40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente"

Transkript

1 NR. 5 MAJ pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket svarer til boligejere. Andelen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån er vokset i de seneste år og vil højst sandsynligt fortsætte med at stige i de kommende år. Realkreditforeningen har udarbejdet en analyse af realkreditbelåningen fordelt på lånetyper. Den viser pæn vækst i rentetilpasningslån og afdragsfrie lån, der begge er støt stigende siden indførelsen af de afdragsfrie lån i Rentetilpasningslånene udgjorde knapt 400 mia. kr. i 2005 og udgør i dag over det dobbelte, nemlig 833 mia. kr., hvilket er en stigning fra 44 pct. til 62 pct. af boligejernes realkreditgæld fra udgangen af 2004 til 1. kvartal De afdragsfrie lån blev introduceret i 4. kvartal 2003, hvorefter de hurtigt blev populære. Allerede ved udgangen af 2004 udgjorde de knapt 20 pct. eller 170 mia. kr. af boliggælden. De afdragsfrie lån er vokset fra 170 mia. kr. primo 2005 til i dag at udgøre over 700 mia. kr., der svarer til ca. 53 pct. af boliggælden til private. Nedenstående figur viser udviklingen i rentetilpasningslån og afdragsfrie lån samt kombinationen af de to. Samlet set er boliggælden vokset fra 884 mia. kr. i 4. kvartal 2004 til mia. kr. i 1. kvartal Boliggælden er over 5½ år vokset i gennemsnit med ca. 85 mia. kr. pr. år.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Boligejernes fordeling af boliggæld på lånetyper ,0 % mia. kr ,2 % 3,1 % 27,7 % 12,6 % 21,9% variabelt forrentet (uden afdrag) fastforrentet (uden afdrag) Variabelt forrentet (med afdrag) fastforrentet (med afdrag) % ,6 % kvt kvt kvt kvt kvt. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Egne beregninger på baggrund af talmateriale fra Realkreditforeningen og Realkreditrådet. Rentetilpasningslån er populære Figuren viser, at andelen af variabelt forrentede lån er steget fra 43,9 pct. (16,2 + 27,7) ved udgangen af 2004 til 61,9 pct. ( ,9) af boliggælden, hvilket svarer til en stigning fra 388 mia. kr. til 833 mia. kr. De variabelt forrentede lån med afdrag er relativt set faldet fra 27,7 pct. til 21,9 pct. i perioden, men lånetypen er dog absolut set større end tidligere, da der i 4. kvartal 2004 blev lånt for 245 mia. kr.; dette tal er i dag steget til 295 mia. kr. (den røde farve i figuren ovenfor). Væksten i de populære rentetilpasningslån fortsætter sandsynligvis, så længe forskellen mellem den korte og lange rente er så stor, som den er i dag. P.t. er den korte rente et stykke under 1,5 pct. og den lange rente på omkring 5 pct., hvilket betyder store besparelser på ydelsen ved at vælge lån med variabel rente.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Afdragsfrie lån er endnu mere populære I figuren ovenfor ser man, at de afdragsfrie lån udgjorde 19,3 pct. (16,2 + 3,1) af boliggælden ved udgangen af 2004, men er steget til 52,6 pct. ( ,6) i 1. kvartal De afdragsfrie lån udgjorde 171 mia. kr. i 2004, som i dag er steget til 708 mia. kr. De variable forrentede lån uden afdrag er det mest populære af samtlige låneformer, da den er steget fra 16,2 pct. til 40 pct., hvilket svarer til, at der var lån for 144 mia. kr. i 2004, der er steget til 539 mia. kr. i pct. af boligejerne har altså et rentetilpasningslån, hvor der ikke afdrages på gælden. "Det svarer til, at ca boligejere har taget et afdragsfrit lån med variabel rente i deres bolig. Det er en overraskende stor andel, der har de mest rentefølsomme lån i form af en kombination af variabel rente og afdragsfrihed, hvor rentestigninger slår hårdest igennem," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. De fastforrentede lån har samlet set tabt markedsandele til de variabelt forrentede lån. Men de fastforrentede lån uden afdrag klarer sig ganske pænt, da de er steget fra 3,1 pct. af den samlede gæld til 12,6 pct., hvilket svarer til 169 mia. kr. i De afdragsfrie lån har været en historisk succes, da de på seks år er vokset til knap 700 mia. kr., og i dag udgør lidt over halvdelen (53 pct.) af boliggælden. Det skal dog også bemærkes, at lidt under halvdelen (47 pct.) af boliggælden, ca. 650 mia. kr., fortsat er realkreditlån, hvor boligejerne løbende afdrager på gælden. Fremtiden Alt tyder på, at andelen af rentetilpassede lån vil stige lige så længe, den korte rente er markant lavere end den lange rente. Der er heller ikke noget, der tyder på, at andelen af afdragsfrie lån vil falde foreløbig. "Boligejerne har taget godt imod både de variabelt forrentede lån og de afdragsfrie lån samt kombinationen af de to. Det har givet den enkelte boligejer nye redskaber til at planlægge sin livssituation, og her er håndteringen af boliggælden central. Man skal dog altid huske på, at der er fordele og ulemper ved de enkelte lånetyper, og man kan få rådgivning i sit realkreditinstitut om, hvad der er mest fordelagtigt i den situation, man står i. Vinden blæser i øjeblikket i retning af, at flere boligejere vælger afdragsfrie lån og variable forrentede lån," vurderer Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Rentetilpasningslån er en succes mia. kr Variabel forrentede lån Fast forrentede lån kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditforeningen og Realkreditrådet Afdragsfrie lån er en succes mia. kr Lån uden afdrag Lån med afdrag kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditforeningen og Realkreditrådet

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Realkreditobligationer er særligt vigtige for Danmark I Danmark spiller realkreditobligationer en helt anderledes central rolle end i andre lande. De er en afgørende del af det finansielle system, og hvis de klassificeres dårligt i de kommende likviditetsregler, rammer det Danmark særlig hårdt. I Danmark stammer en meget stor del af obligationsmassen fra realkreditinstitutterne, mens statsobligationer spiller en relativt mindre rolle end i andre lande. Den udestående mængde er tilmed meget stor, sammenholdt med BNP, jf. figuren. Denne særlige situation har betydning for den internationale diskussion om likviditetsregler, der også er beskrevet i dette nyhedsbrev. Hvis ikke realkreditobligationer behandles lige så gunstigt som statsobligationer, vil det i særlig grad gå ud over Danmark. Udestående obligationer som andel af BNP pct. af BNP Tyskland Frankrig Storbritannien Italien Spanien Holland Sverige Danmark Statsobligationer Covered bonds Den danske realkreditmodel skiller sig på mange måder ud fra andre modeller for boligfinansiering i Europa. Selv om der også i andre lande findes banker, der specialiserer sig i boliglån, kræves det sjældent, at lånene alene skal finansieres ved

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 obligationsudstedelse som hos de danske realkreditinstitutter. Lånene finansieres oftest på samme måde som andre ikke boligrelaterede lån. Covered bonds eller andre obligationer er blot én blandt flere finansieringskilder, fx indskud. I Danmark derimod finansieres et realkreditinstitut fuldt ud med obligationer. Da markedet for boliglån i Danmark tilmed er stort, betyder denne situation, at den udestående mængde af covered bonds i Danmark er meget betydelig. Faktisk er Danmark det eneste land i Europa, hvor udestående af covered bonds er så markant større end mængden af statsobligationer. Obligationerne står både i lovgivningsmæssig forstand og vurderet efter erfaringerne fra finanskrisen, på lige fod med statsobligationer med hensyn til likviditet og sikkerhed. Det ville derfor være uberettiget, hvis realkreditobligationer skulle klassificeres ringere, og en sådan ændring ville i særlig grad påvirke Danmark. Konsekvensen ville blive, at investorerne ville ønske at sælge ud af deres beholdninger med dårligere kurser og dyrere lån til følge. Kraftig kritik af likviditetsregler Forslagene til nye internationale likviditetsregler har været i høring, og kritikken er massiv fra en række centrale organisationer, især i de store europæiske lande. De danske problemer er dog lidt atypiske, der er derfor behov for en særskilt indsats for at gøre opmærksom på de særlige forhold i dansk realkredit. Realkreditforeningen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at Basel-komitéens forslag til nye likviditetsregler er meget problematiske, både fordi obligationerne bliver mindre attraktive og lånene dermed dyrere, og fordi rentetilpasningslån på det nærmeste bliver umuliggjort. Reglerne tager ikke hensyn til danske realkreditinstitutter, der efter loven skal finansiere deres udlån fuldt ud med obligationer. Realkreditobligationer klassificeres ikke som fuldt likvide aktiver for investorerne, og de anses for at være en ustabil kilde til finansiering for realkreditinstitutterne selv. Finanskrisen viste, at forudsætningerne bag forslaget er ukorrekte.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Forslagene har netop været i offentlig høring, og svarene viser, at Danmark langt fra er det eneste land, hvor der er stor skepsis mod forslagene. Kritikken er faktisk massiv, fx i Tyskland, Frankrig og en række andre lande samt en række organisationer på europæisk niveau. Det giver håb om, at forslagsstillerne lytter til kritikken. Set fra et dansk synspunkt er det positivt, at vi ikke er det eneste land, hvor forslagene skaber problemer. På den anden side er det dog også klart, at Danmark har nogle helt specielle problemer, der ikke bliver løst, med mindre vi fra dansk side gør tydeligt opmærksom på dem. Mange organisationer kritiserer, at definitionen af likvide aktiver er alt for stram, men Danmark kan af naturlige grunde ikke hente støtte til næste trin i argumentationen, nemlig at realkreditobligationer er lige så likvide som statsobligationer. Meget få obligationer er lige så likvide som danske realkreditobligationer, og Danmark må selv arbejde for at få anerkendt det faktum. Kun et enkelt høringssvar fra Tyskland fremhæver, at obligationsfinansiering som i dansk realkredit kan være en pålidelig kilde til finansiering, som groft undervurderes i regelsættet. Det betyder ikke nødvendigvis, at andre er uenige, men det er Danmark selv, der må fremføre synspunktet. Høringssvarene kommer kun i meget ringe omfang fra offentlige myndigheder, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvilke holdninger der er til forslagene på politisk niveau. Erfaringsmæssigt bliver kritik i høringssvar dog aldrig helt ignoreret, især ikke når den er så markant, som det er tilfældet her, men Danmark må selv på banen og overbevise beslutningstagerne om, at den danske model er likviditetsmæssigt sund og robust og derfor bør kunne fortsætte under de kommende regler.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Gennemgående kritikpunkter Nedenfor er opremset en række af de kritikpunkter, der går igen i et stort antal høringssvar. Kritikken er skarp og velanbragt, og den viser, at forslagene har skabt bekymring mange andre steder end i Danmark. Et gennemgående tema i kritikken er, at reglerne synes skabt ud fra en tankegang om, at der kan laves et enkelt regelsæt, der fungerer hensigtsmæssigt alle steder, one size fits all. De finansielle sektorer er så forskellige med hensyn til virksomhedsstrukturer, infrastruktur, forretningsmodeller og udbud af aktiver, at der er behov for en meget mere nuanceret opgørelse af likviditeten. Det er fx ikke rimeligt at stille krav til porteføljesammensætningen uden hensyn til, hvilke aktiver der er udbudt i det pågældende land. Likviditet bør ikke søges bragt på formel, da en fair vurdering altid må tage udgangspunkt i et konkret tilfælde. De makroøkonomiske effekter er ikke gennemtænkt. Reglerne er så indgribende, at den pengepolitiske transmissionsmekanisme forstyrres, dvs. pengepolitikkens virkning på bankernes adfærd og virksomhedernes lånemuligheder ændres. En central opgave for den finansielle sektor er at yde langsigtede udlån finansieret med indskud på anfordring og anden kortsigtet finansiering, den såkaldte løbetidstransformation. Hvis reglerne bliver for stramme, kan denne vigtige funktion blive hæmmet fordi den ifølge reglerne giver for store likviditetsrisici. En række forskellige forretningsmodeller bliver umulige eller stærkt besværliggjorte, herunder fx transaktionstunge og derivatrelaterede aktiviteter. Parametrene er overforsigtige, grænsende til det ekstreme. De er baseret på alt for restriktive antagelser, som ikke er baseret på realiteterne. Dette vil hæmme normale og fornuftige aktiviteter til skade for samfundsøkonomien. Bankerne vil blive tvunget til at holde alt for store mængder likviditet, der ifølge reglerne ikke må bruges til at dække et faktisk likviditetsbehov, netop fordi de altid skal være i reserve. Dette kan i sig selv hæmme omsætning og likviditet i aktiverne. Definitionen af likvide aktiver er alt for snæver. En række andre aktiver, som i praksis er likvide, bør inkluderes. Særligt fremhæves covered bonds.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 2010 Der tages ikke hensyn til, om aktiver kan bruges som sikkerhed for lån i centralbanken. Det er urealistisk at kræve, at institutterne skal være helt uafhængige af centralbanklån i krisetider, når den samme type kredit er fuldt tilgængelig i gode tider. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere