HD 1. del. Grupperapport. Erhvervsøkonomi. (Opgaven skal løses gruppevis)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 1. del. Grupperapport. Erhvervsøkonomi. (Opgaven skal løses gruppevis)"

Transkript

1 HD 1. del Grupperapport i Erhvervsøkonomi (Opgaven skal løses gruppevis) Dette opgavesæt består af 1 projektopgave inkl. forside i alt 12 sider inkl. bilag Opgaven offentliggøres på Blackboard onsdag den kl Seneste frist for aflevering af besvarelse: onsdag den kl Besvarelsen afleveres i 3 eksemplarer (2 papirudgaver og 1 CD-ROM). Grupperapporten er udgangspunkt for den individuelle mundtlige eksamen. Husk at anføre navne og studienumre på gruppens medlemmer på opgaven.

2 2 Navnet på nærværende case er Lübker Golf. Casen er baseret på fiktive data dog er det tilstræbt at gøre casen så virkelighedsnær som muligt ved at indhente offentligt tilgængelige data fra Lübker Golf A/S på følgende sites: 5_Bilag_7.pdf samt børsinformation på: https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=34717&marketid=14 Ved besvarelse af casen vil det være nødvendigt at opstille supplerende forudsætninger. Disse skal klart fremgå af opgavebesvarelsen. Litteraturens begrebsapparat og modeller skal anvendes ved besvarelse af casen. Der må ikke rettes henvendelse til de i casen nævnte virksomheder. Besvarelsen af casen skal foretages efter retningslinjerne, som er beskrevet i Opgave- og eksamensforhold, der er vedlagt som bilag.

3 3 Baggrundsmateriale for de første 3 opgaver er ovenstående links og vedlagte bilag. Opgave 1 I forbindelse med evalueringen af nuværende strategi skal følgende udarbejdes: En identifikation af Lübker Golf s ressourcer En vurdering af de interne processer i Lübker Golf En samlet analyse af Lübker Golf s kernekompetencer En vurdering af markedsturbulens indenfor mindst to af de markedsområder, hvor Lübker Golf agerer på. Evalueringen skal give svar på, om strategien passer til kompetencer og mål, og om strategien virker og støttes af dominerende interessenter. Opgave 2 Opstil et forslag til målinger, som ledelsen i Lübker Golf kan anvende og dermed sikre sig, at performance fører til opfyldelse af strategien Opgave 3 Lübker Golf sælger produkter og ydelser, som må forventes at have en relativ høj indkomstelasticitet, hvilket betyder, at virksomheden har stor risiko for at blive ramt af den igangværende finanskrise. Ledelsen i Lübker Golf ønsker derfor udarbejdet en analyse af hvilke nye SBU er, der kan indgå i produktporteføljen i fremtiden, således at virksomhedens markedsrisiko mindskes. Der skal herunder også udarbejdes en vurdering af, hvorledes de nye SBU er skal indgå som en del af et konglomerat, eller om de organisatorisk skal indplaceres i den nuværende virksomhedsstruktur. Opgave 4 SPA centret udbyder en række forskellige SPA- og fitness produkter. I den forbindelse sælger man i foyeren til centret en specielt fremstillet badekåbe med centrets logo påtrykt. Badekåben fremstilles i Kina, men færdiggøres i et lokale, som endnu ikke er anvendt i forbindelse med centrets gårdbutik, idet der her er ledig plads. Færdiggørelsen af badekåben sker ved hjælp af en lille specialmaskine med tilhørende bemanding. Forrentning og afskrivning på denne maskine udgør kr ,- pr. år. Maskinen kan give badekåberne den sidste finish samt påtrykke logoet. De variable omkostninger til maskinens bemanding udgør kr. 210,- pr. time. Omkostningerne varierer proportionalt med det antal timer, som maskinen benyttes. Maskinen har en kapacitet på 1800 timer pr. år. Ved fremstilling af badekåberne er det teknisk muligt at aflaste den omtalte specialmaskine, inklusiv dennes bemanding. Badekåberne kan således færdiggøres ved håndarbejde. Her skal der anvendes en medarbejder, som aflønnes med kr. 150,- pr. time. Der er ikke nogen kapacitetsbegrænsning her, idet der er stor arbejdsløshed inden for det pågældende fagområde på egnen. I nedenstående tabel er angivet mulige kombinationsforhold mellem maskintid og håndarbejdstid ved fremstilling af 100 badekåber. Tid er angivet i timer. Maskintid Håndtid En given % - vis ændring i forbruget af begge variable produktionsfaktorer medfører en lige så stor %-vis ændring i den fremstillede mængde.

4 4 Opgave 4 (fortsat) Materialeomkostningerne udgør kr. 200,- pr. enhed. Virksomheden producerer nu ved anvendelse af 25 maskintimer og 100 håndtimer. 1. Er det ovenfor angivne produktionsforhold optimalt? 2. Såfremt I mener, dette ikke er tilfældet, bedes I grafisk angive det optimale produktionsforhold og vise ekspansionsvejen. 3. Bestem de variable gennemsnitsomkostninger i optimalsituationen. 4. Bestem de variable gennemsnitsomkostninger ved en produktion på 7200 stk. 5. Hvis punktet (30,76) skal være optimalt, hvilken pris skal der så gælde for håndarbejde? 6. Med udgangspunkt i beskrivelsen i denne opgave bedes I forklare begrebet the marginal rate of technical substitution (MRTS). Forklaringen skal gives, således at en ikke-økonom kan forstå det. Opgave 5 På grund af finanskrisen er salget af grunde til golfhuse næsten gået i stå. Dette har betydet, at der fortsat er et stort areal, som endnu ikke er byggemodnet, og som derfor henligger som uopdyrket landbrugsjord. Da der ikke er udsigt til, at salget af grunde kommer i gang igen lige med det samme, har man besluttet at dyrke kartofler på det ikke anvendte areal. Det forventes, at 1 kg kartofler kan sælges til kr. 6,-. Denne pris er fast inden for kapacitetsgrænsen, som er på kg. Omkostningerne ved dyrkningen kan beskrives på følgende måde: MC = 2 + 1/12500X Hvor MC er de marginale omkostninger (marginal cost) og X er antal kilo kartofler. 1. Bestem den optimale mængde og det årlige dækningsbidrag grafisk og matematisk. 2. Hvorledes vil I karakterisere markedet for kartofler (prisdannelse, elasticitet m.v)? Ved et besøg i den lokale Super Brugs er XXX blevet opmærksom på et kartoffelprodukt, som benævnes Minikartofler. En nærmere undersøgelse overbeviser XXX om, at dette produkt kan sælges som en mærkevare med en afsætningsfunktion, som kan beskrives således: P =12 1/10000X Hvor p er prisen pr. kg og X er antal kilo pr. år. For at sælge Minikartofler kræves, at man lejer en pakkemaskine til kr ,- for en sæson. De variable enhedsomkostninger til pakning m.v. udgør kr. 1,-. 3. Vil dette være fordelagtigt?

5 5 Opgave 6 I centrets Spa- og Fitnessafdeling kan man købe eksklusive tasker indeholdende diverse spa- og fitness-udstyr. Dette kan f.eks. være diverse cremer, voks, badesæber m.v. Taskerne pakkes af studerende, som samlet set kan arbejde i alt 920 timer pr. kvartal. Nedenfor er vist en oversigt over produkterne: Polter Abend Romance Happy Birthday Pris Kr./stk VC Kr./stk FC Kr./stk Profit Kr./stk Maksimal afsætning Stk Pakning varighed Timer/stk. 0,3 0,4 0,6 1. Forudsat ovennævnte prognoser holder stik, hvorledes skal man så planlægge i det kommende kvartal. Hvor stor bliver gevinsten? Salget af Happy Birthday viser sig nu at slå helt fejl. Det virker som om produktet er forkert prissat. I den forbindelse ønsker man vurderet, hvorledes produktet eventuelt kan prissættes. 2. Hvad er den laveste pris, hvortil man vil udbyde Happy Birthday? Man har nu fået en henvendelse fra en større virksomhed, som er interesseret i at købe netop 750 tasker, idet man ønsker at disponere over disse i forbindelse med en ordning for medarbejderne. Ved besvarelsen forudsættes, at salget af Happy Birthday for øjeblikket udgør 0 enheder. 3. Hvad er den laveste pris, hvortil man vil acceptere en ordre på netop 750 tasker? Opgave 7 Golfshoppen er netop fra USA blevet tilbudt agenturet for den verdenskendte golfbold Callaway. Man vurderer, at ved en pris på kr. 140,- pr. pakke med 6 bolde, kan der i Danmark afsættes 3000 pakker, mens afsætningen ved en pris på kr. 200,- falder til 0 pakker. Der forudsættes en lineær afsætningsfunktion. De variable omkostninger er proportionale og udgør kr. 60,- pr. pakke. 1. Bestem dækningsbidraget i optimalsituationen 2. Bestem priselasticiteten i optimalpunktet. Hvilken information får I ved at beregne priselasticitet? Det efterhånden store antal golfbaner udgør et miljøproblem, idet mange golfbolde bliver slået ud af banerne. Disse bolde bliver aldrig fundet og belaster på denne måde naturen. Miljømyndighederne ønsker derfor at pålægge hver golfbold en miljøafgift på kr. 2, Hvilken betydning vil dette få for virksomheden? 4. Hvor stort bliver dækningsbidraget? 5. Vurder prisen før og efter indførelsen af afgiften set i relation til afgiftens størrelse. De danske myndigheder er meget opmærksomme på problemet med de vildfarne golfbolde og deres forurening af naturen. Prøver af boldenes overfladebehandling viser, at denne ikke lever op til de danske bestemmelser. En forudsætning for agenturet er således, at man giver boldene en ny overfladebelægning.

6 6 Opgave 7 (fortsat) Efter forhandlinger med producenten aftales et prisafslag på kr. 4,- pr. bold, mod at man selv giver boldene en ny overfladebehandling. Der skal derfor anskaffes et mindre antal maskiner, som kan udføre den nødvendige behandling. Disse maskiner kan anskaffes til kr ,- pr stk. De har en levetid på 4 år hvorefter scrapværdien udgør kr De variable enhedsomkostninger er på kr. 6,- pr. pakke. Maskinernes kapacitet er pakker pr. år, idet stoffet til overfladebehandling kræver en vis tørre- og hærdningstid i maskinen. 6. Bestem det gevinstoptimale salg og vurder dette i forhold til besvarelsen af spørgsmål 1. I fastlægger selv kalkulationsrentefoden, idet I argumenterer for valget Opgave 8 Kontakten til den amerikanske producent af golfudstyr betyder muligheder for et mere omfangsrigt sortiment af golfudstyr i golfshoppen. Dette rejser spørgsmålet om, hvorledes distributionen af golfprodukterne skal finde sted. Disse overvejelser er for øjeblikket på det indledende stade. Overvejelserne og beregningerne kan anskueliggøres på følgende måde: Der tages udgangspunkt i et konkret produkt nemlig en Driver. Denne kan ifølge de foreløbige overvejelser distribueres på følgende måder: 1. Salg via grossist inden for sportsudstyr 2. Salg direkte til detailforretninger 3. Salg via internettet Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3 Salgspris 2.200, , ,- Indkøbspris 1.200, , ,- Salgsomkostninger 60,- 80,- 100,- Faste omkostninger/år Salgspris, indkøbspris og salgsomkostninger er angivet pr. enhed. Salgspriserne er afhængige af distributionsformen og kravet om efterfølgende avance. 1. Beregn for hver distributionsform Break Even punktet. 2. Beregn i hvilke afsætningsintervaller du vil benytte de viste distributionsformer Der er nu gået 2 år siden agenturet blev startet. Dengang valgte man at distribuere via mulighed 3. Salget det første år har ligget på stk. til prisen kr ,-. Salget det andet år har udgjort stk. til prisen kr ,- Det antages, at golfspillernes indkomst er steget 5 %, samt at golfudstyr har en indkomstelasticitet på +1,4. 1. Beregn priselasticiteten 2. Vurder hvorvidt den fundne priselasticitet er realistisk.

7 7 Opgave 9 Hr. NN har arvet 2 mio. kr. placeret i 6 % realkreditobligationer. I konsekvens heraf overvejer NN at investere i et sommerhus i Lübker. Sommerhuset er på 140 m2 og indrettet til 7 personer. Efter langvarige forhandlinger har sælger fået tilbudt: 3.7 mio. kr. kontant for huset nøglefærdigt incl. grund, inventar til 7 personer og div. handelsomkostninger. Endvidere kan det oplyses, at sommerhuset er beliggende på en af de billigste grunde i Lübker nemlig kr. De dyreste grunde koster ca. 2 mio. kr. Da sommerhuset tænkes erhvervet i investeringsøjemed, har NN undersøgt udlejningsmulighederne nøje. Det bedste tilbud mht. udlejning synes afgivet af et udlejningsbureau i Lübeck, Tyskland. Bureauet vurderer med udgangspunkt i Lübkers udlejningspriser for ferieboliger (7 personer), at følgende udlejning vil være realistisk: - sommerhalvåret uger, og - vinterhalvåret 13 uger. Bureauet beregner sig en formidlingsprovision på 22 %, hvis ejer afregnes i euro og yderligere 10 % hvis afregning skal ske i danske kroner. Tillige forudsættes, at Lübkers udlejningspriser er ekskl. forbrug (el til opvarmning etc.). Dette betales særskilt af lejer. 1. Opstil projektets betalingsrækker med en investeringshorisont på 10 år. 2. Vurder om projektet er fordelagtigt. 3. Hvad skal husets salgspris være om 10 år, for at NN som investor får en forrentning af den investerede kapital på 6 %. Den investerede kapital udgør 20 % af købsprisen, og resten finansieres efter aftale med kreditforening via et realkreditforeningslån. 4. Bestem værdien af skattebesparelserne ifølge de specielle skatteregler, der findes for beskatning af lejeindtægt fra sommerhusudlejning. De første kr. af lejeindtægten er skattefri og dernæst er 40 % af resten skattefri. Lejers elforbrug betragtes også som en lejeindtægt. Lejers årlige elforbrug er anslået til kr. 5. Tidligere i researchforløbet har et sommerhus i Blåvand været overvejet, og NN havde faktisk afgivet et købstilbud på sommerhuset på 5 mio. kr. kontant. Købstilbuddet blev accepteret af sælger, men afslået af sælgers bank, bl.a. fordi udbudsprisen var 7.9 mio. kr. Ejendomsmægleren, som har huset i kommission, vender nu tilbage og oplyser, at sælgers bank nu har fået mulighed for at deltage i bankpakke II. Derfor vil banken acceptere et tab på sælger og en salgspris på 5 mio. kr. kan accepteres. Om sommerhuset kan det oplyses, at det er beliggende i 1. klitrække mod Vesterhavet, og grunden går faktisk helt ned til vandkanten, idet grunden tillige omfatter en klitfredet strand på 12 tønder land. Sommerhuset er nærmest identisk med huset i Lübker mht. arkitektur, årgang, størrelse etc. Lejeindtægt til ejer vurderes til kr. pr. år ekskl. forbrug. (dvs. provision til udlejningsbureau er afregnet). Vurder om projektet er fordelagtigt. 6. Vurder investeringsalternativerne ud fra fundamentalprincip II og inddrag 1-2 ikke monetære kriterier for hvert alternativ i den samlede konklusion.

8 8 Bilag 1 Spil til halv pris på over 200 baner Golfhäftet kan nu benyttes i 52 klubber i Danmark samt i Sverige og Tyskland. Éngangsudgiften på 450 kroner er tjent hjem efter tre runder Af SØREN THORUP Set med forbrugerøjne - i dette tilfælde golfspillernes - er idéen fortrinlig, mens golfklubberne formentlig overvejer, om de graver deres egen grav i forhold til i hvert fald greenfeeindtægter eller netop øger dem takket være en billig markedsføring. "Spil til halv pris" er jo sød musik i enhver golfers ører, og det er lige, hvad folkene bag Golfhäftet - ja, de er svenskere - tilbyder. Ikke kun i Sverige, men også Danmark og Tyskland. Man køber Golfhäftet til 450 kroner, og så kan man spille til halv greenfee på 170 baner i Sverige, 52 i Danmark og 13 i Tyskland, hvoraf mange ligger i ret kort køreafstand fra den dansk-tyske grænse. Og ikke uvæsentligt: De fleste steder gælder ordningen også i weekender og på helligdage. Hæftet gælder et kalenderår, og man kan kun spille hver af de tilknyttede baner én gang. Fire fynske klubber med Hæftet er selvfølgelig kun attraktivt for golfere, som spiller på mange forskellige baner, idet éngangsudgiften på de 450 kr. pr. år jo skal fordeles på greenfeerunderne, men allerede efter tre runder har hæftet tjent sig hjem. Golfhäftet blev første gang udgivet i Sverige i 2006, og det har siden fået en repræsentant her i landet. På Fyn og øerne har Gyldensteen Golf, Proark Golf Odense Eventyr, Svendborg Golf Klub og Ærø Golf Klub indgået aftale med Golfhäftet. De er alle med i den fynske greenfeeordning, hvor medlemmer af andre fynske klubber spiller til halv greenfee på hverdage, men bortset fra Odense Eventyr accepterer de tre øvrige Golfhäftet alle dage, så det kan altså med fordel udnyttes i lokalområdet i weekender. De nærmeste i Jylland Blandt de nærmeste jyske klubber, der tilbyder halv greenfee, er Brundtland Golf & Hotel, Royal Oak og Comwell Kellers Park Golfklub. Det vil nok interessere en del, at også den meget roste Lübker Golf Resort er gået med i ordningen - dog " kun" på hverdage. På Sjælland er de for fynboer nærmeste baner med Golfhäfte-aftale Trelleborg Golfklub ved Slagelse og Skjoldenæsholm Golf Center. Golfhäftet kan købes på og i nogle golfklubber og -butikker.

9 9 Bilag 2 Lübker vært for Europa Tour-skolen Jp.dk (Jyllands-Posten) ord artikel-id: e171b43e Det højt respekterede Golf Magazine i USA har i sin januarudgave 2009 udnævnt den nye Robert Trent Jones-bane på Djursland til "Best New International Golf Course 2008". Næppe havde hovedaktionær Poul Anker Lübker fordøjet den fornemme hæder, før samme bane som den første i Danmark er blevet udpeget til den såkaldte stage 1 af Europa Tourens kvalifikationsskole, der spilles fra den 15. til den 18. september. Aftalen mellem tour-skolen og Lübker Golf Resort er treårig og er indgået af GolfPromote. Bilag 3 Danmarks bedste kok og tjener kåret København. Efter måneders hård træning og seks timers konkurrence kan Kenneth Hansen fra Restaurant Liga i Lübker Golf Resort i Nimtofte nu kalde sig Danmarks bedste kok. Han vandt med en menu af let saltede havtaskekæber, lammekrone med kryddersmør og citruscreme til dessert, da brancheorganisationen Horesta og 3F seneste weekend afviklede DM for kokke og tjenere i Bella Center i København. Med førstepladsen fulgte en præmie på kroner. Fødevareminister Eva Kjer Hansen stod for præmieoverrækkelsen og uddelte andenpræmien til Tommy Friis fra Molskroen i Ebeltoft og tredjepræmien til sidste års gulvvinder Allan Poulsen fra Henne Kirkeby Kro i Henne. Søren Appel Hansen er årets tjener Årets Kok blev afviklet samtidig med Årets Tjener, og her kunne fødevareministeren hænge guldmedaljen om halsen på Søren Appel Hansen fra Restaurant Frederikshøj i Århus, der også kunne gå hjem med en check på kr. Sølvmedaljen gik til Anita Kajhøj Ibsen fra Molskroen i Ebeltoft, mens Thilde Maarbjerg fra Kong Hans Kælder i København fik bronze. (FlA) Bilag 4 Arkitektens nye hus ved golfbanen Arkitekt og adm. direktør i arkitektfirmaet Årstidernes Arkitekter Torben Klausen blev så begejstret for de fritidshuse, hans eget firma havde været med til at tegne til Lübker Golf Resort, at han selv købte et af husene. Side 6-8 (Dette er et uddrag)

10 10 Bilag 5 Lübker Golf resort Ligger ved Nimtofte på Djursland - ca. 90 minutters kørsel fra Aalborg. Er en resort med 450 luksus ferieboliger - huse og lejligheder - og den første af sin art i Danmark. Hovedparten af boligejerne er fra Jylland - en mindre del af husene ejes af udlandsdanskere. Området er på 200 hektar - og bygget op om henholdsvis en ni- og en 27-hullers golfbane tegnet af den amerikanske golfbanearkitekt Robert Trent Jones II. Resortet er netop blevet kåret som verdens bedste nye golfbane i 2008 af det amerikanske blad Golf Magazine. Ud over golf er der også 3500 m2 med blandt andet subtropisk bad, café, spa, wellness, gourmetrestaurant og brasserie. Gourmetrestauranten LIGA har kokken Kenneth Hansen tilknyttet. Han blev sidste år nummer to ved DM for kokke. Idémand og hovedaktionær i golf - og livsstilsprojektet er Poul Anker Lübker, som netop har offentliggjort planer om et nyt golfprojekt ved Kolding til tre mia. kroner Bilag 6 Jyske rigmænd bygger golfparadis for 3 mia. kr. To finansfolk fra vindmølleindustrien negligerer økonomisk krise og lancerer nyt milliardprojekt med international topgolf, helårshuse og feriehuse tæt på Koldings centrum. Nogle mener, at det er i krisetider, man skal støbe de helt store planer.... I stedet har Poul Anker Lübker skabt Nordeuropas største og mest roste golfanlæg nogensinde med det børsnoterede Lübker Golf A/S på Djursland.... Planen er, at det nye golfprojekt skal etableres i samme unikke, internationale standard som Lübker Golf Resort, der efter blot et par måneders drift opnåede internationale hæderstitler som "Best New International Golf Course", "Danmarks Bedste Golfbane" og en finaleplads i "Development of the Year".... Flere mennesker vil få rigere naturoplevelser, og dyrene vil frit kunne bevæge sig på resortet uden blokerende barrierer," siger Poul Anker Lübker, der har fået ros af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Golf Union for de bæredygtige løsninger i resortet på Djursland.

11 11 Bilag 6 Eksamen gennemføres ved besvarelse af et case-oplæg, som løses i 3-4-mandsgrupper - efterfulgt af en individuel mundtlig eksamination på ca. 20 minutter, dels i casen og dels i hele pensum. Eksaminationen bedømmes med en individuel karakter. Opgave- og eksamensforhold 1. Eksamensgrupper Casen løses på gruppebasis. Hver gruppe består som hovedregel af 3-4 studerende. 2. Opgavebesvarelsen Ved besvarelse af de enkelte spørgsmål eller emneområder bør der indledes med diskussion og identifikation af emnets model- og metodemæssige placering. Af diskussionen bør det klart fremgå, hvilke modeller eller metoder, der vil blive anvendt ved besvarelse af opgaven eller emnet. Supplerende forudsætninger under de enkelte opgaver eller emner skal klart fremgå af besvarelsen. I besvarelsen redegøres der i alle tilfælde for de nødvendige forudsætninger, ligesom det vurderes hvorvidt forudsætningerne synes opfyldt. I det omfang grafiske afbildninger kan understøtte analysen af datamaterialet, bringes disse som en del af teksten og/eller som bilag. Tabeller, grafik og uddata fra edb-kørsler udstyres på sædvanlig måde med overskrifter m.m. med sigte på en god visuel præsentation. Teoretiske overvejelser, som er omtalt i pensummet eller i uddelte noter, bør ikke indgå i besvarelsen. Det er tilstrækkeligt at henvise til sidetal og eventuelt anføre formel- nummer. I forbindelse med vurdering af besvarelserne vil der blive lagt vægt på, at de i pensummet anvendte modeller, metoder og begreber er anvendt ved udarbejdelse af besvarelsen. 2.1 Form Besvarelsen udformes som en tekstbehandlet rapport på maksimalt 20 sider. Besvarelsen udstyres med en forside, hvor gruppenummeret, holdnummer, forfatternes navne, studium, fag, eksamenstermin og titel klart fremgår. 2.2 Kildehenvisninger Referater af kildemateriale, lånte eller mindre redigerede figurer, tabeller og lignende skal tydeligt fremstå som sådanne og med nøjagtig kildeangivelse. Citater er tilladt i begrænset omfang og skal anføres indrykket i citationstegn. Endvidere skal kilden klart fremgå. Direkte afskrift eller referater i ubehandlet form, som ikke er ledsaget af kildehenvisninger, kan medføre afvisning af opgaven, og dermed udelukkelse fra eksamen. 2.3 Kildefortegnelse Sidste side i rapporten reserveres til oplysning af de benyttede kilder. Følgende hovedpunkter skal medtages: Anvendte bøger med angivelse af forfatter, titel, trykkested og trykkeår. For håndbøger må yderligere anføres, hvilke afsnit der er benyttet. Anvendte tidsskriftsartikler med angivelse af forfatter, artiklens titel, skriftets navn, årgang, nr. og sidetal.

12 12 Personer, virksomheder eller institutioner, hvor der er indhentet oplysninger. Dette gælder også for personer, der har vejledt uofficielt. Forfatterne bør desuden være opmærksomme på, at kun den litteratur, der er direkte anvendt i opgaven, skal opføres i kildefortegnelsen, idet det skal være muligt for læserne at se hvilken litteratur, der direkte har haft indflydelse på rapportens indhold. Alternativt kan en supplerende litteraturliste angives. 2.4 Afleveringsfrist Opgaveteksten vil være tilgængelig på Blackboard fra onsdag den 29. april 2009 kl Besvarelsen afleveres/sendes i 2 papirudgaver og 1 CD-rom, så det er AU-HIH i hænde senest onsdag den 13. maj 2009 kl Eksamen Med udgangspunkt i besvarelsen gennemføres der individuel mundtlig eksamen fra og med 8. juni til og med 15. juni 2009 i fagets pensum. Den mundtlige eksamen har hele fagets pensum samt den afleverede case besvarelse som grundlag. Der kan således stilles spørgsmål i hele pensummet samt i den afleverede gruppeopgave, hvor fokus vil være på evnen til at perspektivere opgavebesvarelsen i forhold til pensummet generelt. 4. Opgaveservice Det tilstræbes, at opgaven er selvforklarende. Skulle der dog efter en gruppes meget velovervejede vurdering være tale om indlysende fejl eller mistolkningsmuligheder i opgaveteksten, som en relevant forudsætning ikke kan afbøde, kan der i sådanne nødstilfælde es til opgaveservice på følgende mailadresse: Såfremt det vurderes, at der er tale om en afgørende uklarhed i opgaven, vil der blive rundsendt en uddybende forklaring via de officielle mailadresser på Blackboard. Der ydes ikke nogen vejledning til udfærdigelse af opgaven fra underviserne. 5. Reeksamen Reeksamen gennemføres som den ordinære mundtlige eksamen, hvorfor der tages udgangspunkt i den oprindelige afleverede rapport. Reeksamen gennemføres primo/medio august.

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere