteraturliste angives. 2.4 Afleveringsfrist Opgaveteksten vil være tilgængelig på Blackboard fra onsdag den 29. april 2009 kl Besvarelsen afleveres/sendes i 2 papirudgaver og 1 CD-rom, så det er AU-HIH i hænde senest onsdag den 13. maj 2009 kl Eksamen Med udgangspunkt i besvarelsen gennemføres der individuel mundtlig eksamen fra og med 8. juni til og med 15. juni 2009 i fagets pensum. Den mundtlige eksamen har hele fagets pensum samt den afleverede case besvarelse som grundlag. Der kan således stilles spørgsmål i hele pensummet samt i den afleverede gruppeopgave, hvor fokus vil være på evnen til at perspektivere opgavebesvarelsen i forhold til pensummet generelt. 4. Opgaveservice Det tilstræbes, at opgaven er selvforklarende. Skulle der dog efter en gruppes meget velovervejede vurdering være tale om indlysende fejl eller mistolkningsmuligheder i opgaveteksten, som en relevant forudsætning ikke kan afbøde, kan der i sådanne nødstilfælde es til opgaveservice på følgende mailadresse: Såfremt det vurderes, at der er tale om en afgørende uklarhed i opgaven, vil der blive rundsendt en uddybende forklaring via de officielle mailadresser på Blackboard. Der ydes ikke nogen vejledning til udfærdigelse af opgaven fra underviserne. 5. Reeksamen Reeksamen gennemføres som den ordinære mundtlige eksamen, hvorfor der tages udgangspunkt i den oprindelige afleverede rapport. Reeksamen gennemføres primo/medio august.

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen

Matematik A. Højere handelseksamen Matematik A Højere handelseksamen hhx141-mat/a-305014 Fredag den 3. maj 014 kl. 9.00-14.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Team Børsen. Green Time ApS - Nordvangsparken 54-3460 Birkerød - Tlf: + 45 43 76 00 07 - www.green-time.com CVR 25065360 - Sydbank - 6748 1027521

Team Børsen. Green Time ApS - Nordvangsparken 54-3460 Birkerød - Tlf: + 45 43 76 00 07 - www.green-time.com CVR 25065360 - Sydbank - 6748 1027521 GOLF 2009 Team Børsen Bliv firmamedlem af Team Børsen og inviter forretningsforbindelser på golfoplevelser ud over det sædvanlige ved at spille med nogle af Danmarks mest talentfulde professionelle spillere!

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014 Matematik B Højere handelseksamen hhx142-mat/b-18082014 Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh121-mat/a-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere