HD 1. del. Grupperapport. Erhvervsøkonomi. (Opgaven skal løses gruppevis)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 1. del. Grupperapport. Erhvervsøkonomi. (Opgaven skal løses gruppevis)"

Transkript

1 HD 1. del Grupperapport i Erhvervsøkonomi (Opgaven skal løses gruppevis) Dette opgavesæt består af 1 projektopgave inkl. forside i alt 12 sider inkl. bilag Opgaven offentliggøres på Blackboard onsdag den kl Seneste frist for aflevering af besvarelse: onsdag den kl Besvarelsen afleveres i 3 eksemplarer (2 papirudgaver og 1 CD-ROM). Grupperapporten er udgangspunkt for den individuelle mundtlige eksamen. Husk at anføre navne og studienumre på gruppens medlemmer på opgaven.

2 2 Navnet på nærværende case er Lübker Golf. Casen er baseret på fiktive data dog er det tilstræbt at gøre casen så virkelighedsnær som muligt ved at indhente offentligt tilgængelige data fra Lübker Golf A/S på følgende sites: 5_Bilag_7.pdf samt børsinformation på: https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=34717&marketid=14 Ved besvarelse af casen vil det være nødvendigt at opstille supplerende forudsætninger. Disse skal klart fremgå af opgavebesvarelsen. Litteraturens begrebsapparat og modeller skal anvendes ved besvarelse af casen. Der må ikke rettes henvendelse til de i casen nævnte virksomheder. Besvarelsen af casen skal foretages efter retningslinjerne, som er beskrevet i Opgave- og eksamensforhold, der er vedlagt som bilag.

3 3 Baggrundsmateriale for de første 3 opgaver er ovenstående links og vedlagte bilag. Opgave 1 I forbindelse med evalueringen af nuværende strategi skal følgende udarbejdes: En identifikation af Lübker Golf s ressourcer En vurdering af de interne processer i Lübker Golf En samlet analyse af Lübker Golf s kernekompetencer En vurdering af markedsturbulens indenfor mindst to af de markedsområder, hvor Lübker Golf agerer på. Evalueringen skal give svar på, om strategien passer til kompetencer og mål, og om strategien virker og støttes af dominerende interessenter. Opgave 2 Opstil et forslag til målinger, som ledelsen i Lübker Golf kan anvende og dermed sikre sig, at performance fører til opfyldelse af strategien Opgave 3 Lübker Golf sælger produkter og ydelser, som må forventes at have en relativ høj indkomstelasticitet, hvilket betyder, at virksomheden har stor risiko for at blive ramt af den igangværende finanskrise. Ledelsen i Lübker Golf ønsker derfor udarbejdet en analyse af hvilke nye SBU er, der kan indgå i produktporteføljen i fremtiden, således at virksomhedens markedsrisiko mindskes. Der skal herunder også udarbejdes en vurdering af, hvorledes de nye SBU er skal indgå som en del af et konglomerat, eller om de organisatorisk skal indplaceres i den nuværende virksomhedsstruktur. Opgave 4 SPA centret udbyder en række forskellige SPA- og fitness produkter. I den forbindelse sælger man i foyeren til centret en specielt fremstillet badekåbe med centrets logo påtrykt. Badekåben fremstilles i Kina, men færdiggøres i et lokale, som endnu ikke er anvendt i forbindelse med centrets gårdbutik, idet der her er ledig plads. Færdiggørelsen af badekåben sker ved hjælp af en lille specialmaskine med tilhørende bemanding. Forrentning og afskrivning på denne maskine udgør kr ,- pr. år. Maskinen kan give badekåberne den sidste finish samt påtrykke logoet. De variable omkostninger til maskinens bemanding udgør kr. 210,- pr. time. Omkostningerne varierer proportionalt med det antal timer, som maskinen benyttes. Maskinen har en kapacitet på 1800 timer pr. år. Ved fremstilling af badekåberne er det teknisk muligt at aflaste den omtalte specialmaskine, inklusiv dennes bemanding. Badekåberne kan således færdiggøres ved håndarbejde. Her skal der anvendes en medarbejder, som aflønnes med kr. 150,- pr. time. Der er ikke nogen kapacitetsbegrænsning her, idet der er stor arbejdsløshed inden for det pågældende fagområde på egnen. I nedenstående tabel er angivet mulige kombinationsforhold mellem maskintid og håndarbejdstid ved fremstilling af 100 badekåber. Tid er angivet i timer. Maskintid Håndtid En given % - vis ændring i forbruget af begge variable produktionsfaktorer medfører en lige så stor %-vis ændring i den fremstillede mængde.

4 4 Opgave 4 (fortsat) Materialeomkostningerne udgør kr. 200,- pr. enhed. Virksomheden producerer nu ved anvendelse af 25 maskintimer og 100 håndtimer. 1. Er det ovenfor angivne produktionsforhold optimalt? 2. Såfremt I mener, dette ikke er tilfældet, bedes I grafisk angive det optimale produktionsforhold og vise ekspansionsvejen. 3. Bestem de variable gennemsnitsomkostninger i optimalsituationen. 4. Bestem de variable gennemsnitsomkostninger ved en produktion på 7200 stk. 5. Hvis punktet (30,76) skal være optimalt, hvilken pris skal der så gælde for håndarbejde? 6. Med udgangspunkt i beskrivelsen i denne opgave bedes I forklare begrebet the marginal rate of technical substitution (MRTS). Forklaringen skal gives, således at en ikke-økonom kan forstå det. Opgave 5 På grund af finanskrisen er salget af grunde til golfhuse næsten gået i stå. Dette har betydet, at der fortsat er et stort areal, som endnu ikke er byggemodnet, og som derfor henligger som uopdyrket landbrugsjord. Da der ikke er udsigt til, at salget af grunde kommer i gang igen lige med det samme, har man besluttet at dyrke kartofler på det ikke anvendte areal. Det forventes, at 1 kg kartofler kan sælges til kr. 6,-. Denne pris er fast inden for kapacitetsgrænsen, som er på kg. Omkostningerne ved dyrkningen kan beskrives på følgende måde: MC = 2 + 1/12500X Hvor MC er de marginale omkostninger (marginal cost) og X er antal kilo kartofler. 1. Bestem den optimale mængde og det årlige dækningsbidrag grafisk og matematisk. 2. Hvorledes vil I karakterisere markedet for kartofler (prisdannelse, elasticitet m.v)? Ved et besøg i den lokale Super Brugs er XXX blevet opmærksom på et kartoffelprodukt, som benævnes Minikartofler. En nærmere undersøgelse overbeviser XXX om, at dette produkt kan sælges som en mærkevare med en afsætningsfunktion, som kan beskrives således: P =12 1/10000X Hvor p er prisen pr. kg og X er antal kilo pr. år. For at sælge Minikartofler kræves, at man lejer en pakkemaskine til kr ,- for en sæson. De variable enhedsomkostninger til pakning m.v. udgør kr. 1,-. 3. Vil dette være fordelagtigt?

5 5 Opgave 6 I centrets Spa- og Fitnessafdeling kan man købe eksklusive tasker indeholdende diverse spa- og fitness-udstyr. Dette kan f.eks. være diverse cremer, voks, badesæber m.v. Taskerne pakkes af studerende, som samlet set kan arbejde i alt 920 timer pr. kvartal. Nedenfor er vist en oversigt over produkterne: Polter Abend Romance Happy Birthday Pris Kr./stk VC Kr./stk FC Kr./stk Profit Kr./stk Maksimal afsætning Stk Pakning varighed Timer/stk. 0,3 0,4 0,6 1. Forudsat ovennævnte prognoser holder stik, hvorledes skal man så planlægge i det kommende kvartal. Hvor stor bliver gevinsten? Salget af Happy Birthday viser sig nu at slå helt fejl. Det virker som om produktet er forkert prissat. I den forbindelse ønsker man vurderet, hvorledes produktet eventuelt kan prissættes. 2. Hvad er den laveste pris, hvortil man vil udbyde Happy Birthday? Man har nu fået en henvendelse fra en større virksomhed, som er interesseret i at købe netop 750 tasker, idet man ønsker at disponere over disse i forbindelse med en ordning for medarbejderne. Ved besvarelsen forudsættes, at salget af Happy Birthday for øjeblikket udgør 0 enheder. 3. Hvad er den laveste pris, hvortil man vil acceptere en ordre på netop 750 tasker? Opgave 7 Golfshoppen er netop fra USA blevet tilbudt agenturet for den verdenskendte golfbold Callaway. Man vurderer, at ved en pris på kr. 140,- pr. pakke med 6 bolde, kan der i Danmark afsættes 3000 pakker, mens afsætningen ved en pris på kr. 200,- falder til 0 pakker. Der forudsættes en lineær afsætningsfunktion. De variable omkostninger er proportionale og udgør kr. 60,- pr. pakke. 1. Bestem dækningsbidraget i optimalsituationen 2. Bestem priselasticiteten i optimalpunktet. Hvilken information får I ved at beregne priselasticitet? Det efterhånden store antal golfbaner udgør et miljøproblem, idet mange golfbolde bliver slået ud af banerne. Disse bolde bliver aldrig fundet og belaster på denne måde naturen. Miljømyndighederne ønsker derfor at pålægge hver golfbold en miljøafgift på kr. 2, Hvilken betydning vil dette få for virksomheden? 4. Hvor stort bliver dækningsbidraget? 5. Vurder prisen før og efter indførelsen af afgiften set i relation til afgiftens størrelse. De danske myndigheder er meget opmærksomme på problemet med de vildfarne golfbolde og deres forurening af naturen. Prøver af boldenes overfladebehandling viser, at denne ikke lever op til de danske bestemmelser. En forudsætning for agenturet er således, at man giver boldene en ny overfladebelægning.

6 6 Opgave 7 (fortsat) Efter forhandlinger med producenten aftales et prisafslag på kr. 4,- pr. bold, mod at man selv giver boldene en ny overfladebehandling. Der skal derfor anskaffes et mindre antal maskiner, som kan udføre den nødvendige behandling. Disse maskiner kan anskaffes til kr ,- pr stk. De har en levetid på 4 år hvorefter scrapværdien udgør kr De variable enhedsomkostninger er på kr. 6,- pr. pakke. Maskinernes kapacitet er pakker pr. år, idet stoffet til overfladebehandling kræver en vis tørre- og hærdningstid i maskinen. 6. Bestem det gevinstoptimale salg og vurder dette i forhold til besvarelsen af spørgsmål 1. I fastlægger selv kalkulationsrentefoden, idet I argumenterer for valget Opgave 8 Kontakten til den amerikanske producent af golfudstyr betyder muligheder for et mere omfangsrigt sortiment af golfudstyr i golfshoppen. Dette rejser spørgsmålet om, hvorledes distributionen af golfprodukterne skal finde sted. Disse overvejelser er for øjeblikket på det indledende stade. Overvejelserne og beregningerne kan anskueliggøres på følgende måde: Der tages udgangspunkt i et konkret produkt nemlig en Driver. Denne kan ifølge de foreløbige overvejelser distribueres på følgende måder: 1. Salg via grossist inden for sportsudstyr 2. Salg direkte til detailforretninger 3. Salg via internettet Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3 Salgspris 2.200, , ,- Indkøbspris 1.200, , ,- Salgsomkostninger 60,- 80,- 100,- Faste omkostninger/år Salgspris, indkøbspris og salgsomkostninger er angivet pr. enhed. Salgspriserne er afhængige af distributionsformen og kravet om efterfølgende avance. 1. Beregn for hver distributionsform Break Even punktet. 2. Beregn i hvilke afsætningsintervaller du vil benytte de viste distributionsformer Der er nu gået 2 år siden agenturet blev startet. Dengang valgte man at distribuere via mulighed 3. Salget det første år har ligget på stk. til prisen kr ,-. Salget det andet år har udgjort stk. til prisen kr ,- Det antages, at golfspillernes indkomst er steget 5 %, samt at golfudstyr har en indkomstelasticitet på +1,4. 1. Beregn priselasticiteten 2. Vurder hvorvidt den fundne priselasticitet er realistisk.

7 7 Opgave 9 Hr. NN har arvet 2 mio. kr. placeret i 6 % realkreditobligationer. I konsekvens heraf overvejer NN at investere i et sommerhus i Lübker. Sommerhuset er på 140 m2 og indrettet til 7 personer. Efter langvarige forhandlinger har sælger fået tilbudt: 3.7 mio. kr. kontant for huset nøglefærdigt incl. grund, inventar til 7 personer og div. handelsomkostninger. Endvidere kan det oplyses, at sommerhuset er beliggende på en af de billigste grunde i Lübker nemlig kr. De dyreste grunde koster ca. 2 mio. kr. Da sommerhuset tænkes erhvervet i investeringsøjemed, har NN undersøgt udlejningsmulighederne nøje. Det bedste tilbud mht. udlejning synes afgivet af et udlejningsbureau i Lübeck, Tyskland. Bureauet vurderer med udgangspunkt i Lübkers udlejningspriser for ferieboliger (7 personer), at følgende udlejning vil være realistisk: - sommerhalvåret uger, og - vinterhalvåret 13 uger. Bureauet beregner sig en formidlingsprovision på 22 %, hvis ejer afregnes i euro og yderligere 10 % hvis afregning skal ske i danske kroner. Tillige forudsættes, at Lübkers udlejningspriser er ekskl. forbrug (el til opvarmning etc.). Dette betales særskilt af lejer. 1. Opstil projektets betalingsrækker med en investeringshorisont på 10 år. 2. Vurder om projektet er fordelagtigt. 3. Hvad skal husets salgspris være om 10 år, for at NN som investor får en forrentning af den investerede kapital på 6 %. Den investerede kapital udgør 20 % af købsprisen, og resten finansieres efter aftale med kreditforening via et realkreditforeningslån. 4. Bestem værdien af skattebesparelserne ifølge de specielle skatteregler, der findes for beskatning af lejeindtægt fra sommerhusudlejning. De første kr. af lejeindtægten er skattefri og dernæst er 40 % af resten skattefri. Lejers elforbrug betragtes også som en lejeindtægt. Lejers årlige elforbrug er anslået til kr. 5. Tidligere i researchforløbet har et sommerhus i Blåvand været overvejet, og NN havde faktisk afgivet et købstilbud på sommerhuset på 5 mio. kr. kontant. Købstilbuddet blev accepteret af sælger, men afslået af sælgers bank, bl.a. fordi udbudsprisen var 7.9 mio. kr. Ejendomsmægleren, som har huset i kommission, vender nu tilbage og oplyser, at sælgers bank nu har fået mulighed for at deltage i bankpakke II. Derfor vil banken acceptere et tab på sælger og en salgspris på 5 mio. kr. kan accepteres. Om sommerhuset kan det oplyses, at det er beliggende i 1. klitrække mod Vesterhavet, og grunden går faktisk helt ned til vandkanten, idet grunden tillige omfatter en klitfredet strand på 12 tønder land. Sommerhuset er nærmest identisk med huset i Lübker mht. arkitektur, årgang, størrelse etc. Lejeindtægt til ejer vurderes til kr. pr. år ekskl. forbrug. (dvs. provision til udlejningsbureau er afregnet). Vurder om projektet er fordelagtigt. 6. Vurder investeringsalternativerne ud fra fundamentalprincip II og inddrag 1-2 ikke monetære kriterier for hvert alternativ i den samlede konklusion.

8 8 Bilag 1 Spil til halv pris på over 200 baner Golfhäftet kan nu benyttes i 52 klubber i Danmark samt i Sverige og Tyskland. Éngangsudgiften på 450 kroner er tjent hjem efter tre runder Af SØREN THORUP Set med forbrugerøjne - i dette tilfælde golfspillernes - er idéen fortrinlig, mens golfklubberne formentlig overvejer, om de graver deres egen grav i forhold til i hvert fald greenfeeindtægter eller netop øger dem takket være en billig markedsføring. "Spil til halv pris" er jo sød musik i enhver golfers ører, og det er lige, hvad folkene bag Golfhäftet - ja, de er svenskere - tilbyder. Ikke kun i Sverige, men også Danmark og Tyskland. Man køber Golfhäftet til 450 kroner, og så kan man spille til halv greenfee på 170 baner i Sverige, 52 i Danmark og 13 i Tyskland, hvoraf mange ligger i ret kort køreafstand fra den dansk-tyske grænse. Og ikke uvæsentligt: De fleste steder gælder ordningen også i weekender og på helligdage. Hæftet gælder et kalenderår, og man kan kun spille hver af de tilknyttede baner én gang. Fire fynske klubber med Hæftet er selvfølgelig kun attraktivt for golfere, som spiller på mange forskellige baner, idet éngangsudgiften på de 450 kr. pr. år jo skal fordeles på greenfeerunderne, men allerede efter tre runder har hæftet tjent sig hjem. Golfhäftet blev første gang udgivet i Sverige i 2006, og det har siden fået en repræsentant her i landet. På Fyn og øerne har Gyldensteen Golf, Proark Golf Odense Eventyr, Svendborg Golf Klub og Ærø Golf Klub indgået aftale med Golfhäftet. De er alle med i den fynske greenfeeordning, hvor medlemmer af andre fynske klubber spiller til halv greenfee på hverdage, men bortset fra Odense Eventyr accepterer de tre øvrige Golfhäftet alle dage, så det kan altså med fordel udnyttes i lokalområdet i weekender. De nærmeste i Jylland Blandt de nærmeste jyske klubber, der tilbyder halv greenfee, er Brundtland Golf & Hotel, Royal Oak og Comwell Kellers Park Golfklub. Det vil nok interessere en del, at også den meget roste Lübker Golf Resort er gået med i ordningen - dog " kun" på hverdage. På Sjælland er de for fynboer nærmeste baner med Golfhäfte-aftale Trelleborg Golfklub ved Slagelse og Skjoldenæsholm Golf Center. Golfhäftet kan købes på og i nogle golfklubber og -butikker.

9 9 Bilag 2 Lübker vært for Europa Tour-skolen Jp.dk (Jyllands-Posten) ord artikel-id: e171b43e Det højt respekterede Golf Magazine i USA har i sin januarudgave 2009 udnævnt den nye Robert Trent Jones-bane på Djursland til "Best New International Golf Course 2008". Næppe havde hovedaktionær Poul Anker Lübker fordøjet den fornemme hæder, før samme bane som den første i Danmark er blevet udpeget til den såkaldte stage 1 af Europa Tourens kvalifikationsskole, der spilles fra den 15. til den 18. september. Aftalen mellem tour-skolen og Lübker Golf Resort er treårig og er indgået af GolfPromote. Bilag 3 Danmarks bedste kok og tjener kåret København. Efter måneders hård træning og seks timers konkurrence kan Kenneth Hansen fra Restaurant Liga i Lübker Golf Resort i Nimtofte nu kalde sig Danmarks bedste kok. Han vandt med en menu af let saltede havtaskekæber, lammekrone med kryddersmør og citruscreme til dessert, da brancheorganisationen Horesta og 3F seneste weekend afviklede DM for kokke og tjenere i Bella Center i København. Med førstepladsen fulgte en præmie på kroner. Fødevareminister Eva Kjer Hansen stod for præmieoverrækkelsen og uddelte andenpræmien til Tommy Friis fra Molskroen i Ebeltoft og tredjepræmien til sidste års gulvvinder Allan Poulsen fra Henne Kirkeby Kro i Henne. Søren Appel Hansen er årets tjener Årets Kok blev afviklet samtidig med Årets Tjener, og her kunne fødevareministeren hænge guldmedaljen om halsen på Søren Appel Hansen fra Restaurant Frederikshøj i Århus, der også kunne gå hjem med en check på kr. Sølvmedaljen gik til Anita Kajhøj Ibsen fra Molskroen i Ebeltoft, mens Thilde Maarbjerg fra Kong Hans Kælder i København fik bronze. (FlA) Bilag 4 Arkitektens nye hus ved golfbanen Arkitekt og adm. direktør i arkitektfirmaet Årstidernes Arkitekter Torben Klausen blev så begejstret for de fritidshuse, hans eget firma havde været med til at tegne til Lübker Golf Resort, at han selv købte et af husene. Side 6-8 (Dette er et uddrag)

10 10 Bilag 5 Lübker Golf resort Ligger ved Nimtofte på Djursland - ca. 90 minutters kørsel fra Aalborg. Er en resort med 450 luksus ferieboliger - huse og lejligheder - og den første af sin art i Danmark. Hovedparten af boligejerne er fra Jylland - en mindre del af husene ejes af udlandsdanskere. Området er på 200 hektar - og bygget op om henholdsvis en ni- og en 27-hullers golfbane tegnet af den amerikanske golfbanearkitekt Robert Trent Jones II. Resortet er netop blevet kåret som verdens bedste nye golfbane i 2008 af det amerikanske blad Golf Magazine. Ud over golf er der også 3500 m2 med blandt andet subtropisk bad, café, spa, wellness, gourmetrestaurant og brasserie. Gourmetrestauranten LIGA har kokken Kenneth Hansen tilknyttet. Han blev sidste år nummer to ved DM for kokke. Idémand og hovedaktionær i golf - og livsstilsprojektet er Poul Anker Lübker, som netop har offentliggjort planer om et nyt golfprojekt ved Kolding til tre mia. kroner Bilag 6 Jyske rigmænd bygger golfparadis for 3 mia. kr. To finansfolk fra vindmølleindustrien negligerer økonomisk krise og lancerer nyt milliardprojekt med international topgolf, helårshuse og feriehuse tæt på Koldings centrum. Nogle mener, at det er i krisetider, man skal støbe de helt store planer.... I stedet har Poul Anker Lübker skabt Nordeuropas største og mest roste golfanlæg nogensinde med det børsnoterede Lübker Golf A/S på Djursland.... Planen er, at det nye golfprojekt skal etableres i samme unikke, internationale standard som Lübker Golf Resort, der efter blot et par måneders drift opnåede internationale hæderstitler som "Best New International Golf Course", "Danmarks Bedste Golfbane" og en finaleplads i "Development of the Year".... Flere mennesker vil få rigere naturoplevelser, og dyrene vil frit kunne bevæge sig på resortet uden blokerende barrierer," siger Poul Anker Lübker, der har fået ros af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Golf Union for de bæredygtige løsninger i resortet på Djursland.

11 11 Bilag 6 Eksamen gennemføres ved besvarelse af et case-oplæg, som løses i 3-4-mandsgrupper - efterfulgt af en individuel mundtlig eksamination på ca. 20 minutter, dels i casen og dels i hele pensum. Eksaminationen bedømmes med en individuel karakter. Opgave- og eksamensforhold 1. Eksamensgrupper Casen løses på gruppebasis. Hver gruppe består som hovedregel af 3-4 studerende. 2. Opgavebesvarelsen Ved besvarelse af de enkelte spørgsmål eller emneområder bør der indledes med diskussion og identifikation af emnets model- og metodemæssige placering. Af diskussionen bør det klart fremgå, hvilke modeller eller metoder, der vil blive anvendt ved besvarelse af opgaven eller emnet. Supplerende forudsætninger under de enkelte opgaver eller emner skal klart fremgå af besvarelsen. I besvarelsen redegøres der i alle tilfælde for de nødvendige forudsætninger, ligesom det vurderes hvorvidt forudsætningerne synes opfyldt. I det omfang grafiske afbildninger kan understøtte analysen af datamaterialet, bringes disse som en del af teksten og/eller som bilag. Tabeller, grafik og uddata fra edb-kørsler udstyres på sædvanlig måde med overskrifter m.m. med sigte på en god visuel præsentation. Teoretiske overvejelser, som er omtalt i pensummet eller i uddelte noter, bør ikke indgå i besvarelsen. Det er tilstrækkeligt at henvise til sidetal og eventuelt anføre formel- nummer. I forbindelse med vurdering af besvarelserne vil der blive lagt vægt på, at de i pensummet anvendte modeller, metoder og begreber er anvendt ved udarbejdelse af besvarelsen. 2.1 Form Besvarelsen udformes som en tekstbehandlet rapport på maksimalt 20 sider. Besvarelsen udstyres med en forside, hvor gruppenummeret, holdnummer, forfatternes navne, studium, fag, eksamenstermin og titel klart fremgår. 2.2 Kildehenvisninger Referater af kildemateriale, lånte eller mindre redigerede figurer, tabeller og lignende skal tydeligt fremstå som sådanne og med nøjagtig kildeangivelse. Citater er tilladt i begrænset omfang og skal anføres indrykket i citationstegn. Endvidere skal kilden klart fremgå. Direkte afskrift eller referater i ubehandlet form, som ikke er ledsaget af kildehenvisninger, kan medføre afvisning af opgaven, og dermed udelukkelse fra eksamen. 2.3 Kildefortegnelse Sidste side i rapporten reserveres til oplysning af de benyttede kilder. Følgende hovedpunkter skal medtages: Anvendte bøger med angivelse af forfatter, titel, trykkested og trykkeår. For håndbøger må yderligere anføres, hvilke afsnit der er benyttet. Anvendte tidsskriftsartikler med angivelse af forfatter, artiklens titel, skriftets navn, årgang, nr. og sidetal.

12 12 Personer, virksomheder eller institutioner, hvor der er indhentet oplysninger. Dette gælder også for personer, der har vejledt uofficielt. Forfatterne bør desuden være opmærksomme på, at kun den litteratur, der er direkte anvendt i opgaven, skal opføres i kildefortegnelsen, idet det skal være muligt for læserne at se hvilken litteratur, der direkte har haft indflydelse på rapportens indhold. Alternativt kan en supplerende litteraturliste angives. 2.4 Afleveringsfrist Opgaveteksten vil være tilgængelig på Blackboard fra onsdag den 29. april 2009 kl Besvarelsen afleveres/sendes i 2 papirudgaver og 1 CD-rom, så det er AU-HIH i hænde senest onsdag den 13. maj 2009 kl Eksamen Med udgangspunkt i besvarelsen gennemføres der individuel mundtlig eksamen fra og med 8. juni til og med 15. juni 2009 i fagets pensum. Den mundtlige eksamen har hele fagets pensum samt den afleverede case besvarelse som grundlag. Der kan således stilles spørgsmål i hele pensummet samt i den afleverede gruppeopgave, hvor fokus vil være på evnen til at perspektivere opgavebesvarelsen i forhold til pensummet generelt. 4. Opgaveservice Det tilstræbes, at opgaven er selvforklarende. Skulle der dog efter en gruppes meget velovervejede vurdering være tale om indlysende fejl eller mistolkningsmuligheder i opgaveteksten, som en relevant forudsætning ikke kan afbøde, kan der i sådanne nødstilfælde es til opgaveservice på følgende mailadresse: Såfremt det vurderes, at der er tale om en afgørende uklarhed i opgaven, vil der blive rundsendt en uddybende forklaring via de officielle mailadresser på Blackboard. Der ydes ikke nogen vejledning til udfærdigelse af opgaven fra underviserne. 5. Reeksamen Reeksamen gennemføres som den ordinære mundtlige eksamen, hvorfor der tages udgangspunkt i den oprindelige afleverede rapport. Reeksamen gennemføres primo/medio august.

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte l 127 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 3 opgaver, der vejledende forventes at

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Jo 9 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf3 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen

Matematik A. Højere handelseksamen Matematik A Højere handelseksamen hhx141-mat/a-305014 Fredag den 3. maj 014 kl. 9.00-14.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI Juni 1999 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidlerer tilladte

ERHVERVSØKONOMI Juni 1999 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidlerer tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 19t ERHVERVSØKONOMI Juni 1999 Skriftlig eksamen Alle skriftlige hjælpemidlerer tilladte Dette opgavesæt består af5 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004

Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004 1 HD-studiet Aalborg Universitet Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004 Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opqaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/a

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/a Matematik A Højere handelseksamen hhx14-mat/a-1808014 Mandag den 18. august 014 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen

Matematik A. Højere handelseksamen Matematik A Højere handelseksamen hhx131-mat/a-705013 Mandag den 7. maj 013 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

AALBORG lljniversitet HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997

AALBORG lljniversitet HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997 AALBORG lljnverstet HD-STUDERNE SKRFTLG EKSAMEN ERHVERVSØKONOM (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997 Opgaverne vurderes med følgende vægte: Opgave l: 20% Opgave 2: 35% Opgave 3: 25% Opgave 4: 20% 100% /67 1 AS Workingcloth

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Fagbeskrivelse til Frit Projekt

Fagbeskrivelse til Frit Projekt Fagbeskrivelse til Frit Projekt Arbejdet med projektrapporten, der udarbejdes som afslutning på suppleringsforløbet for markedsførings og finansøkonomer tager udgangspunkt i en erhvervsøkonomisk problemstilling

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Omeksamen august 2005 Økonomi Del/delprøve: BA-oecon., 3. semester Fag: B4-2: Regnskab og finansiering, 2. del Antal sider i opgavesættet:

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh101-mat/a-27052010 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Onsdag den 29. maj 1996 kl Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI. Onsdag den 29. maj 1996 kl Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD - 1. del 97 ERHVERVSØKONOMI Onsdag den 29. maj 1996 kl. 9.00-13.00 Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 3 opgaver, der indgår i bedømmelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Vejledende opgave 2

Matematik A. Højere handelseksamen. Vejledende opgave 2 Matematik A Højere handelseksamen Vejledende opgave Efterår 01 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve skal

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Tirsdag den 15. december 2015 kl hhx153-mat/a

Matematik A. Højere handelseksamen. Tirsdag den 15. december 2015 kl hhx153-mat/a Matematik A Højere handelseksamen hh153-mat/a-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 16. december 2013 kl. 9.00-14.00. hhx133-mat/a-16122013

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 16. december 2013 kl. 9.00-14.00. hhx133-mat/a-16122013 Matematik A Højere handelseksamen hhx133-mat/a-161013 Mandag den 16. december 013 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl Mandag den 15. august 2011 kl hhx112-mat/b

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl Mandag den 15. august 2011 kl hhx112-mat/b Matematik B Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx112-mat/b-15082011 Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med min vægtning af de enkelte spørgsmål. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Afleveringsopgave Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere