Som advokat for i alt sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53"

Transkript

1 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag J.nr hholmla T hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U Som advokat for i alt sagsøgere (samlet benævnt "sagsøgerne") (advokat Lars Svenning Andersen og advokat Henrik Holtse) Mod DON G Energy Power A/S Overgade Fredericia og DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej Fredericia (samlet benævnt "de sagsøgte" eller "Elsam") (advokat Erik Bertelsen) Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Arhus C. T F ww.bechbruun.com København. Arhus..

2 BECH~~BRUUN INDHOLDSFORTEGNELSE Påstande i relation til deldomsforhandling...4 Processuelle bemærkninger Udvælgelse af prøvesager Fremlagt dokumentation Indirekte skadelidte Søgsmålskompetence Supplerende sagsfremstilling Det teoretiske udgangspunkt for markedsmisbrug i form af urimeligt høje priser Konkurrencemyndighedernes afgørelser Elsam har misforstået afgørelserne Markedsmisbrug er fastslået i et vist omfang Konkurrencerådets afgørelser indeholder en minimumsopgørelse Indledende betragtninger Bemærkninger om betydning af privat håndhævelse Yderligere overordnede betragtninger...16 Materielle anbringender Ansvarsgrundlag Elsam har overtrådt konkurrenceloven Elsams overtrædelse af konkurrenceloven er erstatningspådragende (stævningens punkt 2) Tilsagnsaftalen har ingen betydning for culpabedømmelsen Konkurrencemyndighedernes konstatering af lovovertrædeisen udgør relevant ansvarsgrundlag Markedsmisbrug i 2. halvår Årsagssammenhæng Bemærkninger til svarskriftet Årsagssammenhæng mellem markedsmisbruget og tab på spotmarkedet (stævningens punkt 3.2) Årsagssammenhæng mellem markedsmisbruget og tab baseret på fastpriskontrakter (stævningens punkt 3.3) Adækvans De enkelte tab er adækvate (stævningens punkt 4) Tabsopgørelse Generelt om beviskrav til tabsopgørelsen Det reelle tab er større end opgjort af Konkurrencestyrelsen De af Elsam påståede grundlæggende fejl Opgørelse af de enkelte tab - fastsættelse af en rimelig pris i alle de omhandlede timer, hvor markedsmisbruget fandt sted Opgørelse af produktionsomkostninger Fastsættelse af en rimelig fortjeneste Eventuel indregning af prisvariationstilæg

3 ECH'~~BRUlJi'J 5.4 Eventuel indregning af alternativomkostninger i form af salgsværdien af gratis tildelte CO2-kvoter Reduktion begrundet i PSO-tarif Reduktion i relation til 2. halvår Mulige tabsberegninger Tabsberegning for elhandelsselskab Tabsberegninger for spotkontrakt Tabsberegninger for en fastpriskontrakt Overvæltning Overvæltning fra Energi Danmark til slutaftagere Overvæltning fra slutaftagere Renter Renteberegning fra de enkelte kravs opståen Elsams domshenvisninger er ikke relevante Beregning af renter i prøve sagerne Besvarelse af provokationer Indledning Besvarelse af provokationer ad realiteten Provokation angående tabsberegningsmodel Elhandelsselskaberne Øvrige sagsøgere Besvarelse af provokationer ad formaliteten Rette sagsøger

4 BECH-BRUlJi'J pastande I RELATION TIL DELDOMSFORHANDLING Sagsøgerne skal i henhold til retsplejelovens 253, stk. 2, anmode om, at retten afsiger deldom vedrørende tre prøvesager i henhold til følgende påstande: Principale påstande 1) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Energi Danmark A/S at betale kr ,12 med tillæg af procesrenter af dette beløb fra 27. januar subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 2) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Woodpro A/S at betale kr ,93 med tillæg af proces renter fra Woodpro A/S's betalingstidspunkter, så 1/40 af det samlede krav forrentes fra den 6. oktober 2003 og derefter 1/40 af det samlede krav regnet fra den 6. i hver af de følgende måneder (sidste gang fra den 6. februar 2007) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 3) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Dalum Papir A/S at betale kr ,39 med tillæg af procesrenter fra Dalum Papir AlS's betalingstidspunkter, så 1/12 af det samlede krav forrentes fra den 25. februar 2004 og derefter 1/12 af det samlede krav regnet fra hver den følgende 25. i hver måned (sidste gang fra den 25. januar 2005) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. Subsidiære påstande 1) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Energi Danmark A/S at betale et af retten fastsat mindre beløb med tilæg af proces renter af dette beløb fra den 27. januar subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 2) De sagsøgte tipligtes in solidum eller alternativt til Woodpro A/S at betale et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af proces renter fra Woodpro A/S's betalingstidspunkter, så 1/40 af det samlede krav forrentes fra den 6. oktober 2003 og derefter 1/40 af det samlede krav regnet fra den 6. i hver af de følgende måneder (sidste gang fra den 6. februar 2007) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 3) De sagsøgte tilpligtes in solidum eller alternativt til Dalum Papir A/S at betale et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af procesrenter fra Dalum Papir A/S's betalingstidspunkter, så 1/12 af det samlede krav forrentes fra den 25. februar 2004 og derefter 1/12 af det samlede krav regnet fra hver den følgende 25. i hver måned (sidste gang fra den 25. januar 2005) - subsidiært fra sagens anlæg - til betaling sker. 4

5 BECH-BRULJN PROCESSUELLE BEMÆRKNINGER 1. Udvælgelse af prøvesager Retten har ved kendelse af 27. april 2009 bestemt, at sagen skal behandles således, at alle krav fra de i alt sagsøgere kumuleres, men at sagsøgerne udvælger nogle "prøvesager" til brug for en deldomsforhandling. Sagsøgerne har udvalgt i alt 3 prøvesager, der vedrører følgende: 1 ) Krav fra et elhandelsselskab 2) Krav fra en slutaftager baseret på spotkontrakter 3) Krav fra en slutaftager baseret på en fastpriskontrakt Der henvises til, at sagsøgerne tidligere har udarbejdet tillæg ti stævningen, hvor der var fremlagt to prøvesager. Efterfølgende fremkom Elsam med en række indsigelser imod de to fremlagte prøvesager, herunder at kravene ikke dækkede hele den relevante periode. Sagsøgerne har derfor udvalgt nogle nye prøvesager, som dækker hele perioden, hvorfor de tidligere fremlagte prøvesager ikke længere er relevante. De 3 udvalgte prøvesager er følgende: 1) Krav fra Energi Danmark A/S baseret på kontrakt nr (Bilag 3.500) 2) Krav fra Woodpro AIS baseret på spotkontrakt nr (Bilag 3.501), nr (Bilag 3.502), nr (Bilag 3.503) og nr (Bilag 3.504) 3) Krav fra Dalum Papir A/S baseret på fastpriskontrakt nr. 537 (Bilag 3.505) Deldommen vedrører således alene erstatning relateret til disse kontrakter og ikke til de 3 sagsøgeres øvrige erstatningskrav. Kontrakterne er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med, at samtlige kontrakter blev fremlagt. Elsam har imidlertid anmodet om, at alle tilhørende bilag til kontrakterne bliver fremlagt. Derfor fremlægges kontrakterne nu med tilhørende bilag, og således at de får tildelt et nyt bilagsnummer. Det medfører den fordel, at bilagsnumrene er samlet, hvilket forbedrer overskueligheden til brug for en deldomsforhandling. Sagsøgerne skal i henhold til retsplejelovens 253, stk. 2, anmode om, at retten afsiger deldom vedrørende disse tre prøvesager i henhold til de i replikken nedlagte påstande. Det er herefter sagsøgernes forventning, at alle eller langt størstedelen af de øvrige sagsøgeres krav reelt vil blive afklaret med denne deldom. 5

6 BECH~BRlJlJi'l Elsam har i svarskriftet fremlagt et bilag M, som er en detaljeret gennemgang af de fremlagte kontrakter med mange tusinde opfordringer. Formålet hermed synes alene at være at påbegynde en realitetsbehandling af samtlige sager i strid med såvel rettens tilkendegivelser som begge parters tilkendegivne støtte til at søge denne sag løst mest hensigtsmæssigt via afklaringen af nogle prøvesager. Formålet med at gennemføre prøvesagerne forspildes, hvis sagsøgerne går i gang med at besvare disse opfordringer på nuværende tidspunkt, hvorfor sagsøgerne vil afvente dette, indtil der foreligger en deldom baseret på de 3 udvalgte prøvesager. De opfordringer, der er tilknyttet de tre udvalgte prøvesager, besvares i det omfang, det findes relevant. Derudover har Elsam anført en række formalitetsindsigelser vedrørende enkelte af sagsøgerne, herunder de sagsøgere, der er forsyningspligtselskaber, og de 4 sagsøgere, som først senere er indgået i sagen. Sagsøgerne ønsker også først at kommentere disse indsigelser, når der foreligger en deldom, da det på det tidspunkt kan afgøres, om det er relevant at behandle disse formalitetsindsigelser. i givet fald vil sagsøgerne fremkomme med et særskilt proces skrift herom. 2. Fremlagt dokumentation Sagsøgerne fremlægger dokumentation for de 3 udvalgte prøvesager med denne replik. Som det fremgår nedenfor, er tabsberegningen afhængig af, hvilke forudsætninger retten vælger at anvende til opgørelsen af, hvad der var en rimelig pris i hver time i perioden. For så vidt angår spotkontrakter giver de behandlede forudsætninger i alt mulighed for 108 forskellige kombinationer, hvorfor der kan opstilles 108 tabsberegninger pr. spotkontrakt. Hver enkelt tabsberegning består af et excel-regneark, hvor tabet for hver enkelt time er opgjort. Der er timer i perioden, hvorfor dette excel-ark fylder et væsentligt antal sider i udskrevet form (cirka 850 sider). Det er sagsøgernes opfattelse, at retten ikke har behov for hver enkelt af de 108 forskellige beregninger i udskrevet form, da den juridiske stillingtagen til, hvilke forudsætninger der skal indgå i tabsberegningen, ikke skal eller kan afgøres på grundlag af disse bilag, men ud fra det i processkrifterne anførte. Der er derfor alene tale om do- 6

7 B H~BRUtjN kumentation for, at det samlede krav for hver tabsberegning er opgjort korrekt ved anvendelse af de forskellige forudsætninger. Sagsøgerne har derfor valgt at fremlægge en enkelt tabsberegning i udskrevet form for hver prøvesag, så retten har mulighed for at se princippet i tabsberegningen. De øvrige tabsberegninger, som har hver deres bilagsnummer, fremlægges i elektronisk form, således at retten og Elsam har mulighed for at kontrollere, at de anførte beløb er korrekt opgjort på grundlag af de forskellge forudsætninger. Hvis retten finder, at det vil være mere hensigtsmæssigt at fremlægge disse bilag i udskrevet form, gør sagsøgerne selvfølgelig gerne det. For at lette overskueligheden har sagsøgerne udarbejdet en samlet oversigt over resultaterne af tabsberegningerne for de forskellige forudsætninger, som fremlægges som forsiden af hvert af de udskrevne bilag. For så vidt angår tab for en fastpriskontrakt fylder beregningen kun en enkelt formel, hvorfor der kan laves en samlet oversigt over disse tab i et udskrevet bilag. Derfor er følgende bilag vedrørende tabsberegningerne fremlagt: Bilag : Tabsberegninger for Energi Danmark A/S. Bilag : Tabsberegninger for Woodpro A/S. Bilag 3.641: Tabsberegninger for Dalum Papir A/S. Den valgte fremgangsmåde sikrer en fuldstændig dokumentation for opgørelsen af kravet for de 3 prøvesager, uden at retten besværes med unødvendigt udskrevne bilag. 3. Indirekte skadelidte Elsam gør i svarskriftet, side 41-43, på den ene side gældende, at elhandelsselskaberne ikke kan kræve erstatning, fordi de efter Elsams opfattelse har overvæltet tabet på slutaftagerne. På den anden side kan slutaftagerne ifølge Elsam heller ikke kræve erstatning, fordi de anses for indirekte skadelidte. Det betyder, at ingen efter Elsams opfattelse kan kræve erstatning. Elsams anbringender bestrides. 7

8 EC~4 BRUUN Det bemærkes indledningsvis, at en almindelig virksomhed eller privatperson ikke kan handle el på Nord Pool, fordi det kræver en særlig handelstilladelse. Det er derfor nødvendigt, at der er et elhandelsselskab mellem producenten og aftageren. Det følger heraf, at aftagerne ikke kan være afskåret fra at gøre et krav gældende over for producenten med den begrundelse, at aftagerne i stedet kunne have valgt at indgå en aftale direkte med producenten, da dette netop ikke var en mulighed. Det vil være i strid med et grundlæggende princip i dansk erstatningsret, hvis slutaftagerne afskæres fra at kræve erstatning af den skadevoldende producent (Elsam), fordi der altid skal være en reel mulighed for at gøre et tab gældende mod skadevolderen. Det vil også stride mod det EU-retlige effektivitetsprincip, hvorefter det skal sikres, at et tab, der er en følge af overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 om misbrug af dominerende stilling, skal kunne gøres gældende over for skadevolder. Det bemærkes, at konkurrencemyndighederne har fastslået, at Elsams markedsadfærd udgjorde en overtrædelse af såvel den danske konkurrencelov som EF-traktatens artikel 82. Der henvises i den sammenhæng til Kommissionens Hvidbog 1, hvor Kommissionen anfører følgende: "For så vidt angår mulighederne for at indlede retssag, glæder Kommissionen sig over domstolens bekræftelse af, at "enhver", der har lidt skade som følge af en overtrædelse af kartel- og monopolreglerne, skal have adgang til at kræve erstatning ved de nationale domstole. Dette princip gælder også for indirekte aftagere, dvs. aftagere, som ikke har haft direkte kontakt med lovovertræderen, men som allgevel har lidt væsentlg skade som følge af, at de via distributionskæden fik overvæltet en ulovlig overpris.".. (Bemærk at det er Kommissionens egen fremhævning). Den dom, som Kommissionen henviser til i citatet, er EF-domstolens dom i Manfredisagen2, hvor præmis 61 lyder således: "Heraf følger, at enhver har adgang ti at kræve erstatning for den lidte skade, når der er årsagsforbindelse mellem den nævnte skade og en aftale eller praksis, der er forbudt i henhold til artikel 81 EF." Der kan også henvises til EF-domstolens dom i Courage-sagen3, hvor EF-domstolen fastslog følgende: 1 Kommissionens Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel KOM(2008) 165 endelig, punkt Forenede sager C /04, Manfredi, Sml. 2006, s Domstolens dom af 20. september 2001 j sag C-453/99, Courage mod Crehan. og monopolregler. fra 2. april 2008, 8

9 BEC~i-BRlJUt-~ "The fulf effectiveness of Article 85 of the Treaty and, in particular, the practicai effect of the prohibition laid down in Article 85(1) would be put at risk if it were not open to any individual to claim damages for loss caused to him by a contract or by conduct liable to restrict or distort competition. " EF-domstolen har således slået fast, at enhver har ret til erstatning for tab forårsaget af konkurrenceretsstridig adfærd, da en manglende mulighed herfor ville afskære effektivitetsprincippets gennemslagskraft i relation til EF-traktaten. Derudover gøres det gældende, at Elsam misfortolker begrebet "indirekte skadelidte" i relation ti den alment accepterede forståelse af dette begreb i dansk erstatningsret. Højesteret fastslog netop i dommen Uf R H, at også indirekte skadelidte kan kræve erstatning af skadevolderen. Det kan ikke af dommen udledes, at tilkendelse af erstatning til indirekte skadelidte alene kan ske, hvor skadevolder har udvist grov uagtsomhed. Elsam har derfor misforstået dommens indhold, da der ikke gælder særlige krav til graden af uagtsomhed i sager, hvor det er en indirekte skadelidt, der kræver erstatning. De almindelige betingelser om årsagssammenhæng og adækvans skal stadig være opfyldte, og det kan i nogle tilfælde skabe vanskeligheder, når det er en indirekte skadelidt, der kræver erstatning. i denne sag er der imidlertid en klar årsagssammenhæng, og det var påregneligt for Elsam, at en opkrævning af en urimelig høj pris vile medføre et tab for aftagerne, hvorfor disse betingelser er til stede, hvilket behandles andetsteds i replikken. Derudover fastholdes det, at Elsams overtrædelse af konkurrenceloven var forsætlg eller groft uagtsom. Dette begrundes med, at siden Elsam l-sagen (fra den 26. marts 2003) vidste Elsam, at selskabet indtog en dominerende stillng på det relevante marked og derfor var underlagt et forbud mod at opkræve urimeligt høje priser. Desuagtet valgte Elsam at opkræve priser i den efterfølgende periode, der ingen sammenhæng havde med Elsams omkostninger, og som helt oplagt oversteg et rimeligt niveau. Dette må anses for enten forsætligt eller groft uagtsomt, da Elsam havde eller burde have et indgående kendskab til konkurrencelovens forbud mod opkrævning af urimeligt høje priser. Elsam fortsatte endda sin adfærd, efter at Konkurrencerådet første gang (Elsam 11- sagen) havde afsagt afgørelse herom den 30. november Dette må anses for en åbenbar forsætlig overtrædelse, da Elsam vidste, at Elsams prisindmeldinger blev anset for at være ulovlige. Det gøres på baggrund af ovenstående i sin helhed gældende, at slutaftagerne omfattet af dette søgsmål kan kræve erstatning af Elsam. 9

10 SE H~BR UI'J 4. Søgsmålskompetence Elsam har nedlagt en afvisningspåstand over for de af sagsøgerne, der er forsyningspligtselskaber. Til besvarelse af Elsams opfordringer i svarskriftet, side 17, kan det oplyses, at der ikke, så vidt ses, er andre forsyningspligtselskaber end dem, som er identificeret af EIsam. Det gøres gældende, at forsyningspligtselskaberne har den nødvendige søgsmålskompetence. Dette spørgsmål er imidlertid kun relevant for netop disse sagsøgere, hvorfor det findes at være oplagt egnet til særskilt behandling. Dette kan ske efter, at der er afsagt deldom på grundlag af de prøvesager, der indgår i replikken. Sagsøgerne forbeholder sig derfor ret til at fremkomme med yderligere anbringender desangående, og det foreslås samtidigt, at dette spørgsmål udskilles til særskilt behandling, når der foreligger en deldom vedrørende hovedsagen. 10

11 B CH~"BRUUN SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING Elsams sagsfremstillng er i væsentlig grad procederende, hvorfor sagsøgerne finder anledning til at anføre nogle præciseringer. 1. Det teoretiske udgangspunkt for markedsmisbrug i form af urimeligt høje priser Hvis en dominerende virksomhed anvender urimeligt høje priser, udgør det en overtrædelse af konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. Det følger af forarbejderne til konkurrenceloven, at fastsættelse af en rimelig pris skal ske ud fra, hvilken pris der vile kunne opnås på et marked med virksom konkurrence. Det er alment antaget i teori og retspraksis, at på et marked med virksom konkurrence (det vil sige uden en dominerende virksomhed) vil der være et konkurrencepres, der bevirker, at prisen fastsættes på et niveau, hvor der opnås dækning for omkostninger og en rimelig avance. Det følger af retspraksis, at fastsættelsen af en rimelig pris og dermed niveauet for den højest tilladelige pris fra en dominerende virksomhed skal afgøres ud fra de konkrete omstændigheder på markedet. 2. Konkurrencemyndighedernes afgørelser 2.1 Elsam har misforstået afgørelserne Elsam anfører, at afgørelserne er afgrænset ti såkaldte kritiske timer. Det er ikke korrekt. Konklusionen i begge afgørelser og begge kendelser er, at Elsam har opkrævet urimeligt høje priser i et ikke uvæsentligt omfang. Dette er i modsætning til et bestemt antal timer som ukorrekt anført af Elsam. Elsams bemærkninger om, at der ikke kunne konstateres markedsmisbrug i 95 % af timerne, er derfor udtryk for, at Elsam har misforstået Konkurrencerådets afgørelser. 2.2 Markedsmisbrug er fastslået i et vist omfang Konkurrencerådet anvendte flere metoder til at nå til konklusionen om, at der i et vist omfang var opkrævet urimeligt høje priser. 11

12 BECI-f-BRUlJN For det første blev der gennemført en række tests, hvor det kunne konstateres, at selv ved anvendelse af en række forsìgtìghedshensyn og konservative skøn, som i meget væsentlg grad overvurderede Elsams reelle omkostninger, var der et stort antal timer, hvor prisen kunne anses for at være urimelig høj. For det andet blev der foretaget en beregning af, ì hvor mange timer Elsam opnåede en avance, der oversteg 25 %, 50 %, 100 % og 200 %. Disse opgørelser indgår i EIsam II-afgørelsen som bilag 2-5 og i Elsam III-afgørelsen som bilag 6-9. Det anføres i afgørelserne, at begge misbrugstests viser, at Elsam i et ikke uvæsentligt antal timer opnåede avancer, som ikke vile have været muligt på et marked med virksom konkurrence. Det præcise omfang af markedsmisbruget blev netop ikke fastslået, hvilket helt tydeligt kom frem under sagens behandling ved Konkurrenceankenævnet, jf. punkt i kendelsen. 2.3 Konkurrencerådets afgørelser indeholder en minimumsopgørelse Konkurrencerådets misbrugstests a og b indeholder en række forsigtighedshensyn, som bevirker, at de foretagne opgørelser er at betragte som minimumsopgørelser, hvor det under alle omstændigheder kan fastslås, at Elsam opkrævede urimeligt høje priser. Det faktiske markedsmisbrug er selvsagt højere end dette minimum. Der henvises i den sammenhæng til Elsam II-afgørelsen, punkterne 406 og 408, hvor følgende anføres: 406. Køberne og i sidste instans forbrugerne (som både omfatter husstande og erhverv) har i 3. kvartal 2003 betalt mindst 172 mio. kr. mere for el i de kritiske timer, hvor prisen er større end tærskelværdierne N1 og N2, end de skulle have gjort, hvis prisen havde svaret til tærskelværdierne, jf. tabel 16. (Vores fremhævning) Tallene i tabel 15 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige samlede omkostninger og mark-up faktorer anvendt i test a. Den reelle merbetaling må forventes at være væsentlig større end angivet i tabel 16, da det anvendte udtryk for omkostningerne har en tendens til at overvurdere omkostningerne og dermed undervurdere tabet. (Vores fremhævning). 12

13 BECi-'1~BFiuur~ I Elsam III-afgørelsen anfører Konkurrencerådet følgende i afgøreisens punkt 397: 397. Tabellen viser endvidere, at misbrugstesten beregner en teststørrelse, der anvendes til at vurdere, om Elsams pris er rimelig eller ej. Teststørrelsen overstiger i høj grad de omkostninger, som fremgår af Elsams årsregnskab. Herved tillader Konkurrencestyrelsens misbrugstest i gennemsnit priser, der overstiger Elsams omkostninger med ca. 132 pct. i 2005 og 135 pct. i Misbrugstesten udtrykker herved et yderst konservativt skøn for, hvorvidt EIsams pris er rimelig eller ej. Det fremgår heraf, at der alene er tale om en teststørrelse og ikke en opgørelse af det reelle tab. Dette fremgår endvidere af afgøreisens punkt 544 og 545: 544. Det fremgår, at forbrugernes merbetaling i 2005 har været over 66 mio. kr. Merbetalingen i andet halvår 2005 var alene på ca. 50 mio. kr. og udgjorde derved 45 % af den samlede merbetaling i den undersøgte periode. Samlet set over 2005 og 2006 udgjorde merbetalingen ca. 111,3 mio. kr. Tabel 28: Merbetaling 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår I alt Merbetaling (kr.) Andel af merbetaling % 45% 19 % 21 % 100 % 545. Det bemærkes yderligere, at den reelle merbetaling må forventes at være væsentligt større, end angivet i tabellen, eftersom omkostningerne er baseret på marginalomkostningerne ved maksimumlast, hvilket overvurderer omkostningerne og dermed undervurderer tabet. (Vores fremhævning). Derudover skal det nævnes, at i Elsam III-afgørelsen blev det overvejet, om der kunne anvendes en såkaldt alternativomkostning, hvor salgsværdien af gratis tildelte COzkvoter blev indregnet i opgørelsen af en rimelig pris. 13

14 B C~i-i=BRlJLJN Det fremgår af afgørelsen, at uanset, om der indregnes en alternativomkostning på 100 % af salgsværdien, kan der konstateres et misbrug i et vist omfang. Det var derfor ikke nødvendigt for Konkurrencerådet at tage stillng til, i hvilket omfang - om noget - denne alternativomkostning skulle indregnes. For at vise forskellen fremgår begge opgørelser af afgøreisens punkt 19 og 20. I den opgørelse, hvor alternativomkostningerne er indregnet med 100 %, identificeres kritiske timer med et tilhørende beregnet tab på 111 mio. kr. i den opgørelse, hvor alternativomkostningerne ikke indgår, identificeres kritiske timer og et beregnet tab på 783 mio. kr. Disse to opgørelser viser tydeligt, at Konkurrencerådet ikke har taget stilling til det maksimale omfang af markedsmisbruget, da det netop anføres, at omfanget også kan være i alt timer med et beregnet tab på 783 mio. kr. (for 2005 og 2006). Endelig skal det anføres, at Elsam undlader at gøre opmærksom på, at de såkaldte forbrugertab i afgørelserne alene er baseret på Elsams egen produktion. Dette resulterer i en åbenbar undervurdering af det faktiske tab, fordi Elsams prissætning havde betydning for den samlede produktion, der blev solgt i misbrugstimerne, hvorfor der er et tilsvarende tab for den produktion, som ikke hidrører fra Elsam. Denne undervurdering udgør i størrelsesordenen 50 % af det faktiske tab. Endelig vedrører det i afgørelserne såkaldte forbrugertab alene tab, der er relateret til spotkontrakter, og inddrager således ikke det afledte tab, der er relateret til fastpriskontrakter. Det fremgår således af afgørelserne, at Konkurrencerådet ikke har taget stilling ti tabets opgørelse, og dermed om de anvendte forsigtighedshensyn også skal anvendes i en civil sag om erstatning, som den her anlagte. Retten skal i modsætning til Konkurrencerådet under denne sag tage stilling til det præcise omfang af markedsmisbruget i hver enkelt time. 14

15 BECH~BRUUN INDLEDENDE BETRAGTNINGER 1. Bemærkninger om betydning af privat håndhævelse I stævningen, punkt 1.2, side 13, omtales det forhold, at det følger af EF-retten, at der skal være en effektiv adgang ti at kræve erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne. Der henvises i den sammenhæng til Kommissionens Grønbog fra 2005 vedrørende muligheden for civile erstatningssager. Siden stævningen blev indgivet, har Kommissionen fulgt op med en Hvidbog af 2. april 2008 om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler. Det er relevant kort at omtale denne Hvidbog i denne sag af to grunde: For det første følger det af lovbemærkningerne til konkurrenceloven, at loven skal fortolkes EU-konformt, hvorfor EF-retten på dette retsområde har særlig betydning. Dette gør sig også gældende i relation til sager om erstatning for konkurrenceovertrædelser. Derfor har Kommissionens og Parlamentets udtalelser vedrørende privat håndhævelse relevans for grundlaget for bedømmelsen af denne sag. For det andet følger det af Konkurrencerådets afgørelser, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, at der er tale om en overtrædelse både af den danske konkurrencelovs 11, stk. 1, og EF-traktatens artikel 82. Dette har betydning i relation til denne erstatningssag, fordi Sø- og Handelsretten i medfør af kravet om ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceret, jf. forordning 1/20034, artikel 16, er forpligtet til at sikre en effektiv håndhævelse af EF-traktaten i nationale sager. Derfor har Kommissionens og Parlamentets holdninger ti privat håndhævelse også betydning for, hvilke forpligtelser der følger af EF-retten til at sikre sagsøgerne i denne sag en effektiv mulighed for at kræve erstatning som følge af Elsams overtrædelse af EF-traktatens forbud mod misbrug af dominerende stilling. Kommissionen anfører følgende vedrørende Hvidbogen: "Hovedformålet med denne hvidbog er at forbedre de retlige betingelser for, at skadelidte kan udøve deres traktatfæstede ret til at få erstatning for enhver skade, de har lidt som følge af overtrædelse af EF's karfel- og monopolregler. Fuld erstatning er derfor det første og vigtigste ledende princip i den forbindelse." 4 Der henvises ti betragtning 7, der lyder således: "De nationale domstole spiler en afgørende rolle ved anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregier. De beskytter privatpersoners rettigheder efter fællesskabsretten, når de træffer afgørelse i sager mellem privatpersoner, f.eks. når de tikender personer, der har lidt skade på grund af overtrædelserne, skadeserstatning. De nationale domstoles rolle supplerer i denne forbindelse de nationale konkurrencemyndigheder. De bør derfor gives beføjelse til at anvende traktatens artikel 81 og 82 fuldt ud." 15

16 B CH~BRlJUf'J Hvidbogen behandler en række udvalgte problemstillinger, der er relevante for denne sag, såsom: 1) Indirekte skadelidte skal have mulighed for at kræve erstatning 2) Erstatningssøgende skal sikres en adgang til bevismateriale for at kunne opgøre deres tab 3) En domstol kan i en erstatningssag ikke træffe en afgørelse, der er i strid med en afgørelse fra en national konkurrencemyndighed eller domstol, der har fastslået overtrædelse 4) Når det er påvist, at der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne, bør lovovertrædelsen have et erstatningsansvar, medmindre der kan påvises en tilgivelig fejl 5) Der skal være mulighed for at opnå fuld erstatning inklusive tab af indtjening og renter 6) Skadevolders beviskrav for overvæltning af overprisen bør ikke være lavere end de krav, der stilles til sagsøgers bevis for skaden 7) Forældelsesfrister bør først begynde at løbe fra det tidspunkt, overtrædelsen ophører, eller hvor skadelidte har mulighed for at få kendskab til skaden 8) Sagsomkostninger må ikke udgøre en hindring af at anlægge erstatningssager Den 25. marts 2009 vedtog det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en udtalelse, der støtter Hvidbogen5. Den 27. marts 2009 vedtog Europa-Parlamentet en resolution, hvor Parlamentet støttede Kommissionens Hvidbog. 2. Yderligere overordnede betragtninger Elsam anfører i svarskriftet, at det skal tages i betragtning, at Elsams gennemsnitlige egenkapitalforrentning har været under 10 %, mens den har været næsten 20 % for dansk industri i øvrigt, hvilket illustreres med en figur i svarskriftet på side 14. Det bemærkes, at Elsam har foretaget en opgørelse for perioden 1. januar 2000 og fremefter, hvilket dermed inkluderer de første år, hvor Elsam var nystartet, og hvor det fremgår af Elsams egne årsrapporter, at der var en række udgifter til fusion og integration. Derfor var egenkapitalforrentningen meget lav de første tre år. 5 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler, 2009/C 228/06. 16

17 BECH~B ljun For den relevante periode ( ) kan der foretages en sammenligning mellem Elsams egenkapitalforrentning efter skat i procent med dansk industri generelt. Elsam Dansk industri Forskel i Elsams favør 17,0 15,8 11,4 13,7 +5,6 +2,1 7,8 14,1-6,3 36,3 15,3 + 21,0 Tabellen viser, at Elsam i den relevante periode har haft en højere egenkapitalforrentning end dansk industri generelt, hvorfor det af Elsam anførte synes misvisende. Dertil kommer, at sammenligningen med dansk industri generelt skal tage højde for det forhold, at Elsam har en meget høj soliditet (næsten dobbelt så høj som dansk industri generelt), hvorfor egenkapitalforrentningen i procent burde være væsentligt lavere end for dansk industri generelt. Elsam forsøger at tegne et billede af, at selskabet nærmest ikke har været profitabelt, hvilket altså skulle have indflydelse på vurderingen af, om Elsam har opkrævet urimeligt høje priser. Sagsøgerne henviser til, at Elsams egne årsrapporter viser et væsentligt anderledes bilede. 17

18 . ""~ ~..0 _ "". '. B~. E"" C H B.' R.. U.U' N MATERIELLE ANBRINGENDER 1. Ansvarsgrundlag 1.1 Elsam har overtrådt konkurrenceloven Elsam bestrider i svarskriftet, side 18, rigtigheden af Konkurrencerådets 2 afgørelser, som er godkendt af Kommissionen i ECN netværket og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Dette spørgsmål bør efter sagsøgerne s opfattelse blive behandlet af Sø- og Handelsretten i sagerne U og U Sagsøgerne vil derfor ikke kommentere de fire anbringender, Elsam anfører på side 18 i svarskriftet desangående, da de er rettet mod Konkurrencerådet, som ikke er part i denne retssag. Sagsøgerne vil nøjes med at henvise til behandlingen af Elsams anke af disse afgørelser i Sø- og Handelsrettens sager U og U Elsams overtrædelse af konkurrenceloven er erstatningspådragende (stævningens punkt 2) Elsam synes primært at gøre gældende, at Elsam ikke kan være erstatningsansvarlig, fordi der var indgået en frivillig tilsagnsaftaie med Konkurrencestyrelsen. Sagsøgerne fastholder de anbringender, der fremgår af stævningen, men vil supplere med uddybende anbringender vedrørende betydningen af tisagnsaftalen. 1.3 Tilsagnsaftalen har ingen betydning for culpabedømmelsen Det gøres sammenfattende gældende: 1) Tilsagnsaftalen er en frivilig aftale mellem Elsam og Konkurrencestyrelsen og er derfor ikke relevant i forhold til Elsams culpøse handlinger over for sagsøgerne 2) Tilsagnsaftalen er ikke udtryk for en afgørelse eller indgået på grundlag af en afgørelse, hvorfor Elsam aldrig har haft en berettiget forventning om, hvordan konkurrencemyndighederne vile vurdere Elsams prissætning 3) Tjlsagnsaftalen har ikke afskåret konkurrencemyndighederne fra efterfølgende at konstatere, at Elsams prissætning udgjorde misbrug af dominerende stilling, uanset om tilsagnsaftalen var overholdt eller ej 4) Det er ikke muligt at aftale en markedsadfærd, som er i strid med konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stillng, da der ikke i loven er mulighed 18

19 B H-BRlJUN for at anmelde en bestemt markedsadfærd eller opnå fritagelse for en bestemt markedsadfærd, hvorfor Elsam aldrig har kunnet forvente, at der var givet en særlig tilladelse til Elsams prissætning Baggrunden for tisagnsaftalen Det er ubestridt, at sagsøgerne på ingen måde var part eller deltog i forhandlingerne om den omtalte tilsagnsaftale, idet denne alene omfatter Elsam og Konkurrencestyrelsen. Ved vurderingen af tilsagnsaftalens betydning for spørgsmålet om ansvarsgrundlag er det relevant at holde sig for øje, under hvilke omstændigheder den pågældende tilsagnsaftale blev indgået. Selvom aftalen benævnes som en tilsagnsaftale, blev den indgået på et tidspunkt, hvor der ikke var mulighed for at afgive tilsagn i medfør af konkurrenceloven. Tilsagnsaftalens tilblivelse støtter klart det synspunkt, at tilsagnsaftalen på ingen måde er relevant hverken for vurderingen af erstatningsansvar eller for vurderingen af, om Elsams adfærd udgjorde misbrug af dominerende stilling (Sø- og Handelsrettens sag U-01-08). Elsam l-sagen vedrørte Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Elsams priser i perioden Efter en meget langstrakt undersøgelse udarbejdede Konkurrencestyreisen et udkast ti afgørelse, som var dateret den 10. december 2002, som blev sendt til NOE Energi (klager) og Elsam. Dette udkast til afgørelse fremlægges som Bilag Det fremgår af udkast ti afgørelse, punkt 9, at beregning af de gennemsnitlge avancer viser, at "Elsam AIS og Energi E2 AIS i perioder af 2000 og 2001 opnår væsentligt højere avancer i timer med dominans, og at disse avancer væsentligt overstiger, hvad der må forventes i et marked med virksom konkurrence.". Endvidere fremgår det af punkt 20, at "Konkurrencestyrelsen finder, at Elsam AIS og Energi E2 AIS i perioder af 2000 og 2001 har misbrugt deres dominerende stillng på selskabernes respektive markeder ti at opnå priser og avancer, der væsentligt overstiger, hvad der må kunne forventes i et marked med virksom konkurrence. ". Efter modtagelsen af dette høringsudkast indledte Elsam intensive forhandlinger med Konkurrencestyrelsen. Elsam ønskede helt oplagt at undgå, at høringsudkastet blev fremsendt ti Konkurrencerådets medlemmer med henblik på, at Konkurrencerådet skulle træffe afgørelse i overensstemmelse med høringsudkastet. 19

20 BECH-BRlJlJN Under disse forhandlinger afgav Elsam friviligt en række tilsagn om Elsams fremtidige markedsadfærd. Dette skete, selvom Elsam fastholdt, at høringsudkastet indeholdt en forkert konklusion. Disse tilsagn ville kun være gældende, hvis Konkurrencestyrelsen undlod at færdiggøre sin undersøgelse, således at der ikke kunne træffes en afgørelse i sagen. Konkurrencestyrelsen vurderede, at der ikke i det foreliggende høringsudkast var foretaget tilstrækkelige undersøgelser til imødegåelse af de argumenter, som Elsam fremførte imod høringsudkastet. Henset ti, at Konkurrencestyrelsen skulle bruge væsentlige ressourcer på at foretage de nødvendige undersøgelser for at kunne give Konkurrencerådet det fornødne grundlag til at træffe afgørelse i sagen, fandt Konkurrencestyreisen, at sagen på dette tidspunkt skulle lukkes, uden der blev truffet en afgørelse. Konkurrencestyrelsen ville således ikke tage stilling ti, om Elsams adfærd i 2000 og 2001 havde været lovlig eller ulovlig. Konkurrencestyrelsens begrundelse for at lukke sagen var, at man ikke ønskede at anvende yderligere ressourcer på en sag, som efter Konkurrencestyrelsens daværende opfattelse kun havde historisk interesse, idet den vedrørte perioden , og at der var holdepunkter for at antage, at den fremtidige markedsudvikling ville blive anderledes positiv. Klageren i sagen, NOE Energi, ønskede bestemt ikke, at sagen blev lukket, idet NOE Energi var af den opfattelse, at en færdiggørelse af Konkurrencestyrelsens undersøgelser ville resultere i en konklusion om, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på det relevante marked, alternativt at en anke til Konkurrenceankenævnet ville føre til dette resultat. Klageren, NOE Energi, havde derfor en interesse i at forsøge at påklage sagen til Konkurrenceankenævnet for på denne måde at tvinge Konkurrencestyrelsen til at træffe en afgørelse i sagen. Elsam ønskede bestemt ikke, at der blev truffet nogen afgørelse i sagen, men ønskede tværtimod, at sagen blev lukket, således at NOE Energi var afskåret fra at fortsætte ved Konkurrenceankenævnet. Konkurrencestyrelsen besluttede derfor efter opfordring fra Elsam at anvende den dagældende konkurrencelovs 14, stk. 1, som hjemmel til at lukke sagen uden at træffe en afgørelse. Det specielle herved var, at en lukning af en sag i henhold til 14, stk. 1, ikke kunne påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. 19, stk. 3. Derved var sagen effektivt afsluttet, idet der ikke var mulighed for at få en prøvelse, da der netop ikke var en afgørelse at prøve. 20

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. december 2016 Sag 216/2016 DONG Energy A/S (advokat Christian Karhula Lauridsen og Hans Severin Hansen) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert

ERSTATNING. for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals. Erik Bertelsen, Kromann Reumert ERSTATNING for brud på konkurrencereglerne Young Competition Law Professionals Erik Bertelsen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 TABSOPGØRELSE sagkyndigt skøn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Erstatning for brud på konkurrencereglerne Det nye erstatningsdirektiv

Erstatning for brud på konkurrencereglerne Det nye erstatningsdirektiv Erstatning for brud på konkurrencereglerne Det nye erstatningsdirektiv Advokat Erik Kjær-Hansen Erstatningsdirektivets tilblivelse I mere end et årti har det været på dagsordenen i Bruxelles at sikre retten

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

S/H-dom af 15. januar 2015 Cheminova mod Akzo Nobel. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

S/H-dom af 15. januar 2015 Cheminova mod Akzo Nobel. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen S/H-dom af 15. januar 2015 Cheminova mod Akzo Nobel Partner, advokat Peter Stig Jakobsen 2 Erstatningssagens baggrund Kommissionens beslutning af 19. januar 2005 Akzo Nobel har deltaget i kartel om priser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere