Som advokat for i alt sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53"

Transkript

1 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag J.nr hholmla T hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U Som advokat for i alt sagsøgere (samlet benævnt "sagsøgerne") (advokat Lars Svenning Andersen og advokat Henrik Holtse) Mod DON G Energy Power A/S Overgade Fredericia og DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej Fredericia (samlet benævnt "de sagsøgte" eller "Elsam") (advokat Erik Bertelsen) Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Arhus C. T F ww.bechbruun.com København. Arhus..

2 BECH~~BRUUN INDHOLDSFORTEGNELSE Påstande i relation til deldomsforhandling...4 Processuelle bemærkninger Udvælgelse af prøvesager Fremlagt dokumentation Indirekte skadelidte Søgsmålskompetence Supplerende sagsfremstilling Det teoretiske udgangspunkt for markedsmisbrug i form af urimeligt høje priser Konkurrencemyndighedernes afgørelser Elsam har misforstået afgørelserne Markedsmisbrug er fastslået i et vist omfang Konkurrencerådets afgørelser indeholder en minimumsopgørelse Indledende betragtninger Bemærkninger om betydning af privat håndhævelse Yderligere overordnede betragtninger...16 Materielle anbringender Ansvarsgrundlag Elsam har overtrådt konkurrenceloven Elsams overtrædelse af konkurrenceloven er erstatningspådragende (stævningens punkt 2) Tilsagnsaftalen har ingen betydning for culpabedømmelsen Konkurrencemyndighedernes konstatering af lovovertrædeisen udgør relevant ansvarsgrundlag Markedsmisbrug i 2. halvår Årsagssammenhæng Bemærkninger til svarskriftet Årsagssammenhæng mellem markedsmisbruget og tab på spotmarkedet (stævningens punkt 3.2) Årsagssammenhæng mellem markedsmisbruget og tab baseret på fastpriskontrakter (stævningens punkt 3.3) Adækvans De enkelte tab er adækvate (stævningens punkt 4) Tabsopgørelse Generelt om beviskrav til tabsopgørelsen Det reelle tab er større end opgjort af Konkurrencestyrelsen De af Elsam påståede grundlæggende fejl Opgørelse af de enkelte tab - fastsættelse af en rimelig pris i alle de omhandlede timer, hvor markedsmisbruget fandt sted Opgørelse af produktionsomkostninger Fastsættelse af en rimelig fortjeneste Eventuel indregning af prisvariationstilæg

3 ECH'~~BRUlJi'J 5.4 Eventuel indregning af alternativomkostninger i form af salgsværdien af gratis tildelte CO2-kvoter Reduktion begrundet i PSO-tarif Reduktion i relation til 2. halvår Mulige tabsberegninger Tabsberegning for elhandelsselskab Tabsberegninger for spotkontrakt Tabsberegninger for en fastpriskontrakt Overvæltning Overvæltning fra Energi Danmark til slutaftagere Overvæltning fra slutaftagere Renter Renteberegning fra de enkelte kravs opståen Elsams domshenvisninger er ikke relevante Beregning af renter i prøve sagerne Besvarelse af provokationer Indledning Besvarelse af provokationer ad realiteten Provokation angående tabsberegningsmodel Elhandelsselskaberne Øvrige sagsøgere Besvarelse af provokationer ad formaliteten Rette sagsøger

4 BECH-BRUlJi'J pastande I RELATION TIL DELDOMSFORHANDLING Sagsøgerne skal i henhold til retsplejelovens 253, stk. 2, anmode om, at retten afsiger deldom vedrørende tre prøvesager i henhold til følgende påstande: Principale påstande 1) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Energi Danmark A/S at betale kr ,12 med tillæg af procesrenter af dette beløb fra 27. januar subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 2) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Woodpro A/S at betale kr ,93 med tillæg af proces renter fra Woodpro A/S's betalingstidspunkter, så 1/40 af det samlede krav forrentes fra den 6. oktober 2003 og derefter 1/40 af det samlede krav regnet fra den 6. i hver af de følgende måneder (sidste gang fra den 6. februar 2007) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 3) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Dalum Papir A/S at betale kr ,39 med tillæg af procesrenter fra Dalum Papir AlS's betalingstidspunkter, så 1/12 af det samlede krav forrentes fra den 25. februar 2004 og derefter 1/12 af det samlede krav regnet fra hver den følgende 25. i hver måned (sidste gang fra den 25. januar 2005) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. Subsidiære påstande 1) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Energi Danmark A/S at betale et af retten fastsat mindre beløb med tilæg af proces renter af dette beløb fra den 27. januar subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 2) De sagsøgte tipligtes in solidum eller alternativt til Woodpro A/S at betale et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af proces renter fra Woodpro A/S's betalingstidspunkter, så 1/40 af det samlede krav forrentes fra den 6. oktober 2003 og derefter 1/40 af det samlede krav regnet fra den 6. i hver af de følgende måneder (sidste gang fra den 6. februar 2007) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 3) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Dalum Papir A/S at betale et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af procesrenter fra Dalum Papir A/S's betalingstidspunkter, så 1/12 af det samlede krav forrentes fra den 25. februar 2004 og derefter 1/12 af det samlede krav regnet fra hver den følgende 25. i hver måned (sidste gang fra den 25. januar 2005) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 4

5 BECH-BRULJN PROCESSUELLE BEMÆRKNINGER 1. Udvælgelse af prøvesager Retten har ved kendelse af 27. april 2009 bestemt, at sagen skal behandles således, at alle krav fra de i alt sagsøgere kumuleres, men at sagsøgerne udvælger nogle "prøvesager" til brug for en deldomsforhandling. Sagsøgerne har udvalgt i alt 3 prøvesager, der vedrører følgende: 1 ) Krav fra et elhandelsselskab 2) Krav fra en slutaftager baseret på spotkontrakter 3) Krav fra en slutaftager baseret på en fastpriskontrakt Der henvises til, at sagsøgerne tidligere har udarbejdet tillæg ti stævningen, hvor der var fremlagt to prøvesager. Efterfølgende fremkom Elsam med en række indsigelser imod de to fremlagte prøvesager, herunder at kravene ikke dækkede hele den relevante periode. Sagsøgerne har derfor udvalgt nogle nye prøvesager, som dækker hele perioden, hvorfor de tidligere fremlagte prøvesager ikke længere er relevante. De 3 udvalgte prøvesager er følgende: 1) Krav fra Energi Danmark A/S baseret på kontrakt nr (Bilag 3.500) 2) Krav fra Woodpro AIS baseret på spotkontrakt nr (Bilag 3.501), nr (Bilag 3.502), nr (Bilag 3.503) og nr (Bilag 3.504) 3) Krav fra Dalum Papir A/S baseret på fastpriskontrakt nr. 537 (Bilag 3.505) Deldommen vedrører således alene erstatning relateret til disse kontrakter og ikke til de 3 sagsøgeres øvrige erstatningskrav. Kontrakterne er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med, at samtlige kontrakter blev fremlagt. Elsam har imidlertid anmodet om, at alle tilhørende bilag til kontrakterne bliver fremlagt. Derfor fremlægges kontrakterne nu med tilhørende bilag, og således at de får tildelt et nyt bilagsnummer. Det medfører den fordel, at bilagsnumrene er samlet, hvilket forbedrer overskueligheden til brug for en deldomsforhandling. Sagsøgerne skal i henhold til retsplejelovens 253, stk. 2, anmode om, at retten afsiger deldom vedrørende disse tre prøvesager i henhold til de i replikken nedlagte påstande. Det er herefter sagsøgernes forventning, at alle eller langt størstedelen af de øvrige sagsøgeres krav reelt vil blive afklaret med denne deldom. 5

6 BECH~BRlJlJi'l Elsam har i svarskriftet fremlagt et bilag M, som er en detaljeret gennemgang af de fremlagte kontrakter med mange tusinde opfordringer. Formålet hermed synes alene at være at påbegynde en realitetsbehandling af samtlige sager i strid med såvel rettens tilkendegivelser som begge parters tilkendegivne støtte til at søge denne sag løst mest hensigtsmæssigt via afklaringen af nogle prøvesager. Formålet med at gennemføre prøvesagerne forspildes, hvis sagsøgerne går i gang med at besvare disse opfordringer på nuværende tidspunkt, hvorfor sagsøgerne vil afvente dette, indtil der foreligger en deldom baseret på de 3 udvalgte prøvesager. De opfordringer, der er tilknyttet de tre udvalgte prøvesager, besvares i det omfang, det findes relevant. Derudover har Elsam anført en række formalitetsindsigelser vedrørende enkelte af sagsøgerne, herunder de sagsøgere, der er forsyningspligtselskaber, og de 4 sagsøgere, som først senere er indgået i sagen. Sagsøgerne ønsker også først at kommentere disse indsigelser, når der foreligger en deldom, da det på det tidspunkt kan afgøres, om det er relevant at behandle disse formalitetsindsigelser. i givet fald vil sagsøgerne fremkomme med et særskilt proces skrift herom. 2. Fremlagt dokumentation Sagsøgerne fremlægger dokumentation for de 3 udvalgte prøvesager med denne replik. Som det fremgår nedenfor, er tabsberegningen afhængig af, hvilke forudsætninger retten vælger at anvende til opgørelsen af, hvad der var en rimelig pris i hver time i perioden. For så vidt angår spotkontrakter giver de behandlede forudsætninger i alt mulighed for 108 forskellige kombinationer, hvorfor der kan opstilles 108 tabsberegninger pr. spotkontrakt. Hver enkelt tabsberegning består af et excel-regneark, hvor tabet for hver enkelt time er opgjort. Der er timer i perioden, hvorfor dette excel-ark fylder et væsentligt antal sider i udskrevet form (cirka 850 sider). Det er sagsøgernes opfattelse, at retten ikke har behov for hver enkelt af de 108 forskellige beregninger i udskrevet form, da den juridiske stillingtagen til, hvilke forudsætninger der skal indgå i tabsberegningen, ikke skal eller kan afgøres på grundlag af disse bilag, men ud fra det i processkrifterne anførte. Der er derfor alene tale om do- 6

7 B H~BRUtjN kumentation for, at det samlede krav for hver tabsberegning er opgjort korrekt ved anvendelse af de forskellige forudsætninger. Sagsøgerne har derfor valgt at fremlægge en enkelt tabsberegning i udskrevet form for hver prøvesag, så retten har mulighed for at se princippet i tabsberegningen. De øvrige tabsberegninger, som har hver deres bilagsnummer, fremlægges i elektronisk form, således at retten og Elsam har mulighed for at kontrollere, at de anførte beløb er korrekt opgjort på grundlag af de forskellge forudsætninger. Hvis retten finder, at det vil være mere hensigtsmæssigt at fremlægge disse bilag i udskrevet form, gør sagsøgerne selvfølgelig gerne det. For at lette overskueligheden har sagsøgerne udarbejdet en samlet oversigt over resultaterne af tabsberegningerne for de forskellige forudsætninger, som fremlægges som forsiden af hvert af de udskrevne bilag. For så vidt angår tab for en fastpriskontrakt fylder beregningen kun en enkelt formel, hvorfor der kan laves en samlet oversigt over disse tab i et udskrevet bilag. Derfor er følgende bilag vedrørende tabsberegningerne fremlagt: Bilag : Tabsberegninger for Energi Danmark A/S. Bilag : Tabsberegninger for Woodpro A/S. Bilag 3.641: Tabsberegninger for Dalum Papir A/S. Den valgte fremgangsmåde sikrer en fuldstændig dokumentation for opgørelsen af kravet for de 3 prøvesager, uden at retten besværes med unødvendigt udskrevne bilag. 3. Indirekte skadelidte Elsam gør i svarskriftet, side 41-43, på den ene side gældende, at elhandelsselskaberne ikke kan kræve erstatning, fordi de efter Elsams opfattelse har overvæltet tabet på slutaftagerne. På den anden side kan slutaftagerne ifølge Elsam heller ikke kræve erstatning, fordi de anses for indirekte skadelidte. Det betyder, at ingen efter Elsams opfattelse kan kræve erstatning. Elsams anbringender bestrides. 7

8 EC~4 BRUUN Det bemærkes indledningsvis, at en almindelig virksomhed eller privatperson ikke kan handle el på Nord Pool, fordi det kræver en særlig handelstilladelse. Det er derfor nødvendigt, at der er et elhandelsselskab mellem producenten og aftageren. Det følger heraf, at aftagerne ikke kan være afskåret fra at gøre et krav gældende over for producenten med den begrundelse, at aftagerne i stedet kunne have valgt at indgå en aftale direkte med producenten, da dette netop ikke var en mulighed. Det vil være i strid med et grundlæggende princip i dansk erstatningsret, hvis slutaftagerne afskæres fra at kræve erstatning af den skadevoldende producent (Elsam), fordi der altid skal være en reel mulighed for at gøre et tab gældende mod skadevolderen. Det vil også stride mod det EU-retlige effektivitetsprincip, hvorefter det skal sikres, at et tab, der er en følge af overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 om misbrug af dominerende stilling, skal kunne gøres gældende over for skadevolder. Det bemærkes, at konkurrencemyndighederne har fastslået, at Elsams markedsadfærd udgjorde en overtrædelse af såvel den danske konkurrencelov som EF-traktatens artikel 82. Der henvises i den sammenhæng til Kommissionens Hvidbog 1, hvor Kommissionen anfører følgende: "For så vidt angår mulighederne for at indlede retssag, glæder Kommissionen sig over domstolens bekræftelse af, at "enhver", der har lidt skade som følge af en overtrædelse af kartel- og monopolreglerne, skal have adgang til at kræve erstatning ved de nationale domstole. Dette princip gælder også for indirekte aftagere, dvs. aftagere, som ikke har haft direkte kontakt med lovovertræderen, men som allgevel har lidt væsentlg skade som følge af, at de via distributionskæden fik overvæltet en ulovlig overpris.".. (Bemærk at det er Kommissionens egen fremhævning). Den dom, som Kommissionen henviser til i citatet, er EF-domstolens dom i Manfredisagen2, hvor præmis 61 lyder således: "Heraf følger, at enhver har adgang ti at kræve erstatning for den lidte skade, når der er årsagsforbindelse mellem den nævnte skade og en aftale eller praksis, der er forbudt i henhold til artikel 81 EF." Der kan også henvises til EF-domstolens dom i Courage-sagen3, hvor EF-domstolen fastslog følgende: 1 Kommissionens Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel KOM(2008) 165 endelig, punkt Forenede sager C /04, Manfredi, Sml. 2006, s Domstolens dom af 20. september 2001 j sag C-453/99, Courage mod Crehan. og monopolregler. fra 2. april 2008, 8

9 BEC~i-BRlJUt-~ "The fulf effectiveness of Article 85 of the Treaty and, in particular, the practicai effect of the prohibition laid down in Article 85(1) would be put at risk if it were not open to any individual to claim damages for loss caused to him by a contract or by conduct liable to restrict or distort competition. " EF-domstolen har således slået fast, at enhver har ret til erstatning for tab forårsaget af konkurrenceretsstridig adfærd, da en manglende mulighed herfor ville afskære effektivitetsprincippets gennemslagskraft i relation til EF-traktaten. Derudover gøres det gældende, at Elsam misfortolker begrebet "indirekte skadelidte" i relation ti den alment accepterede forståelse af dette begreb i dansk erstatningsret. Højesteret fastslog netop i dommen Uf R H, at også indirekte skadelidte kan kræve erstatning af skadevolderen. Det kan ikke af dommen udledes, at tilkendelse af erstatning til indirekte skadelidte alene kan ske, hvor skadevolder har udvist grov uagtsomhed. Elsam har derfor misforstået dommens indhold, da der ikke gælder særlige krav til graden af uagtsomhed i sager, hvor det er en indirekte skadelidt, der kræver erstatning. De almindelige betingelser om årsagssammenhæng og adækvans skal stadig være opfyldte, og det kan i nogle tilfælde skabe vanskeligheder, når det er en indirekte skadelidt, der kræver erstatning. i denne sag er der imidlertid en klar årsagssammenhæng, og det var påregneligt for Elsam, at en opkrævning af en urimelig høj pris vile medføre et tab for aftagerne, hvorfor disse betingelser er til stede, hvilket behandles andetsteds i replikken. Derudover fastholdes det, at Elsams overtrædelse af konkurrenceloven var forsætlg eller groft uagtsom. Dette begrundes med, at siden Elsam l-sagen (fra den 26. marts 2003) vidste Elsam, at selskabet indtog en dominerende stillng på det relevante marked og derfor var underlagt et forbud mod at opkræve urimeligt høje priser. Desuagtet valgte Elsam at opkræve priser i den efterfølgende periode, der ingen sammenhæng havde med Elsams omkostninger, og som helt oplagt oversteg et rimeligt niveau. Dette må anses for enten forsætligt eller groft uagtsomt, da Elsam havde eller burde have et indgående kendskab til konkurrencelovens forbud mod opkrævning af urimeligt høje priser. Elsam fortsatte endda sin adfærd, efter at Konkurrencerådet første gang (Elsam 11- sagen) havde afsagt afgørelse herom den 30. november Dette må anses for en åbenbar forsætlig overtrædelse, da Elsam vidste, at Elsams prisindmeldinger blev anset for at være ulovlige. Det gøres på baggrund af ovenstående i sin helhed gældende, at slutaftagerne omfattet af dette søgsmål kan kræve erstatning af Elsam. 9

10 SE H~BR UI'J 4. Søgsmålskompetence Elsam har nedlagt en afvisningspåstand over for de af sagsøgerne, der er forsyningspligtselskaber. Til besvarelse af Elsams opfordringer i svarskriftet, side 17, kan det oplyses, at der ikke, så vidt ses, er andre forsyningspligtselskaber end dem, som er identificeret af EIsam. Det gøres gældende, at forsyningspligtselskaberne har den nødvendige søgsmålskompetence. Dette spørgsmål er imidlertid kun relevant for netop disse sagsøgere, hvorfor det findes at være oplagt egnet til særskilt behandling. Dette kan ske efter, at der er afsagt deldom på grundlag af de prøvesager, der indgår i replikken. Sagsøgerne forbeholder sig derfor ret til at fremkomme med yderligere anbringender desangående, og det foreslås samtidigt, at dette spørgsmål udskilles til særskilt behandling, når der foreligger en deldom vedrørende hovedsagen. 10

11 B CH~"BRUUN SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING Elsams sagsfremstillng er i væsentlig grad procederende, hvorfor sagsøgerne finder anledning til at anføre nogle præciseringer. 1. Det teoretiske udgangspunkt for markedsmisbrug i form af urimeligt høje priser Hvis en dominerende virksomhed anvender urimeligt høje priser, udgør det en overtrædelse af konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. Det følger af forarbejderne til konkurrenceloven, at fastsættelse af en rimelig pris skal ske ud fra, hvilken pris der vile kunne opnås på et marked med virksom konkurrence. Det er alment antaget i teori og retspraksis, at på et marked med virksom konkurrence (det vil sige uden en dominerende virksomhed) vil der være et konkurrencepres, der bevirker, at prisen fastsættes på et niveau, hvor der opnås dækning for omkostninger og en rimelig avance. Det følger af retspraksis, at fastsættelsen af en rimelig pris og dermed niveauet for den højest tilladelige pris fra en dominerende virksomhed skal afgøres ud fra de konkrete omstændigheder på markedet. 2. Konkurrencemyndighedernes afgørelser 2.1 Elsam har misforstået afgørelserne Elsam anfører, at afgørelserne er afgrænset ti såkaldte kritiske timer. Det er ikke korrekt. Konklusionen i begge afgørelser og begge kendelser er, at Elsam har opkrævet urimeligt høje priser i et ikke uvæsentligt omfang. Dette er i modsætning til et bestemt antal timer som ukorrekt anført af Elsam. Elsams bemærkninger om, at der ikke kunne konstateres markedsmisbrug i 95 % af timerne, er derfor udtryk for, at Elsam har misforstået Konkurrencerådets afgørelser. 2.2 Markedsmisbrug er fastslået i et vist omfang Konkurrencerådet anvendte flere metoder til at nå til konklusionen om, at der i et vist omfang var opkrævet urimeligt høje priser. 11

12 BECI-f-BRUlJN For det første blev der gennemført en række tests, hvor det kunne konstateres, at selv ved anvendelse af en række forsìgtìghedshensyn og konservative skøn, som i meget væsentlg grad overvurderede Elsams reelle omkostninger, var der et stort antal timer, hvor prisen kunne anses for at være urimelig høj. For det andet blev der foretaget en beregning af, ì hvor mange timer Elsam opnåede en avance, der oversteg 25 %, 50 %, 100 % og 200 %. Disse opgørelser indgår i EIsam II-afgørelsen som bilag 2-5 og i Elsam III-afgørelsen som bilag 6-9. Det anføres i afgørelserne, at begge misbrugstests viser, at Elsam i et ikke uvæsentligt antal timer opnåede avancer, som ikke vile have været muligt på et marked med virksom konkurrence. Det præcise omfang af markedsmisbruget blev netop ikke fastslået, hvilket helt tydeligt kom frem under sagens behandling ved Konkurrenceankenævnet, jf. punkt i kendelsen. 2.3 Konkurrencerådets afgørelser indeholder en minimumsopgørelse Konkurrencerådets misbrugstests a og b indeholder en række forsigtighedshensyn, som bevirker, at de foretagne opgørelser er at betragte som minimumsopgørelser, hvor det under alle omstændigheder kan fastslås, at Elsam opkrævede urimeligt høje priser. Det faktiske markedsmisbrug er selvsagt højere end dette minimum. Der henvises i den sammenhæng til Elsam II-afgørelsen, punkterne 406 og 408, hvor følgende anføres: 406. Køberne og i sidste instans forbrugerne (som både omfatter husstande og erhverv) har i 3. kvartal 2003 betalt mindst 172 mio. kr. mere for el i de kritiske timer, hvor prisen er større end tærskelværdierne N1 og N2, end de skulle have gjort, hvis prisen havde svaret til tærskelværdierne, jf. tabel 16. (Vores fremhævning) Tallene i tabel 15 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige samlede omkostninger og mark-up faktorer anvendt i test a. Den reelle merbetaling må forventes at være væsentlig større end angivet i tabel 16, da det anvendte udtryk for omkostningerne har en tendens til at overvurdere omkostningerne og dermed undervurdere tabet. (Vores fremhævning). 12

13 BECi-'1~BFiuur~ I Elsam III-afgørelsen anfører Konkurrencerådet følgende i afgøreisens punkt 397: 397. Tabellen viser endvidere, at misbrugstesten beregner en teststørrelse, der anvendes til at vurdere, om Elsams pris er rimelig eller ej. Teststørrelsen overstiger i høj grad de omkostninger, som fremgår af Elsams årsregnskab. Herved tillader Konkurrencestyrelsens misbrugstest i gennemsnit priser, der overstiger Elsams omkostninger med ca. 132 pct. i 2005 og 135 pct. i Misbrugstesten udtrykker herved et yderst konservativt skøn for, hvorvidt EIsams pris er rimelig eller ej. Det fremgår heraf, at der alene er tale om en teststørrelse og ikke en opgørelse af det reelle tab. Dette fremgår endvidere af afgøreisens punkt 544 og 545: 544. Det fremgår, at forbrugernes merbetaling i 2005 har været over 66 mio. kr. Merbetalingen i andet halvår 2005 var alene på ca. 50 mio. kr. og udgjorde derved 45 % af den samlede merbetaling i den undersøgte periode. Samlet set over 2005 og 2006 udgjorde merbetalingen ca. 111,3 mio. kr. Tabel 28: Merbetaling 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår I alt Merbetaling (kr.) Andel af merbetaling % 45% 19 % 21 % 100 % 545. Det bemærkes yderligere, at den reelle merbetaling må forventes at være væsentligt større, end angivet i tabellen, eftersom omkostningerne er baseret på marginalomkostningerne ved maksimumlast, hvilket overvurderer omkostningerne og dermed undervurderer tabet. (Vores fremhævning). Derudover skal det nævnes, at i Elsam III-afgørelsen blev det overvejet, om der kunne anvendes en såkaldt alternativomkostning, hvor salgsværdien af gratis tildelte COzkvoter blev indregnet i opgørelsen af en rimelig pris. 13

14 B C~i-i=BRlJLJN Det fremgår af afgørelsen, at uanset, om der indregnes en alternativomkostning på 100 % af salgsværdien, kan der konstateres et misbrug i et vist omfang. Det var derfor ikke nødvendigt for Konkurrencerådet at tage stillng til, i hvilket omfang - om noget - denne alternativomkostning skulle indregnes. For at vise forskellen fremgår begge opgørelser af afgøreisens punkt 19 og 20. I den opgørelse, hvor alternativomkostningerne er indregnet med 100 %, identificeres kritiske timer med et tilhørende beregnet tab på 111 mio. kr. i den opgørelse, hvor alternativomkostningerne ikke indgår, identificeres kritiske timer og et beregnet tab på 783 mio. kr. Disse to opgørelser viser tydeligt, at Konkurrencerådet ikke har taget stilling til det maksimale omfang af markedsmisbruget, da det netop anføres, at omfanget også kan være i alt timer med et beregnet tab på 783 mio. kr. (for 2005 og 2006). Endelig skal det anføres, at Elsam undlader at gøre opmærksom på, at de såkaldte forbrugertab i afgørelserne alene er baseret på Elsams egen produktion. Dette resulterer i en åbenbar undervurdering af det faktiske tab, fordi Elsams prissætning havde betydning for den samlede produktion, der blev solgt i misbrugstimerne, hvorfor der er et tilsvarende tab for den produktion, som ikke hidrører fra Elsam. Denne undervurdering udgør i størrelsesordenen 50 % af det faktiske tab. Endelig vedrører det i afgørelserne såkaldte forbrugertab alene tab, der er relateret til spotkontrakter, og inddrager således ikke det afledte tab, der er relateret til fastpriskontrakter. Det fremgår således af afgørelserne, at Konkurrencerådet ikke har taget stilling ti tabets opgørelse, og dermed om de anvendte forsigtighedshensyn også skal anvendes i en civil sag om erstatning, som den her anlagte. Retten skal i modsætning til Konkurrencerådet under denne sag tage stilling til det præcise omfang af markedsmisbruget i hver enkelt time. 14

15 BECH~BRUUN INDLEDENDE BETRAGTNINGER 1. Bemærkninger om betydning af privat håndhævelse I stævningen, punkt 1.2, side 13, omtales det forhold, at det følger af EF-retten, at der skal være en effektiv adgang ti at kræve erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne. Der henvises i den sammenhæng til Kommissionens Grønbog fra 2005 vedrørende muligheden for civile erstatningssager. Siden stævningen blev indgivet, har Kommissionen fulgt op med en Hvidbog af 2. april 2008 om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler. Det er relevant kort at omtale denne Hvidbog i denne sag af to grunde: For det første følger det af lovbemærkningerne til konkurrenceloven, at loven skal fortolkes EU-konformt, hvorfor EF-retten på dette retsområde har særlig betydning. Dette gør sig også gældende i relation til sager om erstatning for konkurrenceovertrædelser. Derfor har Kommissionens og Parlamentets udtalelser vedrørende privat håndhævelse relevans for grundlaget for bedømmelsen af denne sag. For det andet følger det af Konkurrencerådets afgørelser, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, at der er tale om en overtrædelse både af den danske konkurrencelovs 11, stk. 1, og EF-traktatens artikel 82. Dette har betydning i relation til denne erstatningssag, fordi Sø- og Handelsretten i medfør af kravet om ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceret, jf. forordning 1/20034, artikel 16, er forpligtet til at sikre en effektiv håndhævelse af EF-traktaten i nationale sager. Derfor har Kommissionens og Parlamentets holdninger ti privat håndhævelse også betydning for, hvilke forpligtelser der følger af EF-retten til at sikre sagsøgerne i denne sag en effektiv mulighed for at kræve erstatning som følge af Elsams overtrædelse af EF-traktatens forbud mod misbrug af dominerende stilling. Kommissionen anfører følgende vedrørende Hvidbogen: "Hovedformålet med denne hvidbog er at forbedre de retlige betingelser for, at skadelidte kan udøve deres traktatfæstede ret til at få erstatning for enhver skade, de har lidt som følge af overtrædelse af EF's karfel- og monopolregler. Fuld erstatning er derfor det første og vigtigste ledende princip i den forbindelse." 4 Der henvises ti betragtning 7, der lyder således: "De nationale domstole spiler en afgørende rolle ved anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregier. De beskytter privatpersoners rettigheder efter fællesskabsretten, når de træffer afgørelse i sager mellem privatpersoner, f.eks. når de tikender personer, der har lidt skade på grund af overtrædelserne, skadeserstatning. De nationale domstoles rolle supplerer i denne forbindelse de nationale konkurrencemyndigheder. De bør derfor gives beføjelse til at anvende traktatens artikel 81 og 82 fuldt ud." 15

16 B CH~BRlJUf'J Hvidbogen behandler en række udvalgte problemstillinger, der er relevante for denne sag, såsom: 1) Indirekte skadelidte skal have mulighed for at kræve erstatning 2) Erstatningssøgende skal sikres en adgang til bevismateriale for at kunne opgøre deres tab 3) En domstol kan i en erstatningssag ikke træffe en afgørelse, der er i strid med en afgørelse fra en national konkurrencemyndighed eller domstol, der har fastslået overtrædelse 4) Når det er påvist, at der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne, bør lovovertrædelsen have et erstatningsansvar, medmindre der kan påvises en tilgivelig fejl 5) Der skal være mulighed for at opnå fuld erstatning inklusive tab af indtjening og renter 6) Skadevolders beviskrav for overvæltning af overprisen bør ikke være lavere end de krav, der stilles til sagsøgers bevis for skaden 7) Forældelsesfrister bør først begynde at løbe fra det tidspunkt, overtrædelsen ophører, eller hvor skadelidte har mulighed for at få kendskab til skaden 8) Sagsomkostninger må ikke udgøre en hindring af at anlægge erstatningssager Den 25. marts 2009 vedtog det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en udtalelse, der støtter Hvidbogen5. Den 27. marts 2009 vedtog Europa-Parlamentet en resolution, hvor Parlamentet støttede Kommissionens Hvidbog. 2. Yderligere overordnede betragtninger Elsam anfører i svarskriftet, at det skal tages i betragtning, at Elsams gennemsnitlige egenkapitalforrentning har været under 10 %, mens den har været næsten 20 % for dansk industri i øvrigt, hvilket illustreres med en figur i svarskriftet på side 14. Det bemærkes, at Elsam har foretaget en opgørelse for perioden 1. januar 2000 og fremefter, hvilket dermed inkluderer de første år, hvor Elsam var nystartet, og hvor det fremgår af Elsams egne årsrapporter, at der var en række udgifter til fusion og integration. Derfor var egenkapitalforrentningen meget lav de første tre år. 5 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2009/C 228/06. 16

17 BECH~B ljun For den relevante periode ( ) kan der foretages en sammenligning mellem Elsams egenkapitalforrentning efter skat i procent med dansk industri generelt. Elsam Dansk industri Forskel i Elsams favør 17,0 15,8 11,4 13,7 +5,6 +2,1 7,8 14,1-6,3 36,3 15,3 + 21,0 Tabellen viser, at Elsam i den relevante periode har haft en højere egenkapitalforrentning end dansk industri generelt, hvorfor det af Elsam anførte synes misvisende. Dertil kommer, at sammenligningen med dansk industri generelt skal tage højde for det forhold, at Elsam har en meget høj soliditet (næsten dobbelt så høj som dansk industri generelt), hvorfor egenkapitalforrentningen i procent burde være væsentligt lavere end for dansk industri generelt. Elsam forsøger at tegne et billede af, at selskabet nærmest ikke har været profitabelt, hvilket altså skulle have indflydelse på vurderingen af, om Elsam har opkrævet urimeligt høje priser. Sagsøgerne henviser til, at Elsams egne årsrapporter viser et væsentligt anderledes bilede. 17

18 . ""~ ~..0 _ "". '. B~. E"" C H B.' R.. U.U' N MATERIELLE ANBRINGENDER 1. Ansvarsgrundlag 1.1 Elsam har overtrådt konkurrenceloven Elsam bestrider i svarskriftet, side 18, rigtigheden af Konkurrencerådets 2 afgørelser, som er godkendt af Kommissionen i ECN netværket og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Dette spørgsmål bør efter sagsøgerne s opfattelse blive behandlet af Sø- og Handelsretten i sagerne U og U Sagsøgerne vil derfor ikke kommentere de fire anbringender, Elsam anfører på side 18 i svarskriftet desangående, da de er rettet mod Konkurrencerådet, som ikke er part i denne retssag. Sagsøgerne vil nøjes med at henvise til behandlingen af Elsams anke af disse afgørelser i Sø- og Handelsrettens sager U og U Elsams overtrædelse af konkurrenceloven er erstatningspådragende (stævningens punkt 2) Elsam synes primært at gøre gældende, at Elsam ikke kan være erstatningsansvarlig, fordi der var indgået en frivillig tilsagnsaftaie med Konkurrencestyrelsen. Sagsøgerne fastholder de anbringender, der fremgår af stævningen, men vil supplere med uddybende anbringender vedrørende betydningen af tisagnsaftalen. 1.3 Tilsagnsaftalen har ingen betydning for culpabedømmelsen Det gøres sammenfattende gældende: 1) Tilsagnsaftalen er en frivilig aftale mellem Elsam og Konkurrencestyrelsen og er derfor ikke relevant i forhold til Elsams culpøse handlinger over for sagsøgerne 2) Tilsagnsaftalen er ikke udtryk for en afgørelse eller indgået på grundlag af en afgørelse, hvorfor Elsam aldrig har haft en berettiget forventning om, hvordan konkurrencemyndighederne vile vurdere Elsams prissætning 3) Tjlsagnsaftalen har ikke afskåret konkurrencemyndighederne fra efterfølgende at konstatere, at Elsams prissætning udgjorde misbrug af dominerende stilling, uanset om tilsagnsaftalen var overholdt eller ej 4) Det er ikke muligt at aftale en markedsadfærd, som er i strid med konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stillng, da der ikke i loven er mulighed 18

19 B H-BRlJUN for at anmelde en bestemt markedsadfærd eller opnå fritagelse for en bestemt markedsadfærd, hvorfor Elsam aldrig har kunnet forvente, at der var givet en særlig tilladelse til Elsams prissætning Baggrunden for tisagnsaftalen Det er ubestridt, at sagsøgerne på ingen måde var part eller deltog i forhandlingerne om den omtalte tilsagnsaftale, idet denne alene omfatter Elsam og Konkurrencestyrelsen. Ved vurderingen af tilsagnsaftalens betydning for spørgsmålet om ansvarsgrundlag er det relevant at holde sig for øje, under hvilke omstændigheder den pågældende tilsagnsaftale blev indgået. Selvom aftalen benævnes som en tilsagnsaftale, blev den indgået på et tidspunkt, hvor der ikke var mulighed for at afgive tilsagn i medfør af konkurrenceloven. Tilsagnsaftalens tilblivelse støtter klart det synspunkt, at tilsagnsaftalen på ingen måde er relevant hverken for vurderingen af erstatningsansvar eller for vurderingen af, om Elsams adfærd udgjorde misbrug af dominerende stilling (Sø- og Handelsrettens sag U-01-08). Elsam l-sagen vedrørte Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Elsams priser i perioden Efter en meget langstrakt undersøgelse udarbejdede Konkurrencestyreisen et udkast ti afgørelse, som var dateret den 10. december 2002, som blev sendt til NOE Energi (klager) og Elsam. Dette udkast til afgørelse fremlægges som Bilag Det fremgår af udkast ti afgørelse, punkt 9, at beregning af de gennemsnitlge avancer viser, at "Elsam AIS og Energi E2 AIS i perioder af 2000 og 2001 opnår væsentligt højere avancer i timer med dominans, og at disse avancer væsentligt overstiger, hvad der må forventes i et marked med virksom konkurrence.". Endvidere fremgår det af punkt 20, at "Konkurrencestyrelsen finder, at Elsam AIS og Energi E2 AIS i perioder af 2000 og 2001 har misbrugt deres dominerende stillng på selskabernes respektive markeder ti at opnå priser og avancer, der væsentligt overstiger, hvad der må kunne forventes i et marked med virksom konkurrence. ". Efter modtagelsen af dette høringsudkast indledte Elsam intensive forhandlinger med Konkurrencestyrelsen. Elsam ønskede helt oplagt at undgå, at høringsudkastet blev fremsendt ti Konkurrencerådets medlemmer med henblik på, at Konkurrencerådet skulle træffe afgørelse i overensstemmelse med høringsudkastet. 19

20 BECH-BRlJlJN Under disse forhandlinger afgav Elsam friviligt en række tilsagn om Elsams fremtidige markedsadfærd. Dette skete, selvom Elsam fastholdt, at høringsudkastet indeholdt en forkert konklusion. Disse tilsagn ville kun være gældende, hvis Konkurrencestyrelsen undlod at færdiggøre sin undersøgelse, således at der ikke kunne træffes en afgørelse i sagen. Konkurrencestyrelsen vurderede, at der ikke i det foreliggende høringsudkast var foretaget tilstrækkelige undersøgelser til imødegåelse af de argumenter, som Elsam fremførte imod høringsudkastet. Henset ti, at Konkurrencestyrelsen skulle bruge væsentlige ressourcer på at foretage de nødvendige undersøgelser for at kunne give Konkurrencerådet det fornødne grundlag til at træffe afgørelse i sagen, fandt Konkurrencestyreisen, at sagen på dette tidspunkt skulle lukkes, uden der blev truffet en afgørelse. Konkurrencestyrelsen ville således ikke tage stilling ti, om Elsams adfærd i 2000 og 2001 havde været lovlig eller ulovlig. Konkurrencestyrelsens begrundelse for at lukke sagen var, at man ikke ønskede at anvende yderligere ressourcer på en sag, som efter Konkurrencestyrelsens daværende opfattelse kun havde historisk interesse, idet den vedrørte perioden , og at der var holdepunkter for at antage, at den fremtidige markedsudvikling ville blive anderledes positiv. Klageren i sagen, NOE Energi, ønskede bestemt ikke, at sagen blev lukket, idet NOE Energi var af den opfattelse, at en færdiggørelse af Konkurrencestyrelsens undersøgelser ville resultere i en konklusion om, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på det relevante marked, alternativt at en anke til Konkurrenceankenævnet ville føre til dette resultat. Klageren, NOE Energi, havde derfor en interesse i at forsøge at påklage sagen til Konkurrenceankenævnet for på denne måde at tvinge Konkurrencestyrelsen til at træffe en afgørelse i sagen. Elsam ønskede bestemt ikke, at der blev truffet nogen afgørelse i sagen, men ønskede tværtimod, at sagen blev lukket, således at NOE Energi var afskåret fra at fortsætte ved Konkurrenceankenævnet. Konkurrencestyrelsen besluttede derfor efter opfordring fra Elsam at anvende den dagældende konkurrencelovs 14, stk. 1, som hjemmel til at lukke sagen uden at træffe en afgørelse. Det specielle herved var, at en lukning af en sag i henhold til 14, stk. 1, ikke kunne påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. 19, stk. 3. Derved var sagen effektivt afsluttet, idet der ikke var mulighed for at få en prøvelse, da der netop ikke var en afgørelse at prøve. 20

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

timer, hvor det ikke var Elsams pris, der var prisbestemmende, men hvor Elsams pris, vurderet isoleret, var udtryk for en urimelig høj pris.

timer, hvor det ikke var Elsams pris, der var prisbestemmende, men hvor Elsams pris, vurderet isoleret, var udtryk for en urimelig høj pris. BECH'~BRUUN timer, hvor det ikke var Elsams pris, der var prisbestemmende, men hvor Elsams pris, vurderet isoleret, var udtryk for en urimelig høj pris. Hvad angår tabsopgørelsen, skal der tages udgangspunkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0404 Bilag 1, KOM (2013) 0401 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0404 Bilag 1, KOM (2013) 0401 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0404 Bilag 1, KOM (2013) 0401 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. september 2013 13/09357 Direktiv om visse bestemmelser

Læs mere

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet 2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10- august 2004 i sag 03-227.629 MetroXpress Danmark A/S (advokat Simon Evers Hjelmborg) mod

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET ix INDIREKTE SKADELIDTE 12. INDLEDNING Handel med el foregår på forskellige måder og i forskellige omsætningsled. Overordnet set sondres der mellem handel med fysisk el og handel med finansielle kontrakter,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere